Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-05-14-Speech-3-290"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030514.13.3-290"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – The Commission shares the concern of the honourable Member that on the international level the rights of audio-visual performers, unlike the rights of authors, oral performers and phonogram producers, have not yet been updated and adapted to the new digital environment. It recalls that the European Community and its Member States on 26 September 2002, at the WIPO General Assembly, reiterated their continued commitment to a meaningful update of the Rome Convention of 1961 as regards the protection of audio-visual performances in order to provide audio-visual performers with the international protection they deserve. The Commission attaches great importance to finally settling this issue of unfinished business from the 1996 WIPO Diplomatic Conference, which adopted the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty. While some progress was made on this issue during the WIPO Diplomatic Conference on the Protection of Audio-visual Performances of December 2000, the existing differences could not be bridged during three weeks of intensive negotiations at the conference, nor during other contacts over the last two years. The European Community and its Member States are committed to resolving this issue and can therefore support the organisation by the WIPO Secretariat of an ad hoc informal meeting in Geneva from 18 to 20 June 2003. The Commission will actively participate at this meeting, where all participants, including WIPO member states, and interested intergovernmental and non-governmental organisations, should have the opportunity to exchange views and information. The issue of the protection of audio-visual performances should remain on the Agenda of the WIPO General Assembly for its session in September 2003."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen deler medlemmets bekymring over, at audiovisuelle kunstneres rettigheder, til forskel fra forfatteres, skuespilleres og fonogramproducenters rettigheder, på internationalt plan endnu ikke er blevet ajourført og tilpasset til det nye digitale miljø. Det minder om, at Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater den 26. september 2002 på WIPO's generalforsamling gentog deres vedvarende ønske om meningsfuld ajourføring af Rom-konventionen af 1961, hvad angår beskyttelse af audiovisuelle kunstnere, for at give audiovisuelle kunstnere den internationale beskyttelse, de fortjener. Kommissionen lægger stor vægt på, at der findes en endelig løsning på dette udestående punkt fra WIPO's diplomatiske konference i 1996, som vedtog WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer. Selv om der skete lidt fremskridt på dette område på WIPO's diplomatiske konference om beskyttelse af audiovisuelle fremførelser i december 2000, kunne man ikke komme til enighed i løbet af de tre uger med intensive forhandlinger under konferencen og heller ikke under andre forhandlinger i løbet af de sidste to år. Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater ønsker at løse dette problem og kan derfor støtte WIPO-sekretariatets organisering af et uformelt ad hoc-møde i Genève den 18.-20. juni 2003. Kommissionen vil deltage aktivt i dette møde, hvor alle deltagere, herunder WIPO-medlemsstater og interesserede mellemstatslige og ikke-statslige organisationer, får lejlighed til at udveksle synspunkter og informationer. Spørgsmålet om beskyttelse af audiovisuelle fremførelser bør være på dagsordenen for WIPO's generalforsamling i september 2003."@da1
". Die Kommission teilt die Besorgnis des Herrn Abgeordneten darüber, dass die Rechte audiovisueller Künstler im Gegensatz zu den Rechten von Autoren, ausübenden Künstlern und Tonträgerherstellern auf internationaler Ebene noch nicht aktualisiert und dem neuen digitalen Umfeld angepasst wurden. Sie erinnert daran, dass die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten am 26. September 2002 auf der Generalversammlung der WIPO bekräftigt haben, sich hinsichtlich des Schutzes audiovisueller Darbietungen von Künstlern weiterhin für eine umfassende Aktualisierung des Übereinkommens von Rom von 1961 einzusetzen, um audiovisuellen Künstlern den internationalen Schutz zu bieten, den sie verdienen. Der Kommission hält es für sehr wichtig, diese noch offene Frage der 1996 abgehaltenen Diplomatischen Konferenz der WIPO, auf der der WIPO-Urheberrechtsvertrag und der WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger geschlossen wurden, abschließend zu klären. Auch wenn auf der Diplomatischen Konferenz der WIPO über den Schutz audiovisueller Darbietungen von Künstlern im Dezember 2002 einige Fortschritte erzielt wurden, konnten die bestehenden Differenzen weder in den drei Wochen intensiver Verhandlungen auf der Konferenz noch im Rahmen der anderen Kontakte der letzten zwei Jahre überbrückt werden. Die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten treten nachdrücklich für eine Lösung dieser Frage ein und unterstützen es deshalb, dass das WIPO-Sekretariat vom 18. bis 20. Juni 2003 in Genf eine informelle Ad-hoc-Tagung veranstaltet. Die Kommission wird sich an dieser Tagung, auf der alle Teilnehmer, einschließlich der WIPO-Mitgliedstaaten und interessierter zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, die Gelegenheit zum Meinungs- und Informationsaustausch haben sollten, aktiv beteiligen. Die Frage des Schutzes audiovisueller Darbietungen von Künstlern sollte für die Sitzung der WIPO-Generalversammlung im September 2003 auf der Tagesordnung bleiben."@de7
"Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες της αξιότιμης βουλευτού ως προς το ότι, στο διεθνές πεδίο, τα δικαιώματα των καλλιτεχνών του οπτικοακουστικού τομέα, αντίθετα από τα αντίστοιχα δικαιώματα των συγγραφέων, των τραγουδιστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων, δεν έχουν ακόμη εκσυγχρονιστεί και προσαρμοστεί στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Η Επιτροπή δεν ξεχνά ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, στις 26 Σεπτεμβρίου 2002, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ), επανέλαβε τη διαρκή της δέσμευση για την υλοποίηση ενός ουσιαστικού εκσυγχρονισμού της Συνθήκης της Ρώμης του 1961 όσον αφορά την προστασία των οπτικοακουστικών παραστάσεων, προκειμένου να προσφερθεί στους καλλιτέχνες του οπτικοακουστικού τομέα η διεθνής προστασία που δικαιούνται. Η Επιτροπή θεωρεί πολύ σημαντική την οριστική διευθέτηση αυτού του θέματος, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα από τη διπλωματική διάσκεψη της ΠΟΠΙ το 1996, οπότε υιοθετήθηκε η συνθήκη περί πνευματικών δικαιωμάτων της ΠΟΠΙ, καθώς και η συνθήκη παραστάσεων και ηχητικών παραγωγών της ΠΟΠΙ. Ενώ επιτεύχθηκε πρόοδος επί του θέματος κατά τη διπλωματική διάσκεψη της ΠΟΠΙ σχετικά με την προστασία των οπτικοακουστικών παραστάσεων τον Δεκέμβριο του 2000, οι υφιστάμενες διαφορές δεν μπόρεσαν να γεφυρωθούν κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων εντόνων διαπραγματεύσεων της διάσκεψης, ούτε κατά τις επαφές που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιδεικνύουν δέσμευση για την επίλυση αυτού του θέματος και μπορούν, κατά συνέπεια, να στηρίξουν τη διοργάνωση από τη γραμματεία της ΠΟΠΙ μιας ad hoc ανεπίσημης συνάντησης στη Γενεύη από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2003. Η Επιτροπή θα συμμετάσχει ενεργά στην εν λόγω συνάντηση, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΠΟΠΙ, καθώς και οι ενδιαφερόμενες διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες. Το θέμα της προστασίας των οπτικοακουστικών παραστάσεων πρέπει να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΠΙ κατά τη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο του 2003."@el8
"La Comisión comparte la preocupación de su Señoría de que en el ámbito internacional los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales, a diferencia de los derechos de los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes orales y los productores de fonogramas, aún no hayan sido actualizados y adaptados al nuevo entorno digital. Recuerda que el 26 de septiembre de 2002 la Comunidad Europea y sus Estados miembros, en la Asamblea General de la OMPI, reiteraron su compromiso constante a favor de la actualización significativa del Convenio de Roma de 1961 sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales para proporcionarles la protección internacional que merecen. La Comisión da mucha importancia a la resolución definitiva de esta cuestión, que quedó pendiente en la Conferencia Diplomática de la OMPI de 1996, que aprobó el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Si bien durante la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales de diciembre de 2000 se lograron ciertos progresos en torno a esta cuestión, durante tres semanas de intensas negociaciones en la conferencia no pudieron salvarse las diferencias existentes, ni durante otros contactos establecidos en los dos últimos años. La Comunidad Europea y sus Estados miembros se han comprometido a resolver esta cuestión y, por lo tanto, apoyarán la organización, por parte del Secretariado de la OMPI, de una reunión informal especial que se celebrará en Ginebra del 18 al 20 de junio de 2003. La Comisión participará activamente en esta reunión, en la que todos los participantes, incluidos los países miembros de la OMPI y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, deberían tener la oportunidad de intercambiar opiniones e información. La cuestión de la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales debería permanecer en el orden del día de la Asamblea General de la OMPI para su sesión de septiembre de 2003."@es12
". Arvoisa puhemies, komissio on parlamentin jäsenen tavoin huolestunut siitä, että audiovisuaalisen taiteen esittäjien oikeuksia, toisin kuin kirjailijoiden, esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien oikeuksia, ei ole vielä päivitetty ja mukautettu uuteen kansainväliseen digitaaliseen ympäristöön. Komissio muistuttaa, että Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot toistivat 26. syyskuuta 2002 järjestetyssä WIPOn yleiskokouksessa, että ne ovat edelleenkin sitoutuneet vuoden 1961 Rooman yleissopimuksen mielekkääseen päivitykseen audiovisuaalisten esitysten suojaamiseksi, jotta audiovisuaalisen taiteen esittäjät saisivat ansaitsemansa kansainvälisen suojan. Komission mielestä on erittäin tärkeää, että tämä asia saataisiin lopultakin selvitettyä, koska se on ollut ratkaisematta vuoden 1996 WIPOn diplomaattikokouksesta lähtien, jossa hyväksyttiin WIPOn tekijänoikeussopimus ja WIPOn esitys- ja äänitesopimus. Vaikka tässä asiassa edistyttiinkin joulukuussa 2000 järjestetyssä audiovisuaalisten esitysten suojaa käsitelleessä WIPOn diplomaattikokouksessa, erimielisyyksistä ei päästy yksimielisyyteen kolme viikkoa kestäneistä kiihkeistä neuvotteluista huolimatta, eikä niistä ole päästy yksimielisyyteen muidenkaan kahden viime vuoden aikana järjestettyjen tapaamisten aikana. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot haluavat ratkaista asian, ja ne tukevat sen vuoksi WIPOn sihteeristön aikomusta järjestää tilapäinen epävirallinen kokous Genevessä 18.–20. kesäkuuta 2003. Komissio osallistuu aktiivisesti tähän kokoukseen, jonka kaikilla osallistujilla, kuten WIPOon kuuluvilla jäsenvaltioilla ja kaikilla asiasta kiinnostuneilla hallitustenvälisillä järjestöillä ja kansalaisjärjestöilläkin, olisi oltava mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja tietoja. Audiovisuaalisen taiteen esittäjien suojan olisi oltava myös syyskuussa 2003 järjestettävän WIPOn yleiskokouksen esityslistalla."@fi5
". La Commission partage l’inquiétude de l’honorable députée selon laquelle, au niveau international, les droits des interprètes du secteur audiovisuel n’ont pas encore été mis à jour et adaptés au nouvel environnement numérique, contrairement aux droits des auteurs, des interprètes et producteurs musicaux. Elle rappelle que la Communauté européenne et les États membres qui la composent ont réitéré le 26 septembre 2002, lors de l’Assemblée générale de l’OMPI, leur engagement permanent à mettre à jour de manière significative la Convention de Rome de 1961 en ce qui concerne la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles en vue de donner aux interprètes de ce secteur la protection qu’ils méritent. La Commission attache une grande importance au règlement définitif de cette question laissée en suspens par la conférence diplomatique de l’OMPI de 1996, qui a adopté le traité de l’OMPI sur les droits d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Si l’on note un certain progrès sur cette question au cours de la conférence diplomatique de l’OMPI sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles de décembre 2000, les différences existantes n’ont pu être gommées ni à l’issue de trois semaines de négociations intensives ni lors d’autres contacts établis au cours de ces deux dernières années. La Communauté européenne et ses États membres s’engagent à régler cette question et peuvent donc apporter leur soutien à l’organisation, par le secrétariat de l’OMPI, d’une réunion informelle à Genève, du 18 au 20 juin 2003. La Commission participera activement à cette réunion, où tous les participants, y compris les États membres de l’OMPI ainsi que les organisations intergouvernementales et les ONG intéressées, devraient avoir la possibilité de procéder à des échanges de vues et d’informations. La question de la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles devrait rester à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’OMPI de septembre 2003."@fr6
"La Commissione condivide la preoccupazione dell’onorevole deputato riguardo al fatto che, a livello internazionale, i diritti degli autori del settore audiovisivo, diversamente dai diritti degli autori, degli esecutori orali e dei produttori di fonogrammi, non sono ancora stati aggiornati ed adeguati al nuovo contesto digitale. Essa ricorda che il 26 settembre 2002 la Comunità europea e i suoi Stati membri, in occasione dell’Assemblea generale dell’OMPI, hanno confermato il loro continuo impegno nei confronti di un aggiornamento significativo della Convenzione di Roma del 1961, riguardo alla tutela delle esecuzioni audiovisive, al fine di garantire agli autori che operano nel settore la protezione internazionale che meritano. La Commissione attribuisce grande importanza a sistemare definitivamente la questione rimasta irrisolta dalla conferenza diplomatica dell’OMPI del 1996, che ha adottato il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e il trattato dell’OMPI sulle esecuzioni e i fonogrammi. Sebbene in occasione della conferenza diplomatica dell’OMPI del dicembre 2000 si siano compiuti alcuni progressi in materia di protezione delle esecuzioni audiovisive, non è stato possibile appianare le differenze esistenti durante le tre settimane di intensi negoziati in seno alla conferenza, né in occasione di altri contatti nel corso degli ultimi due anni. La Comunità europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a risolvere la questione e possono quindi sostenere l’organizzazione, da parte del segretariato dell’OMPI, di una riunione informale a Ginevra tra il 18 e il 20 giugno 2003. La Commissione parteciperà attivamente a questo incontro, nell’ambito del quale tutti i partecipanti, compresi gli Stati aderenti all’OMPI e le organizzazioni intergovernative e non governative interessate, avranno la possibilità di scambiarsi pareri e informazioni. La questione della tutela delle esecuzioni audiovisive dovrebbe rimanere all’ordine del giorno dell’Assemblea generale dell’OMPI per la conferenza di settembre 2003."@it9
". – The Commission shares the concern of the honourable Member that on the international level the rights of audio-visual performers, unlike the rights of authors, oral performers and phonogram producers, have not yet been updated and adapted to the new digital environment. It recalls that the European Community and its Member States on 26 September 2002, at the WIPO General Assembly, reiterated their continued commitment to a meaningful update of the Rome Convention of 1961 as regards the protection of audio-visual performances in order to provide audio-visual performers with the international protection they deserve. The Commission attaches great importance to finally settling this issue of unfinished business from the 1996 WIPO Diplomatic Conference, which adopted the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty. While some progress was made on this issue during the WIPO Diplomatic Conference on the Protection of Audio-visual Performances of December 2000, the existing differences could not be bridged during three weeks of intensive negotiations at the conference, nor during other contacts over the last two years. The European Community and its Member States are committed to resolving this issue and can therefore support the organisation by the WIPO Secretariat of an ad hoc informal meeting in Geneva from 18 to 20 June 2003. The Commission will actively participate at this meeting, where all participants, including WIPO member states, and interested intergovernmental and non-governmental organisations, should have the opportunity to exchange views and information. The issue of the protection of audio-visual performances should remain on the Agenda of the WIPO General Assembly for its session in September 2003."@lv10
". - De Commissie deelt de zorgen van het parlementslid dat op internationaal niveau de rechten van artiesten in de audiovisuele sector nog niet gemoderniseerd zijn en aangepast aan de nieuwe digitale technologieën. Met de rechten van auteurs, muzikale performers en muziekproducers is dat immers al wel gebeurd. De Commissie roept in herinnering dat de Europese Gemeenschap en haar lidstaten op 26 september 2002 tijdens de Algemene Vergadering van de WIPO wederom hun steun hebben bevestigd voor een betekenisvolle modernisering van de Conventie van Rome van 1961 met betrekking tot de bescherming van audiovisuele optredens, ten einde audiovisuele artiesten de internationale bescherming te bieden waar ze recht op hebben. De Commissie hecht er veel waarde aan deze onafgedane kwestie eindelijk te regelen. Deze dateert immers nog van de Diplomatieke Conferentie van 1996, waarbij de WIPO-verdragen inzake het auteursrecht en inzake uitvoeringen en fonogrammen werden aangenomen. Hoewel er enige vooruitgang werd geboekt op dit terrein tijdens de Diplomatieke Conferentie over de bescherming van audiovisuele artiesten in december 2000, konden de bestaande meningsverschillen gedurende drie weken intensief onderhandelen tijdens de conferentie toch niet overbrugd worden, ook niet tijdens de contacten van de laatste twee jaar. De Europese Gemeenschap en haar lidstaten zijn vastbesloten deze zaak tot een oplossing te brengen en steunen dan ook de organisatie van een informele ad-hocvergadering door het secretariaat van de WIPO, die van 18 tot 20 juni 2003 in Genève plaatsvindt. De Commissie zal actief deelnemen aan deze vergadering, waar alle deelnemers, inclusief de WIPO-lidstaten en de belanghebbende intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties, de mogelijkheid moeten krijgen om standpunten en informatie uit te wisselen. De kwestie van de bescherming van audiovisuele uitvoeringen moet ondertussen op de agenda blijven staan voor de Algemene Vergadering van de WIPO in september 2003."@nl2
"A Comissão partilha da preocupação dos senhores deputados face ao facto de, a nível internacional, os direitos dos artistas do sector audiovisual, ao contrário dos direitos dos autores, intérpretes e produtores de fonogramas, ainda não terem sido actualizados e adaptados à nova era digital. Isso recorda-nos que a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, a 26 de Setembro de 2002, na Assembleia-Geral da OMPI, reiterou o seu sólido compromisso no sentido de uma actualização significativa da Convenção de Roma de 1961 no que se refere à protecção das actuações audiovisuais, a fim de conceder aos artistas deste sector a protecção internacional que merecem. A Comissão atribui grande importância a uma solução definitiva desta questão, pendente desde a Conferência Diplomática da OMPI de 1996, que adoptou o Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor e o Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas. Embora tenham sido feitos alguns progressos quanto a esta questão durante a Conferência Diplomática da OMPI sobre a Protecção das Prestações Audiovisuais, de Dezembro de 2000, não foi possível eliminar as diferenças existentes, durante as três semanas de negociações intensas na conferência, nem durante outros contactos mantidos ao longo dos últimos dois anos. A Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros estão empenhados em resolver esta questão e podem, por conseguinte, apoiar a organização, por parte do Secretariado da OMPI, de uma reunião informal em Genebra, de 18 a 20 de Junho de 2003. A Comissão participará activamente nesta reunião, em que todos os participantes, inclusivamente Estados-Membros da OMPI, e as organizações intergovernamentais e não governamentais interessadas deverão ter a oportunidade de proceder a um intercâmbio de opiniões e de informações. A questão da protecção das prestações audiovisuais deverá continuar inscrita na agenda da Assembleia-Geral da OMPI, prevista para Setembro de 2003."@pt11
"Kommissionen delar den ärade ledamotens oro över att rättigheterna på internationell nivå för konstnärer i audiovisuella medier, till skillnad från rättigheterna för författare, muntliga artister och producenter av ljudupptagningar, ännu inte har uppdaterats och anpassats till den nya digitala miljön. Den erinrar om att Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater den 26 september 2002, vid generalförsamlingen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO), upprepade sitt åtagande för en uppdatering av Romkonventionen från 1961 när det gäller skydd för audiovisuella föreställningar för att ge konstnärer i audiovisuella medier det internationella skydd som de förtjänar. Kommissionen fäster särskilt stor vikt vid att nå fram till en slutlig lösning av denna fråga som lämnades olöst av WIPO:s diplomatiska konferens 1996, som antog WIPO-fördraget om upphovsrätt och WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram. Under det att vissa framsteg gjordes i denna fråga vid WIPO:s diplomatiska konferens om skydd för utövande konstnärer i audiovisuella medier i december 2000, var det dock inte möjligt att överbrygga de existerande meningsskiljaktigheterna under tre veckor med intensiva förhandlingar under konferensen, eller genom andra kontakter under de senaste två åren. Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater är engagerade för att lösa denna fråga och stöder därför det informella möte som WIPO:s sekretariat organiserar i Genève från den 18 till den 20 juni 2003. Kommissionen kommer att delta aktivt i detta möte, där alla deltagare, inklusive WIPO:s medlemsstater, och intresserade mellanstatliga och icke-statliga organisationer får tillfälle att utbyta åsikter och information. Frågan om skydd för utövande konstnärer i audiovisuella medier bör finnas kvar på dagordningen för mötet i WIPO:s generalförsamling i september 2003."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ad hoc"9,11,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph