Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-29-Speech-3-119"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030129.5.3-119"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I anslutning till denna debatt har jag mottagit fem resolutionsförslag, som ingivits i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen. Debatten är avslutad. Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 11.00."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har i forbindelse med denne forhandling modtaget fem beslutningsforslag, jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2. Forhandlingen er afsluttet. Afstemningen finder sted i morgen kl. 11.00."@da1
"Ich teile Ihnen mit, dass ich gemäß Artikel 37 Absatz 2 der Geschäftsordnung fünf Entschließungsanträge erhalten habe. Die Aussprache ist geschlossen. Die Abstimmung findet morgen um 11.00 Uhr statt."@de7
"Σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού, έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος σε σχέση με την παρούσα συζήτηση. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.00."@el8
"In connection with this debate, I have received five motions for resolutions, submitted in accordance with Rule 37(2). The debate is closed. The vote will take place tomorrow at 11 a.m."@en3
"En relación con este debate, he recibido cinco propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37del Reglamento. El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas."@es12
"Olen vastaanottanut tämän keskustelun yhteydessä viisi työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti jätettyä päätöslauselmaesitystä. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00."@fi5
"Riguardo a questa discussione comunico di aver ricevuto cinque proposte di risoluzione ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento. La discussione è chiusa. La votazione si svolgerà domani, alle 11.00."@it9
"In connection with this debate, I have received five motions for resolutions, submitted in accordance with Rule 37(2). The debate is closed. The vote will take place tomorrow at 11 a.m."@lv10
"Ik heb vijf ontwerpresoluties overeenkomstig artikel 37, lid 2 van het Reglement ontvangen. Het debat is gesloten. De stemming vindt morgen om 11.00 uur plaats."@nl2
"Recebi cinco propostas de resolução, nos termos do número 2 do artigo 37º. Está encerrado o debate. A votação terá lugar amanhã às 11H00."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph