Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-05-Speech-4-108"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for, idet jeg fremhæver, hvor vigtigt det er, at der sker en tydeliggørelse af bestemmelserne vedrørende den menneskelige sundhed. Ud over de rent tekniske spørgsmål er jeg derfor også enig med ordføreren, når hun mener, at lægemidlerne bør omklassificeres, hvor hun så foreslår en lovramme og en sondring primært mellem de lægemidler med farmakologisk virkning og de øvrige. Jeg er ligeledes enig i, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at engangsmidler ikke genanvendes. Til slut er jeg også enig, når det i betænkningen anses for nødvendigt at inkludere eksplicitte bestemmelser om aktindsigt i dokumenter. Formidling og udbredelse af oplysninger til borgerne må særlig på dette område gives prioritet med henblik på at fremme dels borgernes deltagelse, dels det høje forbrugerbeskyttelsesniveau, som vi efterstræber."@da1
lpv:translated text
". Olen äänestänyt mietinnön puolesta. Siinä korostetaan sääntöjen selkeyttämisen tärkeyttä ihmisten terveyttä koskevissa kysymyksissä. Tästä syystä kannatan teknisten kohtien lisäksi esittelijän ehdotusta, jonka mukaan lääkinnälliset laitteet olisi luokiteltava uudelleen. Esittelijä ehdottaa lainsäädäntökehystä sekä sitä, että farmakologisvaikutteiset laitteet erotetaan muista lääkinnällisistä laitteista. Olen vastaavasti samaa mieltä myös siitä, että jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tarpeelliset toimenpiteet sen takaamiseksi, että kertakäyttölaitteita ei käytetä uudelleen. Lopuksi totean, että päätin kannattaa mietintöä myös siksi, että mietinnön mukaan asiakirjojen julkista saatavuutta koskevien selkeiden sääntöjen sisällyttämisen asetukseen on erittäin tärkeää. Tiedon jakaminen kansalaisille on erityisesti tällä alalla ensisijaisen tärkeää, jotta voimme taata kansalaisten osallistumisen sekä toivomamme korkeatasoisen kuluttajansuojan."@fi5
lpv:translated text
"Jag röstade för samtidigt som jag påpekade vikten av tydligare bestämmelser för människors hälsa. Jag instämmer med andra ord – förutom i frågor av teknisk art – i föredragandens förslag att omklassificera de medicintekniska produkterna. Hon föreslår en rättslig ram och bland annat en distinktion mellan medicintekniska produkter med farmakologisk effekt och andra. Samma gäller för medlemsstaternas antagande av nödvändiga åtgärder för att garantera att medicintekniska produkter som går att spåra inte används igen. Slutligen beslutade jag mig för att stödja betänkandet då det tar upp nödvändigheten att ha med tydliga anvisningar om hur allmänheten får tillgång till handlingarna. Spridningen och främjandet av information till medborgarna skall prioriteras, särskilt på detta område, både för att främja medborgarnas deltagande och för att skapa den höga nivå av konsumentskydd som vi vill uppnå."@sv13
lpv:translated text
"Ik heb voor gestemd, omdat ik het heel belangrijk vind dat regels op het gebied van de volksgezondheid duidelijk zijn. Ik ben het dus eens met de technische details en het voorstel van de rapporteur om de indeling van medische hulpmiddelen te herzien. Er moet in het juridische kader een onderscheid worden aangebracht tussen medische hulpmiddelen met een farmacologische werking en andere hulpmiddelen. Bovendien moeten de lidstaten de nodige maatregelen nemen om te verhinderen dat wegwerphulpmiddelen niet een tweede maal gebruikt worden. Ik ben het ook eens met de stelling dat het heel belangrijk is dat er expliciete bepalingen worden opgesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van documenten. Participatie van burgers en een hoog beschermingsniveau voor de consument worden als prioriteiten gezien, maar dat moet ook gelden voor de verspreiding van informatie bij de burgers."@nl2
lpv:translated text
". I have voted in favour of this report, which highlights the importance of clarifying rules in the field of human health. I therefore agree, in addition to the technical issues, with the rapporteur’s suggestion that medical devices should be reclassified. She proposes a legal framework and that a distinction should be made between medical devices having a pharmacological effect, and others. Similarly, I agree with the idea that Member States should adopt the measures necessary to ensure that single-use devices are not reused. Lastly, I decided also to support the report when it states that it is crucial to include explicit provisions on public access to documents. Distributing and promoting information to the citizens, especially in this field, must be pursued as a priority, in order to ensure both citizen participation and the high level of consumer protection we wish to see."@lv10
lpv:translated text
". Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, η οποία τονίζει τη σπουδαιότητα της αποσαφήνισης των κανόνων στο πεδίο της ανθρώπινης υγείας. Συμφωνώ επομένως, επιπροσθέτως των τεχνικών ζητημάτων, με την πρόταση της εισηγήτριας να ταξινομηθούν εκ νέου οι ιατρικές συσκευές. Προτείνει ένα νομικό πλαίσιο και υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των ιατρικών συσκευών που έχουν φαρμακολογική δράση και των υπόλοιπων. Παρομοίως, συμφωνώ με την ιδέα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι συσκευές μίας χρήσεως δεν επαναχρησιμοποιούνται. Τέλος, αποφάσισα να υποστηρίξω την έκθεση καθώς δηλώνει ότι έχει ζωτική σημασία να περιληφθούν σαφείς διατάξεις για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Η διανομή και προώθηση πληροφοριών στους πολίτες, ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να επιδιωχθεί κατά προτεραιότητα, προκειμένου να διασφαλίσουμε τόσο τη συμμετοχή των πολιτών όσο και το υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή που επιθυμούμε να δούμε."@el8
lpv:spoken text
". Votei a favor sublinhando a importância da clarificação das regras em matéria de saúde humana. Concordo, pois, para além das questões de natureza técnica, com a sugestão da relatora de se proceder a uma reclassificação dos dispositivos médicos, propondo um quadro legal e uma distinção, designadamente, entre os dispositivos médicos com acção farmacológica e os restantes. Da mesma forma, com a adopção pelos Estados-Membros das medidas necessárias para garantir que os dispositivos descartáveis não sejam reutilizados. Por último, entendi dever acompanhar também o relatório quando considera imprescindível incluir disposições explícitas sobre o acesso do público aos documentos. A difusão e a promoção da informação junto dos cidadãos, em especial nesta matéria, deverá ser prosseguida como prioritária, em linha com, por um lado, a participação dos cidadãos e, por outro, com o desejável elevado nível de protecção dos consumidores."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". I have voted in favour of this report, which highlights the importance of clarifying rules in the field of human health. I therefore agree, in addition to the technical issues, with the rapporteur’s suggestion that medical devices should be reclassified. She proposes a legal framework and that a distinction should be made between medical devices having a pharmacological effect, and others. Similarly, I agree with the idea that Member States should adopt the measures necessary to ensure that single-use devices are not reused. Lastly, I decided also to support the report when it states that it is crucial to include explicit provisions on public access to documents. Distributing and promoting information to the citizens, especially in this field, must be pursued as a priority, in order to ensure both citizen participation and the high level of consumer protection we wish to see."@en3
lpv:translated text
". Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil damit auf die Bedeutung der Festlegung von Vorschriften für den Bereich der menschlichen Gesundheit hingewiesen wird. Ich bin also nicht nur mit den rein technischen Fragen, sondern auch mit dem Vorschlag der Berichterstatterin einverstanden, Medizinprodukte neu zu unterteilen, wofür sie einen rechtlichen Rahmen befürwortet und zwischen pharmakologisch wirksamen und anderen Medizinprodukten unterscheidet. Ebenso bin ich damit einverstanden, dass die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass Einwegprodukte nicht wieder verwendet werden. Schließlich konnte ich den Bericht auch deshalb unterstützen, weil darin die Bedeutung zum Ausdruck gebracht wird, die der Aufnahme expliziter Bestimmungen über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten zukommt. Die Verbreitung und Förderung von Informationen für die Bürger müssen insbesondere auf diesem Gebiet als besonderer Schwerpunkt durchgeführt werden, damit die Bürger einbezogen werden und das hohe Niveau des Verbraucherschutzes, das wir anstreben, erreicht wird."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Ho votato a favore della relazione che sottolinea l’importanza di una maggiore chiarezza nelle disposizioni concernenti la salute umana. In aggiunta alle considerazioni di natura tecnica, concordo anche con il suggerimento della relatrice, secondo cui dovrebbe essere effettuata una riclassificazione dei dispositivi medici. Essa propone un quadro legale e una distinzione tra i dispositivi medici aventi un effetto farmacologico e gli altri. Allo stesso modo condivido l’idea in base a cui gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurarsi che i dispositivi monouso non siano riutilizzati. Infine ho deciso di sostenere la relazione laddove essa stabilisce l’importanza di disposizioni esplicite sull’accesso del pubblico ai documenti. La divulgazione e diffusione delle informazioni ai cittadini deve essere perseguita come priorità, specialmente in questo campo, al fine di ottenere sia la partecipazione dei cittadini, sia il livello elevato di protezione dei consumatori che desideriamo ottenere."@it9
lpv:translated text
". He votado a favor destacando la importancia de aclarar las normas en materia de salud humana. Estoy de acuerdo, pues, más allá de las cuestiones de naturaleza técnica, con la sugerencia de la ponente de proceder a una reclasificación de los dispositivos médicos, proponiendo un marco legal y una distinción, en particular, entre los dispositivos médicos con una acción farmacológica y los demás. Del mismo modo, también suscribo la adopción por los Estados miembros de las medidas necesarias para garantizar que los dispositivos desechables no sean reutilizados. Por último, creí que debía seguir también el informe cuando considera imprescindible incluir disposiciones explícitas sobre el acceso del público a los documentos. La difusión y la promoción de la información entre los ciudadanos, en especial en esta materia, debe perseguirse como prioritaria, en la línea, por un lado, de la participación de los ciudadanos y, por otro, del deseable alto nivel de protección de los consumidores."@es12
lpv:translated text
". J’ai voté en faveur du rapport qui souligne qu’il est important de clarifier les règles en matière de santé humaine. Je rejoins donc, outre les questions de nature technique, la suggestion formulée par le Rapporteur de procéder à un reclassement des dispositifs médicaux. Elle propose un cadre légal et une distinction entre les dispositifs médicaux présentant une action pharmacologique et les autres. De même, je rejoins la proposition visant à encourager les États membres à adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositifs à utilisation unique ne soient pas réutilisés. Enfin, j’ai également décidé d’appuyer le rapport en ce qu’il juge indispensable l’inclusion de dispositions explicites sur l’accès du public aux documents. La diffusion et la promotion de l’information auprès des citoyens, particulièrement sur cette question, devra être encouragée en priorité, en vue d’assurer la participation des citoyens et de faire suite à notre volonté d’accroître le niveau de protection des consommateurs."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030605.3.4-108"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph