Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-30-Speech-4-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030130.3.4-100"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Apoiei as linhas gerais do relatório e das alterações propostas, tendo bem presente o chamamento urgente de um desafio que é absolutamente consensual: lutar contra as doenças (VIH/SIDA, malária e tuberculose) relacionadas com a pobreza nos países em desenvolvimento. Isso não dispensa, todavia, algumas observações pontuais. Por um lado, no que diz respeito à coordenação destas intervenções com acções no domínio da chamada “saúde sexual e reprodutiva”, deve sublinhar-se a indispensabilidade de que eventuais parcerias sejam estabelecidas numa base efectiva de seriedade sanitária e com entidades que não visem prosseguir uma agenda ideológica. Ao mesmo tempo, diante da gravidade crescente do flagelo da SIDA, importa manter espírito aberto, sem preconceitos ideológicos, na atenção com que é seguida a evolução do flagelo, por forma a não propagar erros e a detectar, apoiar e divulgar as metodologias mais eficazes, ainda quando se afastem do padrão dominante – como parece ser o caso do Uganda. Enfim, a cooperação europeia quer com agências, fundos e programas das Nações Unidas, quer com ONG que actuam no quadro destas, não dispensa - antes aconselha – uma estreita fiscalização da aplicação dos fundos comunitários e do rigor, da seriedade e do acerto das acções financiadas, o que, aliás, se impõe face a frequentes alegações de má administração, que são particularmente chocantes num domínio em que está em causa a saúde e a vida humanas."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har støttet hovedlinjerne i betænkningen og de foreslåede ændringer, idet jeg mener, at vi her står over for en udfordring, som vi alle er enige om kræver øjeblikkelig indsats, nemlig at bekæmpe fattigdomsbetingede sygdomme (hiv/aids, malaria og tuberkulose) i udviklingslandene. Det overflødiggør dog ikke nogle bemærkninger til de enkelte punkter. Det drejer sig dels om disse interventioners koordinering med indsats på det område, der benævnes "seksuel og reproduktiv sundhed", hvor det er særdeles vigtigt, at eventuelle partnerskaber etableres på grundlag af en seriøs sundhedspolitisk tilgang og med instanser, der ikke ønsker at fremme en ideologisk dagsorden. Samtidig er det på baggrund af den stadig værre aids-trussel vigtigt at følge denne sygdoms udvikling meget opmærksomt, men åbent og uden ideologiske fordomme, for ikke at gentage fejl og for at finde, støtte og udbrede mere effektive fremgangsmåder, også selv om de afviger fra det fremherskende mønster - som det synes tilfældet i Uganda. Endelig gør det europæiske samarbejde med FN's agenturer, fonde og programmer eller med ngo'er, der arbejder inden for disse, ikke en nøje kontrol overflødig - snarere tilrådelig - med anvendelsen af Fællesskabets midler og med de finansierede aktioners relevans, seriøsitet og effekt, hvilket er så meget mere påkrævet på baggrund af påstande om dårlig administration, der er særlig chokerende på et område, hvor menneskers liv og sundhed står på spil."@da1
". Ich habe die allgemeine Ausrichtung des Berichts und der Änderungsanträge unterstützt und dabei den dringenden Erfordernissen einer Herausforderung Rechnung getragen, deren Existenz niemand anzweifelt: des Kampfes gegen die armutsbedingten Krankheiten (HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose) in den Entwicklungsländern. Das macht jedoch einige spezifische Bemerkungen nicht überflüssig. Einerseits muss man in Bezug auf die Koordinierung dieser Interventionen mit Aktionen im Bereich der so genannten „sexuellen und reproduktiven Gesundheit“ betonen, dass es unbedingt erforderlich ist, etwaige Partnerschaften auf der effektiven Grundlage eines ernsthaften Gesundheitsschutzes und mit Einrichtungen herzustellen, die keine ideologische Agenda verfolgen wollen. Angesichts der zunehmenden Gefährlichkeit der Geißel, die das AIDS-Virus darstellt, kommt es gleichzeitig darauf an, eine aufgeschlossene geistige Haltung ohne ideologische Vorurteile zu bewahren, die Entwicklung der Krankheit aufmerksam zu verfolgen, damit einmal begangene Fehler nicht wiederholt und die wirksamsten Methoden ermittelt, unterstützt und bekannt gemacht werden, selbst wenn sie vom vorherrschenden Modell abweichen – wie dies offenbar für Uganda gilt. Die europäische Zusammenarbeit sowohl mit Organisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen als auch mit NRO, die in deren Rahmen handeln, macht es schließlich nicht überflüssig - sondern erfordert es geradezu -, dass die Verwendung der Gemeinschaftsmittel und die Stichhaltigkeit, die Ernsthaftigkeit und die Angemessenheit der finanzierten Aktionen gründlich kontrolliert werden. Angesichts der häufig vorgebrachten Behauptungen, es gebe Misswirtschaft, ist dies besonders wichtig. Solche Behauptungen wirken besonders schockierend in einem Bereich, in dem es um die Gesundheit und das Leben der Menschen geht."@de7
"Στήριξα την κύρια επιδίωξη της έκθεσης και των τροπολογιών που κατατέθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις επείγουσες απαιτήσεις που θέτει μια πρόκληση η οποία μας βρίσκει όλους σύμφωνους, ήτοι η πρόκληση της καταπολέμησης του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης, ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, οφείλω να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Πρώτον, όσον αφορά την εναρμόνιση αυτής της δράσης στον τομέα της επονομαζόμενης “γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας” πρέπει να τονιστεί πόσο σημαντικό είναι αυτές οι δυνητικές εταιρικές σχέσεις να συναφθούν επί τη βάσει μιας σοβαρής προσέγγισης στην υγεία και με τη βοήθεια οργάνων τα οποία δεν επιδιώκουν την προώθηση κάποιας ιδεολογικής ατζέντας. Ταυτόχρονα, καθώς η μάστιγα του AIDS καθίσταται ολοένα και σοβαρότερη, πρέπει να έχουμε ανοικτό πνεύμα, απαλλαγμένο από ιδεολογικές προκαταλήψεις, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται η εξέλιξη αυτής της ασθένειας, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια σφάλματα και να εντοπίζουμε, να στηρίζουμε και να διαδίδουμε τις αποτελεσματικότερες μεθόδους, ακόμα και αν αυτές απομακρύνονται από την κυρίαρχη τάση – όπως γίνεται φανερό στην περίπτωση της Ουγκάντας. Τέλος, η ευρωπαϊκή συνεργασία τόσο με τα όργανα, τα ταμεία και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών όσο και με τις ΜΚΟ που συνεργάζονται με αυτά, δεν σημαίνει ότι η εκτέλεση των κοινοτικών κονδυλίων δεν πρέπει να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς, όπως εξάλλου και η αυστηρότητα, η σοβαρότητα και η καταλληλότητα των δράσεων που χρηματοδοτούνται. Το αντίθετο μάλιστα: η παρακολούθηση αυτή είναι απαραίτητη δεδομένων των συχνών υπαινιγμών περί κακοδιαχείρισης, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα τρομακτικοί σε έναν τομέα όπου διακυβεύεται η ανθρώπινη υγεία και η ανθρώπινη ζωή."@el8
". I supported the main thrust of the report and of the amendments that were tabled, bearing in mind the urgent requirements of a challenge that absolutely everyone agrees on: to combat the diseases of HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, which are linked to poverty in the developing countries. I must, nevertheless, make some specific comments. Firstly, with regard to the coordination of this action in the field of what is known as ‘sexual and reproductive health’, it must be emphasised how crucial it is that potential partnerships are established on the basis of a serious approach to health and with bodies that are not seeking to promote an ideological agenda. At the same time, given the increasing seriousness of the scourge that is AIDS, we must keep an open mind, free from ideological preconceptions, about how the development of this disease is monitored, so as not to perpetuate mistakes and to detect, support and disseminate the most effective methodologies, even if they move away from the prevailing trend – as appears to be the case in Uganda. Lastly, European cooperation both with United Nations agencies, funds and programmes and with NGOs working with these, does not mean that the implementation of Community funds should not be closely monitored, as should the rigour, seriousness and appropriateness of the actions that are funded. In fact the opposite is true. This is necessary given the frequent allegations of maladministration, which are particularly shocking in an area in which human health and life are at stake."@en3
"He apoyado la idea clave del informe y de las enmiendas presentadas, teniendo en cuenta las exigencias urgentes de un reto sobre el que todos están de acuerdo: combatir las enfermedades del HIV/SIDA, la malaria y la tuberculosis, que están ligadas a la pobreza en los países en desarrollo. No obstante, debo hacer algunos comentarios específicos. En primer lugar, respecto a la coordinación de esta acción en el ámbito de lo que se llama «salud sexual y reproductiva», hay que señalar lo crucial que es el establecimiento de asociaciones potenciales sobre la base de un enfoque serio de la salud y con organismos que no busquen la promoción de una agenda ideológica. Al mismo tiempo, dada la seriedad de la plaga que supone el SIDA, debemos mantener la mente abierta, libre de prejuicios ideológicos sobre cómo se hace un seguimiento del desarrollo de esta enfermedad para no perpetuar los errores y para detectar, apoyar y divulgar las metodologías más efectivas, incluso si se alejan de la tendencia general, como parece ser el caso en Uganda. Por último, la cooperación europea tanto con las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas como con las ONG que trabajan con éstas, no significa que la aplicación de los fondos comunitarios no deba estar sujeto a un seguimiento estricto, como debería serlo el rigor, la seriedad y la idoneidad de las acciones que se financian. De hecho, lo que vale es lo contrario. Esto es necesario dadas las frecuentes alegaciones de mala administración, que son especialmente asombrosas en un ámbito en el que está en juego la salud y la vida humanas."@es12
". Tuin mietintöä ja esitettyjä tarkistuksia pääpiirteissään ja pidin samalla mielessäni ne kiireelliset vaatimukset, joita aiheutuu haasteesta, josta kaikki ovat samaa mieltä ja joka koskee kehitysmaiden köyhyyteen liittyvien HI-viruksen ja aidsin, malarian sekä tuberkuloosin torjuntaa. Haluan kuitenkin esittää joitakin erityishuomioita. Ensinnäkin seksuaali- ja lisääntymisterveyden alan toimien koordinoinnin osalta on korostettava, kuinka tärkeää on, että kumppanuudet muodostetaan vakavasti otettavan terveyttä koskevan lähestymistavan perusteella sellaisten elinten kanssa, jotka eivät samanaikaisesti yritä edistää omaa ideologiaansa. Samalla, kun otetaan huomioon aidsista aiheutuvien kärsimysten yhä laajempi vakavuus, meidän on pidettävä mielemme avoimina ja vapaina ideologisista ennakkokäsityksistä sen suhteen, miten tämän taudin kehitystä seurataan, jotteivät virheet säilyisi ikuisesti ja jotta havaittaisiin, tuettaisiin ja levitettäisiin kaikkein tehokkaimpia menetelmiä, vaikka ne poikkeaisivatkin vallitsevasta suuntauksesta – niin kuin Ugandassa näyttäisi tapahtuvan. Euroopan yhteistyö Yhdistyneiden Kansakuntien erityisvirastojen ja rahastojen kanssa, YK:n ohjelmissa sekä näissä ohjelmissa toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa ei merkitse sitä, etteikö yhteisön varojen käyttöä olisi seurattava tarkoin yhtä lailla kuin rahoitettavien toimien tehokkuutta, vakavuutta ja asianmukaisuuttakin. Päinvastoin niitä on seurattava tarkoin niiden toistuvasti moitittujen epäkohtien vuoksi, jotka ovat erityisen räikeitä aloilla, joilla on kyse ihmisten terveydestä ja elämästä."@fi5
"J’ai soutenu les lignes générales du rapport et des amendements proposés compte tenu de l’urgence d’un défi que tout le monde approuve : la lutte contre les maladies (VIH/sida, paludisme et tuberculose) liées à la pauvreté dans les pays en développement. Mais cela ne dispense pas de faire quelques remarques ponctuelles. D’une part, pour ce qui concerne la coordination de ces interventions avec des actions dans le domaine de ladite "santé sexuelle et génésique", il faut souligner qu'il est fondamental que les éventuels partenariats soient établis sur base d'une approche sanitaire sérieuse et avec des organes qui ne visent pas à promouvoir un agenda idéologique. En même temps, face à la gravité croissante du fléau du sida, il importe de garder l’esprit ouvert, sans préjugés idéologiques, et de se pencher sur l’attention consacrée à l’évolution de ce fléau, de manière à ne pas répéter les erreurs commises et à détecter, soutenir et diffuser les méthodologies plus efficaces, même quand elles s’écartent du schéma dominant - comme cela semble être le cas en Ouganda. Enfin, la coopération européenne avec des agences, des fonds et des programmes des Nations unies, ou avec les ONG actives dans le cadre de celles-ci, ne dispense pas - au contraire nécessite - un contrôle étroit de l’application des fonds communautaires et de la rigueur, du sérieux et de la sagesse des actions financées. Cela s’impose en raison des fréquentes allégations de mauvaise administration, lesquelles sont particulièrement choquantes dans un domaine où la santé et des vies humaines sont en jeu."@fr6
"Ho sostenuto la linea generale della relazione e degli emendamenti proposti, tenendo presente l’urgente necessità di affrontare una sfida su cui tutti concordano: combattere le malattie legate alla povertà nei paesi in via di sviluppo, quali l’HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi. Devo tuttavia formulare alcune osservazioni specifiche. Innanzi tutto, per quanto riguarda il coordinamento dell’azione prevista nel campo della cosiddetta “salute sessuale e riproduttiva”, occorre sottolineare l’importanza di instaurare i potenziali partenariati sulla base di un serio approccio nei confronti della salute e mediante enti che non mirino a promuovere un programma ideologico. Al contempo, tenuto conto della crescente gravità del flagello dell’AIDS, è indispensabile mantenere una mentalità aperta, libera da pregiudizi ideologici, sul modo in cui l’evoluzione della malattia viene controllata, così da non ripetere gli errori e individuare, sostenere e divulgare le metodologie più efficaci, anche se si discostano dalla tendenza prevalente – come sembra essere il caso in Uganda. Infine, la cooperazione europea con le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite e con le ONG ad essi legate non significa che non si debba controllare con attenzione l’attuazione dei fondi comunitari, e lo stesso vale per il rigore, la serietà e l’adeguatezza delle azioni finanziate. In realtà, è vero il contrario. Tale controllo è necessario date le frequenti asserzioni di casi di cattiva amministrazione, che sono particolarmente deplorevoli in un settore in cui sono in gioco la salute e la vita umana."@it9
". I supported the main thrust of the report and of the amendments that were tabled, bearing in mind the urgent requirements of a challenge that absolutely everyone agrees on: to combat the diseases of HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, which are linked to poverty in the developing countries. I must, nevertheless, make some specific comments. Firstly, with regard to the coordination of this action in the field of what is known as ‘sexual and reproductive health’, it must be emphasised how crucial it is that potential partnerships are established on the basis of a serious approach to health and with bodies that are not seeking to promote an ideological agenda. At the same time, given the increasing seriousness of the scourge that is AIDS, we must keep an open mind, free from ideological preconceptions, about how the development of this disease is monitored, so as not to perpetuate mistakes and to detect, support and disseminate the most effective methodologies, even if they move away from the prevailing trend – as appears to be the case in Uganda. Lastly, European cooperation both with United Nations agencies, funds and programmes and with NGOs working with these, does not mean that the implementation of Community funds should not be closely monitored, as should the rigour, seriousness and appropriateness of the actions that are funded. In fact the opposite is true. This is necessary given the frequent allegations of maladministration, which are particularly shocking in an area in which human health and life are at stake."@lv10
". Ik heb mij achter de grote lijnen van het verslag evenals achter de voorgestelde wijzigingen geschaard, aangezien ik doordrongen ben van het besef dat wij dringend het hoofd moeten bieden aan een uitdaging waarvan iedereen het belang onderkent: de bestrijding van aan armoede gerelateerde ziekten (hiv/aids, malaria en tuberculose) in ontwikkelingslanden. Desalniettemin zou ik ten aanzien van een aantal punten kanttekeningen willen plaatsen. Enerzijds dient ten aanzien van de coördinatie van de beoogde maatregelen met acties op het gebied van de zogenoemde “seksuele en reproductieve gezondheid” te worden benadrukt dat eventuele partnerschappen absoluut gebaseerd moeten zijn op een serieuze benadering van het gezondheidsvraagstuk en dat ze niet mogen worden aangegaan met organisaties die ideologische doeleinden nastreven. Tegelijkertijd is het gezien de toenemende omvang en ernst van de aidsplaag zaak de ontwikkeling van de epidemie met open geest en zonder ideologische vooringenomenheid in het oog te houden. Hierdoor kan worden voorkomen dat foute praktijken worden doorgegeven en kunnen de meest doeltreffende methodes worden opgespoord, gesteund en verspreid, zelfs al wijken deze af van de heersende trend - zoals thans het geval lijkt te zijn in Oeganda. Tot besluit zij erop gewezen dat de samenwerking van de Unie met de agentschappen, fondsen en programma’s van de Verenigde Naties of met de NGO’s die in het kader van de VN actief zijn niet betekent dat er geen nauw toezicht hoeft te worden gehouden op de besteding van de communautaire middelen evenals op de strikte uitvoering, de gedegenheid en de geschiktheid van de gefinancierde acties. Integendeel: een dergelijk toezicht is zelfs geboden, gezien het feit dat vaak aantijgingen omtrent wanbeheer worden geuit. Dergelijke praktijken zijn bijzonder schokkerend wanneer het, zoals hier, gaat om een gebied dat betrekking heeft op de gezondheid en het leven van mensen."@nl2
"Jag stödde betänkandets allmänna linjer och de föreslagna ändringsförslagen, och jag är mycket medveten om den brådskande vädjan inför detta hot, och som är helt enhällig: Att bekämpa de fattigdomsrelaterade sjukdomarna (hiv/aids, malaria och tuberkulos) i utvecklingsländerna. Jag vill dock göra några punktanmärkningar. När det gäller samordningen av dessa åtgärder med andra åtgärder när det gäller ”sexuell hälsa och fortplantning”, bör vi understryka det nödvändiga i att eventuella partnerskap etableras på en faktisk grund som utgår ifrån en seriös hälsovård och med organ som inte försöker följa en ideologisk agenda. Samtidigt är det viktigt att inför det växande allvaret från aidsgisslet bibehålla den öppna andan, utan ideologiska fördomar, med uppmärksamheten fäst på vilken utveckling sjukdomen tar sig, så att man inte sprider misstag och kan upptäcka, stödja och sprida de effektivaste metoderna, även om de avviker ifrån det dominerande mönstret, såsom tycks vara fallet i Uganda. Kort sagt, angående det europeiska samarbetet både med FN:s organ, fonder och program och med icke-statliga organisationer som agerar inom ramen för dessa, är det inte för mycket begärt, snarare tillrådligt, med en nära kontroll av tillämpningen av gemenskapsfonderna och den stränghet, seriositet och framgång de åtgärder som finansieras har, något som för övrigt är nödvändigt med tanke på de ofta förekommande påståendena om dålig förvaltning, vilka är speciellt upprörande på ett område där mänsklig hälsa och mänskliga liv står på spel."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph