Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-04-Speech-3-252"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030604.7.3-252"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Στην πρωινή συζήτηση κάναμε μια εκτεταμένη αναφορά στην ατζέντα του Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα όμως συμπληρωματικά να πω ότι, όπως αναφέρεται στη πρώτη εκδοχή της σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης η οποία υποβλήθηκε και στην πρόσφατη σύνοδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, η Προεδρία σκοπεύει να περιορίσει την ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης στα εξής θέματα : Όσον αφορά τα θέματα που θίγονται στο δεύτερο μέρος της ερώτησης, ο αξιότιμος κ. βουλευτής θα γνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει να εξετάσει δύο σημαντικές εκθέσεις. Η πρώτη αφορά την έμπρακτη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών που συμφωνήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης σχετικά με τα μέτρα ενάντια στη λαθρομετανάστευση, για την ελαστικότερη εισαγωγή της συντονισμένης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και την ενσωμάτωση της μεταναστευτικής πολιτικής στις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, όπως και την επίσπευση του νομοθετικού έργου για τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Η δεύτερη έκθεση εξετάζει την αποτελεσματικότητα των κοινών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για τον επαναπατρισμό μεταναστών και αιτούντων άσυλο που δεν έγιναν δεκτοί, για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, για προγράμματα στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης σε τρίτες χώρες και για την εφαρμογή της αρχής της κατανομής των βαρών. Στόχος μας είναι να εξετασθούν από το Συμβούλιο οι δύο εκθέσεις, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει κατευθύνσεις για τις περαιτέρω δράσεις σ’ αυτούς τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Εαρινού Συμβουλίου του 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει το ζήτημα της μετανάστευσης, της ένταξης των νόμιμων μεταναστών στις κοινωνίες της Ευρώπης και της απασχόλησης. Τέλος, η Προεδρία θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης θα εγκριθεί, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου, από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, στη σύνοδο της 16ης και 17ης Ιουνίου 2003. αποτελέσματα της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης και αποφάσεις για την επικείμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη το πλέγμα άσυλο, μετανάστευση και σύνορα θέματα της διεύρυνσης το ζήτημα της πολιτικής της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια νέοι γείτονες της διευρυμένης Ένωσης επακόλουθες εργασίες του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2003 και, τέλος ορισμένα θέματα στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας και άμυνας. Τα θέματα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και το Ιράκ και συστάσεις του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Σολάνα σχετικά με μια σφαιρική στρατηγική στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας, καθώς και μια ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων σημείωσε τις προθέσεις αυτές της Προεδρίας."@el8
lpv:translated text
"Vi henviste detaljeret til dagsordenen for mødet i Thessaloniki under denne morgens forhandling. Da dette vedrører den første version af den kommenterede dagsorden, der også blev forelagt på det nylige møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser), vil jeg dog gerne tilføje, at formandskabet ønsker at begrænse dagsordenen for Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki til følgende punkter: Med hensyn til emnerne i anden del af spørgsmålet er det ærede medlem bekendt med, at Det Europæiske Råd skal gennemgå to vigtige rapporter. Den første omhandler den faktiske anvendelse af retningslinjerne fastsat på Det Europæiske Råds møde i Sevilla om foranstaltninger vedrørende ulovlig indvandring, mere fleksibel indførelse af koordineret og integreret forvaltning af EU's ydre grænser, inkorporering af immigrationspolitik i EU's forbindelser med tredjelande og fremskyndelse af formuleringen af en fælles politik om asyl- og indvandringsspørgsmål. Den anden rapport omhandler effektiviteten af de fælles finansieringsressourcer til tilbagesendelse af indvandrere og asylansøgere, der er afvist, forvaltning af ydre grænser, programmer vedrørende asyl og indvandring i tredjelande og anvendelse af princippet om fordeling af byrderne. Vores mål er at gennemgå disse to rapporter, så Det Europæiske Råd kan fastsætte retningslinjer for yderligere indsats på disse områder. Inden for disse rammer forventes det, at Det Europæiske Råd i overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i foråret 2003 endnu en gang vil drøfte spørgsmålet om indvandring, integration af lovlige indvandrere til europæiske samfund samt beskæftigelse. Endelig vil formandskabet minde om, at dagsordenen for Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki vil blive godkendt i overensstemmelse med Rådets forretningsorden på Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) møde den 16. og 17. juni 2003. resultater af EU-konventet om fremtidens Europa og beslutninger om den kommende regeringskonference asyl, indvandring og grænser, der alle er forbundet udvidelsesspørgsmål spørgsmålet om EU's politik på det vestlige Balkan Et bredere Europa, Nye naboer opfølgning af det Europæiske Råds forårsmøde i 2003 og endelig bestemte spørgsmål om eksterne forbindelser og sikkerhed og forsvar. Disse punkter indgår i forbindelserne mellem EU og USA: Mellemøsten og Irak og henstillinger fra den højtstående repræsentant, hr. Solana, om en samlet strategi på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område sammen med en bredere strategi til løsning af problemet med spredning af masseødelæggelsesvåben. Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) anførte disse hensigtserklæringer på vegne af formandskabet."@da1
"Auf die Tagesordnung des Rates von Thessaloniki sind wir in der Debatte am Vormittag ausführlich eingegangen. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass der Rat, wie in der ersten Fassung der geplanten Tagesordnung, die ebenfalls auf der jüngsten Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ vorgelegt worden ist, ausgeführt, bestrebt ist, die Tagesordnung des Europäischen Rates von Thessaloniki auf die folgenden Themen zu beschränken: Was die im zweiten Teil der Frage berührten Themen anbelangt, so wird der Abgeordnete wissen, dass der Europäische Rat zwei wichtige Berichte zu prüfen hat. Der erste betrifft die auf dem Europäischen Rat von Sevilla vereinbarte praktische Umsetzung der Leitlinien für Maßnahmen gegen illegale Einwanderung, für die flexiblere Einführung des koordinierten und integrierten Grenzschutzes an den Außengrenzen, die Einbeziehung der Migrationspolitik in die Beziehungen der Union mit Drittländern sowie die Beschleunigung der legislativen Arbeit zur Ausarbeitung einer gemeinsamen Politik zu Asyl- und Einwanderungsfragen. Der zweite Bericht analysiert die Effizienz der gemeinsamen Finanzmittel, die für die Rückkehr von Einwanderern und Asylantragstellern, die abgelehnt wurden, für den Grenzschutz an den Außengrenzen, für Programme im Bereich des Asyls und der Einwanderung in Drittländer sowie für die Anwendung des Prinzips der Lastenverteilung zur Verfügung stehen. Unser Ziel besteht darin, dass der Rat die beiden Berichte prüft, damit der Europäische Rat Leitlinien für das weitere Vorgehen in diesen Bereichen ausgeben kann. In diesem Rahmen wird in Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Frühjahrsgipfels 2003, erwartet, dass der Europäische Rat die Themen Zuwanderung und Integration von legalen Einwanderern in die europäische Gesellschaft sowie das Thema Beschäftigung erneut prüft. Schließlich möchte der Ratsvorsitz daran erinnern, dass die Tagesordnung des Rates von Thessaloniki gemäß der Geschäftsordnung des Rates vom Rat „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ auf der Tagung vom 16. und 17. Juni 2003 zu billigen sein wird. Ergebnisse des Konvents über die Zukunft Europas und Beschlüsse für die bevorstehende Regierungskonferenz die miteinander in Zusammenhang stehenden Themen Zuwanderung, Grenzen und Asyl Fragen der Erweiterung die Frage der Politik der EU für die westlichen Balkanstaaten Ein größeres Europa – Neue Nachbarländer das weitere Vorgehen im Anschluss an die Frühjahrstagung 2003 des Europäischen Rates und, schließlich bestimmte Themen in den Bereichen der Außenbeziehungen, Sicherheit und Verteidigung. Folgende Themen könnten möglicherweise im Rahmen der Beziehungen Europäische Union-USA behandelt werden: der Nahe Osten und der Irak sowie die Empfehlungen des Hohen Vertreters, Herrn Solana, für eine globale Strategie im Bereich der Außenpolitik und der Sicherheit und eine umfassendere Strategie zur Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Der Rat „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ verwies auf diese Absicht seitens des Ratsvorsitzes."@de7
". We referred extensively to the agenda for the Thessaloniki Council at this morning's debate. However, I should like to add that, as this concerns the first version of the annotated agenda, which was also submitted to the recent meeting of the General Affairs and External Relations Council, the Presidency intends to limit the agenda for the European Council in Thessaloniki to the following items: As far as the issues touched on in the second part of the question are concerned, the honourable Member will know that the European Council has to examine two important reports. The first is on the actual application of the guidelines agreed at the European Council in Seville on measures relating to illegal immigration, the more flexible introduction of coordinated and integrated external border management, the incorporation of immigration policy into the Union's relations with third countries and the speeding up of the legislative work to formulate a common policy on asylum and immigration issues. The second report examines the efficiency of common financing resources available for the repatriation of immigrants and asylum seekers who have been rejected, for the management of external borders, for programmes in the field of asylum and immigration in third countries and for the application of the principle of the distribution of burdens. Our aim is for the Council to examine these two reports so that the European Council can issue guidelines for further action in these sectors. Within this framework, it is expected that, in accordance with the conclusions of the spring 2003 Council, the European Council will re-examine the issue of immigration, the integration of legal immigrants into European society and employment. Finally, the Presidency would remind you that the agenda for the Thessaloniki Council will be approved, in accordance with the Council's rules of procedure, by the General Affairs and External Relations Council at its meeting on 16 and 17 June 2003. results of the Convention on the Future of Europe and decisions for the forthcoming Intergovernmental Conference; asylum, immigration and borders, which are all interrelated; enlargement issues; the question of EU policy in the Western Balkans; Wider Europe, New Neighbourhood; work following on from the spring 2003 European Council and, finally certain issues in the fields of external relations and security and defence. These items may be included in EU-USA relations: the Middle East and Iraq and recommendations by the High Representative, Mr Solana, on an overall strategy in the field of foreign policy and security, together with a wider strategy to deal with the spread of weapons of mass destruction. The General Affairs and External Relations Council noted these intentions on the part of the Presidency."@en3
". En el debate de esta mañana, nos hemos referido extensamente al orden del día de Salónica. Sin embargo, me gustaría añadir que, como esto se refiere a la primera versión del orden del día anotado, que también ha sido remitido a la reciente reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, la Presidencia tiene la intención de limitar el orden del día del Consejo Europeo en Salónica a los siguientes puntos: En cuanto a los temas abordados en la segunda parte de la pregunta, su Señoría sabrá que el Consejo Europeo tiene que examinar dos informes importantes. El primero es la aplicación de las directrices acordadas en el Consejo Europeo de Sevilla sobre las medidas relativas a la inmigración ilegal, la introducción más flexible de una gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores, la incorporación de la política de inmigración en las relaciones de la Unión con terceros países y la intensificación de la labor legislativa para formular una política común de asilo y cuestiones de inmigración. El segundo informe examina la eficacia de los recursos financieros comunes disponibles para la repatriación de inmigrantes y solicitantes de asilo que hayan sido rechazados, para la gestión de las fronteras exteriores, para programas en el terreno del asilo y la inmigración en terceros países y para la aplicación del principio de distribución de cargas. Nuestro objetivo es que el Consejo examine estos dos informes para que el Consejo Europeo pueda emitir orientaciones para la acción ulterior en estos sectores. Dentro de este marco, se espera que, de acuerdo con las conclusiones del Consejo en la primavera de 2003, el Consejo Europeo vuelva a examinar el tema de la inmigración, la integración de los inmigrantes legales en la sociedad europea y el empleo. Por último, la Presidencia les recuerda que el orden del día del Consejo de Salónica se aprobará, de acuerdo con el Reglamento del Consejo, en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en su reunión de los días 16 y 17 de junio de 2003. Resultados de la Convención sobre el Futuro de Europa y decisiones para la próxima Conferencia Intergubernamental. Asilo, inmigración y fronteras, temas que están interrelacionados. Cuestiones relacionadas con la ampliación. La cuestión de la política de la UE en los Balcanes Occidentales. La Gran Europa, Nueva Vecindad. Trabajos derivados del Consejo Europeo de la primavera de 2003 y, por último Algunas cuestiones en el terreno de las relaciones exteriores y la seguridad y defensa. Los siguientes puntos pueden incluirse en las relaciones UE-EE.UU.: Oriente Próximo y el Iraq, y recomendaciones del Alto Representante, Sr. Solana, sobre una estrategia global en el campo de la política exterior y de seguridad, junto con una estrategia más amplia para tratar el tema de la propagación de armas de destrucción masiva. El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores tomó nota de estas intenciones de la Presidencia."@es12
". Käsittelimme tämän aamun istunnossa perinpohjin Thessalonikin Eurooppa-neuvoston asialistaa. Haluan kuitenkin lisätä, että nyt käsitellään selityksin varustetusta esityslistasta laadittua ensimmäistä versiota, joka annettiin myös yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston viimeaikaisen istunnon käsiteltäväksi, ja että puheenjohtajavaltio aikoo rajata Thessalonikin Eurooppa-neuvoston asialistan seuraaviin aiheisiin: Kysymyksen toisessa osassa käsiteltyjen asioiden osalta kerron arvoisalle jäsenelle, että Eurooppa-neuvoston on määrä käsitellä kahta tärkeää raporttia. Toinen koskee Sevillan Eurooppa-neuvostossa sovittujen suuntaviivojen käytännön toteuttamista. Suuntaviivat koskevat toimenpiteitä, jotka liittyvät laittomaan maahanmuuttoon, koordinoidun ja yhdennetyn ulkorajojen hallinnoinnin joustavampaan käyttöönottoon, maahanmuuttopolitiikan sisällyttämiseen unionin suhteisiin kolmansien maiden kanssa sekä lainsäädäntötyön vauhdittamiseen yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan laatimiseksi. Toisessa raportissa tarkastellaan hylätyn päätöksen saaneiden maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen, ulkorajojen hallinnointiin, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan ohjelmiin kolmansissa maissa sekä vastuunjaon periaatteen soveltamiseen käytettävissä olevien yhteisten rahoitusresurssien tehokkuutta. Neuvoston tavoitteena on käsitellä näitä kahta raporttia niin, että Eurooppa-neuvosto voi antaa suuntaviivoja näillä aloilla toteutettavista jatkotoimista. Tarkoituksena on, että Eurooppa-neuvosto käsittelee näissä puitteissa kevään 2003 neuvoston päätelmien mukaisesti uudelleen maahanmuuttoa, laillisten maahanmuuttajien integrointia eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja työllisyyttä. Puheenjohtajavaltio muistuttaa lopuksi, että Thessalonikin Eurooppa-neuvoston asialista hyväksytään neuvoston työjärjestyksen mukaisesti yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston istunnossa 16.–17. kesäkuuta 2003. Eurooppa-valmistelukunnan saavuttamat tulokset ja tulevan hallitustenvälisen konferenssin päätettävät asiat toisiinsa liittyvät maahanmuutto-, raja- ja turvapaikka-asiat laajentuminen EU:n politiikka Länsi-Balkanilla Laajempi Eurooppa, uudet naapurit keväällä 2003 pidetyn Eurooppa-neuvoston jatkotoimenpiteet tietyt ulkosuhteisiin ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvät asiat. Seuraavia aiheita saatetaan käsitellä EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden käsittelyn yhteydessä: Lähi-itä ja Irak sekä korkean edustajan Solanan suositukset yleisestä strategiasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla sekä laajemmasta strategiasta joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto on kirjannut nämä puheenjohtajavaltion ehdotukset."@fi5
"Nous avons longuement discuté de l’ordre du jour du Conseil de Thessalonique pendant le débat de ce matin. Je voudrais cependant ajouter à propos de cette première version de l’ordre du jour - qui a également été présentée il y a peu lors de la réunion du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" -- que la présidence a l’intention de limiter l’ordre du jour du Conseil européen de Thessalonique aux points suivants: En ce qui concerne les points évoqués dans la deuxième partie de la question, l’honorable député n’est pas sans savoir que le Conseil européen doit examiner deux rapports importants. Le premier vise l’application des lignes directrices définies lors du Conseil européen de Séville, en particulier les mesures relatives à l’immigration clandestine, la mise en œuvre plus souple d’un contrôle coordonné et intégré des frontières extérieures, l’inclusion de la politique d’immigration dans les relations de l’Union avec les pays tiers et l’accélération des travaux législatifs destinés à formuler une politique commune en matière d’asile et d’immigration. Le deuxième rapport se penche sur l’efficacité des moyens de financement communs disponibles pour assurer le rapatriement des immigrés et des demandeurs d’asile déboutés, le contrôle des frontières extérieures, les programmes en matière d’asile et d’immigration dans les pays tiers et l’application du principe de péréquation des charges. Nous tenons à ce que le Conseil analyse ces deux rapports afin de permettre au Conseil européen de formuler des lignes directrices concernant les mesures à prendre dans ces secteurs. Dans ce contexte, on s’attend à ce que le Conseil européen réexamine la question de l’immigration, l’intégration des immigrés légaux dans la société européenne et l’emploi, conformément aux conclusions du Conseil de printemps 2003. Enfin, la présidence voudrait vous rappeler que l’ordre du jour du Conseil européen de Thessalonique sera approuvé - conformément au règlement du Conseil - par le Conseil "Affaires générales et relations extérieures", qui se réunira les 16 et 17 juin 2003. résultats de la Convention sur l’avenir de l’Europe et décisions relatives à la prochaine conférence intergouvernementale asile, immigration et frontières, qui sont des questions connexes questions en rapport avec l’élargissement politique de l’UE dans les Balkans occidentaux Europe élargie, nouveau cadre de voisinage travaux résultant du Conseil européen du printemps 2003 et, enfin certaines questions touchant aux relations extérieures, à la sécurité et la défense. Ces points peuvent être inclus dans les relations UE-USA: le Moyen-Orient et l’Irak, les recommandations du haut-représentant, M. Solana, à propos de la stratégie générale en matière de politique étrangère et de sécurité, ainsi qu’une stratégie plus vaste destinée à régler le problème de la prolifération des armes de destruction massive. Le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" a pris note des intentions exprimées par la présidence."@fr6
". Abbiamo già ampiamente parlato dell’ordine del giorno del Consiglio europeo di Salonicco durante il dibattito di stamattina. Vorrei aggiungere, tuttavia, che, trattandosi della versione provvisoria dell’ordine del giorno commentato, sottoposta all’esame del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne”, la Presidenza intende limitare l’agenda del Consiglio europeo di Salonicco ai seguenti punti: Per quanto concerne gli argomenti citati nella seconda parte dell’interrogazione, l’onorevole deputato saprà che saranno sottoposte all’esame del Consiglio europeo due importanti relazioni. La prima è sull’attuazione pratica degli orientamenti decisi al Consiglio europeo di Siviglia sulle misure relative alla lotta all’immigrazione clandestina, ad una più flessibile introduzione di una gestione coordinata ed integrata delle frontiere esterne, all’integrazione della politica di immigrazione nelle relazioni dell’Unione con i paesi terzi e all’accelerazione dei lavori legislativi in corso sulla definizione di una politica comune in materia di asilo e immigrazione. La seconda relazione esamina l’efficacia delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario in materia di rimpatrio degli immigranti e dei richiedenti asilo respinti, di gestione delle frontiere esterne, di progetti di asilo e migrazione nei paesi terzi e di applicazione del principio della distribuzione degli oneri. Lo scopo del Consiglio è di esaminare queste due relazioni in modo tale che il Consiglio europeo possa fissare gli orientamenti per ulteriori azioni in questi settori. In quest’ambito è previsto che, in base alle conclusioni del Consiglio della primavera 2003, il Consiglio europeo riesaminerà i temi dell’immigrazione, dell’integrazione degli immigranti legali nella società europea e nel mercato del lavoro. Infine, la Presidenza intende ricordare che l’Agenda per il Consiglio di Salonicco dovrà essere approvata, in conformità del regolamento del Consiglio, dal Consiglio “Affari generali e Relazioni esterne” in occasione della sua riunione del 16 e 17 giugno 2003. risultato dei lavori della Convenzione sul futuro dell’Europa e preparazione della futura conferenza intergovernativa; asilo, immigrazione e frontiere, che sono temi interconnessi tra loro; problemi connessi all’allargamento; la politica dell’Unione nei Balcani occidentali; iniziativa “Europa ampliata” e i nuovi vicini; del Consiglio europeo della primavera 2003 e, infine alcuni temi legati alle relazioni esterne e alla sicurezza e difesa. I seguenti temi si possono inserire nell’ambito delle relazioni UE-USA: il Medio Oriente e l’Iraq, nonché le raccomandazioni dell’Alto rappresentante Solana su una strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, coordinata ad una più ampia strategia per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” ha preso atto di tali intenzioni della Presidenza."@it9
". We referred extensively to the agenda for the Thessaloniki Council at this morning's debate. However, I should like to add that, as this concerns the first version of the annotated agenda, which was also submitted to the recent meeting of the General Affairs and External Relations Council, the Presidency intends to limit the agenda for the European Council in Thessaloniki to the following items: As far as the issues touched on in the second part of the question are concerned, the honourable Member will know that the European Council has to examine two important reports. The first is on the actual application of the guidelines agreed at the European Council in Seville on measures relating to illegal immigration, the more flexible introduction of coordinated and integrated external border management, the incorporation of immigration policy into the Union's relations with third countries and the speeding up of the legislative work to formulate a common policy on asylum and immigration issues. The second report examines the efficiency of common financing resources available for the repatriation of immigrants and asylum seekers who have been rejected, for the management of external borders, for programmes in the field of asylum and immigration in third countries and for the application of the principle of the distribution of burdens. Our aim is for the Council to examine these two reports so that the European Council can issue guidelines for further action in these sectors. Within this framework, it is expected that, in accordance with the conclusions of the spring 2003 Council, the European Council will re-examine the issue of immigration, the integration of legal immigrants into European society and employment. Finally, the Presidency would remind you that the agenda for the Thessaloniki Council will be approved, in accordance with the Council's rules of procedure, by the General Affairs and External Relations Council at its meeting on 16 and 17 June 2003. results of the Convention on the Future of Europe and decisions for the forthcoming Intergovernmental Conference; asylum, immigration and borders, which are all interrelated; enlargement issues; the question of EU policy in the Western Balkans; Wider Europe, New Neighbourhood; work following on from the spring 2003 European Council and, finally certain issues in the fields of external relations and security and defence. These items may be included in EU-USA relations: the Middle East and Iraq and recommendations by the High Representative, Mr Solana, on an overall strategy in the field of foreign policy and security, together with a wider strategy to deal with the spread of weapons of mass destruction. The General Affairs and External Relations Council noted these intentions on the part of the Presidency."@lv10
"Tijdens het debat van vanmorgen hebben wij uitvoerig gesproken over de agenda van de Europese Raad van Thessaloniki. Bij wijze van aanvulling kan ik vermelden dat, zoals blijkt uit de eerste versie van deze agenda, die recentelijk ook is voorgelegd aan de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen, het voorzitterschap van plan is de discussie in de Europese Raad van Thessaloniki te beperken tot de volgende punten: Wat de vraagstukken betreft die in het tweede deel van de vraag aan de orde komen, zal de geachte afgevaardigde waarschijnlijk wel weten dat de Europese Raad twee belangrijke verslagen moet bespreken. Het eerste verslag gaat over de praktische toepassing van de tijdens de Europese Raad van Sevilla vastgestelde richtsnoeren voor maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie, de soepelere invoering van een gecoördineerd en geïntegreerd beheer van de buitengrenzen, de integratie van het immigratiebeleid in de betrekkingen van de Unie met derde landen en versnelde invoering van de wetgeving met betrekking tot de totstandbrenging van een gemeenschappelijk beleid voor asiel en immigratie. Het tweede verslag behelst een onderzoek naar de efficiëntie van de gemeenschappelijke financiële middelen voor de repatriëring van immigranten en asielzoekers wier asielaanvraag niet is ingewilligd, het beheer van de buitengrenzen, de programma’s op het gebied van asiel en immigratie in derde landen en de toepassing van het beginsel van gelijke verdeling van de lasten. Ons doel is ervoor te zorgen dat de Europese Raad deze twee verslagen kan bespreken en richtsnoeren kan vaststellen voor verdere acties op deze gebieden. Wij verwachten dat de Europese Raad in dit kader, overeenkomstig de conclusies van de Voorjaarsraad van 2003, het vraagstuk van de immigratie, de integratie van legale immigranten in de samenlevingen van Europa en de werkgelegenheid opnieuw zal bespreken. Tot slot wil het voorzitterschap eraan herinneren dat de agenda van de Europese Raad van Thessaloniki overeenkomstig het reglement van orde van de Raad zal worden goedgekeurd door de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen tijdens zijn bijeenkomst van 16 en 17 juni aanstaande. resultaten van de Conventie over de toekomst van Europa en besluiten over de aanstaande Intergouvernementele Conferentie; het complexe geheel van asiel, immigratie en grenzen; uitbreidingsvraagstukken; beleid van de EU voor de westelijke Balkan; ; follow-up van de Voorjaarsraad van 2003 en tot slot vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid, veiligheid en defensie. Eventueel zullen in het kader van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de VS ook aan de orde komen: het Midden-Oosten en Irak en de aanbevelingen van de Hoge Vertegenwoordiger, de heer Solana, voor een allesomvattende strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid en een meer algemene strategie voor de aanpak van de proliferatie van massavernietigingswapens. De Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen heeft nota genomen van de intenties van het voorzitterschap."@nl2
". Referi-me circunstanciadamente à agenda prevista para o Conselho de Salónica no debate desta manhã. Todavia, uma vez que isto diz respeito à primeira versão da agenda anotada, que também foi apresentada na última reunião do Conselho "Assuntos Gerais e Relações Externas", gostaria de acrescentar que a Presidência tenciona limitar a agenda do Conselho Europeu em Salónica aos seguintes pontos: Quanto às questões afloradas na segunda parte da pergunta, o senhor deputado sabe certamente que o Conselho Europeu tem de examinar dois importantes relatórios. O primeiro trata da aplicação efectiva das orientações aprovadas no Conselho Europeu de Sevilha sobre medidas relacionadas com a imigração ilegal, a introdução mais flexível de uma gestão coordenada e integrada das fronteiras externas, a incorporação da política de imigração nas relações da União com países terceiros e a aceleração do trabalho legislativo com vista à formulação de uma política comum em matéria de asilo e imigração. O segundo relatório examina a eficiência dos recursos comuns disponíveis para financiar a repatriação de imigrantes e requerentes de asilo que foram rejeitados, a gestão das fronteiras externas, a execução de programas no domínio do asilo e da imigração em países terceiros, bem como a aplicação do princípio da repartição dos encargos. Pretendemos que o Conselho examine estes dois relatórios de modo a que o Conselho Europeu possa emitir orientações para futuras acções nestes sectores. Neste contexto, espera-se que, de acordo com as conclusões do Conselho da Primavera de 2003, o Conselho Europeu reexamine a questão da imigração, a integração dos imigrantes legais na sociedade europeia e o emprego. Por último, a Presidência gostaria de lembrar que a agenda do Conselho de Salónica será aprovada pelo Conselho "Assuntos Gerais e Relações Externas" na sua reunião de 16 e 17 de Junho de 2003, de acordo com o regulamento interno do Conselho. resultados da Convenção sobre o futuro da Europa e decisões para a próxima Conferência Intergovernamental; asilo, imigração e fronteiras, todos eles interligados; questões do alargamento; a questão da política da UE para os Balcãs Ocidentais; Europa Alargada, Nova Vizinhança; trabalho realizado na sequência do Conselho Europeu da Primavera de 2003 e, por último certas questões das áreas das relações externas, da segurança e da defesa. Os seguintes pontos podem ser incluídos nas relações UE-EUA: o Médio Oriente e o Iraque e as recomendações do Alto Representante, Sr. Solana, relativas a uma estratégia global no domínio da política externa e de segurança, juntamente com uma estratégia mais alargada para lidar com o problema da proliferação de armas de destruição maciça. O Conselho "Assuntos Gerais e Relações Externas" registou estas intenções da Presidência."@pt11
"Under förmiddagens debatt talade vi mycket om dagordningen för Europeiska rådets möte i Thessaloniki. Jag skulle dock vilja komplettera med att säga att ordförandeskapet, såsom framgår av den första versionen av den kommenterade föredragningslistan, som även lades fram vid mötet i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) nyligen, har för avsikt att begränsa dagordningen för Europeiska rådets möte i Thessaloniki till följande frågor: När det gäller de saker som tas upp i frågans andra del känner ledamoten säkert till att Europeiska rådet kommer att granska två viktiga rapporter. Den första gäller det praktiska genomförandet av de riktlinjer man enades om vid Europeiska rådets möte i Sevilla när det gäller åtgärder mot olaglig invandring, gradvis införande av en samordnad och integrerad förvaltning av de yttre gränserna, integration av invandringspolitiken i unionens förbindelser med tredje land och påskyndande av lagstiftningsarbetet om utformningen av en gemensam asyl- och invandringspolitik. Den andra rapporten undersöker hur effektivt man har använt de gemensamma finansiella medel som finns för återsändande av invandrare och asylsökande som fått avslag, för förvaltning av de yttre gränserna, för asyl- och migrationsprogram i tredje land och för genomförande av principen om ansvarsfördelning. Vårt mål är att de två rapporterna skall granskas av Europeiska rådet så att det kan bestämma riktlinjer för de fortsatta åtgärderna på dessa områden. Inom denna ram väntas Europeiska rådet, i enlighet med slutsatserna från vårmötet 2003, återkomma till frågan om invandring, lagliga invandrares integrering i Europas samhällen och sysselsättningen. Ordförandeskapet skulle slutligen vilja påminna om att dagordningen för Europeiska rådets möte i Thessaloniki kommer att antas, i enlighet med rådets arbetsordning, av rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) vid dess möte den 16 och 17 juni 2003. resultat av konventet för Europas framtid samt beslut om den förestående regeringskonferensen komplexet asyl, invandring och gränser,. frågor om utvidgningen frågan om EU:s politik för västra Balkan den utvidgade unionens nya grannar uppföljning av Europeiska rådets vårmöte 2003 vissa frågor på områdena yttre förbindelser samt säkerhet och försvar. Dessa frågor kommer sannolikt att omfatta förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenta staterna, Mellanöstern och Irak samt den höge representanten Solanas rekommendationer om en övergripande strategi på området utrikespolitik och säkerhet liksom en vidare strategi för ta itu med spridningen av massförstörelsevapen. Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) har noterat dessa avsikter från ordförandeskapets sida."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Wider Europe, New Neighbourhood"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph