Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-04-08-Speech-2-009"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030408.1.2-009"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, først vil jeg gerne sige et par ord om dechargen til Kommissionen. Jeg vil gerne anbefale, at der gives decharge til tiden i år. Vi ved allesammen, at der er problemer med Kommissionens regnskabs- og computersystemer. Det ved vi fra Revisionsrettens beretninger. Det er ingen hemmelighed, at Kommissionen burde have gjort noget ved problemet for lang tid siden. Jeg tror, at Kommissionen nu har fattet situationens alvor, og der er sat en meget omfattende reform i gang. Det vil ikke ændre noget, hvis vi udsætter dechargen til oktober. Det vil være meget mere effektivt, at vi sætter eksterne eksperter til at vurdere reformforslaget, og at Parlamentet løbende holder Kommissionen fast på dens tidsplan. Kommissionen bør også have decharge til tiden på grund af dens indrømmelser i Eurostat-sagen. Eurostat er en skandale og har været det i årevis. Eurostat har indgået kontrakter med firmaer, som har fuppet og svindlet. Det er nu gået op for Kommissionen, og den har efter pres fra Parlamentet afbrudt alle kontrakter med firmaerne. Det synes jeg, at vi skal belønne den for. Det er meget sjældent, at en institution som Kommissionen indrømmer en fejl, men det har den gjort i denne sag. Det vil nu omsider sende et signal til andre firmaer om, at man ikke ustraffet kan fuppe sig til kontrakter med EU-institutionerne. Eurostat-sagen havde aldrig set dagens lys, hvis det ikke havde været for en ansat i Eurostat. Jeg vil gerne fremhæve Dorte Schmidt-Brown og hendes utrolige faglige og personlige integritet. Jeg håber, at Kommissionen vil finde en løsning, så hun kan få oprejsning. Det vil sende et signal til andre ansatte i Kommissionen om, at den mener det alvorligt, når den siger, at der ikke er nogen tolerance over for fup og svindel. Jeg har anbefalet, at der gives decharge til de tre agenturer: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Det Europæiske Genopbygningsagentur og Cedefop. De resterende agenturer må vente lidt. Det blev først endeligt afklaret for nylig, at der skal gives decharge til endnu fem agenturer. Vi må have tid til at se ordentligt på dem, inden vi giver decharge. Derfor er der et forslag om udsættelse af tekniske grunde, som jeg anbefaler. Der er nogle problemer, som er generelle for alle agenturerne. Grundlæggende mener jeg, at Kommissionen bør slå bremsen i og lave en cost-benefit-analyse af alle typer af agenturer og samspillet mellem dem. Måske har man oprettet et agentur, som senere viser sig at have udspillet sin rolle. Måske er der behov for at slå nogle af agenturerne sammen. Vi skal hele tiden evaluere, om der er en merværdi ved at have et agentur. Vi skal ikke bare have agenturerne, for at alle medlemsstaterne skal have hver deres "baby". Mange af agenturerne har en meget stor administration. Det er ikke nødvendigvis deres egen skyld. Agenturerne bliver ofte pålagt administrative byrder, som passer bedre til en stor administration som Kommissionen. Man kan derfor overveje flere løsninger. Agenturerne kunne få overdraget flere opgaver. Man kunne overveje at overdrage nogle opgaver, som i dag varetages af Kommissionen, f.eks. inden for uddannelse og sundhed. Vi skal undgå overlapninger mellem Kommissionens og agenturernes arbejde. Det bør nøje overvejes, om der er behov for at oprette endnu flere gennemførelsesagenturer. Kan opgaverne ikke lige så godt gives til de agenturer, vi allerede har? Agenturerne skal nu også gennemføre den nye finansforordning, og det er allerede sket på Det Europæiske Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad i Wien. Det betyder bl.a., at agenturerne nu selv skal stå for finanskontrollen. Der vil ikke længere være en ekstern uafhængig ex ante-kontrol af agenturerne. Det har vi accepteret som en del af den nye finansforordning. Jeg er imidlertid bekymret for, om der er en risiko for, at der opstår et kontrolhul. Den Interne Revisionstjeneste i Kommissionen har slet ikke ressourcer til at se på de enkelte transaktioner. Revisionsretten gennemfører meget få kontoltjek. Vi er derfor meget afhængige af, at det interne kontrolsystem i agenturet fungerer ordentligt. Genopbygningsagenturet har generelt klaret sig godt, men desværre har der været en meget stor bedragerisag inden for energisektoren. Ingen ansatte fra agenturet har været involveret i svindlen. Men agenturet er jo i sidste ende ansvarlig for kontrollen med de EU-midler, der bruges. Jeg har opfordret Kommissionen til at stille forslag om udfasning af fremtidige EU-midler til energisektoren i Kosovo, hvis den nuværende situation fortsætter. Det er yderst beklageligt, at agenturet har indgået flere underhåndsaftaler om ansættelse uden om udliciteringsreglerne. Det er imidlertid Kommissionen, som har tvunget agenturerne til at underskrive kontrakterne. Det er ikke ulovligt at underskrive direkte kontrakter, men det skal begrænses til særlige tilfælde, og det skal ske i fuld åbenhed. Der er to eksempler, jeg kunne give, men som jeg ikke vil nævne her, for så ville man få røde ører. Disse regler har ikke været overholdt i flere af kontrakterne, der blev underskrevet i 2001, og jeg vil sige til kommissæren, at dette ikke må ske igen, for så bliver der problemer. Vi skal sørge for, at agenturerne overholder udbudsreglerne. Jeg ved godt, at reglerne kan være meget bureaukratiske og besværlige - det må vi se på, men så længe vi har reglerne, skal de overholdes."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Herr Präsident, zunächst möchte ich ein paar Worte zur Entlastung der Kommission sagen. Ich möchte empfehlen, dass in diesem Jahr rechtzeitig Entlastung erteilt wird. Wir wissen alle, dass die Kommission Probleme mit den Buchführungs- und Computersystemen hat. Das wissen wir aus den Berichten des Rechnungshofs. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Kommission schon längst etwas gegen diese Probleme hätte unternehmen müssen. Ich glaube, dass die Kommission den Ernst der Lage jetzt verstanden hat und dass eine sehr umfassende Reform in die Wege geleitet worden ist. Durch eine Verschiebung der Entlastung auf Oktober werden wir keine Änderung erreichen. Es ist sehr viel effektiver, wenn externe Fachleute mit der Bewertung des Reformvorschlags betraut werden und das Parlament die Kommission laufend an die Einhaltung der Terminvorgaben erinnert. Der Kommission sollte auch pünktlich Entlastung wegen ihrer Zugeständnisse im Fall Eurostat bewilligt werden. Eurostat ist schon seit Jahren ein Skandal. Eurostat hat mit Firmen Verträge abgeschlossen, die betrogen und gelogen haben. Die Kommission hat das jetzt verstanden und auf Druck des Parlaments alle Verträge mit diesen Firmen unterbunden. Das sollte meiner Ansicht nach honoriert werden. Es ist sehr selten, dass eine Institution wie die Kommission Fehler eingesteht, in diesem Fall hat sie es aber getan. Das wird letztendlich anderen Firmen signalisieren, dass man sich keine Verträge mit EU-Institutionen erschwindeln kann. Der Fall Eurostat wäre nie zur Sprache gekommen, wenn es nicht eine bestimmte Angestellte bei Eurostat gegeben hätte. Ich möchte auf Frau Dorte Schmidt-Brown und ihre unglaubliche fachliche und persönliche Integrität hinweisen und hoffe, dass die Kommission eine Lösung zu ihrer Entschädigung finden wird. Es wird anderen Beschäftigten der Kommission deutlich machen, dass sie es ernst meint mit ihrer Aussage, dass Betrügereien und Schwindel nicht toleriert werden. Ich habe empfohlen, drei Agenturen Entlastung zu erteilen: Der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, der Europäischen Agentur für Wiederaufbau und Cedefop. Die übrigen Agenturen müssen noch etwas warten. Es ist erst vor kurzem entschieden worden, dass weiteren fünf Agenturen Entlastung erteilt werden soll. Wir müssen sie uns genau ansehen, bevor wir die Entlastung erteilen. Deshalb befürworte ich einen Vorschlag zur Verschiebung aus technischen Gründen. Es gibt einige Probleme, die in allen Agenturen zu finden sind. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass die Kommission die Bremse anziehen und eine cost-benefit Analyse durchführen muss - für alle Arten von Agenturen und für die Zusammenarbeit untereinander. Vielleicht ist eine Agentur gegründet worden, bei der sich später zeigt, dass sie ausgedient hat. Vielleicht müssen einige Agenturen zusammengelegt werden. Wir müssen laufend überprüfen, ob eine Agentur Nutzen bringt. Wir brauchen die Agenturen nicht nur deshalb, damit jeder Mitgliedstaat sein eigenes „Baby“ hat. Viele der Agenturen haben eine sehr aufwändige Verwaltung, was nicht in jedem Fall ihre eigene Schuld ist. Den Agenturen werden oft Verwaltungsaufgaben aufgebürdet, die bei einer großen Verwaltung wie der Kommission besser aufgehoben sind. Deshalb kann man mehrere Lösungen in Betracht ziehen. Man könnte den Agenturen mehr Aufgaben übertragen. Es wäre zu überlegen, ob sie nicht einige der Aufgaben übernehmen könnten, die heute von der Kommission erledigt werden, z. B in den Bereichen Ausbildung und Gesundheit. Wir müssen Überschneidungen zwischen der Arbeit der Kommission und der Agenturen vermeiden. Es muss sorgfältig überlegt werden, ob noch weitere Durchführungsagenturen gebraucht werden. Könnten die Aufgaben nicht ebenso gut von bereits bestehenden Agenturen übernommen werden? Die Agenturen müssen jetzt auch die neue Finanzverordnung umsetzen. Beim Europäischen Überwachungszentrum für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Wien ist dies bereits geschehen. Das bedeutet u. a., dass die Agenturen die Finanzkontrolle jetzt selbst durchführen müssen. Es wird keine externe unabhängige Ex-ante-Kontrolle der Agenturen mehr geben. Das haben wir als Bestandteil der neuen Finanzverordnung akzeptiert. Ich habe jedoch Bedenken, dass Kontrolllücken entstehen könnten. Die interne Rechnungsprüfungsstelle der Kommission verfügt nicht über genügend Ressourcen, um sich die Transaktionen im Einzelnen anzusehen. Der Rechnungshof führt sehr wenig Kontrollprüfungen durch. Deshalb sind wir in hohem Maße davon abhängig, dass das interne Kontrollsystem der Agentur gut funktioniert. Die Europäische Agentur für Wiederaufbau hat sich grundsätzlich bewährt, leider hat es aber im Energiesektor einen gravierenden Betrugsfall gegeben. Es war kein Beschäftigter der Agentur darin verwickelt, aber die Agentur ist letzten Endes für die Kontrolle der eingesetzten EU-Mittel verantwortlich. Ich habe die Kommission aufgefordert, Vorschläge für die Streichung zukünftiger EU-Mittel für den Energiesektor im Kosovo vorzulegen, wenn sich die derzeitige Situation nicht ändert. Es ist sehr bedauerlich, dass die Agentur mehrere Anstellungsverträge freihändig vergeben hat, ohne die Vorschriften über die Ausschreibung von Dienstleistungen zu beachten. Die Agenturen sind allerdings von der Kommission gezwungen worden, die Verträge zu unterschreiben. Die Unterzeichnung direkter Verträge ist nicht rechtswidrig, sie muss sich aber auf Sonderfälle beschränken und setzt vollständige Offenheit voraus. Ich könnte zwei Beispiele nennen, was ich aber hier nicht tun möchte, weil viele dann erröten müssten. Diese Vorschriften sind in mehreren, 2001 unterschriebenen, Verträgen nicht beachtet worden, und ich möchte der Kommission sagen, dass sich das nicht wiederholen darf, sonst wird es Probleme geben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Agenturen die Ausschreibungsverfahren einhalten. Ich weiß sehr wohl, dass die Vorschriften sehr bürokratisch und kompliziert sein können – solange es aber Regeln gibt, müssen sie auch beachtet werden."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στο θέμα της χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή. Θα ήθελα να προβώ στην εξής σύσταση: φέτος, να πραγματοποιηθεί εγκαίρως η χορήγηση της απαλλαγής στην Επιτροπή. Όλοι γνωρίζουμε ότι το λογιστικό σύστημα και το σύστημα υπολογιστών της Επιτροπής αντιμετωπίζει προβλήματα. Το γνωρίζουμε από τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν είναι μυστικό ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε επιλύσει το πρόβλημα προ πολλού. Πιστεύω όμως ότι η Επιτροπή συνειδητοποίησε πλέον τη σοβαρότητα της κατάστασης και ότι έχει αρχίσει μια ευρύτατη μεταρρύθμιση. Η αναβολή της χορήγησης απαλλαγής μέχρι τον Οκτώβριο δεν θα άλλαζε τίποτε. Αποτελεσματικότερο θα ήταν να ορίσουμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να εκτιμήσουν την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, και έτσι το Κοινοβούλιο να κρατά την Επιτροπή μέσα στο χρονοδιάγραμμά της. Επιπλέον θα πρέπει εγκαίρως να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή, μετά από όσα παραδέχθηκε σχετικά με τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί ένα σκάνδαλο, καθώς έχει συνάψει συμβάσεις έργου με εταιρείες που την ξεγέλασαν και την εξαπάτησαν. Τούτο κατέστη πλέον σαφές στην Επιτροπή, η οποία, μετά από πιέσεις εκ μέρους του Κοινοβουλίου, ακύρωσε όλες τις συμβάσεις έργου με τις εταιρείες. Φρονώ ότι θα πρέπει να την ανταμείψουμε για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Είναι εξαιρετικά σπάνιο, ένα θεσμικό όργανο όπως η Επιτροπή, να αποδέχεται ένα σφάλμα – εν προκειμένω όμως συνέβη. Η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει επιτέλους μήνυμα και προς τις άλλες εταιρείες, ότι δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν εάν εξαπατήσουν την ΕΕ μέσα από συμβάσεις έργου με τα θεσμικά της όργανα. Η περίπτωση της Στατιστικής Υπηρεσίας δεν θα έφτανε ποτέ στο φως της δημοσιότητας, χωρίς μια υπάλληλό της. Θα ήθελα να επισημάνω τον ρόλο της Dorte Schmidt-Brown και της απίστευτης επαγγελματικής και ηθικής της ακεραιότητας. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα βρει τρόπο για να την ανταμείψει. Θα ήθελα να απευθύνω μήνυμα προς τους άλλους υπαλλήλους της Επιτροπής ότι η Επιτροπή είναι σοβαρή όταν δηλώνει ότι δεν θα επιδείξει ανοχή στην εξαπάτηση και την απάτη. Πρότεινα να χορηγηθεί απαλλαγή σε τρεις εξαρτημένους οργανισμούς: στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης και στο Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Οι υπόλοιποι εξαρτημένοι οργανισμοί πρέπει να περιμένουν. Μόλις πρόσφατα ελήφθη η τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής σε πέντε επιπλέον οργανισμούς. Χρειαζόμαστε χρόνο για την ενδελεχή τους εξέταση, πριν χορηγήσουμε απαλλαγή. Συνεπώς, συνιστώ μια πρόταση αναβολής για τεχνικούς λόγους. Ορισμένα προβλήματα είναι κοινά σε όλους τους οργανισμούς. Βασικά, πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βάλει φρένο και να εκπονήσει μια ανάλυση κόστους/ωφέλειας για όλους τους τύπους οργανισμών, καθώς και για τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ενδέχεται να έχει θεσπιστεί μεν ένας εξαρτημένος οργανισμός, αλλά να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι έχει ολοκληρώσει τον ρόλο του. Ενδεχομένως να χρειαστεί να συγχωνευθούν ορισμένοι οργανισμοί. Πρέπει να εξετάζουμε διαρκώς εάν ένας εξαρτημένος οργανισμός παρέχει προστιθέμενη αξία. Δεν πρέπει να διατηρούμε εξαρτημένους οργανισμούς, προκειμένου κάθε κράτος μέλος να μπορεί να διαθέτει το δικό του “μωρό”. Πολλοί οργανισμοί έχουν πολύ μεγάλες διοικήσεις. Αυτό δεν είναι απαραιτήτως δικό τους σφάλμα. Συχνά, στους εξαρτημένους οργανισμούς επιβάλλονται διοικητικά βάρη που ταιριάζουν περισσότερο σε μια μεγάλη διοίκηση, όπως η Επιτροπή. Κατά συνέπεια, μπορούν να εξεταστούν διάφορες λύσεις. Θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν περισσότερα καθήκοντα στους εξαρτημένους οργανισμούς. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της μεταβίβασης ορισμένων καθηκόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται από την Επιτροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας. Πρέπει να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ του έργου της Επιτροπής και του έργου των εξαρτημένων οργανισμών. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την ανάγκη ίδρυσης νέων εκτελεστικών εξαρτημένων οργανισμών. Τα καθήκοντα δεν θα μπορούσαν να διαβιβαστούν εξίσου στους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς; Επίσης, οι εξαρτημένοι οργανισμοί οφείλουν πλέον να εφαρμόζουν τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό, όπως έχει ήδη πράξει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας στη Βιέννη. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι ίδιοι είναι πλέον υπεύθυνοι για τον δικό τους οικονομικό έλεγχο. Στο εξής, δεν θα διενεργείται στους εξαρτημένους οργανισμούς ανεξάρτητος εκ των προτέρων έλεγχος – στοιχείο που αποδεχθήκαμε ως μέρος του νέου Δημοσιονομικού Κανονισμού. Εντούτοις, μου προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι αυξάνεται ο κίνδυνος να δημιουργηθεί κενό από πλευράς ελέγχου. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για την εξέταση μεμονωμένων πράξεων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί ελάχιστους ελέγχους. Κατά συνέπεια, εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που διαθέτει ο εξαρτημένος οργανισμός. Η Υπηρεσία Ανασυγκρότησης λειτούργησε σε γενικές γραμμές σωστά· δυστυχώς, όμως, υπήρξε μια σοβαρή περίπτωση απάτης στον τομέα της ενέργειας. Κανένας υπάλληλος του εξαρτημένου οργανισμού δεν ήταν αναμεμειγμένος στην απάτη. Εντούτοις, ο εξαρτημένος οργανισμός ευθύνεται εν τέλει για τον έλεγχο των καταβληθέντων κοινοτικών κονδυλίων. Κάλεσα την Επιτροπή να προτείνει τη σταδιακή κατάργηση, στο μέλλον, της χρηματοδότησης του τομέα ενέργειας στο Κοσσυφοπέδιο με κοινοτικά κονδύλια, σε περίπτωση που συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση. Είναι εξαιρετικά λυπηρό ότι ο εξαρτημένος αυτός οργανισμός σύναψε συμφωνίες ιδιωτικής απασχόλησης παρακάμπτοντας τους κανόνες πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Ωστόσο, η ίδια η Επιτροπή ανάγκασε τους εξαρτημένους οργανισμούς να υπογράψουν τις συμβάσεις έργου. Η άμεση σύναψη έργου δεν είναι παράνομη· ωστόσο, πρέπει να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας. Εν προκειμένω, θα μπορούσα να παραθέσω δύο παραδείγματα ενώπιον του Κοινοβουλίου, όμως δεν θα το πράξω, καθώς δεν επιθυμώ να φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση. Οι κανόνες αυτοί δεν τηρήθηκαν σε πολλές συμβάσεις έργου που συνήφθησαν το 2001, και θα έλεγα στον Επίτροπο ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να συμβεί ξανά, διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εξαρτημένοι οργανισμοί τηρούν τους κανόνες πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Γνωρίζω καλά ότι οι κανόνες αυτοί μπορεί να γίνουν εξαιρετικά γραφειοκρατικοί και δύσκολοι. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε· εντούτοις, όσο έχουμε κανόνες, οφείλουμε να τους τηρούμε."@el8
". Mr President, firstly I would like to say a few words concerning the discharge of the Commission. I would like to recommend that discharge be granted on time this year. We all know that there are problems with the Commission’s accounting and computer systems. We know that from the Court of Auditors’ reports. It is no secret that the Commission should have done something about the problem long ago. I believe that the Commission has now grasped the seriousness of the situation and that a very extensive reform has been started. Postponing discharge until October would not change anything. It would be much more efficient to appoint external experts to assess the proposed reform and for Parliament to keep holding the Commission to its timetable. The Commission should also be granted discharge on time due to its admissions in the Eurostat case. Eurostat is a scandal and has been so for years. Eurostat has entered into contracts with companies that have pulled the wool over its eyes and defrauded it. This has now become clear to the Commission and, following pressure from Parliament, it has now terminated all contracts with the firms. I think we should reward it for that. It is very rare for an institution such as the Commission to admit to a mistake, but it has done so in this case. It will now at last send a signal to other companies that they cannot get away with defrauding the EU in contracts with its institutions. The Eurostat case would never have seen the light of day had it not been for a Eurostat employee. I would like to highlight the role of Dorte Schmidt-Brown and her incredible professional and personal integrity. I hope that the Commission will find a solution that will grant her compensation. It would send a signal to other employees of the Commission that the Commission is serious when it says that swindling and fraud will not be tolerated. I have recommended that discharge be granted to three agencies: the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, the European Agency for Reconstruction and Cedefop. The remaining agencies must wait. It was only recently that a final decision was made to grant discharge to a further five agencies. We need time to look at them properly before granting discharge. Consequently, what I am recommending is a proposal for postponement on technical grounds. There are some problems that are general to all the agencies. Basically, I believe that the Commission should apply the brakes and carry out a cost/benefit analysis of all types of agencies and the interaction between them. An agency may perhaps have been established that later proves to have completed its role. Perhaps there is need to merge some of the agencies. We must constantly evaluate whether an agency provides any added value. We must not have agencies just so that all the Member States can have their ‘baby’. Many of the agencies have very large administrations. That is not necessarily their own fault. Administrative burdens are often imposed on the agencies that are better suited to a big administration such as the Commission. Various solutions may therefore be considered. More tasks could be transferred to the agencies. We could consider transferring some tasks that are currently carried out by the Commission, e.g. within education and health. We must avoid overlaps between the work of the Commission and the work of the agencies. We should carefully consider whether there is a need to establish any more implementing agencies. Could the tasks not equally well be given to the agencies that we already have? The agencies must now also implement the new Financial Regulation, and that has already happened at the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia in Vienna. Among other things, this means that the agencies are now to be responsible for their own financial control. There will no longer be an independent control of the agencies. We accepted this as part of the new Financial Regulation. I am concerned, however, that there is a risk of a gap in control arising. The Internal Audit Service of the Commission simply does not have the resources to look at the individual transactions. The Court of Auditors carries out very few control checks. We are therefore very dependent on the internal control system in the agency functioning properly. The Agency for Reconstruction has generally acquitted itself well, but unfortunately there has been a very serious case of fraud within the energy sector. No employee of the agency was involved in the fraud. Ultimately, however, the agency is responsible for control of the EU funds spent. I have called upon the Commission to propose phasing out future EU funding of the energy sector in Kosovo if the present situation continues. It is extremely regrettable that the agency has entered into a number of private employment agreements outside the rules on inviting tenders. It is, however, the Commission which forced the agencies to sign the contracts. It is not unlawful to conclude direct contracts, but it must be restricted to special cases and must take place entirely openly. There are two examples that I could give but which I will not mention here to avoid embarrassing people. These rules were not observed in several of the contracts signed in 2001, and I would say to the Commissioner that this must not happen again or there will be problems. We must ensure that the agencies observe the rules on tendering. I am well aware that the rules can be highly bureaucratic and difficult. That is something that we must look at, but, whilst we have the rules, they must be observed."@en3
". Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir unas palabras sobre la aprobación de la gestión de la Comisión. Me gustaría recomendar que la gestión se apruebe a tiempo este año. Todos sabemos que hay problemas con los sistemas contables e informáticos de la Comisión, gracias a los informes del Tribunal de Cuentas. No es ningún secreto que hace tiempo que la Comisión debería haber hecho algo para solucionar el problema. Creo que la Comisión se ha percatado ahora de la gravedad de la situación y ha comenzado una amplia reforma. Posponer la aprobación de la gestión hasta octubre no cambiaría nada. Sería mucho más eficaz nombrar a expertos externos para evaluar la reforma propuesta y que el Parlamento procurara que la Comisión se atuviera a su calendario. También se debería aprobar a tiempo la gestión de la Comisión debido a sus admisiones en el caso Eurostat, que es un escándalo y lo lleva siendo durante años. Eurostat ha firmado contratos con empresas que le han dado gato por liebre y le han estafado. A la Comisión le ha quedado esto claro ahora y, tras la presión ejercida por el Parlamento, ha puesto fin a todos los contratos con las compañías. Creo que deberíamos premiarla por ello. Es muy poco habitual que una institución como la Comisión reconozca un error, pero así ha sido en este caso. Ahora enviará, por fin, un mensaje a otras empresas para advertirles de que no pueden salirse con la suya y estafar a la UE en contratos firmados con sus instituciones. El caso Eurostat no habría salido nunca a la luz si no hubiera sido por una empleada. Quisiera resaltar el papel de Dorte Schmidt-Brown y su gran integridad profesional y personal. Confío en que la Comisión halle la manera de indemnizarla. De esta manera, dejaría claro a los empleados de la Comisión que va en serio cuando dice que no tolerará la estafa y el fraude. He recomendado que se apruebe la gestión de tres organismos: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, la Agencia Europea de Reconstrucción y el Cedefop. Los restantes organismos deben esperar. No fue hasta hace poco que se tomó una decisión final para aprobar la gestión de otros cinco organismos. Necesitamos tiempo para analizar como es debido las respectivas gestiones antes de aprobarlas. En consecuencia, lo que recomiendo es que se posponga la aprobación por razones técnicas. Hay algunos problemas que son comunes para todos los organismos. Básicamente creo que la Comisión debería echar el freno y llevar a cabo un análisis de costes y beneficios de todos los tipos de organismos y de la interacción entre ellos. Puede ser que se hayan creado organismos que demuestren, más tarde, haber cumplido su papel. Quizás sea necesario fusionar algunos de los organismos. Debemos evaluar constantemente si los organismos proporcionan algún valor añadido. No debemos contar con organismos solo para que todos los Estados miembros tengan su «niño pequeño». Muchos organismos tienen administraciones muy grandes, lo que no es necesariamente su culpa. A menudo, se imponen a los organismos cargas administrativas que son más propias de una gran estructura como la Comisión. Por tanto, se deben considerar varias soluciones. Podrían transferirse más competencias a los organismos. Se podría examinar la posibilidad de delegar algunas cuestiones de las que se encarga actualmente la Comisión, como por ejemplo la educación y la sanidad. Debemos evitar solapamientos entre la labor de la Comisión y la labor de los organismos. Hemos de considerar con detenimiento si es necesario crear más organismos de ejecución. ¿No se podrían transferir las competencias a los organismos con que ya contamos? Los organismos deben también poner en práctica ahora el nuevo Reglamento Financiero, algo que ya ha tenido lugar en el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia de Viena. Entre otras cosas, esto significa que los organismos son ahora responsables de su propio control financiero. Dejará de haber un control independiente de los organismos. Hemos aceptado esto como parte del nuevo Reglamento Financiero. No obstante, me preocupa el riego de que se interrumpa el control. El Servicio de Auditoría Interna de la Comisión simplemente carece de los recursos necesarios para examinar cada transacción y el Tribunal de Cuentas efectúa muy pocos controles. Por tanto, dependemos mucho del funcionamiento adecuado del sistema de control interno de los organismos. La Agencia Europea de Reconstrucción se ha desenvuelto bien, por lo general, pero desgraciadamente se ha producido un caso muy grave de fraude en el sector energético. Ningún empleado de la agencia participó en el fraude. En última instancia, sin embargo, la agencia es responsable del control de los fondos comunitarios gastados. Le he pedido a la Comisión que proponga una reducción paulatina de la financiación comunitaria futura en el sector energético de Kosovo si la situación actual se mantiene. Es muy lamentable que la agencia haya suscrito varios acuerdos de empleo privados sin cumplir las normas referentes a las convocatorias de concurso público. No obstante, es la Comisión la que obligó a la agencia a firmar los contratos. No es ilegal suscribir contratos directos, pero deben restringirse a casos especiales y realizarse de manera totalmente abierta. Podría dar dos ejemplos, pero no los voy a mencionar para no hacer pasar vergüenza a nadie. Estas normas no se respetaron en algunos contratos firmados en 2001, y quisiera decirle a la Comisaria que esto no debe volver a pasar, pues, de lo contrario, habrá problemas. Debemos asegurarnos de que los organismos cumplan las normas relativas a las convocatorias de concurso público. Sé muy bien que las normas pueden resultar muy burocráticas y complicadas. Esto es algo que debemos analizar, pero mientras tengamos estas normas, debemos acatarlas."@es12
". Arvoisa puhemies, haluan aluksi sanoa muutaman sanan komission vastuuvapaudesta. Kehotan myöntämään vastuuvapauden tänä vuonna aikataulun mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen kertomusten perusteella tiedämme, että komission tilinpito- ja atk-järjestelmissä on ongelmia. Ei ole mikään salaisuus, että komission olisi pitänyt puuttua ongelmiin jo aikoja sitten. Uskon, että komissio on nyt käsittänyt tilanteen vakavuuden ja että kattava uudistus on käynnistetty. Vastuuvapauden lykkääminen lokakuuhun ei muuttaisi mitään. Toimintaa voitaisiin tehostaa huomattavasti nimittämällä ulkopuolisia asiantuntijoita arvioimaan ehdotettuja uudistuksia. Lisäksi parlamentti voisi huolehtia siitä, että komissio pysyy aikataulussa. Komissiolle olisi myönnettävä vastuuvapaus myös sen Eurostatin tapauksessa tekemien myönnytysten takia. Eurostatin tapaus on skandaali ja se on ollut sitä jo vuosia. Eurostat on tehnyt sopimuksia yritysten kanssa, jotka ovat hämänneet ja petkuttaneet sitä. Komissio on nyt päässyt tästä selville ja parlamentin painostuksesta se on sanonut irti kaikki kyseisten yritysten kanssa tekemänsä sopimukset. Mielestäni komissio ansaitsee tästä tunnustuksen. On hyvin harvinaista, että komission kaltainen toimielin myöntää virheensä, mutta tässä tapauksessa se on tehnyt niin. Se viestittää vihdoinkin muille yrityksille, etteivät ne voi seuraamuksitta pettää EU:ta sen toimielinten kanssa tekemissään sopimuksissa. Eurostatin tapaus ei olisi koskaan tullut ilmi, ellei eräs Eurostatin työntekijä olisi paljastanut sitä. Haluan korostaa Dorte Schmidt-Brownin osuutta ja hänen uskomatonta ammatillista ja henkilökohtaista rehellisyyttään. Toivon, että komissio pääsee ratkaisuun hänelle myönnettävästä korvauksesta. Se viestittäisi muille komission työntekijöille, että komissio on vakavissaan sanoessaan, ettei suvaitse huijauksia ja petoksia. Olen suositellut vastuuvapauden myöntämistä kolmelle virastolle: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle, Euroopan jälleenrakennusvirastolle ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselle (Cedefop). Muut virastot joutuvat odottamaan. Lopullinen päätös vastuuvapauden myöntämisestä vielä viidelle virastolle tehtiin vasta hiljattain. Meidän on tarkasteltava niitä perinpohjaisesti ennen vastuuvapauden myöntämistä. Sen vuoksi suosittelenkin, että lykkäystä ehdotetaan teknisistä syistä. Jotkut ongelmat ovat tyypillisiä kaikille virastoille. Mielestäni komission olisi lyötävä jarrut päälle ja toteutettava kaikentyyppisiä virastoja ja niiden välistä vuorovaikutusta koskeva kustannus-hyötyanalyysi. Saattaa osoittautua, että jokin perustetuista virastoista on täyttänyt tehtävänsä. Joidenkin virastojen yhdistäminen saattaa olla tarpeen. On jatkuvasti arvioitava, tuottavatko virastot lisäarvoa. Virastoja ei pidä perustaa vain siksi, että jokainen jäsenvaltio saisi omansa. Joidenkin virastojen hallinto on hyvin laaja, mikä ei välttämättä ole niiden omaa syytä. Virastojen hallintoa kuormitetaan usein sellaisilla tehtävillä, jotka sopisivat paremmin komission kaltaiselle laajalle hallinnolle. Ongelmaan voidaan löytää monenlaisia ratkaisuja. Virastoille voitaisiin siirtää lisää tehtäviä. Esimerkiksi voitaisiin harkita joidenkin nykyisin komission hoitamien koulutukseen ja terveydenhuoltoon liittyvien tehtävien siirtämistä niille. Komission ja virastojen toiminnan päällekkäisyyttä on vältettävä. On harkittava tarkoin, onko uusien täytäntöönpanosta vastaavien virastojen perustaminen tarpeen. Eikö tehtäviä voitaisi aivan yhtä hyvin antaa nykyisille virastoille? Virastojen on lisäksi pantava täytäntöön uusi varainhoitoasetus, minkä Wienissä sijaitseva Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus on jo tehnytkin. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että virastot vastaavat tästä lähin itse varainhoidon valvonnasta. Virastoille ei enää tehdä riippumatonta ennakkotarkastusta. Hyväksyimme tämän uuden varainhoitoasetuksen yhteydessä. Olen kuitenkin huolissani siitä, että tämä saattaa aiheuttaa puutteita valvonnassa. Komission sisäisen tarkastuksen yksiköllä ei yksinkertaisesti ole resursseja valvoa yksittäisiä tapahtumia, ja myös tilintarkastustuomioistuin tekee erittäin vähän tarkastuksia. Olemme siis suuresti riippuvaisia virastojen sisäisen tarkastusjärjestelmän moitteettomasta toiminnasta. Euroopan jälleenrakennusvirasto on yleisesti ottaen hoitanut asiansa hyvin, mutta valitettavasti energia-alalla on sattunut erittäin vakava petostapaus. Kukaan viraston työntekijöistä ei ollut osallisena petoksessa. Virasto kuitenkin vastaa viime kädessä käytettyjen EU:n varojen valvonnasta. Olen pyytänyt komissiota ehdottamaan Kosovon energiasektorille tulevaisuudessa osoitettavien EU:n varojen lakkauttamista asteittain, jos nykyinen tilanne jatkuu. On äärimmäisen valitettavaa, että virasto on tehnyt useita yksityisiä työsopimuksia noudattamatta tarjouskilpailujen järjestämistä koskevia määräyksiä. Komissio kuitenkin pakotti virastot allekirjoittamaan sopimukset. Suoraan tehtävät sopimukset eivät ole lainvastaisia, mutta niitä on tehtävä ainoastaan erityistapauksissa ja täysin avoimesti. Voisin mainita kaksi esimerkkiä, mutta en tee sitä, koska en halua nolata ihmisiä. Kyseisiä määräyksiä laiminlyötiin useissa vuonna 2001 tehdyissä sopimuksissa, ja haluan sanoa komission jäsenelle, että tällaista ei enää saa tapahtua, tai siitä seuraa ongelmia. On varmistettava, että virastot noudattavat sopimuksentekomenettelyjä koskevia määräyksiä. Tiedän hyvin, että määräykset saattavat olla erittäin byrokraattisia ja vaikeita. Tälle asialle on tehtävä jotain, mutta niin kauan kuin säännöt ovat nämä, niitä on noudatettava."@fi5
"Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire quelques remarques, pour commencer, sur l'octroi de la décharge à la Commission. Je souhaiterais que la décharge soit octroyée dans les délais cette année. Nous connaissons tous l'existence de problèmes relatifs aux systèmes comptables et informatiques de la Commission. C'est ce que nous indiquent les rapports de la Cour des comptes. Ce n'est un secret pour personne que la Commission aurait dû s'attaquer à ce problème depuis longtemps. Je pense que la Commission a compris la gravité de la situation et elle a donc mis en œuvre un très vaste programme de réformes. Un ajournement de l'octroi de la décharge en octobre ne changerait rien à la situation. Il serait beaucoup plus utile de demander à des experts extérieurs d'évaluer la proposition de réformes et que l'Assemblée veille régulièrement à ce que la Commission respecte le calendrier qu'elle a établi. Une autre raison pour laquelle il convient d'octroyer la décharge à la Commission dans les délais concerne les aveux qu'elle a faits dans l'affaire Eurostat. Eurostat est un scandale depuis des années. Eurostat a conclu des contrats avec des sociétés qui se sont rendues coupables de tromperies et de fraudes. La Commission l'a maintenant compris et elle a décidé, suite aux pressions exercées par l'Assemblée, de mettre fin à tous les contrats qu'elle avait conclus avec ces sociétés. J'estime qu'il y a lieu de l'en féliciter. Il est très rare qu'une institution comme la Commission reconnaisse ses erreurs ; or, dans ce cas, elle l'a fait. Elle a ainsi adressé enfin un signal aux autres sociétés selon lequel on ne peut falsifier impunément des contrats conclus avec les institutions européennes. L'affaire Eurostat n'aurait jamais vu le jour sans le concours d'un fonctionnaire de l'Agence. J'ai cité Mme Dorte Schmidt-Brown, qui a fait preuve d'une extraordinaire intégrité professionnelle et personnelle. J'espère que la Commission trouvera une solution afin de la réhabiliter. Cela constituerait un signal adressé aux autres fonctionnaires de la Commission selon lequel elle ne lance pas des paroles en l'air lorsqu'elle déclare qu'elle fera preuve d'une tolérance zéro en matière de tromperie et de fraude. Je recommande l'octroi de la décharge aux trois agences suivantes : la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'Agence européenne pour la reconstruction et le Cedefop. Les autres agences devront attendre un peu. Nous avons appris récemment que la décharge pourrait être octroyée à cinq autres agences, mais il faut nous laisser un peu de temps pour examiner correctement la situation avant d'octroyer la décharge. C'est la raison pour laquelle je recommande un ajournement pour des raisons techniques. Certains problèmes sont communs à toutes les agences. En gros, j'estime que la Commission devrait donner un coup de frein et faire une analyse des coûts et bénéfices pour l'ensemble des agences ainsi qu'en ce qui concerne leur interaction. Certaines agences ont peut-être fait leur temps. Certaines agences devraient peut-être fusionner. Il convient à tout moment d'évaluer si l'existence d'une agence représente une plus-value. On ne peut créer des agences dans le simple souci d'offrir un " bébé " à chaque État membre. De nombreuses agences possèdent une très vaste administration. Elles n'en sont pas nécessairement responsables. On impose souvent aux agences des charges administratives qui sont davantage du ressort d'une grande administration comme la Commission. Plusieurs solutions peuvent être étudiées. On pourrait déléguer davantage de tâches aux agences. On pourrait examiner la possibilité de transférer aux agences certaines tâches qui sont aujourd'hui exécutées par la Commission, par exemple dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Il convient d'éviter un chevauchement entre les travaux de la Commission et ceux réalisés par les agences. Il convient d'examiner attentivement la nécessité de créer de nouvelles agences exécutives. Les tâches à réaliser ne peuvent-elles pas être tout simplement confiées aux agences existantes ? Les agences devront désormais exécuter également le nouveau règlement financier, et c'est déjà le cas pour l'Observatoire européen du racisme et de la xénophobie de Vienne. Cela signifie, entre autres, que les agences seront désormais les seules responsables de leur propre contrôle financier. Les agences ne seront plus soumises à un contrôle externe indépendant. C'est un principe que nous avons accepté dans le cadre du nouveau règlement financier. Je crains cependant que n'apparaisse un vide en matière de contrôle. Le service d'audit interne de la Commission ne dispose pas des ressources nécessaires lui permettant de vérifier chaque transaction. La Cour des comptes n'effectue que très peu de contrôles. C'est pourquoi nous dépendons fortement du bon fonctionnement du système de contrôle interne de l'agence elle-même. Les résultats de l'Agence pour la reconstruction sont généralement bons, quoique nous devions déplorer une très importante affaire de fraude dans le secteur énergétique. Aucun fonctionnaire de l'Agence n'est impliqué dans cette fraude, mais c'est l'Agence qui est en fin de compte responsable du contrôle de la manière dont les fonds communautaires sont utilisés. J'ai demandé à la Commission de présenter une proposition visant à supprimer progressivement l'octroi de fonds communautaires à l'avenir pour le secteur énergétique du Kosovo si la situation actuelle ne s'améliore pas. Il est profondément regrettable que l'Agence ait conclu de nombreux contrats en sous-main en matière d'engagements sans tenir compte des règles régissant les procédures d'adjudication. C'est cependant la Commission qui a obligé les agences à signer les contrats. Il n'est pas illégal de signer des contrats directs, mais cette procédure doit être limitée à des cas bien spécifiques et elle doit faire l'objet d'une transparence totale. Je pourrais vous citer deux exemples, mais je m'abstiendrai de le faire afin de ne pas mettre certains mal à l'aise. Dans de nombreux contrats signés en 2001, ces règles n'ont pas été respectées et je voudrais déclarer au commissaire que des problèmes se poseront en cas de récidives. Nous devons veiller à ce que les agences respectent les règles régissant les appels d'offres. Je sais bien que ces règles peuvent être très bureaucratiques et pénibles - c'est un problème qu'il nous faut examiner - mais tant qu'elles seront là, nous devons les respecter."@fr6
"Signor Presidente, innanzi tutto desidero brevemente commentare il discarico alla Commissione. Vorrei raccomandare, per quest’anno, la concessione del discarico nei tempi previsti. Siamo tutti consapevoli dei problemi che comportano il sistema contabile e informatico della Commissione, come abbiamo appreso dalle relazioni della Corte dei conti. Non è un segreto che la Commissione avrebbe dovuto risolverli già da lungo tempo. Credo che a questo punto la Commissione abbia compreso la gravità della situazione ed è stata avviata un’estesa riforma. Rinviare la decisione sul discarico ad ottobre non cambierebbe nulla. Sarebbe più utile affidare la valutazione della riforma proposta ad esperti esterni e richiamare costantemente, in qualità di Parlamento, la Commissione a rispettare la sua tabella di marcia. La Commissione dovrebbe inoltre ottenere il discarico nei tempi in ragione delle sue ammissioni riguardo al caso di Eurostat, che ormai da anni è scandaloso. Eurostat ha concluso contratti con imprese che l’hanno turlupinata e frodata. Ora la Commissione se n’è resa conto e in seguito alle pressioni del Parlamento è receduta da tutti i contratti con tali imprese. Credo che per questo debba essere ricompensata. E’ alquanto raro che un’Istituzione come la Commissione ammetta di aver sbagliato, eppure in questo caso lo ha fatto. Ora si vuole finalmente inviare un segnale ad altre società che non si può impunemente abusare dei contratti con le Istituzioni europee. Il caso Eurostat non sarebbe mai stato presentato alla luce del sole se non fosse per una sua funzionaria. Desidero porre in rilievo il ruolo di Dorte Schmidt-Brown e la sua incredibile integrità professionale e personale. Spero che la Commissione trovi una soluzione di modo che possa essere riabilitata. Ciò invierebbe un segnale ad altri funzionari della Commissione, nel senso che la tolleranza zero non è solo una formula vuota, ma un impegno reale. Ho raccomandato la concessione del discarico alle tre agenzie: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, l’Agenzia europea per la ricostruzione e il Cedefop. Le altre agenzie dovranno aspettare ancora un po’. Soltanto di recente è stato chiarito in via definitiva che occorreva concedere il discarico ad altre cinque agenzie. Abbiamo bisogno di tempo per esaminarle prima di concedere il discarico, pertanto si propone, e io raccomando, un rinvio per motivi tecnici. Vi sono alcuni problemi che riguardano in generale tutte le agenzie. In buona sostanza ritengo che la Commissione debba frenare e procedere ad un’analisi costi-benefici, per tutti i tipi di agenzie e per la loro interazione. E’ possibile che sia stata istituita un’agenzia che successivamente dimostra di aver compiuto il proprio mandato. Magari è necessario fondere insieme alcune delle agenzie. S’impone una valutazione costante del valore aggiunto di ogni agenzia: non possiamo avere delle agenzie soltanto perché ciascuno Stato membro abbia la propria. Molte agenzie hanno un’amministrazione gigantesca, non necessariamente per loro colpa. Spesso alle agenzie sono imposti oneri amministrativi più consoni a una grande amministrazione quale la Commissione. Pertanto sono ipotizzabili svariate soluzioni. Alle agenzie si potrebbero trasferire ulteriori compiti, si potrebbe pensare a trasferire alcune competenze che oggi sono svolte dalla Commissione, ad esempio in materia di istruzione e sanità. Occorre evitare accavallamenti tra l’operato della Commissione e delle agenzie. Occorre riflettere attentamente sulla necessità di istituire ancora nuove agenzie di esecuzione. Le agenzie esistenti non possono forse svolgere altrettanto bene eventuali nuove mansioni? Le agenzie inoltre sono tenute ad applicare il nuovo regolamento finanziario e ciò è già avvenuto per l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia di Vienna. Ciò significa, tra l’altro, che le agenzie d’ora in poi saranno responsabili esse stesse per il controllo finanziario; non esisterà più un controllo delle agenzie indipendente, esterno ed . Questo è un punto che abbiamo accettato come parte del nuovo regolamento finanziario. Tuttavia mi preoccupa il potenziale rischio di un vuoto di controllo. Il servizio di revisione interno della Commissione non ha le risorse per verificare le singole transazioni. La Corte dei conti effettua pochissime verifiche sui controlli. Pertanto dipendiamo in larga misura dal corretto funzionamento del sistema di controllo interno dell’agenzia in questione. L’Agenzia europea per la ricostruzione, in generale, si è comportata bene, ma purtroppo si è verificato un gravissimo caso di frode nel settore dell’energia. Nessuno dei funzionari dell’Agenzia è coinvolto negli abusi, ma in ultima istanza è all’Agenzia che spetta la responsabilità di esercitare controlli sui fondi dell’Unione utilizzati. Ho esortato la Commissione a presentare una proposta di graduale riduzione dei futuri stanziamenti da parte dell’Unione al settore dell’energia in Kosovo, se la situazione attuale dovesse perdurare. E’ assolutamente deplorevole che l’Agenzia abbia stipulato contratti privati per l’assunzione di dipendenti non rispettando le procedure di aggiudicazione degli appalti. E’ la Commissione, tuttavia, ad aver costretto l’Agenzia a sottoscrivere i contratti. Non è illegale concludere contratti diretti, ma tale pratica deve rimanere circoscritta a casi particolari e deve rispettare la massima trasparenza. Potrei citare due casi, ma non lo farò per non creare imbarazzo a qualcuno. Le regole non sono state rispettate in molti dei contratti sottoscritti nel 2001 e all’indirizzo della signora Commissario desidero dire che ciò non deve ripetersi, diversamente si creeranno problemi. Occorre fare in modo che le agenzie rispettino le procedure degli appalti. Mi rendo perfettamente conto che esse possono essere molto burocratiche e onerose, è un fatto che dobbiamo esaminare, ma fintanto che tali regole esistono devono essere rispettate."@it9
". Mr President, firstly I would like to say a few words concerning the discharge of the Commission. I would like to recommend that discharge be granted on time this year. We all know that there are problems with the Commission’s accounting and computer systems. We know that from the Court of Auditors’ reports. It is no secret that the Commission should have done something about the problem long ago. I believe that the Commission has now grasped the seriousness of the situation and that a very extensive reform has been started. Postponing discharge until October would not change anything. It would be much more efficient to appoint external experts to assess the proposed reform and for Parliament to keep holding the Commission to its timetable. The Commission should also be granted discharge on time due to its admissions in the Eurostat case. Eurostat is a scandal and has been so for years. Eurostat has entered into contracts with companies that have pulled the wool over its eyes and defrauded it. This has now become clear to the Commission and, following pressure from Parliament, it has now terminated all contracts with the firms. I think we should reward it for that. It is very rare for an institution such as the Commission to admit to a mistake, but it has done so in this case. It will now at last send a signal to other companies that they cannot get away with defrauding the EU in contracts with its institutions. The Eurostat case would never have seen the light of day had it not been for a Eurostat employee. I would like to highlight the role of Dorte Schmidt-Brown and her incredible professional and personal integrity. I hope that the Commission will find a solution that will grant her compensation. It would send a signal to other employees of the Commission that the Commission is serious when it says that swindling and fraud will not be tolerated. I have recommended that discharge be granted to three agencies: the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, the European Agency for Reconstruction and Cedefop. The remaining agencies must wait. It was only recently that a final decision was made to grant discharge to a further five agencies. We need time to look at them properly before granting discharge. Consequently, what I am recommending is a proposal for postponement on technical grounds. There are some problems that are general to all the agencies. Basically, I believe that the Commission should apply the brakes and carry out a cost/benefit analysis of all types of agencies and the interaction between them. An agency may perhaps have been established that later proves to have completed its role. Perhaps there is need to merge some of the agencies. We must constantly evaluate whether an agency provides any added value. We must not have agencies just so that all the Member States can have their ‘baby’. Many of the agencies have very large administrations. That is not necessarily their own fault. Administrative burdens are often imposed on the agencies that are better suited to a big administration such as the Commission. Various solutions may therefore be considered. More tasks could be transferred to the agencies. We could consider transferring some tasks that are currently carried out by the Commission, e.g. within education and health. We must avoid overlaps between the work of the Commission and the work of the agencies. We should carefully consider whether there is a need to establish any more implementing agencies. Could the tasks not equally well be given to the agencies that we already have? The agencies must now also implement the new Financial Regulation, and that has already happened at the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia in Vienna. Among other things, this means that the agencies are now to be responsible for their own financial control. There will no longer be an independent control of the agencies. We accepted this as part of the new Financial Regulation. I am concerned, however, that there is a risk of a gap in control arising. The Internal Audit Service of the Commission simply does not have the resources to look at the individual transactions. The Court of Auditors carries out very few control checks. We are therefore very dependent on the internal control system in the agency functioning properly. The Agency for Reconstruction has generally acquitted itself well, but unfortunately there has been a very serious case of fraud within the energy sector. No employee of the agency was involved in the fraud. Ultimately, however, the agency is responsible for control of the EU funds spent. I have called upon the Commission to propose phasing out future EU funding of the energy sector in Kosovo if the present situation continues. It is extremely regrettable that the agency has entered into a number of private employment agreements outside the rules on inviting tenders. It is, however, the Commission which forced the agencies to sign the contracts. It is not unlawful to conclude direct contracts, but it must be restricted to special cases and must take place entirely openly. There are two examples that I could give but which I will not mention here to avoid embarrassing people. These rules were not observed in several of the contracts signed in 2001, and I would say to the Commissioner that this must not happen again or there will be problems. We must ensure that the agencies observe the rules on tendering. I am well aware that the rules can be highly bureaucratic and difficult. That is something that we must look at, but, whilst we have the rules, they must be observed."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil het hebben over de kwijting aan de Commissie. Ik wil aanbevelen de kwijting dit jaar tijdig te verlenen. Iedereen weet dat de Commissie problemen heeft met haar boekhoud- en computersysteem. Dat weten wij van de verslagen van de Rekenkamer. Het is geen geheim dat de Commissie dit probleem al lang had moeten aanpakken. Ik denk dat de Commissie de ernst van de situatie nu heeft ingezien en een omvangrijke hervorming op gang heeft gebracht. Als wij de kwijting verschuiven naar oktober, zal dit niets aan de zaak veranderen. Het is veel efficiënter het hervormingsvoorstel door externe deskundigen te laten beoordelen. Het Parlement dient erop toe te zien dat de Commissie zich aan haar tijdschema houdt. Het is ook belangrijk dat de Commissie op tijd kwijting krijgt wegens haar bekentenissen in de Eurostat-kwestie. Eurostat is sinds jaren een schandaal, omdat het contracten heeft afgesloten met frauduleuze en corrupte bedrijven. Dit is nu tot de Commissie doorgedrongen en deze heeft onder druk van het Parlement alle contracten met deze firma's opgezegd. Naar mijn mening moeten wij de Commissie daarvoor belonen. Het gebeurt zelden dat een instelling als de Commissie haar fouten toegeeft, maar in dit geval heeft zij dat gedaan. Zij zal ook onmiddellijk een signaal aan andere firma's afgeven om duidelijk te maken dat fraude ten nadele van de EU-instellingen niet ongestraft blijft. De Eurostat-kwestie zou nooit aan het licht gekomen zijn zonder de onthullingen van een ambtenaar. Ik vestig de aandacht op de uitzonderlijke professionele en persoonlijke integriteit van mevrouw Dorte Schmidt-Brown. Ik hoop dat de Commissie een oplossing vindt om haar genoegdoening te geven. De Commissie zou daarmee een goed signaal aan de andere ambtenaren afgeven en aantonen dat het haar ernst is wanneer ze zegt dat ze geen enkele vorm van fraude en corruptie duldt. Ik heb aanbevolen drie agentschappen kwijting te verlenen: de Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, het Europees Bureau voor wederopbouw en het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. De andere agentschappen moeten even wachten. Er is pas recent beslist dat wij aan nog vijf andere agentschappen kwijting dienden te verlenen. Wij moeten de tijd krijgen om deze agentschappen grondig te bekijken alvorens wij kwijting kunnen verlenen. Ik stel daarom voor het verlenen van kwijting aan deze agentschappen om technische redenen uit te stellen. Een aantal problemen komt bij alle agentschappen voor. Principieel ben ik van mening dat de Commissie op de rem moet gaan staan en een kosten-batenanalyse moet maken van alle soorten agentschappen en van hun onderlinge relaties. Misschien zijn agentschappen opgericht waarvan de rol inmiddels is uitgespeeld. Misschien is een fusie van bepaalde agentschappen wenselijk. De meerwaarde van een agentschap moet permanent geëvalueerd worden. De agentschappen moeten er niet alleen zijn omdat elke lidstaat zijn eigen kind wil. Een groot aantal agentschappen heeft een veel te uitgebreide administratie. Dat is niet noodzakelijkerwijs hun eigen schuld. De agentschappen krijgen soms administratieve verplichtingen opgelegd die eerder bij een grote instelling zoals de Commissie horen. Er zijn daarom meerdere oplossingen mogelijk. Men kan de agentschappen meer taken geven. Zij kunnen enkele taken van de Commissie overnemen, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en gezondheid. Wij moeten vermijden dat de werkzaamheden van de Commissie en van de agentschappen elkaar overlappen. Er moet grondig worden nagegaan of nog meer uitvoerende agentschappen noodzakelijk zijn. Kunnen de taken niet evengoed door de reeds bestaande agentschappen worden waargenomen? De agentschappen moeten zich nu ook houden aan het nieuwe Financieel Reglement. Het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen heeft dit reeds ingevoerd. Dit betekent onder andere dat de agentschappen nu zelf voor de begrotingscontrole moeten instaan. De externe, onafhankelijke ex ante-controle van de agentschappen is afgeschaft. Daar hebben wij in het kader van de nieuwe begrotingsverordening mee ingestemd. Ik ben echter bezorgd en vrees dat bepaalde zaken aan de controle zullen ontsnappen. De Interne Financiële Controledienst van de Commissie heeft helemaal geen middelen om alle transacties te onderzoeken. De Rekenkamer verricht weinig controles. Wij moeten daarom zeker zijn dat het interne controlesysteem van de agentschappen behoorlijk werkt. Het Bureau voor wederopbouw heeft het goed gedaan, maar helaas is er in de energiesector een grote fraudezaak geweest. Bij de fraude was geen enkele ambtenaar van het Bureau betrokken, maar het Bureau is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor de controle op de middelen van de EU. Ik heb de Commissie gevraagd voorstellen te doen om een eind te maken aan het verstrekken van fondsen aan de energiesector in Kosovo als de huidige situatie blijft voortduren. Het is jammer dat het Bureau de juiste aanbestedingsprocedure niet heeft gevolgd voor het sluiten van meerdere onderhandse aanwervingscontracten. De Commissie heeft de agentschappen echter gedwongen deze contracten te ondertekenen. Het sluiten van rechtstreekse contracten is niet verboden, maar het moet beperkt blijven tot speciale gevallen en het dient in alle openheid te gebeuren. Ik zou hier twee voorbeelden kunnen geven, maar ik zal het niet doen om te vermijden dat bij sommigen het schaamrood naar de wangen stijgt. Bij meerdere contracten die in 2001 ondertekend werden, zijn de regels niet gerespecteerd. Ik zal de commissaris meedelen dat dit niet meer mag gebeuren. Anders komen er problemen. Wij moeten ervoor zorgen dat de agentschappen de juiste aanbestedingsprocedures in acht nemen. Ik weet dat de regels soms bureaucratisch en ingewikkeld zijn en dat er misschien nog eens goed naar gekeken moeten worden, maar zolang er regels zijn, moeten ze nageleefd worden."@nl2
"Senhor Presidente, em primeiro lugar gostaria de tecer algumas observações relativamente à concessão de quitação à Comissão. Gostaria de recomendar que este ano a quitação seja dada em tempo útil. Todos sabemos da existência de problemas com os sistemas de contabilidade e informáticos da Comissão. Pudemos observar esses aspectos no relatório do Tribunal de Contas. Não é segredo que a Comissão, há muito tempo, devia ter feito alguma coisa para resolver o problema. Estou em crer que a Comissão reconheceu, finalmente, a gravidade da situação, tendo iniciado uma reforma muito abrangente. O facto de adiarmos a decisão de quitação para Outubro não altera nada. Seria muito mais eficaz nomear peritos externos para avaliar a proposta de reforma e que o Parlamento obrigasse a Comissão a cumprir os prazos. Também deverá ser dada quitação à Comissão atendendo às concessões que efectuou relativamente ao caso Eurostat. O Eurostat é um escândalo que se mantém há vários anos. O Eurostat celebrou acordos com empresas que lhe taparam os olhos e o burlaram. A Comissão compreendeu finalmente este aspecto e, sob pressão do Parlamento, rescindiu todos os contratos com as empresas em causa. Considero que devemos recompensá-la por isso. É muito raro que uma instituição como a Comissão admita um erro, mas neste caso fê-lo. O facto irá, finalmente, enviar um sinal a outras empresas, de que não se pode cometer fraude com a UE através da celebração de contratos. O caso Eurostat nunca teria visto a luz do dia se não fosse por uma funcionária do Eurostat. Neste contexto gostaria de enaltecer a senhora Dorte Schmidt-Brown e o seu extraordinário profissionalismo e integridade pessoal. Espero que a Comissão encontre uma solução que permita compensá-la. Este facto enviaria um sinal a outros funcionários da Comissão no sentido que a Comissão está a falar muito a sério quando indica que não tolerar a burla e a fraude. Recomendei que fosse dada quitação às três agências: a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, a Agência Europeia de Reconstrução e a Cedefop. As restantes agências terão de esperar. Apenas recentemente ficou finalmente claro que vamos ter de dar quitação a mais cinco agências. Precisamos de algum tempo para as analisar devidamente, antes de dar a quitação. Por conseguinte, aquilo que recomendo é uma proposta de adiamento por razões de ordem técnica. Existe um conjunto de problemas que são comuns a todas as agências. Basicamente considero que a Comissão deveria refrear um pouco e efectuar uma análise de custo-benefício relativa a todos os tipos de agências e à interacção entre elas. Poderá ter sido criada uma agência que, mais tarde, se prova ter esgotado o seu papel. Poderá haver necessidade de fundir algumas agências. Temos de estar sempre a avaliar se uma agência está a trazer alguma mais valia. Não deveremos ter agências só para que todos os Estados-Membros possam ter o seu próprio “bebé”. Muitas agências possuem uma estrutura administrativa muito grande. A culpa não será, necessariamente, das agências. Frequentemente são impostos fardos administrativos às agências que mais se adequam a uma administração com dimensões semelhantes à da Comissão. Devem, por isso, ser consideradas várias hipóteses. Poder-se-ia estudar a possibilidade de transferir para as agências algumas das tarefas actualmente executadas pela Comissão, por exemplo, no campo da educação e da saúde. Devemos também evitar a sobreposição entre o trabalho da Comissão e o trabalho das agências. Deverá ser ponderada cuidadosamente a necessidade de criar ainda mais agências de execução. Não poderiam estas tarefas ser confiadas às agências existentes? As agências também terão agora de adaptar o novo Regulamento Financeiro, aspecto que já se verificou no caso do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia, em Viena. Isto significa, entre outros, que o controlo financeiro passará a estar a cargo das próprias agências. Deixará, assim, de haver um controlo externo independente das agências. Aceitámos este aspecto como parte do novo Regulamento Financeiro. Entretanto, estou preocupado com o risco de que possa surgir um vazio ao nível do controlo. Os Serviços de Auditoria Interna da Comissão não possuem recursos suficientes para analisar individualmente cada uma das transacções. O Tribunal de Contas realizou muito poucas acções de verificação. Consequentemente, dependemos fortemente do bom funcionamento do sistema de controlo interno da própria agência. A Agência Europeia de Reconstrução tem estado, na generalidade, a sair-se bem, mas infelizmente verificou-se um caso muito grave de fraude no sector da energia. Nenhum funcionário da agência esteve envolvido na fraude. Mas, no final, a agência é responsável pelo controlo dos meios aplicados. Instei a Comissão para que apresente uma proposta para a eliminação por fases dos futuros meios comunitários para o sector da energia, no Kosovo, caso a situação actual se mantiver. É profundamente lamentável que a agência tenha celebrado, à margem das regras relativas aos concursos públicos, diversos acordos relativos à contratação de pessoal. Contudo, foi a própria Comissão, que obrigou as agências a celebrar esses contratos. Não é contra a lei celebrar contratos directos, mas deverá restringir-se a casos excepcionais e realizar-se com toda a transparência. Existem dois exemplos que poderia referir, porém não o farei para não envergonhar certas pessoas. No caso de diversos contratos assinados em 2001 não foram cumpridas as regras e gostaria de referir ao Senhor Comissário que esta situação não poderá voltar a acontecer, caso contrário irão surgir problemas. Temos de assegurar que as agências cumprem as regras relativas aos concursos públicos. Tenho consciência que as regras podem ser bastante burocráticas e complicadas – é um aspecto que teremos de analisar, mas enquanto estiverem em vigor teremos de as cumprir."@pt11
". Herr talman! Först vill jag säga några ord till kommissionen angående ansvarsfriskrivningen. Jag rekommenderar att ansvarsfriskrivningen i år genomförs i tid. Alla vet att det är problem med kommissionens räkenskaps- och datorsystem. Det framgår av revisionsrättens rapporter. Det är ingen hemlighet att kommissionen borde ha åtgärdat problemet för länge sedan. Jag tror att kommissionen nu har insett att situationen är allvarlig och man har inlett ett mycket omfattande reformarbete. Det har inte någon betydelse om vi skjuter på beviljandet av ansvarsfrihet till oktober. Det skulle vara mycket effektivare att låta externa experter utvärdera reformförslaget samtidigt som Europaparlamentet fortlöpande ser till att kommissionen följer sin tidsplan. Kommissionen bör också beviljas ansvarsfrihet i tid på grund av sina medgivanden när det gäller Eurostatärendet. Eurostat är en skandal och har varit det i många år. Eurostat har ingått kontrakt med firmor som har fuskat och sysslat med bedrägerier. Kommissionen har nu insett detta och efter påtryckningar från Europaparlamentet brutit alla kontrakt med de aktuella firmorna. Detta tycker jag är värt en eloge. Det förekommer mycket sällan att en institution som kommissionen erkänner ett fel, men det har skett i det här fallet. Detta sänder nu sent omsider en signal till andra firmor om att man inte ostraffat kan lura till sig kontrakt genom Europeiska unionens institutioner. Eurostatärendet hade aldrig avslöjats om det inte vore för en anställd inom Eurostat. Jag vill gärna framhålla Dorte Schmidt-Brown och hennes oerhörda yrkesmässiga och personliga integritet. Jag hoppas att kommissionen kommer fram till en lösning så att hon får upprättelse. Det skulle få andra anställda i kommissionen att inse att det är allvarligt menat när man säger att man inte tolererar fusk och bedrägeri. Jag har rekommenderat att man beviljar ansvarsfrihet åt tre organ: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Europeiska byrån för återuppbyggnad och Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning). Övriga organ får vänta ett tag till. Det blev först nyligen helt klart att ytterligare fem organ skall beviljas ansvarsfrihet. Vi måste få tid att syna dem närmare innan vi beviljar ansvarsfrihet. Därför föreligger av tekniska skäl ett förslag om anstånd, som jag vill rekommendera. Det finns en del problem som gäller allmänt för alla organen. Först och främst anser jag att kommissionen bör slå till bromsarna och utföra en kostnads-intäktsanalys avseende alla typer av organ och samspelet mellan dessa. Kanske har man inrättat ett organ som senare visar sig ha spelat ut sin roll. Eventuellt kan man slå ihop några av organen. Vi skall fortlöpande utvärdera om det innebär en fördel att ha ett organ, och inte bara ha organen för att alla medlemsstater skall ha var sin ”baby”. Flera organ har en mycket omfattande administration, vilket inte nödvändigtvis behöver bero på dem själva, eftersom organen ofta påtvingas administrativa bördor som vore bättre lämpade för en administration av kommissionens storlek. Det finns därför anledning att överväga olika lösningar. Organen skulle kunna åläggas fler uppgifter. Det vore kanske värt att överväga om en del av kommissionens uppgifter skulle kunna överföras till organen, exempelvis när det gäller frågor rörande utbildning och hälsa. Vi bör undvika överlappningar mellan kommissionens och organens arbete, och noga överväga om det finns behov av att inrätta ännu fler genomförandeorgan. Kan vi inte lika gärna fördela arbetsuppgifterna på de organ vi redan har? Nu skall organen även genomföra den nya budgetförordningen, vilket redan gjorts vid Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet i Wien. Det innebär bl.a. att organen nu själva skall ansvara för ekonomistyrningen, och att det inte längre kommer att finnas någon oberoende extern förhandskontroll av organen. Vi har accepterat detta som en del av den nya budgetförordningen, men det oroar mig att det kan komma att innebära en brist när det gäller kontrollen. Kommissionens interna revisionstjänst har inga som helst resurser att kontrollera de enskilda transaktionerna. Revisionsrätten gör mycket få stickprovskontroller, vilket innebär att vi är oerhört beroende av att det interna kontrollsystemet inom organen fungerar som det skall. Byrån för återuppbyggnad har generellt sett klarat sig bra, men tyvärr har det förekommit ett mycket omfattande bedrägeri inom energisektorn. Ingen av de anställda vid byrån var inblandade i bedrägeriet, men byrån ansvarar ju när allt kommer omkring för kontrollen av de EU-medel som används. Jag har uppmanat kommissionen att lägga fram förslag avseende ett stegvist borttagande av framtida EU-medel till energisektorn i Kosovo, om den nuvarande situationen inte förändras. Det är ytterst beklagligt att byrån har ingått flera underhandsavtal om åtaganden utan att ta hänsyn till upphandlingsbestämmelserna. Det är emellertid kommissionen som har tvingat organen att underteckna avtalen. Det är inte olagligt att underteckna direkta kontrakt, men det bör endast ske i särskilda fall, och då helt öppet. Jag skulle kunna nämna två exempel, men jag vill inte göra det här av hänsyn till dem som har anledning att rodna. Man har underlåtit att följa bestämmelserna när det gäller flera av de kontrakt som undertecknades under 2001. Jag vill understryka för kommissionsledamoten att detta är någonting som inte får hända igen. I så fall kommer det att uppstå problem. Vi skall se till att organen följer upphandlingsbestämmelserna. Jag är väl medveten om att bestämmelserna kan förefalla mycket byråkratiska och besvärliga och detta får vi givetvis titta på. Men så länge bestämmelserna finns så måste de följas."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ex ante"10,3,12,11,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph