Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-03-27-Speech-4-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030327.3.4-155"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Não obstante a minha preocupação com a verificação de graves irregularidades na gestão, utilização e protecção dos interesses financeiros comunitários e a convicção de que o cumprimento dos fins e valores da União não se fará sem o combate à fraude – merecedor de uma política coerente e articulada -, votei contra este Relatório. A concordância de princípio quanto à necessidade de fazer face àquela criminalidade não permite o menosprezo pelas diferentes soluções juscriminais internas dos Estados-Membros, decorrentes dos seus sistemas e tradições jurídicas e muito menos consente o descrédito face às suas capacidades de fazerem Justiça, em cooperação sempre que necessário (art. 31.º T.U.E.). A tentativa de absorção das funções dos Estados-Membros veiculada no relatório, invocando imperativos de eficácia e sob o pretexto do combate à criminalidade financeira, constitui, em meu entender, mais uma das obstinadas investidas federalistas, recusando outras soluções acessíveis e eficazes e descurando o papel fulcral e insubstituível dos Estados enquanto condutores da construção europeia e aplicadores privilegiados do Direito. O confesso propósito de criar um regime europeu de direito penal e de direito processual penal que extravasa largamente o estrito âmbito deste Relatório (e do disposto nos Tratados) é disso prova cabal, sem debate alargado e profundo, nem discussão séria sobre todas as implicações daí decorrentes."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Selv om jeg er overordentligt bekymret over, at der konstateres alvorlige uregelmæssigheder i forvaltningen, anvendelsen og beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser, og selv om jeg er overbevist om, at Unionens mål og værdier ikke kan indfries uden bekæmpelse af svig - hvilket fordrer en sammenhængende og samordnet politik - har jeg stemt imod denne betænkning. Principiel enighed i, at denne form for kriminalitet skal bekæmpes, er ikke ensbetydende med ligegyldighed over for medlemsstaternes egne strafferetlige løsninger, betinget af deres retssystemer og -traditioner, og tillader endnu mindre, at der næres mistillid til deres evne til at udøve retfærdighed også i samarbejde med andre, hvor det findes nødvendigt (EU-traktatens artikel 31). Betænkningens forsøg på at overtage medlemsstaternes funktioner under påberåbelse af effektivitetsbehov og med henvisning til kampen mod økonomisk kriminalitet udgør efter min opfattelse endnu et af de evindelige føderalistiske anslag, hvor man afviser andre mulige og effektive løsninger og ignorerer staternes afgørende og uerstattelige rolle som privilegerede omdrejningspunkter for både den europæiske integrationsproces og gennemførelsen af den givne retsorden. Det udtrykkelige formål at ville indføre en materiel strafferet og strafferetlige procesregler for EU, hvilket går langt ud over denne betænknings rammer (og traktaternes bestemmelser), er et entydigt bevis herpå, og dét uden nogen omfattende og grundig debat eller alvorlig diskussion om alle de konsekvenser, som det ville indebære."@da1
". Obwohl ich die gravierenden Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung, bei der Verwendung und beim Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften mit Sorge sehe, und obwohl ich überzeugt bin, dass die Ziele und Werte der Union nicht gewahrt werden, wenn Betrug nicht bekämpft wird – wofür es einer in sich schlüssigen und abgestimmten Politik bedarf –, habe ich gegen diesen Bericht gestimmt. Eine prinzipielle Zustimmung dazu, dass etwas gegen diese Form der Kriminalität unternommen werden muss, bedeutet nicht, dass wir die verschiedenen Lösungen im Strafrecht der Mitgliedstaaten gering schätzen dürfen, die aus deren Rechtssystemen und -traditionen herrühren, und noch weniger, deren Fähigkeit der Justizausübung in Zusammenarbeit – soweit erforderlich – (Artikel 31 EUV) zu missachten. Der im Bericht vorgetragene Versuch, die Funktionen der Mitgliedstaaten aufzuweichen, indem man sich auf Zwänge der Wirksamkeit und den Vorwand der Bekämpfung der Finanzkriminalität beruft, ist meiner Ansicht nach wieder einer dieser eigensinnigen föderalistischen Übergriffe, bei denen andere mögliche und wirksame Lösungen abgelehnt und die unersetzbare Hauptrolle der Staaten als Führer des europäischen Aufbauwerks und privilegierte Kraft der Umsetzung des Rechts gering geschätzt werden. Ein klarer Beweis dafür ist die bekundete Absicht, ein europäisches Strafrechts- und Strafprozessrechtssystem zu schaffen, das über den strikten Rahmen dieses Berichts (und die Bestimmungen in den Verträgen) hinausgeht, denn es hat bisher keine breite und tief gehende Debatte oder irgendeine Diskussion zu den Folgen gegeben, die das nach sich ziehen würde."@de7
". Παρά τις ανησυχίες μου για την ύπαρξη σοβαρών ανωμαλιών στη διαχείριση, τη χρήση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, και παρά την πεποίθησή μου ότι οι στόχοι και οι αξίες της Ένωσης δεν θα υποστηριχθούν, παρά μόνο εάν καταπολεμηθεί η απάτη –γεγονός που δικαιολογεί μια συνεκτική και συντονισμένη πολιτική– καταψήφισα την εν λόγω έκθεση. Η καταρχήν συμφωνία με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτή η μορφή εγκλήματος δεν σημαίνει ότι μπορούμε να περιφρονήσουμε τις διάφορες λύσεις που δίδει το εθνικό ποινικό δίκαιο των κρατών μελών, το οποίο προέρχεται από τα δικά τους νομικά συστήματα και τις δικές τους παραδόσεις και μας επιτρέπει να αμφιβάλουμε πολύ λιγότερο για τις ικανότητές τους να απονέμουν δικαιοσύνη μέσω συνεργασίας, όταν αυτό είναι απαραίτητο (άρθρο 31 ΣΕΕ). Η προσπάθεια απορρόφησης των λειτουργιών των κρατών μελών, την οποία προτείνει η έκθεση, επικαλούμενη την ανάγκη για αποτελεσματικότητα και με το πρόσχημα της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, είναι, κατά τη γνώμη μου, άλλη μία επίμονη φεντεραλιστική επίθεση, η οποία απορρίπτει άλλες εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις και μειώνει τον σημαντικό και αναντικατάστατο ρόλο των κρατών ως αγωγών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ως προνομιακών υλοποιητών του δικαίου. Η σαφής ιδέα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας που υπερβαίνει κατά πολύ τα αυστηρά όρια αυτής της έκθεσης (και τις διατάξεις των Συνθηκών) αποτελεί σαφή απόδειξη αυτού, καθώς δεν υπήρξε ευρεία και λεπτομερής συζήτηση, ή οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση σχετικά με όλες τις εφαρμογές που προκύπτουν από μια τέτοια προσέγγιση."@el8
". Despite my concern at seeing serious irregularities in the management, use and protection of the Community’s financial interests and despite my conviction that the Union’s aims and values will not be upheld unless fraud is combated – which warrants a coherent and coordinated policy – I have voted against this report. Agreeing in principle with the need to address this form of crime does not mean that we can show contempt for the various national criminal-law solutions of the Member States, arising from their own legal systems and traditions and much less allows us to discredit their abilities to dispense justice, in cooperation wherever necessary (Art 31 TEU). The attempt to absorb the functions of the Member States put forward in the report, invoking the needs for effectiveness and on the pretext of combating financial crime, is, in my opinion, yet another obstinate federalist assault, which rejects other accessible and effective solutions and discounts the crucial and irreplaceable role of the States as conduits for European integration and privileged implementers of the law. The express idea of creating a European system of criminal and procedural law that far exceeds the strict bounds of this report (and the provisions of the Treaties) is clear proof of this, since there has been no broad and thorough debate, or any serious discussion of all the implications arising from this."@en3
". A pesar de mi preocupación por las graves irregularidades detectadas en la gestión, utilización y protección de los intereses financieros comunitarios, y de mi convicción de que los objetivos y valores de la Unión están en peligro si no se combate el fraude –una lucha que es merecedora de una política coherente y coordinada–, he votado en contra de este informe. Estar de acuerdo por principio con la necesidad de hacer frente a esta forma de delito no significa que tengamos que menospreciar las diversas soluciones penales de los Estados miembros, que se derivan de sus sistemas y tradiciones judiciales, ni mucho menos desacreditar su capacidad para impartir justicia, recurriendo a la cooperación siempre que sea necesario (artículo 31 del TUE). La tentativa de absorber las funciones de los Estados miembros presentada en el informe, invocando imperativos de eficacia y con el pretexto de luchar contra los delitos financieros, es, en mi opinión, otro obstinado ataque federalista, que rechaza otras soluciones accesibles y eficaces y rebate el papel crucial e irreemplazable de los Estados como conductores de la integración europea y ejecutores privilegiados del derecho. La idea expresa de crear un sistema europeo de derecho penal y derecho procesal penal que supere, con mucho, los límites estrictos de este informe (y las disposiciones de los Tratados) es una prueba evidente de ello, dado que no se ha producido ningún debate amplio y profundo, ni se ha hablado seriamente, sobre todas las implicaciones derivadas de dicha idea."@es12
". Äänestin mietintöä vastaan, vaikka olenkin huolissani vakavista sääntöjenvastaisuuksista yhteisön taloudellisten etujen hallinnossa, käytössä ja suojelussa ja vaikka olenkin vakuuttunut siitä, ettei unionin tavoitteita ja arvoja voida pitää yllä, jos petoksia ei torjuta, mikä edellyttää johdonmukaista ja koordinoitua politiikkaa. Vaikka periaatteessa myönnämmekin tarpeen puuttua tämänkaltaisiin rikoksiin, tämä ei tarkoita, että olisimme tyytyväisiä jäsenvaltioiden erilaisiin rikosoikeudellisiin ratkaisuihin, jotka perustuvat niiden omiin oikeusjärjestelmiin ja perinteisiin. Emme voi tällöin epäillä niiden kykyä jakaa oikeutta tarvittaessa yhteistyössä (EY:n perustamissopimuksen 31 artikla). Mielestäni mietinnössä ajettu pyrkimys siirtää toimivaltaa jäsenvaltioilta vetoamalla tehokkuustarpeisiin ja sillä tekosyyllä, että näin torjuttaisiin talousrikoksia, on vain uusi federalistinen hyökkäys, jolla torjutaan muut käytettävissä olevat tehokkaat ratkaisut ja väheksytään jäsenvaltioiden ratkaisevaa ja korvaamatonta asemaa Euroopan yhdentymisen ajajina ja lainsäädännön etuoikeutettuina täytäntöönpanijoina. Juuri ajatus eurooppalaisen rikosoikeuden ja prosessioikeuden luomisesta, joka ylittää mietinnön (ja perustamissopimusten määräysten) tiukat rajat on selkeä osoitus tästä, sillä asiaa ei ole käsitelty laajasti ja perusteellisesti, eikä siitä seuraavista vaikutuksista ole keskusteltu vakavasti."@fi5
"Bien que je sois fort préoccupé par les graves irrégularités de gestion, d’utilisation et de protection des intérêts financiers de la Communauté et que je sois convaincu que le respect des fins et des valeurs de l’Union n’est pas possible sans lutter contre la fraude - qui mériterait une politique cohérente et articulée -, j’ai voté contre ce rapport. La concordance de principe sur la nécessité de faire face à cette criminalité ne permet pas de négliger les différentes solutions des droits pénaux internes des États membres, résultant de leurs systèmes et traditions juridiques, et autorise encore moins le discrédit face à leurs capacités de rendre la justice en coopération lorsque cela s’avère nécessaire (article 31 du T.U.E.). La tentative d’absorption des fonctions des États membres véhiculée par le rapport, invoquant des impératifs d’efficacité et prétextant la lutte contre la criminalité financière, constitue à mes yeux plutôt une tentative fédéraliste obstinée, qui refuse d’autres solutions accessibles et efficaces et néglige le rôle pivot et irremplaçable des États en tant que moteurs de la construction européenne et applicateurs privilégiés du droit. Le propos avoué qui consiste à créer un régime européen de droit pénal et de droit de procédure pénale qui dépasse largement le cadre strict de ce rapport (et du dispositif des Traités) en est la preuve évidente, sans débat élargi et approfondi, ni discussion sérieuse à propos de toutes les implications qui en découlent."@fr6
"Nonostante la mia preoccupazione nel constatare le gravi irregolarità di gestione, utilizzo e tutela delle risorse finanziarie comunitarie e nonostante la mia convinzione che le finalità e i valori dell’Unione non saranno sostenuti a meno che non si combattano le frodi – e ciò impone una politica coerente e coordinata – ho votato contro questa relazione. Concordare in linea di principio sulla necessità di affrontare questa forma di reato non significa che possiamo disprezzare le varie soluzioni penali degli Stati membri, derivanti dalle loro tradizioni e sistemi giuridici, e tanto meno ci permette di dubitare della loro capacità di amministrare la giustizia, ove necessario in cooperazione (articolo 31 TUE). Il tentativo di assorbire le funzioni degli Stati membri avanzato nella relazione, invocando motivi di efficacia e con il pretesto di combattere i reati finanziari, a mio parere, è un nuovo, ostinato assalto federalista, che respinge altre soluzioni praticabili ed efficaci e sminuisce il ruolo cruciale e insostituibile degli Stati, quali conduttori dell’integrazione europea ed esecutori privilegiati del diritto. L’idea esplicita di creare un sistema europeo di diritto e procedura penale che supera di gran lunga l’ambito circoscritto della relazione (e le disposizioni dei Trattati) ne è una chiara dimostrazione, in quanto non si è svolto alcun dibattito approfondito, né una seria analisi di tutte le conseguenze di questo progetto."@it9
". Despite my concern at seeing serious irregularities in the management, use and protection of the Community’s financial interests and despite my conviction that the Union’s aims and values will not be upheld unless fraud is combated – which warrants a coherent and coordinated policy – I have voted against this report. Agreeing in principle with the need to address this form of crime does not mean that we can show contempt for the various national criminal-law solutions of the Member States, arising from their own legal systems and traditions and much less allows us to discredit their abilities to dispense justice, in cooperation wherever necessary (Art 31 TEU). The attempt to absorb the functions of the Member States put forward in the report, invoking the needs for effectiveness and on the pretext of combating financial crime, is, in my opinion, yet another obstinate federalist assault, which rejects other accessible and effective solutions and discounts the crucial and irreplaceable role of the States as conduits for European integration and privileged implementers of the law. The express idea of creating a European system of criminal and procedural law that far exceeds the strict bounds of this report (and the provisions of the Treaties) is clear proof of this, since there has been no broad and thorough debate, or any serious discussion of all the implications arising from this."@lv10
". Ik vind het heel belangrijk dat er streng toezicht wordt gehouden op het gebruik en het beheer van communautaire middelen: de financiële belangen van de Gemeenschap moeten beschermd worden. Als fraude niet bestreden wordt kan de Unie haar doeleinden niet verwezenlijken, en dat betekent dat er voor de fraudebestrijding een coherent beleid moet worden ontworpen. Ik heb evenwel tegen dit verslag gestemd. Dat dit soort delicten vervolgd moeten worden staat buiten kijf, maar dat betekent nog niet dat we geen respect hoeven te hebben voor de uiteenlopende strafrechtelijke oplossingen van de lidstaten. Die oplossingen spruiten voort uit hun rechtsbestel en juridische traditie en we mogen hun vermogen om recht te doen wedervaren niet onderschatten. Indien nodig kan men gebruik maken van samenwerkingsmechanismen (artikel 31 van het Verdrag betreffende de Europese Unie). Dit verslag dringt erop aan dat functies die nu door de lidstaten waargenomen worden door de Gemeenschap overgenomen worden. Dat zou de bestrijding van financiële delicten doeltreffender doen verlopen. Ik zie dat echter als wederom een pleidooi voor een federalistische oplossing. Men weigert te aanvaarden dat er andere oplossingen zijn die ook efficiënt zijn en tegelijk respect tonen voor de fundamentele rol die de lidstaten bij de rechtspleging en de opbouw van Europa spelen. Deze federalistische tendens blijkt ook uit het feit dat de rapporteur pleit voor een Europees systeem voor strafrecht en strafvordering, zonder eerst een uitgebreide en serieuze discussie over de implicaties van zulk een systeem te willen voeren. Ze treedt daarmee buiten het kader van het onderwerp van dit verslag en gaat bovendien veel verder dan de Verdragen toelaten."@nl2
". Trots att jag anser det vara angeläget att kontrollera allvarliga oegentligheter i förvaltningen, användning och skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och övertygelsen om att unionens mål och värderingar inte kan uppfyllas utan att bekämpa bedrägerierna, vilket förtjänar en sammanhållen politik, röstade jag emot detta betänkande. Principöverensstämmelsen om behovet av att möta denna brottslighet tillåter inte något förakt för de olika nationella rättsliga lösningarna i de olika medlemsstaterna, utifrån sina system och rättstraditioner och ännu mindre tillåter det att man misskrediterar deras möjligheter att skipa rättvisa, i samarbete om det är nödvändigt (artikel 31 i Fördraget om Europeiska unionen). Försöket att suga upp medlemsstaternas funktioner som görs i betänkandet, genom åberopandet av argument om effektivitet och under förevändning att bekämpa den ekonomiska brottsligheten utgör enligt min mening ännu en av de envisa federalistiska inriktningarna, där man förkastar andra möjliga och effektiva lösningar och försummar medlemsstaternas grundläggande och oersättliga roll som ledare för det europeiska bygget och privilegierade rättsutövare. Det erkända syftet att skapa ett europeiskt straffrättsligt och processrättsligt system som går långt utöver detta betänkandes räckvidd (och fördragets bestämmelser) är ett konkret bevis på detta, utan att det förs någon långtgående och djup debatt eller seriös diskussion om allt vad detta innebär."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph