Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-02-12-Speech-3-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030212.3.3-017"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, hr. rådsformand, EU-topmødet skal møde "hans kejserlige højhed" hr. Giscard d'Estaing, som er ved at udarbejde et udkast til demokratisk forfatning bag lukkede døre i et præsidium, hvor fire af Parlamentets syv politiske familier ikke er repræsenteret. Vi har sendt en klage til Giscard og bedt om aktindsigt i Præsidiets arbejde. Vi har endnu ikke fået svar. Giscard har afvist en anden anmodning om aktindsigt med den begrundelse, at EU's regler om åbenhed ikke gælder for ham. Må jeg ikke opfordre formandskabet til høfligt men bestemt at gøre Giscard opmærksom på, at også Præsidiet er finansieret af EU's skatteborgere og selvfølgelig skal rette sig efter Domstolens domme og det princip om åbenhed, som nu står i traktatens artikel 255. Der er ingen undtagelse for Giscard, der er ingen hjemmel for, at repræsentanter for Kommissionen, Parlamentet og Rådet kan fravige princippet om åbenhed, medmindre de har en særlig hjemmel i åbenhedsforordningen eller afviser et dokument efter konkret vurdering. Giscard må for hvert enkelt dokument i Præsidiets besiddelse afveje hensynet til forhandlingerne mod offentlighedens interesse i at vide besked, og han må som enhver anden i EU sikre sig, at lighedsgrundsætningen praktiseres. Det må ikke forekomme, at tre politiske grupper råder over dokumenter fra Præsidiet, som de fire andre grupper ikke har. Eller at der cirkulerer konventsdokumenter blandt praktikanter i udenrigsministerier, som ikke også er tilstillet medlemmer af konventet. Vi forlanger ligebehandling - ikke mere, ikke mindre. I de første 16 artikler nævnes ordet forfatning 32 gange. Selv for de mest tungnemme må det nu være klart, at der arbejdes for en forfatning, og ikke blot en forfatningstraktat. Må jeg ikke opfordre til, at Præsidiet sammensættes på ny og gøres mere repræsentativt for borgerne. Alle politiske familier bør være med. Kvinderne, som udgør halvdelen af vælgerne, kan ikke nøjes med to pladser; de 13 ansøgerlande kan ikke nøjes med én observatør, og der kan ikke fortsat være nul repræsentanter for den halvdel af vælgerne, der stemmer nej ved unionsafstemninger i de få lande, der tillader folk at stemme. Tak hr. formand, selv om der ikke er så meget at takke for."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, das EU-Gipfeltreffen wird „Seine Kaiserliche Hoheit“, Giscard d’Estaing, empfangen, der zurzeit hinter verschlossenen Türen einen Entwurf für eine demokratische Verfassung ausarbeitet – in einem Präsidium, in dem vier der sieben politischen Fraktionen des Parlaments nicht vertreten sind. Wir haben uns bei Herrn Giscard d’Estaing beschwert und um Akteneinsicht in die Arbeit des Präsidiums gebeten. Wir haben noch keine Antwort bekommen. Herr Giscard d’Estaing hat einen zweiten Antrag auf Akteneinsicht mit der Begründung abgelehnt, dass die Vorschriften der EU über Offenheit nicht für ihn gelten. Ich möchte die Präsidentschaft höflich, aber entschieden, dazu auffordern, Herrn Giscard d’Estaing darauf aufmerksam zu machen, dass auch das Präsidium durch die Steuerzahler der EU finanziert wird und dass es sich daher an die Urteile des Gerichtshofs und an das Prinzip der Offenheit halten muss, das jetzt in Artikel 255 des Vertrags verankert ist. Für Herrn Giscard d’Estaing gilt keine Ausnahmeregelung, und die Vorschriften sehen nicht vor, dass Vertreter der Kommission, des Parlaments und des Rates vom Prinzip der Offenheit abweichen können, es sei denn auf der Grundlage der Verordnung über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten oder auf Grund der konkreten Beurteilung eines bestimmten Dokuments. Herr Giscard d’Estaing muss für jedes einzelne, im Besitz des Präsidiums befindliche, Dokument die Interessen der Verhandlungen gegen das Interesse der Öffentlichkeit an Informationen abwägen, und er muss wie jeder andere in der EU die Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes gewährleisten. Es darf nicht so sein, dass drei politische Fraktionen Zugang zu Dokumenten des Präsidiums haben, die den vier anderen Fraktionen vorenthalten werden; oder dass Praktikanten des Außenministeriums über Dokumente des Konvents verfügen, die den Mitgliedern des Konvents selbst nicht zur Verfügung stehen. Wir fordern Gleichbehandlung – nicht mehr und nicht weniger. In den ersten 16 Artikeln der Verfassung wird das Wort Verfassung 32 Mal erwähnt. Selbst den Begriffsstutzigsten muss jetzt klar geworden sein, dass an einer Verfassung gearbeitet wird, nicht nur an einem Verfassungsvertrag. Ich möchte dazu auffordern, die Zusammensetzung des Präsidiums zu ändern und für die Bürger repräsentativer zu gestalten. Alle politischen Richtungen müssen vertreten sein. Die Frauen, welche die Hälfte der Wähler stellen, dürfen nicht auf zwei Sitze beschränkt sein, die 13 Kandidatenstaaten dürfen nicht durch einen einzigen Beobachter vertreten werden, und auch die Hälfte der Wähler, die bei Abstimmungen über die Union mit Nein gestimmt haben – in den wenigen Ländern, die ihren Bürgern eine Wahl ermöglichen –, dürfen nicht länger ausgeschlossen bleiben. Vielen Dank, Herr Präsident, auch wenn es nicht es so viel Grund für einen Dank gibt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, στη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ πρόκειται να υπάρξει συνάντηση με την “Αυτού Αυτοκρατορική Υψηλότητα”, τον Ζισκάρ ντ’ Εστέν, ο οποίος προετοιμάζει ένα σχέδιο δημοκρατικού συντάγματος κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο ενός Προεδρείου στο οποίο τέσσερις από τις επτά διαφορετικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εκπροσωπούνται. Έχουμε απευθύνει διαμαρτυρία στον Πρόεδρο Ζισκάρ ντ’ Εστέν και του ζητήσαμε να μας δοθεί το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών του Προεδρείου. Ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση. Ο Πρόεδρος Ζισκάρ ντ’ Εστέν είχε αρνηθεί και άλλο αίτημα για τον έλεγχο των εγγράφων, με την αιτιολόγηση ότι οι κανόνες της ΕΕ περί διαφάνειας δεν ισχύουν για τον ίδιο. Θα ήθελα να ζητήσω από την Προεδρία να τον πληροφορήσει ευγενικά, αλλά με αυστηρότητα, ότι και το Προεδρείο χρηματοδοτείται από τους φορολογουμένους της ΕΕ και πρέπει ασφαλώς να λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την αρχή της διαφάνειας, η οποία αναφέρεται πλέον στο άρθρο 255 της Συνθήκης. Δεν ισχύει εξαίρεση για τον Πρόεδρο Ζισκάρ ντ’ Εστέν ούτε νομική βάση που να προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπροσώπους της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να μην τηρούν την αρχή της διαφάνειας, εκτός εάν τους παρέχεται ειδική νομική βάση στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη διαφάνεια ή αρνηθούν να δημοσιοποιήσουν κάποιο έγγραφο αφού θα έχει προηγηθεί πρακτική αξιολόγησή του. Στην περίπτωση καθενός από τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Προεδρείου, ο Πρόεδρος Ζισκάρ ντ’ Εστέν πρέπει να σταθμίσει τη σπουδαιότητά τους για τις διαπραγματεύσεις έναντι του συμφέροντος του κοινού να πληροφορηθεί το περιεχόμενό τους και, όπως και κάθε άλλος στην ΕΕ, οφείλει να διασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας. Δεν πρέπει να διαμορφωθεί μια κατάσταση κατά την οποία τρεις πολιτικές ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους έγγραφα από το Προεδρείο, τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα στις υπόλοιπες τέσσερις πολιτικές ομάδες, ή κατά την οποία έγγραφα της Συνέλευσης θα κυκλοφορούν μεταξύ υπαλλήλων υπουργείων Εξωτερικών ενώ δεν θα έχουν τεθεί στη διάθεση των μελών της Συνέλευσης. Απαιτούμε ισότητα – τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Η λέξη “σύνταγμα” εμφανίζεται 32 φορές στα 16 πρώτα άρθρα. Πρέπει πλέον να έχει γίνει φανερό, ακόμη και στους πιο καλόπιστους, ότι αυτό που βρίσκεται υπό επεξεργασία είναι ένα σύνταγμα, και όχι απλώς μια συνταγματική συνθήκη. Θα ήθελα να ζητήσω την επανεκλογή των μελών του Προεδρείου, ούτως ώστε αυτό το τελευταίο να καταστεί περισσότερο αντιπροσωπευτικό των πολιτών της ΕΕ. Πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές ομάδες. Οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το ήμισυ του εκλογικού σώματος, δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένες με δύο θέσεις· οι 13 υποψήφιες χώρες δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένες με έναν παρατηρητή η καθεμιά, ενώ δεν μπορεί να εξακολουθήσει η κατάσταση να μην υπάρχουν εκπρόσωποι του μισού τμήματος του εκλογικού σώματος το οποίο ψήφισε αρνητικά στα δημοψηφίσματα που διεξήχθησαν στις ελάχιστες χώρες της ΕΕ οι οποίες επιτρέπουν στους πολίτες τους να ψηφίσουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, παρόλο που δεν υπάρχουν και πάρα πολλά για τα οποία θα μπορούσα να εκφράζω ευχαριστίες."@el8
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, the EU Summit is to meet ‘His Imperial Highness’ Giscard d'Estaing, who is in the process of preparing a draft democratic constitution behind closed doors in a Praesidium in which four of Parliament’s seven political groups are not represented. We have sent a complaint to President Giscard d'Estaing and asked to be given the right of access to the documents being used in the course of the Praesidium’s work. We have still not received a reply. President Giscard d'Estaing has refused another request to scrutinise documentation on the grounds that EU rules on transparency do not apply to him. I should like to call upon the Presidency to inform him politely but firmly that the Praesidium too is funded by EU taxpayers and must of course act in accordance with the judgments of the Court of Justice and the principle of transparency, which now appears in Article 255 of the Treaty. There is no exemption for President Giscard d'Estaing and no legal base for representatives of the Commission, Parliament and the Council being able to depart from the principle of transparency unless they are provided with a special legal base by the regulation on transparency or decline to make a document available after making a practical assessment of it. In the case of every single document in the Praesidium’s possession, President Giscard d'Estaing must weigh up its significance in the negotiations against the public’s interest in knowing about it and, like everyone else in the EU, he must ensure that the principle of equality is practised. The situation must not arise in which three political groups have documents from the Praesidium available to them that are not available to the other four groups, or in which Convention documents circulate among foreign ministry interns that have not also been made available to members of the Convention. We demand equality – neither more, nor less. The word ‘constitution’ appears 32 times in the first 16 articles. It must now be clear even to those least quick on the uptake that a constitution, and not merely a constitutional treaty, is being worked on. I should like to call for the Praesidium to be reconstituted and made more representative of EU citizens. All the political groups should be represented. Women, who constitute half the electorate, cannot be satisfied with two places; the 13 candidate countries cannot be satisfied with one observer; and there cannot continue to be no representatives of that half of the electorate who voted no in the referendums on the EU held in the few countries that allow people to vote. Thank you, Mr President, even though there is not very much to say thank you for."@en3
"Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Cumbre de la UE se va a reunir con «Su Alteza Imperial» el Sr. Giscard d’Estaing, que está preparando un proyecto de constitución democrática, a puerta cerrada, en un Presidium en el que cuatro de los siete grupos políticos del Parlamento no están representados. Hemos presentado una queja al Presidente Giscard d’Estaing y le hemos pedido que nos permita acceder a los documentos utilizados en la labor del Presidium. Aún no hemos recibido respuesta alguna. El Presidente Giscard d’Estaing ha rechazado otra petición de examen de la documentación argumentando que la legislación comunitaria sobre la transparencia no es aplicable a él. Me gustaría apelar a la Presidencia para que le informe amablemente, pero con rotundidad, de que el Presidium está también financiado por los contribuyentes de la UE y debe actuar, naturalmente, conforme a las sentencias del Tribunal de Justicia y el principio de transparencia, que figura ahora en el artículo 255 del Tratado. El Presidente Giscard d’Estaing no disfruta de ninguna exención ni existe ningún fundamento jurídico para que los representantes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo puedan desviarse del principio de transparencia –a menos que la normativa sobre la transparencia les dote de un fundamento jurídico especial– o puedan negarse a permitir el acceso a un documento después de hacer una evaluación práctica de éste. Como ocurre con todos los documentos en posesión del Presidium, el Presidente Giscard d’Estaing debe sopesar su importancia en las negociaciones frente al interés de los ciudadanos por conocer su contenido, y al igual que todos los que formamos parte de la UE, debe garantizar el respeto al principio de igualdad. No debe darse la situación de que tres grupos políticos tengan acceso a documentos del Presidium a los que no tienen acceso los otros cuatro grupos, ni de que circulen entre empleados de ministerios de asuntos exteriores documentos de la Convención que no se hayan puesto también a disposición de los miembros de la Convención. Exigimos igualdad: ni más, ni menos. La palabra aparece 32 veces en los 16 primeros artículos. Hasta los menos rápidos en asimilar las cosas deben tener ya claro que se está trabajando en una constitución, y no en un mero tratado constitucional. Me gustaría pedir que se reconstituya el Presidium para que represente mejor a los ciudadanos de la UE. Todos los grupos políticos deben estar representados en él. Las mujeres, que constituyen la mitad del electorado, no pueden contentarse con dos asientos; los 13 países candidatos no pueden contentarse con un observador; y no puede seguir sin haber representantes de esa mitad del electorado que votó en contra en el referéndum sobre la UE celebrado en los pocos países que dejan votar a sus ciudadanos. Gracias, señor Presidente, aunque no haya muchos motivos para estarle agradecido."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, Eurooppa-neuvosto tapaa "hänen keisarillisen korkeutensa" Valéry Giscard d'Estaingin, joka valmistelee luonnosta demokraattiseksi perustuslaiksi suljettujen ovien takana valmistelukunnan puheenjohtajistossa, jossa on edustettuna vain kolme parlamentin seitsemästä poliittisesta ryhmästä. Olemme toimittaneet puheenjohtaja Giscard d'Estaingille valituksen ja pyytäneet oikeutta saada tutustua puheenjohtajiston työn aikana käytettyihin asiakirjoihin. Emme ole vieläkään saaneet vastausta. Puheenjohtaja Giscard d'Estaing on evännyt toisenkin asiakirjojen tutkimista koskevan pyynnön sillä perusteella, että EU:n avoimuutta koskevat säännöt eivät päde häneen. Vetoan puheenjohtajavaltioon, jotta se ilmoittaisi hänelle kohteliaasti mutta tiukasti, että myös valtuuskunnan puheenjohtajiston toiminnan rahoittavat EU:n veronmaksajat ja että sen on noudatettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita ja avoimuuden periaatetta, joka on esitetty EY:n perustamissopimuksen 255 artiklassa. Puheenjohtaja Giscard d'Estaingilla ei ole erivapauksia, eikä komission, parlamentin ja neuvoston edustajilla oikefudellista perustaa, jonka nojalla he voisivat poiketa avoimuuden periaatteesta, ellei avoimuudesta annetussa asetuksessa säädetä tätä koskevasta erityisestä oikeudellisesta perustasta, eivätkä he myöskään voi kieltäytyä antamasta asiakirjaa saataville arvioituaan sitä ensin käytännössä. Puheenjohtaja Giscard d'Estaingin on arvioitava kaikkien valtuuskunnan puheenjohtajiston hallussa olevien asiakirjojen salassapidon tärkeyttä valtuuskunnan neuvottelujen kannalta ja verrattava sitä kansalaisten intresseihin tutustua kyseiseen aineistoon. Kaikkien muiden EU:n toimijoiden tavoin hänenkin on huolehdittava yhdenvertaisuuden periaatteen noudattamisesta. On estettävä sellaisen tilanteen syntyminen, jossa kolmella poliittisella ryhmällä on mahdollisuus saada käyttöönsä valmistelukunnan puheenjohtajiston asiakirjoja, joita muut neljä ryhmää eivät voi saada, tai jossa harjoittelijoilla on käytössään valmistelukunnan asiakirjoja, joita ei ole annettu valmistelukunnan jäsenten saataville. Vaadimme yhdenvertaisuutta, emme sen enempää emmekä vähempää. Sana "perustuslaki" mainitaan ensimmäisissä 16 artiklassa 32 kertaa. Hidasjärkisimmillekin on jo varmasti selvinnyt, että nyt valmistellaan perustuslakia eikä ainoastaan perustuslaillista sopimusta. Vetoan siihen, että valmistelukunnan puheenjohtajisto muodostettaisiin uudelleen ja että siitä tehtäisiin EU:n kansalaisia edustavampi. Siinä olisi oltava edustajia kaikista poliittisista ryhmistä. Naiset, joita on puolet äänestäjistä, eivät varmastikaan ole tyytyväisiä kahteen paikkaan, eivätkä 13 ehdokasmaata yhteen tarkkailijaan. Edustaja on saatava myös niille, jotka äänestivät EU:ta vastaan siitä järjestetyissä kansanäänestyksissä niissä harvoissa valtioissa, jotka antoivat kansalaisten äänestää tästä asiasta. Arvoisa puhemies, haluan lausua teille kiitokseni, vaikka kiitoksen aihetta ei kovin paljoa olekaan."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice, le sommet européen fera honneur à son "Altesse impériale", M. Giscard d’Estaing, qui est en train d’élaborer un projet de constitution démocratique à huis clos et avec la participation d’un présidium au sein duquel quatre des sept familles politiques de l’Assemblée ne sont pas représentées. Nous avons adressé une plainte à M. Giscard d'Estaing demandant un accès aux documents utilisés pour les travaux du présidium, mais nous n’avons toujours pas obtenu de réponse. M. Giscard d'Estaing avait déjà rejeté une autre demande d'accès aux documents et il avait justifié ce refus en déclarant que les règles communautaires en matière de transparence ne s’appliquaient pas à lui. Puis-je dès lors inviter la présidence à lui rappeler - poliment mais fermement - que le présidium est lui aussi financé par les contribuables européens et qu’il doit évidemment se conformer aux arrêts rendus par la Cour de justice ainsi qu’au principe de transparence, qui figure à l’article 255 du traité. M. Giscard d'Estaing ne bénéficie pas d’une exemption ; les représentants de la Commission, du Parlement et du Conseil ne peuvent déroger au principe de transparence à moins que le règlement en matière de transparence ne les y autorise ou qu’ils ne refusent l’accès à un document après une évaluation concrète. Pour chaque document en possession du présidium, M. Giscard d'Estaing doit peser ce qui prime : l’intérêt de faire connaître à l’opinion publique la teneur du document ou le souci de ne rien divulguer des négociations. À l’instar de n’importe qui dans l'UE, il est tenu de veiller à l’application du principe d’égalité. On ne peut admettre que trois groupes politiques puissent disposer de documents émanant du présidium alors que les quatre autres groupes n’en disposent pas. On ne peut pas non plus admettre que des documents en rapport avec la Convention circulent parmi les stagiaires des ministères des affaires étrangères alors que ces documents ne sont pas fournis aux membres de la Convention. Nous réclamons une égalité de traitement - ni plus ni moins. Le terme "constitution" figure 32 fois dans les seize premiers articles. Même ceux qui ont l’esprit particulièrement lent comprendront que la Convention prépare une constitution et pas un traité constitutionnel. J’aimerais que la composition du présidium soit revue afin de le rendre plus représentatif des citoyens de l'UE. Toutes les familles politiques doivent y être représentées. Les femmes, qui représentent plus de la moitié des électeurs, ne peuvent se satisfaire de deux places ; les 13 pays candidats ne peuvent se contenter d’un seul observateur et on ne peut admettre l’absence de tout représentant de la moitié des électeurs qui ont voté "non" à l’Union dans les rares pays où un référendum est autorisé. Je vous remercie, Monsieur le Président, encore qu’il n’y ait pas grand-chose qui mérite remerciement."@fr6
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, il Vertice dell’Unione europea incontrerà “Sua Altezza Reale” Giscard d’Estaing, il quale sta preparando una proposta di costituzione democratica a porte chiuse in un nel quale quattro dei sette gruppi politici del Parlamento non sono rappresentati. Abbiamo inviato un reclamo al Presidente Giscard d’Estaing chiedendo che ci venga riconosciuto il diritto di accedere ai documenti utilizzati nel corso del lavoro del . Non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Il Presidente Giscard d’Estaing ha già respinto una richiesta di visionare la documentazione, affermando che per lui le regole dell’Unione europea sulla trasparenza non sono applicabili. Vorrei invitare la Presidenza ad informarlo cortesemente ma con fermezza che anche il è finanziato dai contribuenti europei e ovviamente deve agire nel rispetto delle sentenze della Corte di giustizia e del principio della trasparenza, che ora è riportato all’articolo 255 del Trattato. Non esistono esenzioni per il Presidente Giscard d’Estaing né esiste una base giuridica che autorizzi i rappresentanti della Commissione, del Parlamento e del Consiglio a non rispettare il principio della trasparenza, a meno che non trovino una speciale base giuridica nel regolamento sulla trasparenza o rifiutino di mettere a disposizione un documento dopo una valutazione pratica. Per ogni singolo documento in possesso del il Presidente Giscard d’Estaing deve valutarne la rilevanza nei negoziati in rapporto all’interesse del pubblico ad accedervi e, come chiunque altro nell’Unione europea, deve garantire l’applicazione del principio della parità. Non deve crearsi la situazione in cui tre gruppi politici dispongono di documenti forniti dal che non sono messi a disposizione anche degli altri quattro gruppi, o in cui documenti della Convenzione circolano tra i funzionari dei ministeri degli Esteri senza essere anche a disposizione dei membri della Convenzione. Chiediamo parità – né più né meno. La parola “costituzione” compare 32 volte nei primi 16 articoli. Ormai è chiaro anche a chi è meno acuto che si sta lavorando ad una costituzione e non semplicemente ad un trattato costituzionale. Vorrei chiedere che il sia ricostituito e reso più rappresentativo dei cittadini dell’Unione europea. Tutti i gruppi politici dovrebbero esservi rappresentati. Le donne, che costituiscono la metà dell’elettorato, non possono accontentarsi di due posti; i 13 paesi candidati non possono accontentarsi di un osservatore; non può continuare a non esserci alcun rappresentante di quella metà dell’elettorato che ha votato no ai sull’Unione europea svolti nei pochi paesi che permettono ai cittadini di votare. Grazie, signor Presidente, anche se non c’è molto di cui ringraziare."@it9
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, the EU Summit is to meet ‘His Imperial Highness’ Giscard d'Estaing, who is in the process of preparing a draft democratic constitution behind closed doors in a Praesidium in which four of Parliament’s seven political groups are not represented. We have sent a complaint to President Giscard d'Estaing and asked to be given the right of access to the documents being used in the course of the Praesidium’s work. We have still not received a reply. President Giscard d'Estaing has refused another request to scrutinise documentation on the grounds that EU rules on transparency do not apply to him. I should like to call upon the Presidency to inform him politely but firmly that the Praesidium too is funded by EU taxpayers and must of course act in accordance with the judgments of the Court of Justice and the principle of transparency, which now appears in Article 255 of the Treaty. There is no exemption for President Giscard d'Estaing and no legal base for representatives of the Commission, Parliament and the Council being able to depart from the principle of transparency unless they are provided with a special legal base by the regulation on transparency or decline to make a document available after making a practical assessment of it. In the case of every single document in the Praesidium’s possession, President Giscard d'Estaing must weigh up its significance in the negotiations against the public’s interest in knowing about it and, like everyone else in the EU, he must ensure that the principle of equality is practised. The situation must not arise in which three political groups have documents from the Praesidium available to them that are not available to the other four groups, or in which Convention documents circulate among foreign ministry interns that have not also been made available to members of the Convention. We demand equality – neither more, nor less. The word ‘constitution’ appears 32 times in the first 16 articles. It must now be clear even to those least quick on the uptake that a constitution, and not merely a constitutional treaty, is being worked on. I should like to call for the Praesidium to be reconstituted and made more representative of EU citizens. All the political groups should be represented. Women, who constitute half the electorate, cannot be satisfied with two places; the 13 candidate countries cannot be satisfied with one observer; and there cannot continue to be no representatives of that half of the electorate who voted no in the referendums on the EU held in the few countries that allow people to vote. Thank you, Mr President, even though there is not very much to say thank you for."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, op de voorjaarstop is een bijeenkomst gepland met "Zijne Keizerlijke Hoogheid", de heer Giscard d'Estaing, die achter gesloten deuren bezig is met het opstellen van een ontwerp voor een democratische grondwet, in een presidium waarin vier van de zeven politieke fracties van het Parlement niet vertegenwoordigd zijn. Wij hebben een klacht ingediend bij de heer Giscard d'Estaing en wij hebben inzage in de werkzaamheden van het presidium van de Conventie gevraagd. Tot nu toe hebben wij geen antwoord gekregen. De heer Giscard d'Estaing heeft een tweede verzoek om toegang tot de documenten afgewezen met als argument dat de EU-regels betreffende transparantie niet voor hem gelden. Mag ik het voorzitterschap verzoeken om de heer Giscard d'Estaing er vriendelijk doch beslist op te wijzen dat ook het presidium van de Conventie gefinancierd wordt met geld van de Europese belastingbetaler en dat ook dit presidium bijgevolg de uitspraken van het Hof van Justitie moet respecteren alsook het principe van transparantie, dat in artikel 255 van het Verdrag is vastgelegd? Er geldt geen uitzondering voor de heer Giscard d'Estaing, er is geen enkele rechtsgrondslag op basis waarvan vertegenwoordigers van de Commissie, het Parlement en de Raad zouden mogen afwijken van het principe betreffende transparantie, tenzij in de verordening betreffende transparantie anders is bepaald of tenzij na een concrete beoordeling van een document besloten wordt niet tot openbaarmaking over te gaan. De heer Giscard d'Estaing dient voor elk document van het presidium van de Conventie het belang van de tekst voor de onderhandelingen af te wegen tegen het belang van een adequate informatievoorziening van het publiek, en zoals iedereen in de EU moet hij zich ervan vergewissen dat het gelijkheidsbeginsel wordt toegepast. Het mag niet gebeuren dat drie politieke fracties over documenten van het presidium beschikken terwijl vier andere fracties deze niet hebben, noch dat er bij medewerkers van ministeries van Buitenlandse Zaken documenten van de Conventie in omloop zijn die niet eens aan de leden van de Conventie ter beschikking zijn gesteld. Wij willen een gelijke behandeling - niets meer, niets minder. In de eerste 16 artikelen komt het woord grondwet 32 keer voor. Zelfs voor degenen die erg traag van begrip zijn moet het nu toch duidelijk zijn dat het gaat om een grondwet en niet om een grondwettelijk verdrag. Ik zou een oproep willen doen om het presidium opnieuw samen te stellen, zodanig dat het een betere afspiegeling vormt van de burgers van de Unie. Alle politieke fracties moeten vertegenwoordigd zijn. Vrouwen, die de helft van het electoraat vormen, kunnen met twee plaatsen niet tevreden zijn. De dertien kandidaat-landen kunnen geen genoegen nemen met één waarnemer en het is onacceptabel dat de helft van de kiezers die tegen hebben gestemd bij de volksraadplegingen in de weinige landen die naar de stem van de kiezers luisteren, helemaal niet vertegenwoordigd is. Dank u, mijnheer de Voorzitter, hoewel er bitter weinig is om voor te bedanken."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, a Cimeira da UE irá encontrar-se com “sua Alteza”, senhor Giscard d'Estaing, que está a preparar um projecto de Constituição democrática, à porta fechada, no seio de um no qual não estão representadas quatro das sete famílias políticas do Parlamento. Apresentámos uma reclamação ao senhor Giscard d’Estaing e solicitámos o acesso aos documentos relativos ao trabalho do . Até ao momento não obtivemos qualquer resposta. O senhor Giscard d’Estaing indeferiu um outro pedido de acesso aos documentos, com a justificação de que as regras da UE relativas à transparência não se aplicam a ele. Convido a Presidência a chamar, com o devido respeito mas com firmeza, a atenção do senhor Giscard d’Estaing para o facto de que também o é financiado pelos contribuintes da UE e que este deverá agir em conformidade com os acórdãos do Tribunal de Justiça e com o princípio de transparência previsto no artigo 255º do Tratado. O senhor Giscard d’Estaing não beneficia de nenhuma derrogação e não existe nenhuma base jurídica no sentido de que os representantes da Comissão, do Parlamento e do Conselho possam ignorar o princípio da transparência, a menos que disponham de uma base jurídica específica prevista na regulamentação relativa à transparência ou quando recusem o acesso a um documento após uma avaliação concreta. O senhor Giscard d’Estaing deverá, relativamente a cada documento que se encontra na posse do avaliar o seu significado no âmbito das negociações face ao interesse público de ser informado, devendo, como qualquer cidadão da UE, assegurar a aplicação prática do princípio da igualdade. Não se pode admitir que três grupos políticos disponham de documentos do aos quais os outros quatro grupos não têm acesso, ou que circulem documentos da Convenção entre os estagiários no Ministério dos Negócios Estrangeiros que não tenham sigo igualmente disponibilizados aos membros da Convenção. Exigimos igualdade de tratamento – nem mais, nem menos. O termo “Constituição” é referido 32 vezes nos primeiros 16 artigos. Deverá agora estar claro, mesmos para os que são de compreensão mais lenta, que está a ser preparada uma Constituição e não apenas um Tratado constitucional. Permitam-me sugerir a constituição de um novo mais representativo dos cidadãos da UE. Todas as famílias políticas deverão estar representadas. As mulheres, que constituem metade do eleitorado, não podem ter apenas dois lugares; os 13 países candidatos não podem conformar-se com um observador apenas e não pode continuar a verificar-se a inexistência de representantes da metade dos eleitores que votaram “não” nos referendos relativos à União realizados nos poucos países que permitiram aos seus cidadãos votar. Muito obrigado, Senhor Presidente, não obstante não haver muito que agradecer."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande! Vid Europeiska unionens toppmöte skall vi sammanträffa med ”hans kejserliga höghet” Giscard d'Estaing, som i ett presidium bakom stängda dörrar håller på att utarbeta ett utkast till demokratisk författning. Detta presidium saknar representation från fyra av Europaparlamentets sju politiska grupper. Vi har framfört klagomål till Giscard och bett att få tillgång till de dokument som rör presidiets arbete, men har ännu inte fått något svar. Giscard har avslagit ett annat önskemål om tillgång till dokument med motiveringen att Europeiska unionens regler om öppenhet inte gäller för honom. Jag skulle vilja be ordförandeskapet att hövligt men bestämt påpeka för Giscard att även presidiet finansieras av Europeiska unionens skattebetalare och naturligtvis skall rätta sig efter domstolens beslut och efter den princip om öppenhet som inryms i artikel 255 i fördraget. Vi gör inget undantag för Giscard, det finns inte någon laglig grund för företrädare för kommissionen, Europaparlamentet och rådet att frångå principen om öppenhet med mindre än att man kan hänvisa till en särskild bestämmelse i öppenhetsförordningen eller efter en konkret bedömning avvisar ett dokument. Giscard måste i fråga om varje enskilt dokument i presidiets ägo göra en avvägning där det gäller att ta hänsyn till såväl förhandlingarna som till allmänhetens intresse av att få information och han måste liksom alla andra inom Europeiska unionen försäkra sig om att den allmänna principen om jämlikhet tillämpas. Det får inte vara så att tre politiska grupper förfogar över dokument från presidiet som de fyra andra grupperna inte har tillgång till. Inte heller får konventsdokument cirkulera bland praktikanter i utrikesministerierna utan att dokumenten även har tillställts konventets medlemmar. Vi kräver likabehandling – varken mer eller mindre. I de första sexton artiklarna nämns ordet författning trettiotvå gånger. Även för de mest trögtänkta måste det nu stå klart att vi arbetar med sikte på en författning, och inte endast ett konstitutionellt fördrag. Jag skulle vilja uppmana till en ny sammansättning av presidiet så att det blir mer representativt i förhållande till medborgarna. Alla politiska grupper bör vara representerade. Kvinnorna, som utgör hälften av väljarna, skall inte behöva nöja sig med två platser. De tretton kandidatländerna skall inte behöva nöja sig med endast en observatör och i fortsättningen kan vi inte acceptera att det saknas företrädare för den andel av väljarna som röstar nej vid unionsomröstningarna i det fåtal länder som tillåter folket att rösta. Tack herr talman, även om det inte finns så mycket att tacka för."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph