Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-03-13-Speech-4-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030313.3.4-100"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor do presente relatório, saudando em especial ter esta matéria merecido amplo consenso em sede de comissão especializada. De facto, a estratégia da política de consumidores para 2002-2006, conduzirá a propostas legislativas que se espera, na linha da proposta do relator, respeitem os importantes critérios estabelecidos no pacote da Comissão europeia relativo a uma melhor regulamentação, em particular: os princípios da subsidiariedade, necessidade e proporcionalidade; a apresentação de provas consistentes da necessidade de uma intervenção comunitária; a identificação dos obstáculos existentes ao desenvolvimento do mercado interno; a disponibilização de informações adequadas sobre o impacto no acervo comunitário já existente e sobre as principais partes interessadas, empresas e consumidores; e, enfim, a apresentação de provas e garantias suficientes relativamente à viabilidade e eficácia das medidas destinadas a concretizar os objectivos estabelecidos. Para além da referência feita à importância de, desde já, serem ouvidas as associações de consumidores – também dos países da adesão – e ser exigível a sua participação na preparação da legislação futura, entendo ser, nesta fase, da maior oportunidade a Comissão iniciar, a par do lançamento do debate proporcionado pelo Livro Verde sobre a defesa dos consumidores, campanhas de sensibilização directamente junto dos consumidores. Como bem afirma o relator: “Um consumidor informado é um consumidor com poder”."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for denne betænkning, idet jeg særlig glæder mig over, at dette spørgsmål har været omfattet af så bred enighed i fagudvalget. Den forbrugerpolitiske strategi for 2002-2006 vil således betyde lovgivningsforslag, om hvilke man i forlængelse af ordførerens forslag kan forvente, at de vil leve op til de vigtige kriterier, som Kommissionens pakke om en bedre lovgivning indeholder, nemlig nærheds-, nødvendigheds- og proportionalitetsprincippet, fremlæggelse af solide beviser for behovet for en fællesskabsintervention, udpegning af eksisterende hindringer for det indre markeds udvikling, tilvejebringelse af fyldestgørende information om indvirkning på eksisterende fællesskabslovgivning og de vigtigste interesserede parter, virksomheder og forbrugere og endelig fremlæggelse af tilstrækkelige beviser og garantier med hensyn til de foranstaltningers gennemførlighed og effektivitet, der skal føre til, at de opstillede mål nås. Ud over henvisningen til, hvor vigtigt det er, at forbrugerorganisationerne bliver hørt - også kandidatlandenes - og at deres inddragelse i forberedelsen af den fremtidige lovgivningsproces er meget ønskelig, mener jeg, at det i denne fase vil være særdeles relevant, at Kommissionen, samtidig med at den indleder debatten ud fra grønbogen om forbrugerbeskyttelse, også iværksætter oplysningskampagner direkte over for forbrugerne. Som ordføreren så rigtigt siger: "En informeret forbruger er en handlekraftig forbruger"."@da1
". Ich habe für den vorliegenden Bericht gestimmt und begrüße es vor allem, dass diese Frage im Fachausschuss einen so breiten Konsens gefunden hat. Die verbraucherpolitische Strategie 2002-2006 wird in der Tat zu Legislativvorschlägen führen, die – wie wir ebenso wie der Berichterstatter hoffen – die wichtigen, im Paket der Europäischen Kommission festgelegten Kriterien in Bezug auf eine bessere Regelung beachten werden, und zwar insbesondere: die Grundsätze der Subsidiarität, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit; die Vorlage stichhaltiger Nachweise für die Notwendigkeit des Tätigwerdens der Gemeinschaft; die Feststellung, welche Hindernisse derzeit für die Entwicklung des Binnenmarkts bestehen; die Bereitstellung angemessener Informationen über die Auswirkungen auf den bereits bestehenden gemeinschaftlichen Besitzstand und auf die wichtigsten Akteure, also Unternehmen und Verbraucher; und schließlich die Vorlage ausreichender Nachweise und Garantien in Bezug auf die Machbarkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen zur Erreichung der festgelegten Ziele. Neben der Bezugnahme darauf, wie wichtig es ist, dass die Verbraucherschutzorganisationen – auch die der Beitrittsländer – schon jetzt gehört werden müssen und ihre Einbeziehung in die Vorbereitung der künftigen Rechtsvorschriften erforderlich ist, halte ich es in dieser Phase für besonders angezeigt, dass die Kommission gleichzeitig mit der Diskussion über das Grünbuch zum Verbraucherschutz auch Kampagnen zur Sensibilisierung der Verbraucher ins Leben ruft. Wie der Berichterstatter richtig sagt: „Ein informierter Verbraucher ist ein mündiger Verbraucher“."@de7
". Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και χαιρετίζω, ιδιαίτερα, το γεγονός ότι επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση επί του θέματος στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Πράγματι, η στρατηγική σχετικά με την πολιτική υπέρ των καταναλωτών την περίοδο 2002-2006 θα οδηγήσει σε νομοθετικές προτάσεις, που εμείς, όπως και ο εισηγητής, ελπίζουμε ότι θα τηρήσουν τα κριτήρια που ορίζονται στη δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, ειδικότερα: τις αρχές της επικουρικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· την παροχή ουσιαστικών αποδείξεων όσον αφορά την ανάγκη ανάληψης κοινοτικής δράσης· τον προσδιορισμό των υφιστάμενων φραγμών στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς· την παροχή επαρκούς πληροφόρησης για τις επιπτώσεις στο υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο και στα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, που είναι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές· τέλος, την παροχή επαρκών αποδείξεων και εγγυήσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Πέραν της αναφοράς στη σημασία του να εισακούονται οι καταναλωτικές ενώσεις – συμπεριλαμβανομένων εκείνων των υποψηφίων χωρών – και στο γεγονός ότι η συμμετοχή τους στην προπαρασκευή της μελλοντικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη, πιστεύω ότι, σε αυτό το στάδιο, είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ότι, πέραν της έναρξης της συζήτησης που προκάλεσε η Πράσινη Βίβλος σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, η Επιτροπή αρχίζει ενημερωτικές εκστρατείες που στοχεύουν άμεσα τους καταναλωτές. Όπως ορθά αναφέρει ο εισηγητής, ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ισχυρός καταναλωτής."@el8
". I have voted in favour of this report and welcome, in particular, the fact that broad consensus was reached on this matter in the specialist committee. In fact, the consumer policy strategy for 2002-2006 will lead to legislative proposals that we, like the rapporteur, hope will respect the important criteria established in the European Commission’s package on better regulation, in particular: the principles of subsidiarity, necessity and proportionality; the presentation of consistent proof of the need for Community action; the identification of existing barriers to the development of the internal market; making appropriate information available on the impact on the existing Community acquis and on the main interested parties, which are undertakings and consumers; and lastly, the presentation of adequate proof and guarantees on the viability and effectiveness of measures intended to implement the objectives that have been set. In addition to the reference made to the importance of listening to consumer associations – including those from the candidate countries – and to the fact that their involvement in the preparation of future legislation is much needed, I believe it is, at this stage, extremely timely that, in addition to launching the debate stimulated by the Green Paper on consumer protection, the Commission is initiating awareness-raising campaigns directly targeting consumers. As the rapporteur rightly states: ‘an informed consumer is an empowered consumer’."@en3
". He votado a favor de este informe y, en particular, acojo con satisfacción el hecho de que se haya logrado un amplio consenso sobre esta cuestión en la comisión competente. De hecho, la estrategia de la política de los consumidores para el periodo 2002-2006 conducirá a unas propuestas legislativas que yo, al igual que el ponente, espero que respeten los importantes criterios establecidos en el paquete de la Comisión Europea sobre una mejor regulación, en particular: los principios de subsidiariedad, de necesidad y de proporcionalidad; la presentación de pruebas sólidas de la necesidad de emprender acciones por parte de la Comunidad; la identificación de las barreras existentes al desarrollo del mercado interior; facilitar información apropiada sobre el impacto del actual acervo comunitario y sobre las principales partes interesadas, que son las empresas y los consumidores; y, por último, la presentación de pruebas y garantías adecuadas sobre la viabilidad y eficacia de las medidas destinadas a realizar los objetivos que se hayan establecido. Además de la alusión a la importancia de escuchar a las asociaciones de consumidores (incluidas las de los países candidatos) y del hecho de que sea muy necesaria su participación en la preparación de la futura legislación, personalmente opino que, en esta fase, es muy oportuno que, aparte de iniciar el debate estimulado por la Libro Verde sobre la protección del consumidor, la Comisión esté iniciando campañas de concienciación destinadas directamente a los consumidores. Como muy acertadamente afirma el ponente: «un consumidor informado en un consumidor poderoso»."@es12
". Äänestin tämän mietinnön puolesta ja olen tyytyväinen erityisesti siihen, että erityisvaliokunnassa saavutettiin asiasta laaja yksimielisyys. Itse asiassa vuosia 2002–2006 koskevan kuluttajapoliittisen strategian johdosta esitetään lainsäädäntöehdotuksia, joiden me esittelijän tavoin toivomme noudattavan niitä tärkeitä kriteerejä, jotka määriteltiin parempaa lainsäädäntöä koskevassa Euroopan komission paketissa. Niitä ovat erityisesti toissijaisuusperiaate; tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaate; johdonmukaisten todisteiden esittäminen yhteisön toimien tarpeellisuudesta; nykyisten sisämarkkinoiden esteiden määrittäminen; asianmukaisten tietojen antaminen nykyiseen yhteisön säännöstöön ja pääasiallisiin toimijoihin eli yrityksiin ja kuluttajiin kohdistuvista vaikutuksista sekä riittävien todisteiden ja takuiden esittäminen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien toimien toimivuudesta ja tehokkuudesta. Sen lisäksi, että mainittiin tarve kuunnella kuluttajajärjestöjä – myös ehdokasmaissa – ja että niiden osallistuminen tulevan lainsäädännön valmisteluun on erittäin tarpeellista, tässä vaiheessa on mielestäni erittäin ajankohtaista, että komissio käynnistää kuluttajansuojasta annetun vihreän kirjan innoittaman keskustelun lisäksi suoraan kuluttajille suunnattuja tiedotuskampanjoita. Kuten esittelijä aivan oikein toteaa: "Kun kuluttajalla on tietoa, hänellä on myös vaikutusvaltaa. ""@fi5
". J'ai voté en faveur de ce rapport et je salue en particulier le fait que cette thématique ait recueilli un large consensus au sein de la commission responsable. En effet, la stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006 donnera lieu à des propositions législatives qui - nous l'espérons-, dans le droit fil de la proposition du rapporteur, respecteront les grands critères établis dans les divers documents de la Commission européenne visant à mieux légiférer et en particulier : les principes de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité, la preuve qu'une action de la Communauté est nécessaire, l'identification des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, la fourniture des informations voulues sur l'impact de l'acquis communautaire s'y rapportant et les principaux acteurs concernés, dont les entreprises et les consommateurs, et, enfin, la fourniture de preuves et de garanties suffisantes quant à la viabilité et à l'efficacité des mesures destinées à parvenir aux objectifs poursuivis. Outre la référence faite à l'importance d'associer à l'avenir plus étroitement les associations de défense des consommateurs - également dans les pays candidats à l'adhésion - et la possibilité d'exiger leur participation dans la préparation de la législation future, j'estime qu'il conviendrait tout particulièrement que la Commission se lance, en marge du débat consacré par le Livre vert sur la protection des consommateurs, dans des campagnes de sensibilisation directement auprès des consommateurs. Comme l'affirme le rapporteur : "Un consommateur informé est un consommateur à part entière"."@fr6
"Ho votato a favore della relazione e rilevo con piacere, in particolare, l’ampio consenso ottenuto su questa materia in sede di commissione competente. Infatti, la strategia della politica dei consumatori per il periodo 2002-2006 porterà a proposte legislative che noi, al pari del relatore, ci auguriamo rispettino gli importanti criteri stabiliti nel pacchetto della Commissione europea su una migliore regolamentazione. Più esattamente, mi riferisco ai principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità, alla presentazione di prove sufficienti che dimostrino l’esigenza di un’azione europea, all’individuazione delle barriere che attualmente ostacolano lo sviluppo del mercato interno, alla diffusione di informazioni adeguate sull’impatto dell’ comunitario e sulle principali parti interessate, che sono le imprese e i consumatori, nonché, infine, alla presentazione di prove e garanzie sufficienti della fattibilità e dell’efficacia delle misure destinate all’attuazione degli obiettivi fissati. Oltre a ribadire l’importanza di dare ascolto alle associazioni dei consumatori – comprese quelle nei paesi candidati – e la forte necessità di coinvolgerle nella preparazione della legislazione futura, ritengo che, a questo punto, sia assolutamente opportuno che la Commissione non solo lanci la discussione avviata dal Libro verde sulla tutela dei consumatori, bensì organizzi anche campagne di sensibilizzazione che si rivolgano direttamente ai consumatori. Come il relatore ha giustamente detto, “un consumatore informato è un consumatore adulto”."@it9
". I have voted in favour of this report and welcome, in particular, the fact that broad consensus was reached on this matter in the specialist committee. In fact, the consumer policy strategy for 2002-2006 will lead to legislative proposals that we, like the rapporteur, hope will respect the important criteria established in the European Commission’s package on better regulation, in particular: the principles of subsidiarity, necessity and proportionality; the presentation of consistent proof of the need for Community action; the identification of existing barriers to the development of the internal market; making appropriate information available on the impact on the existing Community acquis and on the main interested parties, which are undertakings and consumers; and lastly, the presentation of adequate proof and guarantees on the viability and effectiveness of measures intended to implement the objectives that have been set. In addition to the reference made to the importance of listening to consumer associations – including those from the candidate countries – and to the fact that their involvement in the preparation of future legislation is much needed, I believe it is, at this stage, extremely timely that, in addition to launching the debate stimulated by the Green Paper on consumer protection, the Commission is initiating awareness-raising campaigns directly targeting consumers. As the rapporteur rightly states: ‘an informed consumer is an empowered consumer’."@lv10
"Ik heb voor dit verslag gestemd. Ik ben heel blij dat er in de vakcommissie zo’n ruime consensus kon worden bereikt over dit onderwerp. De strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006 zal leiden tot meer wetgevingsvoorstellen, en we hopen dat die voorstellen, overeenkomstig de ideeën van de rapporteur, rekening zullen houden met de door de Commissie vastgestelde criteria voor betere regelgeving. Van belang is vooral dat de beginselen van subsidiariteit, noodzakelijkheid en proportionaliteit worden geëerbiedigd. Aangetoond moet worden dat ingrijpen door de Gemeenschap noodzakelijk is. Dan moet worden vastgesteld hoe de ontwikkeling van de interne markt precies geblokkeerd wordt. Er moet dus voldoende informatie beschikbaar zijn over de gevolgen van de reeds bestaande communautaire wetgeving en over de belangrijkste belanghebbenden, bedrijven en consumenten. Tot slot moet overtuigend bewezen worden dat de maatregelen voor het verwezenlijken van de vastgelegde doelstellingen doeltreffend zullen zijn. Het is van groot belang dat de consumentenorganisaties nu reeds gehoord worden, ook die van de kandidaat-landen. Zij moeten kunnen meewerken bij de voorbereiding van de wetgeving. Het door het Groenboek geïnspireerde debat over consumentenbescherming is heel belangrijk geweest. Het is echter ook heel belangrijk dat de Commissie nu campagnes voor consumentenvoorlichting gaat opzetten. De rapporteur stelt terecht: “een goed geïnformeerde consument kan opkomen voor zijn rechten”."@nl2
". Jag har röstat för detta betänkande och välkomnar särskilt det faktum att det nåddes ett brett samförstånd om den här frågan i fackutskotten. Denna strategi för konsumentpolitik för 2002–2006 kommer att leda till lagstiftningsförslag, och vi, liksom föredraganden, hoppas att man i alla lagförslag kommer att ta hänsyn till de viktiga kriterier som Europeiska kommissionen har ställt upp i sitt förslagspaket för bättre lagstiftning, särskilt följande: subsidiaritetsprincipen samt principerna om behov och proportionalitet, framläggande av omfattande bevis på behovet av gemenskapsåtgärder, identifiering av existerande hinder på den inre marknaden, tillhandahållande av adekvat information om följderna för den berörda gemenskapslagstiftningen och de huvudsakliga berörda parterna, det vill säga näringsliv och konsumenter, och slutligen framläggande av tillräckliga bevis på och garantier för att åtgärderna för att uppnå de fastställda målen är praktiskt genomförbara och effektiva. I betänkandet påpekas det att det är viktigt att lyssna till konsumentorganisationerna – inklusive konsumentorganisationerna i kandidatländerna – och att det också är mycket viktigt att kandidatländernas konsumentorganisationer deltar i förberedandet av framtida lagstiftning. Jag anser dessutom att det i det här skedet är mycket lägligt att kommissionen, förutom att lansera den diskussion som har väckts med anledning av grönboken om konsumentskydd, även inleder kampanjer för att öka medvetandet hos konsumenterna, kampanjer som riktas direkt mot konsumenterna. Som föredraganden med rätta förklarar: ”En informerad konsument är en konsument som bättre kan ta till vara sina rättigheter”."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph