Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-05-13-Speech-2-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030513.10.2-222"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – We cannot launch anything in today's world without making a new acronym. This is the FTI – which, by the way, is also supported by the IFIs – but I am a member of Acronyms Anonymous and so are many other people. I think I will talk about 'education for all' and the 'fast track initiative'. The objectives set in Dakar and the Millennium Development Goals in this field of education are the basis of our policy in developing countries. Overall, the Community has allocated an estimated EUR 1.3 billion to education in developing countries for the next 5 years. This is the global figure. It is also providing substantial financing to ACP countries under the 9th EDF in the form of general budget support – EUR 1.66 billion – part of which will benefit the education sector. It is difficult to say exactly how much, and with what sort of direct focus, but one part of this is clearly relevant. In this context we devote full attention to the fast track initiative as a means to accelerate progress towards education for all. So far only 10 countries have an approved proposal for the fast track initiative, including 7 ACP countries. Unfortunately these 7 ACP countries have not chosen education as a priority sector in their cooperation with the Community. The Commission is therefore looking into the possibility of using old, dormant funds to support the fast track initiative in these 7 countries. The initiative has been prioritised as one of a number of possible so-called 'fast disbursement' mechanisms for the use of dormant amounts of old European Development Fund money. This process is now being discussed with the ACP partner countries. In addition to the 10 countries that have an approved proposal for the fast track initiative, all other developing countries that meet the eligibility criteria for this, such as a full poverty reduction strategy paper and a credible sector plan, can expect further support to implement their plans. Where possible, the Commission will participate even through existing mechanisms or by recommitting dormant funds. This is now an ongoing effort. As far as the analytical fast track is concerned, its exact role is still being defined. A specific working group has been set up to further develop this concept. The timetable is also part of the issue. We recognise that further efforts are required this year and next year to ensure that the implementation of European Development Fund resources is managed in the most efficient manner possible. To this end, seminars were organised in February and March 2003, bringing together the different players in the project management cycle within the process. Delegations, DG-Development and AIDCO. During the seminars, in order to free up idle resources, a substantial effort went into identifying dormant commitments lying under previous EDFs. Targets were agreed with all delegations for decommitments to be achieved by the end of this year. Decommitments imply an administrative procedure that also involves the headquarter. The same goes for recommitting the money, which will take place in the annual reviews. Partner countries of course have the final say on decisions to use these dormant funds for the fast-track initiative. This is not the only use of the money that we try to free up and accelerate the use of, but the fast-track initiative is clearly identified as one of the priorities."@en3
lpv:translated text
"Nu om stunder kan vi ikke søsætte noget nyt uden at lave et nyt akronym. Det her er FTI - som i øvrigt også støttes af IFI - men jeg er medlem af Anonyme Akronymer ligesom så mange andre. Jeg tror, at jeg vil tale om "uddannelse til alle" og "Fast Track-initiativet". Målene fra Dakar og millenniumudviklingsmålene inden for dette uddannelsesområde udgør grundlaget for vores politik i udviklingslandene. Samlet har EU bevilget omkring 1,3 milliarder euro til uddannelse i udviklingslandene i de kommende fem år. Det er det samlede omfang. EU yder også betydelige bidrag til AVS-landene under 9. EUF i form af generel budgetstøtte - 1,66 milliarder euro - og en del af dette vil også gavne uddannelsessektoren. Det er vanskeligt at sige, præcist hvor meget, og med hvilken form for direkte fokus, men en del af det er helt klart relevant. I denne forbindelse ofrer vi Fast Track-initiativet fuld opmærksomhed som et middel til at fremme uddannelse for alle. Hidtil har kun 10 lande et godkendt forslag til Fast Track-initiativet inklusive syv AVS-lande. Desværre har disse syv AVS-lande ikke valgt uddannelse som en prioriteret sektor i deres samarbejde med EU. Derfor undersøger Kommissionen muligheden for at bruge gamle inaktive midler til at støtte Fast Track-initiativet i disse syv lande. Initiativet er prioriteret som et af en række mulige såkaldte "hurtigt betalbare" mekanismer til brug af inaktive midler fra Den Europæiske Udviklingsfond. Denne proces diskuteres i øjeblikket med AVS-partnerne. Ud over de 10 lande, der har et godkendt forslag til Fast Track-initiativet, kan alle andre udviklingslande, der opfylder støttekriterierne - f.eks. i form af et komplet strategidokumentet for fattigdomsbekæmpelse og en troværdig sektorplan - forvente yderligere støtte til at gennemføre deres planer. Kommissionen vil så vidt muligt også deltage via eksisterende mekanismer eller ved at nyanvende inaktive midler. Det er nu en igangværende indsats. For så vidt angår det analytiske Fast Track, er dets præcise rolle endnu ikke defineret. Der er nedsat en særlig arbejdsgruppe, der skal videreudvikle dette koncept. Tidsplanen er også en del af spørgsmålet. Vi erkender, at der er brug for en ekstra indsats i år og næste år for at sikre, at ressourcerne fra Den Europæiske Udviklingsfond anvendes så effektivt som overhovedet muligt. Til dette formål blev der afholdt seminarer i februar og marts 2003, hvor man samlede de forskellige deltagere i projektforvaltningscyklussen. Delegationer, Generaldirektoratet for Udvikling og AIDCO. For at frigive uvirksomme ressourcer gjorde man under disse seminarer meget for at finde frem til hvilende forpligtelser under tidligere EUF'er. Alle delegationer blev enige om en målsætning om, at der skal frigøres bevillinger ved udgangen af indeværende år. Frigørelse af bevillinger indebærer en administrativ procedure, der også omfatter hovedkvarteret. Det samme gælder for frigørelse af bevillinger, hvilket vil finde sted i de årlige revisioner. Partnerlandene har naturligvis det afgørende ord i beslutningerne om brugen af disse hvilende forpligtelser til Fast Track-initiativet. Det er ikke den eneste anvendelse af de penge, som vi forsøger at frigøre og fremme brugen af, men Fast Track-initiativet er helt klart defineret som en af prioriteterne."@da1
". Wir können heutzutage nichts ins Leben rufen, ohne eine neue Abkürzung zu erfinden. Hier geht es um die FTI, die auch von den IFI unterstützt wird – ich bin so wie viele andere bekennendes Mitglied von Acronyms Anonymous. Ich denke, ich werde über Bildung für alle und die Fast-Track-Initiative sprechen. Die in Dakar aufgestellten Ziele sowie die Millennium-Entwicklungsziele auf dem Gebiet der Bildung sind die Grundlage unserer Politik in den Entwicklungsländern. Insgesamt hat die Gemeinschaft für die nächsten fünf Jahre schätzungsweise 1,3 Milliarden Euro für Bildung in Entwicklungsländern vorgesehen. Das ist der globale Betrag. Sie stellt auch im Rahmen des 9. EEF beträchtliche Summen in Form von Haushaltszuschüssen in Höhe von 1,66 Milliarden Euro für AKP-Länder bereit, die zum Teil dem Bildungssektor zugute kommen werden. Die exakte Summe lässt sich ebenso schwer benennen wie der konkrete Bestimmungszweck, aber ein Teil ist eindeutig dafür vorgesehen. In diesem Zusammenhang nutzen wir die Fast-Track-Initiative als eine Möglichkeit, um rascher Fortschritte auf dem Weg zur Bildung für alle zu erzielen. Bisher wurden Vorschläge für die Fast-Track-Initiative nur für zehn Länder genehmigt, darunter sind sieben AKP-Länder. Leider haben sich diese sieben AKP-Länder bei der Wahl der Sektoren, die in der Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft Vorrang haben sollen, nicht für die Bildung entschieden. Deshalb prüft die Kommission die Möglichkeit der Verwendung nicht in Anspruch genommener Mittel zur Unterstützung der Fast-Track-Initiative in diesen sieben Ländern. Diese Initiative wird vorrangig als ein Mechanismus aus einer Reihe möglicher so genannter Schnellauszahlungsmechanismen für die Verwendung ungenutzter Mittel aus dem alten Europäischen Entwicklungsfonds eingesetzt. Dieser Prozess wird derzeit mit den AKP-Partnerländern diskutiert. Zusätzlich zu den zehn Ländern, bei denen Vorschläge für die Fast-Track-Initiative genehmigt wurden, können alle anderen Entwicklungsländer, die bestimmte Auswahlkriterien erfüllen wie die Existenz eines umfassenden Strategiedokuments für die Armutsbekämpfung und eines glaubwürdigen Sektorplans, auf die weitere Unterstützung für die Umsetzung ihrer Pläne zählen. Die Kommission wird sich nach Möglichkeit sogar über bestehende Mechanismen oder durch die Neuzuweisung ungenutzter Mittel beteiligen. Entsprechende Maßnahmen sind bereits angelaufen. Was das analytische Fast-Track-Verfahren betrifft, so wird dessen genaue Rolle noch definiert. Zur weiteren Entwicklung dieses Konzepts wurde eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet. Der Zeitplan spielt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. Uns ist klar, dass in diesem und im nächsten Jahr weitere Anstrengungen erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass der Einsatz der im Rahmen des Europäischen Entwicklungsfonds bereitgestellten Ressourcen möglichst effizient erfolgt. Zu diesem Zweck fanden im Februar und März 2003 Seminare statt, die die verschiedenen am Projektmanagement beteiligten Akteure zusammenführten, also Delegationen, Vertreter der GD Entwicklung und von AIDCO. Dabei wurden große Anstrengungen unternommen, um nicht in Anspruch genommene Mittelbindungen aus früheren EEF zu ermitteln und so ungenutzte Ressourcen freizusetzen. Mit allen Delegationen wurden Vorgaben in Bezug auf die bis Jahresende zu erzielenden Gutbuchungen vereinbart. Gutbuchungen erfordern ein Verwaltungsverfahren, in das auch die Zentrale einbezogen ist. Das Gleiche gilt für die Neuzuweisung der Mittel, die im Rahmen der jährlichen Überprüfung stattfinden wird. Das letzte Wort in Bezug auf die Verwendung dieser ungenutzten Mittel für die Fast-Track-Initiative haben natürlich die Partnerländer. Das ist nicht die einzige Verwendungsmöglichkeit für Mittel, die wir versuchen freizusetzen und einer beschleunigten Verwendung zuzuführen, aber die Fast-Track-Initiative gehört eindeutig zu den Prioritäten."@de7
"Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τίποτα τη σήμερον ημέρα, χωρίς να δημιουργήσουμε ένα νέο ακρωνύμιο. Η ερώτηση αφορά την FTI –η οποία, παρεμπιπτόντως, υποστηρίζεται επίσης από τους IFI– αλλά εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, είμαι μέλος των Ανώνυμων Ακρωνυμιστών. Σκέφτομαι να μιλήσω για την “εκπαίδευση για όλους” και για την “πρωτοβουλία ταχείας χρηματοδότησης”. Οι στόχοι που ετέθησαν στο Ντακάρ και οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελούν τη βάση της πολιτικής μας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Συνολικά, η Κοινότητα πρόκειται να χορηγήσει περίπου 1,3 δισ. ευρώ στον τομέα της εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά τα επόμενα 5 έτη. Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός. Επίσης, παρέχει σημαντική χρηματοδότηση στις χώρες ΑΚΕ, η οποία προέρχεται από το 9ο ΕΤΑ και έχει τη μορφή γενικής δημοσιονομικής στήριξης –1,66 δισ. ευρώ– μέρος της οποίας θα ωφελήσει τον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι δύσκολο να πούμε με ακρίβεια πόσο θα είναι αυτό το όφελος και με τι είδους άμεση επικέντρωση θα επιτευχθεί, πάντως είναι σαφές ότι ένα μέρος των χρημάτων προορίζεται για αυτόν τον τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε όλη μας την προσοχή ώστε η πρωτοβουλία ταχείας χρηματοδότησης να καταστεί μέσο επιτάχυνσης της προόδου στον τομέα της εκπαίδευσης για όλους. Μέχρι σήμερα, μόνο 10 χώρες έχουν λάβει έγκριση στην πρότασή τους για την πρωτοβουλία ταχείας χρηματοδότησης, 7 εκ των οποίων είναι χώρες ΑΚΕ. Δυστυχώς, αυτές οι 7 χώρες δεν επέλεξαν την εκπαίδευση ως τομέα προτεραιότητας στη συνεργασία τους με την Κοινότητα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης παλαιών, αδρανών πόρων για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας ταχείας χρηματοδότησης σε αυτές τις 7 χώρες. Η πρωτοβουλία βρίσκεται σε προτεραιότητα ανάμεσα στους κυριότερους μηχανισμούς της επονομαζόμενης “ταχείας πληρωμής” για τη χρησιμοποίηση αδρανών πόρων που προέρχονται από τα χρήματα του παλαιού Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή συζητείται επί του παρόντος με τις χώρες ΑΚΕ με τις οποίες διατηρούμε εταιρική σχέση. Εκτός από τις 10 χώρες των οποίων οι προτάσεις για την πρωτοβουλία ταχείας χρηματοδότησης έχουν εγκριθεί, όλες οι υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για συμμετοχή σε αυτήν την πρωτοβουλία, π.χ. οι χώρες που διαθέτουν πλήρες έγγραφο στρατηγικής για τη μείωση της φτώχιας και αξιόπιστο τομεακό σχέδιο, μπορούν να προσδοκούν περαιτέρω στήριξη για την εφαρμογή των σχεδίων τους. Όπου είναι εφικτό, η Επιτροπή θα συμβάλει ακόμα και μέσω υφιστάμενων μηχανισμών ή με την ένταξη των αδρανών πόρων. Επί του παρόντος, συνεχίζονται οι προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσον αφορά την αναλυτική ταχεία χρηματοδότηση, ο ρόλος της δεν έχει ακόμα καθοριστεί επακριβώς. Για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ιδέας, έχει συστηθεί ειδική ομάδα εργασίας. Το χρονοδιάγραμμα συνιστά και αυτό μέρος του προβλήματος. Αναγνωρίζουμε ότι εφέτος και του χρόνου πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση της εκτέλεσης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης γίνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2003, διοργανώθηκαν σεμινάρια, στα οποία συμμετείχαν οι διάφοροι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στον κύκλο της διαδικασίας που αφορά τη διαχείριση του έργου: αντιπροσωπείες, ΓΔ Ανάπτυξης και AIDCO. Κατά τη διάρκεια αυτών των σεμιναρίων, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες ως προς τον εντοπισμό αδρανών πιστώσεων στα προηγούμενα ΕΤΑ, με στόχο την ελευθέρωση αδρανών πόρων. Συμφωνήθηκαν στόχοι με όλες τις αντιπροσωπείες, οι οποίοι αφορούν την πραγματοποίηση αποδεσμεύσεων έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι αποδεσμεύσεις συνεπάγονται μια διοικητική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται επίσης η κεντρική διοίκηση. Το ίδιο ισχύει για την ένταξη των χρημάτων, η οποία θα γίνει στις ετήσιες αναθεωρήσεις. Βέβαια, τον τελευταίο λόγο σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση αυτών των αδρανών πόρων στην πρωτοβουλία ταχείας χρηματοδότησης τον έχουν οι χώρες με τις οποίες διατηρούμε εταιρικές σχέσεις. Οι πόροι αυτοί δεν είναι οι μοναδικοί που προσπαθούμε να ελευθερώσουμε και να επιταχύνουμε τη χρησιμοποίησή τους, ωστόσο είναι σαφές ότι η πρωτοβουλία ταχείας χρηματοδότησης θεωρείται μία από τις προτεραιότητες."@el8
". En el mundo actual no podemos iniciar nada sin crear un nuevo acrónimo. Ahora tenemos la FTI –que, por cierto, también es apoyada por las IFI–, pero yo pertenezco a Acrónimos Anónimos al igual que muchas otras personas. Creo que hablaré de la «educación para todos» y de la «iniciativa acelerada». Los objetivos establecidos en Dakar y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en este ámbito de la educación son la base de nuestra política en los países en desarrollo. En general, la Comunidad ha asignado unos 1,3 millardos de euros a la educación en los países en desarrollo para los próximos 5 años. Esta es la cifra global. También proporciona una financiación considerable a los países ACP de conformidad con el 9º Fondo Europeo de Desarrollo, en forma de apoyo al presupuesto general –1,66 millardos de euros–, una parte de los cuales beneficiará al sector de la educación. Es difícil decir exactamente cuánto, y cuál será su destino directo, pero una parte es claramente relevante. En este contexto dedicaremos la máxima atención a la iniciativa acelerada a fin de acelerar el progreso hacia una educación para todos. Hasta el momento solo 10 países han aprobado la propuesta de la iniciativa acelerada, entre ellos 7 países ACP. Lamentablemente, estos 7 países ACP no han elegido la educación como sector prioritario en su cooperación con la Comunidad. Por lo tanto, la Comisión está estudiando la posibilidad de utilizar antiguos fondos inactivos para apoyar la iniciativa acelerada en estos 7 países. La iniciativa se ha considerado prioritaria como uno de varios posibles mecanismos denominados de «desembolso rápido» para el uso de cantidades no utilizadas de dinero del antiguo Fondo Europeo de Desarrollo. Este proceso se está discutiendo ahora con los países ACP. Además de los 10 países que han aprobado la propuesta de la iniciativa acelerada, todos los demás países en desarrollo que cumplan los criterios para ello, como un documento de estrategia para la erradicación total de la pobreza y un plan sectorial creíble, pueden esperar más apoyo para poner en práctica sus planes. Siempre que sea posible, la Comisión participará, bien a través de mecanismos existentes, bien mediante la reasignación de fondos no utilizados. Es un esfuerzo que ya está en marcha. En lo que se refiere a la iniciativa acelerada, todavía está por definir su función exacta. Se ha creado un grupo de trabajo específico para desarrollar este concepto. El calendario también forma parte de la cuestión. Reconocemos que se requieren nuevos esfuerzos este año y el año que viene para asegurar que la aplicación de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo se gestionen de la forma más eficiente posible. Con este fin, en febrero y marzo de 2003 se organizaron unos seminarios donde se reunieron los diversos agentes en el ciclo de gestión del proyecto dentro del proceso. Delegaciones, la Dirección General de Desarrollo y AIDCO. Para liberar recursos inútiles, durante los seminarios se dedicó un esfuerzo considerable a identificar asignaciones no aplicadas de los antiguos FED. Se acordaron unos objetivos con todas las delegaciones para conseguir las desasignaciones antes de que termine este año. Las desasignaciones conllevan un procedimiento administrativo que implica también a la oficina central. Lo mismo ocurre para reasignar el dinero, lo que tendrá lugar en las revisiones anuales. Por supuesto, los países socios tienen la última palabra en la decisión sobre el uso de estos fondos no utilizados para la iniciativa acelerada. No se trata solo de utilizar el dinero que intentamos liberar y de acelerar su uso, sino que la iniciativa acelerada se identifica también como una de las prioridades."@es12
". Emme voi nykymaailmassa aloittaa mitään luomatta uutta akronyymiä. Tällä kertaa se on FTI – jota muuten tukevat myös IFIt – mutta minä olen Anonyymien akronyymikkojen jäsen monien muiden tapaan. Taidankin puhua "kaikille tarjottavasta koulutuksesta" ja "Fast Track -aloitteesta". Dakarissa asetetut tavoitteet ja vuosituhannen vaihteen koulutukseen liittyvät kehitystavoitteet muodostavat perustan kehitysmaissa toteutettavalle politiikallemme. Yhteisö on myöntänyt yhteensä noin 1,3� miljardia euroa kehitysmaissa annettavalle koulutukselle seuraavien viiden vuoden ajaksi. Tämä on kokonaissumma. Lisäksi se myöntää AKT-maille huomattavasti rahoitusta yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta yleisestä talousarviosta maksettavan tuen muodossa – 1,66� miljardia euroa – josta osa päätyy koulutusalan hyväksi. Tarkkoja määriä ja suoria kohteita on vaikea määritellä, mutta osalla rahoituksesta on varmasti merkitystä. Otamme tässä yhteydessä Fast Track -aloitteen täysimääräisesti huomioon keinona vauhdittaa kehitystä kohti tilannetta, jossa kaikille tarjotaan koulutusta. Tähän mennessä vasta kymmenellä maalla on hyväksytty Fast Track -aloitetta koskeva ehdotus. Niistä seitsemän on AKT-maita. Valitettavasti nämä seitsemän AKT-maata eivät ole valinneet koulutusta ensisijaiseksi toiminta-alaksi yhteisön kanssa tehtävän yhteistyön alalla. Komissio harkitseekin mahdollisuutta käyttää vanhoja, lepääviä määrärahoja Fast Track -aloitteen tukemiseen näissä seitsemässä maassa. Aloite on asetettu etusijalle yhtenä mahdollisuutena käyttää niin kutsuttua "nopean maksamisen" mekanismia, jonka kautta voidaan käyttää Euroopan kehitysrahaston vanhoja lepääviä varoja. Prosessista keskustellaan nyt AKT-kumppanimaiden kanssa. Niiden kymmenen maan lisäksi, joilla on hyväksytty Fast Track -aloitetta koskeva ehdotus, kaikki muut kehitysmaat, jotka täyttävät tukikelpoisuutta koskevat kriteerit eli joilla on muun muassa täydelliset köyhyyden vähentämistä koskevat strategia-asiakirjat ja toteuttamiskelpoinen alakohtainen suunnitelma, voivat saada lisätukea suunnitelmiensa toteuttamiseen. Komissio osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös nykyisten mekanismien kautta tai sitomalla uudelleen käyttämättä jääneitä varoja. Tällaista toimintaa toteutetaan parhaillaan. Analyyttisen Fast Track -aloitteen täsmällinen rooli on puolestaan vielä määriteltävänä. Käsitettä kehittämään on asetettu erityinen työryhmä. Myös aikataulu liittyy tähän kysymykseen. Tiedämme, että tänä vuonna ja ensi vuonna tarvitaan lisätoimia sen varmistamiseksi, että Euroopan kehitysrahaston varojen toteuttamista hallinnoidaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tätä silmällä pitäen helmikuussa ja maaliskuussa� 2003 järjestettiin seminaarit, joihin kokoontuivat kaikki prosessien sisäisestä hankekausien hallinnoinnista vastaavat toimijat, valtuuskunnat, kehitysyhteistyön pääosasto ja AIDCO. Seminaarien aikana tehtiin huomattavasti työtä edellisiin EKR:ihin kuuluvien lepäävien sitoumusten yksilöimiseksi, jotta voitaisiin vapauttaa käyttämättä jääneitä varoja. Vuoden loppuun mennessä vapautettavien määrärahojen kohteista sovittiin kaikkien valtuuskuntien kanssa. Määrärahojen vapauttaminen edellyttää hallinnollista menettelyä, johon myös pääosaston on osallistuttava. Sama pätee myös varojen uudelleensitomiseen, joka tapahtuu vuositarkistusten yhteydessä. Kumppanimaat ratkaisevat tietysti viime kädessä sen, päätetäänkö nämä käyttämättä jääneet varat käyttää Fast Track -aloitteeseen. Fast Track -aloite ei ole ainoa käyttötarkoitus varoille, jotka pyrimme vapauttamaan ja joiden käyttöä pyrimme nopeuttamaan, mutta se on nimetty selkeästi yhdeksi ensisijaisista aloista."@fi5
". Dans le monde actuel, il est impossible d’initier quoi que ce soit sans créer un nouvel acronyme. Il s’agit de la FTI - qui est en fait également soutenue par les IFI - mais je suis, comme beaucoup, membre des Acronymes Anonymes. Je pense que je parlerai donc "d’éducation pour tous" et "d’initiative de financement accéléré". Les objectifs définis à Dakar et les objectifs de développement pour le millénaire dans ce secteur de l’éducation constituent la base de notre politique dans les pays en développement. En tout, on estime à 1,3 milliard d’euros le montant attribué par la Communauté à l’éducation dans les pays en développement pour les 5 années à venir. C’est le chiffre global. Il comprend également un financement important pour les pays ACP dans le cadre du neuvième FED sous la forme de soutien budgétaire général - 1,66 milliard d’euros - dont une partie profitera au secteur de l’éducation. Il est difficile de dire exactement combien et avec quel type de concentration directe, mais une partie s’y applique clairement. Dans ce contexte, nous accordons toute notre attention à l’initiative de financement accéléré comme moyen d’accélérer les progrès en faveur de l’éducation pour tous. Jusqu’à présent, la proposition pour l’initiative de financement accéléré a été acceptée pour seulement 10 pays, dont 7 pays ACP. Malheureusement, ces 7 pays ACP n’ont pas choisi l’éducation comme secteur prioritaire pour leur coopération avec la Communauté. La Commission considère dès lors la possibilité d’utiliser d’anciens fonds dormants pour soutenir l’initiative de financement accéléré dans ces 7 pays. L’initiative a été définie comme prioritaire comme l’un des "mécanismes de versement accéléré" possibles pour l’utilisation de montants dormants provenant des anciens Fonds européens de développement. Ce processus fait à présent l’objet de discussions avec les pays ACP partenaires. En plus des 10 pays pour lesquels la proposition pour l’initiative de financement accéléré a été acceptée, tous les autres pays en développement qui répondent à ses critères d’admissibilité - comme une étude stratégique complète de réduction de la pauvreté et un plan de sectoriel crédible - peuvent s’attendre à un soutien supplémentaire pour mettre en œuvre leurs plans. Si possible, la Commission participera, même via des mécanismes existants ou via le réengagement de fonds dormants. C’est maintenant un effort continu. En ce qui concerne le volet analytique de l’initiative, nous sommes encore en train de définir son rôle exact. Un groupe de travail spécifique a été mis en place pour poursuivre le développement de ce concept. Le calendrier pose également problème. Nous reconnaissons que de nouveaux efforts sont nécessaires cette année et l’année prochaine afin d’assurer une gestion aussi efficace que possible de la mise en œuvre des ressources du Fonds européen de développement. Pour ce faire, des séminaires ont été organisés en février et mars 2003, rassemblant dans le processus les différentes parties prenantes au cycle de gestion du projet. Des délégations, la DG Développement et AIDCO. Au cours des séminaires, afin de libérer des ressources dormantes, un effort important a été consacré à l’identification des crédits dormants des anciens FED. Toutes les délégations ont défini conjointement des cibles de désengagement à réaliser d’ici la fin de l’année. Les désengagements impliquent une procédure administrative qui implique également le quartier général. Il en va de même pour le réengagement de l’argent, qui aura lieu au cours des révisions annuelles. Les États partenaires ont bien entendu le dernier mot quant aux décisions d’utiliser ces fonds dormants pour l’initiative de financement accéléré. Ce n’est pas la seule utilisation de l’argent que nous essayons de libérer et d’accélérer, mais l’initiative de financement accéléré est clairement identifiée comme l’une des priorités."@fr6
". Oggigiorno non si può lanciare alcuna iniziativa senza creare un nuovo acronimo. In questo caso si parla dell’FTI – che, tra l’altro, riceve anche il sostegno dell’IFI – ma, come molte altre persone, faccio parte anch’io degli anonimi degli acronimi. Penso che parlerò di “istruzione per tutti” e della “iniziativa per il finanziamento accelerato. Gli obiettivi di sviluppo del millennio e quelli fissati a Dakar nel campo dell’istruzione sono alla base della politica comunitaria nei paesi in via di sviluppo. In totale l’Unione europea ha destinato all’istruzione circa 1,3 miliardi di euro nei paesi in via di sviluppo per i prossimi cinque anni. Questa è la cifra complessiva. La Comunità sta inoltre fornendo ingenti finanziamenti ai paesi ACP nel quadro del nono FES tramite la concessione di aiuti di bilancio generali – pari a 1,66 miliardi di euro – che verranno in parte assegnati al settore dell’istruzione. E’ difficile stabilire la cifra esatta e l’obiettivo verso cui saranno direttamente orientati, ma una parte di tali stanziamenti è senz’altro rilevante. In quest’ambito prestiamo grande attenzione all’iniziativa per il finanziamento accelerato come mezzo con cui compiere rapidi progressi verso l’istruzione per tutti. Finora solo 10 paesi hanno approvato una proposta sull’iniziativa per il finanziamento accelerato, tra cui 7 paesi ACP, che però, purtroppo, non hanno scelto l’istruzione come settore prioritario nell’ambito della loro cooperazione con la Comunità. La Commissione sta quindi vagliando la possibilità di ricorrere a vecchi stanziamenti dormienti per sostenere l’iniziativa per il finanziamento accelerato in questi 7 paesi. All’iniziativa è stata conferita priorità in quanto si tratta di uno dei vari meccanismi definiti “a esborso rapido” per l’uso di stanziamenti dormienti del Fondo europeo di sviluppo. Attualmente sono in corso dibattiti su tale procedura con i paesi ACP. Oltre ai 10 paesi che hanno approvato una proposta sull’iniziativa per il finanziamento accelerato, tutti gli altri paesi in via di sviluppo in possesso dei requisiti di ammissibilità necessari a tal fine, quali un documento strategico esaustivo per la riduzione della povertà e un piano settoriale plausibile, possono contare su un ulteriore sostegno per l’attuazione dei loro piani. Se possibile, la Commissione fornirà il proprio contributo avvalendosi anche dei meccanismi esistenti o reimpegnando stanziamenti dormienti. Si tratta di uno sforzo tuttora in corso. Il ruolo specifico della parte analitica dell’iniziativa, invece, è ancora in fase di definizione. E’ stato istituito un gruppo di lavoro specifico per sviluppare ulteriormente questo concetto. Il calendario è, a sua volta, uno degli aspetti della questione. Riconosciamo che sarà necessario compiere ulteriori sforzi sia questo che il prossimo anno per garantire che le risorse destinate al Fondo europeo di sviluppo vengano gestite nella maniera più efficace possibile. A tale scopo, a febbraio e marzo di quest’anno sono stati organizzati seminari in cui si sono riuniti i diversi attori coinvolti nella gestione del ciclo del progetto: delegazioni, la Direzione generale per lo Sviluppo e l’AIDCO. Nel corso dei seminari, al fine di disimpegnare fondi inutilizzati, è stato compiuto un notevole sforzo per identificare stanziamenti dormienti dei FES precedenti. Sono state fissate scadenze con tutte le delegazioni per realizzare disimpegni entro la fine dell’anno. Le procedure di disimpegno richiedono un amministrativo in cui interviene anche la direzione, la quale parteciperà altresì al reimpegno dei fondi che avrà luogo nelle revisioni annuali. I paesi ovviamente, hanno l’ultima parola sulle decisioni relative all’uso di questi fondi dormienti nell’ambito dell’iniziativa per il finanziamento accelerato. In questo caso non cerchiamo solo di reimpegnare i fondi e di accelerarne l’uso, ma l’iniziativa per il finanziamento accelerato è ovviamente una delle nostre priorità dichiarate."@it9
". – We cannot launch anything in today's world without making a new acronym. This is the FTI – which, by the way, is also supported by the IFIs – but I am a member of Acronyms Anonymous and so are many other people. I think I will talk about 'education for all' and the 'fast track initiative'. The objectives set in Dakar and the Millennium Development Goals in this field of education are the basis of our policy in developing countries. Overall, the Community has allocated an estimated EUR 1.3 billion to education in developing countries for the next 5 years. This is the global figure. It is also providing substantial financing to ACP countries under the 9th EDF in the form of general budget support – EUR 1.66 billion – part of which will benefit the education sector. It is difficult to say exactly how much, and with what sort of direct focus, but one part of this is clearly relevant. In this context we devote full attention to the fast track initiative as a means to accelerate progress towards education for all. So far only 10 countries have an approved proposal for the fast track initiative, including 7 ACP countries. Unfortunately these 7 ACP countries have not chosen education as a priority sector in their cooperation with the Community. The Commission is therefore looking into the possibility of using old, dormant funds to support the fast track initiative in these 7 countries. The initiative has been prioritised as one of a number of possible so-called 'fast disbursement' mechanisms for the use of dormant amounts of old European Development Fund money. This process is now being discussed with the ACP partner countries. In addition to the 10 countries that have an approved proposal for the fast track initiative, all other developing countries that meet the eligibility criteria for this, such as a full poverty reduction strategy paper and a credible sector plan, can expect further support to implement their plans. Where possible, the Commission will participate even through existing mechanisms or by recommitting dormant funds. This is now an ongoing effort. As far as the analytical fast track is concerned, its exact role is still being defined. A specific working group has been set up to further develop this concept. The timetable is also part of the issue. We recognise that further efforts are required this year and next year to ensure that the implementation of European Development Fund resources is managed in the most efficient manner possible. To this end, seminars were organised in February and March 2003, bringing together the different players in the project management cycle within the process. Delegations, DG-Development and AIDCO. During the seminars, in order to free up idle resources, a substantial effort went into identifying dormant commitments lying under previous EDFs. Targets were agreed with all delegations for decommitments to be achieved by the end of this year. Decommitments imply an administrative procedure that also involves the headquarter. The same goes for recommitting the money, which will take place in the annual reviews. Partner countries of course have the final say on decisions to use these dormant funds for the fast-track initiative. This is not the only use of the money that we try to free up and accelerate the use of, but the fast-track initiative is clearly identified as one of the priorities."@lv10
". We kunnen tegenwoordig niets nieuws meer introduceren zonder daar een acroniem voor te verzinnen. We hebben het dus over het FTI, dat overigens gesteund wordt door de IFI’s, maar ik ben als zoveel mensen lid van Anonieme Acronimisten en zal het dus hebben over “internationale financiële instellingen”, het “Fast Track-initiatief” en “onderwijs voor iedereen”, in plaats van OVI. De doelstellingen die we in Dakar en in de Millenniumdoelstellingen op het terrein van onderwijs zijn overeengekomen vormen de basis voor ons beleid in de ontwikkelingslanden. De Gemeenschap heeft naar schatting zo’n 1,3 miljard euro toegewezen voor onderwijs in de ontwikkelingslanden voor de komende vijf jaar. Dat is het globale bedrag. Zij biedt ook nog substantiële financiële steun aan de ACS-landen in het kader van het negende EOF, in de vorm van algemene begrotingssteun – 1,66 miljard euro – waarvan een deel ten goede zal komen aan de onderwijssector. Het is moeilijk te zeggen precies hoeveel en hoe gericht dit geld bij onderwijs terecht komt, maar het gaat zeker om een deel van dit bedrag. In dit verband besteden we veel aandacht aan het Fast Track-initiatief als middel om de vooruitgang op weg naar onderwijs voor iedereen te versnellen. Tot nu toe zijn de voorstellen van slechts tien landen goedgekeurd met betrekking tot het Fast Track-initiatief, waaronder die van zeven ACS-landen. Helaas hebben deze zeven ACS-landen niet voor onderwijs als prioriteit gekozen in hun samenwerking met de Gemeenschap. De Commissie bekijkt daarom de mogelijkheid om oude, slapende fondsen vrij te maken ter ondersteuning van het Fast Track-initiatief in deze zeven landen. Het initiatief heeft prioriteit gekregen als een van een aantal zogenaamde “snelle uitbetalingsmechanismen” voor het gebruik van slapende fondsen, die verstrekt zijn in het kader van het Europees Ontwikkelingsfonds. Dit proces wordt op het moment besproken met de ACS-partnerlanden. Bovenop de tien landen die beschikken over een goedgekeurd voorstel voor het Fast Track-initiatief kunnen alle andere ontwikkelingslanden die aan de criteria hiervoor voldoen, en die dus bijvoorbeeld een volledig strategiedocument aangaande armoedebestrijding en een degelijk sectorplan hebben, rekenen op extra steun om hun plannen uit te voeren. Indien mogelijk zal de Commissie zelfs via bestaande mechanismen of door het opnieuw toewijzen van slapende fondsen een bijdrage leveren. Daar zijn we nu continu mee bezig. Wat de Analytical Fast Track betreft, de precieze rol daarvan wordt nog vastgesteld. Er is een speciale werkgroep opgericht om dit concept verder uit te werken. Ook het tijdpad maakt deel uit van dit vraagstuk. We onderkennen dat er dit jaar en volgend jaar meer inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de uitgave van middelen uit het Europees Ontwikkelingsfonds op een zo efficiënt mogelijke manier wordt gerealiseerd. Met dat doel zijn er in februari en maart congressen georganiseerd, waarbij de verschillende partijen die betrokken zijn bij het projectmanagement van dit soort processen met elkaar om de tafel zijn gaan zitten: verschillende delegaties, het DG Ontwikkeling en AIDCO. Tijdens de congressen werd veel aandacht besteed aan het opsporen van slapende verbintenissen die in het kader van eerdere EOF’s zijn aangegaan, met de bedoeling deze slapende fondsen vrij te maken. Er zijn met alle delegaties afspraken gemaakt over het beëindigen van de verbintenissen voor het einde van dit jaar. Met het beëindigen van verbintenissen is een administratieve procedure gemoeid, die ook op hoog niveau moet worden afgewikkeld. Hetzelfde geldt overigens ook voor het opnieuw toewijzen van de gelden, waarvan in het jaarlijkse verslag melding zal worden gemaakt. Uiteraard hebben de partnerlanden zelf het laatste woord over het gebruik van deze slapende fondsen voor het Fast Track-initiatief. Dit initiatief is niet het enige waarvoor we de gelden, die we proberen vrij te maken en waarvan we de uitgave willen versnellen, zullen gebruiken, maar het Fast Track-initiatief is wel duidelijk aangewezen als een van de prioriteiten op dit terrein."@nl2
"Hoje em dia, não se pode lançar nada sem criar uma nova sigla. Neste caso, trata-se da FTI – que, a propósito, também é apoiada pelos IFI – mas eu, pessoalmente, sou membro das Siglas Anónimas, à semelhança de muitas outras pessoas. Por conseguinte, prefiro falar de “educação para todos” e de “iniciativa de financiamento acelerado”. As metas definidas em Dacar e os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em matéria de educação constituem a base da política levada a cabo nesse domínio pela União Europeia nos países em desenvolvimento. No seu conjunto, os recursos atribuídos pela UE para fins de educação nos países em desenvolvimento nos próximos cinco anos ascendem a cerca de 1,3 mil milhões de euros. Este é o montante global. A UE concede igualmente aos países ACP um financiamento substancial a título do 9º FED, sob a forma de apoio orçamental geral – no montante de 1,66 mil milhões de euros -, uma parte do qual será canalizada para o sector da educação. É difícil dizer exactamente qual a verba em questão, e quais os objectivos mais directamente focalizados, mas é certo que se trata de uma parte significativa do referido montante. Neste sentido, dedicamos a maior atenção à iniciativa de financiamento acelerado, que consideramos um meio de acelerar o progresso na via da educação para todos. Até ao momento, apenas dez países, de entre os quais sete países ACP, têm uma proposta aprovada que os habilita a beneficiar da iniciativa de financiamento acelerado. Lamentavelmente, os referidos sete países não elegeram a educação como sector prioritário na sua relação de cooperação com a União Europeia. A Comissão está, por conseguinte, a estudar a possibilidade de utilizar dotações antigas, não utilizadas, para apoiar a iniciativa de financiamento acelerado nestes sete países. Esta iniciativa foi classificada como prioritária entre um determinado número de mecanismos possíveis de “desembolso acelerado” para efeitos de utilização dessas dotações antigas, não utilizadas, do Fundo Europeu para o Desenvolvimento. Este processo está presentemente a ser debatido com os países ACP nossos parceiros. Para além dos dez países que possuem uma proposta aprovada para a iniciativa de financiamento acelerado, todos os outros países em desenvolvimento que preencham os critérios de elegibilidade para o efeito, nomeadamente, um documento de estratégia abrangente para a redução da pobreza e um plano sectorial credível, poderão contar com apoio adicional na implementação dos respectivos planos. A Comissão participará sempre que possível, quer através de mecanismos existentes, quer mediante a reafectação de dotações não utilizadas. Desenvolvemos actualmente um esforço permanente nesse sentido. No que diz respeito à vertente analítica da iniciativa de financiamento acelerado, está ainda a ser definido qual será exactamente o seu papel. Foi criado um grupo de trabalho específico para aprofundar este conceito. A questão do calendário também está a ser ponderada. A Comissão reconhece a necessidade de empreender esforços adicionais, tanto este ano como o ano que vem, para assegurar uma execução tão eficaz quanto possível das dotações do Fundo Europeu para o Desenvolvimento. Nesse sentido, foram organizados, em Fevereiro e Março do corrente ano, seminários que congregaram os diferentes intervenientes no ciclo de gestão dos projectos contemplados neste processo, nomeadamente, diversas delegações, representantes da Direcção-Geral do Desenvolvimento e representantes da AIDCO. A fim de libertar recursos inactivos, foi desenvolvido durante os seminários um esforço substancial no sentido de identificar dotações não utilizadas a coberto de anteriores FED. Foi decidido que, até ao final do ano, em prazos acordados com as diferentes delegações, estará concluída a desafectação das verbas em questão. As operações de desafectação requerem um procedimento administrativo que também exige o envolvimento dos serviços centrais. O mesmo se aplica à reafectação dos recursos, operação que terá lugar aquando das revisões anuais. Obviamente que quem tem a palavra final na decisão de utilizar estas dotações latentes para a iniciativa de financiamento acelerado são os países ACP nossos parceiros. Esta não é a única utilização possível das verbas que procuramos libertar e cuja utilização procuramos acelerar, mas a iniciativa de financiamento acelerado está claramente identificada como uma das prioridades nesse sentido."@pt11
"k . Det går inte att lansera något nytt i världen i dag utan att göra det med en ny akronym. Detta är FTI – som för övrigt även stöds av IFI – men jag är medlem i Anonyma Akronymer liksom så många andra. Jag tror att jag skall tala om ”utbildning för alla” och ”snabbspårsinitiativet”. Målen som sattes upp i Dakar och millennieutvecklingsmålen på detta område inom utbildning utgör grunden för vår politik i utvecklingsländer. Gemenskapen har fördelat sammanlagt cirka 1,3 miljarder euro till utbildning i utvecklingsländer de kommande fem åren. Det är den globala siffran. Gemenskapen bidrar även med avsevärda medel till AVS-länderna inom den nionde EUF i form av allmänt budgetstöd – 1,66 miljarder euro – varav en del kommer utbildningssektorn till del. Det är svårt att säga exakt hur mycket och exakt för vad, men en del av detta är helt visst relevant. I detta sammanhang ägnar vi ”snabbspårsinitiativet” full uppmärksamhet som ett sätt att skynda på framstegen mot utbildning för alla. Hittills är det endast tio länder som har ett godkänt förslag för ”snabbspårsinitiativet”, varav sju är AVS-länder. Olyckligtvis har dessa sju AVS-länder inte valt att prioritera utbildningssektorn i deras samarbete med EU. Kommissionen undersöker därför möjligheten att använda gamla, vilande fonder för att stödja ”snabbspårsinitiativet” i dessa sju länder. Initiativet har prioriterats som en av flera så kallade snabbutbetalningsmekanismer för användning av vilande belopp inom tidigare EUF-medel. Detta förfarande diskuteras för närvarande med AVS-partnerländer. Utöver de tio länder som har ett godkänt förslag för ”snabbspårsinitiativet” kan alla utvecklingsländer som uppfyller kvalifikationskraven för det, exempelvis en fullständig akt för minskning av fattigdomen och en trovärdig sektorsplan, förvänta sig fortsatt stöd för genomförande av deras planer. Där det är möjligt kommer kommissionen att delta genom befintliga mekanismer eller genom att återinsätta vilande medel. Detta är en pågående ansträngning. Vad det analytiska snabbspåret anbelangar håller dess exakta roll fortfarande på att definieras. En särskild arbetsgrupp har inrättats för att vidareutveckla detta koncept. Tidtabellen utgör också en del av sammanhanget. Vi vet att ytterligare ansträngningar krävs i år och nästa år för att se till att resurserna i Europeiska utvecklingsfonden hanteras så effektivt som möjligt. I detta syfte organiserades seminarier i februari och mars 2003 där olika aktörer inom projektledningsprocessen fördes samman – delegationer, GD Utveckling och AIDCO. Under seminarierna gjordes stora ansträngningar att identifiera vilande åtaganden inom tidigare EUF för att frigöra outnyttjade resurser. Man enades med alla delegationer om att uppnå mål för återtaganden vid slutet av året. Återtaganden implicerar ett administrativt förfarande som även omfattar de centrala instanserna. Det samma gäller för återtagande av pengarna vilket kommer att ske inom ramen för den årliga översynen. Partnerländer har naturligtvis sista ordet om beslut om användning av dessa vilande medel för ”snabbspårsinitiativet”. Detta är inte den enda användningen av medel vi försöker frigöra och påskynda utnyttjandet av, men ”snabbspårsinitiativet” har klart setts som en av prioriteterna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph