Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-02-12-Speech-3-142"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030212.4.3-142"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor do presente relatório, associando-me, portanto, às conclusões a que chegou a comissão parlamentar competente quanto ao fundo. Considerei dever dar o meu apoio inequívoco à promoção das capacidades – especialmente ao nível técnico e logístico – dos Estados-Membros, em ordem ao cumprimento do objectivo proclamado nos Conselhos Europeus de Lisboa e de Santa Maria da Feira e, posteriormente, de Barcelona e de Sevilha, visando converter a União Europeia na sociedade mais competitiva à escala mundial e, neste particular, colocada na linha da frente da “sociedade mundial da informação”. O presente relatório deve também ser entendido em interligação com os Relatórios Van Velzen e Khanbhai, na medida em que, como aí se defende, é decisivo promover o arranque de uma nova era de conteúdos de qualidade, no que os Estados-Membros deverão ter uma especial palavra a dizer e um contributo próprio a prestar. Julgo, nesta medida, da maior importância estratégica o estabelecimento de quadros prioritários de acção para a promoção das capacidades como é sugerido no relatório, nomeadamente na Administração Pública (modernização dos serviços públicos com a preocupação de garantir a respectiva acessibilidade a todos), na Educação (garantir um acesso a alto débito a todos os estabelecimentos de ensino) e na Saúde (prestação de serviços de saúde à população e interconexão a alto débito entre os diferentes pontos de prestação de cuidados de saúde, sejam hospitais, laboratórios ou domicílios)."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for denne betænkning, idet jeg tilslutter mig de konklusioner, som udvalget er nået frem til, hvad angår dens indhold. Jeg har ment, at jeg bør give min utvetydige støtte til udvikling af medlemsstaternes kompetencer - særlig de tekniske og logistiske kompetencer - så det mål kan blive nået, som blev opstillet på Det Europæiske Råd i Lissabon og i Santa Maria da Feira samt senere også i Barcelona og Sevilla om at gøre EU til det mest konkurrencedygtige samfund i verden, hvilket i denne sammenhæng vil sige forrest i det "globale informationssamfund". Den foreliggende betænkning må også ses i forbindelse med betænkningerne af van Velzen og Khanbhai, da det, som det anføres der, er afgørende at fremme en ny æra af kvalitetsindhold, hvor medlemsstaterne må have et særligt ord at skulle have sagt og et særligt bidrag et yde. Jeg finder det derfor af største strategiske betydning, at der opstilles prioriterede aktionsrammer til fremme af onlinekompetencer, som betænkningen foreslår, særlig for den offentlige forvaltning (modernisering af de offentlige serviceydelser for at sikre alles adgang), uddannelse (særlig for at sikre bredbåndsadgang til alle undervisningsinstitutioner) og sundhed (onlinesundhedspleje til befolkningen, bredbåndsforbindelse mellem de forskellige sundhedsplejelokaliteter, hospitaler, laboratorier og hjem)."@da1
". Ich habe für diesen Bericht gestimmt und stimme deshalb den Schlussfolgerungen zu, die der zuständige Parlamentsausschuss zu seinem Inhalt gezogen hat. Ich war der Meinung, ich sollte meine ungeteilte Zustimmung dazu geben, dass die Kapazitäten – insbesondere im technischen und logistischen Bereich – der Mitgliedstaaten gefördert werden, um das von den Europäischen Räten in Lissabon und Santa Maria da Feira und später in Barcelona und Sevilla verkündete Ziel zu erreichen, die Europäische Union zur wettbewerbsfähigsten Gesellschaft der Welt und dabei zum Vorreiter in der „globalen Informationsgesellschaft“ zu machen. Dieser Bericht ist zudem mit den Berichten van Velzen und Khanbhai verknüpft, da er feststellt, dass es eine neue Ära qualitativ hochwertiger Inhalte zu fördern gilt, in der die Mitgliedstaaten besonders Einfluss nehmen müssen und ihren eigenen Beitrag zu leisten haben. Daher messe ich der im Bericht vorgeschlagenen Aufstellung von Rahmenregelungen für vorrangige Maßnahmen zur Förderung der Online-Kapazitäten höchste strategische Bedeutung bei, und zwar besonders in der öffentlichen Verwaltung durch die Modernisierung des öffentlichen Dienstes zur Gewährleistung der allgemeinen Zugänglichkeit; im Bildungswesen vor allem das Ziel eines Breitbandzugangs für alle Bildungseinrichtungen und im Gesundheitswesen durch die Bereitstellung von Online-Gesundheitsdiensten für die Bevölkerung und von Breitbanddatennetzen zwischen den verschiedenen Stellen des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser, Laboratorien und Wohnungen."@de7
". Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση·άρα συμφωνώ με τα συμπεράσματα που συνήγαγε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενό της. Θεώρησα ότι έπρεπε να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξή μου στην προώθηση των δεξιοτήτων – ιδιαίτερα τις τεχνικές και λειτουργικές δεξιότητες– των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που διατυπώθηκε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισαβόνας, της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα και αργότερα της Βαρκελώνης και της Σεβίλλης, να καταστεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη κοινωνία στον κόσμο αποτελώντας την εμπροσθοφυλακή του “κόσμου της κοινωνίας των πληροφοριών”. Επιπλέον, η έκθεση αυτή πρέπει να θεωρηθεί σε συνδυασμό με τις εκθέσεις Van Velzen και Khanbhai, επειδή –όπως αναφέρει– πρέπει να προωθηθεί μια νέα εποχή περιεχομένου υψηλής ποιότητας, όπου τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν βαρύνουσα γνώμη και να προχωρούν στη δική τους συμβολή. Προς τούτο, θεωρώ ότι ο καθορισμός πλαισίων για δράση προτεραιότητας με σκοπό την προώθηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων –όπως προτείνει η έκθεση– έχει απόλυτη στρατηγική σημασία, ιδιαίτερα: στη δημόσια διοίκηση, με τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να εγγυώνται καθολική πρόσβαση·στην εκπαίδευση, κυρίως όσον αφορά τον στόχο της εγγύησης ευρυζωνικής πρόσβασης για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα·και στην υγεία, με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό, και ευρυζωνικών δικτύων πληροφοριών μεταξύ των ποικίλων σημείων παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης – όπως είναι τα νοσοκομεία, τα εργαστήρια και τα σπίτια."@el8
". I have voted in favour of this report, and I agree, therefore, with the conclusions reached by the competent parliamentary committee on its content. I felt I should give my unequivocal support to promoting the skills – especially the technical and logistical skills – of the Member States, in order to achieve the aim proclaimed at the Lisbon and Santa Maria da Feira European Councils and later at the Barcelona and Seville Councils, to make the European Union the most competitive society in the world and in this respect at the forefront of the ‘world information society’. This report must also be seen as forming a link with the Van Velzen and Khanbhai reports, because, as it states, a new era of high-quality content must be promoted, in which the Member States must have a special say and their own contribution to make. I therefore consider establishing priority action frameworks to promote online skills, as the report suggests, to be of the utmost strategic importance, especially in public administration, by modernising public services in order to guarantee universal accessibility; education, specifically the aim of guaranteeing broadband access for all educational establishments and health, by providing online health services to the population, and broadband data networks between the various points of healthcare provision, such as hospitals, laboratories and homes."@en3
". He votado a favor de este informe y, por consiguiente, estoy de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por la comisión parlamentaria competente en este asunto. He pensado que debería dar mi apoyo incondicional a la promoción de las capacidades –especialmente las de carácter técnico y logístico– de los Estados miembros, a fin de lograr el objetivo proclamado en los Consejos Europeos de Lisboa y Santa Maria da Feira y después en los Consejos de Barcelona y Sevilla, de convertir a la Unión Europea en la sociedad más competitiva del mundo y, en este sentido, situada en la vanguardia de la «sociedad mundial de la información». Este informe debe entenderse también como una prolongación de los informes Van Velzen y Khanbhai, en la medida en que, como afirma, hay que promover una nueva era de contenidos de alta calidad, en la que los Estados miembros tendrán mucho que decir y tendrán que hacer su contribución particular. Por tanto, considero de máxima importancia estratégica el establecimiento de ámbitos prioritarios de acción para la promoción de capacidades en línea, como bien sugiere el informe, especialmente en la administración pública, mediante la modernización de los servicios públicos a fin de garantizar el acceso universal; la educación, concretamente el objetivo de garantizar el acceso mediante banda ancha para todos los establecimientos docentes; y la salud, proporcionando servicios sanitarios en línea a la población, y redes de datos de banda ancha entre los diferentes puntos de previsión sanitaria, tales como hospitales, laboratorios y domicilios."@es12
". Äänestin tämän mietinnön puolesta, ja olen näin ollen samaa mieltä asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan kanssa sen tekemistä päätelmistä asiasisällön osalta. Tuen ehdottomasti jäsenvaltioiden erityisesti teknisten ja logististen taitojen edistämistä Lissabonin ja Santa Maria da Feiran ja myöhemmin Barcelonan ja Sevillan Eurooppa-neuvostoissa julistetun päämäärän saavuttamiseksi. Kyseisen päämäärän mukaan Euroopan unionista on tultava maailman kilpailukykyisin alue ja maailmanlaajuisen tietoyhteiskunnan edelläkävijä. Lisäksi mietintö liittyy selvästi van Velzenin ja Khanbhain mietintöihin, koska sen mukaan sisällön laatua alettava edistää aivan uudella tavalla ja jäsenvaltioille on annettava tältä osin erityistä sananvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Tämän vuoksi mietinnössä ehdotettujen painopistealueita koskevien kehysten luominen Internet-taitojen edistämiseksi on mielestäni strategisesti erittäin tärkeää erityisesti seuraavilla aloilla: julkishallinnossa nykyaikaistamalla julkiset palvelut yleisen käytettävyyden takaamiseksi, koulutuksessa erityisesti takaamalla laajakaistayhteydet kaikille oppilaitoksille, terveyden alalla tarjoamalla väestölle terveyspalveluja verkossa ja terveydenhoitopalvelujen tarjoajien, kuten sairaaloiden ja laboratorioiden, sekä kotien välisten laajakaistaverkkojen alalla."@fi5
"J’ai voté pour le présent rapport en m’associant donc aux conclusions de la commission parlementaire compétente sur son contenu. J’ai considéré devoir accorder mon soutien sans équivoque à la promotion des capacités - surtout au niveau technique et logistique - des États membres en ce qui concerne l’accomplissement de l’objectif proclamé par les Conseils européens de Lisbonne et Santa Maria da Feira et, ensuite, de Barcelone et Séville, visant à faire de l’Union européenne la société la plus compétitive au monde, en la plaçant ainsi en première ligne de la "société mondiale de l’information". Le présent rapport doit être relié également aux rapports Van Velzen et Khanbhai dans la mesure où, comme il l’affirme, il est décisif de promouvoir le début d’une nouvelle ère de contenus de qualité. Les États membres devront avoir tout particulièrement un mot à dire et une contribution propre à apporter dans ce domaine. Dans cette mesure, j’estime qu’il est de la plus haute importance stratégique d’établir des cadres prioritaires d’action pour la promotion des capacités en ligne, comme le suggère le rapport, notamment dans l’administration publique (modernisation des services publics pour garantir l’accessibilité à tous), l’éducation (garantir un accès large bande à tous les établissements d’enseignement) et la santé (prestation de services de santé en ligne pour la population et réseaux d'information large bande entre les différents points de prestation de soins de santé, qu’il s’agisse d’hôpitaux, de laboratoires ou de domiciles)."@fr6
"Ho votato a favore della presente relazione, associandomi, in sostanza, alle conclusioni cui è giunta la commissione parlamentare competente. Ho ritenuto mio dovere dare il mio inequivocabile appoggio alla promozione delle capacità degli Stati membri, soprattutto a livello tecnico e logistico, al fine di conseguire l’obiettivo proclamato ai Consigli europei di Lisbona e di Santa Maria da Feira, e successivamente di Barcellona e Siviglia, vale a dire la trasformazione dell’Europa nella società più competitiva del mondo e, nella fattispecie, all’avanguardia della “società mondiale dell’informazione”. Il presente documento va anche collegato alle relazioni van Velzen e Khanbhai, dal momento che, come in esso si sostiene, è determinante promuovere l’avvio di una nuova era di contenuti di qualità, in cui gli Stati membri dovranno dire la loro e dare il proprio contributo. Ritengo quindi della massima importanza strategica definire quadri d’azione prioritari per la promozione delle capacità come suggerito nella relazione, in particolare nei settori dell’amministrazione (modernizzazione dei servizi pubblici con garanzia di accesso universale), dell’istruzione (in special modo con l’obiettivo di garantire il collegamento a banda larga a tutti gli istituti scolastici), della sanità (prestazione di servizi sanitari alla popolazione, realizzazione di reti a banda larga tra i differenti luoghi in cui viene prestata l’assistenza sanitaria, siano essi ospedali, laboratori o abitazioni)."@it9
". I have voted in favour of this report, and I agree, therefore, with the conclusions reached by the competent parliamentary committee on its content. I felt I should give my unequivocal support to promoting the skills – especially the technical and logistical skills – of the Member States, in order to achieve the aim proclaimed at the Lisbon and Santa Maria da Feira European Councils and later at the Barcelona and Seville Councils, to make the European Union the most competitive society in the world and in this respect at the forefront of the ‘world information society’. This report must also be seen as forming a link with the Van Velzen and Khanbhai reports, because, as it states, a new era of high-quality content must be promoted, in which the Member States must have a special say and their own contribution to make. I therefore consider establishing priority action frameworks to promote online skills, as the report suggests, to be of the utmost strategic importance, especially in public administration, by modernising public services in order to guarantee universal accessibility; education, specifically the aim of guaranteeing broadband access for all educational establishments and health, by providing online health services to the population, and broadband data networks between the various points of healthcare provision, such as hospitals, laboratories and homes."@lv10
"Ik heb voor dit verslag gestemd. Ik sluit me dus aan bij de conclusies die de bevoegde parlementaire commissie met betrekking tot de belangrijkste aspecten van dit onderwerp heeft bereikt. Ik geloof dat ik mijn onvoorwaardelijke steun moet geven aan dit plan voor het bevorderen van de capaciteiten van de lidstaten, met name op technisch en logistiek vlak. Op die manier kunnen we gevolg geven aan de doelstellingen die op de Europese Raden van Santa Maria da Feira en Lissabon zijn geformuleerd en die later door de Raden van Barcelona en Sevilla zijn bevestigd. Volgens die doelstellingen moet de Europese Unie de sterkst concurrerende economie ter wereld worden. Ze moet in de “wereldwijde informatiemaatschappij” een plaats in de kopgroep innemen. Dit verslag moet gezien worden in samenhang met het verslag-Van Velzen en het verslag-Khanbhai. Ook daarin wordt gesteld dat we dit nieuwe tijdperk moeten binnentreden met van hoge kwaliteit. De lidstaten spelen daarbij een belangrijke rol: ze moeten elk hun eigen bijdrage leveren. Ik geloof dan ook dat het van groot strategisch belang is dat er prioritaire actiekaders worden geformuleerd voor het bevorderen van de onlinecapaciteiten van de lidstaten. Dat wordt in het verslag ook gesuggereerd. Het gaat dan vooral om de sectoren overheid (modernisering van de openbare diensten om ervoor te zorgen dat die voor iedereen toegankelijk zijn), onderwijs (om te verzekeren dat alle onderwijsinstellingen gemakkelijk en snel toegankelijk zijn), gezondheid (verlening van onlinediensten en gebruik van breedbandnetwerken tussen de verschillende dienstverleners in deze sector: ziekenhuizen, laboratoria en thuiszorg)."@nl2
"Jag röstade för detta betänkande och ansluter mig alltså till de slutsatser parlamentsutskottet har dragit. Jag ansåg att jag skulle ge mitt otvetydiga stöd till att främja medlemsstaternas kapacitet, särskilt på teknisk och logistisk nivå, för att de mål som sattes upp av Europeiska rådet i Lissabon och Santa Maria da Feira samt därefter Barcelona och Sevilla, för att göra Europeiska unionen till världens konkurrenskraftigaste samhälle och här placerad i frontlinjen i det internationella informationssamhället. Detta betänkande måste också ses som en sammankoppling med van Velzens och Khanbhais betänkanden, eftersom det är avgörande, vilket sägs i dessa, att uppmuntra och starta en ny era med kvalitativt innehåll i vilket medlemsstaterna måste ha en speciell röst och ge ett eget bidrag. Jag tycker därför att det är av största strategiska vikt att fastställa prioriterade handlingsramar för att främja onlinekapaciteten, som har föreslagits i betänkandet, framför allt inom den offentliga förvaltningen genom att modernisera den offentliga sektorn för att skapa tillgång för alla; inom utbildningen särskilt syftet att garantera bredbandsanslutning till alla skolor; inom hälsovården genom att tillhandahålla hälsovårdstjänster till befolkningen online och skapa bredbandsanslutna nätverk mellan olika hälsovårdscenter, såsom sjukhus, laboratorier och i hemvården."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"“on line”"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph