Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-02-12-Speech-3-261"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030212.9.3-261"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – I thank the rapporteur, Mrs Sandbæk, for her efforts to secure adoption at first reading. Our proposal for a regulation on aid for policies and actions on reproductive and sexual health and rights in developing countries is very important in contributing to improved health outcomes and achieving the Millennium Development Goals. Let me reinforce this message by giving you one stark fact: maternal mortality in Africa has remained relatively constant in the last 10 years and largely affects the poorest women. In some countries, for example Malawi, maternal mortality is increasing. I find this unacceptable and we, as Europeans, need to show our commitment to improving this situation. This regulation addresses the unacceptably high death and illness rates of women by giving us the means to carry out the principles and policies agreed in the Programme for Action of the International Conference on Population and Development held in Cairo in 1994 and the Key Actions adopted five years later. The main principles are: the basic right for people to protect their reproductive and sexual rights; the right of universal access to care, services and products; and the right to choose freely the number and spacing of their children. There is a need for this regulation to fund innovative actions, which are cost-effective and have the potential to be replicated in other areas or scaled up using other funding resources. It will serve to develop local partnerships with the different actors and, where appropriate, contribute to regional or global initiatives."@en3
lpv:translated text
"Jeg takker ordføreren, fru Sandbæk, for hendes indsats for at sikre en vedtagelse under førstebehandlingen. Vores forslag om en forordning om bistand til politikker og aktioner vedrørende reproduktiv og seksuel sundhed og rettigheder i udviklingslande er et meget vigtigt bidrag til at forbedre sundheden og opfylde år 2000-udviklingsmålene. Jeg vil gerne betone denne besked ved at fremlægge et nøgternt faktum. I Afrika har dødelighedsfrekvensen for kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel været relativt uændret i de seneste 10 år, og den rammer især de fattigste kvinder. I nogle lande som f.eks. Malawi er dødelighedsfrekvensen for kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel stigende. Det finder jeg uacceptabelt, og som europæere skal vi aktivt forsøge at forbedre denne situation. I forordningen søges problemerne med de uacceptabelt høje dødstal og sygdomstal for kvinder løst gennem midler til gennemførelse af de principper og politikker, der blev fastsat i et handlingsprogram på den internationale konference om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 samt i de nøgleaktioner, der blev vedtaget fem år senere. Hovedprincipperne er folks grundlæggende rettighed til at beskytte deres reproduktive og seksuelle rettigheder, retten til almen adgang til pleje, ydelser og produkter samt retten til frit at vælge, hvor mange børn man vil have og med hvilket interval. Der er brug for denne forordning for at finansiere nyskabende aktioner, der er omkostningseffektive og har potientialet til at blive gentaget på andre områder eller blive optrappet ved hjælp af andre finansieringsmidler. Det vil være medvirkende til at udvikle lokale partnerskaber med de forskellige aktører samt til at bidrage til regionale eller globale initiativer, hvor det måtte være hensigtsmæssigt."@da1
"Ich danke der Berichterstatterin Frau Sandbæk für Ihre Bemühungen, die Annahme bei der ersten Lesung zu erreichen. Unser Vorschlag für eine Verordnung über die Unterstützung von Strategien und Aktionen im Bereich der reproduktiven und sexuellen Gesundheit und der damit verbundenen Rechte in den Entwicklungsländern leistet einen sehr wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und Verwirklichung der in der Millenniums-Erklärung aufgestellten Entwicklungsziele. Ich möchte dies an einer konkreten Tatsache festmachen: In den vergangenen zehn Jahren ist die Müttersterblichkeit in Afrika relativ konstant geblieben und betrifft vor allem die ärmsten Frauen. In einigen Ländern, darunter in Malawi, steigt die Müttersterblichkeit sogar an. Ich meine, dies kann nicht hingenommen werden, und wir als Europäer müssen zeigen, dass wir entschlossen sind, diese Situation zu verbessern. Die vorliegende Verordnung setzt sich mit der unannehmbar hohen Mortalitäts- und Morbiditätsrate unter den Frauen auseinander, indem sie uns die Mittel an die Hand gibt, die 1994 in Kairo auf der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung vereinbarten Grundsätze und Maßnahmen sowie die fünf Jahre später angenommenen Aktionen in die Tat umzusetzen. Zu den wichtigsten Grundsätzen gehören das Grundrecht auf Schutz der reproduktiven und sexuellen Rechte, das Recht auf allgemeinen Zugang zu Fürsorge, Diensten und Produkten sowie das Recht, frei über die Anzahl seiner Kinder und die Geburtenabstände zu entscheiden. Diese Verordnung muss innovative Maßnahmen fördern, welche kostenoptimiert und geeignet sind, in anderen Bereichen aufgegriffen oder unter Verwendung anderer Mittel in größerem Umfang angewendet zu werden. Sie wird zur Entwicklung lokaler Partnerschaften mit unterschiedlichen Akteuren beitragen und an gegebener Stelle zu regionalen oder globalen Initiativen beitragen."@de7
". Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. Sandbæk για τις προσπάθειές της ώστε να διασφαλίσει την έγκριση κατά την πρώτη ανάγνωση. Η πρόταση κανονισμού μας για στήριξη των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή και τα συναφή δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας. Για να ενισχύσω το ανωτέρω παραθέτω ένα απλό γεγονός: η μητρική θνησιμότητα έχει διατηρηθεί σταθερή στην Αφρική κατά τα τελευταία 10 χρόνια και πλήττει σε μεγάλο βαθμό τις φτωχότερες γυναίκες. Σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Μαλάουι, η μητρική θνησιμότητα αυξάνεται. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και εμείς, ως ευρωπαίοι πολίτες, είναι αναγκαίο να δείξουμε τη δέσμευσή μας για βελτίωση της κατάστασης αυτής. Ο κανονισμός αυτός αντιμετωπίζει τα απαράδεκτα υψηλά ποσοστά θανάτων και ασθενειών που παρατηρούνται στον γυναικείο πληθυσμό και παρέχει τα μέσα για την υλοποίηση των αρχών και των πολιτικών που συμφωνήθηκαν στο Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το 1994 και των Βασικών Δράσεων που εγκρίθηκαν πέντε χρόνια αργότερα. Οι κυριότερες αρχές είναι οι εξής: το βασικό δικαίωμα του ατόμου για προστασία των δικαιωμάτων του που αφορούν την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή, το δικαίωμα καθολικής πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και προϊόντα, και το δικαίωμα του ατόμου να επιλέγει ελεύθερα τον αριθμό των παιδιών του και τη χρονική στιγμή της γέννησής τους. Με τον κανονισμό αυτόν, πρέπει να χρηματοδοτηθούν οικονομικές καινοτόμες δράσεις, με δυνατότητα εφαρμογής σε άλλες περιοχές ή δυνατότητα αύξησης του αριθμού τους μέσω άλλων χρηματοδοτικών πόρων. Η πρόταση αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο με διάφορους παράγοντες και, όπου είναι δυνατό, στην ενίσχυση περιφερειακών ή παγκόσμιων πρωτοβουλιών."@el8
". Agradezco a la ponente, la Sra. Sandbæk, sus esfuerzos por asegurar la adopción en primera lectura. Nuestra propuesta de Reglamento sobre la ayuda para políticas y acciones relativas a la salud y a los derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo es muy importante para ayudar a mejorar los resultados sanitarios y conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Permítanme que refuerce este mensaje señalando un hecho absoluto: la mortalidad maternal en África ha permanecido relativamente constante en los últimos 10 años y en general afecta a las mujeres más pobres. En algunos países, por ejemplo Malawi, la mortalidad maternal va en aumento. Creo que es inaceptable y nosotros, como europeos, debemos mostrar nuestra voluntad de mejora de esta situación. Este Reglamento aborda los índices inaceptablemente elevados de mortalidad y enfermedad de las mujeres, y nos facilita los medios para poner en práctica los principios y las políticas acordados en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y las Acciones Clave adoptadas cinco años después. Los principios más importantes son: el derecho básico de las personas a proteger su capacidad reproductiva y sexual; el derecho al acceso universal a la atención sanitaria, los servicios y los productos médicos; y el derecho a elegir libremente el número de hijos y sus diferencias de edad. Es necesario que este Reglamento financie acciones innovadoras, que sean rentables y puedan repetirse en otras áreas o ampliarse mediante otros recursos financieros. Servirá para desarrollar asociaciones locales con los diversos agentes y, cuando sea necesario, aportar iniciativas regionales o globales."@es12
". Haluan kiittää esittelijä Sandbækia siitä, että hän pyrkii varmistamaan mietinnön hyväksymisen ensimmäisessä käsittelyssä. Asetusehdotuksemme avusta lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen ja lisääntymistä ja seksuaalisuutta koskeviin oikeuksiin liittyville politiikoille ja toimille kehitysmaissa on hyvin tärkeä siinä mielessä, että sillä pyritään parantamaan terveystilannetta ja saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet. Edellä sanottua viestiä tukee karu totuus: äitiyskuolleisuus Afrikassa on pysynyt suhteellisen korkeana kymmenen vuoden ajan, ja se koettelee eniten köyhiä naisia. Joissakin maissa, kuten Malawissa, äitiyskuolleisuus on kasvussa. Tätä emme voi mielestäni hyväksyä, joten meidän on eurooppalaisina osoitettava, että haluamme saada aikaan parannuksen tähän tilanteeseen. Asetusehdotuksessa käsitellään naisten kohtuuttoman korkeata kuolleisuus- ja sairastavuustasoa ja annetaan meille välineitä, joilla voitaisiin toteuttaa Kairossa vuonna 1994 pidetyssä kansainvälisessä väestö- ja kehityskonferenssissa hyväksytyssä toimintaohjelmassa sovitut periaatteet ja toimintamenetelmät sekä viisi vuotta myöhemmin hyväksytyt avaintoimet. Tärkeimpiä periaatteita ovat ihmisten perusoikeus turvata lisääntymistä ja seksuaalisuutta koskevat oikeutensa, oikeus terveydenhuollon, terveyspalvelujen ja terveystuotteiden yleiseen saatavuuteen sekä yksilöiden oikeus päättää vapaasti lastensa lukumäärästä ja synnytysten tiheydestä. Asetusehdotuksen turvin olisi voitava rahoittaa sellaisia innovatiivisia toimia, jotka ovat kustannusvaikuttavia ja joita voidaan toteuttaa myös muilla aloilla tai joita voidaan lisätä muiden rahoituslähteiden avulla. Sen avulla voitaisiin kehittää paikallisia kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa ja tarvittaessa edistää alueellisia tai yleismaailmallisia aloitteita."@fi5
"Je remercie le rapporteur, Mme Sandbæk, pour ses efforts visant à assurer une adoption en première lecture. Notre proposition de règlement concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé et aux droits en matière de reproduction et de sexualité dans les pays en développement représente une très importante contribution à l'amélioration de la santé des populations et à la réalisation des objectifs de développement du sommet du millénaire. Permettez-moi de donner plus de force à ce message en vous signalant un fait très grave : la mortalité maternelle en Afrique est restée relativement stable au cours des dix dernières années et touche majoritairement les femmes les plus pauvres. Dans certains pays, par exemple le Malawi, la mortalité maternelle est en augmentation. Je trouve cela inacceptable et nous, Européens, devons manifester notre engagement à améliorer cette situation. Ce règlement s'attaque à ce fait inadmissible que constitue le taux élevé de mortalité et de morbidité des femmes en nous donnant les moyens de mettre en œuvre les principes et les politiques adoptés par le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994 et les actions clés adoptées cinq années plus tard. Les principes majeurs en sont : le droit fondamental des personnes à protéger leurs droits à la santé sexuelle et génésique ; leur droit d'accès universel aux soins et services de santé et aux médicaments ; et leur droit de choisir librement le nombre de leurs enfants et l'intervalle entre leurs naissances. Il est nécessaire que ce règlement permette le financement d'actions innovantes, efficaces par rapport au coût et potentiellement applicables à d'autres domaines, y compris à plus grande échelle moyennant d'autres sources de financement. Ceci servira à développer des partenariats locaux avec les différents acteurs et, le cas échéant, contribuera à des initiatives régionales ou mondiales."@fr6
". Ringrazio la relatrice, onorevole Sandbæk, per gli sforzi compiuti al fine di garantire l’adozione del regolamento in prima lettura. La nostra proposta di regolamento, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti l’igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo, è molto importante per contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie e conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio. Vorrei rafforzare questo messaggio segnalandovi una cruda realtà: in Africa il tasso di mortalità delle madri è rimasto relativamente costante negli ultimi dieci anni e colpisce soprattutto le donne più povere. In alcuni paesi, come per esempio il Malawi, il tasso di mortalità delle madri è in aumento. Ritengo che si tratti di un fatto inaccettabile e che, come europei, dobbiamo impegnarci per migliorare la situazione. Il regolamento si occupa dei tassi di mortalità e malattia delle donne, inaccettabilmente elevati, fornendoci gli strumenti per attuare i principi e le politiche stabiliti dal Piano d’azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi al Cairo nel 1994, nonché dalle azioni chiave approvate cinque anni dopo. I punti principali sono i seguenti: il diritto fondamentale degli individui di proteggere i propri diritti sessuali e riproduttivi, il diritto di accesso universale alle cure, ai servizi e ai prodotti, nonché il diritto di decidere liberamente quanti figli avere e con quale frequenza. E’ indispensabile che il regolamento finanzi azioni innovative, economicamente proficue e replicabili in altri settori, nonché passibili di essere aumentate mediante ulteriori risorse finanziarie. Il regolamento servirà a sviluppare partenariati locali con i diversi attori e, se necessario, contribuirà ad iniziative globali o regionali."@it9
". – I thank the rapporteur, Mrs Sandbæk, for her efforts to secure adoption at first reading. Our proposal for a regulation on aid for policies and actions on reproductive and sexual health and rights in developing countries is very important in contributing to improved health outcomes and achieving the Millennium Development Goals. Let me reinforce this message by giving you one stark fact: maternal mortality in Africa has remained relatively constant in the last 10 years and largely affects the poorest women. In some countries, for example Malawi, maternal mortality is increasing. I find this unacceptable and we, as Europeans, need to show our commitment to improving this situation. This regulation addresses the unacceptably high death and illness rates of women by giving us the means to carry out the principles and policies agreed in the Programme for Action of the International Conference on Population and Development held in Cairo in 1994 and the Key Actions adopted five years later. The main principles are: the basic right for people to protect their reproductive and sexual rights; the right of universal access to care, services and products; and the right to choose freely the number and spacing of their children. There is a need for this regulation to fund innovative actions, which are cost-effective and have the potential to be replicated in other areas or scaled up using other funding resources. It will serve to develop local partnerships with the different actors and, where appropriate, contribute to regional or global initiatives."@lv10
". Ik dank de rapporteur, mevrouw Sandbæk, voor haar inspanningen om ervoor zorgen dat haar verslag in eerste lezing wordt aangenomen. Ons voorstel voor een verordening betreffende steun voor maatregelen ter verbetering van de reproductieve en seksuele gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden is van groot belang in het streven naar betere resultaten in de gezondheidszorg en het bereiken van de Millennium-ontwikkelingsdoelstellingen. Laat mij deze boodschap kracht bijzetten met een triest gegeven: moedersterfte in Afrika is de laatste 10 jaar op ongeveer hetzelfde niveau gebleven en komt vooral voor bij de armste vrouwen. In sommige landen, bijvoorbeeld in Malawi, neemt moedersterfte toe. Dit mag niet worden geaccepteerd en ik vind dat wij als Europeanen blijk moeten geven van onze krachtige inzet om de situatie te verbeteren. Deze verordening zal bijdragen aan de bestrijding van de onacceptabel hoge sterfte- en ziektecijfers van vrouwen. Zij verschaft ons de middelen om het beleid en de uitgangspunten te realiseren van het actieprogramma van de internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling van 1994 in Caïro en om de zogenaamde sleutelmaatregelen uit te voeren die 5 jaar daarna zijn aangenomen. De belangrijkste uitgangspunten zijn: het grondrecht van de mens om zijn of haar reproductieve en seksuele rechten te verdedigen; het recht op universele toegang tot medische zorg, diensten en producten op dit gebied; en het recht voor mensen om zelf te bepalen hoeveel kinderen ze krijgen en op welk moment. Met deze verordening dienen vernieuwende, kosteneffectieve maatregelen te worden gefinancierd, die de mogelijkheid bieden om op andere gebieden te worden herhaald of kunnen worden geïntensiveerd met behulp van andere financieringsmiddelen. Met behulp van deze verordening kunnen er samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld met verschillende plaatselijke partners en kunnen er eventueel bijdragen worden geleverd aan regionale of mondiale initiatieven."@nl2
"Agradeço à relatora, senhora deputada Sandbæk, os seus esforços no sentido de garantir a aprovação em primeira leitura. A nossa proposta de regulamento relativo à ajuda para políticas e acções em matéria de saúde reprodutiva e sexual e direitos conexos nos países em desenvolvimento é de extrema importância como contributo para a melhoria dos resultados em matéria de saúde e para a consecução dos Objectivos de Desenvolvimento para o Milénio. Permitam-me que reitere esta mensagem, referindo um facto eloquente: os índices de mortalidade materna em África mantiveram-se relativamente constantes nos últimos 10 anos, sendo que esta afecta sobretudo as mulheres mais pobres. Há alguns países, por exemplo o Malawi, onde a mortalidade materna está a aumentar. Considero este facto inaceitável, e é preciso que nós, como europeus, mostremos o nosso empenho em melhorar esta situação. Este regulamento visa dar resposta aos índices inaceitavelmente elevados de mortalidade e doença entre as mulheres, conferindo-nos os meios para aplicarmos os princípios e políticas acordados no Programa de Acção da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo, em 1994, bem como as acções-chave decididas cinco anos depois. Os princípios fundamentais são: o direito fundamental das pessoas à protecção do seu direito à saúde reprodutiva e dos seus direitos sexuais; o direito de acesso universal aos cuidados de saúde, a uma gama completa de serviços e produtos de saúde; e o direito a escolher o número de filhos e a diferença de idade entre estes. É preciso que este regulamento financie acções inovadoras que apresentem uma boa relação custo-eficácia e que possam ser transpostas para outras regiões ou faseadas recorrendo-se a outros financiamentos. Servirá para desenvolver parcerias locais com os diferentes actores e, sempre que possível, contribuir para iniciativas regionais ou mundiais."@pt11
"Jag vill tacka föredraganden Sandbæk för hennes ansträngningar att uppnå ett antagande under den första behandlingen. Vårt förslag till förordning om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna utgör ett mycket viktigt bidrag för förbättrad hälsa och för att uppnå utvecklingsmålen för det nya årtusendet. Låt mig underbygga detta budskap genom att delge er några kalla fakta: mödradödligheten i Afrika har varit relativt konstant under de senaste tio åren och drabbar i stor utsträckning de fattigaste kvinnorna. I vissa länder, till exempel Malawi, ökar mödradödligheten. Jag anser att detta är oacceptabelt och vi européer måste visa vårt engagemang för att förbättra denna situation. Denna förordning tar itu med de oacceptabelt höga döds- och sjukdomstalen hos kvinnor på så sätt att den skapar möjligheter att genomföra de principer och den politik som antogs genom åtgärdsprogrammet från den internationella konferens om befolkning och utveckling som hölls i Kairo 1994 och de nyckelåtgärder som antogs fem år senare. Huvudprinciperna är: människors grundläggande rätt att skydda sin reproduktiva och sexuella hälsa, rätten till allmän tillgång till vård, tjänster och produkter samt rätten att fritt besluta om antal barn och hur tätt barnen skall komma. Det finns ett behov av att genom denna förordning finansiera innovativa åtgärder som är kostnadseffektiva och kan kopieras på andra områden eller utvidgas med andra medel. Målet är att utveckla lokala partnerskap med de olika aktörerna och, där så är lämpligt, bidra till lokala eller globala initiativ."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph