Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-04-09-Speech-3-143"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030409.4.3-143"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Het Europees parlement heeft vandaag voor de toetreding tot de Europese Unie van tien nieuwe lidstaten gestemd. Natuurlijk is hiermee ons werk niet af. Er is nog veel werk aan de winkel in de toetredingslanden, o.m. de uitbouw van een goed werkende administratieve en gerechtelijke organisatie en de corruptiebestrijding. Ook de monitoring dient ernstig opgevat te worden. Ik betreur het dat wij, die jarenlang de uitbreiding mee voorbereid en aangemoedigd hebben onze bevoegdheids- en besluitvormingsmechanismen niet hebben herzien om efficiënt en slagvaardig te zijn, zowel binnen de Europese Unie als op het vlak van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Ik betreur het dat we in Nice de kans gemist hebben om deze verdragswijziging door te voeren. En toch stemde ik voor. De politieke ruimte die er in 1994 was om met het Europees parlement de Raad onder druk te zetten en verdieping te eisen van de Europese Unie voorafgaand aan de uitbreiding ervan, is nu niet aanwezig. Bij deze uitbreiding die van een andere orde is gaat het in wezen opnieuw om de uitgangspunten van het Europees project: politieke stabiliteit, vrede en welvaart. De toetredingslanden en hun bevolkingen hebben zich jarenlang, in moeilijke omstandigheden en met vele offers, voorbereid op deze dag. Deze inspanningen en het perspectief op toetreding hebben in Europa stabiliteit en vrede gebracht. Dit resultaat mogen wij vandaag niet op losse schroeven zetten. Politieke stabiliteit, vrede en veiligheid zijn overigens voorwaardenscheppend voor alle andere beleidsdoelstellingen. Het overleg over de herziening van het Verdrag is bezig en het is in goede handen. Onze hoop ligt in de Conventie. Omdat ik daar vertrouwen in heb, verwacht ik ook veel van de daaropvolgende IGC en kan ik vandaag met overtuiging tienmaal voor stemmen."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Europa-Parlamentet har i dag stemt om 10 nye medlemsstaters tiltrædelse af EU. Det betyder selvfølgelig ikke, at vores arbejde er slut. Der er stadig meget at gøre i tiltrædelseslandene, herunder udarbejdelse af en korrekt fungerende administrativ og juridisk organisation samt bekæmpelse af korruption. Desuden skal overvågning tages alvorligt. Jeg beklager, at vi, der i mange år har bidraget til at forberede og tilskynde til udvidelsen, ikke har revideret vores kompetence og beslutningsmekanismer for at blive effektive både i EU og inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Jeg beklager, at vi i Nice gik glip af muligheden for at gennemføre denne traktatændring. Og dog stemte jeg for. De politiske muligheder, vi havde i 1994 for at sætte Rådet under pres med Europa-Parlamentet og for at kræve en uddybning af EU før udvidelsen, findes ikke længere. Denne udvidelse, der er af en anden størrelsesorden, er igen hovedsagelig et spørgsmål om grundprincipper i det europæiske projekt: politisk stabilitet, fred og fremgang. Tiltrædelseslandene og befolkningerne i disse har forberedt sig på denne dag i mange år under vanskelige forhold og med mange ofre. Denne indsats og udsigten til tiltrædelse har skabt stabilitet og fred i Europa. Vi må ikke ødelægge det resultat i dag. Politisk stabilitet, fred og sikkerhed skaber trods alt betingelserne for alle andre politiske målsætninger. Høringen med hensyn til gennemgangen af traktaten er undervejs og i gode hænder. Vi sætter vores lid til konventet. Da jeg har tillid til det, forventer jeg også meget af den næste regeringskonference, og jeg kan i dag med overbevisning stemme for den 10 gange."@da1
"Das Europäische Parlament hat sich mit der heutigen Abstimmung für den Beitritt zehn neuer Mitgliedstaaten zur Europäischen Union ausgesprochen. Damit ist unsere Aufgabe selbstverständlich noch nicht erledigt. In den Beitrittsländern gibt es noch eine Menge zu tun der Aufbau einer einwandfrei funktionierenden Verwaltung und Justiz sowie der Kampf gegen Korruption. Auch das Monitoring muss ernst genommen werden. Leider haben wir, die wir die Erweiterung jahrelang mit vorbereitet und gefördert haben, keine Revision des Systems unserer Kompetenzen und unserer Beschlussfassungsmechanismen im Hinblick auf unsere Effizienz und Handlungsfähigkeit sowohl in der Europäischen Union als auch auf dem Gebiet der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vorgenommen. Bedauerlicherweise haben wir in Nizza die Gelegenheit verpasst, den Vertrag in diesem Sinne zu ändern. Gleichwohl habe ich dafür gestimmt. Das Europäische Parlament verfügt heute nicht mehr über den politischen Spielraum, den es 1994 besaß, um den Rat unter Druck zu setzen und zu fordern, dass die Europäische Union erst vertieft wird, bevor ihre Erweiterung erfolgt. Bei der jetzigen Erweiterung, die anders geartet ist, geht es im Wesentlichen wieder um die Grundprinzipien des Projekts Europa, nämlich politische Stabilität, Frieden und Wohlstand. Die Beitrittsländer und ihre Bevölkerung haben sich jahrelang unter schwierigen Umständen und unter großen Opfern auf diesen Tag vorbereitet. Diese Anstrengungen sowie die Beitrittsperspektive haben in Europa zu Stabilität und Frieden geführt. Dieses Ergebnis dürfen wir heute nicht aufs Spiel setzen. Politische Stabilität, Frieden und Sicherheit bilden letztlich die Voraussetzungen für alle anderen politischen Zielsetzungen. Die Beratungen über die Revision des Vertrags sind im Gange, und sie befinden sich in guten Händen. Wir setzen unsere Hoffnungen auf den Konvent. Aufgrund meines Vertrauens in den Konvent setze ich auch hohe Erwartungen in die nächste Regierungskonferenz, und heute kann ich mit Überzeugung zehnmal mit Ja stimmen."@de7
"( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της προσχώρησης δέκα νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, με την ψηφοφορία αυτήν δεν έληξε το έργο μας. Πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε στις υποψήφιες χώρες, περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής διοικητικής και δικαστικής οργάνωσης καθώς και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης πρέπει να ληφθεί στα σοβαρά και η παρακολούθηση. Λυπούμαι που, ενώ για χρόνια προετοιμάζαμε και ενθαρρύναμε τη διεύρυνση, δεν μεταρρυθμίσαμε τους διοικητικούς μας μηχανισμούς και τους μηχανισμούς για τη λήψη των αποφάσεων προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο επίπεδο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Λυπούμαι που στη Νίκαια χάσαμε την ευκαιρία να τροποποιήσουμε τη Συνθήκη. Παρόλα αυτά, εγώ ψήφισα υπέρ. Δεν διαθέτουμε πλέον τα πολιτικά περιθώρια που είχαμε το 1994 να ασκήσουμε πίεση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο και να απαιτήσουμε την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν πραγματοποιηθεί η διεύρυνσή της. Σε αυτή τη διεύρυνση, η οποία είναι διαφορετικής κλίμακας, το ζητούμενο στην ουσία είναι και πάλι οι βασικές αρχές της ευρωπαϊκής οικοδόμησης: η πολιτική σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία. Οι υποψήφιες χώρες και οι λαοί τους προετοιμάστηκαν για χρόνια, σε δύσκολες συνθήκες και με μεγάλες θυσίες, για την ημέρα αυτή. Αυτές οι προσπάθειες και η προοπτική της διεύρυνσης έφεραν σταθερότητα και ειρήνη στην Ευρώπη. Δεν έχουμε το δικαίωμα να υπονομεύσουμε σήμερα το αποτέλεσμα αυτό. Ας μη λησμονούμε ότι η πολιτική σταθερότητα, η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των άλλων πολιτικών στόχων. Οι διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της Συνθήκης διεξάγονται τώρα και βρίσκονται σε καλά χέρια. Έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στη Συνέλευση. Επειδή την εμπιστεύονται, προσδοκώ επίσης πολλά και από την Διακυβερνητική Διάσκεψη που θα ακολουθήσει και μπορώ σήμερα να ψηφίσω δέκα φορές υπέρ αυτής. ( )"@el8
". The European Parliament has today voted for the accession of ten new Member States to the European Union. This does not mean our work is done of course. There is still much to be done in the accession countries, including the development of a properly functioning administrative and legal organisation and the combating of corruption. Monitoring too must be taken seriously. I regret that we, who for many years have been helping to prepare and encourage enlargement, have not revised our competence and decision-making mechanisms to make ourselves efficient and effective, both within the European Union and in the area of common foreign and security policy. I regret that in Nice we missed the opportunity to implement this treaty change. And yet I voted in favour. The political scope we had in 1994 to put the Council under pressure with the European Parliament and to demand deepening of the European Union prior to its enlargement no longer exists. This enlargement, which is of a different order, is again essentially a matter of the basic principles of the European project: political stability, peace and prosperity. The accession countries and their populations have been preparing for this day for many years, in difficult conditions and with many sacrifices. These efforts and the prospect of accession have brought stability and peace in Europe. We must not upset this result today. After all, political stability, peace and security create the conditions for all other policy objectives. The consultation regarding the review of the Treaty is under way and it is in good hands. Our hope lies in the Convention. Since I have confidence in it, I am also expecting much of the next IGC and I can today vote for it ten times with conviction."@en3
". El Parlamento Europeo ha votado hoy a favor de la adhesión de diez nuevos Estados miembros a la Unión Europea. Por supuesto, eso no significa que esté todo hecho. Todavía hay mucho que hacer en los países candidatos, incluido el desarrollo de una organización administrativa y jurídica que funcione como es debido y la lucha contra la corrupción. El seguimiento también debe tomarse en serio. Lamento que nosotros, que hemos estado ayudando a preparar e impulsar la ampliación durante muchos años, no hayamos revisado nuestra competencia y nuestros mecanismos de toma de decisiones para llegar a ser eficientes y efectivos, tanto dentro de la Unión Europea como en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. Lamento que en Niza perdiéramos la oportunidad de cambiar el tratado en este sentido. Aun así, he votado a favor. Ya no existe el espectro político que teníamos en 1994 para presionar al Consejo con el Parlamento Europeo y exigir la profundización de la Unión Europea antes de su ampliación. Esta ampliación, que es de orden distinto, es de nuevo esencialmente una cuestión de principios básicos del proyecto europeo: estabilidad política, paz y prosperidad. Los países candidatos y sus poblaciones se han preparado para este día durante muchos años, en condiciones difíciles y con muchos sacrificios. Estos esfuerzos y la perspectiva de adhesión han traído la estabilidad y la paz a Europa. No debemos trastornar este resultado hoy. Después de todo, la estabilidad política, la paz y la seguridad crean las condiciones para todos los demás objetivos políticos. La consulta respecto a la revisión del Tratado está en marcha y está en buenas manos. Nuestra esperanza está en la Convención. Puesto que tengo confianza en ella, también espero mucho de la próxima CIG y hoy puedo votar a favor diez veces con convicción."@es12
". Euroopan parlamentti äänesti tänään kymmenen uuden jäsenvaltion Euroopan unioniin liittymisen puolesta. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että työmme on nyt tehty. Ehdokasvaltioissa on yhä paljon tekemistä, kuten kunnolla toimivan hallinto- ja oikeusjärjestelmän kehittäminen sekä korruption torjuminen. Myös seuranta on otettava vakavasti. Pahoittelen sitä, että me, jotka olemme monien vuosien ajan auttaneet laajentumisen valmistelussa ja rohkaisseet siihen, emme ole tarkistaneet toimivalta- ja päätöksentekojärjestelyjämme, jotta parlamentista olisi tullut tehokas ja toimintakykyinen Euroopan unionissa ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Pahoittelen sitä, että emme onnistuneet Nizzassa panemaan tätä perustamissopimuksen muutosta täytäntöön. Äänestin silti laajentumisen puolesta. Vuonna 1994 parlamentilla oli poliittinen mahdollisuus painostaa neuvostoa ja vaatia Euroopan unionin syventämistä ennen sen laajentumista, mutta nyt tätä mahdollisuutta ei enää ole. Tämä laajentuminen on aivan erilainen, ja tässä on pohjimmiltaan kysymys eurooppalaisen hankkeen perusperiaatteista, jotka ovat poliittinen vakaus, rauha ja vauraus. Tulevat jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset ovat valmistautuneet tähän päivään monien vuosien ajan vaikeissa oloissa ja joutuneet tekemään monia uhrauksia. Nämä ponnistelut ja toiveet unioniin liittymisestä ovat tuoneet vakautta ja rauhaa Eurooppaan. Emme saa mitätöidä tätä tulosta tänään. Poliittinen vakaus, rauha ja turvallisuus ovat nimittäin luovat edellytykset kaikille muille politiikan tavoitteille. Neuvottelut perustussopimuksen tarkistuksesta ovat käynnissä, ja ne ovat hyvissä käsissä. Panemme toivomme valmistelukuntaan. Koska luotan siihen, odotan paljon myös seuraavalta hallitustenväliseltä konferenssilta ja voin tänään äänestää laajentumisen puolesta kymmenen kertaa täysin varmana valinnastani."@fi5
"Le Parlement européen a voté aujourd'hui l'adhésion de dix nouveaux États membres à l'Union européenne. Il va sans dire que notre travail ne s'arrête pas là. Il y a encore fort à faire dans les pays candidats, notamment la mise sur pied d'une bonne organisation administrative et judiciaire efficace et la lutte contre la corruption. Le contrôle doit lui aussi être abordé avec sérieux. Je regrette que, nous qui avons toutes ces années contribué à préparer et encourager l'élargissement, nous n'ayons pas revu nos mécanismes de compétences et de prise de décision afin de nous montrer efficaces et combatifs, tant au sein de l'Union européenne que sur le plan de la politique étrangère et de sécurité commune. Je regrette qu'à Nice, nous ayons manqué l'occasion de procéder à la modification du Traité. Et pourtant, mon vote a été favorable. L'espace politique qui existait en 1994 et permettait au Parlement européen de faire pression sur le Conseil et d'exiger l'approfondissement de l'Union européenne avant son élargissement, n'existe plus aujourd'hui. Cet élargissement, d'un ordre différent, concerne dans le fond une nouvelle fois les principes mêmes du projet européen : stabilité politique, paix et bien-être. Les pays candidats et leurs habitants se sont préparés à ce jour pendant de longues années, dans des conditions difficiles et au prix de nombreux sacrifices. Ces efforts et cette perspective de l'adhésion ont apporté stabilité et paix en Europe. Nous ne pouvons, aujourd'hui, remettre en question ce résultat. La stabilité politique, la paix et la sécurité sont par ailleurs déterminantes pour tous les autres objectifs politiques. La concertation portant sur la révision du Traité est en cours et elle est dans de bonnes mains. Notre espoir repose sur la Convention. Attendu que j'ai confiance en elle, je place aussi de grands espoirs dans la CIG ultérieure et je puis avec conviction voter dix fois pour."@fr6
"Oggi il Parlamento europeo ha votato a favore dell’adesione di dieci nuovi Stati membri all’Unione europea. Questo non significa ovviamente che il nostro lavoro sia finito, in quanto nei paesi candidati resta ancora molto da fare fra cui lo sviluppo di un apparato amministrativo e giuridico che funzioni in modo adeguato e la lotta contro la corruzione, senza dimenticare che occorre prendere in seria considerazione anche il monitoraggio. Deploro il fatto che noi, che da molti anni contribuiamo a preparare e ad incoraggiare l’allargamento, non abbiamo proceduto ad un riesame delle nostre competenze e dei nostri meccanismi decisionali in modo da conseguire una maggiore efficacia ed efficienza nell’Unione europea e nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Deploro che a Nizza non sia stata colta l’occasione per attuare una modifica del Trattato in tal senso. Eppure, ho espresso un voto favorevole. Le condizioni politiche in cui nel 1994 attraverso il Parlamento europeo potevamo esercitare pressioni sul Consiglio per ottenere un approfondimento dell’Unione europea prima del suo allargamento non esistono più. L’attuale allargamento, di portata ben diversa, è ancora una volta essenzialmente una questione di principi fondamentali del progetto europeo: stabilità politica, pace e prosperità. I paesi candidati e le relative popolazioni hanno speso molti anni per prepararsi per questo giorno, in condizioni difficili e con molti sacrifici. Gli sforzi compiuti e la prospettiva dell’adesione hanno portato stabilità e pace in Europa. Oggi non dobbiamo compromettere questo risultato, in quanto, in definitiva, la stabilità politica, la pace e la sicurezza creano le condizioni per conseguire tutti gli altri obiettivi politici. Le consultazioni riguardo alla revisione del Trattato sono in corso e sono in buone mani. Le nostre speranze sono affidate alla Convenzione. Dato che sono fiducioso al riguardo, mi aspetto molto anche dalla prossima CIG e oggi posso votare a favore dieci volte con convinzione."@it9
". The European Parliament has today voted for the accession of ten new Member States to the European Union. This does not mean our work is done of course. There is still much to be done in the accession countries, including the development of a properly functioning administrative and legal organisation and the combating of corruption. Monitoring too must be taken seriously. I regret that we, who for many years have been helping to prepare and encourage enlargement, have not revised our competence and decision-making mechanisms to make ourselves efficient and effective, both within the European Union and in the area of common foreign and security policy. I regret that in Nice we missed the opportunity to implement this treaty change. And yet I voted in favour. The political scope we had in 1994 to put the Council under pressure with the European Parliament and to demand deepening of the European Union prior to its enlargement no longer exists. This enlargement, which is of a different order, is again essentially a matter of the basic principles of the European project: political stability, peace and prosperity. The accession countries and their populations have been preparing for this day for many years, in difficult conditions and with many sacrifices. These efforts and the prospect of accession have brought stability and peace in Europe. We must not upset this result today. After all, political stability, peace and security create the conditions for all other policy objectives. The consultation regarding the review of the Treaty is under way and it is in good hands. Our hope lies in the Convention. Since I have confidence in it, I am also expecting much of the next IGC and I can today vote for it ten times with conviction."@lv10
"O Parlamento Europeu votou hoje a favor da adesão de dez novos Estados-Membros à União Europeia. Isso não significa, obviamente, que o nosso trabalho esteja terminado. Há ainda muito que fazer nos países candidatos, incluindo o desenvolvimento de estruturas administrativas e judiciárias eficazes, e o combate à corrupção. Também a monitorização tem de ser levada a sério. Lamento o facto de nós - que durante muitos anos ajudámos a preparar e a estimular o alargamento - não termos revisto as nossas competências e os nossos mecanismos de decisão para nos tornarmos eficientes e efectivos, tanto dentro da União Europeia como no campo da política externa e de segurança comum. Lamento que, em Nice, tenhamos perdido a oportunidade de realizar essa modificação do Tratado. Não obstante, votei a favor. O espaço político de que dispúnhamos em 1994 para pressionar o Conselho com o Parlamento Europeu e exigir o aprofundamento da União Europeia antes do seu alargamento, já não existe. Este alargamento, que é natureza diferente, prende-se mais uma vez, essencialmente, com os princípios basilares do projecto europeu: estabilidade política, paz e prosperidade. Há muitos anos que os países candidatos à adesão e as respectivas populações se vêm preparando para este dia, em circunstâncias difíceis e à custa de muitos sacrifícios. Estes esforços e a perspectiva de adesão trouxeram paz e estabilidade à Europa. Não podemos comprometer hoje este resultado. Afinal de contas, a estabilidade política, a paz e a segurança criam as condições necessárias à consecução de todos os outros objectivos políticos. A concertação em torno da revisão do Tratado está em curso e em boas mãos. A nossa esperança reside na Convenção. Uma vez que tenho confiança nela, espero igualmente muito da próxima CIG, e posso hoje votar dez vezes a favor dela, com convicção."@pt11
". Europaparlamentet har i dag röstat för anslutning av tio nya medlemsstater till Europeiska unionen. Naturligtvis är vårt arbete inte slut i och med detta. Det återstår mycket att göra i kandidatländerna, bland annat utbyggnaden av en välfungerande administrativ och rättslig organisation och bekämpningen av korruptionen. Även övervakningen bör tas på allvar. Jag beklagar att vi, som nu i åratal deltagit i förberedelserna för utvidgningen och i uppmuntran till den, inte har sett över våra befogenhets- och beslutsprocessmekanismer för att se till att de är effektiva och handelskraftiga, såväl inom Europeiska unionen som på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Jag beklagar att vi missade chansen i Nice att genomföra den här fördragsändringen. Och ändå röstade jag för. Det politiska utrymme som fanns 1994 för att från Europaparlamentets sida sätta press på rådet och kräva fördjupning av Europeiska unionen före en utvidgning av den finns inte längre. Vid den här utvidgningen, som är av ett annat slag, handlar det i själva verket återigen om det europeiska projektets utgångspunkter: politisk stabilitet, fred och välfärd. Ansökarländerna och deras befolkningar har förberett sig i åratal på denna dag, under svåra omständigheter och med många uppoffringar. Dessa ansträngningar och perspektivet på anslutning har fört stabilitet och fred in i Europa. Det här resultatet får vi inte ifrågasätta i dag. Politisk stabilitet, fred och säkerhet är förresten ett villkor för alla andra politiska målsättningar. Överläggningen om revideringen av fördraget är i gång, och den är i goda händer. Vårt hopp ligger hos konventet. Eftersom jag har förtroende för det förväntar jag mig också mycket av den därpå följande regeringskonferensen, och det gör att jag i dag med övertygelse röstar tiofaldigt för."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Gekürzter Text gemäß Artikel 137 Absatz 1 der Geschäftsordnung)"7
"(Testo abbreviato conformemente all’articolo 137, articolo 1, del Regolamento)"9
"(tekst ingekort overeenkomstig artikel 137, lid 1 van het Reglement)"2
"NL"8,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph