Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-02-12-Speech-3-106"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030212.4.3-106"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Subscrevo inteiramente a interpretação da alínea a) do n.º 3 do artigo 63.º do Tratado CE apresentada pela Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno no Parecer que acompanha este Relatório. Considero que a proposta da Comissão, ao procurar a fusão de toda a matéria regulamentar concernente à migração por razões de trabalho, extravasa largamente a interpretação gramatical, lógica, sistemática e teleológica possível daquela norma, num claro desrespeito pelo princípio da subsidiariedade. Da mesma forma, quer a proposta da Comissão, quer o presente Relatório, procuram estribar a necessidade da fusão legislativa – justificadora desta interpretação que vai para além dos Tratados, senão contra estes – na verificação de determinados factos para os quais, apesar de invocados, não foi apresentada prova cabal. Na verdade, julgo impraticável a ; penso serem plenamente aceitáveis e não prejudiciais as diferenças entre legislações nacionais; considero contraproducente qualquer tentação artificialmente uniformizadora neste domínio; e reputo perigosa a forma como, de forma ligeira, pretende franquear-se o acesso quer às fronteiras externas, quer à circulação intracomunitária, esquecendo que a insegurança é, hoje, das questões que mais preocupa os cidadãos da União. Por isso, votei contra."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg tilslutter mig til fulde den fortolkning af EF-traktatens artikel 63, nr. 3, litra a), som Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked fremfører i den udtalelse, der ledsager denne betænkning. Jeg mener, at Kommissionens forslag, der sigter på at harmonisere indvandringslovgivningen med henblik på beskæftigelse, går langt ud over enhver mulig grammatisk, logisk, systematisk og teleologisk tolkning af denne bestemmelse, i klar modstrid med subsidiaritetsprincippet. På tilsvarende vis søger både Kommissionens forslag og den foreliggende betænkning at begrunde behovet for en lovharmonisering - som retfærdiggørelse af denne fortolkning, der går ud over traktaterne, hvis ikke imod dem - i visse forhold, som der henvises til, men som der ikke gives noget rimeligt belæg for. Jeg finder det praktisk umuligt at "tage hensyn til arbejdsmarkedets og erhvervslivets behov". Jeg mener, at det er helt acceptabelt og ikke til skade, at der er forskel på landenes lovgivning, og jeg tror, at ethvert forsøg på en kunstig standardisering på dette område vil få modsatrettede konsekvenser. Jeg anser den letfærdige måde for farlig, hvorpå man ønsker at give adgang både til de eksterne grænser og til bevægelighed inden for Fællesskabet, idet man ser bort fra, at sikkerhed i dag er et af de spørgsmål, der ligger EU's borgere mest på sinde. Jeg har derfor stemt imod."@da1
". Die Auslegung von Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag, die der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt in seiner Stellungnahme im Anhang zu diesem Bericht vorgelegt hat, findet meine uneingeschränkte Unterstützung. Meiner Ansicht nach geht der Vorschlag der Kommission mit dem Bestreben, sämtliche Regelungen zur Einwanderung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu harmonisieren, weit über jede denkbare grammatikalische, logische, systematische oder teleologische Auslegung dieser Regelungen hinaus und verletzt ganz offenkundig das Subsidiaritätsprinzip. Ebenso wird sowohl im Vorschlag der Kommission als auch in diesem Bericht behauptet, dass sich die Notwendigkeit zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften – die diese Auslegung rechtfertigen würde, die über die Verträge hinausgeht, aber eben diesen Verträgen zuwiderläuft – aus bestimmten Faktoren ergibt, auf die man sich beruft, ohne auch nur einen wirklichen Beleg dafür zu erbringen. In der Tat ist es unpraktisch, den Arbeitskräftebedarf der Europäischen Union heranzuziehen. Meiner Meinung nach sind die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften verhältnismäßig akzeptabel und nicht schädlich. Jeder Versuch, diesen Bereich künstlich zu vereinheitlichen, wird kontraproduktiv sein, und ich denke, die Art und Weise, in der unbekümmert behauptet wird, dass der Zugang sowohl zu den Außengrenzen als auch zu der gemeinschaftlichen Freizügigkeit gewährt wird, ist gefährlich, weil dabei übersehen wird, dass der Mangel an Sicherheit für die Bürger der Union eines der Probleme ist, die ihnen die meisten Sorgen bereiten. Deshalb habe ich gegen den Bericht gestimmt."@de7
". Συμφωνώ πλήρως με την ερμηνεία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς ως προς το άρθρο 63, παράγραφος 3α της Συνθήκης ΕΚ, η οποία αναφέρεται στη γνωμοδότηση που προσαρτάται στην προκειμένη έκθεση. Φρονώ ότι επιδιώκοντας την εναρμόνιση όλων των ρυθμιστικών μέτρων που αφορούν τη μετανάστευση με σκοπό την απασχόληση, η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει κατά πολύ οιαδήποτε γραμματική, λογική, συστηματική ή τελεολογική ερμηνεία των εν λόγω μέτρων, καταπατώντας κατάφορα την αρχή της επικουρικότητας. Ομοίως, τόσο η πρόταση της Επιτροπής όσο και η προκειμένη έκθεση, ισχυρίζονται ότι η ανάγκη εναρμονισμού της νομοθεσίας –η οποία θα μπορούσε να αιτιολογήσει αυτήν την ερμηνεία που υπερβαίνει τις Συνθήκες, αλλά και έρχεται σε αντίθεση με τις ίδιες αυτές Συνθήκες– βασίζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες, στους οποίους γίνεται επίκληση, παρά το γεγονός ότι δεν παρουσιάζονται πραγματικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου πρακτικό “να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Φρονώ ότι οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών είναι τελείως αποδεκτές και καθόλου επιζήμιες· οιαδήποτε προσπάθεια τεχνητής τυποποίησης αυτού του τομέα θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική, και ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται ο φαιδρός ισχυρισμός ότι θα γίνει πιο ελεύθερη η πρόσβαση τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και στις μετακινήσεις εντός της Κοινότητας είναι επικίνδυνος, διότι αυτό παραγνωρίζει το γεγονός ότι η έλλειψη ασφάλειας είναι ένα από κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Ένωσης. Κατά συνέπεια, καταψήφισα την έκθεση."@el8
". I fully subscribe to the Committee on Legal Affairs and the Internal Market’s interpretation of Article 63(3)(a) of the EC Treaty presented in the opinion appended to this report. I believe that by seeking to harmonise all regulatory material concerning immigration for the purpose of employment, the Commission’s proposal far exceeds any possible grammatical, logical, systematic or teleological interpretation of these rules, in flagrant breach of the principle of subsidiarity. Similarly, both the Commission proposal and this report claim that the need for legislation to be harmonised – which would justify this interpretation that goes beyond the Treaties but which contravenes these same Treaties – is based on certain factors, which are invoked, despite the fact that no real evidence for them is presented. In fact, it is impractical ‘to take account of the European Union’s labour needs’. I believe that the differences between national legislation are quite acceptable and not damaging; any attempt to artificially standardise this field will be counterproductive and I think that the way in which it is blithely claimed that access will be opened both to external borders and to intra-Community movement is dangerous, because this overlooks the fact that the lack of security is one of the issues of greatest concern to the Union’s citizens. I therefore voted against the report."@en3
". I fully subscribe to the Committee on Legal Affairs and the Internal Market’s interpretation of Article 63(3)(a) of the EC Treaty presented in the opinion appended to this report. I believe that by seeking to harmonise all regulatory material concerning immigration for the purpose of employment, the Commission’s proposal far exceeds any possible grammatical, logical, systematic or teleological interpretation of these rules, in flagrant breach of the principle of subsidiarity. De la misma forma, tanto la propuesta de la Comisión como el presente informe proclaman que la necesidad de armonizar la legislación –que justificaría esta interpretación que va más allá de los Tratados pero que contraviene estos mismos Tratados– se fundamente en ciertos factores que se invocan, pero en favor de los cuales no se aduce ninguna prueba real. De hecho, no resulta práctico «tener en cuenta las necesidades del mercado laboral de la Unión Europea». Creo que las diferencias entre legislaciones nacionales son perfectamente aceptables y que no son perjudiciales; cualquier intento de normalizar artificialmente este campo será contraproducente y pienso que la forma en que se está proclamando a la ligera que se va a abrir el acceso tanto a las fronteras externas como al movimiento intracomunitario es peligrosa, ya que no repara en el hecho de que la falta de seguridad constituye uno de los temas de mayor preocupación para los ciudadanos de la Unión. Por todo ello he votado en contra del informe."@es12,12
". Kannatan täysin mietinnön liitteenä olevassa lausunnossa esitettyä oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan tulkintaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan a alakohdasta. Pyrkiessään yhdenmukaistamaan kaiken työskentelytarkoituksessa tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevan lainsäädäntöaineiston komissio ylittää ehdotuksellaan mielestäni selvästi kaikki näiden sääntöjen kieliopilliset, loogiset, järjestelmälliset tai teleologiset tulkintamahdollisuudet rikkomalla räikeästi toissijaisuusperiaatetta. Lisäksi sekä komission ehdotuksen että tämän mietinnön mukaan lainsäädännön yhdenmukaistamisen tarve – joka olisi peruste tälle perussopimukset ylittävälle tulkinnalle, mutta joka on samalla ristiriidassa näiden perussopimusten kanssa – perustuu tiettyihin tekijöihin, joihin tässä yhteydessä vedotaan, vaikka niistä ei esitetä minkäänlaisia todisteita. On itse asiassa epäkäytännöllistä käyttää perusteena Euroopan unionin työvoimatarpeita. Mielestäni kansallisten lainsäädäntöjen väliset eroavuudet ovat täysin hyväksyttäviä, eivätkä ne ole vahingollisia. Pyrkimykset standardoida tätä alaa keinotekoisesti ovat epätarkoituksenmukaisia. Lisäksi on mielestäni vaarallista vedota huolettomasti siihen, että ulkorajat avataan ja yhteisön sisäistä liikkuvuutta helpotetaan. Tällaisessa ajattelutavassa ei oteta huomioon sitä, että turvallisuuden puute on eräs Euroopan unionin kansalaisten suurimmista huolenaiheista. Näistä syistä äänestin mietintöä vastaan."@fi5
"Je souscris entièrement à l’interprétation de l’article 63, paragraphe 3, alinéa a), du traité CE à laquelle se livre la commission juridique et du marché intérieur dans l’avis qui accompagne ce rapport. Je considère qu’en proposant d'harmoniser toute la matière réglementaire concernant l’immigration aux fins d’un emploi, la Commission déborde largement de l’interprétation grammaticale, logique, systématique et téléologique possible de cette norme, au mépris clairement du principe de subsidiarité. De la même manière, tant la proposition de la Commission que le présent rapport cherchent à soutenir la nécessité d’une harmonisation législative - justifiant cette interprétation qui va au-delà des Traités, pour ne pas dire à leur encontre - en se fondant sur certains facteurs qui ont été évoqués mais nullement prouvés. En vérité, j’estime qu’il n’est pas possible de vérifier les besoins du marché du travail de l’Union européenne ; je pense que les différences entre les législations nationales sont tout à fait acceptables et non préjudicielles ; je considère que toute tentative d’uniformisation artificielle dans ce domaine est contre-productive ; et j’estime qu’il est dangereux de vouloir s’ouvrir, avec légèreté, à la fois aux frontières extérieures et à la circulation intracommunautaire, en oubliant que l’insécurité fait partie aujourd’hui des questions qui inquiètent le plus les citoyens de l’Union. C’est pourquoi j’ai voté contre."@fr6
"Sottoscrivo pienamente l’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, presentata dalla commissione giuridica e per il mercato interno nel parere che accompagna la presente relazione. Ritengo che la proposta della Commissione, nel cercare di fondere tutto il materiale che disciplina l’immigrazione a fini lavorativi, vada ben oltre qualsiasi interpretazione grammaticale, logica, sistematica e teleologica possibile della suddetta normativa, disattendendo chiaramente il principio di sussidiarietà. Allo stesso modo, sia la proposta della Commissione che la presente relazione cercano di sostenere la necessità di un’armonizzazione legislativa, che giustificherebbe questa interpretazione che va oltre i Trattati, se non addirittura contro di essi, sulla base di determinati fattori che vengono addotti, ma per i quali non viene fornita alcuna prova esauriente. In effetti, ritengo impraticabile tener conto delle esigenze del mercato del lavoro nell’Unione europea. Penso che le differenze tra le legislazioni nazionali siano pienamente accettabili e non pregiudiziali; considero controproducente cedere a tentazioni artificiosamente standardizzanti in tale settore e ritengo pericoloso il modo sconsiderato con cui si vuole facilitare sia l’accesso alle frontiere esterne che la circolazione intracomunitaria, dimenticando che l’insicurezza è oggi una delle questioni che preoccupa maggiormente i cittadini dell’Unione. Per questo motivo ho espresso voto contrario."@it9
". I fully subscribe to the Committee on Legal Affairs and the Internal Market’s interpretation of Article 63(3)(a) of the EC Treaty presented in the opinion appended to this report. I believe that by seeking to harmonise all regulatory material concerning immigration for the purpose of employment, the Commission’s proposal far exceeds any possible grammatical, logical, systematic or teleological interpretation of these rules, in flagrant breach of the principle of subsidiarity. Similarly, both the Commission proposal and this report claim that the need for legislation to be harmonised – which would justify this interpretation that goes beyond the Treaties but which contravenes these same Treaties – is based on certain factors, which are invoked, despite the fact that no real evidence for them is presented. In fact, it is impractical ‘to take account of the European Union’s labour needs’. I believe that the differences between national legislation are quite acceptable and not damaging; any attempt to artificially standardise this field will be counterproductive and I think that the way in which it is blithely claimed that access will be opened both to external borders and to intra-Community movement is dangerous, because this overlooks the fact that the lack of security is one of the issues of greatest concern to the Union’s citizens. I therefore voted against the report."@lv10
". Ik sta geheel achter de interpretatie die de Commissie juridische zaken en interne markt in haar advies bij dit verslag geeft aan artikel 63, lid 3, alinea a) van het EG-Verdrag. Ook ik vind dat het voorstel van de Commissie moet worden gezien als een poging om alle rechtsnormen aangaande arbeidsmigratie in één geheel onder te brengen. Daarmee gaat ze veel verder dan een grammaticale, logische, systematische en teleologische interpretatie van voornoemd Verdragsartikel toelaat. Ze schendt op deze wijze bovendien het subsidiariteitsbeginsel. Deze legislatieve samenvoeging is dus gebaseerd op een te ruime interpretatie van de Verdragen, en houdt misschien zelfs een Verdragsschending in. Daar komt bij dat zowel in het Commissievoorstel als in het verslag pogingen worden ondernomen om deze samenvoeging te verdedigen met een verwijzing naar omstandigheden waarvoor geen overtuigend bewijs geleverd wordt. “Rekening houden met de behoeften van de arbeidsmarkt van de Europese Unie” biedt geen praktische basis. Ik geloof dat het volkomen aanvaardbaar is dat er verschillen bestaan tussen de nationale wetgevingen. Dat hoeft in het geheel geen problemen op te leveren. Als we proberen de wetgevingen op kunstmatige wijze te uniformeren, zou dat wel eens contraproductief kunnen blijken te zijn. Wat ik ook gevaarlijk vind is het gemak waarmee men de grenzen – zowel de buiten- als de binnengrenzen – openstelt. Men vergeet dat de burgers zich vandaag de dag vooral over hun veiligheid zorgen maken. Ik heb daarom tegen gestemd."@nl2
"Jag stöder helt tolkningen av artikel 63.3a i EG-fördraget som utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden gör i sitt yttrande till detta betänkande. Jag tycker att kommissionens förslag, som syftar till att harmonisera hela regelverket för arbetskraftsinvandring, till stor del överskrider den möjliga grammatiska, logiska, systematiska och teologiska tolkningen av dessa bestämmelser genom att det brister i respekt för subsidiaritetsprincipen. På samma sätt hävdar man dels i kommissionens förslag, dels i detta betänkande att behovet av att harmonisera lagstiftningen – vilket skulle motivera en tolkning som går bortom fördragen, men som samtidigt strider mot dessa fördrag – är grundat på vissa faktorer som åberopats, trots det faktum att inga konkreta bevis har lagts fram. I själva verket anser jag att en ”behovsprövning på EU:s arbetsmarknad” är ogörlig; jag tycker att skillnaderna mellan de nationella lagstiftningarna är helt godtagbara och inte skadliga; jag menar att alla konstgjorda försök att harmonisera detta område är kontraproduktiva; och jag anser att det sätt på vilket man lättvindigt försöker öppna tillgången till dels de yttre gränserna, dels till rörligheten i gemenskapen är farligt, då man glömmer att osäkerheten i dag är en av de frågor som mest oroar unionens medborgare. Därför röstade jag emot betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"“verificação das necessidades do mercado de trabalho na União Europeia”"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph