Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-03-27-Speech-4-017"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Jag hoppas att vi om en stund kommer att anta Caudronbetänkandet med stor majoritet i första behandlingen. Föredraganden har redan nämnt siffrorna. Miljoner av människor i utvecklingsländer dör varje år av sjukdomarna hiv/aids, malaria och tuberkulos. Dessa sjukdomar är, vilket redan har nämnts, fattigdomsrelaterade. De utgör en stor del av de allvarliga sjukdomarna och har hittills bara haft en liten forskningsbudget. Den hjälp som har erbjudits hittills är övervägande kurativ samt även i form av upplysning om orsaker och möjligheter till förebyggande åtgärder. Det speciella med det projekt som vi talar om nu är att det kan ge en impuls till utvecklingen av nya tekniker och nya effektiva och säkra mediciner för bekämpande av dessa sjukdomar. Forskningen i Europeiska unionen på det här området är mycket splittrad och görs i mycket låg grad tillgänglig via nät, vilket får organisatoriska och ekonomiska hinder som följd för forskning och tester i stor skala. Därför används för det här förslaget med rätta artikel 169 i fördraget, som möjliggör just ett deltagande av Europeiska unionen i gemensam forskning och gemensamma utvecklingsprogram. Detta har nämnts redan tidigare, för första gången, och jag anser att försöket verkligen är mödan värt. Jag hoppas att det kan bli en bra start på ett mer intensivt samarbete på många områden i EU. Herr talman! Det var ett viktigt kriterium för vår grupp att de länder där dessa sjukdomar förekommer i hög grad från första början blir intensivt involverade i uppläggningen och fullständigt deltar i genomförandet av programmet och att en stor del av testerna sker där på plats. En annan punkt som var av stor betydelse för vår grupp var att programmet borde leda till kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna och till billiga, bra och betalbara mediciner i dessa länder. Dessutom prioriterar också vi den privata sektorns delaktighet. Slutligen, herr talman, är jag naturligtvis stolt över att Nederländerna har lyckats kvalificera sig på ett sådant sätt att man har beviljats en plats i samordningsavdelningen för EDCTP. Nederländerna kommer att anstränga sig till sitt yttersta för att göra det här projektet till en framgång."@sv13
lpv:spoken text
"Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat wij straks het verslag Caudron met grote meerderheid in eerste lezing zullen aannemen. De rapporteur heeft de cijfers al genoemd. Miljoenen mensen in ontwikkelingslanden sterven jaarlijks aan de ziekte HIV/AIDS, malaria en tbc. Het zijn, ook reeds gezegd, armoedeziekten. Deze ziekten maken een groot deel van de ernstige ziekten uit en hebben slechts een klein onderzoeksbudget tot nu toe. De hulp die tot nu toe geboden wordt is overwegend curatief en ook wel in de vorm van voorlichting over oorzaken en mogelijkheden tot preventie. Het bijzondere van het project dat we nu bespreken is dat het een impuls kan geven aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe effectieve en veilige medicijnen ter bestrijding van deze ziekten. Het onderzoek op dit terrein in de Europese Unie verloopt erg versnipperd en er is heel weinig netvorming met als gevolg organisatorische en economische belemmeringen voor grootschalig onderzoek en proeven. Terecht wordt dan ook bij dit voorstel gebruik gemaakt van artikel 169 van het Verdrag dat juist de deelname van de Europese Unie aan gezamenlijk onderzoek en ontwikkelingsprogramma's mogelijk maakt. Zoals gezegd eerder al, voor het eerst, en het experiment is denk ik zeker de moeite waard. Ik hoop dat het een goede start kan zijn voor intensievere samenwerking op vele terreinen in de EU. Voorzitter, voor onze fractie was een belangrijk criterium dat de landen waar deze ziekten veel voorkomen vanaf het begin intensief betrokken zijn bij de opzet en volledig participeren in de uitvoering van het programma en dat een groot deel van de proeven daar ter plekke plaatsvindt. Een ander belangrijk punt voor onze fractie was dat het programma mede zou moeten leiden tot capaciteitsopbouw in de ontwikkelingslanden en tot goedkope, goede en betaalbare medicijnen in die landen. Daarnaast hechten ook wij aan de betrokkenheid van de particuliere sector. Tot slot, Voorzitter, ben ik er natuurlijk trots op dat Nederland zich zodanig heeft weten te kwalificeren dat het een zetel van de EDCTP heeft toegekend gekregen. Nederland zal zich maximaal inzetten om dit project tot een succes te maken."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε σύντομα την έκθεση Caudron με μεγάλη πλειοψηφία σε πρώτη ανάγνωση. Ο εισηγητής έχει ήδη παραθέσει τους αριθμούς. Εκατομμύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες πεθαίνουν κάθε χρόνο από HIV/AIDS, ελονοσία και φυματίωση. Πρόκειται για ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια, όπως έχει ήδη επίσης ειπωθεί. Οι ασθένειες αυτές ευθύνονται για μεγάλα ποσοστά σοβαρών νοσημάτων, αλλά, έως τώρα, υπήρχε για αυτές ένας μικρός μόνο ερευνητικός προϋπολογισμός. Η βοήθεια που έχει δοθεί έως τώρα υπήρξε κυρίως θεραπευτική, ενώ είχε, επίσης, τη μορφή ενημέρωσης όσον αφορά τις αιτίες και τις επιλογές πρόληψης. Το ξεχωριστό στοιχείο του σχεδίου που συζητούμε τώρα είναι το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέων ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων για την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών. Η έρευνα που διεξάγεται σε αυτόν τον τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ διασπασμένη, και έχουν δημιουργηθεί πολύ λίγα δίκτυα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα οργανωτικά και οικονομικά εμπόδια για την έρευνα και τις δοκιμές μεγάλης κλίμακας. Είναι σωστό, συνεπώς, η πρόταση αυτή να κάνει χρήση του άρθρου 169 της Συνθήκης, το οποίο πράγματι παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό είναι προτιμότερο και, κατά την άποψή μου, το πείραμα είναι αναμφίβολα αξιόλογο. Ελπίζω ότι θα αποτελέσει μια καλή αρχή για πιο εντατική συνεργασία σε πολλούς τομείς εντός της ΕΕ. Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την Ομάδα μας υπήρξε η εξαρχής εντατική συμμετοχή των χωρών όπου αυτές οι ασθένειες είναι διαδεδομένες στη δημιουργία του προγράμματος και η πλήρης συμμετοχή τους στην υλοποίησή του, καθώς και η διεξαγωγή μεγάλου αριθμού δοκιμών εκεί. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο για την Ομάδα μας υπήρξε το γεγονός ότι το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας καλών και οικονομικά προσιτών φαρμάκων σε αυτές τις χώρες. Επιπλέον, και εμείς εκτιμούμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Εν κατακλείδι, είμαι βεβαίως υπερήφανη για το γεγονός ότι οι Κάτω Χώρες κατάφεραν να αποκτήσουν έδρα στο διοικητικό γραφείο του EDCTP. Οι Κάτω Χώρες θα καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια για την επιτυχή έκβαση αυτού του σχεδίου."@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg håber, at vi snart kan vedtage Caudron-betænkningen med et betydeligt flertal ved førstebehandlingen. Ordføreren har allerede nævnt tallene. Millioner af mennesker i udviklingslandene dør af hiv/aids, malaria og tuberkulose hvert eneste år. Der er, som det allerede er blevet sagt, tale om fattigdomsrelaterede sygdomme. Disse sygdomme tegner sig for en stor del af de alvorlige sygdomme, men indtil videre har de kun haft et begrænset forskningsbudget. Den hjælp, der er blevet tilbudt hidtil, har hovedsageligt været af behandlingsmæssig art og ligeledes i form af oplysninger om årsager og forebyggelsesmuligheder. Det særlige ved det projekt, vi nu drøfter, er, at det rummer potentiale til at skabe dynamik til udvikling af nye teknologier og nye, sikre, effektive lægemidler til bekæmpelse af disse sygdomme. Forskningen inden for EU er yderst fragmenteret, og der er etableret meget få netværk, hvilket har resulteret i organisatoriske og økonomiske hindringer for forskning og forsøg i større skala. Det er derfor rigtigt at basere dette forslag på artikel 169 i traktaten, således at EU får mulighed for at deltage i fælles forsknings- og udviklingsprogrammer. Som det allerede er sagt, er dette en premiere, og efter min mening er eksperimentet helt klart umagen værd. Jeg håber, at det vil blive et godt udgangspunkt for et mere intensivt samarbejde på mange områder inden for EU. Det var et meget vigtigt kriterium for vores gruppe, at landene, hvor disse sygdomme er udbredte, så vidt muligt inddrages intensivt i etableringen og deltager fuldt ud i gennemførelsen af programmet lige fra starten, og at der gennemføres en lang række forsøg på stedet netop i disse lande. Et andet punkt af betydning for vores gruppe var, at programmet kan være et bidrag i retning af kapacitetsopbygning i udviklingslandene og sikre adgangen til gode lægemidler til en overkommelig pris i disse lande. Vi sætter endvidere også pris på den private sektors deltagelse. Afslutningsvis er jeg naturligvis stolt af, at det er lykkedes Nederlandene at få tildelt en plads i EDCTP's ledelse. Nederlandene vil sætte alle kræfter ind på at gøre dette projekt til en succes."@da1
lpv:translated text
"Mr President, I hope that we will soon adopt the Caudron report with a substantial majority at first reading. The rapporteur has already cited the figures. Millions of people in developing countries are dying of HIV/AIDS, malaria and tuberculosis every year. They are poverty diseases, as has also already been said. These diseases account for a large proportion of serious illness, but up to now have had only a small research budget. The help that has been offered up to now has been predominantly therapeutic, and also in the form of information regarding causes and prevention options. What is special about the project that we are now discussing is that it has the potential to give an impetus to the development of new technologies and new safe, effective drugs for combating these diseases. The research taking place in this field in the European Union is very fragmented, and very few networks have been established, which has resulted in organisational and economic obstacles to large-scale research and trials. It is right, therefore, that this proposal makes use of Article 169 of the Treaty, which indeed enables the participation of the European Union in joint research and development programmes. As has already been said, this is a first, and in my view the experiment is definitely worth the while. I hope that it will constitute a good start to more intensive cooperation in many fields within the EU. A very important criterion for our group was that the countries where these diseases are widespread be involved intensively in the setting up, and participate fully in the implementation, of the programme from the outset, and that a large number of the trials take place on site there. Another point important to our group was that the programme should make a contribution towards capacity-building in the developing countries and ensuring the availability of good, affordable drugs in those countries. In addition, we, too, value the involvement of the private sector. By way of conclusion, I am of course proud that the Netherlands has managed to qualify to be allocated a seat of the executive office of the EDCTP. The Netherlands will devote maximum efforts to making this project a success."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, toivon, että jäsen Caudronin mietintö hyväksytään pian suurella äänten enemmistöllä ensimmäisessä käsittelyssä. Esittelijä on jo esitellyt luvut. HI-virus/aids, malaria ja tuberkuloosi aiheuttavat joka vuosi miljoonien ihmisten kuoleman kehitysmaissa, ja kuten jo todettiin, nämä ovat köyhyyteen liittyviä tauteja. Nämä taudit aiheuttavat suuren osan vakavista sairauksista, mutta niihin käytettävät tutkimusmäärärahat ovat olleet toistaiseksi vähäisiä, ja apua on tarjottu pääasiassa hoitoina sekä syitä ja torjuntamahdollisuuksia koskevan tiedotuksen muodossa. Keskustelun aiheena olevassa ohjelmassa on erikoista se, että se tarjoaa mahdollisuuden edistää näiden tautien torjuntaa uusilla teknologioilla sekä uusilla, turvallisilla ja tehokkailla lääkkeillä. Euroopan unionissa alan tutkimus on erittäin epäyhtenäistä. Tutkimusverkostoja on vain muutamia, mikä on aiheuttanut organisatorisia ja taloudellisia esteitä laajoille tutkimuksille ja kokeille. Siksi onkin oikein, että tässä ehdotuksessa hyödynnetään perustamissopimuksen 169 artiklaa, jossa EU:lle annetaan todellinen mahdollisuus osallistua yhteisiin tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. Kuten on jo todettu, artiklaa sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa, ja mielestäni on kyse todellakin kokeilemisen arvoisesta asiasta. Toivottavasti se antaa sysäyksen EU:n yhteistyön tiivistämiselle useilla aloilla. Ryhmälleni tärkeä kriteeri oli se, että maat, joissa näitä tauteja esiintyy laajalti, otetaan alun alkaen tiiviisti mukaan ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen ja että suuri osa kokeista tehdään nimenomaan näissä maissa. Toinen meille tärkeä seikka oli se, että ohjelmassa on tuettava kehitysmaiden valmiuksia sekä varmistettava laadukkaiden ja edullisten lääkkeiden saatavuus näissä maissa. Myös me arvostamme yksityisen sektorin panosta. Lopuksi todettakoon, että olen tietenkin ylpeä siitä, että Alankomaille on myönnetty paikka EDCTP-ohjelman johtokunnassa. Alankomaat tekee kaikkensa, jotta hanke onnistuu."@fi5
lpv:translated text
"Mr President, I hope that we will soon adopt the Caudron report with a substantial majority at first reading. The rapporteur has already cited the figures. Millions of people in developing countries are dying of HIV/AIDS, malaria and tuberculosis every year. They are poverty diseases, as has also already been said. These diseases account for a large proportion of serious illness, but up to now have had only a small research budget. The help that has been offered up to now has been predominantly therapeutic, and also in the form of information regarding causes and prevention options. What is special about the project that we are now discussing is that it has the potential to give an impetus to the development of new technologies and new safe, effective drugs for combating these diseases. The research taking place in this field in the European Union is very fragmented, and very few networks have been established, which has resulted in organisational and economic obstacles to large-scale research and trials. It is right, therefore, that this proposal makes use of Article 169 of the Treaty, which indeed enables the participation of the European Union in joint research and development programmes. As has already been said, this is a first, and in my view the experiment is definitely worth the while. I hope that it will constitute a good start to more intensive cooperation in many fields within the EU. A very important criterion for our group was that the countries where these diseases are widespread be involved intensively in the setting up, and participate fully in the implementation, of the programme from the outset, and that a large number of the trials take place on site there. Another point important to our group was that the programme should make a contribution towards capacity-building in the developing countries and ensuring the availability of good, affordable drugs in those countries. In addition, we, too, value the involvement of the private sector. By way of conclusion, I am of course proud that the Netherlands has managed to qualify to be allocated a seat of the executive office of the EDCTP. The Netherlands will devote maximum efforts to making this project a success."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, espero que aprobemos pronto el informe Caudron con una buena mayoría, en primera lectura. El ponente ya ha citado las cifras. Millones de personas de los países en vías de desarrollo mueren cada año de VIH/sida, malaria y tuberculosis. Son enfermedades relacionadas con la pobreza, como también se ha mencionado. Estas enfermedades causan muchísimas víctimas, pero hasta la fecha han contado con un reducido presupuesto de investigación. La ayuda que se ha ofrecido hasta ahora ha sido predominantemente terapéutica, y también en forma de información sobre las causas y los métodos de prevención. Lo especial del proyecto que estamos debatiendo es que tiene el potencial de dar un impulso al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos medicamentos eficaces y seguros para combatir estas enfermedades. La investigación que se lleva a cabo en este campo, en la Unión Europea, es muy fragmentada, y se han creado muy pocas redes, lo que conlleva obstáculos económicos y organizativos para los ensayos y la investigación a gran escala. Por lo tanto, es bueno que esta propuesta haga uso del artículo 169 del Tratado, que permite la participación de la Unión Europea en programas conjuntos de investigación y desarrollo. Como ya se ha dicho, se trata de algo nuevo, y en mi opinión, el experimento vale el esfuerzo. Espero que constituya un buen punto de partida para reforzar la cooperación en muchos ámbitos de la UE. Un aspecto muy importante para nuestro Grupo es que los países donde estas enfermedades están muy extendidas se impliquen de lleno en la creación del programa y participen plenamente, desde el principio, en su aplicación, y que una gran parte de los ensayos se realice allí . Otro punto importante para nuestro Grupo es que el programa contribuya a desarrollar las capacidades en los países en vías de desarrollo y a garantizar la disponibilidad de fármacos buenos y asequibles en estos países. Además, nosotros también valoramos la implicación del sector privado. Para finalizar, me siento orgullosa, naturalmente, de que se haya asignado a los Países Bajos una sede de la oficina ejecutiva del EDCTP. Los Países Bajos van a hacer todo lo posible por conseguir que este proyecto sea un éxito."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
"EDCPT"11
lpv:translated text
"Herr Präsident! Ich hoffe, dass wir den Bericht Caudron demnächst mit großer Mehrheit in erster Lesung annehmen werden. Der Berichterstatter hat die Zahlen bereits genannt. Millionen Menschen in den Entwicklungsländern sterben jährlich an HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose. Wie ebenfalls schon gesagt, handelt es sich um armutsbedingte Krankheiten. Diese Krankheiten machen einen Großteil der ernsten Erkrankungen aus, bislang wurden dafür jedoch nur bescheidene Forschungsmittel bereitgestellt. Die bisher geleistete Hilfe war vorwiegend therapeutischer Art oder erfolgte in Form von Aufklärung über die Ursachen und die Möglichkeiten der Prävention. Die Besonderheit des heute zur Diskussion stehenden Vorhabens liegt darin, dass dadurch die Entwicklung neuer Technologien sowie neuer, sicherer und effektiver Arzneimittel zur Bekämpfung dieser Krankheiten angeregt werden kann. In der Europäischen Union ist die Forschung auf diesem Gebiet sehr zersplittert und die Vernetzung unzureichend mit der Folge organisatorischer und wirtschaftlicher Hindernisse, die der Durchführung groß angelegter Forschungen und Studien entgegenstehen. Deshalb ist es richtig, dass bei diesem Vorschlag Artikel 169 des Vertrags angewendet wird, der die Beteiligung der Europäischen Union an gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen ermöglicht. Wie schon gesagt, handelt es sich um eine erstmalige Aktion, und das Experiment ist meiner Meinung nach sicherlich der Mühe wert. Hoffentlich kann es einen guten Beginn für eine intensivere Zusammenarbeit auf zahlreichen Gebieten in der EU markieren. Ein sehr wichtiges Kriterium für unsere Fraktion war, dass die Länder, in denen diese Krankheiten verbreitet sind, von Anfang an eng in die Erstellung des Programms einbezogen und an dessen Durchführung voll beteiligt werden, und dass ein Großteil der Prüfungen vor Ort stattfindet. Des Weiteren kam es unserer Fraktion sehr darauf an, dass das Programm auch zum Kapazitätsaufbau in den Entwicklungsländern beitragen sowie die Verfügbarkeit effizienter und erschwinglicher Arzneimittel in diesen Ländern sicherstellen sollte. Außerdem legen auch wir großen Wert auf die Beteiligung des Privatsektors. Abschließend möchte ich sagen, dass ich selbstverständlich stolz darauf bin, dass sich die Niederlande so zu qualifizieren wussten, dass ihnen ein Sitz im EDCTP zuerkannt wurde. Die Niederlande werden größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um dieses Projekt einen Erfolg werden zu lassen."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, espero que em breve aprovemos o relatório Caudron com uma ampla maioria em primeira leitura. O relator já referiu os números. Milhões de pessoas nos países em desenvolvimento morrem todos os anos devido a doenças como o VIH/SIDA, a malária e a tuberculose, que são, como já foi dito, doenças relacionadas com a pobreza. Estas doenças são responsáveis por um elevado número de doenças graves, mas até agora apenas tiveram um orçamento de investigação reduzido. A ajuda oferecida até agora foi fundamentalmente de natureza terapêutica, e foi igualmente veiculada sob a forma de informação relacionada com as causas e as possibilidades de prevenção. Aquilo que o projecto ora em apreço tem de especial, reside no facto de poder imprimir um impulso ao desenvolvimento de novas tecnologias e de novos medicamente eficazes e seguros para combater estas doenças. A investigação desenvolvida nesta área na União Europeia é bastante fragmentada, e muito poucas redes foram estabelecidas, o que fez surgir obstáculos de natureza organizativa e económica à investigação e aos ensaios em larga escala. É correcto, portanto, que esta proposta utilize o artigo 169º do Tratado, que viabiliza de facto a participação da União Europeia em programas conjuntos de investigação e de desenvolvimento. Como já foi dito, este é o primeiro passo, e penso que a experiência vale seguramente a pena. Espero que ela venha a constituir um bom ponto de partida para uma cooperação mais intensiva em muitas outras áreas no seio da UE. Um critério muito importante para o nosso grupo foi que os países onde estas doenças estão amplamente disseminadas sejam intensamente envolvidos na elaboração do programa e participem em pleno na sua execução desde a primeira hora, e que uma parte substancial dos ensaios sejam realizados localmente, nesses mesmos países. Outro ponto importante para o nosso grupo foi que o programa deveria contribuir para o desenvolvimento de capacidades nos países em desenvolvimento e garantir a disponibilidade de medicamentos eficazes e a preços acessíveis nesses países. Além disso, também nós valorizamos o envolvimento do sector privado. Para terminar, gostaria de dizer que me orgulho, naturalmente, do facto de os Países Baixos terem conseguido qualificar-se para obter um assento no na direcção-geral da . Os Países Baixos empenhar-se-ão ao máximo no sentido de fazer deste projecto um sucesso."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, mi auguro che la relazione venga presto adottata a larga maggioranza in prima lettura. Il relatore ha già citato i dati. Nei paesi in via di sviluppo ogni anno milioni di persone muoiono di HIV/AIDS, malaria e tubercolosi, che, com’è già stato detto, sono malattie legate alla povertà. Tali malattie costituiscono gran parte delle malattie gravi, ma finora i fondi destinati alla ricerca in questo settore sono stati limitati. L’aiuto offerto finora è stato prevalentemente di carattere terapeutico nonché sotto forma di informazioni riguardo alle cause e alle possibilità di prevenzione. La particolarità del progetto in discussione è quella di essere in grado di imprimere impulso allo sviluppo di nuove tecnologie e di farmaci inediti ed efficaci per lottare contro queste tre malattie. La ricerca che viene effettuata in questo campo nell’Unione europea è molto frammentata e sono state create pochissime reti, con la conseguenza di ostacoli organizzativi ed economici alla ricerca e agli studi su vasta scala. E’ giusto pertanto che la proposta in esame utilizzi l’articolo 169 del Trattato, che consente all’Unione europea di partecipare a programmi comuni di ricerca e di sviluppo. Com’è già stato detto, si tratta di una novità assoluta e, a mio avviso, è un esperimento che vale la pena di compiere. Mi auguro che possa costituire un buon punto di partenza per una cooperazione più intensa in molti settori nell’Unione europea. Un criterio che il gruppo di cui faccio parte ritiene molto importante è che i paesi in cui tali malattie sono diffuse siano attivamente coinvolti nell’elaborazione del programma e partecipino pienamente alla sua attuazione fin dall’inizio e che gran parte degli studi vengano effettuati a livello locale. Un altro aspetto importante per il nostro gruppo è che il programma deve contribuire al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo e garantire la disponibilità di farmaci efficaci e a prezzi accessibili. Inoltre, anche noi siamo favorevoli al coinvolgimento del settore privato. Per concludere, sono orgogliosa che i Paesi Bassi siano riusciti a ottenere l’assegnazione di un posto nell’ufficio esecutivo dell’EDCTP. I Paesi Bassi compiranno ogni possibile sforzo per garantire la riuscita del progetto."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, j'espère que, tout à l'heure, nous approuverons le rapport Caudron en première lecture à une grande majorité. Le rapporteur a déjà précisé les chiffres. Des millions de personnes meurent chaque année du VIH/SIDA, de la malaria et de la tuberculose dans les pays en développement. Ce sont, comme il a déjà été dit, des maladies liées à la pauvreté. Ces maladies constituent le gros des maladies graves mais ne reçoivent qu'un petit budget de recherche à ce jour. L'aide offerte à ce jour est principalement curative et prend parfois aussi la forme d'une information au sujet des causes et des possibilités de prévention. Ce que le projet que nous discutons à présent a de particulier, c'est qu'il imprime une impulsion au développement de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments efficaces et sûrs pour la lutte contre ces maladies. La recherche dans ce domaine au sein de l'Union européenne est éclatée et la mise en réseau est très faible, ce qui entraîne des obstacles organisationnels et économiques pour la recherche et les essais à grande échelle. C'est donc avec raison que cette proposition utilise l'article 169 du Traité, lequel permet précisément la participation de l'Union européenne à la recherche commune et aux programmes de développement. Ainsi qu'il a déjà été dit plus tôt, pour la première fois, et l'expérience, je pense, en vaut certainement la peine. J'espère que cela pourra constituer un bon départ pour une collaboration plus intensive dans de nombreux domaines au sein de l'UE. Monsieur le Président, c'était pour notre groupe un critère important que les pays où ces maladies sont fréquentes soient associés intensivement et dès le départ à la mise sur pied du programme et participent pleinement à sa mise en œuvre, et qu'une grande partie des essais y soient réalisés sur place. Un autre élément important pour notre groupe était que le programme contribue à développer les capacités dans les pays en développement et à mettre au point des médicaments bon marché, efficaces et abordables dans ces pays. En outre, nous tenons également à la participation du secteur privé. Pour terminer, Monsieur le Président, je suis évidemment fière que les Pays-Bas aient su si bien se qualifier qu'ils se sont vu accorder un siège du bureau administratif EDCTP. Les Pays-Bas feront tout leur possible pour faire de ce projet une réussite."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030327.1.4-017"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph