Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-04-07-Speech-1-071"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030407.5.1-071"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Members of this House need no formal training, no examination and no specific qualifications, yet in this instance they are pronouncing on the qualifications required by other people who do a job for which they themselves are unqualified and which most of them could not do. In any regulatory system not all controls have equal impact. As regulation increases in complexity and breadth, the law of diminishing returns kicks in. As control further increases it then becomes counterproductive. The case has not been made that these controls, already applying in France and the Netherlands, will make goods vehicles safer. In fact some countries which do not require these additional qualifications already have higher safety values. At the very least therefore, the law has reached the point of diminishing return. In my own country, as the ordinary driving test has become more stringent, it becomes harder for working class youngsters to afford. As a result, driving legally has become the privilege of the sons and daughters of the wealthy, while the number of people driving without any licence is estimated at over one million. With increased training and education requirements, driving goods vehicles will similarly become the exclusive domain of the privileged middle classes or of those who are fortunate enough to work for employers who feel obliged or are possibly legally bound to pay all of their training fees, plus the cost of replacement drivers while they take time off work to complete their training courses. For small employers, that would be a considerable financial burden which could lead to bankruptcy and subsequent job losses. In the United Kingdom most employers agree that their drivers have already taken strict tests, have undergone thorough medical examinations, and consider themselves quite rightly to be the elite amongst drivers on our roads. They would be insulted by a requirement to constantly improve their driving. Safety is of course paramount, and limits on permitted driving hours make good sense, but that is a completely different subject. Thus what we have here is reverse social engineering. This House is contributing to the process of making more and more jobs unattainable for those who traditionally did them and benefited from so doing. If it carries on in this way, we had better increase the number of places in this House, since that will be the only occupation left that unqualified people would be allowed to do."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, medlemmerne af Parlamentet behøver ingen særlig undervisning, eksamen eller specifikke kvalifikationer, men i dette tilfælde taler de om kvalifikationer, som andre personer skal have for at udføre et job, som de selv er ukvalificerede til, og som de fleste ikke ville kunne klare. Det er ikke alle ordninger, der har samme virkning. Hvis ordningen bliver alt for kompliceret, opnår man ikke de tilsigtede resultater. Når kontrollen øges yderligere, får det den modsatte virkning. Der har ikke været beviser på, at disse kontrolsystemer, der allerede er gældende i Frankrig og Nederlandene, vil gøre lastbiler mere sikre. Faktisk har nogle lande, der ikke kræver disse yderligere kvalifikationer, allerede et højere sikkerhedsniveau. Derfor har loven nået det punkt, hvor resultaterne ikke bliver lige så gode. I mit eget land, hvor kravene til den almindelige køreprøve er strammet, er det sværere for dårligere stillede unge at få råd til det. Derfor bliver det at køre bil et privilegium for sønner og døtre af velhavende familier, og samtidig beregnes det, at antallet af personer, der kører uden kørekort, ligger på over 1 million. Ligeledes vil det med de øgede krav til undervisning og uddannelse kun være den privilegerede middelklasse, der kan køre lastbil, eller dem, der er heldige at have arbejdsgivere, der føler sig forpligtet til eller måske er bundet til at betale en del af deres undervisningsudgifter plus udgifterne til reserveførere, mens de tager fri fra arbejde for at følge deres undervisning. For arbejdsgivere i mindre virksomheder vil der være en betydelig økonomisk byrde, der kan føre til konkurs og efterfølgende tab af arbejdspladser. I Det Forenede Kongerige er de fleste arbejdsgivere enige om, at deres førere allerede har bestået strenge prøver, gennemgået grundige helbredsundersøgelser og helt korrekt betragter sig selv som elitebilister. Det ville være en fornærmelse mod dem at stille krav om konstant at forbedre deres kørsel. Sikkerhed er naturligvis afgørende, og begrænsninger af køretid er helt fornuftigt, men det er et helt andet emne. Det, der er tale om her, er omvendt socialpolitik. Parlamentet bidrager til processen ved at gøre flere og flere job uopnåelige for de personer, der traditionelt har udført disse opgaver og været glade for det. Hvis det fortsætter, må vi hellere øge antallet af pladser i Parlamentet, for det vil snart være den eneste beskæftigelse, som kan varetages af ukvalificerede personer."@da1
"Frau Präsidentin! Abgeordnete dieses Hauses brauchen keine formale Ausbildung, keine Prüfung und keine speziellen Qualifikationen, trotzdem befinden sie in diesem Falle darüber, welche Qualifikationen andere vorweisen müssen, die eine Arbeit tun, für die sie selbst nicht qualifiziert sind und die die meisten von ihnen nicht ausüben könnten. In einem Regelungssystem haben nicht alle Kontrollen dieselben Folgen. Werden die Vorschriften komplizierter und umfassender, tritt das Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs ein. Nimmt die Kontrolle weiter zu, wird sie kontraproduktiv. Es ist noch nicht erwiesen, dass die in Frankreich und den Niederlanden bereits geltenden Kontrollen Nutzfahrzeuge sicherer machen. Tatsächlich weisen sogar einige Länder, in denen solche zusätzlichen Qualifikationen nicht erforderlich sind, bereits jetzt bessere Sicherheitswerte auf. Deshalb tritt mindestens das Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs ein. In meinem Heimatland, wo die normalen Fahrprüfungen strenger geworden sind, wird es für Jugendliche aus der Arbeiterklasse schwerer, das Geld dafür aufzubringen. Das legale Führen eines Fahrzeugs ist somit zu einem Privileg der Söhne und Töchter der Reichen geworden, während die Zahl derer, die ohne Führerschein unterwegs sind, auf mehr als eine Million geschätzt wird. Wenn mehr Aus- und Fortbildung gefordert sind, wird das Führen von Lastkraftwagen gleichfalls nur noch der privilegierten Mittelklasse oder denen möglich sein, die das Glück haben, für Arbeitgeber tätig zu sein, die sich verpflichtet fühlen oder vielleicht gesetzlich verpflichtet sind, die Ausbildungsgebühren zu übernehmen – neben den Kosten für die Aushilfsfahrer, die sie vertreten, solange sie zur Weiterbildung freigestellt sind. Für Kleinunternehmen wäre dies eine beträchtliche finanzielle Belastung, die den Konkurs und damit den Verlust von Arbeitsplätzen nach sich ziehen könnte. Im Vereinigten Königreich vertreten die meisten Arbeitgeber die Auffassung, dass ihre Fahrer bereits strenge Prüfungen bestanden, gründliche medizinische Untersuchungen absolviert haben und sich zu Recht als Elite der Kraftfahrer auf unseren Straßen betrachten. Die Forderung, ihre Fahrweise ständig zu verbessern, würde sie beleidigen. Natürlich steht die Sicherheit an oberster Stelle, und die Begrenzung der zulässigen Lenkzeiten ist sehr sinnvoll, aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier geht es um soziale Optimierung in die falsche Richtung. Dieses Haus trägt dazu bei, dass immer mehr Arbeitsplätze für jene, die diese traditionell ausgefüllt und daraus ihren Unterhalt bestritten haben, unerreichbar werden. Wenn das so weitergeht, sollten wir die Zahl der Sitze in diesem Haus erhöhen, weil dies am Ende die einzige Beschäftigung sein wird, die ohne besondere Qualifikationen ausgeübt werden darf."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, οι βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου δεν χρειάζονται καμία επίσημη κατάρτιση, εξετάσεις ή κάποια ειδικά προσόντα και, παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή αποφασίζουν για τα απαραίτητα προσόντα άλλων ανθρώπων που κάνουν μια δουλειά, για την οποία οι ίδιοι οι βουλευτές δεν είναι ειδικευμένοι και που οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να κάνουν. Σε κάθε ρυθμιστικό σύστημα δεν έχουν όλοι οι έλεγχοι ίσο αντίκτυπο. Καθώς η περιπλοκότητα και το εύρος του κανονιστικής ρύθμισης αυξάνει, τίθεται σε λειτουργία ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης. Όταν ο έλεγχος αυξάνει περισσότερο, τότε καθίσταται αντιπαραγωγικός. Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι έλεγχοι αυτοί, που ήδη εφαρμόζονται στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, θα καταστήσουν τα οδικά οχήματα ασφαλέστερα. Στην πραγματικότητα, μερικές χώρες που δεν απαιτούν αυτά τα επιπρόσθετα προσόντα, ήδη διαθέτουν υψηλότερους δείκτες ασφαλείας. Συνεπώς, ο νόμος έχει τουλάχιστον αγγίξει το σημείο της φθίνουσας απόδοσης. Στη χώρα μου, είναι πιο δύσκολο για τους νέους της εργατικής τάξης να αντεπεξέλθουν στις συνηθισμένες εξετάσεις οδήγησης, καθώς έχουν καταστεί αυστηρότερες. Κατά συνέπεια, η νόμιμη οδήγηση έχει γίνει προνόμιο των υιών και των θυγατέρων των πλουσίων, ενώ ο αριθμός των ατόμων που οδηγούν χωρίς άδεια εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο. Αυξάνοντας τις απαιτήσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης, η οδήγηση οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών θα καταστεί ομοίως αποκλειστικός τομέας της προνομιούχας μεσαίας τάξης ή αυτών που έχουν την τύχη να εργάζονται σε εργοδότες που αισθάνονται την υποχρέωση ή πιθανόν δεσμεύονται νομικά να πληρώσουν όλα τα δίδακτρα συν το κόστος αντικατάστασης των οδηγών, όταν απουσιάζουν από την εργασία τους για να ολοκληρώσουν τα μαθήματα κατάρτισης. Για τους μικρούς εργοδότες, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σημαντικό οικονομικό βάρος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρεοκοπία και επακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι περισσότεροι εργοδότες συμφωνούν ότι οι οδηγοί τους έχουν ήδη περάσει αυστηρές δοκιμασίες, έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις και θεωρούν, δικαίως, ότι είναι η αφρόκρεμα των οδηγών που κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Μια απαίτηση συνεχούς βελτίωσης της οδήγησής τους θα τους προσέβαλε. Η ασφάλεια είναι φυσικά εξέχουσας σημασίας, και τα όρια στις επιτρεπόμενες ώρες οδήγησης έχουν κάποιο νόημα, αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα. Έτσι, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μια ανάδρομη κοινωνική μηχανική. Το Σώμα αυτό συμβάλλει στη διαδικασία, ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας να καθίστανται ανέφικτες για αυτούς που παραδοσιακά απασχολούνταν σε αυτές και επωφελούνταν από αυτό. Εάν το Σώμα συνεχίσει αυτήν την πορεία, καλά θα κάναμε να αυξήσουμε τον αριθμό των θέσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο, καθώς αυτή θα είναι η μοναδική απασχόληση που θα επιτρέπεται πλέον σε ανειδίκευτα άτομα."@el8
"Señora Presidenta, ningún diputado de esta Cámara necesita una enseñanza formal ni exámenes ni determinadas cualificaciones, pero se permiten pronunciarse sobre el tipo de cualificaciones que necesitan reunir otras personas para realizar un trabajo para el que ellos no están cualificados y que la mayoría no podría hacer. En un sistema reglamentario no todos los controles tienen el mismo efecto. Cuanto más compleja y amplia sea la normativa, tanto más incide la ley del rendimiento decreciente. A medida que aumenta el control, deviene contraproducente. No se ha probado que estos controles, que ya se aplican en Francia y los Países Bajos, harán que los vehículos de transporte de mercancías sean más seguros. De hecho, algunos países que no exigen estas cualificaciones adicionales, tienen índices de seguridad más altos. En consecuencia, la ley ha alcanzado el punto de rendimiento decreciente. En mi país, donde el examen de conducir ordinario se ha vuelto más estricto, los jóvenes de clase trabajadora tienen más dificultades para costeárselo. Debido a ello, la obtención del permiso de conducir se ha convertido en un privilegio exclusivo de los hijos de los acomodados, mientras se estima que más de un millón de personas conducen sin permiso. Si aumentan los requisitos de formación y educación, la conducción de vehículos de transporte de mercancías se convertirá en una actividad exclusiva de la clase media privilegiada o de los que son suficientemente afortunados de trabajar para empresarios que se sienten obligados o que quizá tengan la obligación legal de pagar todos los gastos de su formación, además del coste que supone sustituir a los conductores que asisten a los cursos de formación durante las horas de trabajo. Para los pequeños empresarios, este trámite supondría una carga económica considerable que les conduciría a la quiebra y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. En el Reino Unido, la mayoría de los empresarios coinciden en afirmar que sus conductores ya han realizado estrictos exámenes, se han sometido a revisión médica y se consideran, con bastante razón, la élite de los conductores en nuestras carreteras. Se sentirían insultados ante la exigencia de mejorar constantemente su conducción. La seguridad es un asunto de suma importancia, por supuesto, y la limitación del número de horas de conducción permitidas es razonable, pero este es un tema completamente diferente. Por tanto, estamos ante una ingeniería social al revés. Esta Cámara está contribuyendo al proceso por el que cada vez más empleos están fuera del alcance de quienes tradicionalmente los desempeñaban y se beneficiaban de ello. Si continuamos por esta vía, será mejor que aumentemos el número de escaños en esta Cámara, puesto que este será el único puesto al que podrán optar las personas no cualificadas."@es12
"Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenet eivät tarvitse muodollista koulutusta, kokeita eivätkä erityistaitoja, mutta nyt he ilmaisevat mielipiteitään vaatimuksista, joita edellytetään muilta ihmisiltä, jotka tekevät sellaista työtä, johon he itse ovat epäpäteviä ja jota useimmat heistä eivät pystyisi tekemään. Kaikilla valvontatoimilla ei ole samanlaista merkitystä sääntelyjärjestelmässä. Koska sääntely mutkistuu ja laajenee, vähenevän tuoton laki alkaa vaikuttaa. Kun valvonta lisääntyy entisestään, sen vaikutus muuttuu kielteiseksi. Ei ole esitetty todisteita siitä, että tällaiset Ranskassa ja Alankomaissa jo sovellettavat valvontatoimet parantaisivat tavarankuljetusajoneuvojen turvallisuutta. Itse asiassa joissakin valtioissa, joissa ei edellytetä näitä lisävaatimuksia, on jo parempi turvallisuustaso. Laki on siksi tullut vähintäänkin vähenevän tuoton vaiheeseen. Kotivaltiossani tavallisesta ajokortista on tullut entistä kalliimpi, minkä vuoksi työväenluokan nuorten on aiempaa vaikeampi hankkia ajokorttia. Laillisesta ajamisesta on tullut siksi varakkaiden perheiden poikien ja tyttärien etuoikeus, ja ilman ajokorttia ajavia arvioidaan olevan yli miljoona. Koulutus- ja valmennusvaatimusten lisääntyessä myös tavarankuljetusajoneuvojen kuljettamiseen on mahdollisuus ainoastaan etuoikeutetuilla keskiluokilla tai niillä, jotka ovat tarpeeksi onnekkaita saadessaan työskennellä sellaisille työnantajille, jotka katsovat olevansa velvollisia tai joilla on mahdollisesti oikeudellinen velvollisuus maksaa kaikki työntekijöidensä koulutusmaksut sekä sijaisten palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset kuljettajien ollessa pois työstä jatkokoulutuksen vuoksi. Pienille työnantajille tämä olisi huomattava taloudellinen rasite, joka saattaisi johtaa vararikkoon ja myöhemmin työpaikkojen menetykseen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa useimmat työnantajat ovat samaa mieltä siitä, että heidän kuljettajansa ovat jo suorittaneet vaativia kokeita ja käyneet perusteellisessa lääkärintarkastuksessa ja että kuljettajat katsovat aivan perustellusti kuuluvansa teillämme liikkuvien kuljettajien eliittiin. Olisi loukkaus vaatia heitä alinomaa parantamaan ajotapaansa. Turvallisuus on tietenkin etusijalla, ja sallittujen ajotuntien rajoitukset ovat järkeviä, mutta se onkin jo aivan eri asia. Tässä on nyt kyse käänteisestä yhteiskuntakehityksen ohjailusta. Parlamentti edistää prosessia, jossa yhä useammat työt viedään niiden ulottumattomiin, jotka ovat perinteisesti tehneet näitä töitä ja hyötyneet niistä. Jos tällainen kehitys jatkuu, meidän olisi syytä lisätä parlamentin paikkoja, koska se on kohta ainoa työ, jota epäpätevillä henkilöillä on mahdollisuus tehdä."@fi5
"Madame la Présidente, les députés de la présente Assemblée ne doivent suivre aucune formation formelle, ne passer aucun examen, ne présenter aucune qualification particulière, et pourtant, dans le cas qui nous occupe, ils se prononcent sur les qualifications requises par d'autres personnes qui exercent un travail pour lequel ils ne sont pas qualifiés et que la plupart ne pourraient pas faire. Dans tout système réglementaire, l'impact des contrôles est variable. Lorsque les réglementations deviennent plus complexes et plus étendues, la loi des rendements décroissants entre en jeu. À mesure que le contrôle s'intensifie, il devient contreproductif. Rien ne permet de dire avec certitude que ces contrôles qui s'appliquent déjà en France et aux Pays-Bas rendront les véhicules de transport de marchandises plus sûrs. En réalité, certains pays qui n'exigent pas ces qualifications supplémentaires, appliquent déjà des valeurs de sécurité supérieures. Aussi, on peut dire que la législation a, au minimum, atteint le point du rendement décroissant. Dans mon propre pays, depuis qu'il est devenu plus difficile d'obtenir son permis de conduire, il est aussi devenu plus difficile pour les jeunes des classes ouvrières de s'offrir des cours d'auto-école. C'est donc devenu un privilège réservé aux enfants de familles aisées que de conduire légalement, tandis que le nombre de personnes qui prennent le volant sans permis est évalué à plus d'un million. Compte tenu de l'accroissement des exigences en matière de formation et d'enseignement, les véhicules de transport de marchandises tomberont aussi dans le domaine exclusif des classes moyennes privilégiées ou des personnes qui ont la chance de pouvoir travailler pour un employeur qui se sent moralement obligé ou qui est juridiquement contraint de prendre en charge non seulement l'ensemble des frais de formation de leur personnel, mais aussi le coût occasionné par le remplacement des chauffeurs en congé-formation. Pour les petits employeurs, cela représenterait une charge financière considérable susceptible de les conduire à la faillite ou à des licenciements massifs. Au Royaume-Uni, la plupart des employeurs déclarent que leurs conducteurs ont déjà subi des tests stricts, des examens médicaux complets, et qu'ils se considèrent à très juste titre comme une élite dans leur domaine. Il serait insultant pour eux d'être contraints d'améliorer constamment leur manière de conduire. Bien entendu, la sécurité est primordiale, la limitation du nombre d'heures de conduite autorisées relève du bon sens, mais c'est une toute autre question. Aussi, nous assistons ici à une ingénierie sociale inverse. La présente Assemblée contribue au processus qui consiste à rendre de plus en plus d'emplois inaccessibles à ceux qui les exerçaient habituellement et qui en tiraient une satisfaction. Si nous continuons dans ce sens, il vaudrait mieux que nous augmentions le nombre de sièges de cet hémicycle, car ce sera la seule profession que les personnes non qualifiées seraient autorisées à exercer."@fr6
"Signora Presidente, i deputati di quest’Assemblea non hanno bisogno di una formazione specifica, di esami o di altra qualifica, eppure in questa sede si stanno pronunciando sulle qualifiche richieste ad altre persone le quali svolgono un lavoro per cui questi deputati non sono qualificati e che la maggior parte di loro non sarebbe in grado di svolgere. In qualsiasi sistema normativo, non tutti i controlli hanno pari effetti. A fronte di normative sempre più vaste e complesse riaffiora la legge dei rendimenti decrescenti. Aumentando ulteriormente i controlli, l’attività diventa controproducente. Non è stato dimostrato che questi controlli, che già vigono in Francia e nei Paesi Bassi, renderanno più sicuri i veicoli addetti al trasporto merci. In realtà, alcuni paesi che non richiedono qualifiche aggiuntive hanno migliori di sicurezza. Pertanto la normativa è già arrivata al punto in cui il rendimento decresce. Nel mio paese, poiché l’esame di guida è diventato più difficile, diventa arduo per i giovani del proletariato poterselo permettere. Di conseguenza, guidare con le carte in regola è diventato appannaggio dei figli dei ricchi, mentre oltre un milione di persone guida senza patente. Con l’introduzione di criteri di formazione più rigidi, guidare veicoli per il trasporto di merci diventerà allo stesso modo dominio esclusivo dei privilegiati della classe media o di coloro che sono così fortunati da lavorare per imprenditori che si ritengono obbligati, o sono obbligati per legge, a pagare le spese di formazione, oltre al costo di dover sostituire i conducenti che si assentano per poter frequentare i corsi di formazione. Per i piccoli imprenditori si tratterebbe di un notevole costo finanziario che potrebbe causare il fallimento e quindi la perdita di posti di lavoro. Nel Regno Unito la maggior parte dei datori di lavoro ritiene che i conducenti alle sue dipendenze abbiano già superato esami molto severi, abbiano superato i controlli medici e si considerino giustamente l’ tra i conducenti. Si sentirebbero offesi se gli fosse imposto di migliorare costantemente le loro capacità di guida. La sicurezza è ovviamente di importanza capitale e i limiti sui tempi di guida sono opportuni, ma qui si tratta di una questione oltremodo diversa. In realtà ci troviamo di fronte ad un’ingegneria sociale alla rovescia. L’Assemblea sta contribuendo a rendere sempre più posti di lavoro irraggiungibili per coloro che tradizionalmente li svolgono e si guadagnano da vivere in questo modo. Se continua così, faremmo meglio ad aumentare il numero dei seggi in Parlamento, poiché sarà l’unico mestiere rimasto per persone non qualificate."@it9
"Madam President, Members of this House need no formal training, no examination and no specific qualifications, yet in this instance they are pronouncing on the qualifications required by other people who do a job for which they themselves are unqualified and which most of them could not do. In any regulatory system not all controls have equal impact. As regulation increases in complexity and breadth, the law of diminishing returns kicks in. As control further increases it then becomes counterproductive. The case has not been made that these controls, already applying in France and the Netherlands, will make goods vehicles safer. In fact some countries which do not require these additional qualifications already have higher safety values. At the very least therefore, the law has reached the point of diminishing return. In my own country, as the ordinary driving test has become more stringent, it becomes harder for working class youngsters to afford. As a result, driving legally has become the privilege of the sons and daughters of the wealthy, while the number of people driving without any licence is estimated at over one million. With increased training and education requirements, driving goods vehicles will similarly become the exclusive domain of the privileged middle classes or of those who are fortunate enough to work for employers who feel obliged or are possibly legally bound to pay all of their training fees, plus the cost of replacement drivers while they take time off work to complete their training courses. For small employers, that would be a considerable financial burden which could lead to bankruptcy and subsequent job losses. In the United Kingdom most employers agree that their drivers have already taken strict tests, have undergone thorough medical examinations, and consider themselves quite rightly to be the elite amongst drivers on our roads. They would be insulted by a requirement to constantly improve their driving. Safety is of course paramount, and limits on permitted driving hours make good sense, but that is a completely different subject. Thus what we have here is reverse social engineering. This House is contributing to the process of making more and more jobs unattainable for those who traditionally did them and benefited from so doing. If it carries on in this way, we had better increase the number of places in this House, since that will be the only occupation left that unqualified people would be allowed to do."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, de leden van dit Parlement hebben geen specifieke opleiding of kwalificaties nodig en hoeven ook geen examen af te leggen. Toch spreken ze zich hier uit over de kwalificaties die andere mensen moeten hebben om werk te doen waarvoor deze parlementsleden zelf niet bevoegd zijn en waartoe de meesten niet in staat zouden zijn. In een stelsel van regels hebben maatregelen niet altijd hetzelfde effect. Naarmate de complexiteit en draagwijdte van de reglementering toeneemt, wordt de wet van de afnemende meeropbrengsten steeds sterker voelbaar. En als men de reglementering blijft uitbreiden, gaat zij tenslotte averechts werken. Het is nog niet bewezen dat deze maatregelen, die in Frankrijk en Nederland al van kracht zijn, het vrachtverkeer veiliger maken. Een aantal landen waar deze aanvullende kwalificaties niet vereist zijn, kennen ook nu al betere veiligheidscijfers. We kunnen dan ook op zijn minst stellen dat de regelgeving het punt van de afnemende meeropbrengst heeft bereikt. In mijn eigen land is het gewone rijexamen steeds strenger geworden en daarom kunnen veel jongeren uit de arbeidersklasse zich deze test steeds moeilijker veroorloven. Als gevolg hiervan is legaal autorijden het voorrecht geworden van kinderen van de rijken en rijden er volgens schatting meer dan een miljoen mensen zonder rijbewijs rond. Nu de opleidingseisen voor het besturen van bedrijfsvoertuigen worden verscherpt, zal ook deze activiteit voorbehouden blijven aan de bevoorrechte middenklasse of aan degenen die het geluk hebben dat hun baas zich verplicht voelt of wettelijk verplicht is de opleidingskosten te betalen en tevens bereid is vervangende chauffeurs in te zetten, zodat andere werknemers vrij kunnen nemen om rijlessen te volgen. Voor kleine werkgevers betekent dit een aanzienlijke financiële last die zou kunnen leiden tot faillissementen en banenverlies. In het Verenigd Koninkrijk zijn de meeste werkgevers van mening dat de examens die hun chauffeurs hebben afgelegd al streng genoeg zijn. Die bestuurders hebben ook strenge medische tests ondergaan en zien zichzelf terecht als de elite onder de weggebruikers. Zij zouden zich geschoffeerd voelen door de eis om hun rijvaardigheid alsmaar weer te verbeteren. Veiligheid komt natuurlijk op de eerste plaats en beperkingen van de rijtijd van bestuurders zijn volkomen terecht, maar dat is een geheel andere kwestie. Wat wij hier zien is averechts sociaal beleid. Dit Parlement is bezig meer en meer banen buiten het bereik te brengen van de mensen die deze banen traditioneel vervulden en er hun brood mee verdienden. Als we zo doorgaan moeten we misschien het aantal zetels in dit Parlement maar uitbreiden, want het beroep van parlementslid zal dan zo’n beetje het enige zijn waarvoor geen diploma’s vereist zijn."@nl2
"Senhora Presidente, os Deputados a este Parlamento não necessitam de formação formal, não são submetidos a exame e não lhes são exigidas qualificações específicas. No entanto, nesta ocasião, são chamados a pronunciar-se sobre as qualificações exigidas a outras pessoas, que fazem um trabalho que eles próprios não estão qualificados para fazer e que a maioria deles não seria capaz de desempenhar. Em qualquer sistema regulador, os controlos não têm todos o mesmo impacto. Quanto maior a complexidade e o alcance de uma regulamentação, mais a lei do rendimento decrescente se faz sentir. Se o controlo for adicionalmente reforçado, a certa altura torna-se contraproducente. Não está provado que estes controlos, já instaurados em França e nos Países Baixos, contribuam para tornar mais seguros os veículos de transporte de mercadorias. Aliás, determinados países que não exigem estas qualificações suplementares já apresentam índices de segurança mais elevados. Por conseguinte, a lei atingiu, pelo menos, o ponto de rendimento decrescente. No meu país, atendendo a que o exame de condução normal se tornou mais rigoroso, passou a ser mais difícil para os jovens da classe trabalhadora o acesso financeiro ao mesmo. Em consequência, o acto de conduzir legalmente passou a constituir um privilégio dos filhos e filhas de pais ricos, enquanto se calcula que mais de um milhão de pessoas conduz sem qualquer licença. Com o acréscimo das exigências de formação e educação, conduzir veículos de mercadorias passará igualmente a ser do domínio exclusivo das classes médias privilegiadas ou daqueles que são suficientemente afortunados para ter empregadores que se sentem obrigados, ou que porventura são forçados por lei, a pagar todos os seus custos de formação, acrescidos dos encargos com motoristas substitutos durante o período em que eles se ausentam do serviço para concluir o seu curso de formação. Para os pequenos empregadores, isto representaria um encargo financeiro considerável, que poderia conduzir à falência e a mais perdas de postos de trabalho. No Reino Unido, a maior parte dos empregadores partilha a opinião de que os seus motoristas já foram submetidos a rigorosos exames de condução, fizeram exames médicos exaustivos, e se consideram, com razão, a elite dos motoristas que circulam nas nossas estradas. Estes motoristas sentir-se-iam insultados perante a exigência de terem de melhorar constantemente a sua condução. A segurança é evidentemente um requisito primordial, e faz todo o sentido impor restrições em termos do número admissível de horas de condução, mas essa é uma questão totalmente diferente. O que temos aqui é, por conseguinte, a engenharia social ao invés. Este Parlamento está a contribuir para o processo de tornar um número cada vez maior de postos de trabalho inatingíveis para aqueles que tradicionalmente os executavam e beneficiavam com isso. A continuar assim, melhor será que aumentemos o número de lugares nesta casa, pois será esta a única ocupação que será permitido às pessoas não qualificadas desempenhar."@pt11
"Fru talman! Kammarens ledamöter behöver ingen formell utbildning, inget prov och inga specifika kvalifikationer, ändå uttalar de sig i den här frågan om kvalifikationer som krävs för andra människor, som utför ett arbete som de själva inte är kvalificerade för och som de flesta av dem inte skulle klara av. Det finns inget regelverk där alla kontroller har samma inverkan. När förordningarna ökar i komplexitet och vidd sätter improduktiviteten in. Om kontrollen ökar ytterligare blir den kontraproduktiv. Det har inte bevisats att dessa kontroller, som redan tillämpas i Frankrike och Nederländerna, kommer att göra lastfordon säkrare. Faktum är att vissa länder som inte kräver dessa ytterligare kvalifikationer redan har högre säkerhetsnivåer. Följaktligen har lagen i alla händelser nått punkten för improduktivitet. I mitt eget land har det sedan den vanliga uppkörningen för körkort blivit strängare blivit svårare för ungdomar från arbetarklassen att ha råd att ta körkort. Att köra lagligt har som följd av detta blivit ett privilegium för söner och döttrar till de välbärgade, medan antalet människor som kör utan körkort har stigit till över en miljon. Med ökade krav på fortbildning och utbildning kommer det på liknande sätt att bli den privilegierade medelklassens exklusiva rätt, eller deras rätt som har tillräckligt stor tur att vara anställda hos arbetsgivare som känner sig tvungna, eller kanske är skyldiga enligt lag, att betala alla utbildningskostnader plus kostnaden för ersättningsförare medan de tar ledigt för att slutföra sina kurser, att köra lastfordon. För småföretagare skulle det vara en väsentlig ekonomisk börda som skulle kunna leda till konkurs och påföljande förluster av arbetstillfällen. I Förenade kungariket instämmer de flesta arbetsgivare i att deras förare redan har genomgått stränga prov, gått igenom medicinska undersökningar och med rätta anser sig själva höra till eliten bland förarna på våra vägar. De skulle bli förolämpade av ett krav på att ständigt förbättra sin körning. Säkerhet är naturligtvis ytterst viktigt, och begränsning av tillåtna körtider är vettigt, men det är en helt annan fråga. Vad vi har här är alltså bakvänd socialpolitik. Den här kammaren bidrar till processen att placera allt fler arbeten utom räckhåll för dem som tidigare utförde dessa och fick behållning av att göra dem. Om det fortsätter så här är det bäst att vi ökar antalet platser i den här kammaren, eftersom detta kommer att vara det enda yrke som finns kvar som okvalificerade människor tillåts utföra."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph