Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-05-Speech-4-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030605.3.4-154"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Considero que a multifuncionalidade agrícola deve ser tida em conta no processo de reforma da PAC, julgando importante a retoma deste conceito pelo Conselho e pela Comissão. Os efeitos sociais, ambientais e territoriais da actividade agrícola não mereceram, de facto, a atenção devida por parte das instituições comunitárias que têm centrado as políticas agrícolas, essencialmente, nas suas questões qualitativas/económicas. Na verdade, é de elementar justiça sublinhar que os bens públicos e as externalidades positivas, dificilmente mensuráveis, que decorrem da actividade agrícola convencional extravasam em muito os benefícios económicos directamente provenientes da agricultura. Justifica-se, assim, que se conceda especial atenção à população rural, se adoptem medidas concretas que ultrapassem o âmbito do desenvolvimento rural e se favoreça e se apoie a manutenção da actividade agrícola, cuidando da importância a nível local das explorações agrícolas e reorientando a produção no sentido de um desenvolvimento sustentável e de qualidade. Da mesma forma, subscrevo a interpretação da relatora, segundo a qual deve ser compatibilizada a insubstituível presença de um número suficiente de agricultores, que devem dispor de meios para continuar a assegurar a presença humana e a gestão adequada do território rural, com as imprevistas vicissitudes da competição num mercado agrícola em liberalização. Por isso votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg mener, at begrebet multifunktionelt landbrug afgjort bør spille en rolle i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik, og finder det væsentligt, at Rådet og Kommissionen har genoptaget denne tanke. Landbrugsvirksomhedens sociale, miljømæssige og territoriale indvirkninger har faktisk ikke fået den nødvendige opmærksomhed fra Fællesskabets institutioner, der først og fremmest har koncentreret deres landbrugspolitiske indsats omkring landbrugets kvalitative og økonomiske forhold. Det er således et spørgsmål om elementær retfærdighed at fremhæve, at de offentlige goder og positive eksterne virkninger der fremkommer i tilknytning til landbrugets virksomhed, og som vanskeligt lader sig måle, langt overstiger de direkte økonomiske gevinster, som landbruget skaber. Det er derfor ganske berettiget, at der ydes landbefolkningen særlig opmærksomhed, at der vedtages konkrete foranstaltninger, der ikke kun angår problematikken omkring udviklingen af landdistrikterne, og at der gøres en indsats for at fremme og støtte, at landbrugsvirksomheden kan opretholdes, hvor der lægges vægt på landbrugsbedrifternes betydning på lokalt plan og på at dreje produktionen i retning af bæredygtig udvikling og kvalitet. Jeg er ligeledes enig med ordføreren, når han bemærker, at nødvendigheden af at konkurrere på et stadig mere liberaliseret marked bør være forenelig med tilstedeværelsen af et tilstrækkeligt antal landbrugere, som kan sikre en passende forvaltning af landdistrikterne. Jeg har derfor stemt for betænkningen."@da1
". Ich glaube, dass Multifunktionalität in der Landwirtschaft im Prozess der GAP-Reform einen Platz haben muss, und ich meine, dass sich der Rat und die Kommission dieser Auffassung anschließen müssen. Die soziale, umweltbezogene und territoriale Wirkung der Landwirtschaft hat in der Tat nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit der Gemeinschaftsinstitutionen erhalten, deren agrarpolitische Maßnahmen weitgehend auf qualitative und wirtschaftliche Fragen ausgerichtet sind. Es wäre nur gerecht darauf hinzuweisen, dass das schwer messbare Gemeinwohl und die positiven Nebeneffekte ihren unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen weit übersteigen. Es ist deshalb richtig, dass der Landbevölkerung besondere Aufmerksamkeit gelten muss, dass angesichts der lokalen Bedeutung von landwirtschaftlichen Betrieben praktische Maßnahmen außerhalb des Bereichs der ländlichen Entwicklung ergriffen werden sollten und die Erhaltung der Landwirtschaft gefördert und unterstützt werden muss. Die Erzeugung muss zudem auf Nachhaltigkeit und Hochwertigkeit ausgerichtet werden. Ich stimme auch der Auffassung der Berichterstatterin zu, dass die Notwendigkeit, auf einem immer stärker liberalisierten Markt wettbewerbsfähig zu sein, mit der Existenz einer ausreichenden Zahl von Landwirten kompatibel sein muss, die eine angemessene Bewirtschaftung des ländlichen Raums sicherstellen. Deshalb habe ich für den Bericht gestimmt. Deshalb habe ich dafür gestimmt."@de7
". Πιστεύω ότι η πολυλειτουργικότητα στη γεωργία πρέπει να έχει μια θέση στη διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, και νομίζω ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να δεχθούν αυτή την ιδέα. Στην πραγματικότητα, δεν έχει δοθεί στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εδαφικές συνέπειες της γεωργίας η δέουσα προσοχή από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, των οποίων οι γεωργικές πολιτικές έχουν εστιαστεί πρωτίστως σε ποιοτικά και οικονομικά ζητήματα. Είναι σωστό να τονίσουμε ότι τα μη μετρήσιμα δημόσια αγαθά και οι θετικές εξωγενείς επιδράσεις που προκύπτουν από τη συμβατική γεωργία υπερβαίνουν μακράν τα άμεσα οικονομικά οφέλη της. Πρέπει, ως εκ τούτου, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αγροτικό πληθυσμό, να εγκριθούν πρακτικά μέτρα που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα της αγροτικής ανάπτυξης και να ενθαρρυνθεί και υποστηριχθεί η προστασία της γεωργίας, δεδομένης της σημασίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε τοπικό επίπεδο. Η παραγωγή πρέπει επίσης να προσαρμοστεί στην αειφόρο και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη. Συμφωνώ επίσης με την άποψη της εισηγήτριας ότι η ανάγκη να ασχοληθούμε με τις απρόβλεπτες μεταστροφές του ανταγωνισμού σε μια αγορά κατά τη διαδικασία της ελευθέρωσης πρέπει να συνάδει με την καθοριστική παρουσία ενός επαρκούς αριθμού αγροτών ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση της υπαίθρου. Ψήφισα επομένως υπέρ της έκθεσης."@el8
". I believe that multifunctionality in farming must have a place in the process of reforming the CAP, and I think that the Council and the Commission must accept this idea. The social, environmental and territorial effects of farming have not, in fact, been given the attention they deserve by the Community institutions, whose farming policies have largely focused on qualitative and economic issues. It would only be fair to emphasise that the hard-to-measure public goods and positive externalities that result from conventional farming far exceed its direct economic benefits. It is therefore right that particular attention should be paid to the rural population, that practical measures falling outside the sphere of rural development should be adopted and that the preservation of farming should be encouraged and supported, given the importance at local level of farms. Production must also be geared towards sustainable and high-quality development. I also agree with the rapporteur’s view that the need to deal with the unpredictable swings of competition in a market in the process of being liberalised must be compatible with the crucial presence of a sufficient number of farmers to ensure proper countryside management. I have therefore voted in favour of the report."@en3
". Considero que la multifuncionalidad agrícola debe tenerse en cuenta en el proceso de reforma de la PAC, y que es importante que el Consejo y la Comisión retomen este concepto. De hecho, los efectos sociales, medioambientales y territoriales de la actividad agrícola no han recibido la debida atención por parte de las Instituciones comunitarias, que han centrado las políticas agrícolas esencialmente en las cuestiones cualitativas y económicas. En efecto, es de justicia elemental destacar que los bienes públicos y las exterioridades positivas, difícilmente conmensurables, que se derivan de la actividad agraria convencional superan en mucho los beneficios económicos directamente obtenidos de ella. Se justifica así la concesión de una atención especial a la población rural, la adopción de medidas concretas que rebasen el ámbito del desarrollo rural y el fomento y el apoyo al mantenimiento de la actividad agraria, vigilando la importancia a escala local de las explotaciones agrícolas y reorientando la producción en el sentido de un desarrollo sostenible y de calidad. Del mismo modo, suscribo la interpretación de la ponente de que hay que hacer compatible la insustituible presencia de un número suficiente de agricultores, que deben disponer de medios para seguir asegurando la presencia humana y una gestión adecuada del territorio rural, con las vicisitudes de la competencia en un mercado agrícola más liberalizado. Por ello he votado a favor."@es12
". Uskon, että maatalouden monitoiminnallisuudella on oltava osansa yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisessa, ja mielestäni neuvoston ja komission on hyväksyttävä tämä ajatus. Maatalouden sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja alueellisiin vaikutuksiin ei itse asiassa ole kiinnitetty niiden ansaitsemaa huomiota yhteisön toimielimissä, joiden maatalouspoliittiset linjat ovat koskeneet suureksi osaksi laatu- ja talouskysymyksiä. Olisi vain oikeudenmukaista painottaa, että tavanomaiseen maataloustoimintaan perustuvat vaikeasti mitattavat julkishyödykkeet ja myönteiset ulkoisvaikutukset ylittävät roimasti siitä saatavan välittömän taloudellisen hyödyn. Siksi on oikein kiinnittää erityistä huomiota maaseutuväestöön, ryhtyä käytännön toimiin, jotka eivät liity suoraan maaseudun kehitykseen, sekä kannustaa ja tukea maatalousalan säilyttämistä, sillä maatiloilla on suuri paikallinen merkitys. Lisäksi tuotantoa on ohjattava kestävän ja korkealuokkaisen kehityksen suuntaan. Lisäksi olen samaa mieltä esittelijän näkemyksestä, että tarve selvitä kilpailun heilahteluista vapautettavilla markkinoilla on suhteutettava siihen, että on olemassa lukumääräisesti riittävästi maanviljelijöitä, jotka varmistavat maaseutualueiden asianmukaisen käytön. Tämän vuoksi äänestin mietinnön puolesta."@fi5
". Je considère que la multifonctionnalité agraire doit s’inscrire dans le processus de réforme de la PAC et qu’il est important que le Conseil et la Commission reprennent ce concept à leur compte. L’impact social, environnemental et territorial de l’activité agricole n’a pas reçu, de fait, l’attention nécessaire de la part des institutions communautaires, qui ont axé les politiques agricoles essentiellement sur leurs questions qualitatives et économiques. En réalité, c’est un principe de justice élémentaire que de souligner que les biens publics et les externalités positives, difficilement quantifiables, découlant de l’activité agricole conventionnelle supplantent largement les avantages économiques directement issus de l’agriculture. Pour cette raison, il convient de prêter une attention toute particulière à la population rurale, d’adopter des mesures concrètes débordant du cadre du développement rural et de favoriser et soutenir le maintien de l’activité agricole, compte tenu de l’importance, au niveau local, des exploitations agricoles. Il faut aussi réorienter la production vers un développement durable et de qualité. De même, je souscris à l’interprétation de Mme le rapporteur, selon laquelle il faut prendre en compte la présence irremplaçable d’un nombre raisonnable d’agriculteurs, lesquels doivent disposer de moyens leur permettant de continuer à assurer une présence humaine et la gestion adéquate du territoire rural, face aux vicissitudes imprévues de la concurrence au sein d’un marché en pleine libéralisation. J’ai donc voté en faveur de ce rapport."@fr6
"Ritengo che la multifunzionalità nell’agricoltura debba avere una propria collocazione nel processo di riforma della PAC e credo che Consiglio e Commissione debbano accettare tale idea. Gli effetti sociali, ambientali e territoriali dell’agricoltura non hanno ricevuto, di fatto, l’attenzione che meritano da parte delle Istituzioni comunitarie, le cui politiche in materia di agricoltura si sono decisamente concentrate su questioni economiche e qualitative. Sottolineare che le esternalità positive e i vantaggi pubblici, difficili da misurare, derivanti dall’agricoltura convenzionale superano di gran lunga i suoi benefici economici diretti sarebbe solo rendere il doveroso tributo ad un’attività che lo merita. E’ quindi giusto prestare particolare attenzione alla popolazione rurale, adottare misure pratiche che esulino dalla sfera dello sviluppo rurale, nonché incoraggiare e supportare la conservazione dell’agricoltura, vista l’importanza a livello locale delle aziende agricole. La produzione deve inoltre orientarsi verso uno sviluppo sostenibile e di alta qualità. Concordo altresì con l’opinione della relatrice secondo cui l’esigenza di affrontare gli sviluppi imprevedibili della concorrenza in un mercato in fase di liberalizzazione deve essere compatibile con la presenza imprescindibile di un numero di agricoltori tale da garantire una corretta gestione della campagna. Ho pertanto votato a favore della relazione."@it9
". I believe that multifunctionality in farming must have a place in the process of reforming the CAP, and I think that the Council and the Commission must accept this idea. The social, environmental and territorial effects of farming have not, in fact, been given the attention they deserve by the Community institutions, whose farming policies have largely focused on qualitative and economic issues. It would only be fair to emphasise that the hard-to-measure public goods and positive externalities that result from conventional farming far exceed its direct economic benefits. It is therefore right that particular attention should be paid to the rural population, that practical measures falling outside the sphere of rural development should be adopted and that the preservation of farming should be encouraged and supported, given the importance at local level of farms. Production must also be geared towards sustainable and high-quality development. I also agree with the rapporteur’s view that the need to deal with the unpredictable swings of competition in a market in the process of being liberalised must be compatible with the crucial presence of a sufficient number of farmers to ensure proper countryside management. I have therefore voted in favour of the report."@lv10
"Ik vind dat er bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid rekening moet worden gehouden met de multifunctionaliteit van de landbouw. Het is heel belangrijk dat de Raad en de Commissie dit begrip weer gaan hanteren. De Europese instellingen hebben aan de sociale, territoriale en milieuaspecten van de landbouw niet voldoende aandacht besteed. Het beleid is steeds ingegeven door overwegingen van economisch nut. We moeten goed beseffen dat de conventionele landbouw voor het gemene goed van enorm belang is. Die positieve werking is moeilijk meetbaar, maar duidelijk is wel dat ze de rechtstreeks uit de landbouw voortvloeiende economische opbrengsten verre overtreft. Er moet dus bijzondere aandacht worden besteed aan de plattelandsbevolking. Er moeten maatregelen worden genomen die ook buiten het kader van de plattelandsontwikkeling betekenis hebben. Landbouwbedrijven spelen op lokaal niveau een belangrijke rol. We moeten er dus voor zorgen dat de landbouw als economische activiteit blijft bestaan. We moeten ons daarbij weer laten leiden door de kwaliteit van de productie en tegelijk streven naar duurzame ontwikkeling. Mededinging binnen een geliberaliseerde landbouwsector kan onverwachte gevolgen teweegbrengen. Ik ben het daarom eens met de opvatting van de rapporteur dat er hoe dan ook een voldoende aantal landbouwers moet zijn, en dat deze over de middelen moeten beschikken om het platteland te beheren en ontvolking tegen te gaan. Ik heb daarom voor het verslag gestemd."@nl2
"Jag anser att det multifunktionella i jordbruket skall beaktas i processen för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken, och jag menar att rådet och kommissionen bör godkänna denna tanke. Jordbruksnäringens sociala, miljömässiga och territoriella effekter fick faktiskt inte den uppmärksamhet de förtjänade av gemenskapens institutioner som i huvudsak har inriktat sin jordbrukspolitik på kvalitativa och ekonomiska frågor. Det är inte mer än rättvist att understryka att de nästan omätbara offentliga tillgångar och positiva effekter som härrör från det konventionella jordbruket starkt överväger jordbrukets ekonomiska fördelar. Det stämmer därför att särskild uppmärksamhet bör riktas mot befolkningen på landsbygden, att konkreta åtgärder bör vidtas som sträcker sig längre än till landsbygdens utveckling och att en bibehållen jordbruksnäring bör prioriteras och stödjas genom att jordbrukens betydelse på lokal nivå tillvaratas och att produktionen ställs om för en hållbar och kvalitativ utveckling. Jag stöder också föredragandens åsikt att behovet att kontrollera konkurrensens nyckfulla svängningar på en marknad som befinner sig i en avregleringsprocess måste vara förenligt med den svåra balansgången att ha tillräckligt många lantbrukare på marknaden för att jordbruksnäringen skall vara tryggad. Jag har därför röstat för betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph