Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-05-13-Speech-2-209"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030513.10.2-209"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – The Commission considers that Angola has made substantial progress towards consolidation of the peace process since the signing of the peace agreement in April 2002 and that a return to war seems unlikely at this stage. The next presidential and legislative elections will be a crucial test for the government’s commitment to democratic practices. The Commission will follow developments very closely and has offered to assist in creating conditions for free and fair elections. The priorities for the European Community’s co-operation with Angola are spelt out in the recently signed Country Strategy Paper. In the short to medium term, priority is given to funding the measures necessary to support the peace process and national reconciliation, including creating the conditions for free and fair elections. In the medium to longer term, the Commission will gradually increase the focus of its support, concentrating aid on health, education and food security as the three main focal areas. Angola has also been included as a focus country under the European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR). However, several challenges persist which may threaten the stability of the country. These include the critical humanitarian situation, the reintegration of ex-combatants; the resettlement of internally displaced persons and returning refugees; democratisation and the reconstruction of the country – roads especially have been a very big problem. Furthermore, the presence of landmines continues to be a major threat. In fact, when people started moving after the peace agreement had been signed, we saw an unfortunate increase in the number of accidents due to landmines – a terrible consequence. The Commission is continuing to assist the government and society in general to address these challenges. As regards the situation in Cabinda, may I refer to the answer to the question from the Member, written question E-640/03 on this subject. The Commission is following the developments in the province closely, and there have been indications of some positive developments in the conflict recently. The overall humanitarian situation, while still serious, continues to stabilise. Emergency pockets and areas exist throughout the interior of the country, particularly in areas where mines and damaged infrastructure still limit access. The Commission considers the successful demobilisation and reintegration of ex-Unita soldiers to be crucial for national reconciliation. There have been problems, but given the difficult circumstances, the demobilisation process can be qualified as successful, although reintegration has not yet been fully achieved. In March this year I visited Angola and also one of the biggest camps of ex-Unita soldiers, and had a thorough exchange of views with them concerning their prospects in this situation. Everything seemed relatively well organised. The Commission is in contact with the political parties, although a regular dialogue really is not up and running yet. It is intended to strengthen the effort to create such a dialogue. As regards churches and civil society there is an ongoing dialogue as well as co-operation on a number of specific projects. Concerning the donors’ conference which will take place in Brussels there is still no confirmation of date, modalities and agenda. The success of the conference is strongly linked to the establishment of a credible government plan for rehabilitation and reconstruction of the country, including a poverty reduction strategy, as well as to an improvement of the relationship between the Government of Angola and the IMF. The Commission has repeatedly offered to assist in the preparation and organisation of the conference. Transparency of public accounts and revenues from national resources, oil and diamonds, could improve definitely with the new economic team in place since the December cabinet reshuffle, although concrete results are not yet visible. The diagnosis of the oil sector, which the government is currently undertaking with KPMG should be an important element and the Commission awaits its publication with great interest. I raised these issues very directly with the government during the visit I just mentioned. The Commission and other donors are working together to encourage the government to increase transparency."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen er af den opfattelse, at Angola har gjort betydelige fremskridt i retning af at konsolidere fredsprocessen efter underskrivelsen af fredsaftalen i april 2002, og i øjeblikket finder den det usandsynligt, at krigen genoptages. Det næste præsidentvalg og parlamentsvalg bliver en afgørende prøve på regeringens engagement i demokratiseringsprocessen. Kommissionen vil følge udviklingen meget nøje, og den har tilbudt at hjælpe med at skabe betingelserne for frie og retfærdige valg. Prioriteterne for EU's samarbejde med Angola forklares tydeligt i det nyligt underskrevne landestrategidokument. På kort til mellemlang sigt prioriteres finansieringen af de nødvendige foranstaltninger til støtte af fredsprocessen og den nationale forsoning, herunder oprettelsen af betingelser for frie og retfærdige valg. På mellemlang til lang sigt vil Kommissionen gradvis koncentrere støtten om fokuspunkterne sundhed, uddannelse og fødevaresikkerhed. Angola er også medtaget som et fokusland under det europæiske initiativ for demokrati og beskyttelse af menneskerettighederne (EIDHR). Der er imidlertid fortsat mange udfordringer, der kan true landets stabilitet. Det drejer sig bl.a. om den kritiske humanitære situation, reintegration af dem, der har deltaget i kampene, genhusning af internt fordrevne personer og tilbagevendende flygtninge samt demokratisering og genopbygning af landet, hvor navnlig vejene har været et stort problem. Endvidere udgør landminerne fortsat en stor trussel. Da folk begyndte at bevæge sig omkring efter underskrivelsen af fredsaftalen, så vi faktisk en beklagelig stigning i antallet af ulykker på grund af landminer - en frygtelig følge. Kommissionen vil fortsat hjælpe regeringen og samfundet i almindelighed med at klare disse udfordringer. For så vidt angår situationen i Cabinda, vil jeg henvise til svaret på det skriftlige spørgsmål nr. E-640/03 om dette emne. Kommissionen følger nøje udviklingen i provinsen, og der har været tegn på en vis positiv udvikling i konflikten på det seneste. Den generelle humanitære situation er fortsat alvorlig, men den bliver stadig mere stabil. Der er fortsat katastrofeområder i hele den indre del af landet, særligt i områder, hvor miner og beskadiget infrastruktur fortsat begrænser adgangen. Kommissionen mener, at en vellykket demobilisering og reintegration af tidligere UNITA-soldater er afgørende for den nationale forsoning. Der har været problemer, men i lyset af de vanskelige omstændigheder kan demobiliseringsprocessen betegnes som vellykket, skønt reintegrationen endnu ikke er helt gennemført. I marts i år besøgte jeg Angola og en af de største lejre for tidligere UNITA-soldater, og jeg havde en omfattende udveksling af synspunkter med dem om deres muligheder i den aktuelle situation. Alt syntes at være relativt velorganiseret. Kommissionen har kontakt med de politiske partier, skønt en regelmæssig dialog endnu ikke er på plads. Man agter at styrke bestræbelserne på at oprette en sådan dialog. For så vidt angår kirker og det civile samfund, er der en igangværende dialog samt et samarbejde om en række konkrete projekter. For så vidt angår donorkonferencen, der skal afholdes i Bruxelles, foreligger der stadig ikke nogen endelig bekræftelse af dato, retningslinjer og dagsorden. Konferencens succes hænger nøje sammen med oprettelsen af en troværdig regeringsplan for rehabilitering og genopbygning af landet - herunder en fattigdomsreduktionsstrategi - samt med en forbedring af forholdet mellem Angolas regering og IMF. Kommissionen har flere gange tilbudt at hjælpe med at forberede og tilrettelægge konferencen. Gennemsigtigheden af de offentlige regnskaber og indtægterne fra landets naturressourcer, olie og diamanter, kan bestemt forbedres med det nye økonomiske hold, der tog over efter regeringsomdannelsen i december 2002, men hidtil er der ingen synlige tegn på konkrete resultater. Den diagnose for oliesektoren, som regeringen i øjeblikket er ved at udarbejde sammen med KPMG, bliver et vigtigt element, og Kommissionen venter spændt på offentliggørelsen heraf. Jeg tog disse punkter op med regeringen under føromtalte besøg. Kommissionen og andre donorer samarbejder om at få regeringen til at skabe øget gennemsigtighed."@da1
". Nach Ansicht der Kommission verzeichnet Angola seit Unterzeichnung des Friedensabkommens im April 2002 beträchtliche Fortschritte bei der Festigung des Friedensprozesses, so dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Rückkehr zum Krieg unwahrscheinlich ist. Die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen werden zeigen, wie ernst es der Regierung mit der Demokratie wirklich ist. Die Kommission wird die Entwicklungen sehr aufmerksam verfolgen und hat angeboten, die Regierung bei der Vorbereitung freier und gerechter Wahlen zu unterstützen. Die Prioritäten der Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft mit Angola gehen aus dem kürzlich unterzeichneten Länderstrategiepapier hervor. Kurz- und mittelfristig genießt die Finanzierung von Maßnahmen Vorrang, die für die Unterstützung des Friedensprozesses und der nationalen Aussöhnung notwendig sind, wozu auch die Schaffung der Voraussetzungen für freie und gerechte Wahlen zählt. Mittel- und langfristig wird die Kommission ihre Hilfe zunehmend auf die drei Hauptbereiche Gesundheit, Bildung und Ernährungssicherheit konzentrieren. Angola wurde zudem als Schwerpunktland in die Europäische Initiative für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) aufgenommen. Es gibt jedoch nach wie vor beträchtliche Probleme, die die Stabilität des Landes gefährden. Dazu zählen die kritische humanitäre Lage, die Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer; die Umsiedlung von Vertriebenen innerhalb des Landes sowie zurückkehrender Flüchtlinge; die Demokratisierung und der Wiederaufbau des Landes, wobei die Straßen ein besonders großes Problem darstellen. Des Weiteren geht auch von Landminen eine beträchtliche Gefahr aus. Leider war es sogar so, dass die Zahl der durch Landminen verursachten Unfälle erheblich zunahm, als die Mobilität der Menschen nach Unterzeichnung des Friedensabkommens anstieg – eine furchtbare Folge. Die Kommission unterstützt die Regierung und die Gesellschaft generell bei der Suche nach Lösungen für diese Probleme. Was die Lage in Cabinda angeht, so verweise ich Sie auf die Antwort auf die entsprechende Anfrage des Abgeordneten – schriftliche Anfrage E-640/03 . Die Kommission verfolgt aufmerksam die Entwicklungen in der Provinz, wo es in letzter Zeit Anzeichen für einige positive Entwicklungen im Konflikt gegeben hat. Insgesamt stabilisiert sich die nach wie vor schwierige humanitäre Lage weiter. Im Landesinneren gibt es größere und kleinere Gebiete, in denen die Lage noch immer sehr ernst ist, insbesondere Gebiete, die aufgrund von Minen oder der beschädigten Infrastruktur schwer zugänglich sind. Nach Ansicht der Kommission ist die erfolgreiche Demobilisierung und Wiedereingliederung ehemaliger Unita-Kämpfer für die nationale Aussöhnung von entscheidender Bedeutung. Zwar gibt es Probleme, doch angesichts der schwierigen Umstände kann der Demobilisierungsprozess als erfolgreich bezeichnet werden, wenngleich die Wiedereingliederung noch nicht vollständig gelungen ist. Ich habe im März dieses Jahres Angola sowie eines der größten Lager für ehemalige Unita-Kämpfer besucht und mich mit ihnen eingehend über ihre Aussichten in dieser Situation unterhalten. Alles schien relativ gut organisiert zu sein. Die Kommission unterhält Kontakte zu den politischen Parteien, obwohl von einem regulären Dialog noch keine Rede sein kann. Wir haben die Absicht, uns stärker um die Entwicklung eines solchen Dialogs zu bemühen. Was die Kirchen und die Zivilgesellschaft betrifft, so findet ein solcher Dialog statt. Außerdem arbeiten wir bei einer Reihe spezifischer Projekte zusammen. Für die Geberkonferenz, die in Brüssel stattfinden wird, stehen weder ein endgültiger Termin noch die entsprechenden Modalitäten und die Tagesordnung fest. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Erfolg der Konferenz und der Erarbeitung eines glaubwürdigen staatlichen Plans für die Konfliktnachsorge und den Wiederaufbau des Landes, einschließlich einer Strategie zur Armutsminderung. Die Verbesserung der Beziehungen zwischen der angolanischen Regierung und dem IWF ist dabei ebenfalls von grundlegender Bedeutung. Die Kommission hat wiederholt ihre Unterstützung für die Vorbereitung und Organisation der Konferenz angeboten. Die Transparenz der öffentlichen Finanzen und Einnahmen aus der Förderung der Ressourcen des Landes – Öl und Diamanten – könnte sich definitiv verbessern, seit im Zuge der Kabinettsumbildung im Dezember ein neues Wirtschaftsteam die Führung übernommen hat, obwohl sich noch keine konkreten Ergebnisse abzeichnen. Der Analyse des Ölsektors, die die Regierung derzeit mit Unterstützung von KPMG durchführt und deren Ergebnis sie mit großem Interesse erwartet, kommt in diesem Zusammenhang ebenfalls große Bedeutung zu. Ich habe diese Probleme im Rahmen der von mir erwähnten Reise direkt bei der Regierung angesprochen. Gemeinsam mit anderen Gebern wirkt die Kommission darauf hin, dass die Regierung die Transparenz erhöht."@de7
"Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Αγκόλα σημείωσε σημαντική πρόοδο ως προς τη διαδικασία εδραίωσης της ειρήνης, μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας τον Απρίλιο του 2002, και ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ενδεχόμενο η εν λόγω χώρα να επιστρέψει στον πόλεμο. Οι ερχόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές συνιστούν κρίσιμη δοκιμασία ως προς τη δέσμευση της κυβέρνησης για εφαρμογή δημοκρατικών πρακτικών. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και έχει ήδη προσφερθεί να βοηθήσει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Οι προτεραιότητες της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την Αγκόλα αναφέρονται λεπτομερώς στο έγγραφο εθνικής στρατηγικής το οποίο υπεγράφη πρόσφατα. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, δίδεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των απαραίτητων μέτρων για τη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και της εθνικής συμφιλίωσης, στα οποία περιλαμβάνεται και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή θα αυξήσει προοδευτικά την επικέντρωση της στήριξής της, παρέχοντας ενισχύσεις στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς οι τρεις αυτοί τομείς συνιστούν τα κύρια πεδία επικέντρωσης. Η Αγκόλα περιελήφθη επίσης μεταξύ των χωρών εστίασης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για τη σταθερότητα της χώρας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση, η επανένταξη των πρώην στρατιωτών, η επανεγκατάσταση των ατόμων που είχαν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και των παλιννοστούντων προσφύγων, ο εκδημοκρατισμός και η ανασυγκρότηση της χώρας – ιδίως δε του οδικού δικτύου, το οποίο αποτελεί μείζον πρόβλημα. Επιπλέον, η παρουσία ναρκών ξηράς εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή. Πράγματι, όταν μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας ο κόσμος άρχισε να μετακινείται, διαπιστώσαμε μια δυσάρεστη αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω των ναρκών ξηράς, γεγονός που αποτελεί τραγική συνέπεια του πολέμου. Η Επιτροπή εξακολουθεί να βοηθά την κυβέρνηση και την κοινωνία της Αγκόλας γενικά να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Όσον αφορά την κατάσταση στην Καμπίντα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην απάντηση που δόθηκε στη γραπτή ερώτηση E-640/03 του βουλευτή σχετικά με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην επαρχία, και υπάρχουν ενδείξεις για κάποιες πρόσφατες θετικές εξελίξεις σε αυτήν τη διαμάχη. Η συνολική ανθρωπιστική κατάσταση, αν και παραμένει σοβαρή, συνεχίζει να σταθεροποιείται. Σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν θύλακες και περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα εκεί όπου η πρόσβαση εμποδίζεται εξαιτίας των ναρκών και της κατεστραμμένης υποδομής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιτυχής αποστράτευση και επανένταξη των πρώην στρατιωτών της UNITA έχει αποφασιστική σημασία για την εθνική συμφιλίωση. Υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά δεδομένων των δυσχερών συνθηκών, η διαδικασία αποστράτευσης μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής, παρόλο που η επανένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη πλήρως. Φέτος τον Μάρτιο επισκέφθηκα την Αγκόλα, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα των πρώην στρατιωτών της Unita, και προέβην σε λεπτομερή ανταλλαγή απόψεων μαζί τους αναφορικά με το πώς βλέπουν οι ίδιοι αυτήν την κατάσταση. Όλα φαίνονταν να είναι σχετικά καλά οργανωμένα. Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τα πολιτικά κόμματα, μολονότι στην πραγματικότητα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τακτικός διάλογος. Η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας έναρξης ενός τέτοιου διαλόγου. Όσον αφορά τους ναούς και την κοινωνία των πολιτών, έχει ήδη ξεκινήσει διάλογος και συνεργασία αναφορικά με διάφορα συγκεκριμένα σχέδια. Όσον αφορά τη Διάσκεψη των Χορηγών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση της ημερομηνίας, των διαδικασιών και της ημερήσιας διάταξης. Η επιτυχία της διάσκεψης συνδέεται στενά αφενός με τη δημιουργία ενός αξιόπιστου κυβερνητικού σχεδίου αποκατάστασης και ανασυγκρότησης της χώρας, το οποίο θα περιλαμβάνει και μια στρατηγική μείωσης της φτώχιας και, αφετέρου, με την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της κυβέρνησης της Αγκόλας και του ΔΝΤ. Η Επιτροπή έχει προσφερθεί επανειλημμένως να βοηθήσει στην προετοιμασία και στη διοργάνωση της διάσκεψης. Η διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά και στα έσοδα από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας, δηλαδή του πετρελαίου και των διαμαντιών, θα μπορούσε σίγουρα να ενισχυθεί χάρη στη νέα οικονομική ομάδα, η οποία ξεκίνησε να εργάζεται μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης τον Δεκέμβριο, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν ορατά και χειροπιαστά αποτελέσματα. Η διάγνωση στον τομέα του πετρελαίου, την οποία διενεργεί επί του παρόντος η κυβέρνηση με την KPMG, πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο, και η Επιτροπή αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσίευσή της. Έθιξα τα θέματα αυτά απευθείας στην κυβέρνηση, κατά την επίσκεψή μου για την οποία σας μίλησα προηγουμένως. Η Επιτροπή και άλλοι χορηγοί καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες, ώστε να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να αυξήσει τη διαφάνεια."@el8
". La Comisión considera que Angola ha realizado un avance sustancial hacia la consolidación del proceso de paz desde la firma del acuerdo de paz en abril de 2002, y que llegados a este punto parece poco probable un retorno a la guerra. Las próximas elecciones presidenciales y legislativas constituirán una prueba de fuego crucial del compromiso del Gobierno para con las prácticas democráticas. La Comisión seguirá la evolución muy de cerca, y se ha ofrecido para ayudar a crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Las prioridades de la cooperación de la Comunidad Europea con Angola se describen en el Documento de Estrategia firmado hace poco. A corto y medio plazo, la prioridad es financiar las medidas necesarias para apoyar el proceso de paz y la reconciliación nacional, incluida la creación de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. A medio y largo plazo, la Comisión delimitará poco a poco el destino de su ayuda, concentrándola en la salud, la educación y la seguridad alimenticia como las tres áreas principales. Angola también ha sido incluida entre los países objetivo en la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Sin embargo, persisten algunas dificultades que pueden amenazar la estabilidad del país. Me refiero a la crítica situación humanitaria, a la reintegración de ex combatientes, a la reubicación de las personas desplazadas internamente y a los refugiados que vuelven, a la democratización y la reconstrucción del país: las carreteras en especial han sido un problema muy grave. Además, la presencia de minas terrestres sigue siendo una importante amenaza. De hecho, cuando las personas empezaron a circular una vez firmado el acuerdo de paz, vimos un lamentable aumento del número de accidentes debidos a las minas terrestres, lo que es una secuela terrible. La Comisión sigue ayudando al Gobierno y a la sociedad en general a superar estas dificultades. En relación con la situación de Cabinda, permítanme que me remita a la respuesta a la pregunta de Su Señoría, la pregunta escrita E-640/03 sobre este tema. La Comisión sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos en esta provincia, y recientemente ha habido indicios de un cierto progreso positivo en el conflicto. La situación humanitaria en general, aunque es grave, sigue estabilizándose. Existen zonas y bolsas de emergencia en el interior del país, especialmente en aquellas partes donde las minas y el deterioro de las infraestructuras siguen limitando el acceso. La Comisión considera que la desmovilización y reintegración satisfactoria de los ex soldados de Unita es esencial para la reconciliación nacional. Ha habido problemas, pero dadas las circunstancias, el proceso de desmovilización puede calificarse de satisfactorio, aunque la reintegración no es todavía completa. En marzo de este año visité Angola y también uno de los principales campos de ex combatientes de Unita, y mantuve un profundo intercambio de opiniones con ellos en relación con sus perspectivas en esta situación. Todo parecía relativamente bien organizado. La Comisión está en contacto con los partidos políticos, aunque en realidad todavía no existe un diálogo regular. Se pretende intensificar el esfuerzo para crear este diálogo. En relación con las iglesias y la sociedad civil, existe un diálogo continuado y cooperación en una serie de proyectos específicos. En cuanto a la conferencia de donantes, que se celebrará en Bruselas, todavía no hay fecha de confirmación, ni modalidades ni orden del día. El éxito de la conferencia depende en gran medida de la creación de un plan de gobierno creíble para la rehabilitación y reconstrucción del país, que incluya una estrategia de mitigación de la pobreza, así como una mejora de la relación entre el Gobierno de Angola y el FMI. La Comisión se ha ofrecido varias veces a ayudar en la preparación y la organización de la conferencia. La transparencia de las finanzas públicas y los ingresos procedentes de recursos nacionales, petróleo y diamantes, podría mejorar definitivamente con el nuevo equipo económico que funciona desde el relanzamiento del gabinete en diciembre, aunque todavía no se observan resultados concretos. El diagnóstico del sector petrolero, que el Gobierno está llevando a cabo actualmente con KPMG, debería ser un elemento importante, y la Comisión espera su publicación con gran interés. He tratado estos temas de forma muy directa con el Gobierno durante la visita que acabo de mencionar. La Comisión y otros donantes están trabajando juntos para alentar al Gobierno a aumentar la transparencia."@es12
". Komissio katsoo, että Angola on edistynyt huomattavasti rauhanprosessin vakiinnuttamisessa sen jälkeen, kun rauhansopimus solmittiin huhtikuussa� 2002, ja että sodan puhkeaminen uudelleen ei tässä vaiheessa vaikuta todennäköiseltä. Seuraavat presidentinvaalit ja parlamenttivaalit ovat ratkaiseva näyttö hallituksen sitoutumisesta noudattaa demokraattisia käytäntöjä. Komissio seuraa tapahtumia hyvin tarkasti ja on tarjoutunut auttamaan vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin tarvittavien edellytysten luomisessa. Euroopan yhteisön painopisteet Angolan kanssa tehtävän yhteistyön alalla on selostettu yksityiskohtaisesti hiljattain allekirjoitetussa maakohtaisessa strategia-asiakirjassa. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ensisijaista on rauhanprosessin ja kansallisen sovinnon tukemiseen tarvittavien toimien rahoittaminen, mukaan luettuna edellytysten luominen vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiselle. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä komissio kohdentaa vaiheittain tukea tarkemmin ja keskittyy ennen kaikkea terveydenhuollon, koulutuksen ja elintarviketurvan tukemiseen. Angola on myös demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen (EIDHR) kohdemaa. Maan vakautta uhkaa kuitenkin vielä monta haastetta. Niitä ovat kriittinen ihmisoikeustilanne, entisten sotilaiden sopeuttaminen uudelleen yhteiskuntaan, maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja palaavien pakolaisten uudelleensijoittaminen, demokratisointi ja maan jälleenrakennus – erityisesti tiestö on ollut varsin suuri ongelma. Myös maamiinat ovat edelleen merkittävä uhka. Kun ihmiset alkoivat liikkua rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, havaitsimme valitettavasti, että maamiinojen aiheuttamat onnettomuudet lisääntyivät. Tämä oli kauhistuttava seuraus. Komissio auttaa edelleen hallitusta ja yhteiskuntaa yleensä näihin haasteisiin vastaamisessa. Cabindan tilanteen osalta viittaan vastaukseeni, jonka annoin aihetta käsittelevään parlamentin jäsenen kirjalliseen kysymykseen E-640/03 . Komissio seuraa maakunnan tapahtumia tarkasti, ja viime aikoina konfliktitilanteessa on ollut havaittavissa joitakin merkkejä myönteisestä kehityksestä. Yleinen humanitaarinen tilanne on edelleen vakava, mutta vakiintuu koko ajan. Hätätilassa olevia saarekkeita ja alueita on kaikkialla maan sisäosissa ja etenkin niillä seuduilla, joille pääsyä rajoittavat miinat ja vaurioitunut infrastruktuuri. Komissio katsoo, että entisten Unitan sotilaiden kotiuttaminen ja sopeuttaminen yhteiskuntaan on ratkaisevaa kansallisen sovinnon kannalta. Ongelmia on ollut, mutta kotouttamisprosessia voidaan pitää onnistuneena, kun otetaan huomioon hankalat olosuhteet. Yhteiskuntaan sopeuttamista ei sen sijaan ole vielä täysin toteutettu. Kävin kuluvan vuoden maaliskuussa Angolassa ja myös eräässä suurimmista entisten Unitan sotilaiden leireistä, jossa kävin perinpohjaisia keskusteluja heidän kanssaan siitä, millaisia näkemyksiä heillä on tilanteen suhteen. Kaikki näytti suhteellisen hyvin organisoidulta. Komissio pitää yhteyttä poliittisiin puolueisiin, vaikka säännöllistä vuoropuhelua ei vielä olekaan varsinaisesti käynnistetty. Tarkoituksena on lisätä ponnisteluja tällaisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi. Kirkkojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa käydään puolestaan jatkuvaa vuoropuhelua ja tehdään yhteistyötä monien yksittäisten hankkeiden parissa. Brysselissä pidettävän tukijoiden konferenssin ajankohtaa, yksityiskohtia ja esityslistaa ei ole vielä vahvistettu. Konferenssin onnistuminen vaikuttaa suoraan sellaisen uskottavan hallitusohjelman laatimiseen, joka koskee maan kunnostamista ja jälleenrakentamista, köyhyyden vähentämistä koskeva strategia mukaan luettuna, sekä Angolan hallituksen ja IMF:n välisten suhteiden paranemiseen. Komissio on useaan otteeseen tarjonnut apua konferenssin valmisteluun ja järjestämiseen. Valtion tilien ja luonnonvarojen eli öljyn ja timanttien hyödyntämisestä saatuja tuloja koskeva avoimuus saattaa lisääntyä ratkaisevasti uuden taloustyöryhmän myötä, joka aloitti toimintansa joulukuussa hallituksen uudistamisen jälkeen, joskaan konkreettisia tuloksia ei vielä ole saatu. Öljyalan arviointi, jota hallitus suorittaa parhaillaan KPMG:n kanssa, on todennäköisesti tärkeä osatekijä, ja komissio odottaa mielenkiinnolla sen tulosten julkaisemista. Otin nämä asiat esille varsin suoraan keskusteluissani hallituksen kanssa aiemmin mainitsemani vierailun aikana. Komissio ja muut tukijat kannustavat yhdessä hallitusta lisäämään toimintansa avoimuutta."@fi5
". La Commission considère que l’Angola a réalisé d’importants progrès vers une consolidation du processus de paix depuis la signature de l’accord de paix en avril 2002 et qu’il est peu probable à ce stade que la guerre reprenne. Les prochaines élections législatives et présidentielles représenteront un test crucial pour l’engagement du gouvernement aux pratiques démocratiques. La Commission suivra de très près les développements et a proposé son aide pour mettre en place les conditions pour des élections libres et justes. Les priorités pour la coopération de la Communauté européenne avec l’Angola sont énoncées dans le document de stratégie du pays qui vient d’être signé. Dans le court à moyen terme, la priorité est accordée au financement de mesures nécessaires au soutien du processus de paix et la réconciliation nationale, y compris la mise en place des conditions nécessaires à la tenue d’élections libres et justes. À moyen, voire plus long terme, la Commission concentrera progressivement son soutien sur trois points principaux: la santé, l’éducation et la sécurité alimentaire. L’Angola n’a pas été inclus comme pays central dans l’initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH). Cependant, certains défis persistent et pourraient menacer la stabilité du pays. Citons par exemple la situation humanitaire critique, la réintégration des soldats démobilisés; la réintégration des personnes déplacées dans le pays et le retour des réfugiés; la démocratisation et la reconstruction du pays (les routes ont posé un problème particulièrement important). De plus, la présence de mines terrestres représente toujours une menace majeure. En fait, lorsque les personnes ont commencé à se déplacer après la signature de l’accord de paix, nous avons malheureusement constaté une augmentation du nombre d’accidents dus aux mines terrestres - une conséquence terrible. La Commission continue à assister le gouvernement et la société en général pour faire face à ces défis. En ce qui concerne la situation à Cabinda, permettez-moi de faire référence à la réponse à la question du député à ce sujet. Il s’agit de la question écrite E-640/03 . La Commission suit de près les développements dans la province et nous avons constaté récemment des signes d’évolution positive du conflit. La situation humanitaire dans son ensemble continue de se stabiliser, même si elle reste très préoccupante. Des poches et des zones d’urgence existent dans tout l’intérieur du pays, principalement dans des secteurs dont l’accès reste limité à cause de mines et d’infrastructures endommagées. La Commission considère que la démobilisation et la réintégration des anciens soldats de l’Unita sont cruciales pour la réconciliation nationale. Il y a eu des problèmes, mais vu la difficulté des circonstances, le processus de démobilisation peut être qualifié de succès, même si la réintégration n’est pas encore complètement terminée. En mars dernier, je me suis rendu en Angola, où j’ai visité l’un des plus grands camps d’anciens soldats de l’Unita. J’ai eu un échange de points de vue approfondi avec eux à propos de leurs perspectives dans cette situation. Tout semblait relativement bien organisé. La Commission est en contact avec les partis politiques, même si un dialogue régulier n’est pas encore vraiment établi. L’intention est de renforcer cet effort en vue d’établir un tel dialogue. En ce qui concerne les églises et la société civile, le dialogue et la coopération se poursuivent sur un certain nombre de projets précis. En ce qui concerne la Conférence des donateurs, qui se tiendra à Bruxelles, la date, les modalités et l’ordre du jour n’ont pas encore été confirmés. Le succès de la conférence est étroitement lié à l’élaboration d’un plan gouvernemental crédible pour la réhabilitation et la reconstruction du pays comprenant une stratégie de réduction de la pauvreté et à une amélioration de la relation entre le gouvernement angolais et le FMI. La Commission a proposé à maintes reprises d’aider à la préparation et à l’organisation de la conférence. Même si des résultats concrets ne sont pas encore visibles, la transparence des comptes publics et des recettes d’exploitation des ressources nationales, le pétrole et les diamants, pourrait certainement s’améliorer avec la nouvelle équipe économique en place depuis le remaniement ministériel de décembre. Le diagnostic du secteur pétrolier que le gouvernement entreprend actuellement avec KPMG devrait constituer un élément important et la Commission attend sa publication avec grand intérêt. J’ai abordé très directement ces questions avec le gouvernement au cours de la visite dont je viens de parler. La Commission et d’autres donateurs travaillent de concert pour encourager le gouvernement à davantage de transparence."@fr6
". La Commissione ritiene che l’Angola abbia compiuto notevoli passi avanti verso il consolidamento del processo di pace da quando, nell’aprile del 2002, è stato firmato l’accordo di pace e pensa che, allo stato attuale, un ritorno della guerra sia improbabile. Le prossime elezioni presidenziali e legislative saranno un banco di prova fondamentale per l’impegno del governo in ambito democratico. La Commissione seguirà gli sviluppi molto da vicino e si è offerta di collaborare affinché vi siano le condizioni per svolgere le elezioni in maniera libera e giusta. Le priorità della cooperazione tra Comunità europea e Angola sono contenute nel documento di strategia nazionale che è stato appena siglato. Nel breve e medio periodo, viene data priorità all’elaborazione di misure necessarie a sostenere il processo di pace e la riconciliazione nazionale, tra cui la creazione delle condizioni per elezioni libere e giuste. Nel medio e lungo periodo, la Commissione aumenterà gradualmente il proprio sostegno, concentrando gli aiuti sui tre settori principali della salute, dell’istruzione e della sicurezza alimentare. L’Angola è anche stata inserita fra i paesi ai quali sono rivolti gli interventi dell’iniziativa europea per la democrazia e la protezione dei diritti dell’uomo (EIDHR). Rimangono però irrisolte diverse questioni che possono minare la stabilità del paese, tra cui la delicata situazione umanitaria, la reintegrazione dei reduci di guerra, il reinsediamento degli sfollati interni e dei rifugiati che fanno ritorno in patria, la democratizzazione e la ricostruzione del paese; infatti, sono state soprattutto le strade a rappresentare un serio problema. La questione delle mine terrestri, inoltre, continua a costituire una grave minaccia. Infatti, quando la popolazione ha iniziato a spostarsi dopo la firma dell’accordo di pace, abbiamo constatato uno spiacevole aumento del numero di incidenti causati dalle mine – davvero un’orribile conseguenza. Per far fronte a questo problema, la Commissione sta continuando a fornire assistenza al governo e alla società in generale. Per quel che riguarda il caso di Cabinda, vorrei prendere spunto dalla risposta all’interrogazione scritta E-640/03 , formulata a questo proposito dall’onorevole parlamentare. La Commissione segue da vicino gli sviluppi che stanno avendo luogo nella provincia, e ultimamente sono stati segnalati alcuni cambiamenti positivi avvenuti nella regione. La situazione umanitaria generale, pur rimanendo seria, continua a stabilizzarsi. Esistono sacche ed aree di emergenza in tutto l’interno del paese, soprattutto nelle zone in cui l’accesso è ancora limitato a causa delle mine e delle infrastrutture danneggiate. La Commissione ritiene che il successo della smobilitazione e della reintegrazione degli ex soldati dell’UNITA siano fondamentali per la riconciliazione nazionale. Non sono mancati problemi, ma, date le difficili circostanze, l’esito del processo di smobilitazione può essere considerato positivo, sebbene la reintegrazione non sia stata ancora completamente realizzata. Nel marzo di quest’anno mi sono recato in Angola e ho visitato uno dei maggiori campi di ex soldati dell’UNITA; in quell’occasione abbiamo avuto un approfondito scambio di vedute sulle prospettive esistenti per loro in questa situazione e tutto è parso relativamente ben organizzato. La Commissione è in contatto con i partiti politici e, sebbene non sia stato ancora realmente avviato un dialogo regolare, intende intensificare gli sforzi affinché lo si possa instaurare. Riguardo alle chiese e alla società civile, la collaborazione e il dialogo sono attivi su diversi progetti specifici. Per quel che concerne la Conferenza dei donatori, che si terrà a Bruxelles, non sono ancora state confermate le modalità, la data e l’ordine del giorno. Il successo della conferenza è strettamente collegato alla creazione di un piano di governo plausibile per la ristrutturazione e la ricostruzione del paese, compresa una strategia per la riduzione della povertà ed un miglioramento delle relazioni tra il governo dell’Angola e l’FMI. La Commissione si è ripetutamente offerta di contribuire alla preparazione e all’organizzazione della conferenza. La trasparenza dei conti pubblici e delle entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse nazionali, come il petrolio e i diamanti, può senz’altro migliorare grazie al nuovo gruppo economico insediatosi dopo il rimpasto di gabinetto avvenuto lo scorso dicembre, sebbene non siano ancora visibili risultati concreti. La diagnosi del settore petrolifero, che il governo sta attualmente realizzando con la KPMG, dovrebbe essere un elemento importante e la Commissione ne aspetta la pubblicazione con grande interesse. Ho affrontato molto apertamente tali questioni con il governo nel corso della visita di cui ho appena parlato. La Commissione e altri donatori lavorano insieme per incoraggiare il governo ad aumentare la trasparenza."@it9
". – The Commission considers that Angola has made substantial progress towards consolidation of the peace process since the signing of the peace agreement in April 2002 and that a return to war seems unlikely at this stage. The next presidential and legislative elections will be a crucial test for the government’s commitment to democratic practices. The Commission will follow developments very closely and has offered to assist in creating conditions for free and fair elections. The priorities for the European Community’s co-operation with Angola are spelt out in the recently signed Country Strategy Paper. In the short to medium term, priority is given to funding the measures necessary to support the peace process and national reconciliation, including creating the conditions for free and fair elections. In the medium to longer term, the Commission will gradually increase the focus of its support, concentrating aid on health, education and food security as the three main focal areas. Angola has also been included as a focus country under the European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR). However, several challenges persist which may threaten the stability of the country. These include the critical humanitarian situation, the reintegration of ex-combatants; the resettlement of internally displaced persons and returning refugees; democratisation and the reconstruction of the country – roads especially have been a very big problem. Furthermore, the presence of landmines continues to be a major threat. In fact, when people started moving after the peace agreement had been signed, we saw an unfortunate increase in the number of accidents due to landmines – a terrible consequence. The Commission is continuing to assist the government and society in general to address these challenges. As regards the situation in Cabinda, may I refer to the answer to the question from the Member, written question E-640/03 on this subject. The Commission is following the developments in the province closely, and there have been indications of some positive developments in the conflict recently. The overall humanitarian situation, while still serious, continues to stabilise. Emergency pockets and areas exist throughout the interior of the country, particularly in areas where mines and damaged infrastructure still limit access. The Commission considers the successful demobilisation and reintegration of ex-Unita soldiers to be crucial for national reconciliation. There have been problems, but given the difficult circumstances, the demobilisation process can be qualified as successful, although reintegration has not yet been fully achieved. In March this year I visited Angola and also one of the biggest camps of ex-Unita soldiers, and had a thorough exchange of views with them concerning their prospects in this situation. Everything seemed relatively well organised. The Commission is in contact with the political parties, although a regular dialogue really is not up and running yet. It is intended to strengthen the effort to create such a dialogue. As regards churches and civil society there is an ongoing dialogue as well as co-operation on a number of specific projects. Concerning the donors’ conference which will take place in Brussels there is still no confirmation of date, modalities and agenda. The success of the conference is strongly linked to the establishment of a credible government plan for rehabilitation and reconstruction of the country, including a poverty reduction strategy, as well as to an improvement of the relationship between the Government of Angola and the IMF. The Commission has repeatedly offered to assist in the preparation and organisation of the conference. Transparency of public accounts and revenues from national resources, oil and diamonds, could improve definitely with the new economic team in place since the December cabinet reshuffle, although concrete results are not yet visible. The diagnosis of the oil sector, which the government is currently undertaking with KPMG should be an important element and the Commission awaits its publication with great interest. I raised these issues very directly with the government during the visit I just mentioned. The Commission and other donors are working together to encourage the government to increase transparency."@lv10
"De Commissie is van mening dat Angola aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het consolideren van het vredesproces sinds de ondertekening van het vredesakkoord in april 2002 en acht het op dit moment onwaarschijnlijk dat de burgeroorlog weer oplaait. Tijdens de komende presidentiële en parlementsverkiezingen zal de gehechtheid van de regering aan de democratie serieus op de proef worden gesteld. De Commissie zal de ontwikkelingen derhalve op de voet volgen en heeft hulp aangeboden bij het creëren van de juiste omstandigheden voor het houden van vrije en eerlijke verkiezingen. De prioriteiten van de samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Angola zijn vastgelegd in het onlangs ondertekende landenstrategiedocument. Op de korte tot middellange termijn wordt er prioriteit gegeven aan het financieren van die maatregelen die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van het vredesproces en de nationale verzoening, waaronder ook het creëren van goede omstandigheden voor het houden van vrije en eerlijke verkiezingen. Op de middellange tot langere termijn zal de Commissie langzamerhand haar steun gerichter aanbieden, waarbij de hulp zich met name zal concentreren op gezondheidszorg, onderwijs en voedselzekerheid als de drie belangrijkste speerpunten. Angola is ook van de landen waarop het Europees initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR) zich specifiek concentreert. Toch blijven er diverse uitdagingen bestaan die een gevaar zouden kunnen vormen voor de stabiliteit in het land. Deze uitdagingen zijn onder andere de kritieke humanitaire situatie, de reïntegratie van oud-strijders, de herhuisvesting van binnenlandse ontheemden en terugkerende vluchtelingen, de democratisering en de wederopbouw van het land – met name de wegen waren een zeer groot probleem. Bovendien blijft de aanwezigheid van landmijnen een groot gevaar vormen. Toen mensen weer begonnen te reizen na de ondertekening van het vredesakkoord was het zelfs zo dat er een betreurenswaardige stijging te zien was in het aantal ongelukken met landmijnen – een vreselijk gevolg van de vrede. De Commissie blijft de regering en de samenleving in het algemeen steunen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Met betrekking tot de situatie in Cabinda zou ik willen verwijzen naar het antwoord op schriftelijke vraag E-640/03 van het parlementslid over dit onderwerp. De Commissie houdt de ontwikkelingen in de provincie nauwlettend in de gaten en we hebben onlangs signalen ontvangen over enkele positieve ontwikkelingen in het conflict. De algemene humanitaire situatie blijft zich, hoewel deze nog steeds ernstig is, verder stabiliseren. Overal in het binnenland bestaan echter nog kleinere en grotere gebieden waar sprake is van noodsituaties, met name in gebieden waar mijnen en verwoeste infrastructuur de toegang blijven bemoeilijken. De Commissie acht de succesvolle demobilisatie en reïntegratie van oud-Unitasoldaten van doorslaggevend belang voor nationale verzoening. Er hebben zich zeker problemen voorgedaan, maar gezien de moeilijke omstandigheden, kan het demobilisatieproces toch als een succes beschouwd worden, ondanks het feit dat de reïntegratie nog niet volledig is voltooid. In maart van dit jaar bracht ik een bezoek aan Angola en ook aan een van de grootste kampen voor oud-Unitasoldaten, waar ik uitgebreid met hen van gedachten heb gewisseld over hun vooruitzichten in deze situatie. Alles leek relatief goed georganiseerd. De Commissie staat in contact met de politieke partijen, hoewel een regelmatige dialoog nog niet echt op gang is gekomen. De Commissie probeert door dit contact pogingen om zo’n dialoog van de grond te krijgen te stimuleren. Met de kerken en het maatschappelijk middenveld bestaat er wel een voortdurende dialoog en er is tevens sprake van samenwerking bij een aantal specifieke projecten. Met betrekking tot de Conferentie van donorlanden, die hier in Brussel plaats zal vinden, staat er nog steeds niks vast wat betreft de datum, de vorm die deze zal hebben, of de agenda. Het succes van de conferentie is in hoge mate afhankelijk van het opstellen van een geloofwaardig regeringsplan voor de rehabilitatie en de wederopbouw van het land, waarvan ook een strategie voor armoedebestrijding en voor verbetering van de relatie tussen de Angolese regering en het IMF deel uitmaken. De Commissie heeft herhaaldelijk haar hulp aangeboden bij het voorbereiden en organiseren van de conferentie. De transparantie van de openbare rekeningen en de ontvangsten uit de exploitatie van bodemschatten, zoals olie en diamanten, zou zeker kunnen verbeteren nu na de portefeuillewisseling van december een nieuw economisch team het roer heeft overgenomen. Concrete resultaten zijn echter nog niet zichtbaar. De analyse van de olie-industrie, die de regering op het moment in samenwerking met KPMG uitvoert, zou hierin een belangrijke rol moeten spelen en de Commissie is dan ook erg benieuwd naar de publicatie van de bevindingen. Ik heb deze kwesties tijdens mijn laatste bezoek, dat ik net al noemde, zeer direct bij de regering aan de orde gesteld. De Commissie en andere donoren werken samen om de regering aan te sporen de transparantie te verbeteren."@nl2
"A Comissão é de opinião que Angola fez progressos substanciais na via da consolidação do processo de paz desde a assinatura do Acordo de Paz em Abril de 2002, e que, nesta fase, a retomada das hostilidades se afigura improvável. As próximas eleições presidenciais e legislativas serão um teste crucial ao compromisso do Governo com o exercício da democracia. A Comissão acompanhará de muito perto o evoluir da situação, tendo-se já oferecido para ajudar a criar as condições necessárias para assegurar que as eleições se processem em condições de liberdde e justiça. As prioridades da União Europeia na sua cooperação com Angola encontram-se definidas no documento de estratégia para o país, recentemente assinado. No curto a médio prazo, a principal prioridade será o financiamento de medidas necessárias para apoiar o processo de paz e a reconciliação nacional, incluindo a criação de condições para a realização de eleições livres e justas. No médio a longo prazo, o apoio da Comissão terá uma focalização cada vez mais precisa, passando a concentrar-se nas três áreas prioritárias da saúde, educação e segurança alimentar. Angola também foi considerada um país prioritário no âmbito da Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem (EIDHR). Contudo, há diversos problemas que persistem e que ameaçam comprometer a estabilidade do país. Refiro-me, nomeadamente, à crítica situação humanitária, à reintegração dos ex-combatentes, ao realojamento de pessoas internamente deslocadas e de refugiados que retornaram ao país, e à democratização e reconstrução do país – as estradas, em particular, têm constituído um problema de monta. Além disso, a presença de minas antipessoal continua a constituir uma ameaça de peso. Na verdade, quando, assinado o Acordo de Paz, as pessoas se começaram a deslocar, assistiu-se a um deplorável aumento do número de acidentes provocados por minas antipessoal – uma consequência desastrosa. A Comissão continua a ajudar o Governo e a sociedade civil, em geral, a procurar resolver estes problemas. No que se refere à situação em Cabinda, gostaria de remeter para a resposta à pergunta escrita E-640/03 , também apresentada pelo senhor deputado, sobre este mesmo assunto. A evolução da situação naquela província tem sido acompanhada de perto pela Comissão, tendo-se registado recentemente acontecimentos que apontam para uma melhoria das relações entre as partes em conflito. Quanto à situação humanitária no seu conjunto, se bem que permaneça preocupante, continua a tender para a estabilização. Foram criadas bolsas e zonas de emergência em todo o interior do país, sobretudo onde a presença de minas e infra-estruturas danificadas continua a dificultar o acesso. Na opinião da Comissão, a desmobilização e reintegração bem sucedidas dos ex-combatentes da Unita são requisitos fundamentais para assegurar a reconciliação nacional. Têm surgido problemas mas, atendendo à dificuldade das circunstâncias, pode dizer-se que o processo de desmobilização tem sido coroado de êxito, se bem que a reintegração ainda não tenha sido plenamente conseguida. Em visita a Angola, no passado mês de Março, desloquei-me a um dos principais campos de ex-combatentes da Unita, tendo tido oportunidade de efectuar com estes uma ampla troca de pontos de vista sobre as suas perspectivas na actual situação. Tudo me pareceu relativamente bem organizado. A Comissão mantém-se em contacto com os partidos políticos naquele país, se bem que, por enquanto, ainda não se encontre instituído entre a Comissão e aqueles um diálogo regular. É nossa intenção intensificar os esforços no sentido do estabelecimento desse diálogo. No que se refere às igrejas e à sociedade civil, existe efectivamente um diálogo em curso bem como uma relação de cooperação em relação a diversos projectos específicos. No que diz respeito à Conferência de Doadores, a realizar em Bruxelas, ainda não estão confirmadas nem a data nem as modalidades e a ordem do dia. O êxito desta conferência passa, em larga medida, pelo estabelecimento de um plano governamental credível para a reabilitação e reconstrução do país, incluindo uma estratégia de redução da pobreza, bem como pela melhoria da relação entre o Governo angolano e o FMI. A Comissão tem-se oferecido várias vezes para ajudar à preparação e organização da conferência. Com a nova equipa responsável pela economia do país, em funções desde a reestruturação do executivo em Dezembro último, é de prever uma franca melhoria a nível da transparência das contas públicas e das receitas da exploração dos recursos naturais do país, sobretudo o petróleo e os diamantes, se bem que ainda não haja resultados concretos visíveis. O diagnóstico do sector petrolífero, que o Governo está presentemente a levar a cabo juntamente com a KPMG, será certamente um importante elemento. A Comissão aguarda com grande interesse a sua publicação. Durante a já citada visita a Angola, levantei estas questões de forma muito directa junto do Governo angolano. A Comissão e outros doadores estão a unir esforços no sentido de encorajar este último a aumentar a transparência."@pt11
". Kommissionen anser att Angola har nått avsevärda framsteg mot en konsolidering av fredsprocessen sedan undertecknandet av fredsavtalet april 2002 och att det inte verkar sannolikt i det här skedet att kriget blossar upp igen. Nästa val av president och lagstiftande församling kommer att vara ett avgörande prov på regeringens åtagande att införa demokrati. Kommissionen kommer att nära följa utvecklingen och har erbjudit sig att medverka till att skapa förutsättningar för fria och rättvisa val. Prioriteringarna för EU:s samarbete med Angola beskrivs i det strategidokument för landet som nyligen undertecknades. På kort till medellång sikt prioriteras finansiering av åtgärder nödvändiga för att stödja fredsprocessen och den nationella försoningen och skapa förutsättningar för fria och rättvisa val. På medellång till lång sikt kommer kommissionen gradvis att öka sitt bistånd för hälsa, utbildning och tryggad livsmedelsförsörjning, som de tre överordnade målområdena. Angola har också upptagits som ett land som man särskilt inriktar sin verksamhet på inom det Europeiska initiativet för demokrati och skydd för mänskliga rättigheter (EIDHR). Men det återstår ett flertal utmaningar som kan hota stabiliteten i landet. Det gäller den kritiska humanitära situationen, återintegreringen av soldater och vidarebosättningen för fördrivna personer inom landets gränser och återsändande av flyktingar. Vidare utgör demokratiseringsprocessen och återuppbyggnaden av landet, särskilt vägarna, stora problem. Landminor fortsätter också att utgöra ett stort hot. När människor började förflytta sig efter fredsavtalets undertecknande såg vi faktiskt en beklaglig ökning av antal olyckor på grund av landminor, en fruktansvärd konsekvens. Kommissionen fortsätter att bistå regeringen och samhället i stort för att möta dessa utmaningar. Vad beträffar situationen i Cabinda ber jag att få hänvisa till svaret på frågan från ledamoten, skriftlig fråga E-640/03 i detta ärende. Kommissionen följer noggrant utvecklingen i provinsen och det finns på senare tid vissa tecken i positiv riktning i konflikten. Den humanitära situationen i stort är fortfarande allvarlig men fortsätter att stabiliseras. Det finns vissa isolerade krisområden i hela det inre av landet, särskilt där minor och skadad infrastruktur fortfarande begränsar tillgängligheten. Kommissionen anser att det är av grundläggande betydelse för försoning inom landet att demobiliseringen och återintegreringen av tidigare Unita-soldater lyckas. Det har funnits problem men med tanke på hur svåra omständigheterna är kan man ändå beteckna demobiliseringsprocessen som lyckosam fastän återintegrering inte har uppnåtts fullt ut. Jag besökte Angola i mars i år och även ett av de största lägren för före detta Unita-soldater. Jag hade ett åsiktsutbyte med några av dem om utsikterna under rådande förutsättningar. Det hela förefaller vara relativt välorganiserat. Kommissionen är i kontakt med de politiska partierna även om en regelrätt dialog inte är igång ännu och att skapa en sådan har som syfte att förstärka ansträngningarna. I fråga om kyrkor och det civila samhället pågår det en dialog och det sker även samarbete i ett antal specifika projekt. Vad givarkonferensen anbelangar som kommer att äga rum i Bryssel är varken datum, modaliteter eller dagordning bekräftade ännu. Konferensens framgång är nära knuten till att regeringen fastslår en trovärdig plan för återhämtning och återuppbyggnad av landet, inklusive en strategi för minskning av fattigdomen och förbättring av förbindelserna mellan Angolas regering och IMF. Kommissionen har mer än en gång erbjudit sig att hjälpa till i förberedelserna och organiserandet av konferensen. Öppenhet och insyn i statsbudgeten och intäkter från landets tillgångar, olja och diamanter skulle kunna förbättras slutgiltigt med hjälp av den nya ekonomiska ledning som verkar sedan ommöbleringen i regeringen i december även om inga påtagliga resultat kan skönjas ännu. Den diagnos av oljesektorn som regeringen för närvarande utför med KPMG bör vara en viktig komponent och kommissionen emotser offentliggörandet med stort intresse. Jag tog upp dessa frågor på ett mycket direkt sätt med regeringen under det möte jag just nämnde. Kommissionen och andra givare samarbetar för att uppmuntra regeringen till att öka öppenheten och insynen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph