Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-02-12-Speech-3-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030212.4.3-076"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Acompanho este relatório por considerar que vem contribuir positivamente para uma maior eficácia das determinações adoptadas na Comissão para a Conservação da Fauna e da Flora Marinhas na Antárctida (CCAMLR), no quadro da Convenção de que a União Europeia é parte contratante. As sugestões da relatora vêm acrescentar maior rigor à documentação de captura deste tipo de pescado, permitindo que no terreno se vá cada vez mais ao encontro dos objectivos a que se propõe a Comissão de Conservação, através da clarificação das responsabilidades do capitão do navio de pesca relativamente às suas declarações sobre as zonas de pesca, quantidades capturadas, natureza dos produtos e elementos relativos ao navio. Esta medida vem, na verdade, dar resposta a um aumento considerável dos montantes declarados de capturas realizadas fora da zona da Convenção, mas que se suspeita resultarem da pesca ilegal exercida na zona coberta pelo acordo. Esta medida, conjuntamente com outras já adoptadas pela Comissão como a fixação de limites de captura de nas águas da Convenção, o uso obrigatório de um sistema de localização por satélite a bordo dos navios (VMS), a inspecção nos portos de desembarque e transbordo das capturas e a emissão pelo Estado de Pavilhão de licenças ou de autorizações relativas à pesca de favorece um controlo mais apertado no combate ao flagelo da pesca ilegal não regulamentada e não declarada destas espécies de alto valor comercial."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg er enig i denne betænkning, fordi jeg mener, at den yder et positivt bidrag til at forbedre effektiviteten i de beslutninger, som er vedtaget af Kommissionen for Bevarelse af de Maritime Levende Ressourcer i Antarktis (CCAMLR) inden for rammerne af den konvention, hvor EU er blandt de kontraherende parter. Ordførerens forslag skærper kravene til dokumentationsordningen for denne type fangster, så det på stedet bliver lettere at nå de mål, som Kommissionen for Bevarelse har opstillet, fordi der sker en præcisering af det ansvar, der påhviler føreren af fiskerfartøjet, når det gælder hans erklæringer om området, der er blevet fisket i, de opfangede mængder, produkternes natur og elementer vedrørende fartøjet. Denne foranstaltning sætter således ind over for betydelig forøgelse af fangster, der opgives at have fundet sted uden for konventionens område, men som man har mistanke om er et resultat af ulovligt fiskeri inden for konventionens område. Denne foranstaltning vil sammen med andre forholdsregler, der allerede er vedtaget af Kommissionen, som f.eks. fastsættelse af grænser for fangsten af i de farvande, der er omfattet af konventionen, obligatorisk brug af et system til lokalisering via satellit (VMS) om bord i fartøjerne, inspektioner i havnene af landing og omladning af fangster og statslig tildeling af kendingsflag og af tilladelser til fiskeri af muliggøre en strammere kontrol af bekæmpelsen af den svøbe, der hedder ureguleret og urapporteret, ulovligt fiskeri af disse kommercielt meget værdifulde arter."@da1
". Ich stimme diesem Bericht zu, weil ich glaube, dass er einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Wirksamkeit der in der Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis (CCAMLR) angenommenen Beschlüsse leistet, der die Europäische Union als Vertragspartei angehört. Die Vorschläge des Berichterstatters verleihen dem Prozess der Fangdokumentation bei dieser Fischart mehr Nachdruck und versetzen uns dadurch noch besser in die Lage, die von dieser Kommission geplanten Zielsetzungen vor Ort zu erfüllen, indem die Zuständigkeit des Kapitäns des Fangfahrzeugs für Meldungen über Fanggebiet, Fangmengen, Art der Erzeugnisse und Angaben über das Schiff präzisiert wird. Mit dieser Maßnahme würde man auf den erheblichen Anstieg der Fangmengen reagieren, die als außerhalb des Übereinkommensbereichs getätigt gemeldet wurden, bei denen allerdings vermutet wird, dass sie das Ergebnis illegaler Fischerei in diesen Gewässern sind. In Verbindung mit anderen, bereits von der Kommission getroffenen Maßnahmen, z. B. die Festsetzung von Obergrenzen für den Fang von in den Übereinkommensgewässern, die obligatorische Verwendung eines satellitengestützten Schiffsüberwachungssystems (VMS), Inspektionen in den Anlandungs- und Umladehäfen und die Vergabe von Lizenzen oder Genehmigungen für den Fang von durch den Flaggenstaat fördert diese Regelung eine bessere Überwachung des Kampfes gegen die Plage des unregulierten und nicht gemeldeten Fangs dieser Fischarten mit hohem Handelswert."@de7
". Συμφωνώ με την εν λόγω έκθεση, διότι θεωρώ ότι συνιστά πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων που ελήφθησαν στην Επιτροπή για τη διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων της Ανταρκτικής (ΕΔΕΘΠΑ), στη σύμβαση της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι προτάσεις της εισηγήτριας καθιστούν τη διαδικασία τεκμηρίωσης των αλιευμάτων ιχθύων αυτού του τύπου περισσότερο αυστηρή, επιτρέποντάς μας κατ’ αυτόν τον τρόπο να επιτυγχάνουμε στην πράξη τους στόχους που προτείνονται από την εν λόγω Επιτροπή, προσδιορίζοντας λεπτομερώς τις ευθύνες των κυβερνητών των αλιευτικών σκαφών όσον αφορά τις δηλώσεις τους σχετικά με τις περιοχές αλίευσης, τις ποσότητες των αλιευμάτων, το είδος των σχετικών προϊόντων και τις πληροφορίες που αφορούν το σκάφος τους. Αυτό το μέτρο θα αποτελέσει όντως ανταπόκριση στη μεγάλη αύξηση των ποσοτήτων αλιευμάτων που δηλώνονται και εκφορτώνονται σε περιοχές εκτός της ζώνης που καλύπτεται από τη Σύμβαση, αλλά, παρόλα αυτά, θεωρείται ότι είναι προϊόντα παράνομης αλιείας στη ζώνη που καλύπτει η συμφωνία. Το εν λόγω μέτρο, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, τα οποία έχει ήδη υιοθετήσει η Επιτροπή, όπως ο καθορισμός ορίων στα αλιεύματα στα ύδατα της σύμβασης, η υποχρεωτική χρήση συστήματος εντοπισμού μέσω δορυφόρου (ΣΠΣ) στα σκάφη, οι έλεγχοι στους λιμένες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης των αλιευμάτων και η έκδοση από το κράτος σημαίας αδειών ή εγκρίσεων για την αλιεία ενθαρρύνει τον στενότερο έλεγχο της καταπολέμησης της μάστιγας της παράνομης αλιείας, καθώς και της αλιείας που δεν υπόκειται σε δηλώσεις και ρυθμίσεις ως προς τα εν λόγω είδη, τα οποία έχουν μεγάλη εμπορική αξία."@el8
". I agree with this report because I feel that it makes a valuable contribution to improving the effectiveness of the decisions adopted in the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), to whose Convention the European Union is a contracting party. The rapporteur’s suggestions make the process of documenting catches of this type of fish more rigorous, thereby further enabling us in situ to meet the objectives proposed by the Conservation Commission, by detailing the responsibilities of fishing-vessel captains as regards their declarations concerning fishing areas, quantities caught, the nature of the products in question and information regarding their vessel. This measure will in fact provide a response to the considerable increase in declared amounts of catches landed outside the Convention zone, but which are thought to be the result of illegal fishing practised in the zone covered by the agreement. This measure, combined with others already adopted by the Commission such as setting catch limits for in waters covered by the Convention, the mandatory use of an on-board satellite-linked vessel monitoring system (VMS), inspections in ports in which catches are landed and transhipped, and the issue by the flag state of licences or authorisations in respect of fishing, encourages closer monitoring of the fight against the scourge that is the unregulated and undeclared illegal fishing of these species, which have considerable commercial value."@en3
". Estoy de acuerdo con este informe porque creo que supone una contribución notable a la mejora de la efectividad de las decisiones adoptadas en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), en cuya Convención la Unión Europea es una parte contratante. The rapporteur’s suggestions make the process of documenting catches of this type of fish more rigorous, thereby further enabling us in situ to meet the objectives proposed by the Conservation Commission, by detailing the responsibilities of fishing-vessel captains as regards their declarations concerning fishing areas, quantities caught, the nature of the products in question and information regarding their vessel. Esta medida va a proporcionar efectivamente una respuesta al aumento considerable de cantidades declaradas de capturas realizadas fuera de la zona de la Convención, pero que se sospecha son producto de la pesca ilegal practicada en la zona cubierta por el acuerdo. This measure, combined with others already adopted by the Commission such as setting catch limits for in waters covered by the Convention, the mandatory use of an on-board satellite-linked vessel monitoring system (VMS), inspections in ports in which catches are landed and transhipped, and the issue by the flag state of licences or authorisations in respect of fishing, encourages closer monitoring of the fight against the scourge that is the unregulated and undeclared illegal fishing of these species, which have considerable commercial value."@es12
"Je soutiens ce rapport parce que j’estime qu’il contribue de manière positive à une plus grande efficacité des résolutions de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), dans le cadre de la Convention dont l’Union européenne est partie prenante. Les suggestions du rapporteur apportent une plus grande rigueur à la documentation des captures de ce type de poisson, en permettant que sur le terrain on respecte toujours plus les objectifs que la commission pour la conservation se fixe à travers la clarification des responsabilités du capitaine du navire de pêche par rapport à ses déclarations concernant les zones de pêche, les quantités capturées, la nature des produits et les éléments relatifs au navire. À vrai dire, cette mesure apporte une réponse à une augmentation considérable des quantités déclarées des captures débarquées en dehors de la zone de la Convention, mais qui sont soupçonnées de provenir d’une pêche illégale dans la zone couverte par l’accord. Cette mesure favorise un contrôle plus étroit dans la lutte contre le fléau de la pêche illégale non réglementée et non déclarée de ces espèces à haute valeur commerciale, avec d’autres mesures déjà adoptées par la Commission telle que la fixation de limites de capture de dans les eaux de la Convention, l’utilisation obligatoire d’un système de surveillance par satellite à bord des navires (VMS), des inspections dans les ports de débarquement et de transbordement, ainsi que la délivrance par l’État du pavillon de licences ou de permis pour la pêche au"@fr6
"Approvo la presente relazione in quanto contribuisce in modo positivo ad accrescere l’efficacia delle decisioni adottate in sede di commissione per la conservazione della fauna e della flora marine dell’Antartide (CCAMLR), nell’ambito della convenzione di cui l’Unione europea è parte contraente. I suggerimenti della relatrice conferiscono maggior rigore al processo di documentazione relativo alla cattura di questo tipo di pesce, permettendo di avvicinarsi sempre più agli obiettivi proposti dalla commissione per la conservazione, mediante la definizione delle responsabilità del capitano del peschereccio in relazione alle dichiarazioni che rilascia sulle zone di pesca, i quantitativi catturati, le caratteristiche del prodotto e gli elementi attinenti alla nave. Tale misura in realtà è la risposta ad un aumento considerevole dei quantitativi di catture effettuate fuori della zona di convenzione, ma che si sospetta provengano dalla pesca illegale esercitata nella stessa. Tale misura, unitamente ad altre già adottate dalla commissione, quale la fissazione di limiti di cattura di . nelle acque della convenzione, l’uso obbligatorio di un sistema di localizzazione via satellite (VMS) a bordo dei pescherecci, l’ispezione nei porti di sbarco e trasbordo delle catture ed il rilascio da parte dello Stato di bandiera di licenze o autorizzazioni relative alla pesca di favorisce un controllo più rigoroso nella lotta al flagello della pesca illegale non regolamentata e alle dichiarazioni scorrette relativi a queste specie di elevato valore commerciale."@it9
". I agree with this report because I feel that it makes a valuable contribution to improving the effectiveness of the decisions adopted in the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), to whose Convention the European Union is a contracting party. The rapporteur’s suggestions make the process of documenting catches of this type of fish more rigorous, thereby further enabling us in situ to meet the objectives proposed by the Conservation Commission, by detailing the responsibilities of fishing-vessel captains as regards their declarations concerning fishing areas, quantities caught, the nature of the products in question and information regarding their vessel. This measure will in fact provide a response to the considerable increase in declared amounts of catches landed outside the Convention zone, but which are thought to be the result of illegal fishing practised in the zone covered by the agreement. This measure, combined with others already adopted by the Commission such as setting catch limits for in waters covered by the Convention, the mandatory use of an on-board satellite-linked vessel monitoring system (VMS), inspections in ports in which catches are landed and transhipped, and the issue by the flag state of licences or authorisations in respect of fishing, encourages closer monitoring of the fight against the scourge that is the unregulated and undeclared illegal fishing of these species, which have considerable commercial value."@lv10
"Ik steun dit verslag, omdat ik geloof dat het meer doeltreffendheid zal verlenen aan de besluiten die de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (CCAMLR) aangenomen heeft of nog zal aannemen in het kader van dit verdrag, dat ook door de Europese Unie ondertekend is. De voorstellen van de rapporteur zullen de documentatieregeling voor de vangst van deze vissoort strikter maken. Het is nu veel duidelijker wat de verantwoordelijkheden van scheepskapiteins zijn bij het indienen van gegevens betreffende het schip, de plaatsen waar gevist wordt, de gevangen hoeveelheden en de meegevoerde producten. Dat zal ertoe leiden dat we beter tegemoet kunnen komen aan de doelstellingen van voornoemde Commissie voor instandhouding. Met deze maatregel kunnen we iets ondernemen tegen de sterke toename van de vangsten die zogenaamd buiten de door het verdrag bestreken zone gevangen zijn, maar waarvan vermoed wordt dat ze illegaal binnen de verdragszone gerealiseerd zijn. De Commissie had reeds een aantal maatregelen aangenomen ter bestrijding van illegale vangsten: vangstbeperkingen voor . binnen de verdragszone, het verplicht gebruik van een geautomatiseerd satellietvolgsysteem aan boord van vissersschepen (VMS), inspectie in de havens waar de vangsten aan land worden gebracht en het afgeven van vergunningen voor het vangen van . door de vlagstaat. Daar komt nu deze nieuwe maatregel bij. Op deze wijze verscherpen we de controle in het kader van de bestrijding van illegale, niet gereglementeerde en niet aangegeven vangsten van deze vissoorten, die – men zij erop gewezen – een hoge handelswaarde vertegenwoordigen."@nl2
"Jag stöder detta betänkande då jag anser att det kommer att ge ett positivt bidrag till en större effektivitet åt beslutet från kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR), inom ramen för den konvention Europeiska unionen har undertecknat. Föredragandens förslag kommer att öka villkoren i dokumenteringen av fångsterna av denna typ av fisk, vilket gör att man på detta område kan gå mot de mål som CCAMLR föreslår, genom att tydliggöra det ansvar som fiskefartygets kapten har när det gäller deklarationer om fiskezoner, fångstkvantiteter, produktsorter och fartygsrelaterade uppgifter. Denna åtgärd kommer i själva verket att motverka den betydande ökningen av de deklarerade fångsterna utanför konventionsområdet, som man misstänker kommer från olagligt fisket i det område som täcks av avtalet. Denna åtgärd, tillsammans med andra som kommissionen redan har antagit såsom att fastställa fångstgränser för i konventionsvattnen, den obligatoriska användningen av ett satellitnavigeringssystem (VMS) ombord på fartygen, inspektioner av fångsten i landnings- och omlastningshamnarna och bestämmelser för utfärdande av licenser eller tillstånd från flaggstatens sida för fiske av främjar en strängare kontroll i kampen mot gisslet med olagligt, orapporterat och oreglerat fiske av dessa arter som är av stort kommersiellt värde."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Dissostichus spp."11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph