Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-05-Speech-4-173"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030605.3.4-173"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei favoravelmente, saudando a iniciativa da comissão EMPL. Concordo com a relatora quando (na esteira das perspectivas defendidas pelos quatro grupos de trabalho da Convenção) defende que o Método Aberto de Coordenação deveria ser objecto de uma definição mais precisa e incluído no Tratado. Os relatórios nacionais, sobre as diversas áreas, deverão indicar de que modo a sociedade civil, os parceiros sociais, as autoridades e os parlamentos locais, regionais e nacionais foram consultados. Sempre tenho defendido e alertado para o papel insubstituível da participação dos parlamentos nacionais e dos povos (concretamente os interessados/visados) a nível local na formação e manifestação da "vontade comunitária", pois esta não corresponde à visão federalista de uma putativa "vontade europeia", é antes o resultado de uma "vontade de entendimento", uma composição de interesses díspares, uma convergência de valores e objectivos. A partilha das melhores práticas, associada ao Método Aberto de Coordenação, é, pois, um caminho que importa melhorar, explorar e estender também a outras áreas, com base no efeito útil que revelou em sede de políticas de emprego - permite uma verdadeira convergência e enriquecimento colectivo sem a natureza mais ou menos impositiva que resulta da emanação legislativa. Por último, apoiei também a sugestão de requerer à Comissão que elabore um estudo sobre a eficácia do método."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for, da jeg bifalder initiativet fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Jeg er enig med ordføreren, når hun (som opfølgning på synspunkter fremsat af konventets fire arbejdsgrupper) giver udtryk for, at den åbne koordinationsmetode bør defineres mere præcist og inkluderes i traktaten. Det skal fremgå af de nationale rapporter, på hvilken måde de civile og sociale aktører er inddraget, samt hvorledes de lokale, regionale og nationale myndigheder, herunder Europa-Parlamentet, er blevet hørt. Jeg har altid gjort mig til talsmand for og henvist til den uerstattelige rolle, som deltagelsen af nationale parlamenter og befolkningerne (konkret de berørte eller tilsigtede) spiller på lokalt plan med hensyn til at udforme og udtrykke "fællesskabsviljen", fordi denne ikke modsvarer den føderalistiske vision om en såkaldt "europæisk vilje", men snarere er resultatet af en "vilje til gensidig forståelse", en sammensmeltning af forskelligartede interesser, et samvirke af værdier og mål. Udveksling af bedste praksis, som element i den åbne koordinationsmetode, er derfor en vej, som det er vigtigt at forbedre, udforske og udstrække til yderligere områder, på basis af den nytte, som den har vist på det beskæftigelsespolitiske område. Den gør en ægte konvergens og en kollektiv berigelse mulig uden den mere eller mindre tvangsagtige natur, der karakteriserer lovgivningens verden. Endelig har jeg også støttet forslaget om at anmode Kommissionen om at udarbejde en undersøgelse om metodens effektivitet."@da1
". Ich habe für den Bericht gestimmt und begrüße die Initiative des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Ich stimme der Berichterstatterin zu, wenn sie (in Reaktion auf die Standpunkte der vier Arbeitsgruppen des Konvents) fordert, dass die offene Koordinierungsmethode klarer definiert und in den Vertrag aufgenommen werden muss. In jedem nationalen Bericht muss angegeben werden, wie Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter auch die Sozialpartner sowie die lokalen, regionalen und nationalen Behörden einschließlich des Europäischen Parlaments, konsultiert worden sind. Ich habe stets darauf hingewiesen und betont, welch unersetzbare Rolle die nationalen Parlamente und Gemeinden (speziell diejenigen, die beteiligt oder Ziel sind) auf lokaler Ebene spielen, wenn es darum geht, den „Gemeinschaftswillen“ herauszubilden und zum Ausdruck zu bringen, denn dies entspricht nicht einer föderalistischen Vision von einem vermeintlichen „europäischen Willen“. Es entspringt vielmehr dem „Wunsch zu verstehen“, einer Zusammenfügung verschiedener Interessen, einer Zusammenführung von Werten und Zielen. Wegen seiner Nutzeffekte für die Beschäftigungspolitik ist der Austausch bewährter Praktiken als Teil der offenen Koordinierungsmethode deshalb ein Konzept, das verbessert, entwickelt und auf andere Bereiche ausgeweitet werden muss. Dieses Konzept könnte zu wirklicher Konvergenz führen und allen zugute kommen, ohne mit dem mehr oder weniger zwangsweisen Charakter von Rechtsvorschriften verbunden zu sein. Nicht zuletzt befürworte ich auch den Vorschlag, die Kommission aufzufordern, eine Studie über die Wirksamkeit der Methode auszuarbeiten."@de7
". Ψήφισα υπέρ της έκθεσης και χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν (ανταποκρινόμενη στις απόψεις που εκφράστηκαν από τις τέσσερις ομάδες εργασίας της Συνέλευσης) απευθύνει έκκληση για να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η ανοικτή μέθοδος συντονισμού και να περιληφθεί στη Συνθήκη. Κάθε εθνική έκθεση πρέπει να δείχνει πόσοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία διαβούλευσης. Ανέκαθεν υπερασπιζόμουν και τόνιζα τη σπουδαιότητα και τον αναντικατάστατο ρόλο, σε τοπικό επίπεδο, των εθνικών κοινοβουλίων και των κοινοτήτων (ειδικότερα αυτών που εμπλέκονται ή αποτελούν το στόχο) στη διαμόρφωση και την έκφραση της “κοινοτικής βούλησης”, διότι αυτό δεν αντιστοιχεί στο φεντεραλιστικό όραμα μιας υποτιθέμενης “ευρωπαϊκής βούλησης”. Είναι αντίθετα το αποτέλεσμα της “επιθυμίας να κατανοήσουμε”, μια σύνθεση ανόμοιων συμφερόντων, μια σύγκλιση των αξιών και των στόχων. Η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, που αποτελεί μέρος της ανοικτής μεθόδου συντονισμού είναι, επομένως, μια προσέγγιση που πρέπει να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, εξαιτίας της χρήσιμης επίδρασης που έχει στις πολιτικές για την απασχόληση. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αληθινή σύγκλιση και μπορεί να τους ωφελήσει όλους, ενώ δεν συνεπάγεται τη σχεδόν επιβεβλημένη φύση της νομοθεσίας. Τέλος, υποστήριξα επίσης την πρόταση να ζητηθεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μεθόδου."@el8
". I have voted in favour of the report, and welcome the initiative by the Committee on Employment and Social Affairs. I agree with the rapporteur when (in response to the views put forward by the Convention’s four working groups) she calls for the open method of coordination to be defined more clearly and to be included in the Treaty. Each national report must indicate how representatives of civil society, including the social partners, and local, regional and national authorities, including the Parliament, have been consulted. I have always stood up for and emphasised the importance of the irreplaceable role at local level of national parliaments and communities (specifically those that are involved or targeted) in forming and expressing the ‘Community will’, because this does not correspond to a federalist vision of a supposed ‘European will’. It is instead the result of a ‘desire to understand’, a composition of disparate interests, a convergence of values and aims. Sharing best practices, which forms part of the open method of coordination, is, therefore, an approach that needs to be improved, developed and extended to other areas, because of the useful effect it has had on employment policies. This approach could lead to genuine convergence and could benefit everyone, without entailing the more or less imposed nature of legislation. Lastly, I have also supported the suggestion to ask the Commission to draw up a study on the method’s effectiveness."@en3
". He votado a favor porque celebro la iniciativa de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales. Estoy de acuerdo con la ponente cuando (en la línea de las perspectivas defendidas por los cuatro grupos de trabajo de la Convención) defiende que el método abierto de coordinación debería ser objeto de una definición más precisa e incluirse en el Tratado. En los informes nacionales sobre las distintas áreas se deberá indicar de qué modo se ha consultado a la sociedad civil, los interlocutores sociales, las autoridades y los parlamentos locales, regionales y nacionales. Siempre he defendido y llamado la atención sobre el papel insustituible de la participación de los parlamentos nacionales y de los pueblos (concretamente los interesados o contemplados) a escala local en la formación y manifestación de la «voluntad comunitaria», pues esta no se corresponde con la visión federalista de una supuesta «voluntad europea», es resultado más bien de una «voluntad de entendimiento», de una conciliación de intereses dispares, de una convergencia de valores y objetivos. La puesta en común de las mejores prácticas, junto con el método abierto de coordinación, es, pues, un camino que hay que mejorar, explorar y extender también a otras áreas, habida cuenta de la utilidad que ha demostrado en lo que se refiere a las políticas de empleo, que permite una auténtica convergencia y un enriquecimiento colectivo sin la naturaleza más o menos impositiva resultante de la actividad legislativa. Por último, he apoyado también la propuesta de pedir a la Comisión que elabore un estudio sobre la eficacia del método."@es12
". Äänestin mietinnön puolesta ja olen tyytyväinen työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan aloitteeseen. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä −vastauksena Eurooppa-valmistelukunnan neljän työryhmän esittämiin näkemyksiin −siitä, että avoin koordinaatiomenetelmä pitäisi määritellä tarkemmin ja että se pitäisi sisällyttää perustuslailliseen sopimukseen. Kaikissa jäsenvaltioiden kertomuksissa on osoitettava, kuinka kansalaisyhteiskunnan edustajia, muun muassa työmarkkinajärjestöjä sekä paikallis-, alue- ja kansallisia viranomaisia, parlamentti mukaan luettuna, on kuultu. Olen aina kannattanut ja painottanut kansallisten parlamenttien ja yhteisöjen (erityisesti osallistujien tai kohderyhmien) korvaamatonta roolia paikallistasolla "yhteisön tahdon" muotoilemisessa ja ilmaisemisessa, koska se ei vastaa oletetun "eurooppalaisen tahdon" liittovaltioon pyrkivää näkemystä. Sen sijaan se on tulosta "halusta ymmärtää", erilaisten etunäkökohtien kooste sekä yhdistelmä erilaisia arvoja ja päämääriä. Avoimeen koordinaatiomenetelmään kuuluva parhaiden käytäntöjen vaihtaminen on siis lähestymistapa, jota on parannettava, kehitettävä ja ulotettava muille alueille, koska sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia työllisyyspolitiikkaan. Tämä lähestymistapa voisi johtaa todelliseen lähentymiseen ja se voisi hyödyttää kaikkia ilman, että siitä pitäisi tulla enemmän tai vähemmän sitovan lainsäädännön kaltainen. Lopuksi kannatin myös ehdotusta, jonka mukaan laaditaan tutkimus menetelmän tehokkuudesta."@fi5
". J’ai exprimé un vote favorable et salué l’initiative prise par la Commission de l’emploi et des affaires sociales. Je rejoins Mme le rapporteur lorsqu’elle soutient (à l’instar des points de vue défendus par les quatre groupes de travail de la Convention) que la méthode ouverte de coordination devrait faire l’objet d’une définition plus précise et figurer dans le Traité. Les rapports nationaux devront indiquer la manière dont la société civile, les partenaires sociaux, les autorités et les parlements locaux, régionaux et nationaux ont été consultés. J’ai toujours défendu et souligné l’importance inégalable de la participation des parlements nationaux et des peuples (concrètement les personnes intéressées ou visées) au niveau local dans la formation et la manifestation de la "volonté communautaire". La raison en est que cette dernière ne correspond pas à la vision fédéraliste d’une "volonté européenne" putative et constitue plutôt le fruit d’une "volonté d’entente", une réunion d’intérêts dissemblables, une convergence de valeurs et d’objectifs. Le partage des meilleures pratiques, associé à la méthode ouverte de coordination, est donc un chemin qu’il convient de parfaire, d’explorer et d’étendre également à d’autres domaines, compte tenu de l’impact positif observé sur les politiques de l’emploi. Cette approche permettrait une véritable convergence et un enrichissement collectif, sans recourir au caractère plus ou moins contraignant de l’acte législatif. Enfin, j’ai également apporté mon soutien à la proposition de demander à la Commission d’élaborer une étude sur l’efficacité de la méthode ouverte de coordination."@fr6
"Ho votato a favore della relazione e apprezzo l’iniziativa della commissione per l’occupazione e gli affari sociali. Concordo con la relatrice che, in risposta alle idee avanzate dai quattro gruppi di lavoro della Convenzione, chiede che il metodo aperto di coordinamento venga definito più chiaramente e che sia incluso nel Trattato. Ciascuna relazione nazionale deve specificare come siano stati consultati i rappresentati della società civile, compresi parti sociali e autorità locali, regionali e nazionali, tra cui il parlamento. Ho sempre sostenuto e messo in rilievo l’importanza dell’insostituibile ruolo, a livello locale, dei parlamenti nazionali e delle comunità – specie quelle coinvolte o mirate – nel formare ed esprimere la “volontà comunitaria”, in quanto ciò non corrisponde ad una visione federalista della presunta “volontà” europea. E’ invece il risultato di un “desiderio di comprendere”, un insieme di interessi disparati, una convergenza di valori e obiettivi. La condivisione di migliori pratiche, che rientra nel metodo aperto di coordinamento, è dunque un approccio che va migliorato, sviluppato ed esteso ad altri campi, visti gli effetti positivi che ha avuto sulle politiche per l’occupazione. Tale approccio potrebbe portare ad una vera convergenza e giovare a tutti, prescindendo dalla natura più o meno impositiva della legislazione. Appoggio infine il suggerimento di chiedere alla Commissione di elaborare uno studio sull’efficacia del metodo."@it9
". I have voted in favour of the report, and welcome the initiative by the Committee on Employment and Social Affairs. I agree with the rapporteur when (in response to the views put forward by the Convention’s four working groups) she calls for the open method of coordination to be defined more clearly and to be included in the Treaty. Each national report must indicate how representatives of civil society, including the social partners, and local, regional and national authorities, including the Parliament, have been consulted. I have always stood up for and emphasised the importance of the irreplaceable role at local level of national parliaments and communities (specifically those that are involved or targeted) in forming and expressing the ‘Community will’, because this does not correspond to a federalist vision of a supposed ‘European will’. It is instead the result of a ‘desire to understand’, a composition of disparate interests, a convergence of values and aims. Sharing best practices, which forms part of the open method of coordination, is, therefore, an approach that needs to be improved, developed and extended to other areas, because of the useful effect it has had on employment policies. This approach could lead to genuine convergence and could benefit everyone, without entailing the more or less imposed nature of legislation. Lastly, I have also supported the suggestion to ask the Commission to draw up a study on the method’s effectiveness."@lv10
"Ik heb voor gestemd. Dit is een heel goed initiatief van de Commissie werkgelegenheid. Ik ben het met de rapporteur eens als ze er – net als de vier werkgroepen in de Conventie – op aandringt dat de open coördinatiemethode beter gedefinieerd wordt. Ik vind ook dat deze methode een plaats moet krijgen in het Verdrag. In de nationale verslagen over de diverse onderwerpen moet precies worden aangegeven op welke wijze de burgers, de sociale partners en de lokale, regionale en nationale parlementen geraadpleegd zijn. Ik heb er altijd op gewezen dat de volkeren (de belanghebbenden of betrokkenen) en de nationale parlementen bij de vaststelling van de “communautaire wil” een essentiële rol spelen. Ik ben geen aanhanger van de federalistische opvatting als zou er een “Europese wil” bestaan. De “communautaire wil” is een uitdrukking van het verlangen het met elkaar eens te worden. Het is de plaats waar afwijkende belangen, waarden en doelstellingen gemene grond vinden. De open coördinatiemethode is gebaseerd op de uitwisseling van . Het is dus een goed idee om die methode verder te ontwikkelen en haar op basis van de gunstige ervaringen binnen het werkgelegenheidsbeleid ook op andere beleidsterreinen toe te passen. We kunnen daar allemaal van leren. Wat zo tot stand gebracht wordt is beter doorwrocht dan de vaak nogal steriele wettelijke normen. Ik ben het ook eens met het idee om er bij de Commissie op aan te dringen dat er een onderzoek naar de doeltreffendheid van deze methode wordt uitgevoerd."@nl2
"Jag röstade för och är glad över initiativet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. Jag instämmer med föredraganden då hon (i kölvattnet av de perspektiv som förespråkats av konventets fyra arbetsgrupper) menar att den öppna samordningsmetoden bör bli föremål för en mer exakt definition och infogas i fördragen. Alla nationella rapporter bör visa hur företrädare för det civila samhället såsom arbetsmarknadens parter och lokala, regionala och nationella myndigheter, parlamentet inräknat, har konsulterats. Jag har alltid stått upp för och understrukit de nationella parlamentens och befolkningarnas viktiga och oersättliga roll på lokal nivå (särskilt de som berörs eller målgruppen) när ”samhällsviljan” skall utkristalliseras och formuleras, för detta motsvarar inte en federalistisk syn på den så kallade ”europeiska viljan”, detta är snarare ett resultat av ”en önskan att förstå”, en sammanslagning av olika intressen, en konvergens av värden och mål. Att dela med sig av god praxis, tillsammans med den öppna samordningsmetoden, är förstås en väg som det är viktigt att förbättra, utforska och också utvidga till andra områden, tack vare den nytta den visade sig ha i samband med sysselsättningspolitiken – den möjliggör en sann konvergens och kollektiv rikedom utan de mer eller mindre bindande egenskaper som lagstiftning har. Slutligen stödde jag också förslaget att begära att kommissionen genomför en undersökning av metodens effektivitet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph