Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-04-08-Speech-2-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030408.2.2-073"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Acompanho de forma estreita o conteúdo deste relatório. Apoio desde logo o relator quando entende que a legislação comunitária é demasiadamente vasta, complexa e equívoca e que a inflação legislativa enfraquece as normas jurídicas, afastando os cidadãos das instituições. No campo específico dos tão importantes princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, parece-me que o Relatório Anual da Comissão - “Legislar Melhor” - podia constituir um contributo decisivo, testemunhando a experiência prática dos que todos os dias lidam no terreno com esses princípios, permitindo dessa forma ir apurando em concreto o seu sentido e alcance. Essa parece-me ser a razão da existência de tal relatório, sendo que a mera enumeração das intervenções da Comissão não constitui um relatório sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade. No âmbito do princípio da subsidiariedade, acolho favoravelmente a atribuição aos parlamentos nacionais de um papel de controlo através de um sistema de “alerta precoce”, a indicação obrigatória pela Comissão da razão justificativa de cada proposta e da intervenção da União Europeia e, em geral, todas as medidas que favoreçam uma maior transparência na invocação e aplicação do princípio. Além disso, e nesta lógica de genuína subsidiariedade, há já algum tempo defendi internamente a criação de uma Comissão para a Subsidiariedade no Parlamento Europeu, que melhorasse os nossos ... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg tilslutter mig ganske indholdet i denne betænkning. Jeg er selvfølgelig enig med ordføreren i, at EU-lovgivningen er alt for omfattende, kompliceret og uklar, og at lovgivningsinflationen undergraver retsreglerne og skaber afstand mellem borgerne og deres institutioner. Hvad særligt angår de så vigtige principper om nærhed og proportionalitet, mener jeg, at Kommissionens årlige rapport - Bedre Lovgivning - kunne være et afgørende bidrag som vidnesbyrd om de praktiske erfaringer, der drages af dem, der hver dag står over for disse principper, hvis indhold og rækkevidde på den måde fortløbende konkret kunne præciseres. Det ser jeg som denne rapports eksistensberettigelse, eftersom den blotte opregning af, hvilke foranstaltninger Kommissionen har truffet under forskellige politiske overskrifter, ikke er nogen rapport om anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Med hensyn til nærhedsprincippet går jeg ind for, at de nationale parlamenter påtager sig en overvågningsrolle ved hjælp af et varslingssystem, og at Kommissionen eksplicit udtrykker, hvorfor hvert enkelt forslag stilles, og hvorfor foranstaltningen bør træffes på europæisk niveau, ligesom jeg i det hele taget går ind for alle de foranstaltninger, der fremmer større gennemsigtighed, når dette princip påberåbes og anvendes. Det er i øvrigt ud fra denne opfattelse af ægte nærhed, at jeg i Parlamentet gennem et stykke tid har forfægtet tanken om at oprette et udvalg om nærhed, der kunne forbedre vores ..."@da1
". Ich stimme dem Inhalt dieses Berichts uneingeschränkt zu, vor allem der Feststellung des Berichterstatters, dass die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu zahlreich, zu kompliziert und zu missverständlich sind und dass das Überhandnehmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu einer Schwächung der Rechtsgrundsätze führt und die Bürgerinnen und Bürger ihren Institutionen entfremdet. Im speziellen Bereich der so wichtigen Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit könnte der Jahresbericht der Kommission „Bessere Rechtsetzung 2000“ meiner Ansicht nach einen entscheidenden Beitrag leisten, indem die praktische Erfahrung derjenigen, die tagtäglich mit diesen Grundsätzen zu tun haben, aufgezeigt und es dadurch möglich wird, ihr Ziel und ihre Reichweite wahrhaft zu verbessern. Das ist meiner Meinung nach der Grund für diesen Bericht, da eine simple Aufzählung der Maßnahmen der Kommission kein Bericht über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit ist. Hinsichtlich des Subsidiaritätsprinzips begrüße ich die Übertragung einer Kontrollfunktion an die nationalen Parlamente durch ein „Frühwarnsystem“, die obligatorische Begründung jedes Vorschlags durch die Europäische Union und die Kommission und generell alle Maßnahmen, die bei der Berufung auf den Grundsatz und seiner Umsetzung eine größere Transparenz fördern. Weiterhin und in diesem Sinne einer echten Subsidiarität bin ich vor einiger Zeit hier für die Schaffung eines Subsidiaritätsausschusses im Europäischen Parlament eingetreten, der unsere..."@de7
". Συμφωνώ ουσιαστικά με το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής. Υποστηρίζω πρωτίστως τη δήλωση του εισηγητή ότι η κοινοτική νομοθεσία είναι άκρως πολυπληθής, άκρως πολύπλοκη και άκρως αμφίσημη και ότι ο νομοθετικός και κανονιστικός πληθωρισμός αποδυναμώνει τον κανόνα δικαίου και απομακρύνει τους πολίτες από τους θεσμούς τους. Ειδικά στον τομέα των εξαιρετικά σημαντικών αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πιστεύω ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής –Βελτίωση της Νομοθεσίας– θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά, καθώς περιέχει την πρακτική εμπειρία εκείνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τις συγκεκριμένες αρχές επιτόπου, διευκολύνοντας την ουσιαστική βελτίωση του στόχου και του αντικειμένου τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η αιτιολογική σκέψη της έκθεσης, καθώς η απλή καταγραφή των δράσεων της Επιτροπής δεν αποτελεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας, χαιρετίζω: τη χορήγηση εποπτικού ρόλου στα εθνικά κοινοβούλια μέσω ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, την υποχρέωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δικαιολογούν κάθε πρόταση και, γενικώς, όλα τα μέτρα που προωθούν τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην επίκληση και την εφαρμογή της αρχής. Επιπλέον, και με βάση την ίδια προσέγγιση της ουσιαστικής επικουρικότητας, υπερασπίστηκα, προ ολίγου, ενώπιον του Κοινοβουλίου, τη θέσπιση μιας Επιτροπής Επικουρικότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να βελτιωθεί η δική μας· ("@el8
". I thoroughly agree with the content of this report. I primarily support the rapporteur’s statement that Community legislation is too profuse, too complex and too equivocal and that legislative inflation weakens the rule of law and alienates citizens from their institutions. In the specific field of the extremely important principles of subsidiarity and proportionality, I think that the Annual Commission Report – Better Lawmaking – could make a decisive contribution, bearing out the practical experience of those who deal every day with these principles on the ground, thereby enabling their aim and scope to be genuinely improved. I think that this is the justification for this report, because simply listing the Commission’s actions does not constitute a report on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. Under the principle of subsidiarity, I welcome giving national parliaments a monitoring role through an early-warning system, the obligation on the Commission and the European Union to give reasons justifying every proposal and, in general, all measures that favour greater transparency in invoking and applying the principle. Furthermore, and in this approach of genuine subsidiarity, a while ago, I advocated in this House, the creation of a Committee on Subsidiarity in the European Parliament, to improve our ... ( )"@en3
". Coincido plenamente con el contenido de este informe. En particular, suscribo la declaración del ponente en el sentido de que el Derecho Comunitario es excesivamente profuso, demasiado complejo y equívoco, y que la inflación legislativa debilita al Estado de Derecho y aleja a los ciudadanos de sus instituciones. En el terreno específico de unos principios tan importantes como son los de la subsidiariedad y proporcionalidad, considero que el Informe Anual de la Comisión –Legislar mejor– podría suponer una aportación decisiva, reflejando la experiencia práctica de quienes se enfrentan a diario con la aplicación práctica de estos principios y pudiendo mejorar progresivamente su finalidad y su alcance. Pienso que esta es la justificación del presente informe, ya que la simple enumeración de las acciones de la Comisión no constituye un informe sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En el ámbito del principio de subsidiariedad, acojo favorablemente la atribución a los parlamentos nacionales de una función de control a través de un sistema de alarma anticipada, la obligación por parte de la Comisión y de la Unión Europea de justificar todas sus propuestas y, en general, todas las medidas que favorezcan una mayor transparencia a la hora de invocar y aplicar el principio. Además, y dentro de este enfoque de auténtica subsidiariedad, hace algún tiempo defendí en esta Cámara la creación de una Comisión de Subsidiariedad en el Parlamento Europeo, para mejorar nuestros ..."@es12
". Olen täysin samaa mieltä mietinnön sisällöstä. Kannatan pääasiassa esittelijän lausuntoa, jonka mukaan yhteisön säädöksiä on liikaa ja yhteisön lainsäädäntö on liian monimutkaista ja moniselitteistä ja jonka mukaan säädösten ja sääntelyn inflaatio jäsenvaltioissa ja yhteisön tasolla heikentää oikeusvaltion periaatetta ja loitontaa kansalaiset toimielimistään. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden äärimmäisen tärkeän erityisalan osalta katson, että komission säädöskäytännön parantamista koskevat kertomukset voisivat olla ratkaisevassa asemassa, koska niissä voidaan esittää näiden asioiden kanssa päivittäin työskentelevien henkilöiden käytännön kokemukset ja auttaa näin tavoitteiden ja soveltamisalan todellista kehittämistä. Nähdäkseni juuri tämä on kertomuksen perusta, sillä pelkästä komission toimien luettelemisesta ei synny kertomusta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kannatan kansallisten parlamenttien osallistumista toissijaisuusasioiden seurantaan varhaisvaroitusjärjestelmän kautta, komission ja Euroopan unionin velvoitetta perustella jokainen ehdotuksensa ja yleisesti ottaen kaikkia toimenpiteitä, joilla edistetään avoimuutta tämän periaatteen soveltamisessa. Lisäksi kannatin parlamentissa jokin aika sitten aidon toissijaisuusperiaatteen mukaisesti toissijaisuusperiaatetta käsittelevän valiokunnan perustamista Euroopan parlamenttiin parantamaan..."@fi5
"Je suis tout à fait d'accord avec le contenu de ce rapport. Je soutiens le rapporteur lorsqu'il estime que la législation communautaire est trop nombreuse, trop complexe et trop équivoque et que l'inflation législative affaiblit la règle de droit et éloigne les citoyens de leurs institutions. Dans le domaine spécifique des principes si importants de la subsidiarité et de la proportionnalité, il me semble que le rapport annuel de la Commission - "Mieux légiférer" - pourrait constituer une contribution décisive en témoignant de l'expérience pratique de ceux qui appliquent ces principes tous les jours sur le terrain, en permettant ainsi d'améliorer concrètement leur sens et leur portée. Telle est la raison d'être de ce rapport à mes yeux, la simple énumération des interventions de la Commission ne constituant pas un rapport sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Dans le cadre du principe de subsidiarité, j'accueille favorablement l'attribution aux parlements nationaux d'un rôle de contrôle par le biais d'un système d'alerte précoce, l'indication obligatoire par la Commission et l'Union européenne de la raison justificative de chaque proposition et, en général, toutes les mesures qui favorisent une plus grande transparence dans l'invocation et l'application du principe. Par ailleurs, et dans cette logique de véritable subsidiarité, j'ai déjà défendu il y a quelques temps la création d'une commission pour la subsidiarité au sein du Parlement européen, commission chargée d'améliorer nos... ( )"@fr6
". Concordo pienamente con i contenuti di questa relazione. Innanzi tutto, appoggio il relatore quando afferma che la legislazione comunitaria è eccessivamente vasta, complessa ed equivoca e che l’inflazione normativa indebolisce lo Stato di diritto e allontana i cittadini dalle Istituzioni. Nel campo specifico degli importantissimi principi di sussidiarietà e proporzionalità, credo che la relazione annuale della Commissione “Legiferare meglio” potrebbe dare un apporto determinante, testimoniando l’esperienza pratica di coloro che quotidianamente diffondono sul terreno questi principi, e consentire così di migliorarne in concreto il senso e la portata. Mi sembra che questa sia la ragione d’essere della relazione, posto che la mera enumerazione degli interventi della Commissione non rappresenta un resoconto sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Quanto al principio della sussidiarietà, accolgo con favore l’attribuzione ai parlamenti nazionali di un ruolo di controllo attraverso un sistema di allarme precoce, l’indicazione obbligatoria per la Commissione della ragione giustificativa di ogni proposta e dell’intervento dell’Unione europea e, in generale, qualsiasi misura volta a favorire una maggiore trasparenza nell’invocare e applicare il principio. Inoltre, e in una logica di autentica sussidiarietà, tempo fa ho sostenuto al nostro interno la creazione di una commissione per la sussidiarietà in seno al Parlamento europeo, tale da migliorare i nostri…"@it9
". I thoroughly agree with the content of this report. I primarily support the rapporteur’s statement that Community legislation is too profuse, too complex and too equivocal and that legislative inflation weakens the rule of law and alienates citizens from their institutions. In the specific field of the extremely important principles of subsidiarity and proportionality, I think that the Annual Commission Report – Better Lawmaking – could make a decisive contribution, bearing out the practical experience of those who deal every day with these principles on the ground, thereby enabling their aim and scope to be genuinely improved. I think that this is the justification for this report, because simply listing the Commission’s actions does not constitute a report on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. Under the principle of subsidiarity, I welcome giving national parliaments a monitoring role through an early-warning system, the obligation on the Commission and the European Union to give reasons justifying every proposal and, in general, all measures that favour greater transparency in invoking and applying the principle. Furthermore, and in this approach of genuine subsidiarity, a while ago, I advocated in this House, the creation of a Committee on Subsidiarity in the European Parliament, to improve our ... ( )"@lv10
"Ik steun dit verslag van ganser harte. Ik ben het roerend met de rapporteur eens als hij zegt dat de communautaire wetgeving dubbelzinnig, te ingewikkeld en veel te uitgebreid is. Hij stelt terecht dat de normen door deze wetgevende inflatie aan kracht inboeten en dat daardoor de afstand tussen de burgers en de instellingen toeneemt. Het Jaarverslag van de Commissie (“De wetgeving verbeteren”) kan met betrekking tot zulke belangrijke beginselen als het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel volgens mij een doorslaggevende bijdrage leveren. Het zou een weergave moeten zijn van de ervaring van al degenen die in hun dagelijks werk met deze beginselen moeten omgaan en er op die manier invulling aan geven. Dat lijkt mij de bestaansgrond voor een dergelijk verslag: een opsomming van de acties van de Commissie vormt op zich nog geen verslag van de wijze waarop voornoemde beginselen in praktijk worden gebracht. Ik zou het met betrekking tot het subsidiariteitsbeginsel een goed idee vinden als de nationale parlementen een toezichthoudende functie zouden krijgen volgens een systeem voor “vroegtijdige waarschuwing”. Ik ben er ook voor dat de Commissie bij elk voorstel en elk optreden van de Europese Unie een rechtvaardigingsgrond voor haar optreden aangeeft. In principe steun ik alle maatregelen die de transparantie bij de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel vergroten. Ik pleit dan ook al enige tijd voor het opzetten van een parlementaire subsidiariteitscommissie om zo onze …"@nl2
". Jag håller med innehållet i detta betänkande i mycket hög grad. Jag stöder givetvis föredraganden när han anser att gemenskapslagstiftningen är för omfattande, komplex och tvetydig, och att den överdrivna lagstiftningen försvagar de rättsliga bestämmelserna och avlägsnar medborgarna från institutionerna. När det specifikt gäller de så viktiga subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna anser jag att kommissionens årliga rapport – ”Bättre lagstiftning” – kunde vara ett avgörande bidrag, då det vittnar om den praktiska erfarenheten från de som varje dag kämpar på området med dessa principer, och gör det därigenom möjligt att konkret fullända dess mening och omfattning. Detta tror jag är skälet till att rapporten har gjorts, eftersom en ren uppräkning av kommissionens ingripanden inte är en rapport om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Inom ramen för subsidiaritetsprincipen ser jag positivt på att de nationella parlamenten ges en kontrollerande roll genom ett förvarningssystem, att kommissionen måste ange motiveringarna till varje förslag och ingripande från Europeiska unionen, och i allmänhet på alla de åtgärder som gynnar en större öppenhet i innovationer och tillämpning av principen. Dessutom finns det, och utifrån denna genuina subsidiaritet, förespråkade jag redan för en tid sedan internt inrättandet av ett utskott för subsidiaritet i Europaparlamentet, vilket skulle förbättra våra..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 37.1.i arbetsordningen.)"13
"Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37, παράγραφος 1, του Κανονισμού)"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph