Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-03-Speech-2-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030603.3.2-064"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, les propositions qui nous sont soumises ont vocation à favoriser toujours plus l’entrée des immigrants dans l’Union européenne. Le plus éloquent à cet égard a été le dernier rapport consacré au droit au regroupement familial, le rapport Fourtou, dans lequel on ne pouvait même plus reconnaître la notion de famille tellement elle avait été élargie et dénaturée. Dans sa frénésie à faire entrer tous les étrangers nécessiteux du monde dans une Europe qu’elle veut respectueuse des droits de l’homme et à vocation humaniste, pour ne pas dire humanitaire, la Commission programme la mort des nations par la technique de la submersion et de l’étouffement. Toutefois, force est de constater que ce rapport, même s’il complète les mesures déjà présentées en matière d’immigration à des fins d’emploi et de regroupement familial, ne procède pas de la même démarche. Il s’adresse en effet aux étudiants et élèves qui viendraient dans l’Union pour y étudier. Néanmoins, il faudrait à cet égard déterminer la durée du séjour, les modalités de contrôle des études, ainsi que celles relatives au non-renouvellement du titre de séjour étudiant. Cet échange et cette forme de coopération entre l’Europe et des pays tiers est évidemment source d’un enrichissement intellectuel entre étudiants du pays d’origine et du pays d’accueil. Toutefois, ne devrait-on pas plutôt axer nos efforts sur l’aide au développement dans les pays les moins favorisés, de façon à permettre à ces pays de former leurs élites chez eux et de les garder, afin d’éviter ce qui, malheureusement pour eux, devient bien souvent une fatalité: la fuite des cerveaux? Évidemment, cela suppose une véritable politique de coopération avec les pays tiers défavorisés et une inversion de la politique migratoire de Bruxelles. Nous en sommes malheureusement très loin."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, de stillede forslag har til formål i endnu højere grad at fremme indvandringen i EU. Det mest sigende i den retning var Fourtou-betænkningen om retten til familiesammenføring, hvor man ikke engang kunne genkende begrebet familie, så meget var det blevet udvidet og forvansket. I sin mani med at give alle trængende udlændinge i verden tilladelse til at rejse ind i et Europa, som den ønsker skal overholde menneskerettighederne og være humanistisk for ikke at sige humanitært, planlægger Kommissionen nationernes død med sin oversvømmelses- og kvælningsteknik. Man kan dog konstatere, at denne betænkning, selv om den supplerer de allerede eksisterende foranstaltninger vedrørende indvandring på områderne beskæftigelse og familiesammenføring, ikke anvender samme fremgangsmåde. Den henvender sig faktisk til studerende og elever, som kommer til EU for at studere. Ikke desto mindre skal man i denne forbindelse fastsætte regler for opholdets varighed, for kontrol af studierne samt for, hvornår studentens opholdstilladelse ikke bliver fornyet. En sådan udveksling og et sådant samarbejde mellem Europa og tredjelande er naturligvis en kilde til intellektuel berigelse mellem studenter i oprindelseslandet og værtslandet. Bør man imidlertid ikke i stedet for koncentrere EU's indsats om udviklingshjælp i de fattigste lande, således at de kan uddanne deres elite hos sig selv og beholde dem for at undgå den hjerneflugt, som desværre for dem ofte bliver uundgåelig? Det forudsætter selvfølgelig en egentlig samarbejdspolitik med de fattige tredjelande og en omlægning af EU's indvandringspolitik. Vi er desværre meget langt fra at have opnået det."@da1
"Herr Präsident, die uns vorgelegten Vorschläge sind geeignet, die Einreise von Immigranten in die Europäische Union immer mehr zu begünstigen. Am bezeichnendsten in dieser Hinsicht war der letzte Bericht über die Familienzusammenführung, der Bericht Fourtou, in dem der Begriff Familie gar nicht mehr erkennbar war, weil er so erweitert und entstellt worden war. In ihrer Besessenheit, alle bedürftigen Ausländer der Welt in ein Europa einzulassen, das die Menschenrechte achten und sich humanistisch, um nicht zu sagen humanitär geben soll, plant die Kommission das Absterben der Nationen durch Überfremdung und Erstickung. Allerdings ist festzustellen, dass dieser Bericht, obgleich er die bereits im Bereich der Einwanderung zum Zwecke der Arbeitsaufnahme oder Familienzusammenführung vorgelegten Maßnahmen ergänzt, nicht von demselben Ansatz ausgeht, denn er richtet sich an Studenten und Jugendliche, die zur Aufnahme eines Studiums oder einer Berufsbildung in die Union kommen wollen. Doch dafür müssten nichtsdestoweniger die Aufenthaltsdauer, die Modalitäten der Kontrolle der Fortschritte im Studium sowie die Modalitäten der Nichtverlängerung des Aufenthaltstitels „Student“ festgelegt werden. Diese Form des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Europa und Drittländern bedeutet zweifelsohne eine gegenseitige geistige Bereicherung für die Studenten des Herkunfts- und des Aufnahmelandes. Doch sollten wir nicht trotzdem unsere Anstrengungen vielmehr auf die Entwicklungshilfe in den am wenigsten begünstigten Ländern konzentrieren, damit diese ihre geistige Elite im Lande ausbilden und halten können, um die Abwanderung von Spezialisten zu verhindern, die sich leider oft als unvermeidlich erweist? Dies setzt jedoch offensichtlich eine wirkliche Politik der Zusammenarbeit mit den benachteiligten Drittländern sowie eine Umkehr der Einwanderungspolitik von Brüssel voraus. Doch davon sind wir leider noch weit entfernt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, οι προτάσεις που μας υποβλήθηκαν στοχεύουν στο να ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο την είσοδο μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο εμφανές παράδειγμα είναι η τελευταία έκθεση για το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης, η έκθεση Fourtou, στην οποία η έννοια της οικογένειας είχε επεκταθεί και εκφυλιστεί τόσο πολύ που έγινε αγνώριστη. Η Επιτροπή, μέσα στη φρενίτιδά της να επιτρέψει σε όλους τους άπορους ξένους από όλον τον κόσμο να μπουν σε μια Ευρώπη που θα ήθελε να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έχει έναν ανθρωπιστικό, για να μην πω φιλανθρωπικό, προσανατολισμό, σχεδιάζει τον θάνατο των εθνών με πνιγμό και ασφυξία. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η έκθεση, ακόμη και αν συμπληρώνει τα μέτρα που παρουσιάστηκαν ήδη για το θέμα της μετανάστευσης με σκοπό την εργασία και την οικογενειακή επανένωση, δεν υιοθετεί την ίδια προσέγγιση. Αφορά τους φοιτητές και τους μαθητές που θα έλθουν στην Ένωση για να σπουδάσουν. Εντούτοις, θα πρέπει να προσδιορίζει τη διάρκεια της παραμονής, τις μεθόδους ελέγχου των σπουδών τους, καθώς και τις διαδικασίες για τη μη ανανέωση της άδειας διαμονής του φοιτητή. Αυτή η ανταλλαγή και αυτή η μορφή συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και των τρίτων χωρών είναι σαφώς πηγή πνευματικού εμπλουτισμού μεταξύ των φοιτητών της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, δεν θα ήταν προτιμότερο να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην αναπτυξιακή βοήθεια για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, έτσι ώστε να επιτρέψουμε σε αυτές τις χώρες να μορφώσουν τα διακεκριμένα πρόσωπά τους στη χώρα τους και να τα κρατήσουν εκεί, προκειμένου να αποφύγουν τη “διαρροή εγκεφάλων” που, δυστυχώς για αυτές, είναι πολύ συχνά αναπόφευκτη; Φυσικά, αυτό προϋποθέτει μια αληθινή πολιτική συνεργασίας με τις λιγότερο αναπτυγμένες τρίτες χώρες και τον ριζικό μετασχηματισμό της μεταναστευτικής πολιτικής των Βρυξελλών. Δυστυχώς, απέχουμε πολύ από αυτό."@el8
"Mr President, the proposals presented to us aim to encourage further the entry of immigrants into the European Union. The most obvious example of this is the last report concerning the right to family reunification, the Fourtou report, in which the concept of family had become unrecognisable, such was the extent to which it had been extended and denatured. In its frenzy to allow needy foreigners from all over the world into a Europe that it would like to be respectful of human rights and to have a humanist, not to say humanitarian, vocation, the Commission is planning the death of nations by drowning and suffocation. It should be noted, however, that this report, even though it supplements the measures that have already been presented with regard to immigration for the purposes of employment and family reunification, does not take the same approach. It concerns students and school pupils who would enter the Union in order to study. In this regard, nonetheless, we need to establish the length of stay, methods of monitoring their studies, and procedures for non-renewal of the student residence permit. This exchange and this form of cooperation between Europe and third countries is clearly a source of intellectual enrichment between students of the country of origin and the host country. Should we not, however, devote our efforts more to aid to development in less advantaged countries, in order to allow these countries to train their elite at home and keep them there, in order to prevent brain drain, which, unfortunately for them, is often inevitable? Of course, this would require a genuine cooperation policy with disadvantaged third countries and a sea change in immigration policy in Brussels. Sadly, we are far from achieving this."@en3
"Señor Presidente, las propuestas que nos han presentado están destinadas a estimular aún más la entrada de inmigrantes en la Unión Europea. El documento más elocuente en este sentido ha sido el último informe consagrado al derecho a la reagrupación familiar, el informe Fourtou, en el que ni siquiera es posible reconocer el concepto de familia al quedar sumamente ampliado y desnaturalizado. En su frenesí por permitir la entrada a todos los extranjeros necesitados del mundo en una Europa que desea que sea respetuosa con los derechos humanos y tenga vocación humanista, por no decir humanitaria, la Comisión planea la muerte de las naciones mediante la inundación y la asfixia. No obstante, hay que señalar que este informe, pese a completar las medidas ya presentadas en materia de inmigración a efectos de empleo y reagrupación familiar, no adopta el mismo enfoque. En efecto, el informe se refiere a los estudiantes y alumnos que vienen a la Unión Europea a estudiar. Sin embargo, habría que determinar la duración de la estancia, métodos de seguimiento de sus estudios, así como procedimientos para la denegación de la renovación del permiso de residencia para estudiantes. Este intercambio y esta forma de cooperación entre Europa y terceros países es, por supuesto, una fuente de enriquecimiento intelectual entre estudiantes del país de origen y el país de acogida. No obstante, ¿no deberíamos dirigir más bien nuestros esfuerzos a la ayuda al desarrollo para los países menos favorecidos, con el fin de que estos países puedan formar a sus élites en casa y conservarlas, y evitar así lo que, desgraciadamente para ellos, sucede con demasiada frecuencia, la fuga de cerebros? Evidentemente, esto supone una verdadera política de cooperación con los países desfavorecidos y un cambio total de la política de Bruselas en materia de inmigración. Por desgracia, estamos muy lejos de lograrlo."@es12
"Arvoisa puhemies, meille esitettyjen ehdotuksien tavoitteena on lisätä Euroopan unioniin suuntautuvaa maahantuloa. Silmiinpistävin esimerkki tästä on viimeisin mietintö, joka koskee perheiden yhdistämisen oikeutta – Fourtoun mietintö – ja jossa perheen käsitettä oli mahdoton tunnistaa, niin pitkälle sitä oli laajennettu ja vääristelty. Komissio haluaa kiihkeästi vastaanottaa koko maailman hädänalaiset ulkomaalaiset Eurooppaan, jonka se haluaisi noudattavan ihmisoikeuksia ja humanistista – etten sanoisi humanitaarista – kutsumusta, ja aikoo tappaa kansakunnat hukuttamalla ja tukehduttamalla ne. On kuitenkin syytä panna merkille, että vaikka mietinnössä täydennetään toimia, jotka on jo esitelty ja jotka liittyvät maahantuloon työntekoa ja perheiden yhdistämistä varten, siinä ei noudateta samaa lähestymistapaa. Mietintö koskee opiskelijoita ja koululaisia, jotka haluavat tulla unioniin opiskelua varten. Tässä yhteydessä on kuitenkin vahvistettava, miten pitkään oleskelu saa kestää, miten opiskelijoiden opiskelua voidaan valvoa ja millaisin menettelyin opiskelijoiden oleskeluluvat voidaan jättää uusimatta. Vaihdot ja yhteistyö Euroopan ja kolmansien maiden välillä johtavat selvästi lähtövaltion ja vastaanottavan valtion opiskelijoiden henkiseen rikastumiseen. Eikö meidän pitäisi kuitenkin suunnata ponnistelumme siten, että annamme kehitysapua huonommassa asemassa oleviin maihin, jotta ne voivat kouluttaa ja pitää parhaimmistonsa kotimaassa, jolloin voidaan estää aivovuoto, joka on näiden maiden harmiksi usein väistämätön seuraus? Tämä edellyttää tietysti todellista yhteistyöpolitiikkaa suhteessa huonommassa asemassa oleviin kolmansiin maihin ja maahanmuuttopolitiikan tosiasiallista muuttamista Brysselissä. Ikävä kyllä, olemme kaukana siitä."@fi5
"Signor Presidente, le proposte che ci sono state presentate sono destinate a favorire sempre di più l’ingresso di immigranti nell’Unione europea. L’esempio più chiaro è rappresentato dall’ultima relazione sul diritto al ricongiungimento familiare, la relazione Fourtou, nella quale la nozione di famiglia era diventata irriconoscibile, talmente era stata estesa e snaturata. Nella sua frenesia di ammettere gli stranieri bisognosi di tutto il mondo in un’Europa che vorrebbe rispettosa dei diritti dell’uomo e a vocazione umanistica, per non dire umanitaria, la Commissione prepara la morte delle nazioni per annegamento e soffocamento. Si deve tuttavia osservare che questa relazione, pur completando le misure già presentate in materia di immigrazione per motivi di lavoro e ricongiungimento familiare, non adotta lo stesso approccio. Si rivolge infatti agli studenti e agli alunni che desiderano entrare nell’Unione per motivi di studio. A questo riguardo sarebbe tuttavia necessario determinare la durata del soggiorno, le modalità di controllo degli studi, nonché le procedure relative al non rinnovo del permesso di soggiorno “studente”. Questo scambio e questa forma di cooperazione tra l’Europa e i paesi terzi sono chiaramente una fonte di arricchimento intellettuale tra studenti del paese d’origine e del paese di accoglienza. Non dovremmo tuttavia concentrare i nostri sforzi sull’aiuto allo sviluppo nei paesi meno favoriti, in modo da permettere a questi paesi di formare le loro al loro interno e di mantenervele, per evitare la fuga di cervelli che, purtroppo per loro, è spesso inevitabile? Questo presupporrebbe evidentemente una vera e propria politica di cooperazione con i paesi terzi sfavoriti e un’inversione di tendenza della politica in materia di immigrazione di Bruxelles. Purtroppo siamo ancora molto lontani da questo obiettivo."@it9
"Mr President, the proposals presented to us aim to encourage further the entry of immigrants into the European Union. The most obvious example of this is the last report concerning the right to family reunification, the Fourtou report, in which the concept of family had become unrecognisable, such was the extent to which it had been extended and denatured. In its frenzy to allow needy foreigners from all over the world into a Europe that it would like to be respectful of human rights and to have a humanist, not to say humanitarian, vocation, the Commission is planning the death of nations by drowning and suffocation. It should be noted, however, that this report, even though it supplements the measures that have already been presented with regard to immigration for the purposes of employment and family reunification, does not take the same approach. It concerns students and school pupils who would enter the Union in order to study. In this regard, nonetheless, we need to establish the length of stay, methods of monitoring their studies, and procedures for non-renewal of the student residence permit. This exchange and this form of cooperation between Europe and third countries is clearly a source of intellectual enrichment between students of the country of origin and the host country. Should we not, however, devote our efforts more to aid to development in less advantaged countries, in order to allow these countries to train their elite at home and keep them there, in order to prevent brain drain, which, unfortunately for them, is often inevitable? Of course, this would require a genuine cooperation policy with disadvantaged third countries and a sea change in immigration policy in Brussels. Sadly, we are far from achieving this."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de ons voorgelegde voorstellen zijn erop gericht de immigratie naar de Europese Unie steeds meer en meer in de hand te werken. Het recente verslag inzake het recht op gezinshereniging, het verslag-Fourtou, spreekt in dat opzicht boekdelen: de definitie van het gezin is daarin dermate uitgebreid en vertekend, dat zij niet eens meer is te herkennen. In haar verwoede pogingen om alle noodlijdende buitenlanders ter wereld op te nemen in een Europa dat in haar ogen de mensenrechten moet hooghouden en een humanistische, om niet te zeggen humanitaire, inslag moet hebben, tekent de Commissie het doodvonnis van naties, die door deze toevloed worden verzwolgen en verstikt. We kunnen echter niet anders dan vaststellen dat in dit verslag, hoewel het een aanvulling vormt op reeds gepresenteerde maatregelen op het gebied van immigratie met het oog op arbeid en gezinshereniging, niet dezelfde benadering is gekozen. Het is immers gericht op studenten en scholieren die in de Unie komen studeren. Toch zouden de duur van het verblijf, de controle op de studie en op het niet-verlengen van de verblijfsvergunning voor studenten in dit kader duidelijk moeten worden vastgelegd. Deze uitwisseling en samenwerkingsvorm tussen Europa en derde landen is natuurlijk een intellectuele verrijking voor studenten uit het land van herkomst en het gastland. Maar kunnen we ons niet beter inspannen voor ontwikkelingssamenwerking in de minder bedeelde landen, zodat zij hun elite ter plekke kunnen opleiden en vervolgens weten vast te houden, om de braindrain te voorkomen, die voor dergelijke landen vaak de nekslag betekent? Dat vraagt uiteraard om een echt samenwerkingsbeleid met achtergestelde derde landen en een volledige ommekeer in het migratiebeleid in Brussel. Spijtig genoeg is daarvan nog lang geen sprake."@nl2
"Senhor Presidente, as propostas que nos são submetidas pretendem favorecer cada vez mais a entrada de imigrantes na União Europeia. O relatório mais eloquente nesse sentido é o último relativo ao direito ao reagrupamento familiar, o relatório Fourtou, no qual já nem se conseguia reconhecer a noção de família, de tal modo ela tinha sido alargada e desnaturada. A Comissão, no seu frenesim para fazer entrar os estrangeiros necessitados de todo o mundo numa Europa que se pretende respeitadora dos direitos humanos e com vocação humanista, para não dizer humanitária, está a programar a morte das nações pela técnica de submersão e asfixia. É forçoso, no entanto, reconhecer que este relatório, apesar de completar as medidas já apresentadas em matéria de imigração para fins de emprego e de reagrupamento familiar, não segue a mesma abordagem. Com efeito, é dirigido aos estudantes do ensino superior e outros níveis que querem vir estudar para a União. Contudo, é necessário neste caso determinar a duração da estadia, as modalidades de controlo dos estudos e os processos relativos à não renovação da autorização de residência para estudante. Esta permuta e esta forma de cooperação entre a Europa e países terceiros é, evidentemente, fonte de enriquecimento intelectual entre estudantes do país de origem e do país de acolhimento. No entanto, não deveríamos antes dirigir os nossos esforços para a ajuda ao desenvolvimento dos países menos favorecidos, de modo a permitir a esses países formarem eles próprios as suas elites e conservá-las, a fim de evitar o que, infelizmente para eles, é frequentemente uma fatalidade: a "fuga de cérebros"? Isso pressupõe, evidentemente, uma verdadeira política de cooperação com os países terceiros desfavorecidos e uma total inversão da política migratória de Bruxelas. Infelizmente, estamos ainda muito longe disso."@pt11
"Herr talman! De förslag som lämnas till oss skall i större utsträckning främja invandrarnas tillträde till Europeiska unionen. Det mest talande i det hänseendet var det senaste betänkandet om rätten till familjeåterförening, Fourtous betänkande, där man inte längre kunde hitta begreppet familj, så utvidgat och utspätt som det blivit. I sin frenesi att låta världens alla behövande utlänningar komma in i ett EU som kommissionen vill skall respektera de mänskliga rättigheterna och ha en mänsklig inriktning, för att inte säga humanitär, planerar kommissionen för nationernas död genom att tillämpa tekniken med drunkning och kvävning. Man måste emellertid konstatera att man inte använder sig av samma metod i betänkandet, även om det kompletterar de åtgärder som redan lagts fram när det gäller invandring, i syfte att åstadkomma sysselsättning eller familjeåterförening. Man vänder sig till studenter och elever som kommer till unionen för att studera. Man måste ändå fastställa vistelsens längd, villkor för att kontrollera studierna, liksom villkor för när studentens uppehållstillstånd inte skall förlängas. Detta utbyte och denna form av samarbete mellan EU och tredje land är självfallet en källa till intellektuellt berikande mellan studenter från ursprungslandet och från mottagarlandet. Men skulle vi inte snarare rikta in våra ansträngningar på utvecklingsstöd till de minst gynnande länderna, så att dessa länder kan utbilda sin elit hemma och behålla den, för att undvika det som, tråkigt nog för dem, alltför ofta blir deras öde, nämligen att begåvningarna flyr landet? Det förutsätter självfallet att vi har en verklig politik för samarbete med tredje land som är mindre gynnade och att Bryssels invandringspolitik kastas om. Tyvärr befinner vi oss långt därifrån."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Stirbois (NI )."6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph