Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-02-12-Speech-3-240"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030212.8.3-240"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, let me first thank the rapporteur, Mrs Redondo, for her report concerning the Commission's 'Forest Focus' proposal for a regulation on monitoring of forests and environmental interactions The proposal aims to contribute to the protection of the Community’s forests by means of monitoring. It builds on the achievements of the two Council regulations on the protection of the Community's forests against air pollution and fires, which expired at the end of last year. However, the proposal broadens the scope to include new environmental issues such as biodiversity, climate change, carbon sequestration and soils. The protection of forests and the enhancement of their multifunctional role are matters of particular importance and urgency in the Union. The Community and the Member States are committed to implementing internationally agreed activities and to set up monitoring and reporting systems. Sound political decisions have to be based on reliable information. We need harmonised and comprehensive long-term monitoring of forests at Community level. It is essential in order to provide information on the temporal and spatial variation in the condition of forests. Experience from the previous forest monitoring scheme shows that the harmonisation of data collection is of major importance. There are two key issues which deserve special attention. Firstly, comitology. The report considers whether the principle of subsidiarity needs to be reinforced in the context of Forest Focus, and proposes strengthening the role of Member States in the proposed monitoring scheme. Experience from the previous Community scheme shows that close cooperation between the Commission and the Member States is indeed needed to set up an efficient monitoring scheme. That is why the Commission proposed strengthening the comitology arrangements by incorporating a Management Committee. This is an approach which balances the evident need for greater involvement of the Member States, whilst being proportional to what, in Community terms, is a relatively modest scheme. Our view is that the characteristics of the scheme proposed closely fit the criteria for management committees set out in the Council decision on comitology. Secondly, I would like to address the important aspect of forest fire prevention measures. Fires have affected forests in many parts of the Community, but in particular in the southern parts of the Community. The Commission takes this seriously and will ensure that all forest fire related measures introduced by the now lapsed Council Regulation (EEC) No 2158/92 will continue to be covered in future by Community legislation. The proposal for 'Forest Focus' and the regulation on rural development together meet these requirements. The activities that were not already covered by the provisions of the regulation on rural development, such as specific studies, and the forest fire information system, are now addressed by 'Forest Focus'. The Commission fully understands Parliament's concerns, which are reflected in those amendments concerning forest fire prevention measures. However, the Commission regrets that the incorporation of forest fire prevention measures within the 'Forest Focus' proposal cannot be accepted. Our two institutions share the objective of preventing forest fires, but this duplication of measures already covered by the rural development regulation would lead to legal and budgetary uncertainty which may impede our attainment of those objectives. I should like to reassure Members that the approach proposed by the Commission will allow the continuity of the forest fire prevention measures. The Commission has already urged Member States to incorporate any necessary amendments to their national or regional rural development plans. The question of the budget increase is linked to the issue of fire prevention measures. It follows that just as the Commission does not support additional fire prevention measures within the proposal, nor does it support the proposed budget increase."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, først vil jeg gerne takke ordføreren fru Redondo for hendes betænkning vedrørende Kommissionens Forest Focus-forslag til en forordning om overvågning af skove og disses samspil med miljøet. Formålet med dette forslag er at bidrage til en beskyttelse af Fællesskabets skove gennem overvågning. Det bygger på resultaterne af Rådets to forordninger om beskyttelse af Fællesskabets skove mod luftforurening og brande, der udløb ved udgangen af 2002. Forslaget udvider imidlertid anvendelsesområdet for at medtage nye miljømæssige spørgsmål såsom biodiversitet, klimaændringer, kulstofbinding og jordbunde. Beskyttelsen af skove og styrkelsen af deres multifunktionelle rolle er særligt betydningsfulde og presserende temaer for EU. Fællesskabet og medlemsstaterne har forpligtet sig til at gennemføre internationalt vedtagne aktiviteter og indføre overvågnings- og rapporteringssystemer. Forsvarlige politiske beslutninger skal baseres på pålidelige oplysninger. Der er behov for en harmoniseret og omfattende langtidsovervågning af skovene på fællesskabsplan. Det er afgørende for at skaffe oplysninger om den tidsmæssige og rumlige variation i skovenes tilstand. Erfaringerne fra den tidligere ordning for skovovervågning viser, at en harmoniseret dataindsamling er meget vigtig. To centrale spørgsmål kræver særlig opmærksomhed. For det første komitologi. I betænkningen anbefales det at styrke nærhedsprincippet i forbindelse med Forest Focus samt at styrke medlemsstaternes rolle i den foreslåede overvågningsordning. Erfaringer fra den tidligere fællesskabsordning viser, at et tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne er en forudsætning for en effektiv overvågningsordning. Det er grunden til, at Kommissionen foreslog en styrkelse af udvalgsprocedurerne gennem inkorporering af et forvaltningsudvalg. Det er en fremgangsmåde, der afvejer det indlysende behov for større inddragelse af medlemsstaterne, samtidig med at den er proportional med det, der i et EU-perspektiv er en relativt beskeden ordning. Vi mener, at karakteristika for den foreslåede ordning nøje svarer til de kriterier for forvaltningsudvalg, der er opstillet i Rådets beslutning om komitologi. For det andet vil jeg gerne komme ind på det vigtige aspekt af brandforebyggende foranstaltninger. Brande har hærget skove i mange dele af EU, men særligt i de sydlige egne. Kommissionen tager det alvorligt, og den vil sikre sig, at de foranstaltninger vedrørende skovbrande, der blev indført ved Rådets nu udløbne forordning 2158/92, fortsat dækkes i fællesskabslovgivningen. Til sammen opfylder forslaget om Forest Focus og forordningen om udvikling af landdistrikter disse krav. De aktiviteter, der ikke allerede var dækket af bestemmelserne i forordningen om udvikling af landdistrikter - såsom særlige undersøgelser og informationssystemet for skovbrande - er nu indeholdt i Forest Focus. Kommissionen forstår fuldt ud Parlamentets bekymring, der afspejles i ændringsforslagene til de brandforebyggende foranstaltninger. Kommissionen beklager imidlertid, at Parlamentet ikke kan acceptere medtagelsen af foranstaltninger til forebyggelse af skovbrande i Forest Focus-forslaget. Vores to institutioner har en fælles målsætning om at forebygge skovbrande, men denne gentagelse af foranstaltninger, der allerede er indeholdt i forordningen om udvikling af landbruget, vil resultere i en juridisk og budgetmæssighed usikkerhed, der kan gøre det vanskeligt for os at nå disse mål. Jeg vil gerne forsikre medlemmerne om, at den fremgangsmåde, som Kommissionen har foreslået, vil gøre det muligt at fortsætte de brandforebyggende foranstaltninger. Kommissionen har allerede opfordret medlemsstaterne til at foretage de nødvendige ændringer i deres nationale eller regionale planer for udvikling af landdistrikter. Spørgsmålet om budgetstigningen er kædet sammen med de brandforebyggende foranstaltninger. Det følger heraf, at Kommissionen hverken støtter yderligere brandforebyggende foranstaltninger under dette forslag eller den foreslåede budgetstigning."@da1
"Herr Präsident, ich möchte zunächst der Berichterstatterin, Frau Redondo, für ihren Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates für das Monitoring von Wäldern und der Umweltwechselwirkungen in der Gemeinschaft (Forest Focus) danken. Ziel dieses Vorschlags ist es, durch das Monitoring zum Schutz der Wälder der Gemeinschaft beizutragen. Grundlage bilden die Fortschritte, die mit zwei Verordnungen des Rates über den Schutz der Wälder der Gemeinschaft vor Luftverschmutzung und Waldbränden erreicht wurden, deren Geltungsdauer Ende letzten Jahres abgelaufen ist. Durch den Vorschlag wird der Anwendungsbereich erweitert, um neue Umweltbelange wie biologische Vielfalt, Klimawandel, Kohlenstoffbindung und Böden in den Anwendungsbereich einzubeziehen. Der Schutz der Wälder und die Erweiterung ihrer multifunktionalen Rolle sind in der Union Themen von besonderer Bedeutung und Dringlichkeit. Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sind entschlossen, international vereinbarte Maßnahmen umzusetzen und Monitoring- und Meldesysteme einzuführen. Fundierte politische Entscheidungen müssen auf verlässlichen Informationen beruhen. Wir brauchen auf Gemeinschaftsebene dringend ein harmonisiertes, umfassendes und langfristiges Monitoring der Wälder, um Informationen über die zeitlichen und räumlichen Schwankungen im Zustand der Wälder liefern zu können. Die Erfahrung mit dem früheren System zum Monitoring des Waldes zeigen, dass die Harmonisierung der Datenbeschaffung von großer Bedeutung ist. Zwei wesentliche Aspekte bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Zunächst die Komitologie. Im Bericht wird die Frage untersucht, ob das Subsidiaritätsprinzip im Zusammenhang mit dem „Forest Focus“ gestärkt werden muss, und es wird vorgeschlagen, die Mitgliedstaaten stärker in das geplante Monitoringsystem einzubeziehen. Wie sich bei dem bisherigen Gemeinschaftssystem gezeigt hat, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten erforderlich, um ein effizientes Monitoringsystem aufbauen zu können. Daher wurde von der Kommission die Stärkung der Ausschussverfahren durch die Einrichtung eines Verwaltungsausschusses vorgeschlagen. Mit diesem Ansatz kann der Notwendigkeit einer intensiveren Einbeziehung der Mitgliedstaaten auf eine Weise Rechnung getragen werden, die diesem im Verhältnis relativ bescheidenen Programm der Gemeinschaft angemessen ist. Wir sind der Meinung, dass die Merkmale des vorgeschlagenen Systems die Kriterien für Verwaltungsausschüsse weitgehend erfüllen, die im Beschluss des Rates über die Komitologie festgelegt wurden. Der zweite wichtige Aspekt, den ich erwähnen möchte, sind die Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden. Waldbrände stellen in vielen Teilen der Gemeinschaft eine Bedrohung dar, besonders jedoch in den südlichen Regionen. Die Kommission nimmt diese Gefahr ernst und wird sicherstellen, dass alle Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden, die in der nun ausgelaufenen Verordnung (EWG) Nr. 2158/92 des Rates enthalten waren, auch zukünftig in der Gemeinschaftsgesetzgebung verankert sein werden. Dafür stehen der Vorschlag für den „Forest Focus“ und die Verordnung über die ländliche Entwicklung gemeinsam. Die Aktivitäten, die nicht bereits in den Bestimmungen der Verordnung über die ländliche Entwicklung erfasst waren, wie spezifische Studien und das Informationssystem für Waldbrände, werden nun im „Forest Focus“ geregelt. Die Kommission kann die Bedenken des Parlaments voll und ganz verstehen, die sich in den Änderungsanträgen zu den Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden widerspiegeln. Die Kommission bedauert jedoch, dass die Aufnahme von Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden in den Vorschlag über den „Forest Focus“ nicht akzeptiert werden kann. Unsere beiden Organe verfolgen zwar gemeinsam das Ziel, Waldbrände zu verhüten, doch diese Überschneidung von Maßnahmen, die bereits in der Verordnung über die ländliche Entwicklung enthalten sind, würde zu Rechtsunsicherheit und haushaltspolitischer Ungewissheit führen und könnte die Erreichung dieser Ziele behindern. Ich möchte den Abgeordneten versichern, dass der von der Kommission vorgeschlagene Ansatz die Kontinuität der Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden ermöglichen wird. Die Kommission hat die Mitgliedstaaten bereits aufgefordert, alle notwendigen Änderungen in ihre nationalen und regionalen Entwicklungspläne für den ländlichen Raum aufzunehmen. Die Frage einer Aufstockung der Mittel steht im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden. Deshalb lehnt die Kommission die vorgeschlagene Aufstockung der Mittel ebenso ab wie die im Vorschlag enthaltenen zusätzlichen Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Redondo, για την έκθεσή της σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής “ Έμφαση στα δάση” που αφορά την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων. Στόχος της πρότασης είναι να συμβάλει στην προστασία των δασών της Κοινότητας μέσω της παρακολούθησης. Η πρόταση βασίζεται στα επιτεύγματα των δύο κανονισμών του Συμβουλίου που αφορούν την προστασία των δασών της Κοινότητας κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των πυρκαγιών, η ισχύς των οποίων έληξε στο τέλος του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, η πρόταση διευρύνει το αντικείμενο των κανονισμών, καθώς περιλαμβάνει νέα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η βιοπικοιλότητα, η αλλαγή κλίματος, η απομόνωση του άνθρακα και τα εδάφη. Η προστασία των δασών και η βελτίωση του πολυλειτουργικού ρόλου τους αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά και επείγοντα θέματα για την Ένωση. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν δραστηριότητες που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, καθώς και να εγκαθιδρύσουν συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς. Οι υγιείς πολιτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες. Είναι αναγκαίο να υπάρξει εναρμονισμένη και λεπτομερής μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των δασών σε επίπεδο Κοινότητας. Κάτι τέτοιο είναι βασικό για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις χρονικές και χωροταξικές διαφοροποιήσεις της κατάστασης των δασών. Βάσει της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει από το προηγούμενο πρόγραμμα παρακολούθησης δασών, η εναρμόνιση της συλλογής στοιχείων είναι υψίστης σημασίας. Δύο είναι τα βασικά θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Κατά πρώτον, η επιτροπολογία. Στη έκθεση εξετάζεται εάν η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο της “ Έμφασης στα δάση”, και το συνιστώμενο πρόγραμμα παρακολούθησης προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των κρατών μελών. Βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα της Κοινότητας, η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών είναι πράγματι αναγκαία για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού προγράμματος παρακολούθησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση των ρυθμίσεων της επιτροπολογίας μέσω της ίδρυσης διαχειριστικής επιτροπής. Η πρόταση αυτή εξισορροπεί την προφανή ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών, ενώ, μιλώντας με κοινοτικούς όρους, πρόκειται αναλογικά για ένα σχετικά σεμνό πρόγραμμα. Η άποψή μας είναι ότι τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου προγράμματος ικανοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κριτήρια για διαχειριστικές επιτροπές που προσδιορίσθηκαν στην απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την επιτροπολογία. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να θίξω μια σημαντική πτυχή των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Πυρκαγιές σημειώνονται σε πολλά μέρη της Κοινότητας και ιδιαίτερα στα νότια. Η Επιτροπή δίνει σημασία στο γεγονός αυτό και θα διασφαλίσει ότι όλα τα μέτρα που αφορούν τις πυρκαγιές στα δάση και που θεσπίστηκαν με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92, η ισχύς του οποίου έχει πλέον λήξει, θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται στο μέλλον από την κοινοτική νομοθεσία. Η πρόταση “ Έμφαση στα δάση” και ο κανονισμός που αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. Οι δραστηριότητες που δεν καλύπτονταν ήδη από τις διατάξεις του κανονισμού για ανάπτυξη της υπαίθρου, όπως ειδικές μελέτες, καθώς και το σύστημα ενημέρωσης δασικών πυρκαγιών, περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα “ Έμφαση στα δάση”. Η Επιτροπή κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις τροπολογίες αυτές αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενσωμάτωση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών στο πλαίσιο της πρότασης “ Έμφαση στα δάση” δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τα δύο θεσμικά όργανά μας έχουν κοινό στόχο την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ωστόσο αυτή η επανάληψη των μέτρων που έχουν καλυφθεί ήδη από τον κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα μπορούσε να προκαλέσει νομική και δημοσιονομική αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να θέσει εμπόδια στην επίτευξη των στόχων αυτών. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου ότι χάρη στην πρόταση που προτείνει η Επιτροπή θα επιτραπεί η συνέχιση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Η Επιτροπή έχει ήδη παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις απαραίτητες μετατροπές στα εθνικά ή περιφερειακά σχέδιά τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το θέμα της αύξησης του προϋπολογισμού συνδέεται με το θέμα των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν υποστηρίζει τα πρόσθετα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών στο πλαίσιο της πρότασης, δεν υποστηρίζει και την προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού."@el8
". Señor Presidente, permítanme que en primer lugar dé las gracias a la ponente, Sra. Redondo, por su informe sobre la propuesta «Eje Bosques» de la Comisión de un Reglamento sobre el seguimiento de la interacción de los bosques y del medio ambiente. La propuesta pretende contribuir a la protección de los bosques de la Comunidad mediante una labor de seguimiento. Se basa en los resultados de los dos Reglamentos del Consejo sobre la protección de los bosques de la Comunidad frente a la contaminación atmosférica y los incendios, que expiraron al término del año pasado. Sin embargo, la propuesta amplía su alcance para incluir nuevos aspectos medioambientales como la biodiversidad, el cambio climático, la retención de carbono y los suelos. La protección de los bosques y la mejora de su papel multifuncional son temas de especial importancia y urgencia en la Unión. La Comunidad y los Estados miembros se han comprometido a poner en práctica las actividades acordadas a escala internacional y establecer sistemas de seguimiento y notificación. Las buenas decisiones políticas deben basarse en información fiable. Necesitamos un seguimiento a largo plazo armonizado y global de los bosques a escala comunitaria. Es esencial para proporcionar información sobre la variación temporal y espacial de la condición de los bosques. La experiencia del anterior programa de seguimiento de bosques muestra que la armonización de la recogida de datos tiene gran importancia. Hay dos aspectos clave que merecen especial atención. En primer lugar, la comitología: El informe plantea si es preciso reforzar el principio de subsidiariedad en el contexto del Eje Bosques, y propone reforzar el papel de los Estados miembros en el programa de seguimiento propuesto. La experiencia del anterior programa de la Comunidad muestra que de hecho se necesita una estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros para crear un mecanismo de seguimiento eficiente. Por este motivo la Comisión ha propuesto reforzar los trámites de la comitología incorporando un Comité de Gestión. Es un planteamiento que equilibra la evidente necesidad de una mayor implicación de los Estados miembros y a la vez es proporcional a lo que, en términos de la Comunidad, es un mecanismo relativamente modesto. En nuestra opinión, las características del programa propuesto se adaptan bastante bien a los criterios que se aplican a los comités de gestión, establecidos en la decisión del Consejo sobre comitología. En segundo lugar, quisiera hablar de un aspecto importante como el de las medidas de prevención de los incendios forestales. En muchas partes de la Comunidad los bosques se han visto afectados por los incendios, especialmente en el sur. La Comisión se toma muy en serio este problema y garantizará que todas las medidas relacionadas con los incendios forestales que incorpora el ya expirado Reglamento del Consejo (CEE) nº 2158/92 sigan estando amparadas en el futuro por la legislación comunitaria. Tanto la propuesta del «Eje Bosques» como el Reglamento de desarrollo rural satisfacen estos requisitos. Las actividades que todavía no estaban amparadas por las disposiciones del Reglamento de desarrollo rural, como los estudios específicos, y el sistema de información de incendios forestales, quedan resueltas ahora con el «Eje Bosques». La Comisión entiende perfectamente la preocupación del Parlamento, que se refleja en las enmiendas relativas a las medidas de prevención de incendios forestales. Sin embargo, la Comisión lamenta no poder aceptar la incorporación de medidas de prevención de incendios forestales en el «Eje Bosques». Ambas instituciones comparten el objetivo de evitar los incendios forestales, pero esta duplicación de medidas ya contempladas en el Reglamento de desarrollo rural comportarían una inseguridad jurídica y presupuestaria que podría impedir la consecución de estos objetivos. Quisiera tranquilizar a los diputados diciendo que el planteamiento propuesto por la Comisión permitirá la continuidad de las medidas de prevención de incendios forestales. La Comisión ya ha instado a los Estados miembros a incorporar las modificaciones necesarias a sus planes regionales o nacionales de desarrollo rural. La cuestión del incremento presupuestario está vinculada al tema de las medidas de prevención de incendios. Por tanto, dado que la Comisión no apoya la incorporación de medidas adicionales de prevención de incendios en la propuesta, tampoco apoya el incremento presupuestario que se propone."@es12
". Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin kiittää esittelijä Redondoa hänen mietinnöstään, jossa käsitellään komission asetusehdotusta metsien ja ympäristövaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus). Ehdotuksella pyritään edistämään metsien suojelua yhteisössä seurannan keinoin. Ehdotus perustuu niiden kahden asetuksen saavutuksiin, jotka koskevat metsien suojelua ilmansaasteilta ja metsäpaloilta yhteisössä ja joiden voimassaolo päättyi viime vuoden lopulla. Komission asetusehdotuksessa soveltamisalaa kuitenkin laajennetaan muihinkin ympäristökysymyksiin, kuten biologista monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta, hiilen sitomista ja maaperää koskeviin kysymyksiin. Metsien suojelu ja metsien monitahoisen tehtävän vahvistaminen ovat erityisen tärkeitä ja kiireellisiä kysymyksiä unionille. Yhteisö ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön kansainvälisesti sovittuja toimia ja perustamaan valvonta- ja raportointijärjestelmiä. Kestävien poliittisten päätösten on perustuttava luotettaviin tietoihin. Kaipaamme yhteisöön yhdenmukaista ja kattavaa pitkäaikaista metsien seurantaa koskevaa toimintasuunnitelmaa. Tämä on välttämätöntä, jotta metsien tilan ajallisista ja alueellisista muutoksista saadaan tietoja. Metsien seurantaa koskevasta aiemmasta toimintasuunnitelmasta saadun kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että tietojenkeruun yhdenmukaistaminen on hyvin tärkeä tehtävä. Kaksi tärkeää kysymystä ansaitsee erityishuomion. Ensimmäinen koskee komitologiaa. Mietinnössä pohditaan toissijaisuusperiaatteen vahvistamisen tarpeellisuutta Forest Focus -toimintasuunnitelman yhteydessä ja esitetään jäsenvaltioiden roolin vahvistamista ehdotetussa seurantasuunnitelmassa. Yhteisön edellisestä toimintasuunnitelmasta saatu kokemus osoittaa, että tehokkaan seurantasuunnitelman laatimiseen tosiaankin tarvitaan komission ja jäsenvaltioiden välistä tiivistä yhteistyötä. Sen vuoksi komissio on esittänyt komitologiaa koskevien järjestelyjen tehostamista sääntelykomitean perustamisen avulla. Tällainen lähestymistapa tasapainottaisi jäsenvaltioiden tiiviimmän osallistumisen tarvetta ja vastaisi toimintasuunnitelmaa, joka on yhteisön mittapuulla arvioituna melko vaatimaton. Meidän mielestämme esitetyn toimintasuunnitelman sisältö täyttää tarkoin ne kriteerit, jotka komitologiaa koskevassa neuvoston päätöksessä on sääntelykomiteoille asetettu. Toiseksi haluaisin käsitellä metsäpalojen ehkäisytoimenpiteiden tärkeää näkökohtaa. Metsäpalot ovat koetelleet metsiä monilla yhteisön alueilla, mutta etenkin eteläosissa. Komissio suhtautuu tähän ongelmaan vakavasti ja aikoo varmistaa, että kaikki metsäpaloihin liittyvät toimenpiteet, jotka sisältyvät neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2158/92, jonka voimassaolo on nyt päättynyt, sisällytetään vastaisuudessa yhteisön lainsäädäntöön. Forest Focusia koskeva ehdotus ja maaseudun kehittämistä koskeva asetus täyttävät yhdessä nämä vaatimukset. Maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen säännösten ulkopuolelle jääneitä toimia, kuten erityistutkimuksia ja metsäpalojen tiedotusjärjestelmää, käsitellään nyt Forest Focusin yhteydessä. Komissio ymmärtää täysin parlamentin huolenaiheet, jotka näkyvät metsäpalojen ehkäisytoimenpiteitä koskevista tarkistuksista. Komissio kuitenkin pahoittelee sitä, ettei se voi hyväksyä metsäpalojen ehkäisytoimenpiteiden sisällyttämistä Forest Focusia koskevaan ehdotukseen. Molemmat toimielimet ovat yhtä mieltä metsäpalojen ennaltaehkäisyn tavoitteesta, mutta maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen jo kattamien toimien toistaminen johtaisi oikeudellisesti ja talousarvion kannalta epävarmaan tilanteeseen, joka saattaisi estää meitä saavuttamasta näitä tavoitteita. Vakuutan jäsenille, että komission esittämä lähestymistapa mahdollistaa metsäpalojen ehkäisytoimenpiteiden jatkuvuuden. Komissio on jo kehottanut jäsenvaltioita sisällyttämään kaikki tarpeelliset tarkistukset niiden kansallisiin tai alueellisiin maaseudun kehittämisohjelmiin. Määrärahojen lisäämistä koskeva kysymys liittyy metsäpalojen ehkäisytoimenpiteiden ongelmaan. Näin ollen komissio ei kannata ehdotuksessa sen enempää ylimääräisiä metsäpalojen ehkäisytoimenpiteitä kuin ehdotettua määrärahojen lisäämistä."@fi5
". Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de remercier le rapporteur, Mme Redondo, pour son rapport sur la proposition Forest Focus de la Commission concernant un règlement sur la surveillance des forêts et des interactions environnementales. La proposition vise à contribuer à la protection des forêts de la Communauté par le biais d'une surveillance. Elle s’appuie sur les réalisations des deux règlements du Conseil sur la protection des forêts de la Communauté contre la pollution atmosphérique et les incendies, qui ont expiré à la fin de l’année dernière. Cependant, la proposition élargit le spectre pour inclure les nouvelles questions environnementales comme la diversité biologique, le changement climatique, le piégeage du carbone et les sols. La protection des forêts et l’optimisation de leur rôle multifonctionnel sont des questions qui revêtent une importance et une urgence particulières au sein de l’Union. La Communauté et les États membres se sont engagés à mettre en œuvre des activités sur lesquelles ils se sont mis d’accord sur le plan international et à mettre sur pied des systèmes de surveillance et de présentation de rapports. Des décisions politiques saines doivent se fonder sur des informations fiables. Nous avons besoin d’une surveillance des forêts harmonisée et complète à long terme à l’échelle de la Communauté. Cela est essentiel afin de pouvoir fournir des informations sur les variations spatiotemporelles de l’état des forêts. L’expérience des précédentes opérations de surveillance des forêts nous indique que la collecte des données est cruciale. Deux questions-clés méritent une attention particulière. Tout d’abord la comitologie. Le rapport examine si le principe de subsidiarité doit être appliqué dans le contexte de Forest Focus et propose le renforcement du rôle des États membres dans le plan de surveillance proposé. L’expérience du plan communautaire précédent montre qu’une étroite collaboration entre la Commission et les États membres est véritablement nécessaire pour mettre sur pied un plan de surveillance efficace. C’est la raison pour laquelle la Commission a proposé de renforcer les arrangements de comitologie en incluant un comité de gestion. Cette approche permet d’équilibrer le besoin évident d’une implication plus importante de la part des États membres tout en restant à la mesure d’un plan qui apparaît comme relativement modeste à l’échelle communautaire. Nous pensons que les caractéristiques du plan proposé correspondent de près aux critères de comités de gestion définis dans la décision du Conseil sur la comitologie. Deuxièmement, je voudrais aborder l’aspect important des mesures de prévention des incendies de forêt. Les forêts ont été touchées par des incendies dans de nombreux endroits de la Communauté, en particulier dans le Sud. La Commission prend ceci très au sérieux et fera en sorte que toutes les mesures en rapport avec les incendies de forêt introduites par le règlement du Conseil (CEE) n° 2158/92 arrivé à échéance continueront à être couvertes à l’avenir par la législation communautaire. La proposition de Forest Focus et le règlement sur le développement rural rencontrent tous deux ces exigences. Les activités qui n’étaient pas encore couvertes par les dispositions du règlement sur le développement rural, comme les études spécifiques et le système d’information sur les incendies de forêts, sont maintenant reprises par Forest Focus. La Commission comprend parfaitement les préoccupations du Parlement qui sont reflétées dans ces amendements concernant les mesures de prévention des incendies. Toutefois, la Commission regrette que la proposition d’inclure les mesures de prévention des incendies de forêt au sein de Forest Focus ne puisse être acceptée. Nos deux institutions partagent l’objectif de prévention des incendies de forêt, mais cette duplication des mesures déjà couvertes par le règlement sur le développement rural engendrerait une incertitude juridique et budgétaire qui pourrait entraver la réalisation de ces objectifs. Je voudrais rassurer les États membres en leur disant que l’approche proposée par la Commission permettra de poursuivre les mesures de prévention des incendies de forêt. La Commission a déjà demandé instamment aux États membres d’inclure les amendements nécessaires dans leurs plans de développement rural régionaux ou nationaux. La question de l’augmentation du budget est liée à la question des mesures de prévention des incendies. En effet, la Commission ne soutient pas les mesures additionnelles de prévention des incendies dans la proposition, de même elle ne soutient pas l’augmentation du budget."@fr6
". Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare la relatrice, onorevole Redondo, per la proposta di regolamento della Commissione concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità ( ). La proposta intende contribuire alla protezione delle foreste comunitarie attraverso il monitoraggio, basandosi sui risultati dei due regolamenti del Consiglio sulla protezione delle foreste comunitarie contro gli incendi e l’inquinamento atmosferico, che sono stati in vigore fino alla fine dello scorso anno. Tuttavia, la portata della proposta è più ampia, perché include nuove questioni ambientali quali la biodiversità, i cambiamenti climatici, la cattura del carbonio e il suolo. Per l’Unione europea è di capitale importanza e urgenza proteggere le foreste e valorizzare la loro molteplice funzione. La Comunità e gli Stati membri sono impegnati ad attuare attività concordate a livello internazionale, nonché ad avviare sistemi di controllo che prevedano la stesura di relazioni. E’ indispensabile adottare solide decisioni politiche sulla scorta di informazioni affidabili. Occorre istituire un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine armonizzato e completo delle condizioni delle foreste, ossia uno strumento fondamentale per ottenere informazioni sui cambiamenti da esse subiti nel tempo e nello spazio. Il precedente sistema di monitoraggio forestale dimostra che l’armonizzazione della raccolta dati riveste un’importanza essenziale. Le questioni cruciali che meritano un’attenzione particolare sono due. La prima è la comitatologia. La relazione valuta l’eventuale necessità di rafforzare il principio di sussidiarietà nel contesto del “ ” e suggerisce di potenziare il ruolo degli Stati membri nel sistema di monitoraggio proposto. L’esperienza maturata sulla scorta del precedente sistema comunitario dimostra che è davvero indispensabile instaurare una stretta cooperazione tra Commissione e Stati membri per istituire un efficiente sistema di monitoraggio. Ecco perché la Commissione ha proposto di rafforzare gli accordi di comitatologia predisponendo un comitato di gestione. Si tratta di un approccio che equilibra l’evidente necessità di un maggior coinvolgimento degli Stati membri, essendo al contempo commisurato a quello che, in termini comunitari, è un sistema relativamente modesto. Riteniamo che le caratteristiche del sistema proposto debbano rispettare scrupolosamente i criteri dei comitati di gestione fissati nella decisione del Consiglio sulla comitatologia. In secondo luogo, vorrei affrontare l’importante questione delle misure di protezione contro gli incendi. Si sono verificati incendi in molte regioni della Comunità europea, soprattutto nelle zone meridionali dell’Unione. La Commissione ritiene che si tratti di un problema serio e farà in modo che tutte le misure contro gli incendi introdotte dal regolamento n. 2158/92 del Consiglio, attualmente decaduto, rimangano in vigore nella futura legislazione comunitaria. La proposta “ ” e il regolamento sullo sviluppo rurale adempiono entrambi a tali requisiti. Delle attività che non rientravano ancora nelle disposizioni del regolamento sullo sviluppo rurale, quali studi specifici e il sistema d’informazione sugli incendi boschivi, si occuperà ora il regolamento “ ”. La Commissione capisce perfettamente le preoccupazioni del Parlamento, evidenziate dagli emendamenti sulle misure di protezione contro gli incendi. Tuttavia, la Commissione non può accogliere l’inclusione delle misure di protezione contro gli incendi nella proposta “ ”. Le nostre due Istituzioni condividono l’obiettivo di prevenire gli incendi boschivi, ma la creazione di doppioni, in quanto misure in materia sono già contenute nel regolamento sullo sviluppo rurale, genererebbe incertezze di natura giuridica e finanziaria che potrebbero impedire la realizzazione di tali obiettivi. Vorrei però rassicurare gli onorevoli deputati sul fatto che l’approccio proposto dalla Commissione garantirà la continuità delle misure di protezione contro gli incendi. La Commissione ha già esortato gli Stati membri ad inserire tutti gli emendamenti necessari nei relativi programmi di sviluppo rurale, sia nazionali che regionali. La questione dell’aumento della dotazione di bilancio è collegata a quella delle misure di protezione contro gli incendi. Ne consegue che, così come la Commissione non è favorevole a misure aggiuntive di protezione contro gli incendi nell’ambito della proposta, analogamente non sostiene l’aumento della dotazione di bilancio."@it9
". – Mr President, let me first thank the rapporteur, Mrs Redondo, for her report concerning the Commission's 'Forest Focus' proposal for a regulation on monitoring of forests and environmental interactions The proposal aims to contribute to the protection of the Community’s forests by means of monitoring. It builds on the achievements of the two Council regulations on the protection of the Community's forests against air pollution and fires, which expired at the end of last year. However, the proposal broadens the scope to include new environmental issues such as biodiversity, climate change, carbon sequestration and soils. The protection of forests and the enhancement of their multifunctional role are matters of particular importance and urgency in the Union. The Community and the Member States are committed to implementing internationally agreed activities and to set up monitoring and reporting systems. Sound political decisions have to be based on reliable information. We need harmonised and comprehensive long-term monitoring of forests at Community level. It is essential in order to provide information on the temporal and spatial variation in the condition of forests. Experience from the previous forest monitoring scheme shows that the harmonisation of data collection is of major importance. There are two key issues which deserve special attention. Firstly, comitology. The report considers whether the principle of subsidiarity needs to be reinforced in the context of Forest Focus, and proposes strengthening the role of Member States in the proposed monitoring scheme. Experience from the previous Community scheme shows that close cooperation between the Commission and the Member States is indeed needed to set up an efficient monitoring scheme. That is why the Commission proposed strengthening the comitology arrangements by incorporating a Management Committee. This is an approach which balances the evident need for greater involvement of the Member States, whilst being proportional to what, in Community terms, is a relatively modest scheme. Our view is that the characteristics of the scheme proposed closely fit the criteria for management committees set out in the Council decision on comitology. Secondly, I would like to address the important aspect of forest fire prevention measures. Fires have affected forests in many parts of the Community, but in particular in the southern parts of the Community. The Commission takes this seriously and will ensure that all forest fire related measures introduced by the now lapsed Council Regulation (EEC) No 2158/92 will continue to be covered in future by Community legislation. The proposal for 'Forest Focus' and the regulation on rural development together meet these requirements. The activities that were not already covered by the provisions of the regulation on rural development, such as specific studies, and the forest fire information system, are now addressed by 'Forest Focus'. The Commission fully understands Parliament's concerns, which are reflected in those amendments concerning forest fire prevention measures. However, the Commission regrets that the incorporation of forest fire prevention measures within the 'Forest Focus' proposal cannot be accepted. Our two institutions share the objective of preventing forest fires, but this duplication of measures already covered by the rural development regulation would lead to legal and budgetary uncertainty which may impede our attainment of those objectives. I should like to reassure Members that the approach proposed by the Commission will allow the continuity of the forest fire prevention measures. The Commission has already urged Member States to incorporate any necessary amendments to their national or regional rural development plans. The question of the budget increase is linked to the issue of fire prevention measures. It follows that just as the Commission does not support additional fire prevention measures within the proposal, nor does it support the proposed budget increase."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur, mevrouw Redondo, bedanken voor haar verslag over het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties (Forest Focus). Het voorstel heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de bescherming van de bossen in de Gemeenschap door de instelling van een bewakingssysteem. Het is gebaseerd op het succes van de twee verordeningen van de Raad betreffende de bescherming van de bossen van de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging en branden. Deze verordeningen zijn eind vorig jaar verstreken. Het huidige voorstel heeft echter een bredere invalshoek en omvat ook andere milieuaspecten, zoals biodiversiteit, klimaatverandering, koolstofopslag en de bodem. De bescherming van bossen en het versterken van hun multifunctionele rol zijn voor de Unie bijzonder belangrijk en daarnaast ook heel urgent. De Gemeenschap en de lidstaten spannen zich in voor de instelling van internationale maatregelen en bewakings- en rapportagesystemen. Verstandige politieke besluiten moeten zijn gebaseerd op betrouwbare informatie. Wat we nodig hebben is een permanente, geharmoniseerde en alomvattende bewaking van de bossen op Gemeenschapsniveau. Dit is van essentieel belang voor de informatievoorziening betreffende tijdelijke en geografische variaties in de toestand van de bossen. Uit ervaring met eerdere bosbewakingsprogramma’s weten we dat de harmonisering van de gegevensverzameling van zeer groot belang is. Twee sleutelkwesties verdienen bijzondere aandacht. Ten eerste comitologie. In het verslag word ingegaan op de vraag of het subsidiariteitsbeginsel in het geval van Forest Focus moet worden versterkt, en wordt gesuggereerd de lidstaten een grotere rol in het voorgestelde bewakingssysteem toe te kennen. Bij de uitvoering van het vorige programma is inderdaad gebleken dat voor het opzetten van een efficiënt bewakingssysteem een nauwe samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten is vereist. Daarom heeft de Commissie voorgesteld om de comitologie-regeling uit te breiden met de instelling van een bestuurscomité. Deze benadering sluit aan bij de klaarblijkelijke noodzaak van grotere betrokkenheid van de lidstaten en doet tevens recht aan de, althans voor Gemeenschap-begrippen, bescheiden omvang van het programma. Naar onze mening voldoen de kenmerken van het voorgestelde programma goed aan de criteria voor bestuurscomités zoals neergelegd in het comitologiebesluit van de Raad. Ten tweede wil ik het hebben over het belangrijke aspect van bosbrandpreventiemaatregelen. Overal in de Gemeenschap heeft men wel te maken gehad met bosbranden, maar het probleem geldt in het bijzonder voor de zuidelijke landen van de Gemeenschap. De Commissie neemt dit probleem serieus en zal ervoor zorgen dat alle maatregelen ter voorkoming en bestrijding van bosbranden, die krachtens de inmiddels verstreken verordening (EEG) nr. 2158/92 van de Raad van toepassing waren, ook in de toekomst van kracht zijn op grond van de communautaire wetgeving. Het voorstel voor 'Forest Focus' en de verordening betreffende plattelandsontwikkeling zorgen hier samen voor. De activiteiten die niet werden gedekt door de bepalingen van de verordening betreffende plattelandsontwikkeling, zoals specifieke onderzoeken en het informatiesysteem voor bosbranden, zijn nu vastgelegd in 'Forest Focus'. De Commissie heeft alle begrip voor de bezorgdheid van het Parlement, die tot uitdrukking komt in de amendementen over bosbrandpreventiemaatregelen. De Commissie moet echter tot haar spijt mededelen dat de maatregelen ter preventie van bosbranden niet in het voorstel van ‘Forest Focus’ kunnen worden opgenomen. Net als het Parlement onderschrijven ook wij de doelstelling dat bosbranden moeten worden voorkomen, maar aangezien maatregelen tegen bosbranden al in de verordening betreffende plattelandsontwikkeling zijn opgenomen, zou er sprake zijn van dubbele maatregelen. Dit zou kunnen leiden tot juridische en budgettaire onzekerheid, die wel eens belemmerend konden werken bij het nastreven van onze doelstellingen. Ik wil de geachte afgevaardigden geruststellen door te zeggen dat de door de Commissie voorgestelde aanpak de continuïteit van de maatregelen voor bosbrandpreventie garandeert. De Commissie heeft er bij de lidstaten al op aangedrongen de nodige wijzigingen aan te brengen in hun nationale of regionale plannen voor plattelandsontwikkeling. De kwestie van de verhoging van de begroting hangt nauw samen met die van de brandpreventiemaatregelen. Aangezien de Commissie het niet eens is met extra brandpreventiemaatregelen binnen het voorstel, ondersteunt zij de daarmee samenhangende voorgestelde verhoging van de begroting logischerwijs ook niet."@nl2
"Senhor Presidente, antes de mais, permita que felicite a relatora, a senhora deputada Redondo Jiménez, pelo seu relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acompanhamento das florestas e das interacções ambientais na Comunidade – "Forest Focus". A proposta visa contribuir para a protecção das florestas da Comunidade, através do acompanhamento. Tem como base os êxitos conseguidos com os dois regulamentos do Conselho sobre a protecção das florestas da Comunidade contra a poluição atmosférica e os incêndios, que expiraram no final do ano passado. No entanto, a presente proposta alarga o seu âmbito de aplicação, por forma a abranger também outras questões ambientais, tais como a biodiversidade, os efeitos das alterações climáticas, a fixação do carbono e os solos. A protecção das florestas e a valorização do seu papel multifuncional são aspectos de particular importância e premência na União. A Comunidade e os seus Estados-Membros estão empenhados na concretização das actividades acordadas a nível internacional e na criação de sistemas de acompanhamento e informação. Só com informação fiável se poderão tomar decisões políticas válidas. É imperioso que se faça um acompanhamento harmonizado, abrangente e a longo prazo das florestas a nível comunitário. Esse acompanhamento é essencial para fornecer informação sobre a variação temporal e espacial da situação das florestas. A experiência colhida com o anterior sistema de acompanhamento florestal mostra ser da maior importância a harmonização da recolha de dados. Dois aspectos fundamentais merecem especial atenção. Em primeiro lugar, a comitologia. No relatório pondera-se a oportunidade de se reforçar o princípio da subsidiariedade no contexto do mecanismo "Forest Focus", sugerindo-se o reforço do papel dos Estados-Membros no sistema de acompanhamento proposto. A experiência adquirida com o anterior sistema comunitário mostra ser necessária uma cooperação estreita entre a Comissão e os Estados-Membros na criação de um sistema de acompanhamento eficaz, o que levou a Comissão a propor o reforço dos mecanismos de comitologia, mediante a incorporação de um comité de gestão. Trata-se de uma abordagem que procura dar resposta à evidente necessidade de um maior envolvimento dos Estados-Membros, mantendo-se, no entanto, proporcional àquilo que, em termos comunitários, é um sistema relativamente modesto. Consideramos que as características do sistema proposto cumprem de forma adequada os critérios exigidos para os comités de gestão na decisão do Conselho relativa à comitologia. Em segundo lugar, gostaria de abordar o aspecto importante das medidas de prevenção dos incêndios florestais. O problema dos incêndios florestais afecta muitas zonas da Comunidade, mas, em especial, as regiões do sul. A Comissão leva esta questão a peito e assegurará que todas as medidas relacionadas com a prevenção de incêndios florestais, introduzidas pelo Regulamento do Conselho (CEE) nº 2158/92, que agora expira, continuarão a ser abarcadas na futura legislação comunitária. A proposta "Forest Focus" e o regulamento sobre o desenvolvimento rural preenchem ambos estes requisitos. As actividades que não se encontravam já cobertas pelas disposições do regulamento sobre o desenvolvimento rural, tais como estudos específicos e o sistema de informação sobre os incêndios florestais, estão agora incluídas no mecanismo "Forest Focus". A Comissão compreende perfeitamente as preocupações do Parlamento, que se reflectem nas alterações relativas às medidas de prevenção dos incêndios florestais. No entanto, a Comissão lamenta que a incorporação das medidas relativas à prevenção dos incêndios florestais no âmbito da proposta "Forest Focus" não possa ser aceite. O objectivo da prevenção dos incêndios florestais é partilhado por ambas as Instituições, porém, esta duplicação de medidas já abrangidas pelo regulamento sobre o desenvolvimento rural conduziria a uma incerteza jurídica e orçamental que poderia impedir ou prejudicar a consecução desse mesmo objectivo. Gostaria de assegurar aos senhores deputados que a abordagem proposta pela Comissão permitirá a continuidade das medidas relativas à prevenção dos incêndios florestais. A Comissão exortou já os Estados-Membros a incorporarem as alterações necessárias nos respectivos planos nacionais ou regionais de desenvolvimento rural. A questão do aumento das dotações orçamentais está relacionada com as medidas de prevenção dos incêndios. Daí decorre que, da mesma forma que a Comissão não aprova medidas suplementares de prevenção de incêndios no âmbito da proposta, também não aprova o aumento correspondente do orçamento."@pt11
"Herr talman! Låt mig först och främst tacka föredraganden, fru Redondo, för hennes betänkande om kommissionens förslag till förordning om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen, Forest Focus. Förslaget syftar till att genom övervakning utgöra ett komplement till skyddet av gemenskapens skogar. Det bygger på landvinningarna i de båda rådsförordningarna om skydd av gemenskapens skogar mot luftföroreningar och bränder som löpte ut i slutet av förra året. Genom detta förslag utvidgas emellertid räckvidden så att även nya miljöfrågor såsom biologisk mångfald, klimatförändringar, kolupptagning och mark omfattas. Att skydda skogarna och förbättra deras multifunktionella roll är frågor som är särskilt viktiga och angelägna inom unionen. Gemenskapen och medlemsstaterna är starkt engagerade för att genomföra den verksamhet man enats om internationellt för inrättandet av övervaknings- och rapporteringssystem. Hållbara politiska beslut måste bygga på tillförlitlig information. Det behövs en harmoniserad och omfattande långsiktig övervakning av skogar på gemenskapsnivå. Detta är nödvändigt för att tillhandahålla information om det skiftande tillståndet i skogarna på olika platser och vid olika tidpunkter. Erfarenheterna från tidigare system för skogsövervakning visar hur viktigt det är med en harmoniserad insamling av uppgifter. Två nyckelfrågor förtjänar särskild uppmärksamhet. Den första frågan gäller kommittéförfarandet. Betänkandet överväger frågan om huruvida subsidiaritetsprincipen behöver stärkas inom ramen för Forest Focus, och föreslår att medlemsstaternas roll skall stärkas i det föreslagna övervakningssystemet. Erfarenheterna från det tidigare gemenskapssystemet visar att det fordras ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna om man vill inrätta ett effektivt övervakningssystem. Därför har kommissionen föreslagit att stärka kommittéförfarandena genom inrättandet av en förvaltningskommitté. Genom denna lösning beaktas det påtagliga behovet av större delaktighet från medlemsstaternas sida, samtidigt som detta står i proportion till systemets förhållandevis blygsamma omfattning i gemenskapssammanhang. Vi menar att de utmärkande kännetecknen hos det föreslagna systemet ligger i linje med de kriterier för förvaltningskommittéer som regleras i rådets beslut om kommittéförfaranden. För det andra vill jag ta upp den viktiga aspekt som gäller förebyggande åtgärder mot skogsbränder. Bränder har angripit skogar på många håll i gemenskapen, men framför allt i dess södra delar. Kommissionen ser allvarligt på detta och kommer att se till att alla de skogsbrandsrelaterade åtgärder som infördes genom den nu utlöpta förordningen (EEG) nr 2158/92 kommer att omfattas även av framtida gemenskapslagstiftning. Förslaget Forest Focus och förordningen om landsbygdsutveckling motsvarar tillsammans dessa krav. Den verksamhet som inte omfattades av de tidigare bestämmelserna i förordningen om landsbygdsutveckling, såsom riktade studier och informationssystemet för skogsbränder, är nu upptagna i Forest Focus. Kommissionen har full förståelse för de farhågor som parlamentet ger uttryck för i ändringsförslagen om brandförebyggande åtgärder. Kommissionen beklagar emellertid att det inte är möjligt att godta förslaget om att införliva brandförebyggande åtgärder inom ramen för förslaget Forest Focus. Våra två institutioner är överens om målet att förebygga skogsbränder, men detta upprepande av åtgärder som redan omfattas av förordningen om landsbygdsutveckling skulle leda till en rättslig och budgetmässig osäkerhet som kan hindra oss från att uppnå dessa mål. Jag kan försäkra ledamöterna om att den lösning som har föreslagits av kommissionen kommer att medge att de brandförebyggande åtgärderna kan fortlöpa. Kommissionen har redan uppmanat medlemsstaterna att införa de nödvändiga ändringarna i de nationella eller regionala planerna för landsbygdsutveckling. Frågan om ökade budgetanslag är kopplad till frågan om brandförebyggande åtgärder. Eftersom kommissionen inte stöder ytterligare brandförebyggande åtgärder inom förslaget, stöder man heller inte de föreslagna ökningarna av budgetanslagen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph