Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-03-Speech-2-157"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030603.5.2-157"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei contra o relatório por considerar que o relator extravasou as competências atribuídas ao Parlamento Europeu pelos Tratados, procurando, através de métodos hermenêuticos que não subscrevo, alargar o número e o volume de matérias sujeitas a consulta. Na verdade, a leitura que faço do art. 21.º do Tratado da União Europeia diverge da assumida neste relatório, considerando que onde se lê “... principais aspectos e... opções fundamentais” da política externa e de segurança comum não deve entender-se “acordos concretos” e “países específicos”, por mais abrangentes que sejam os acordos ou por mais importante que se afigure a contraparte. Presumir que do silêncio da norma emane uma obrigação concreta para o Conselho e, que dessa alegada obrigação concreta, se obtenha uma regra geral de obrigatoriedade de consulta do Parlamento, corresponde a uma interpretação que, manifestamente, não posso acompanhar. Considero que a tentativa de decalcar o modelo estadual para o nível comunitário não corresponde ao actual estado da União. A tentativa de reconhecer ao Parlamento Europeu competências similares às de um qualquer Parlamento Nacional carece de fundamento. Lamento ainda, muito particularmente, que a proposta de recomendação inicial tenha sucumbido a iniciativas mais ou menos panfletárias que em nada favorecem a conclusão dos acordos UE-EUA, fundamento e causa desta recomendação."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt imod betænkningen, fordi jeg mener, at ordføreren er gået ud over de beføjelser, som traktaterne har tillagt Europa-Parlamentet, i sit forsøg på gennem fortolkningsmetoder, som jeg ikke kan anerkende, at udvide de områders mængde og omfang, der skal være genstand for høring. Jeg fortolker EU-traktatens artikel 21 anderledes end betænkningen, idet jeg finder, at "de vigtigste aspekter og grundlæggende valg" i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ikke kan forstås som "konkrete aftaler" og "bestemte lande", hvor omfattende aftalerne end er, eller hvor vigtig modparten end synes at være. At antage, at der af lovens tavshed følger en forpligtelse for Rådet, og at der fra denne påståede specifikke forpligtelse kan udledes en almen nødvendig regel om høring af Parlamentet, er en tolkning, som jeg vitterlig ikke kan bifalde. Jeg mener, at forsøget på at kalkere den statslige model på fællesskabsplan ikke afspejler Unionens aktuelle tilstand. Forsøget på at tillægge Europa-Parlamentet samme type beføjelser som et nationalt parlament, savner grundlag. Derudover beklager jeg særlig, at de oprindelige forslag til henstilling lå under for mere eller mindre propagandistiske initiativer, der på ingen måde befordrer undertegnelsen af de EU-USA-aftaler, som er denne henstillings baggrund og årsag."@da1
". Ich habe gegen den Bericht gestimmt, da der Berichterstatter meiner Meinung nach die dem Europäischen Parlament mit den Verträgen übertragenen Kompetenzen überschreitet und durch Auslegungsmethoden, mit denen ich nicht einverstanden bin, versucht, die Zahl und den Umfang der Themen zu erhöhen, die einer Anhörung unterliegen. Ich interpretiere Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union anders als der vorliegende Bericht, da man meines Erachtens aus „...wichtigsten Aspekten und ... grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ nicht „konkrete Abkommen“ und „spezielle Länder“ herauslesen kann, so weitreichend die Abkommen und so wichtig auch der Partner sein mögen. Die Annahme, aus der fehlenden Vorschrift erwachse eine konkrete Verpflichtung für den Rat und aus dieser angenommenen konkreten Verpflichtung ergebe sich eine allgemeine Regel der Verpflichtung zur Anhörung des Parlaments, ist eine Auslegung, die ich ganz und gar nicht teile. Ich glaube, der Versuch, das Staatsmodell auf die Gemeinschaft zu übertragen, entspricht nicht der derzeitigen Lage der Union. Es gibt keine Grundlage dafür, dem Europäischen Parlament einem nationalen Parlament vergleichbare Zuständigkeiten zuzuerkennen. Insbesondere bedauere ich, dass der ursprüngliche Empfehlungsvorschlag in recht aggressiven Initiativen untergegangen ist, die dem Abschluss der EU/USA-Abkommen, die die Grundlage für diese Empfehlung sind, keineswegs förderlich sind."@de7
". Καταψήφισα την έκθεση, διότι πιστεύω ότι ο εισηγητής έχει υπερβεί τις αρμοδιότητες που δίνουν οι Συνθήκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και επιδιώκει, μέσω ερμηνευτικών μεθόδων με τις οποίες δεν συμφωνώ, να αυξήσει τον αριθμό και τον όγκο των φακέλων που θα υποβληθούν προς διαβούλευση. Στην πραγματικότητα, η ερμηνεία μου επί του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλίνει από αυτήν που προτείνεται στην έκθεση, και πιστεύω ότι οι λέξεις “· κύριες πτυχές και· βασικές επιλογές” της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας δεν πρέπει να γίνουν αντιληπτές ως “πρακτικές συμφωνίες” και “συγκεκριμένες χώρες”, όσο ευρύ και αν είναι το φάσμα των συμφωνιών ή όσο σημαντικός και αν είναι ο ομόλογός μας. Η υπόθεση ότι η σιωπή του νόμου ορίζει μια συγκεκριμένη υποχρέωση για το Συμβούλιο και ότι αυτή η υποτιθέμενη συγκεκριμένη υποχρέωση έχει ως αποτέλεσμα έναν γενικό κανόνα που ορίζει την υποχρέωση να ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου αποτελεί μια ερμηνεία με την οποία σαφώς δεν μπορώ να συμφωνήσω. Πιστεύω ότι η προσπάθεια επιβολής του κρατικού μοντέλου σε κοινοτικό επίπεδο δεν αντικατοπτρίζει το σημερινό κράτος της Ένωσης. Δεν υπάρχει βάση για την προσπάθεια να δοθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρμοδιότητες παρόμοιες με αυτές ενός εθνικού κοινοβουλίου. Λυπούμαι ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι η αρχική πρόταση σύστασης αντικαταστάθηκε από αρκετά επιθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα προκειμένου να ενθαρρύνουν την υπογραφή των συμφωνιών ΕΕ-ΗΠΑ που αποτελούν τη βάση αυτής της σύστασης."@el8
". I have voted against the report because I believe that the rapporteur has exceeded the competences conferred on the European Parliament by the Treaties, and is seeking, through interpretive methods with which I do not agree, to increase the number and the volume of dossiers that will be subject to consultation. In fact, my interpretation of Article 21 of the Treaty on European Union diverges from the one put forward in this report, and I believe that the words ‘... main aspects and... basic choices’ of common foreign and security policy must not be understood to be ‘practical agreements’ and ‘specific countries’, however wide-ranging the agreements or however important our counterpart might be. The assumption that the silence of the law lays down a specific obligation for the Council and that this supposed specific obligation results in a general rule laying down the obligation to consult Parliament is an interpretation with which I clearly cannot agree. I believe that the attempt to impose the State model at Community level does not reflect the current State of the Union. There is no basis for attempting to give the European Parliament competences similar to those of a national Parliament. Most particularly, I regret the fact that the original proposal for a recommendation should have been replaced by quite aggressive initiatives, which do nothing to encourage the signing of the EU-US agreements that are the basis for this recommendation."@en3
". He votado en contra de este informe por considerar que el ponente rebasó las competencias atribuidas al Parlamento Europeo por los Tratados al tratar de ampliar, mediante métodos hermenéuticos que no suscribo, el número y el volumen de materias sujetas a consulta. En realidad, mi lectura del artículo 21 del Tratado de la Unión Europea diverge de la que se hace en este informe, pues considero que donde se lee «...principales aspectos y... opciones fundamentales» de la política exterior y de seguridad común no debe entenderse «acuerdos prácticos» y «países específicos», por más amplios que sean los acuerdos o por más importante que parezca la parte contraria. Presumir que del silencio de la norma emana una obligación concreta para el Consejo y que de esa supuesta obligación concreta se infiera una norma general de obligatoriedad de consulta al Parlamento, es una interpretación que desde luego no puedo seguir. Considero que el intento de calcar el modelo estatal a escala comunitaria no corresponde al actual estado de la Unión. El intento de reconocer al Parlamento Europeo competencias similares a las de cualquier parlamento nacional carece de fundamento. Lamento también, muy especialmente, que la propuesta de recomendación inicial haya sucumbido a iniciativas más agresivas que en nada favorecen la celebración de los Acuerdos UE-EE.UU., fundamento y causa de esta recomendación."@es12
". Olen äänestänyt tätä mietintöä vastaan, koska katson, että esittelijä on ylittänyt Euroopan parlamentille perussopimusten nojalla kuuluvat toimivaltuudet ja pyrkii omilla tulkinnoillaan, joita en voi allekirjoittaa, lisäämään kuulemista edellyttävien asiakirjojen määrää ja laajuutta. Itse asiassa oma tulkintani Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklasta eroaa mietinnössä esitetystä, ja olen sitä mieltä, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan "keskeisten näkökohtien ja perusvalintojen" ei pidä ymmärtää tarkoittavan käytännön järjestelyjä ja yksittäisiä valtioita, olivatpa sopimukset kuinka laajoja tahansa ja vastapuoli kuinka merkittävä tahansa. Olettamus, että nimenomaisen lainsäädännön puuttuminen asettaisi erityisiä velvoitteita neuvostolle ja että tästä oletetusta erityisvelvollisuudesta voitaisiin johtaa yleissääntö, jonka mukaan neuvostolla olisi aina velvollisuus kuulla parlamentin mielipidettä, on selkeästi sellainen tulkinta, johon en voi yhtyä. Katson, että pyrkimys soveltaa valtiomallia yhteisön tasolla ei vastaa unionin nykytilannetta. Ei ole lainkaan perusteltua pyrkiä antamaan Euroopan parlamentille vastaavanlaisia toimivaltuuksia kuin kansallisilla parlamenteilla. Erityisesti pahoittelen sitä, että alkuperäinen suositusehdotus on pitänyt korvata varsin aggressiivisilla aloitteilla, jotka eivät millään tavalla edistä suosituksen pohjana olevien EU:n ja Yhdysvaltojen välisten sopimusten allekirjoittamista."@fi5
"J’ai voté contre le rapport parce que je considère que le rapporteur a dépassé les compétences que les Traités attribuent au Parlement européen, en tentant, à travers des méthodes herméneutiques que je ne partage pas, d’élargir le nombre et le volume des dossiers qui seront soumis à la consultation. En vérité, la lecture que je fais de l’article 21 du traité sur l’Union européenne diverge de celle qui en est faite dans ce rapport, et selon moi, là où on peut lire "... principaux aspects et... choix fondamentaux" de la politique extérieure et de sécurité commune il ne faut pas comprendre "accords concrets" et "pays spécifiques", quelle que soit la portée des accords ou quelle que soit l’importance de la contrepartie. Présumer que le silence de la norme entraîne une obligation concrète pour le Conseil et que cette obligation concrète présumée permet de dégager une règle générale de consultation obligatoire du Parlement, c’est se livrer à une interprétation que je ne puis manifestement pas partager. J’estime que la tentative d’imposer le modèle étatique au niveau communautaire ne correspond pas à l’état actuel de l’Union. La tentative de reconnaître au Parlement européen des compétences identiques à celles d’un parlement national manque de fondement. Je regrette encore tout particulièrement que la proposition de recommandation initiale ait été remplacée par des initiatives assez agressives qui ne favorisent en rien la signature des accords UE-USA, lesquels constituent le fondement de cette recommandation."@fr6
". Ho votato contro la relazione poiché credo che il relatore abbia superato le competenze conferite al Parlamento europeo dai Trattati, e che stia cercando, attraverso metodi interpretativi con i quali dissento, di aumentare il numero e il volume di fascicoli che saranno sottoposti a consultazione. In realtà, la mia interpretazione dell’articolo 21 del Trattato sull’Unione europea diverge da quella presentata in questa relazione, e credo che le parole “aspetti principali e... scelte fondamentali” della politica estera e di sicurezza comune non debbano essere interpretate come “accordi concreti” e “paesi specifici”, per quanto estesi possano essere i nostri accordi e importanti i nostri . L’ipotesi secondo la quale il silenzio della legge determini un obbligo specifico per il Consiglio e che questo supposto obbligo specifico determini una regola generale che definisce l’obbligo di consultare il Parlamento è un’interpretazione con la quale non posso evidentemente concordare. Credo che il tentativo di imporre il modello statale a livello comunitario non rifletta l’attuale Stato dell’Unione. Non c’è alcuna base per tentare di conferire al Parlamento europeo competenze simili a quelle di un parlamento nazionale. In particolare deploro che la proposta di raccomandazione originaria sia stata sostituita da iniziative alquanto aggressive, che non fanno nulla per incoraggiare la firma degli accordi tra Unione europea e Stati Uniti, accordi che sono alla base di questa raccomandazione."@it9
". I have voted against the report because I believe that the rapporteur has exceeded the competences conferred on the European Parliament by the Treaties, and is seeking, through interpretive methods with which I do not agree, to increase the number and the volume of dossiers that will be subject to consultation. In fact, my interpretation of Article 21 of the Treaty on European Union diverges from the one put forward in this report, and I believe that the words ‘... main aspects and... basic choices’ of common foreign and security policy must not be understood to be ‘practical agreements’ and ‘specific countries’, however wide-ranging the agreements or however important our counterpart might be. The assumption that the silence of the law lays down a specific obligation for the Council and that this supposed specific obligation results in a general rule laying down the obligation to consult Parliament is an interpretation with which I clearly cannot agree. I believe that the attempt to impose the State model at Community level does not reflect the current State of the Union. There is no basis for attempting to give the European Parliament competences similar to those of a national Parliament. Most particularly, I regret the fact that the original proposal for a recommendation should have been replaced by quite aggressive initiatives, which do nothing to encourage the signing of the EU-US agreements that are the basis for this recommendation."@lv10
"Ik heb tegen dit verslag gestemd omdat ik geloof dat de rapporteur de bevoegdheden die de Verdragen aan het Europees Parlement toekennen te ruim heeft geïnterpreteerd. Hij probeert het aantal onderwerpen waarover het Parlement geconsulteerd dient te worden uit te breiden, en volgt daarbij een interpretatieve methode die ik niet aanvaard. Ik geef aan artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie een andere uitleg dan die welke in dit verslag gehanteerd wordt. In dat artikel wordt gesproken van “de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen” van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Ik geloof niet dat we daaronder moeten verstaan “concrete overeenkomsten” en “specifieke landen”, ongeacht het belang van de andere partij en de reikwijdte van het onderwerp van deze overeenkomsten. De rapporteur gaat ervan uit dat de Raad een concrete plicht heeft als de norm zwijgt. Uit die – vermeende – plicht zou een algemene regel voortvloeien, volgens welke het Parlement geraadpleegd zou moeten worden. Ik ben het met die interpretatie uiteraard niet eens. Ik geloof niet dat je eigenschappen van het nationale model zomaar op de Unie kunt toepassen. De wijze waarop die Unie thans is vormgegeven laat dat niet toe. Je mag het Europees Parlement dus niet precies dezelfde bevoegdheden toedenken als die waarover de nationale parlementen beschikken. Daarvoor ontbreekt elke basis. Ik vind het ook jammer dat in de oorspronkelijke ontwerpaanbeveling enige al te sterk ideologisch getinte overwegingen zijn opgenomen. Dat levert geen enkele bijdrage aan de sluiting van deze overeenkomsten tussen de EU en de VS, en dat is toch de aanleiding voor deze aanbeveling."@nl2
"Jag röstade emot detta betänkande eftersom jag anser att föredraganden har överskridit den behörighet som fördragen ger Europaparlamentet, och försökt bredda och öka antalet frågor som var föremål för samråd med hjälp av svårbegripliga metoder som jag inte skriver under på. Saken är den att min tolkning av artikel 21 i Fördraget om Europeiska unionen skiljer sig den från den som använts i detta betänkande, och jag anser att det står att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ”... huvudsakliga aspekter och ... grundläggande alternativ” inte får ses som ”konkreta avtal” och ”specifika länder”, hur täckande avtalen än må vara eller hur viktig motparten än tycker att den är. Att anta att föreskriften talar för sig själv och anger rådets konkreta skyldighet, och att man ur denna påstådda konkreta skyldighet kan få en allmän regel om skyldigheter att samråda med parlamentet, är en tolkning som jag uttryckligen inte kan stödja. Jag menar att försöket att kopiera den statliga modellen till gemenskapsnivå inte motsvarar unionens nuvarande status. Tanken att tillerkänna Europaparlamentet behörigheter liknande dem som något nationella parlament har saknar grund. Jag beklagar vidare alldeles särskilt att det ursprungliga förslaget till rekommendation har försvunnit bland mer eller mindre pamflettartade initiativ som inte alls gynnar ett ingående av avtal mellan EU och Förenta staterna, som är grund och orsak till denna rekommendation."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph