Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-29-Speech-3-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030129.5.3-107"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Madam President, the Commission is extremely concerned by the fact that the plunder of natural resources in the Democratic Republic of Congo continues to be one of the main elements fuelling the conflict in the Great Lakes Region. With this in mind, the Commission has worked actively with the panel of experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth in the Democratic Republic of Congo since its establishment. The Commission organised a meeting in Kinshasa between the experts and the heads of Commission delegations in countries covered by the investigation. The Commission stands ready to continue this constructive cooperation in the future, if required to do so. The Commission has taken careful note of the report of the panel of experts, which was the subject of a resolution in the UN Security Council last week. The Commission welcomes the fact that measures have been taken by the Congolese authorities in relation to officials named in the reports and that the government of Uganda has established a judicial commission of inquiry. The Commission shares the UN Security Council's call for all states concerned, in particular Zimbabwe and Rwanda, to conduct investigations and to take appropriate measures in relation to their nationals cited in the report, where the circumstances are justified. The Commission agrees that the illegal exploitation of natural resources in the Democratic Republic of Congo, which really took hold of the country during the war, will only come to an end once the rule of law is really established. Saying that it is restored is a euphemistic reference to the historic reality of that country, but with rule of law and viable administration things can be different. This needs to happen not only in the zones controlled by armed rebel groups, but also over the entire Congolese territory. In that context, the Commission calls on all parties to the Pretoria Agreement signed last December to implement it without delay and to do so in the spirit of the agreement. Moreover, the Commission welcomes the decision taken in Sun City in the framework of the Inter-Congolese Dialogue, to establish a special committee to examine the validity of economic and financial agreements made during the war which relate to the exploitation of natural resources in the Democratic Republic of Congo. Together with other donors, the Commission is prepared to support the Democratic Republic of Congo in the transition process and in its efforts to establish an efficient public administration. Recently, the Commission adopted a decision for the grant of EUR 16 million to support capacity building in the Democratic Republic of Congo. This is not a new problem we are discussing. Extraction of mineral wealth in the Democratic Republic of Congo is not a story of transparency and good governance. This was the case long before, during, and after the Mobutu regime. In the footsteps of Laurent Kabila's advances towards Kinshasa, mining concessions changed hands – as did ownership, town by town – as new warlords became masters locally and militarily. This became the subject of the aforementioned investigations. The Commission considers that, in order to ensure effective action against the illegal exploitation of natural resources in the Democratic Republic of Congo, the entire international community must work together. The United Nations Security Council is the appropriate forum to ensure such concerted action. However, given the cross-border nature of the problem, the Commission considers that regional integration bodies such as the Southern African Development Community (SADC) and the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) should also address the issue. The Commission welcomes the initiative by the United Nations to organise an international conference on peace, democracy, security and development in the Great Lakes Region. This conference could address the different aspects of illegal exploitation of natural resources from a regional perspective, as part of a long-term strategy and also for the purposes of conflict prevention. It is very important that we guarantee ownership rights and a steady progress towards transparency in these matters, even without UN Security Council resolutions which have a limited reach."@en3
lpv:translated text
"Fru formand, Kommissionen er ekstremt foruroliget over, at udplyndringen af naturressourcerne i Den Demokratiske Republik Congo fortsat er en af hovedårsagerne til den vedvarende konflikt i De Store Søers Område. Kommissionen har med dette for øje aktivt arbejdet sammen med ekspertpanelet om den ulovlige udnyttelse af naturressourcerne og andre former for rigdomme, der har fundet sted i Den Demokratiske Republik Congo siden dens oprettelse. Kommissionen organiserede et møde i Kinshasa mellem eksperterne og lederne af Kommissionens delegationer i de lande, der er omfattet af undersøgelsen. Kommissionen er parat til at fortsætte dette konstruktive samarbejde i fremtiden, hvis det viser sig nødvendigt. Kommissionen har omhyggeligt noteret sig indholdet af ekspertpanelets rapport, som var genstand for en resolution i FN's Sikkerhedsråd sidste uge. Kommissionen glæder sig over, at de congolesiske myndigheder har truffet foranstaltninger i forhold til de tjenestemænd, der omtales i rapporten, og at Ugandas regering har nedsat et retsligt undersøgelsesudvalg. Kommissionen tilslutter sig opfordringen fra FN's Sikkerhedsråd til alle berørte stater, især Zimbabwe and Rwanda, om at indlede undersøgelser og træffe passende foranstaltninger over de af deres statsborgere, der nævnes i rapporten, for så vidt bevisførelsen er tilstrækkelig. Kommissionen er enig i, at den ulovlige udnyttelse af naturressourcerne i Den Demokratiske Republik Congo, som først fik virkelig hold om landet under krigen, først vil ophøre, når der reelt er genindført retsstatsforhold. Når man siger genindført, er det en eufemistisk henvisning til landets historiske udvikling, men retsstatsforhold og bæredygtig forvaltning kan ændre mangt og meget. Dette bør ske både i de områder, der kontrolleres af væbnede oprørsgrupper, og i hele den øvrige del af Congo. I denne forbindelse opfordrer Kommissionen alle parter, der undertegnede Pretoria-aftalen i december sidste år, til straks at gennemføre den i aftalens ånd. Desuden hilser Kommissionen den aftale velkommen, der blev truffet i Sun City inden for rammerne af den intercongolesiske dialog, om at nedsætte et særligt udvalg, der skal undersøge gyldigheden af de økonomiske og finansielle aftaler, der blev indgået under krigen, og som har relation til udnyttelsen af naturressourcer i Den Demokratiske Republik Congo. Kommissionen er sammen med andre donorer rede til at støtte Den Demokratiske Republik Congo under overgangsprocessen og i landets bestræbelser på at etablere en effektiv offentlig forvaltning. Kommissionen vedtog for nylig en beslutning om at yde en støtte på 16 millioner euro til kapacitetsopbygning i Den Demokratiske Republik Congo. Det er ikke er nyt problem, vi her drøfter. Udvindelsen af mineralrigdomme i Den Demokratiske Republik Congo er ikke en beretning om gennemskuelighed og forsvarlig forvaltning. Dette var heller ikke tilfældet lang tid inden, under og efter Mobuto-styret. Efterhånden som Laurent Kabila rykkede frem mod Kinshasa, skiftede minekoncessionerne hænder - og ejerskab, by efter by - når nye krigsherrer fik magten lokalt og militært. Dette har været genstand for førnævnte undersøgelser. Kommissionen mener, at hele det internationale samfund bør arbejde sammen for at sikre en effektiv indsats til bekæmpelse af den ulovlige udnyttelse af naturressourcerne i Den Demokratiske Republik Congo. De Forende Nationers Sikkerhedsråd er et passende forum for en sådan samordnet aktion. Men eftersom problemet er af grænseoverskridende karakter, mener Kommissionen, at regionale samarbejdsorganer såsom Det Sydafrikanske Udviklingssamfund (SADC) og Fællesmarkedet for det Østlige og Sydlige Afrika (COMESA) også bør drøfte spørgsmålet. Kommissionen gælder sig over, at De Forende Nationer har taget initiativ til at afholde en international konference om fred, demokrati, sikkerhed og udvikling i De Store Søers Område. På denne konference kunne man behandle forskellige aspekter af ulovlig udnyttelse af naturressourcer ud fra et regionalt perspektiv som led i en langsigtet strategi og også med henblik på konfliktforebyggelse. Det er meget vigtigt, at vi sikrer ejerrettighederne og en vedvarende udvikling hen imod større gennemskuelighed på dette område, også uden FN's Sikkerhedsråds resolutioner, som har begrænset rækkevidde."@da1
". Frau Präsidentin, die Kommission zeigt sich ausgesprochen besorgt angesichts der Tatsache, dass die Plünderung von Bodenschätzen in der Demokratischen Republik Kongo weiterhin eine der wichtigsten Ursachen für den Konflikt im Gebiet der Großen Seen darstellt. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission seit Gründung der UN-Sachverständigengruppe zur illegalen Ausbeutung von Bodenschätzen und anderen Reichtümern in der Demokratischen Republik Kongo aktiv mit der Gruppe zusammengearbeitet. Die Kommission hat in Kinshasa ein Treffen zwischen den Sachverständigen und den Leitern von Kommissionsdelegationen in den betreffenden Ländern veranstaltet. Sie ist bereit, falls erforderlich diese konstruktive Zusammenarbeit in Zukunft fortzusetzen. Den Bericht der Sachverständigengruppe, der in der vergangenen Woche Gegenstand einer Resolution des UN-Sicherheitsrats war, hat die Kommission aufmerksam zur Kenntnis genommen. Die Kommission begrüßt die Tatsache, dass die kongolesischen Behörden Maßnahmen gegen die in den Berichten genannten Beamten ergriffen haben und dass die Regierung von Uganda eine gerichtlichen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen hat. Sie schließt sich dem Appell des UN-Sicherheitsrats an alle betreffenden Staaten sowie insbesondere Simbabwe und Ruanda an, Untersuchungen durchzuführen und geeignete Maßnahmen gegenüber den im Bereicht genannten Staatsbürgern zu ergreifen, sofern die Umstände dies rechtfertigen. Es trifft nach Meinung der Kommission zu, dass der illegalen Ausbeutung von Bodenschätzen in der Demokratischen Republik Kongo, die während des Krieges völlig überhand genommen hat, nur dann ein Ende gesetzt werden kann, wenn die rechtsstaatliche Ordnung wieder hergestellt ist. Zu sagen, sie sei wieder hergestellt, wäre ein Euphemismus angesichts der Geschichte des Landes, doch mit einem Rechtsstaat und einer funktionierenden Verwaltung könnte alles anders sein. Dies muss nicht nur in den Gebieten geschehen, die von bewaffneten Rebellengruppen kontrolliert werden, sondern auf dem gesamten kongolesischen Staatsgebiet. In diesem Zusammenhang fordert die Kommission alle Unterzeichner des Abkommens von Pretoria vom vergangenen Dezember dazu auf, dieses unverzüglich umzusetzen und dabei den Geist des Abkommens zu beachten. Darüber hinaus begrüßt die Kommission die in Sun City im Rahmen des innerkongolesischen Dialogs gefällte Entscheidung, einen Sonderausschuss einzusetzen, der die während des Krieges geschlossenen Wirtschafts- und Finanzabkommen prüft, die sich auf die Ausbeutung der Bodenschätze in der Demokratischen Republik Kongo beziehen. Gemeinsam mit anderen Gebern ist die Kommission bereit, die Demokratische Republik Kongo in diesem Übergangsprozess und in ihren Bemühungen zur Einrichtung einer arbeitsfähigen öffentlichen Verwaltung zu unterstützen. Vor Kurzem hat die Kommission eine Entscheidung über die Gewährung einer Finanzhilfe in Höhe von 16 Millionen Euro für den Kapazitätsaufbau in der Demokratischen Republik Kongo verabschiedet. Dieses Problem, das wir heute erörtern, ist nicht neu. Die Gewinnung der Bodenschätze in der Demokratischen Republik Kongo war nie von Transparenz und verantwortungsvoller Regierungsführung gekennzeichnet. Dies war bereits lange Zeit vor, während und nach dem Mobutu-Regime der Fall. Als sich Laurent Kabila Kinshasa näherte, wurden Bergbaukonzessionen neu vergeben – und auch die Eigentümer änderten sich in einem Ort nach dem anderen –, sobald neue Kriegsherren auf lokaler und militärischer Ebene die Herrschaft übernahmen. Dies war Gegenstand der bereits erwähnten Untersuchungen. Nach Ansicht der Kommission muss sich die gesamte internationale Gemeinschaft zusammen um eine Sicherstellung wirksamer Maßnahmen gegen die illegale Ausbeutung von Bodenschätzen in der Demokratischen Republik Kongo bemühen. Der UN-Sicherheitsrat stellt das geeignete Forum dar, um solche gemeinsamen Aktionen zu gewährleisten. Angesichts des grenzübergreifenden Charakters des Problems ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass sich auch regionale Integrationsgremien wie die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC) und der Gemeinsame Markt für Ost- und Südafrika (COMESA) mit diesem Thema befassen sollten. Die Kommission begrüßt die Initiative der Vereinten Nationen, eine internationale Konferenz für Frieden, Demokratie, Sicherheit und Entwicklung im Gebiet der Großen Seen zu veranstalten. Auf dieser Konferenz könnten die unterschiedlichen Aspekte der illegalen Ausbeutung von Bodenschätzen aus regionaler Perspektive als Teil einer langfristigen Strategie sowie zum Zweck der Konfliktvermeidung behandelt werden. Es ist sehr wichtig, dass wir Eigentumsrechte und eine kontinuierliche Entwicklung von Transparenz in diesen Bereichen garantieren, auch ohne Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die über einen begrenzten Geltungsbereich verfügen."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η λεηλασία των φυσικών πόρων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τη σύγκρουση στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων στην παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και άλλων μορφών φυσικού πλούτου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό από τη σύστασή της. Η Επιτροπή οργάνωσε συνάντηση στην Κινσάσα μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Επιτροπής σε χώρες που καλύπτει η έρευνα. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει αυτήν την εποικοδομητική συνεργασία στο μέλλον, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά την έκθεση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτέλεσε το θέμα απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα. Η Επιτροπή επικροτεί το γεγονός ότι οι αρχές του Κονγκό έχουν λάβει μέτρα όσον αφορά τους υπαλλήλους που κατονομάζονται στις εκθέσεις, καθώς και το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ουγκάντα συνέστησε δικαστική εξεταστική επιτροπή. Η Επιτροπή συμμερίζεται την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη, ιδιαίτερα τη Ζιμπάμπουε και τη Ρουάντα, να διενεργήσουν έρευνα και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με τους υπηκόους τους που κατονομάζονται στην έκθεση, όπου οι περιστάσεις το απαιτούν. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία ουσιαστικά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα στη διάρκεια του πολέμου, θα τερματισθεί μόνο όταν αποκατασταθεί πραγματικά το κράτος δικαίου. Το να λέμε ότι έχει ήδη αποκατασταθεί αποτελεί ευφημισμό σε σχέση με την ιστορική πραγματικότητα της χώρας, αλλά με το κράτος δικαίου και μια βιώσιμη διοίκηση η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί μόνο στις ζώνες που ελέγχονται από ένοπλες ομάδες ανταρτών αλλά και σε όλη την επικράτεια του Κονγκό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία της Πραιτόρια, η οποία υπεγράφη τον Δεκέμβριο, να την εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση και να σεβαστούν το πνεύμα της συμφωνίας. Επιπλέον, η Επιτροπή επικροτεί την απόφαση που ελήφθη στο Σαν Σίτι στο πλαίσιο του δια-κονγκολέζικου διαλόγου, να συσταθεί ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση της εγκυρότητας των οικονομικών και χρηματοοικονομικών συμφωνιών που συνάφθηκαν στη διάρκεια του πολέμου και σχετίζονται με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Από κοινού με άλλους δωρητές, η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατά τη μεταβατική διαδικασία και στις προσπάθειές της να συγκροτήσει μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα απόφαση για τη χορήγηση 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το πρόβλημα που συζητάμε δεν είναι νέο. Η εξόρυξη του ορυκτού πλούτου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό δεν χαρακτηρίζεται, ασφαλώς, από διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση. Αυτό δεν συνέβαινε ούτε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το καθεστώς του Μομπούτου. Όσο ο Λοράν Καμπίλα προχωρούσε προς την Κινσάσα, το προνόμιο της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου άλλαζε χέρια – και δικαιούχους, από πόλη σε πόλη – καθώς νέοι πολέμαρχοι κυριαρχούσαν στην περιοχή έπειτα από συγκρούσεις. Αυτό είναι και το αντικείμενο της προαναφερθείσας έρευνας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να συνεργασθούν, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το κατάλληλο φόρουμ για τη διασφάλιση μιας τέτοιας συντονισμένης δράσης είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, δεδομένης της διασυνοριακής φύσης του προβλήματος, η Επιτροπή θεωρεί ότι με το θέμα πρέπει να ασχοληθούν και τα όργανα περιφερειακής ολοκλήρωσης, όπως είναι η Αναπτυξιακή Κοινότητα της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC) και η Κοινή Αγορά για την Ανατολική και Νότιο Αφρική (COMESA). Η Επιτροπή επικροτεί την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών να διοργανώσουν διεθνή διάσκεψη για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών. Η διάσκεψη αυτή μπορεί να εξετάσει τις διάφορες πτυχές της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων από περιφερειακή σκοπιά, ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και επίσης με στόχο την αποτροπή συγκρούσεων. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και μια σταθερή πρόοδο για την επίτευξη διαφάνειας στα θέματα αυτά, έστω και χωρίς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έχουν μικρή επιρροή στην περιοχή."@el8
"Señora Presidenta, la Comisión está muy preocupada por el hecho de que el saqueo de recursos naturales en la República Democrática del Congo siga siendo uno de los elementos principales que alimentan el conflicto en la región de los Grandes Lagos. Teniendo en cuenta esto, la Comisión ha trabajado activamente con el grupo de expertos sobre la explotación ilegal de recursos naturales y otras formas de riqueza en la República Democrática del Congo desde su creación. La Comisión organizó una reunión en Kinshasa entre los expertos y los jefes de las delegaciones de la Comisión en los países incluidos en la investigación. La Comisión está dispuesta a continuar esta cooperación constructiva en el futuro, si es necesario. La Comisión ha tomado nota debidamente del informe del grupo de expertos que la semana pasada fue objeto de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comisión agradece que las autoridades congoleñas hayan tomado medidas en relación con los funcionarios mencionados en los informes, y que el gobierno de Uganda haya creado una comisión de investigación judicial. La Comisión se suma al llamamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que todos los países afectados, en particular Zimbabue y Ruanda, lleven a cabo una investigación y tomen medidas en relación con sus ciudadanos mencionados en el informe cuando las circunstancias lo justifiquen. La Comisión está de acuerdo en que la explotación ilegal de recursos naturales en la República Democrática del Congo, que realmente se apoderó del país durante la guerra, sólo se podrá atajar cuando realmente se establezca un Estado de derecho. Decir que ya se ha restablecido es una referencia eufemística a la realidad histórica de dicho país, pero con un Estado de derecho y una administración viable las cosas pueden cambiar. Y esto debe ocurrir no sólo en las zonas controladas por los grupos rebeldes armados, sino también en todo el territorio congoleño. En este contexto, la Comisión pide a todas las partes del Acuerdo de Pretoria que se firmó en diciembre pasado que lo apliquen sin demora, y que lo hagan conforme al espíritu del acuerdo. Además, la Comisión acoge con satisfacción la decisión tomada en Sun City, en el marco del Diálogo Intercongoleño, de crear una comisión especial que examine la validez de los acuerdos económicos y financieros firmados durante la guerra, en relación con la explotación de recursos naturales en la República Democrática del Congo. Junto con otros donantes, la Comisión está dispuesta a ayudar a la República Democrática del Congo en el proceso de transición y en sus esfuerzos por crear una administración pública eficiente. Hace poco, la Comisión ha decidido conceder una subvención de 16 millones de euros con fines de capacitación en este país. No estamos hablando de un problema nuevo. La extracción de recursos minerales en la República Democrática del Congo no es un modelo de transparencia ni gobernanza. Así fue hace ya mucho tiempo antes, durante y después del régimen de Mobutu. Siguiendo la estela de Laurent Kabila hacia Kinshasa, las concesiones mineras cambiaron de manos, al igual que la propiedad, ciudad por ciudad, a medida que los nuevos señores de la guerra se convertían en dueños tanto en el ámbito local como en el militar. Este fue el tema de las investigaciones antes mencionadas. La Comisión considera que, para asegurar una acción eficaz contra la explotación ilegal de recursos naturales en la República Democrática del Congo, toda la comunidad internacional debe colaborar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el foro adecuado para garantizar esta acción concertada. No obstante, dada la naturaleza transfronteriza del problema, la Comisión considera que también deberían participar organismos de integración regional, como la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) y el Mercado Común del África Austral y Oriental (COMESA). La Comisión saluda la iniciativa de las Naciones Unidas de organizar una conferencia internacional sobre la paz, la democracia, la seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos. Esta conferencia podría resolver los diferentes aspectos de la explotación ilegal de recursos naturales desde una perspectiva regional, en el marco de una estrategia a largo plazo y también a efectos de prevención de conflictos. Es muy importante que garanticemos los derechos de propiedad y un progreso estable hacia la transparencia en estos temas, incluso sin resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tienen un alcance limitado."@es12
"Arvoisa puhemies, komissio on äärimmäisen huolestunut siitä, että Kongon demokraattisen tasavallan luonnonvarojen ryöstely on edelleen yksi niistä tekijöistä, jotka pääasiassa pitävät Afrikan Suurten järvien alueen konfliktia yllä. Komissio on pitänyt tämän mielessä, kun se on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä Kongon demokraattisen tasavallan luonnonvarojen ja muiden rikkauksien laitonta hyödyntämistä tutkivan asiantuntijaryhmän kanssa sen perustamisesta alkaen. Komissio järjesti Kinshasassa kokouksen asiantuntijoiden ja tutkimuksen kohdemaissa sijaitsevien komission edustustojen päälliköiden kanssa. Komissio on tarvittaessa valmis jatkamaan tätä rakentavaa yhteistyötä tulevaisuudessa. Komissio on ottanut tarkoin huomioon asiantuntijatyöryhmän raportin, josta YK:n turvallisuusneuvosto antoi viime viikolla päätöslauselman. Komissio on tyytyväinen siihen, että Kongon viranomaiset ovat toteuttaneet raportissa mainittuja virkamiehiä koskevia toimenpiteitä ja että Ugandan hallitus on perustanut oikeudellisen tutkintavaliokunnan. Komissio yhtyy YK:n turvallisuusneuvostoon, joka pyytää kaikkia asianomaisia valtioita sekä etenkin Zimbabwea ja Ruandaa kohdistamaan raportissa mainittuihin kansalaisiinsa tutkimuksia ja asianmukaisia toimenpiteitä, kun tähän on aihetta. Komissio on samaa mieltä siitä, että Kongon demokraattisen tasavallan luonnonvarojen laiton hyödyntäminen, josta tuli sodan aikana yleistä, loppuu vasta, kun oikeusvaltion periaatteet on saatu todella vakiinnutettua. Jos joku sanoo, että ne "palautetaan ennalleen", hän kaunistelee maan viimeaikaisia tapahtumia, mutta oikeusvaltion periaatteiden ja toimivan hallinnon avulla asioita voidaan muuttaa. Tämän on tapahduttava armeijan kapinallisten voimien valtapiiriin kuuluvien vyöhykkeiden lisäksi myös koko Kongossa. Tässä yhteydessä komissio kehottaa kaikkia viime joulukuussa allekirjoitetun Pretorian rauhansopimuksen sopimuspuolia panemaan sen täytäntöön viipymättä ja sopimuksen hengen mukaisesti. Lisäksi komissio ilmaisee tyytyväisyytensä päätökseen, joka tehtiin Sun Cityssa Etelä-Afrikassa Kongon sisäisen vuoropuhelun yhteydessä ja jonka tarkoituksena on perustaa erityiskomitea tutkimaan niiden talous- ja rahoitussopimusten pätevyyttä, joita sodan aikana tehtiin Kongon demokraattisen tasavallan luonnonvarojen hyödyntämisestä. Komissio on valmis tukemaan yhdessä muiden rahoittajien kanssa Kongon demokraattista tasavaltaa, kun se käy läpi siirtymäkautta ja pyrkii perustamaan tehokkaan julkishallinnon. Komissio on hiljattain tehnyt päätöksen 16 miljoonan euron avustuksen myöntämisestä Kongon demokraattiselle tasavallalle sen valmiuksien kehittämiseksi. Emme keskustele mistään uudesta ongelmasta. Kongon demokraattisen tasavallan mineraalivarojen hyödyntäminen ei todellakaan ole mikään malliesimerkki avoimuudesta ja hyvästä hallintotavasta. Tilanne oli sama jo pitkään ennen Mobutun valtakautta, sen aikana ja sen jälkeen. Laurent Kabilan edetessä kohti Kinshasaa kaivostoimintaluvat vaihtoivat omistajaa – kuten omistusoikeudetkin kaupunki kaupungilta – ja uusista sotapäälliköistä tuli paikallistason ja armeijan hallitsijoita. Tämä oli edellä mainittujen tutkimusten aiheena. Komissio katsoo, että Kongon demokraattisen tasavallan luonnonvarojen laittoman hyödyntämisen tehokas estäminen edellyttää koko kansainvälisen yhteisön yhteistyötä. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto on asianmukainen foorumi tällaisen yhteistoiminnan varmistamiseksi. Ongelman rajatylittävän luonteen vuoksi komissio katsoo kuitenkin, että myös eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) ja itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinoiden kaltaisten alueellisten yhdentymiselinten pitäisi käsitellä asiaa. Komissio on tyytyväinen Yhdistyneiden Kansakuntien esittämään aloitteeseen järjestää kansainvälinen konferenssi Suurten järvien alueen rauhasta, demokratiasta, turvallisuudesta ja kehittämisestä. Tässä konferenssissa luonnonvarojen laitonta hyödyntämistä voitaisiin käsitellä alueellisesta näkökulmasta osana pitkän aikavälin strategiaa ja myös konfliktineston edistämiseksi. On ensiarvoisen tärkeää, että turvaamme omistusoikeudet ja vakaan kehityksen kohti avoimuutta näissä asioissa jopa ilman YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, joiden vaikutukset ovat rajalliset."@fi5
". Madame la Présidente, la Commission est extrêmement préoccupée par le fait que le pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo continue d'être l'un des principaux éléments alimentant le conflit dans la région des Grands Lacs. C'est dans cet esprit, la Commission a travaillé activement avec le panel d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et d'autres formes de richesse en République démocratique du Congo depuis sa création. La Commission a organisé une réunion à Kinshasa entre les experts et les chefs des délégations de la Commission des pays concernés par l'enquête. La Commission est prête à poursuivre cette coopération constructive à l'avenir, s'il lui est demandé de le faire. La Commission a pris bonne note du rapport du panel d'experts, objet d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière. La Commission salue le fait que des mesures ont été prises par les autorités congolaises concernant les responsables cités dans les rapports et que le gouvernement ougandais a mis sur pied une commission d'enquête judiciaire. La Commission partage l'appel lancé par le Conseil de sécurité de l'ONU à tous les États concernés, en particulier le Zimbabwe et le Rwanda, à mener des enquêtes et à prendre les mesures appropriées à l'égard de leurs citoyens cités dans le rapport, lorsque les circonstances le justifient. La Commission convient que l'exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo, qui s'est vraiment emparée du pays pendant la guerre, ne cessera que lorsque l'État de droit sera véritablement établi. Dire qu'il est restauré est un euphémisme étant donné la réalité historique de ce pays, mais avec l'État de droit et une administration viable, les choses peuvent être différentes. Cela doit se produire non seulement dans les zones contrôlées par les groupes rebelles armés, mais également dans l'ensemble du territoire congolais. Dans ce contexte, la Commission en appelle à toutes les parties de l'Accord de Pretoria, signé en décembre dernier, afin qu'elles le mettent en œuvre sans délai et dans l'esprit de l'accord. En outre, la Commission salue la décision prise à Sun City, dans le cadre du dialogue intercongolais, d'établir une commission spéciale afin d'examiner la validité des accords économiques et financiers pris au cours de la guerre et qui portent sur l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La Commission, avec les autres donateurs, est prête à soutenir la République démocratique du Congo dans son processus de transition et dans ses efforts visant à mettre en place une administration publique efficace. Récemment, la Commission a décidé d'accorder 16 millions d'euros pour soutenir le renforcement des capacités en République démocratique du Congo. Le problème n'est pas neuf. L'histoire de l'extraction des richesses minières de la République démocratique du Congo n'est pas caractérisée par la transparence et la bonne gouvernance. C'était le cas bien avant, pendant et après le régime de Mobutu. Dans le sillage de la progression de Laurent Kabila vers Kinshasa, les concessions minières changeaient de mains - comme leurs propriétaires, ville après ville - les nouveaux chefs de guerre devenant les maîtres, localement et militairement. Cette question est devenue le sujet des enquêtes précitées. La Commission pense que pour garantir une action efficace contre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, toute la communauté internationale doit travailler de concert. Le Conseil de sécurité des Nations unies est le forum approprié pour garantir une telle action concertée. Toutefois, étant donné la nature transfrontalière du problème, la Commission estime que les organes d'intégration régionaux tels que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et le Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA) devraient également traiter cette question. La Commission accueille favorablement l'initiative des Nations unies d'organiser une conférence internationale sur la paix, la démocratie, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. La conférence pourrait traiter des différents aspects de l'exploitation illégale des ressources naturelles d'une perspective régionale, en tant que partie d'une stratégie à long terme visant à prévenir les conflits. Il est essentiel que nous garantissions les droits de propriété et une progression régulière vers la transparence dans ces domaines, même sans les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'ont qu'une portée limitée."@fr6
". Signor Presidente, il fatto che il saccheggio di risorse naturali nella Repubblica democratica del Congo continui ad essere una delle cause principali che alimentano il conflitto nella regione dei Grandi Laghi costituisce un forte motivo di preoccupazione per la Commissione. La Commissione, tenuto conto di ciò, ha lavorato attivamente con il gruppo di esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali e di altre forme di ricchezza nella Repubblica democratica del Congo fin dalla sua istituzione. La Commissione ha organizzato un incontro a Kinshasa cui hanno partecipato gli esperti e i capi delle delegazioni della Commissione nei paesi interessati dall’indagine e ha dimostrato la sua disponibilità a mantenere tale fattiva cooperazione in futuro qualora richiesto. La Commissione ha vagliato attentamente la relazione del gruppo di esperti che, la scorsa settimana, è stata oggetto di una risoluzione in seno al Consiglio di sicurezza dell’ONU. La Commissione plaude alle misure adottate dalle autorità congolesi nei confronti dei loro funzionari chiamati in causa nella relazione e all’istituzione, da parte del governo ugandese, di una commissione giudiziaria di inchiesta. La Commissione si unisce all’appello lanciato dal Consiglio di sicurezza dell’ONU a tutti gli stati interessati, e in particolare a Zimbabwe e Ruanda, affinché conducano indagini e prendano le dovute misure nei confronti dei propri cittadini di cui si fa menzione nella relazione, laddove le circostanze lo giustifichino. La Commissione concorda sul fatto che lo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella Repubblica democratica del Congo, che ha raggiunto il suo apice durante la guerra, cesserà solo con l’istituzione dello Stato di diritto. Parlare, infatti, di ritorno dello Stato di diritto significherebbe riferirsi alla realtà storica di quel paese in termini eufemistici: con l’istituzione dello Stato di diritto e la creazione di un’amministrazione funzionante si può sperare invece in un cambiamento, il quale deve interessare non soltanto le zone controllate da gruppi di ribelli armati bensì l’intero territorio congolese. In questo contesto, la Commissione fa appello a tutte le parti che lo scorso dicembre hanno sottoscritto l’accordo di Pretoria affinché lo applichino al più presto e lo facciano nello spirito di tale accordo. La Commissione inoltre accoglie con favore la decisione presa a Sun City, nel quadro del dialogo intercongolese, di istituire un comitato speciale che abbia il compito di esaminare la validità degli accordi economici e finanziari conclusi durante la guerra e riguardanti lo sfruttamento delle risorse naturali nella Repubblica democratica del Congo. Assieme ad altri donatori, la Commissione è disposta a sostenere il paese nel processo di transizione e nella creazione di una pubblica amministrazione efficiente. Recentemente la Commissione ha adottato una decisione per la concessione di un aiuto non rimborsabile dell’entità di 16 milioni di euro a sostegno del rafforzamento delle capacità istituzionali nel succitato paese. Il problema che stiamo discutendo è tutt’altro che una novità. La storia dell’estrazione di ricchezze minerarie nella Repubblica democratica del Congo non si contraddistingue certo per trasparenza e buon governo. Così stavano le cose molto prima del regime di Mobutu, ma anche durante e dopo tale regime. In seguito alla presa di Kinshasa da parte di Laurent Kabila, le concessioni minerarie sono passate in nuove mani – così come le proprietà, città dopo città – via via che i nuovi signori della guerra assumevano il potere locale e militare. Tale fatto costituisce l’oggetto delle indagini menzionate precedentemente. Al fine di garantire azioni efficaci contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella Repubblica democratica del Congo, la Commissione considera indispensabile la cooperazione da parte dell’intera comunità internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è la sede ideale per intraprendere azioni concertate di questo tipo. Tuttavia, la Commissione reputa che questo problema, vista la sua natura transfrontaliera, debba essere affrontato anche da enti di integrazione regionale quali la Comunità degli Stati dell’Africa del Sud (SADC) e il Mercato Comune dell’Africa orientale e meridionale (COMESA). La Commissione accoglie con favore l’iniziativa delle Nazioni Unite di organizzare una Conferenza internazionale sulla pace, la democrazia, la sicurezza e lo sviluppo nella regione dei Grandi Laghi. In tale occasione potrebbero essere esaminati i diversi aspetti dello sfruttamento illegale delle risorse naturali da una prospettiva regionale, come parte di una strategia a lungo termine e anche ai fini della prevenzione di conflitti. In temi di questo genere è molto importante garantire i diritti di proprietà e compiere continui passi avanti verso la trasparenza, anche in mancanza di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU che hanno un raggio d’azione limitato."@it9
". – Madam President, the Commission is extremely concerned by the fact that the plunder of natural resources in the Democratic Republic of Congo continues to be one of the main elements fuelling the conflict in the Great Lakes Region. With this in mind, the Commission has worked actively with the panel of experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth in the Democratic Republic of Congo since its establishment. The Commission organised a meeting in Kinshasa between the experts and the heads of Commission delegations in countries covered by the investigation. The Commission stands ready to continue this constructive cooperation in the future, if required to do so. The Commission has taken careful note of the report of the panel of experts, which was the subject of a resolution in the UN Security Council last week. The Commission welcomes the fact that measures have been taken by the Congolese authorities in relation to officials named in the reports and that the government of Uganda has established a judicial commission of inquiry. The Commission shares the UN Security Council's call for all states concerned, in particular Zimbabwe and Rwanda, to conduct investigations and to take appropriate measures in relation to their nationals cited in the report, where the circumstances are justified. The Commission agrees that the illegal exploitation of natural resources in the Democratic Republic of Congo, which really took hold of the country during the war, will only come to an end once the rule of law is really established. Saying that it is restored is a euphemistic reference to the historic reality of that country, but with rule of law and viable administration things can be different. This needs to happen not only in the zones controlled by armed rebel groups, but also over the entire Congolese territory. In that context, the Commission calls on all parties to the Pretoria Agreement signed last December to implement it without delay and to do so in the spirit of the agreement. Moreover, the Commission welcomes the decision taken in Sun City in the framework of the Inter-Congolese Dialogue, to establish a special committee to examine the validity of economic and financial agreements made during the war which relate to the exploitation of natural resources in the Democratic Republic of Congo. Together with other donors, the Commission is prepared to support the Democratic Republic of Congo in the transition process and in its efforts to establish an efficient public administration. Recently, the Commission adopted a decision for the grant of EUR 16 million to support capacity building in the Democratic Republic of Congo. This is not a new problem we are discussing. Extraction of mineral wealth in the Democratic Republic of Congo is not a story of transparency and good governance. This was the case long before, during, and after the Mobutu regime. In the footsteps of Laurent Kabila's advances towards Kinshasa, mining concessions changed hands – as did ownership, town by town – as new warlords became masters locally and militarily. This became the subject of the aforementioned investigations. The Commission considers that, in order to ensure effective action against the illegal exploitation of natural resources in the Democratic Republic of Congo, the entire international community must work together. The United Nations Security Council is the appropriate forum to ensure such concerted action. However, given the cross-border nature of the problem, the Commission considers that regional integration bodies such as the Southern African Development Community (SADC) and the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) should also address the issue. The Commission welcomes the initiative by the United Nations to organise an international conference on peace, democracy, security and development in the Great Lakes Region. This conference could address the different aspects of illegal exploitation of natural resources from a regional perspective, as part of a long-term strategy and also for the purposes of conflict prevention. It is very important that we guarantee ownership rights and a steady progress towards transparency in these matters, even without UN Security Council resolutions which have a limited reach."@lv10
". Mevrouw de Voorzitter, de Commissie maakt zich ernstige zorgen over het feit dat het plunderen van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo er in belangrijke mate toe bijdraagt dat het conflict in het gebied van de Grote Meren steeds weer blijft oplaaien. Met dit in ons achterhoofd heeft de Commissie actief samengewerkt met het comité van deskundigen dat onderzoek doet naar de illegale uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen en andere rijkdommen in de Democratische Republiek Congo, sinds die werd opgericht. De Commissie heeft in Kinshasa een bijeenkomst georganiseerd tussen de deskundigen en de hoofden van de Commissiedelegaties in de onderzochte landen. De Commissie is bereid deze constructieve samenwerking in de toekomst voort te zetten, mocht dat noodzakelijk zijn. De Commissie heeft met interesse kennis genomen van het verslag van de deskundigen, waarover vorige week een resolutie in de VN-Veiligheidsraad werd ingediend. De Commissie verwelkomt het feit dat de Congolese autoriteiten maatregelen hebben genomen tegen die ambtenaren die in het verslag werden genoemd en dat de regering van Oeganda inmiddels een justitiële onderzoekscommissie heeft ingesteld. De Commissie sluit zich aan bij de oproep van de VN aan alle betrokken landen, met name Zimbabwe en Rwanda, om onderzoeken in te stellen en passende maatregelen te nemen tegen die staatsburgers die in het verslag voorkomen, als dat gezien de omstandigheden gerechtvaardigd is. De Commissie is het erover eens dat de illegale uitbuiting van de rijkdommen van de Democratische Republiek Congo, die het land sinds de oorlog totaal in haar greep houdt, alleen kan worden beëindigd door de rechtsstaat volledig te herstellen. Verklaren dat die reeds is hersteld, is slechts een eufemistische verwijzing naar de historische realiteit van het land, maar met een rechtsstaat en een legitiem bestuur kunnen er wel degelijk dingen veranderen. Die veranderingen dienen niet alleen plaats te vinden in de gebieden die nu in handen zijn van groepen gewapende rebellen, maar net zo goed in de rest van Congo. In die context roept de Commissie alle partijen op het vorig jaar december ondertekende akkoord van Pretoria terstond in de geest van dat akkoord ten uitvoer te leggen. Bovendien verwelkomt de Commissie het besluit dat werd genomen in Sun City in het kader van de inter-Congolese dialoog, om een speciaal comité op te richten dat de geldigheid moet onderzoeken van de tijdens de oorlog gemaakte afspraken op economisch en financieel terrein inzake de exploitatie van de rijkdommen van de Democratische Republiek Congo. De Commissie is bereid om samen met andere donoren de Democratische Republiek Congo te steunen tijdens dit overgangsproces en bij haar inspanningen om een efficiënt overheidsapparaat op te zetten. Onlangs heeft de Commissie besloten 16 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de Democratische Republiek Congo om haar inspanningen op dit gebied te ondersteunen. Het probleem dat we hier behandelen is niet nieuw. De winning van minerale rijkdommen in de Democratische Republiek Congo is niet bepaald een toonbeeld van transparantie en behoorlijk bestuur. Dit was al zo lange tijd voor, tijdens en na het regime van Mobutu. Tijdens de opmars van Laurent Kabila richting Kinshasa gingen mijnbouwconcessies over in andere handen – evenals het eigendom van de mijnen, stad voor stad – omdat nieuwe krijgsheren de lokale en militaire macht naar zich toe trokken. De eerdergenoemde onderzoeken richten zich op deze kwestie. De Commissie vindt dat de gehele internationale gemeenschap moet samenwerken om effectief actie te ondernemen tegen de illegale uitbuiting van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is het aangewezen forum voor zo’n gezamenlijk optreden. Maar gezien de grensoverschrijdende aard van het probleem vindt de Commissie dat ook regionale samenwerkingsverbanden zoals de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) en de Gemeenschappelijke Markt van Oostelijk en Zuidelijk Afrika (COMESA) zich met deze kwestie moeten bezighouden. De Commissie staat positief tegenover het initiatief van de Verenigde Naties om een internationale conferentie te organiseren over vrede, democratie, veiligheid en ontwikkeling in het gebied van de Grote Meren. Tijdens deze conferentie kunnen diverse aspecten van de illegale uitbuiting van rijkdommen besproken worden vanuit regionaal perspectief, als onderdeel van een langetermijnstrategie en tevens met het oog op conflictpreventie. Het is van groot belang dat er garanties komen inzake eigendomsrechten en met betrekking tot een gestage verbetering van de transparantie in dit soort kwesties. Dit moet ook gebeuren zonder resoluties van de VN-Veiligheidsraad, die ook maar een beperkt bereik hebben."@nl2
"Senhora Presidente, a Comissão está extremamente preocupada com o facto de a pilhagem dos recursos naturais da República do Congo continuar a ser um dos principais rastilhos do conflito na região dos Grandes Lagos. Tendo isto presente, a Comissão tem trabalhado empenhadamente com o Grupo de Peritos incumbido de analisar a exploração ilegal dos recursos naturais e de outras formas de riqueza na República Democrática do Congo desde a sua criação. A Comissão organizou uma reunião em Kinshasa entre os peritos e os chefes das delegações da Comissão em países abrangidos pela investigação. A Comissão está disposta a continuar esta construtiva cooperação no futuro, se se verificar essa necessidade. A Comissão analisou cuidadosamente o relatório dos peritos, o qual constituiu a matéria de uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na semana passada. A Comissão saúda o facto de as autoridades congolesas terem tomado medidas em relação aos altos funcionários identificados nos relatórios e de o Governo do Uganda ter criado uma comissão judicial de inquérito. A Comissão subscreve a recomendação da ONU dirigida a todos os Estados envolvidos, em particular, ao Zimbabué e ao Ruanda, no sentido de levarem a cabo investigações e tomarem medidas adequadas em relação aos seus cidadãos mencionados no relatório, sempre que as circunstâncias o justifiquem. A Comissão também é da opinião de que a exploração ilegal dos recursos naturais na República Democrática do Congo, que na verdade se generalizou no país durante a guerra, só terminará quando o Estado de direito for, efectivamente, estabelecido. Dizer que este está restabelecido é uma referência eufemística à realidade histórica daquele país; no entanto, com um Estado de direito e uma administração viável as coisas podem ser diferentes. Trata-se de algo que precisa de acontecer não só nas zonas controladas pelos grupos de rebeldes armados, como em todo o território congolês. Neste contexto, a Comissão exorta todas os signatários do Acordo de Pretória, celebrado na semana passada, a implementá-lo sem demora e a fazê-lo dentro do espírito do acordo. Além do mais, a Comissão saúda a decisão tomada em Sun City, no quadro do Diálogo Inter-congolês, de criar um comité especial destinado a analisar a validade de acordos económicos e financeiros, celebrados durante a guerra, que estejam associados à exploração de recursos naturais na República Democrática do Congo. A Comissão está disposta, em cooperação com outros dadores, a apoiar a República Democrática do Congo no seu processo de transição e nos seus esforços para estabelecer uma administração pública eficiente. Recentemente, a Comissão aprovou uma decisão que prevê a concessão de uma verba de 16 milhões de euros para apoiar a capacidade de construção na República Democrática do Congo. O problema que estamos a debater não é novo. A extracção da riqueza mineral na República Democrática do Congo não é uma história de transparência e de boa governação. Já sucede há muito tempo, durante e depois do regime de Mobutu. Na esteira dos avanços de Laurent Kabila para Kinshasa, as concessões mineiras mudaram de mãos - assim como a propriedade, cidade a cidade - à medida que os senhores da guerra se tornavam chefes locais e militares. Este estado de coisas tornou-se a matéria das investigações acima mencionadas. A Comissão considera que, a fim de assegurar uma acção efectiva contra a exploração ilegal dos recursos naturais na República Democrática do Congo, toda a comunidade internacional tem de desenvolver um trabalho em conjunto. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é o fórum apropriado para garantir essa acção concertada. Contudo, dada a natureza transfronteiriça do problema, a Comissão considera que órgãos de integração regional como a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SDAC) e o Mercado Comum dos Países do Leste e Sul da África (COMESA) deviam também debruçar-se sobre esta questão. A Comissão saúda a iniciativa das Nações Unidas de organizar uma conferência internacional sobre a paz, a democracia, a segurança e o desenvolvimento na Região dos Grandes Lagos. Esta conferência podia abordar, a partir de uma perspectiva regional, os diferentes aspectos da exploração de recursos naturais, como parte de uma estratégia a longo prazo e tendo em vista a prevenção de conflitos. É extremamente importante que possamos garantir os direitos de propriedade, bem como a realização de progressos claros em matéria de transparência nestas questões, independentemente das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que têm um alcance limitado."@pt11
"Fru talman! Kommissionen är mycket bekymrad över det faktum att plundrandet av Demokratiska republiken Kongos naturresurser fortsatt är en av orsakerna till att konflikten i området kring de stora sjöarna underblåses. Med detta i åtanke har kommissionen arbetat aktivt med expertpanelen om illegalt utnyttjande av tillgångar och andra sorters rikedomar i Demokratiska republiken Kongo sedan dess grundande. Kommissionen organiserade ett möte i Kinshasa mellan experterna och cheferna för kommissionens delegationer i de länder som utredningen omfattar. Kommissionen är beredd att fortsätta detta konstruktiva samarbete i framtiden, om detta krävs. Kommissionen har grundligt tagit del av den rapport från expertpanelen som blev ämnet för en resolution i FN:s säkerhetsråd förra veckan. Kommissionen välkomnar det faktum att de kongolesiska myndigheterna har vidtagit åtgärder i fråga om de tjänstemän som nämns i rapporterna och att Ugandas regering har upprättat en rättslig undersökningskommission. Kommissionen instämmer med FN:s säkerhetsråds begäran att alla berörda stater, i synnerhet Zimbabwe och Rwanda, skall starta utredningar och under berättigade omständigheter vidta lämpliga åtgärder med hänsyn till de medborgare som nämns i rapporten. Kommissionen instämmer i att det inte kommer att bli ett slut på det illegala utnyttjandet av Demokratiska republiken Kongos tillgångar, som verkligen fick grepp om landet under kriget, förrän rättsstatsprincipen verkligen har etablerats. Att säga att den är återställd är en förskönande hänvisning till landets historiska verklighet, men med en rättsstatsprincip och ett praktiskt styre kan saker förändras. Detta måste ske inte bara i de områden som kontrolleras av beväpnade rebellgrupper, utan över hela det kongolesiska området. I detta sammanhang uppmanar kommissionen alla parter som undertecknade Pretoriaavtalet i december att genast genomföra det och att göra det i avtalets anda. Kommissionen välkomnar dessutom det beslut som fattades i Sun City inom ramen för den interkongolesiska dialogen om att upprätta en särskild kommitté för att undersöka giltigheten hos ekonomiska och finansiella avtal som uppnåddes under kriget, som berör utnyttjandet av tillgångar i Demokratiska republiken Kongo. Kommissionen är tillsammans med andra givare beredd att stödja Demokratiska republiken Kongo under övergångsprocessen och i dess ansträngningar för att upprätta en effektiv offentlig förvaltning. Kommissionen antog nyligen ett beslut om att bevilja ett bidrag på 16 miljoner euro till stöd för kapacitetsuppbyggnad i Demokratiska republiken Kongo. Det är inte ett nytt problem som vi diskuterar här. Utvinningen av mineraltillgångar i Kongo är inte en fråga om öppenhet och sund förvaltning. Det var fallet långt tidigare, under och efter Mobutu-regimen. I Laurent Kabilas fotspår i framryckningen mot Kinshasa kom koncessioner för gruvdrift i nya händer – liksom äganderätten, stad för stad – varefter nya krigsherrar blev lokala och militära härskare. Detta blev föremål för ovannämnda utredningar. Kommissionen anser att hela det internationella samfundet måste arbeta tillsammans för att säkerställa effektiva åtgärder mot det illegala utnyttjandet av tillgångar i Demokratiska republiken Kongo. FN:s säkerhetsråd är rätt forum för att säkerställa sådana gemensamma åtgärder. Med tanke på att problemet är gränsöverskridande anser kommissionen emellertid att regionala samordningsorgan, som t.ex. Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) och Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (Comesa), också bör ta upp frågan. Kommissionen välkomnar FN:s initiativ att organisera en internationell konferens om fred, demokrati, säkerhet och utveckling i området kring de stora sjöarna. Denna konferens skulle kunna ta upp de olika aspekterna av illegalt utnyttjande av tillgångar ur ett regionalt perspektiv, som en del av en långsiktig strategi, och också i konfliktförebyggande syfte. Det är mycket viktigt att vi garanterar äganderätt och stadiga framsteg mot öppenhet i dessa sammanhang, även utan FN:s säkerhetsråds resolutioner som har en begränsad räckvidd."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph