Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-03-11-Speech-2-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030311.5.2-095"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le Parlement, le Conseil et la Commission persistent et signent dans leur volonté de libéraliser les services portuaires. Les quelques avancées, comme l'exclusion des pilotes et des lamaneurs de la directive, n'inversent pas le processus engagé et nous craignons que, pour ces professions, le répit ne soit que de courte durée. Car pour faire échec à la libéralisation - synonyme d'abandon des missions de service public, doublé de régression sociale pour les salariés, d'atteintes graves aux normes de sécurité et environnementales -, il faut une mobilisation d'ampleur des salariés et des usagers des services portuaires. Les dockers menacés par l'autoassistance, c'est-à-dire par la possibilité pour les armateurs et les affréteurs de faire charger et décharger leurs navires par leur propre personnel, ont montré la voie en organisant, à plusieurs reprises, des eurogrèves et en manifestant par milliers devant les institutions européennes. Nous avons été et nous sommes solidaires de leur mobilisation. C'est pourquoi nous avons voté pour le rejet de la directive. Elle prépare, à l'image de la libéralisation du transport ferroviaire, des drames humains, sociaux et environnementaux. Ces catastrophes auront lieu, non plus au large de nos côtes, comme pour les naufrages de l'Erika et du Prestige, mais à l'intérieur des ports. Contre la libéralisation, il faut promouvoir un service public portuaire coordonné à l'échelle européenne, garantissant le meilleur niveau de sécurité et de normes sociales."@fr6
lpv:translated text
"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen holder fast ved deres vilje til at liberalisere havnetjenesterne. De få fremskridt, såsom udelukkelsen af lodstjenester fra direktivet, kan ikke vende den igangværende proces, og vi frygter, at fristen for disse grupper bliver kort. For at få liberaliseringen, som er synonym med fjernelse af de offentlige tjenesteydelser, fordobling af den sociale nedgang for lønmodtagerne og alvorlige indgreb i bestemmelserne vedrørende sikkerhed og miljø, til at mislykkes, er det nødvendigt med en omfattende mobilisering fra arbejdstagernes og brugerne af havnetjenesternes side. De havnearbejdere, der er truet af selvserviceringen, det vil sige af redernes og befragternes mulighed for at lade deres skibe laste og losse af deres eget personale, har vist vejen ved gentagne gange at have organiseret europæiske strejker og ved i tusindtal at have demonstreret foran de europæiske institutioner. Vi har været og er stadig solidariske med deres demonstration. Derfor har vi stemt for en afvisning af direktivet. I lighed med liberaliseringen af jernbanetransporten baner det vejen for menneskelige, sociale og miljømæssige katastrofer. Disse katastrofer vil ikke længere finde sted langs vores kyster som tilfældene med og forlis, men i vores havne. Det er nødvendigt mod liberaliseringen at fremme en offentlig havnetjeneste, der er koordineret på europæisk plan, hvilket vil sikre et højere sikkerhedsniveau og et højere niveau for de sociale standarder."@da1
". Das Parlament, der Rat und die Kommission versteifen sich darauf, die Hafendienste zu liberalisieren. Die wenigen Fortschritte wie die Herausnahme der Lotsen- und Festmacherdienste aus der Richtlinie können den eingeleiteten Prozess nicht umkehren, und wir befürchten daher, dass der Aufschub für diese Berufsgruppe nur von kurzer Dauer sein wird. Denn um die Liberalisierung zu verhindern, die gleichbedeutend ist mit dem Wegfall der öffentlichen Dienstleistungsverpflichtungen, die mit Sozialabbau für die Beschäftigten sowie schweren Beeinträchtigungen der Sicherheits- und Umweltschutzstandards einhergeht, ist eine starke Mobilisierung der Beschäftigten und Nutzer der Hafendienste erforderlich. Die durch die Selbstabfertigung, d. h. die Möglichkeit für die Reeder und Befrachter, ihre Schiffe durch eigenes Personal be- und entladen zu lassen, bedrohten Hafenarbeiter haben den Weg gezeigt, indem sie mehrfach europaweite Streiks organisierten und zu Tausenden vor den europäischen Institutionen demonstrierten. Wir waren und bleiben solidarisch mit ihren Aktionen. Daher haben wir gegen die Richtlinie gestimmt. Sie wird – ebenso wie die Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs – menschliche, soziale und ökologische Tragödien bewirken. Diese Katastrophen werden nicht wie die Havarien der Erika und der Prestige vor unseren Küsten stattfinden, sondern inmitten unserer Häfen. Zur Abwehr der Liberalisierung müssen auf europäischer Ebene koordinierte öffentliche Hafendienste gefördert werden, die höchstmögliche Sicherheits- und Sozialstandards gewährleisten."@de7
"Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εμμένουν και προσυπογράφουν τη βούλησή τους να ελευθερώσουν τις λιμενικές υπηρεσίες. Οι ελάχιστες πρόοδοι που έχουν σημειωθεί, όπως ο αποκλεισμός των υπηρεσιών πλοήγησης από την οδηγία, δεν αντιστρέφουν τη διαδικασία που προτείνεται, και φοβόμαστε ότι για τις υπηρεσίες πλοήγησης, οι περίοδοι ανάπαυλας θα διαρκούν ελάχιστα. Για να εξουδετερωθεί η ελευθέρωση –συνώνυμο της εγκατάλειψης της αποστολής των κοινωφελών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με κοινωνική ύφεση για τους εργαζομένους και σοβαρές παραβιάσεις των προδιαγραφών ασφαλείας και των περιβαλλοντικών προδιαγραφών– χρειάζεται ευρεία κινητοποίηση των εργαζομένων και των χρηστών των λιμενικών υπηρεσιών. Οι λιμενεργάτες που απειλούνται από την αυτοεξυπηρέτηση, δηλαδή από τη δυνατότητα των εφοπλιστών και των ναυλωτών να χρησιμοποιούν το δικό τους προσωπικό για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των σκαφών τους, έχουν ανοίξει τον δρόμο με τη διοργάνωση πανευρωπαϊκών απεργιών και ογκωδέστατων διαδηλώσεων μπροστά στα κτίρια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στηρίξαμε και εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις. Για τον λόγο αυτόν, ψηφίσαμε υπέρ της απόρριψης της οδηγίας, η οποία είναι προάγγελος ανθρωπίνων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τραγωδιών, όπως αυτές που προκάλεσε η ελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Οι καταστροφές αυτές δεν θα συμβούν κατά μήκος των ακτών μας, όπως τα ναυάγια του Erika και του Prestige, αλλά εντός των λιμένων. Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την ελευθέρωση, πρέπει να προωθήσουμε μια κοινωφελή λιμενική υπηρεσία, η οποία να είναι συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και κοινωνικών κανόνων."@el8
". Parliament, the Council and the Commission continue in and confirm their desire to liberalise port services. The small amount of progress that has been made, such as deleting pilotage services from the directive, does not reverse the process that is underway and we fear that pilotage services will only enjoy short-term respite. If liberalisation – a synonym for abandoning public service missions, combined with social regression for workers and serious violations of environmental and safety standards – is to fail, workers and users of port services must be rallied on a large scale. The dock workers threatened by self-handling, in other words by the possibility for shipowners and charterers to use their own staff to load and unload their ships, have led the way by organising several European strikes and demonstrating in their thousands in front of the European institutions. We supported and still support their action. That is why we have voted to reject the directive. It will lead to environmental, social and human tragedies, just like the liberalisation of the rail sector. These disasters will no longer take place along our coasts, like the and shipwrecks, but within the ports. In order to combat liberalisation, we must promote a public port service that is coordinated at European level and guarantees the highest possible levels of safety and social standards."@en3
". El Parlamento, el Consejo y la Comisión mantienen y confirman su deseo de liberalizar los servicios portuarios. El pequeño avance realizado hasta ahora, como la eliminación de los servicios de practicaje de la directiva, no cambia el proceso en curso. Por tanto, tememos que los servicios de practicaje sólo disfrutarán de un breve aplazamiento. Si la liberalización –sinónimo de abandono de las misiones de servicio público, en combinación con el aspecto de la regresión social de los trabajadores y de las graves violaciones de las normas medioambientales y de seguridad– fracasa, los trabajadores y los usuarios de los servicios portuarios deberán unirse a gran escala. Los estibadores amenazados por la autoasistencia, es decir, por la posibilidad de que los armadores y los fletadores recurran a su propio personal para cargar y descargar los barcos, han sido pioneros al respecto al organizar diversas huelgas en Europa y manifestarse en grupos de miles de personas frente a las instituciones europeas. Hemos apoyado, y aún lo hacemos, las acciones que llevan a cabo. Por esta razón, hemos votado para que se rechace la directiva, ya que provocará desastres humanos, sociales y medioambientales, como en el caso de la liberalización del sector ferroviario. Dichos desastres pasarán de producirse a lo largo de nuestras costas, como ocurrió en los naufragios del y del a ocurrir en el interior de los puertos. Para luchar en contra de la liberalización, debemos fomentar un servicio portuario público que se coordine en el nivel Europeo y garantice las normas sociales y los niveles seguridad más altos posibles."@es12
". Parlamentti, neuvosto ja komissio jatkavat työtään ja vahvistavat halunsa vapauttaa satamapalvelut. Edistystä on saatu aikaan jonkin verran, esimerkiksi direktiivin soveltamisalasta on poistettu luotsauspalvelut, mutta se ei auta peruuttamaan alkanutta prosessia. Pelkäämmekin, että luotsauspalveluja koskeva hengähdystauko jää lyhyeksi. Vapauttaminen on synonyymi julkisista palveluista luopumiselle, työntekijöiden sosiaalisen aseman heikentämiselle sekä ympäristö- ja turvallisuusnormien vakaville rikkomisille, ja jos vapauttamisessa epäonnistutaan, työntekijät ja satamapalvelujen käyttäjät on koottava laajaksi rintamaksi. Itsekäsittely on satamatyöntekijöille uhka. Toisin sanoen uhka aiheutuu siitä, että alusten omistajilla ja rahtaajilla on mahdollisuus käyttää omaa henkilöstöään alusten lastaamiseen ja lastien purkamiseen. Tämän vuoksi satamatyöntekijät ovat olleet etunenässä järjestämässä useita Euroopan laajuisia lakkoja ja kokoontuneet tuhansittain osoittamaan mieltään unionin toimielinten luokse. Tuimme ja tuemme edelleenkin heidän kantaansa. Siksi äänestimme direktiiviä vastaan. Direktiivillä aiheutetaan vahinkoa niin ympäristölle, sosiaaliololle kuin ihmisillekin aivan kuten rautatiealan vapauttamisellakin aiheutettiin. Erika- ja Prestige-aluksia kohdanneiden onnettomuuksien kaltaiset katastrofit eivät enää tapahdu rannikoillamme vaan satamissamme. Estääksemme alan vapauttamisen meidän on yhteisön tasolla edistettävä koordinoituja julkisia satamapalveluja, joilla taataan mahdollisimman korkeat turvallisuus- ja sosiaalinormit."@fi5
". Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione persistono e confermano la loro volontà di liberalizzare i servizi portuali. I pochi passi avanti compiuti, come l’esclusione dalla direttiva dei servizi di pilotaggio, non invertono il processo avviato e temiamo che i servizi di pilotaggio godranno solo di una breve tregua. Se la liberalizzazione – sinonimo di abbandono delle attività di servizio pubblico accompagnato da regresso sociale per i lavoratori e da gravi violazioni delle norme di sicurezza e ambientali – fallirà, sarà necessaria una mobilitazione su larga scala dei lavoratori e degli utenti dei servizi portuali. I portuali minacciati dall’autoproduzione, ossia dalla possibilità per i proprietari e i noleggiatori di navi di fare caricare e scaricare le loro navi da personale proprio, hanno indicato la strada organizzando numerosi scioperi a livello europeo e dimostrando in migliaia davanti alle Istituzioni comunitarie. Siamo stati e siamo solidali con la loro azione. Per questo abbiamo votato per la reiezione della direttiva che, come la liberalizzazione del trasporto ferroviario, condurrà a tragedie umani, sociali e ambientali. Le catastrofi non avverranno più al largo delle nostre coste, come i naufragi dell’ e della ma all’interno dei porti. Contro la liberalizzazione, è necessario promuovere un servizio portuale pubblico coordinato a livello europeo e in grado di garantire il più elevato livello di norme sociali e di sicurezza."@it9
". Parliament, the Council and the Commission continue in and confirm their desire to liberalise port services. The small amount of progress that has been made, such as deleting pilotage services from the directive, does not reverse the process that is underway and we fear that pilotage services will only enjoy short-term respite. If liberalisation – a synonym for abandoning public service missions, combined with social regression for workers and serious violations of environmental and safety standards – is to fail, workers and users of port services must be rallied on a large scale. The dock workers threatened by self-handling, in other words by the possibility for shipowners and charterers to use their own staff to load and unload their ships, have led the way by organising several European strikes and demonstrating in their thousands in front of the European institutions. We supported and still support their action. That is why we have voted to reject the directive. It will lead to environmental, social and human tragedies, just like the liberalisation of the rail sector. These disasters will no longer take place along our coasts, like the and shipwrecks, but within the ports. In order to combat liberalisation, we must promote a public port service that is coordinated at European level and guarantees the highest possible levels of safety and social standards."@lv10
". Het Parlement, de Raad en de Commissie houden voet bij stuk als het gaat om de liberalisering van de havendiensten. De weinige verbeteringen, zoals de uitsluiting van de loodsdiensten uit de werkingssfeer van de richtlijn, kunnen niet verhelen dat men op de ingeslagen weg voortgaat. Wij vrezen dat deze werknemers slechts een korte adempauze vergund zal zijn. Een brede mobilisatie van de havenarbeiders en de gebruikers van de havendiensten zal nodig zijn om de liberalisering – synoniem met afbraak van de openbare dienst, sociale achteruitgang voor de werknemers en ernstige aanslagen op de veiligheids- en milieunormen – een halt toe te roepen. De door de zelfafhandeling - dat wil zeggen dat reders en vrachtvervoerders hun schepen met eigen personeel mogen laden en lossen - bedreigde havenarbeiders hebben de weg gewezen met verschillende Europese stakingen en demonstraties voor de Europese instellingen. Wij waren solidair met hun mobilisatie en dat blijven wij. Daarom hebben wij tegen de richtlijn gestemd. Net zoals bij de spoorwegen is gebeurd, is deze richtlijn de opmaat tot menselijke, sociale en milieudrama’s. Niet alleen zullen er voor onze kusten meer rampen plaatsvinden, zoals de schipbreuken van de Erika en de Prestige, maar ook in onze havens. In plaats van de liberalisering moeten wij de openbare havendienst op Europees niveau bevorderen om een hoog niveau van veiligheid en sociale bescherming te waarborgen."@nl2
"O Parlamento, o Conselho e a Comissão persistem na sua vontade de liberalizar os serviços portuários. Os poucos progressos, como por exemplo a exclusão dos pilotos e dos rebocadores da directiva, não invertem o processo iniciado, pelo que, pela nossa parte, tememos que a trégua para essas profissões seja apenas de curta duração. De facto, para conseguir combater com sucesso a liberalização - sinónimo de abandono das missões de serviço público, acompanhado de regressão social para os assalariados e de atentados graves às normas de segurança e ambientais -, é necessária uma vasta mobilização dos trabalhadores e dos utilizadores dos serviços portuários. Os estivadores ameaçados pela auto-assistência, isto é, pela possibilidade de os armadores e fretadores carregarem e descarregarem os seus navios com o seu próprio pessoal, mostraram o caminho a seguir ao organizarem repetidas eurogreves e ao manifestarem-se aos milhares em frente às Instituições europeias. Estivemos e estamos solidários com a sua mobilização. Foi por isso que votámos pela rejeição da directiva, que prepara, à imagem da liberalização do transporte ferroviário, dramas humanos, sociais e ambientais. Essas catástrofes terão lugar, já não ao largo das nossas costas, como aconteceu com os naufrágios do Erika e do Prestige, mas dentro dos nossos portos. Contra a liberalização, há que promover um serviço público portuário coordenado à escala europeia que garanta o melhor nível de segurança e de normas sociais."@pt11
". Parlamentet, rådet och kommissionen står fast vid sin vilja att avreglera hamntjänsterna. Det har gjorts några framsteg, som att lotsar och hamnlotsar undantas från direktivet, men detta hindrar inte den process som inletts och vi fruktar att det bara blir fråga om en kortvarig frist för dessa yrkesgrupper. För att stoppa avregleringen – som är synonym med att de offentliga tjänsterna överges i kombination med social tillbakagång för de anställda och allvarliga brott mot säkerhets- och miljönormer – krävs en omfattande mobilisering av hamnanställda och användare av hamntjänster. De hamnarbetare som hotas av egenhantering, dvs. av möjligheten för skeppsredare och befraktare att låta den egna personalen lasta och lossa fartygen, har visat vägen genom att flera gånger organisera Europaomfattande strejker och demonstrera i tusental framför EU:s institutioner. Vi har varit och är solidariska med deras mobilisering. Därför har vi röstat nej till direktivet. I likhet med avregleringen av järnvägstransporterna lägger detta direktiv grunden för mänskliga, sociala och miljömässiga tragedier. Och dessa katastrofer äger rum inne i våra hamnar, inte utanför våra kuster som när och förliste. Mot avregleringen måste man främja offentliga hamntjänster som samordnas på europeisk nivå och därmed garanterar högsta möjliga nivå på säkerhet och sociala normer."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"13,10,3,12,9
"Prestige"13,10,3,12,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph