Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-05-14-Speech-3-091"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030514.3.3-091"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". É muito importante a presente proposta da Comissão com vista à adopção de um sistema comunitário global de prevenção e reparação de danos ambientais compreendendo a poluição das águas, os danos causados à biodiversidade e à contaminação dos solos que constituam um risco grave para a saúde humana. Após muitos anos de debate e repetidas catástrofes ambientais, somos chegados ao momento decisivo para a efectiva prevenção e reparação de danos ambientais em termos de uma verdadeira "separação das águas". Apoiei a abordagem da Comissão no sentido de os dispositivos institucionais e processuais concretos para se alcançarem os resultados prescritos deverem ser, em grande parte, deixados ao critério dos Estados-Membros, em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Julgo, no entanto, excessivamente imprecisa na proposta da Comissão a apreciação de questões como o âmbito da definição da biodiversidade (restringida à rede Natura 2000), a contratualização de seguros tendencialmente obrigatórios (para os operadores do Anexo I da Proposta), a adopção de um regime de excepções, a subtracção à responsabilidade objectiva pela introdução de "atenuantes" e a exclusão de danos resultantes de certas actividades. Manifestei, pois, em certos aspectos o meu desacordo, mas julgo dever contribuir para a adopção desta Directiva, que caminha, globalmente, na direcção correcta e constitui um marco de inegável importância."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Det er et meget vigtigt forslag, som Kommissionen har fremsat om en samlet fællesskabsordning for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, herunder vandforurening, skader på biodiversiteten og forgiftning af undergrunden, der udgør en alvorlig fare for menneskers sundhed. Efter mange års debat og gentagne miljøkatastrofer er vi nået til det afgørende øjeblik, hvad angår effektiv forebyggelse og afhjælpning, hvor "vandene skilles". Jeg har støttet Kommissionens holdning om, at det i overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet i vid udstrækning bør være medlemsstaterne, der træffer beslutning om de konkrete institutionelle og proceduremæssige bestemmelser, der skal føre til de ønskede resultater. Jeg finder dog Kommissionens forslag alt for upræcist, hvad angår spørgsmål som biodiversitetsbegrebets definition (der begrænses til Natura 2000-områderne), ordningen med tendentielt obligatorisk forsikring (for de driftsherrer, der nævnes i forslagets bilag I), men med undtagelsesbestemmelser, unddragelse af objektivt ansvar ved indførelse af "formildende omstændigheder" og udelukkelse af skader som følge af bestemte aktiviteter. Jeg har således givet udtryk for min uenighed i visse aspekter, men jeg mener, at jeg bør bidrage til, at dette direktiv vedtages, fordi det samlet set går i den rigtige retning og udgør en milepæl af utvivlsom betydning."@da1
". Dieser Vorschlag der Kommission zur Annahme eines globalen Gemeinschaftssystems betreffend die Vermeidung von Umweltschäden und die Sanierung der Umwelt einschließlich Wasserverschmutzung, Schäden an der biologischen Vielfalt und Bodenverseuchung, die eine ernste Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, ist von größter Bedeutung. Nach mehreren Jahren der Diskussion und zahlreicher Umweltkatastrophen sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt für die wirksame Vermeidung und Beseitigung von Umweltschäden im Sinne einer echten „Wasserscheide“ angelangt. Ich habe die Sichtweise der Kommission unterstützt, dass die konkreten institutionellen und verfahrenstechnischen Vorschriften zum Erreichen der vorgeschriebenen Ergebnisse gemäß dem Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip weitgehend dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen werden müssten. Dennoch halte ich den Ansatz im Kommissionsvorschlag in einigen Punkten für zu vage, z. B. beim Umfang ihrer Definition von biologischer Vielfalt (begrenzt auf das Netz Natura 2000), den Abschluss von Pflichtversicherungen (für die Betreiber in Anhang I des Vorschlags), die Annahme eines Systems von Ausnahmeregelungen, die Verhinderung einer objektiven Haftung durch die Aufnahme von „mildernden Umständen“ und den Ausschluss von Schäden, die durch bestimmte Tätigkeiten verursacht werden. Ich habe deshalb bei einigen Aspekten erklärt, dass ich nicht zustimme, denke jedoch, dass ich zur Annahme dieser Richtlinie beitragen sollte, die insgesamt in die richtige Richtung geht und ganz ohne Zweifel ein bedeutender Meilenstein ist."@de7
". Αυτή η πρόταση της Επιτροπής που έχει ως στόχο να διασφαλίσει την υιοθέτηση ενός συνολικού κοινοτικού συστήματος για την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης των υδάτων, της ζημίας που προκαλείται στη βιοποικιλότητα και της μόλυνσης του εδάφους, που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, είναι εξαιρετικά σημαντική. Μετά από αρκετά χρόνια συζητήσεων και μετά από πολλές περιβαλλοντικές καταστροφές, φτάσαμε σε ένα κρίσιμο σημείο για την αποτελεσματική πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών, σε ένα πραγματικό “σταυροδρόμι”. Στήριξα την προσέγγιση της Επιτροπής για να περάσουν κυρίως στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών τα ειδικά θεσμικά και διαδικαστικά μέτρα για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που αποτελούν τον στόχο, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Θεωρώ ότι η προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής είναι υπερβολικά ασαφής, ωστόσο, όσον αφορά ζητήματα όπως: το πεδίο του ορισμού που δίνει για τη βιοποικιλότητα (που περιορίζεται στο δίκτυο Natura 2000), το σύστημα της υποχρεωτικής οικονομικής εγγύησης/ασφάλισης (για τους φορείς που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της πρότασης), την υιοθέτηση ενός συστήματος εξαιρέσεων, την κατάργηση της αντικειμενικής ευθύνης για την εισαγωγή “ελαφρυντικών περιστάσεων” και τον αποκλεισμό ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες δραστηριότητες. Συνεπώς, εξέφρασα τη διαφωνία μου σχετικά με ορισμένες πτυχές, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλω στην έγκριση αυτής της οδηγίας, η οποία κινείται, συνολικά, προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί ένα αναμφισβήτητα σημαντικό ορόσημο."@el8
". This Commission proposal intended to ensure the adoption of an overall Community system for preventing and remedying environmental damage including water pollution, damage done to biodiversity and soil contamination, which constitute a serious risk to human health, is extremely important. After several years of debate and many environmental disasters, we have reached a crucial point for effectively preventing and remedying environmental damage, in a genuine ‘parting of the waves’. I have supported the Commission’s approach of largely leaving the specific institutional and procedural measures for achieving the intended results to the discretion of the Member States, in line with the principles of subsidiarity and proportionality. I consider the Commission proposal’s approach too vague, however, on issues such as: the scope of its definition of biodiversity (restricted to the Nature 2000 network), the system of compulsory financial guarantee/insurance (for operators listed in Annex I of the Proposal), adopting a system of exemptions, removing objective liability for introducing ‘mitigating factors’ and excluding damage resulting from certain activities. I therefore expressed my disagreement on certain aspects, but I believe I must contribute to the adoption of this Directive, which moves, overall, in the right direction and constitutes an undeniably important milestone."@en3
". Esta propuesta de la Comisión, destinada a asegurar la adopción de un sistema comunitario global de prevención y reparación de daños ambientales, incluida la contaminación de las aguas, los daños causados a la biodiversidad y la contaminación de los suelos, que constituyen un riesgo grave para la salud humana, es sumamente importante. Después de muchos años de debate y de repetidas catástrofes medioambientales, hemos llegado al momento decisivo para la prevención efectiva y la reparación de los daños al medio ambiente, en términos de una verdadera «separación de las aguas». He apoyado el planteamiento de la Comisión en el sentido de que las medidas institucionales y de procedimiento concretas para que lograr los resultados previstos se dejan en gran medida al criterio de los Estados miembros, de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El planteamiento de la Comisión, sin embargo, me parece demasiado vago en cuestiones como el alcance de su definición de la biodiversidad (limitada a la red Natura 2000), el sistema de garantía financiera/seguro obligatorio (para los operadores que figuran en el anexo I de la propuesta), la adopción de un sistema de exenciones, la eliminación de la responsabilidad objetiva para introducir «factores atenuantes» y la exclusión de los daños derivados de determinadas actividades. Así pues, he manifestado mi desacuerdo con determinados aspectos, aunque creo que debo contribuir a la adopción de esta Directiva, que apunta, en general, en la dirección correcta y constituye un hito de innegable importancia."@es12
". Tämä komission ehdotus on erittäin tärkeä. Sen tarkoituksena on varmistaa ympäristövahinkojen ehkäisemistä ja korjaamista koskevan yleisen järjestelmän hyväksyminen. Järjestelmään sisältyvät vesien saastuminen, biologiselle monimuotoisuudelle aiheutettu vahinko ja maaperän saastuminen, jotka ovat vakavia riskejä ihmisten terveydelle. Useita vuosia kestäneen keskustelun ja useiden ympäristökatastrofien jälkeen olemme saavuttaneet vedenjakajan siinä mielessä, että nyt olemme todella ryhtyneet ehkäisemään ja korjaamaan ympäristövahinkoja. Olen tukenut komission lähestymistapaa, jonka nojalla toimielimiin ja menettelyihin liittyvät erityistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi jätetään laajasti jäsenvaltioille toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Pidän komission ehdotuksessa esitettyä lähestymistapaa kuitenkin liian väljänä esimerkiksi seuraavien asioiden osalta: biologista monimuotoisuutta koskeva komission määritelmä (joka rajoitettiin koskemaan ainoastaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita), pakollisten taloudellisten vakuuksien järjestelmä (ehdotuksen liitteessä I esitetyille toimijoille), poikkeusjärjestelmän hyväksyminen sekä objektiivisen vastuun poistaminen ottamalla käyttöön lieventäviä tekijöitä ja poistamalla eräistä toimista aiheutuvat vahingot. Tästä syystä ilmoitin olevani eri mieltä joistakin näkökohdista, mutta uskon, että minun on osaltani edistettävä direktiivin hyväksymistä, sillä se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan ja kiistattomasti tärkeä virstanpylväs."@fi5
". La proposition de la Commission à l’examen est très importante car elle vise à créer un système communautaire global de prévention et de réparation des dommages environnementaux, en ce compris la pollution de l’eau, les dommages causés à la biodiversité et la pollution des sols qui présentent des risques importants pour la santé humaine. Au terme de nombreuses années de débats et de catastrophes écologiques à répétition, nous sommes parvenus à l’heure décisive pour la prévention effective et la réparation des dommages environnementaux, en terme de véritable "séparation des eaux". J’ai soutenu l’approche adoptée par la Commission, selon laquelle les dispositifs institutionnels et procéduraux concrets en vue d’atteindre les résultats prescrits doivent être, dans une large mesure, laissés à la discrétion des États membres, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Dans la proposition de la Commission, je considère néanmoins comme trop floue l’appréciation de questions telles que la portée de la définition de la biodiversité (limitée au réseau Natura 2000), le système d’assurance/garantie financière obligatoire (pour les opérateurs visés à l’annexe 1 de la proposition); l’adoption d’un système d’exemptions, le retrait de la responsabilité objective au profit de l’introduction de circonstances atténuantes et l’exclusion de dommages résultant de certaines activités. J’ai donc manifesté mon désaccord à certains égards mais j’estime qu’il est de mon devoir de contribuer à l’adoption de cette directive qui, dans l’ensemble, va dans la bonne direction et constitue un jalon d’une importance indéniable."@fr6
". La proposta della Commissione, volta ad assicurare l’adozione di un sistema comunitario per prevenire e riparare i danni ambientali quali l’inquinamento delle acque, il danno alla biodiversità e la contaminazione del suolo, che rappresentano un grave rischio per la salute umana, riveste estrema importanza. Dopo parecchi anni di dibattito e numerosi disastri ambientali, abbiamo raggiunto un momento decisivo per l’efficace prevenzione e riparazione del danno ambientale, in termini di una vera e propria “separazione delle acque”. Ho appoggiato l’approccio della Commissione, inteso ad affidare in larga misura alla discrezione degli Stati membri le specifiche misure istituzionali e procedurali necessarie ad ottenere i risultati prefissati, in conformità dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Tuttavia, reputo l’approccio della proposta della Commissione troppo vago in riferimento a questioni quali l’ambito di definizione della biodiversità (limitata alla rete Natura 2000, il sistema di garanzia o assicurazione finanziaria obbligatoria (per gli operatori elencati nell’allegato I della proposta), l’adozione di un sistema di esenzioni, la soppressione della responsabilità oggettiva e l’introduzione di “fattori attenuanti”, nonché l’esclusione del danno dovuto ad alcune attività. Ho pertanto espresso il mio dissenso su taluni aspetti, ma ritengo di dover contribuire all’adozione della direttiva, che, nel complesso, si muove nella direzione giusta e costituisce innegabilmente una pietra miliare importante."@it9
". This Commission proposal intended to ensure the adoption of an overall Community system for preventing and remedying environmental damage including water pollution, damage done to biodiversity and soil contamination, which constitute a serious risk to human health, is extremely important. After several years of debate and many environmental disasters, we have reached a crucial point for effectively preventing and remedying environmental damage, in a genuine ‘parting of the waves’. I have supported the Commission’s approach of largely leaving the specific institutional and procedural measures for achieving the intended results to the discretion of the Member States, in line with the principles of subsidiarity and proportionality. I consider the Commission proposal’s approach too vague, however, on issues such as: the scope of its definition of biodiversity (restricted to the Nature 2000 network), the system of compulsory financial guarantee/insurance (for operators listed in Annex I of the Proposal), adopting a system of exemptions, removing objective liability for introducing ‘mitigating factors’ and excluding damage resulting from certain activities. I therefore expressed my disagreement on certain aspects, but I believe I must contribute to the adoption of this Directive, which moves, overall, in the right direction and constitutes an undeniably important milestone."@lv10
"Dit Commissievoorstel is van groot belang. De Commissie wil een algemeen communautair systeem opzetten voor het voorkomen en herstellen van milieuschade, waaronder inbegrepen watervervuiling, schade aan de biodiversiteit en bodemvervuiling. We hebben het dan over het soort vervuiling dat de menselijke gezondheid ernstige schade kan berokkenen. Na jaren discussie en een hele reeks milieurampen zijn we nu op een beslissend punt aangekomen. Het is hoog tijd dat we werkelijk efficiënte maatregelen ontwikkelen voor het voorkomen en herstellen van milieuschade. Dit moet werkelijk een ommekeer zijn. Ik steun de benadering van de Commissie. De beslissingen aangaande de institutionele bepalingen en concrete procedures voor het bereiken van de verlangde resultaten moeten, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel, voor een groot deel aan de lidstaten overgelaten worden. Ik vind overigens wel dat het Commissievoorstel niet voldoende nauwkeurig is met betrekking tot bepaalde kwesties. Ik heb het dan over de reikwijdte van de definitie van biodiversiteit (die blijft beperkt tot Natura-2000), de wijze waarop de steeds vaker verplicht gestelde verzekeringen moeten worden afgesloten (voor de in Bijlage I genoemde entiteiten), het goedkeuren van uitzonderingen, het nuanceren van de objectieve aansprakelijkheid door het invoeren van “verzachtende omstandigheden” en het uitsluiten van aansprakelijkheid voor uit bepaalde activiteiten voortvloeiende schade. Ik heb aangegeven dat ik het met een aantal zaken niet eens ben, maar ik geloof toch dat ik moet meewerken aan het goedkeuren van deze richtlijn. Ze gaat in de goede richting en ze is zeker heel belangrijk."@nl2
"Detta förslag från kommissionen som syftar till att anta ett övergripande gemenskapssystem för att förebygga och avhjälpa miljöskador, inklusive vattenföroreningar, skador på den biologiska mångfalden och markföroreningar, som utgör en allvarlig risk för människors hälsa, är oerhört viktigt. Efter flera års diskussioner och många miljökatastrofer har vi nått en avgörande punkt för att effektivt förebygga och avhjälpa miljöskador, ett verkligt ”vågskäl”. Jag har stött kommissionens tillvägagångssätt, som går ut på att i stor utsträckning överlåta de institutionella och förfarandemässiga åtgärderna åt medlemsstaterna för att nå avsedda resultat, i linje med principerna om subsidiaritet och proportionalitet. Jag anser dock att kommissionens tillvägagångssätt är för vagt när det gäller frågor av följande slag: räckvidden av kommissionens definition av bilogisk mångfald (den begränsas till nätverket Natura 2000), systemet för obligatorisk ekonomisk säkerhet (för verksamhetsutövare som är förtecknade i bilaga I i förslaget), att införa ett system för undantag, att ta bort målet för avhjälpande åtgärder för att införa ”förmildrande omständigheter” och undanta skador som uppkommer av viss verksamhet. Jag har därför förklarat att det finns vissa aspekter som jag inte håller med om, men jag anser att jag ändå måste rösta ja till det här direktivet, eftersom det övergripande sett är ett steg i rätt riktning och utgör en obestridligt viktig milstolpe."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph