Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-15-Speech-3-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030115.10.3-175"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, comme l'ont rappelé les collègues : 17 000 familles sans nouvelles de leurs proches, des médias interdits d'activité, censurés par les autorités, des journalistes arrêtés, une instrumentalisation du pouvoir judiciaire à des fins politiques, des services de renseignement omniprésents, des mesures discriminatoires vis-à-vis de milliers de réfugiés notamment palestiniens, l'usage de la torture malgré l'adhésion du Liban à la Convention contre la torture, la Syrie qui pratique une ingérence permanente dans la vie d'un pays tiers, des discriminations envers les femmes ; la liste est longue des atteintes aux droits de l'homme telles qu'elles ont pu être rapportées, notamment dans l'audition qui s'est tenue à la commission des affaires étrangères. Et pourtant, toutes les associations qui se battent pour la démocratie dans ce pays soutiennent l'idée de cet accord d'association. C'est dire, chers collègues, Monsieur le Commissaire et Monsieur le Président du Conseil, l'immense espoir que suscite cet accord, en même temps que l'importance des défis qu'il nous faut relever pour répondre à ces attentes multiples. La résolution qui nous est soumise et qui sera votée en même temps que l'accord d'association est un texte relativement complet - j'en félicite d'ailleurs son rapporteur -, il aborde de nombreux problèmes auxquels le Liban doit aujourd'hui faire face pour jouer le rôle que nous attendons qu'il joue afin d'assurer la stabilisation de la situation dans toute la région. Le groupe des Verts y a dûment contribué et nous souhaitons, avec d'autres collègues d'ailleurs, ajouter quelques points qui nous paraissent aujourd'hui importants. Nous voulons, tout d'abord, inviter, appeler le gouvernement libanais à faire respecter le droit des réfugiés, des migrants, des demandeurs d'asile, qui sont présents sur le sol libanais, et cesser toute mesure discriminatoire notamment à l'encontre des réfugiés palestiniens. Nous souhaitons également que la Commission et le Conseil demandent officiellement à la Syrie et à Israël des informations sur les ressortissants libanais qui sont détenus dans ces États. Selon des informations qui nous ont été rapportées par Solidar, dont le porte-parole était invité d'ailleurs à la commission des affaires étrangères, Israël détiendrait 12 Libanais et 200 autres ressortissants seraient tenus au secret en Syrie. Les institutions européennes peuvent, à mon avis, aider à faire la lumière sur ce dossier qui pèse sur les relations dans la région. Le groupe des Verts au Parlement européen attire également l'attention de l'Assemblée sur les pressions subies par la presse libanaise. Il demande le strict respect de la liberté de la presse, sous toutes ses formes d'ailleurs, notamment pour les journalistes ou autres médias qui émettent des critiques sur la politique gouvernementale. Il demande le respect dans ce pays du droit des opposants, dont chacun sait qu'ils sont durement malmenés. Enfin, il demande que des membres du Parlement libanais soient associés et participent activement aux travaux des forums de la future assemblée euro-méditerranéenne. C'est évidemment là une condition si nous entendons que cet accord avec le Liban pèse d'un poids accru pour stabiliser la région et trouver une solution aux problèmes du Moyen-Orient. Chers collègues, une fois encore, cet accord d'association constitue un défi. C'est une exigence qui nous est soumise et qui, à mon sens, serait davantage porteuse de fruits si nous avions enfin tous les mécanismes qui permettraient de suivre, d'accompagner, de proposer, d'évaluer régulièrement et sérieusement, notamment la mise en œuvre de l'article 2 de cet accord d'association."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, vores kolleger har nævnt det: 17.000 familier uden nyt fra deres pårørende, pressen må ikke arbejde og er underlagt myndighedernes censur, anholdte journalister, anvendelse af domstolens magt til politiske formål, ikkeeksisterende informationstjenester, diskrimination af tusindvis af flygtninge, særligt de palæstinensiske, brug af tortur på trods af Libanons tilslutning til torturkonventionen, Syrien, som på permanent basis blander sig i et andet land, og diskrimination af kvinder. Det er en lang liste over krænkelser af menneskerettighederne, som de er blevet rapporteret navnlig i forbindelse med den høring, som blev afholdt i Udvalget om Udenrigsanliggender. Og alligevel støtter alle de organisationer, der kæmper for demokrati i landet, idéen om denne associeringsaftale. Kære kolleger, hr. kommissær og hr. rådsformand, det er udtryk for det store håb, som denne aftale indgyder, samtidig med de store udfordringer, som vi står over for i forbindelse med opfyldelsen af de mange forventninger. Beslutningsforslaget, som vil komme under afstemning samtidig med associeringsaftalen, er et relativt komplet dokument - og jeg lykønsker for øvrigt ordføreren med det - og det afslører de mange problemer, som Libanon i dag står over for med henblik på den rolle, som vi forventer, at landet spiller for at sikre en stabil situation i hele regionen. De Grønne har bidraget til dette, og vi ønsker - for øvrigt i lighed med andre kolleger - at tilføje nogle punkter, som vi på nuværende tidspunkt mener er vigtige. Vi vil først og fremmest opfordre og appellere til den libanesiske regering om at respektere rettighederne for de flygtninge, indvandrere og asylansøgere, der befinder sig i Libanon, og ophøre med al diskrimination, særligt af de palæstinensiske flygtninge. Vi ønsker ligeledes, at Kommissionen og Rådet officielt beder Syrien og Israel om oplysninger om de libanesiske borgere, der tilbageholdes i disse lande. I henhold til de oplysninger, som vi har modtaget fra SOLIDAR, hvis talsmand for øvrigt var inviteret til mødet i Udvalget om Udenrigsanliggender, tilbageholder Israel 12 libanesere, og 200 borgere bliver hemmelig tilbageholdt i Syrien. De europæiske institutioner kan efter min mening bidrage til at kaste lys over denne sag, som tynger vores forbindelser til området. Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet ønsker ligeledes at gøre opmærksom på den undertrykkelse, som den libanesiske presse er udsat for. Den anmoder om streng respekt for pressefriheden i øvrigt i alle former, særligt for de journalister eller andre medier, der fremsætter kritik af regeringens politik. Den anmoder om respekt i landet for modstandernes rettigheder, hvor alle ved, at de i lang tid er blevet behandlet dårligt. Endelig anmoder den om, at medlemmerne af det libanesiske parlament får tilknytning til og aktivt deltager i arbejdet i forbindelse med det fremtidige EU-Middelhavsmøde. Det er helt klart en betingelse, når vi hører, at denne aftale med Libanon lægger stor vægt på en stabilisering af området og en løsning af problemerne i Mellemøsten. Kære kolleger, endnu en gang er denne associeringsaftale en udfordring. Den stiller krav til os, og den vil efter min mening give resultater, hvis vi havde alle de mekanismer til rådighed, som gør det muligt regelmæssigt og seriøst at følge, opfølge, foreslå og evaluere i særdeleshed vedrørende gennemførelsen af artikel 2 i associeringsaftalen."@da1
"Herr Präsident! Die Kollegen haben bereits darauf verwiesen: 17 000 Familien ohne Nachricht von ihren Angehörigen, Verbot der Betätigung und behördliche Zensierung von Medien, Inhaftnahme von Journalisten, Instrumentalisierung des Gerichtswesens zu politischen Zwecken, allgegenwärtige Präsenz von Geheimdiensten, diskriminierende Maßnahmen gegen Tausende - vor allem palästinensische - Flüchtlinge, Anwendung der Folter trotz des Beitritts Libanons zur UNO-Konvention gegen die Folter, ständige Einmischung Syriens in das Leben dieses Landes, Diskriminierung der Frauen. Die Liste der Menschenrechtsverletzungen, über die vor allem bei der Anhörung im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten berichtet wurde, ist lang. Und dennoch, alle Verbände, die sich in diesem Lande für Demokratie einsetzen, unterstützen den Gedanken des Assoziierungsabkommens. Das zeigt, liebe Kollegen, Herr Kommissar und Herr Ratspräsident, welche enormen Hoffnungen dieses Abkommen weckt, aber auch, welche bedeutenden Herausforderungen wir bewältigen müssen, um den vielfältigen Erwartungen zu entsprechen. Die uns vorliegende Entschließung, über die gleichzeitig mit dem Assoziierungsabkommen abgestimmt werden soll, ist ein relativ umfangreiches Dokument, zu dem ich übrigens den Verfasser beglückwünsche. Er spricht zahlreiche Probleme an, die der Libanon heute bewältigen muss, um die Rolle zu spielen, die wir von ihm erwarten, nämlich die Stabilität der Lage in der gesamten Region zu sichern. Die Fraktion der Grünen hat dazu ihren gebührenden Beitrag geleistet, und wir möchten, wie übrigens andere Kollegen auch, noch einige Punkte ergänzen, die uns heute wichtig erscheinen. Wir wollen zunächst an die libanesische Regierung appellieren, sie auffordern, das Recht der Flüchtlinge, Migranten und Asylbewerber zu achten, die sich auf libanesischem Territorium befinden, und jegliche Diskriminierung vor allem gegen die palästinensischen Flüchtlinge einzustellen. Wir erwarten auch, dass die Kommission und der Rat offiziell von Syrien und Israel Informationen über die libanesischen Staatsangehörigen anfordern, die in diesen Staaten inhaftiert sind. Nach Informationen, die uns von Solidar übermittelt wurden, dessen Sprecher übrigens in den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten geladen wurde, sollen in Israel 12 Libanesen und 200 weitere in Syrien in Einzelhaft gehalten werden. Meines Erachtens können die europäischen Institutionen helfen, Licht in diese Angelegenheit zu bringen, die die Beziehungen in der ganzen Region belastet. Die Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament macht das Plenum auch auf den Druck aufmerksam, dem die libanesische Presse ausgesetzt ist. Sie fordert die uneingeschränkte Achtung der Pressefreiheit, in allen ihren Formen übrigens, vor allem für die Journalisten oder anderen Medien, die sich kritisch zur Politik der Regierung äußern. Sie fordert die Achtung des Rechts der Opposition im Lande, denn jedermann weiß, dass ihr übel zugesetzt wird. Weiterhin fordert sie, dass Mitglieder des libanesischen Parlaments in die Arbeit der Gremien der künftigen Europa-Mittelmeer-Versammlung einbezogen werden und aktiv darin mitwirken. Dies wäre sicherlich auch eine Voraussetzung, um sicherzustellen, dass dieses Abkommen mit dem Libanon - wie es heißt - von großer Bedeutung für die Stabilisierung der Region und die Suche nach einer Lösung der Probleme im Nahen Osten ist. Ich wiederhole noch einmal: dieses Assoziierungsabkommen stellt eine große Herausforderung dar. Die Anforderungen, die damit auf uns zukommen, würden meines Erachtens zu größeren Erfolgen führen, wenn uns endlich alle erforderlichen Instrumente zur Verfügung stünden, um vor allem die Umsetzung des Artikels 2 des Assoziierungsabkommens zu überwachen, zu begleiten, Vorschläge zu machen und regelmäßig gründlich auszuwerten."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, όπως υπενθύμισαν οι συνάδελφοι, 17 000 οικογένειες δεν έχουν νέα για τους οικείους τους, ορισμένα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τελούν υπό απαγόρευση, δημοσιογράφοι συλλαμβάνονται, η δικαστική εξουσία χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς, οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι πανταχού παρούσες, λαμβάνονται μέτρα δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης έναντι των χιλιάδων προσφύγων, κυρίως Παλαιστινίων, τα βασανιστήρια εξακολουθούν να τελούνται, παρά την προσχώρηση του Λιβάνου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, η Συρία αναμειγνύεται συνεχώς στη ζωή μιας τρίτης χώρας, ασκούνται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών· είναι μακρύς ο κατάλογος των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτές κατέστη δυνατόν να αναφερθούν, κυρίως στην ακρόαση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής. Ωστόσο, όλες οι οργανώσεις που αγωνίζονται υπέρ της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα υποστηρίζουν την ιδέα αυτής της συμφωνίας σύνδεσης. Φαντάζεστε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, την τεράστια ελπίδα που αναπτερώνει αυτή η συμφωνία, παράλληλα με το μέγεθος των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτές τις πολλαπλές προσδοκίες. Το ψήφισμα που μας υποβλήθηκε και που θα ψηφιστεί παράλληλα με τη συμφωνία σύνδεσης είναι ένα αρκετά πλήρες κείμενο – συγχαίρω άλλωστε για αυτό τον εισηγητή του – και προσεγγίζει πολυάριθμα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο Λίβανος σήμερα για να διαδραματίσει τον ρόλο που προσμένουμε από αυτόν προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθεροποίηση της κατάστασης σε ολόκληρη την περιοχή. Η Ομάδα των Πρασίνων συνέβαλε καταλλήλως και επιθυμούμε, μαζί με άλλους συναδέλφους, να προσθέσουμε μερικά σημεία που μας φαίνονται σημαντικά σήμερα. Θέλουμε, καταρχάς, να καλέσουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των προσφύγων, των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο, που βρίσκονται επί λιβανικού εδάφους, και να άρει κάθε μέτρο δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης, κυρίως έναντι των παλαιστινίων προσφύγων. Επιθυμούμε, παρομοίως, να ζητήσουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο επισήμως από τη Συρία και το Ισραήλ πληροφορίες για τους λιβανέζους υπηκόους που κρατούνται σε αυτά τα κράτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσε η οργάνωση Solidar, της οποίας, άλλωστε, ο εκπρόσωπος κλήθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, το Ισραήλ καταγγέλλεται ότι κρατεί 12 Λιβανέζους, ενώ άλλοι 200 Λιβανέζοι καταγγέλλεται ότι κρατούνται μυστικά στη Συρία. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να βοηθήσουν να φωτιστεί αυτή η υπόθεση που σκιάζει τις σχέσεις στην περιοχή. Η Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφιστά, επίσης, την προσοχή του Σώματος στις πιέσεις που ασκούνται στον Τύπο του Λιβάνου. Ζητεί τον αυστηρό σεβασμό της ελευθερίας του Τύπου, σε όλες της τις εκφάνσεις, κυρίως για τους δημοσιογράφους ή άλλα μέσα που ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Ζητεί να γίνει σεβαστό σε αυτή τη χώρα το δικαίωμα αντιπολίτευσης, το οποίο, όπως όλοι ξέρουμε, υφίσταται έντονη κακομεταχείριση. Τέλος, ζητεί τη σύνδεση και την ενεργό συμμετοχή μελών του λιβανικού κοινοβουλίου στις εργασίες στα φόρα της μελλοντικής ευρω-μεσογειακής συνέλευσης. Αυτό προφανώς αποτελεί προϋπόθεση, αν θέλουμε αυτή η συμφωνία με τον Λίβανο να έχει αυξημένη βαρύτητα για να σταθεροποιηθεί η περιοχή και να εξευρεθεί λύση στα προβλήματα της Μέσης Ανατολής. Κυρίες και κύριοι, για μία ακόμα φορά, αυτή η συμφωνία σύνδεσης συνιστά πρόκληση. Είναι μια απαίτηση που μας υποβάλλεται και που, κατ’ εμέ, θα απέδιδε περισσότερους καρπούς αν μπορούσαμε να ελέγχουμε όλους τους μηχανισμούς που θα μας επέτρεπαν να παρακολουθήσουμε, να στηρίξουμε, να προτείνουμε και να αξιολογούμε, σε τακτή και σοβαρή βάση, κυρίως την υλοποίηση του άρθρου 2 αυτής της συμφωνίας σύνδεσης."@el8
"Mr President, as other Members have pointed out: 17 000 families have no news of their loved ones, parts of the media have been banned, censored by the authorities, journalists have been arrested, the courts have been used for political ends, the intelligence services are ubiquitous, discriminatory measures have been taken against thousands of refugees, and Palestinians in particular, torture has been used despite the fact that Lebanon is a signatory to the Convention against torture, Syria has constantly interfered in the life of a third country, there has been discrimination against women; there is a long list of infringements of human rights as reported, in particular at the hearing held within the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy. All the organisations fighting for democracy in this country, however, support the idea of this association agreement. This, ladies and gentlemen, Commissioner and President-in-Office of the Council, goes to show the tremendous hope generated by this agreement, as well as the scale of the challenges we must accept in order to respond to these numerous expectations. The resolution submitted to us on which we shall vote at the same time as the association agreement is a relatively comprehensive text – and I would congratulate the rapporteur on that, moreover – which addresses numerous problems that Lebanon must now face in order to play the role we expect it to play to ensure the stabilisation of the situation throughout the region. The Verts/ALE Group has duly contributed to this and we, together with other Members, in fact, would like to add a few points that we feel are important today. First of all, we would like to invite, to call on the Lebanese Government to ensure respect for the rights of refugees, migrants and asylum seekers, who are present on Lebanese soil, and to cease all kinds of discriminatory measures in particular against Palestinian refugees. We would also like the Commission and the Council to ask Syria and Israel officially for information on Lebanese nationals who are being held in these states. According to the information provided to us by Solidar, whose spokesman, moreover, was invited to the Committee on Foreign Affairs, Israel is allegedly holding 12 Lebanese nationals and 200 nationals of other countries are allegedly being held secretly in Syria. I believe the European institutions can help to shed light on this matter, which weighs heavily on relations within the region. The Verts/ALE Group in the European Parliament would also like to draw the attention of the House to the pressure exerted on the Lebanese press. We call for strict respect for the freedom of the press, in all its forms, moreover, in particular for journalists or other media that criticise government policy. We call for this country to respect the right of the opposition, which we all know receives extremely poor treatment. Lastly, we call for the Members of the Lebanese Parliament to be associated with and play an active part in the work of the fora of the future Euro-Mediterranean assembly. That is clearly a condition if we understand that this agreement with Lebanon is even more important in stabilising the region and finding a solution to the problems in the Middle East. Once again, ladies and gentlemen, this association agreement constitutes a challenge, which we must meet. I believe that its effect would be greater if we were in possession of all the instruments necessary to monitor, follow, propose and assess, regularly and seriously, in particular the implementation of Article 2 of this association agreement."@en3
"Señor Presidente, tal y como han indicado otros diputados, 17 000 familias no tienen noticia de sus seres queridos, se han prohibido algunos medios de comunicación, censurados por las autoridades, se ha detenido a periodistas, se ha utilizado el poder jurídico con fines políticos, los servicios de inteligencia son ubicuos, se han adoptado medidas discriminatorias contra miles de refugiados, palestinos en particular, se ha recurrido a la tortura a pesar de que Líbano ha firmado la Convención contra la tortura, Siria ha interferido constantemente en la vida de un tercer país, se ha discriminado a la mujer; hay una larga lista de violaciones de los derechos humanos según ha podido informarse, en particular en la audiencia celebrada en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Sin embargo, todas las organizaciones que luchan por la democracia en este país defienden la idea de este acuerdo de asociación. Esto, Señorías, Comisario y Presidente en funciones del Consejo, demuestra la gran esperanza generada por este acuerdo, así como la escala de los desafíos que debemos aceptar para responder a estas numerosas expectativas. La resolución que nos han presentado y sobre la que votaremos al mismo tiempo que el acuerdo de asociación es un texto relativamente exhaustivo, y además quisiera felicitar al ponente por ello, que aborda numerosos problemas que Líbano debe afrontar ahora para desempeñar el papel que todos esperamos para garantizar la estabilización de la situación en toda la región. El Grupo Verts/ALE ha contribuido debidamente a ello y a nosotros, junto con otros diputados, además, nos gustaría añadir unas pocas cuestiones que hoy consideramos importantes. En primer lugar, quisiéramos invitar, exhortar al Gobierno libanés a que garantice el respeto de los derechos de los refugiados, inmigrantes y personas que piden asilo, que se encuentren en territorio libanés, y a que abandone todo tipo de medidas discriminatorias en particular contra los refugiados palestinos. También quisiéramos que la Comisión y el Consejo pidieran con carácter oficial a Siria y a Israel información sobre los ciudadanos libaneses retenidos en estos países. De acuerdo con la información facilitada por Solidar, a cuyo portavoz, además, se invitó a la Comisión de Asuntos Exteriores, Israel retiene supuestamente a 12 libaneses y parece que en Siria hay 200 ciudadanos de otros países retenidos en secreto. Creo que las instituciones europeas pueden contribuir a arrojar luz sobre este expediente, que pesa notablemente en las relaciones dentro de la región. Al Grupo Verts/ALE del Parlamento Europeo también le gustaría llamara la atención de la Asamblea sobre la presión ejercida en la prensa libanesa. Reclamamos que se respete estrictamente la libertad de prensa, en todas sus formas, más aún, en particular en relación con los periodistas u otros medios de comunicación críticos con la política del Gobierno. Exhortamos a este país a respetar el derecho de la oposición, al que todos sabemos que se le hace muy poco caso. Por último, pedimos a los diputados del Parlamento libanés que se asocien con el foro de la futura asamblea euromediterránea y que desempeñen un papel activo en la labor de este foro. Esto es claramente una condición si consideramos que este acuerdo con Líbano es aún más importante para estabilizar la región y para encontrar una solución a los problemas de Oriente Próximo. Una vez más, Señorías, este acuerdo de asociación constituye un desafío. Me parece que podríamos obtener más resultados de este desafío si contáramos con todos los mecanismos que nos permitieran supervisar, proponer y evaluar, con regularidad y seriedad, en particular la aplicación del artículo 2 de este acuerdo de asociación."@es12
"Arvoisa puhemies, kuten kollegat ovat edellä korostaneet, 17 000 perheellä ei ole tietoa läheisistään, tiedotusvälineitä on kielletty toimimasta, ne ovat joutuneet viranomaissensuurin kohteeksi, lehtimiehiä on pidätetty, tuomiovaltaa on käytetty poliittisiin tarkoituksiin, tiedustelupalvelu on läsnä kaikkialla, tuhansiin pakolaisiin, erityisesti palestiinalaispakolaisiin, on kohdistettu syrjiviä toimenpiteitä, kidutusta on käytetty, vaikka Libanon on allekirjoittanut kidutuksen vastaisen yleissopimuksen, Syyria on puuttunut jatkuvasti vieraan maan asioihin ja naisia on syrjitty. Ihmisoikeusrikkomusten lista on pitkä, kun niistä on voitu raportoida esimerkiksi ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnassa pidetyssä kuulemistilaisuudessa. Kaikki maassa demokratian puolesta toimivat järjestöt kannattavat kuitenkin ajatusta tästä assosiaatiosopimuksesta. Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen ja arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tämä osoittaa sen, kuinka valtavasti toiveita tähän sopimukseen kohdistuu, sekä niiden haasteiden laajuuden, jotka meidän on otettava vastaan näihin moniin odotuksiin vastataksemme. Meille esitetty päätöslauselma, josta äänestämme yhtä aikaa assosiaatiosopimuksen kanssa, on verraten kattava teksti – ja onnittelenkin esittelijää siitä – jossa käsitellään niitä monia ongelmia, joita Libanonin on nyt ratkottava toimiakseen siten kuin odotamme sen toimivan tilanteen vakauttamiseksi koko alueella. Verts/ALE-ryhmä on tehnyt asiassa oman osuutensa, ja haluaisimme toisten kollegojen tavoin esittää muutamia seikkoja, joita pidämme tällä hetkellä tärkeinä. Ensinnäkin haluamme kehottaa Libanonin hallitusta kunnioittamaan Libanonin alueella olevien pakolaisten, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja luopumaan kaikista syrjivistä toimista, jotka kohdistuvat erityisesti palestiinalaispakolaisiin. Haluamme myös, että komissio ja neuvosto pyytävät virallisesti Syyrialta ja Israelilta tietoja näissä valtioissa vangittuna olevista Libanonin kansalaisista. Sen tiedon mukaan, jonka saimme Solidarilta, jonka edustaja kutsuttiin lisäksi ulkoasioiden valiokunnan kokoukseen, Israelin sanotaan pitävän vangittuna 12:ta Libanonin kansalaista ja 200:aa muuta väitetään pidettävän salaisesti vangittuna Syyriassa. Katson, että unionin toimielimet voivat edistää asiantilan selkiytymistä, sillä tilanne on suuri rasite alueen maiden suhteille. Euroopan parlamentin Verts/ALE-ryhmä haluaisi myös kiinnittää parlamentin huomion Libanonin lehdistöön kohdistuvaan painostukseen. Vaadimme, että painovapautta sen kaikissa muodoissa on kunnioitettava tinkimättä ja erityisesti hallituksen politiikkaa arvostelevien lehtimiesten tai muiden tiedotusvälineiden vapautta on kunnioitettava. Kehotamme Libanonia kunnioittamaan opposition oikeuksia, sillä me kaikki tiedämme, että sitä kohdellaan erittäin huonosti. Lopuksi kehotamme, että Libanonin parlamentin jäsenet otetaan mukaan aktiivisina toimijoina tulevan Euro-Välimeri edustajakokouksen foorumeilla tehtävään työhön. Tämä on ilmiselvästi lähtökohtana pyrkiessämme siihen, että tämän Libanonin kanssa tehtävän sopimuksen avulla voidaan vaikuttaa enemmän alueen vakauttamiseen ja ratkaisun löytymiseen Lähi-idän ongelmiin. Hyvät kollegat, vielä kerran todettakoon, että tämä assosiaatiosopimus on haaste. Tämä meihin kohdistuva vaatimus tuottaisi enemmän tulosta, jos hallussamme olisivat kaikki mekanismit, joiden avulla voisimme valvoa, seurata, ehdottaa ja arvioida säännöllisesti ja vakavasti, erityisesti assosiaatiosopimuksen 2 artiklan täytäntöönpanoa."@fi5
"Signor Presidente, come hanno ricordato altri deputati, 17 000 famiglie non hanno notizie dei loro cari, alcuni mezzi di informazione sono stati vietati, censurati dalle autorità, vari giornalisti sono stati arrestati, il potere giudiziario è stato strumentalizzato a fini politici, i servizi segreti sono onnipresenti, sono state adottate misure discriminatorie contro migliaia di rifugiati, in particolare palestinesi, si è fatto uso della tortura malgrado l’adesione del Libano alla Convenzione contro la tortura, la Siria pratica una costante ingerenza nella vita di un paese terzo, vi sono discriminazioni nei confronti delle donne; la lista delle violazioni dei diritti umani è lunga, come si è potuto riferire, in particolare nell’udienza tenutasi in seno alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Tutte le organizzazioni che si battono per la democrazia in questo paese, comunque, appoggiano l’idea di tale accordo di associazione. Questo, onorevoli colleghi, signor Commissario e signor Presidente in carica del Consiglio, dimostra l’immensa speranza suscitata dal presente accordo, oltre all’importanza delle sfide che dobbiamo affrontare per rispondere alle numerose aspettative in questione. La risoluzione proposta, su cui voteremo contemporaneamente all’accordo di associazione, è un testo relativamente completo – e me ne complimento con il relatore – che affronta numerosi problemi ai quali il Libano deve far fronte per svolgere il ruolo che ci aspettiamo da tale paese, al fine di stabilizzare la situazione in tutta la regione. Il gruppo Verde/Alleanza libera europea vi ha debitamente contribuito e, insieme ad altri deputati, desideriamo aggiungere alcuni punti che ci sembrano importanti. Innanzi tutto, vorremmo invitare ed esortare il governo libanese a far rispettare i diritti dei rifugiati, dei migranti e dei richiedenti asilo, che sono presenti sul territorio libanese, e a porre fine a tutte le misure discriminatorie, soprattutto contro i profughi palestinesi. Invitiamo inoltre la Commissione e il Consiglio a chiedere ufficialmente alla Siria e a Israele informazioni sui cittadini libanesi detenuti nei suddetti Stati. Secondo informazioni forniteci da Solidar, il cui portavoce era stato invitato in seno alla commissione per gli affari esteri, Israele terrebbe prigionieri 12 libanesi, mentre 200 cittadini di altri paesi sarebbero detenuti in Siria. A mio giudizio, le Istituzioni europee possono contribuire a far luce su questa vicenda, che influisce pesantemente sulle relazioni della regione. Il gruppo Verde/Alleanza libera europea desidera inoltre richiamare l’attenzione dell’Assemblea sulle pressioni subite dalla stampa libanese. Chiediamo l’assoluto rispetto della libertà di stampa, in tutte le sue forme, in particolare per i giornalisti e i mezzi d’informazione che esprimono critiche sulla politica governativa. Chiediamo che in questo paese siano rispettati i diritti dell’opposizione, alla quale, come tutti sappiamo, è riservato un trattamento estremamente duro. Infine, chiediamo il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei parlamentari libanesi ai lavori dei della futura Assemblea euromediterranea. Si tratta di una condizione imprescindibile se si tiene conto che questo accordo con il Libano è ancora più importante allo scopo di stabilizzare la regione e trovare una soluzione ai problemi del Medio Oriente. Onorevoli colleghi, ripeto che il presente accordo di associazione costituisce una sfida. A mio parere, lo sforzo che ci viene chiesto sarebbe ancor più fruttuoso se avessimo a disposizione tutti i meccanismi con i quali seguire, accompagnare, proporre e valutare regolarmente e seriamente, in particolare, l’attuazione dell’articolo 2 di questo accordo."@it9
"Mr President, as other Members have pointed out: 17 000 families have no news of their loved ones, parts of the media have been banned, censored by the authorities, journalists have been arrested, the courts have been used for political ends, the intelligence services are ubiquitous, discriminatory measures have been taken against thousands of refugees, and Palestinians in particular, torture has been used despite the fact that Lebanon is a signatory to the Convention against torture, Syria has constantly interfered in the life of a third country, there has been discrimination against women; there is a long list of infringements of human rights as reported, in particular at the hearing held within the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy. All the organisations fighting for democracy in this country, however, support the idea of this association agreement. This, ladies and gentlemen, Commissioner and President-in-Office of the Council, goes to show the tremendous hope generated by this agreement, as well as the scale of the challenges we must accept in order to respond to these numerous expectations. The resolution submitted to us on which we shall vote at the same time as the association agreement is a relatively comprehensive text – and I would congratulate the rapporteur on that, moreover – which addresses numerous problems that Lebanon must now face in order to play the role we expect it to play to ensure the stabilisation of the situation throughout the region. The Verts/ALE Group has duly contributed to this and we, together with other Members, in fact, would like to add a few points that we feel are important today. First of all, we would like to invite, to call on the Lebanese Government to ensure respect for the rights of refugees, migrants and asylum seekers, who are present on Lebanese soil, and to cease all kinds of discriminatory measures in particular against Palestinian refugees. We would also like the Commission and the Council to ask Syria and Israel officially for information on Lebanese nationals who are being held in these states. According to the information provided to us by Solidar, whose spokesman, moreover, was invited to the Committee on Foreign Affairs, Israel is allegedly holding 12 Lebanese nationals and 200 nationals of other countries are allegedly being held secretly in Syria. I believe the European institutions can help to shed light on this matter, which weighs heavily on relations within the region. The Verts/ALE Group in the European Parliament would also like to draw the attention of the House to the pressure exerted on the Lebanese press. We call for strict respect for the freedom of the press, in all its forms, moreover, in particular for journalists or other media that criticise government policy. We call for this country to respect the right of the opposition, which we all know receives extremely poor treatment. Lastly, we call for the Members of the Lebanese Parliament to be associated with and play an active part in the work of the fora of the future Euro-Mediterranean assembly. That is clearly a condition if we understand that this agreement with Lebanon is even more important in stabilising the region and finding a solution to the problems in the Middle East. Once again, ladies and gentlemen, this association agreement constitutes a challenge, which we must meet. I believe that its effect would be greater if we were in possession of all the instruments necessary to monitor, follow, propose and assess, regularly and seriously, in particular the implementation of Article 2 of this association agreement."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijn collega’s hebben er al op gewezen: 17.000 families zonder enig nieuws over het lot van hun verwanten, media die hun werk niet kunnen doen omdat de autoriteiten censuur uitoefenen, journalisten die opgepakt worden, een rechterlijke macht die voor politieke doeleinden wordt ingezet, een alomtegenwoordige inlichtingendienst, discriminatie van duizenden vooral Palestijnse vluchtelingen, folteringen – en dat terwijl Libanon het Verdrag tegen foltering heeft ondertekend –, de permanente inmenging van Syrië in Libanese aangelegenheden, discriminatie van vrouwen, enzovoorts. De lijst met schendingen van de mensenrechten is heel erg lang. En dat zijn alleen de schendingen waar we weet van hebben, vooral via hoorzittingen in de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid. Toch staan alle organisaties die zich inzetten voor de democratie in dit land achter dit idee van een associatieovereenkomst. Beste collega’s, mijnheer de commissaris, mijnheer de voorzitter van de Raad: we maken daaruit op dat deze overeenkomst enorme verwachtingen wekt. Het betekent ook dat we iets zullen moeten ondernemen om de zojuist genoemde problemen aan te pakken. Bij de stemming over de associatieovereenkomst zal ook de resolutie die we nu bespreken aan de orde komen. De tekst voor deze resolutie is vrij volledig – en daar wil ik de rapporteur mee gelukwensen. Wij willen graag dat Libanon een rol van betekenis speelt bij het garanderen van de stabiliteit in de regio. Dan zal dit land echter wel een oplossing moeten vinden voor een aantal problemen, en een groot aantal daarvan wordt in onze resolutie vermeld. De Groenen hebben aan deze resolutie een belangrijke bijdrage geleverd. We willen echter een aantal punten toevoegen die ons van belang lijken, en sommige collega’s van andere fracties sluiten zich daarbij aan. Om te beginnen willen we er bij de Libanese regering op aandringen de rechten van alle vluchtelingen, migranten en asielzoekers die zich op Libanees grondgebied bevinden te respecteren. Aan de discriminatie van Palestijnse vluchtelingen moet een einde worden gemaakt. We willen bovendien dat de Commissie en de Raad een officieel verzoek doen aan Syrië en Israël om inlichtingen te verschaffen over de Libanese onderdanen die in deze twee landen worden vastgehouden. Volgens inlichtingen die we van Solidar hebben ontvangen zouden er zich in Israëlische gevangenissen 12 Libanezen bevinden, terwijl Syrië ongeveer 200 Libanese onderdanen gevangen houdt zonder dat toe te geven. De woordvoerder van Solidar was overigens uitgenodigd door de Buitenlandcommissie. De Europese instellingen kunnen er volgens mij toe bijdragen dat er enig licht geworpen wordt op deze kwestie, die de betrekkingen in de regio er niet beter op maakt. De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie wil de aandacht van het Parlement ook vestigen op de druk die er op de Libanese pers wordt uitgeoefend. We eisen dat de vrijheid van alle persmedia gerespecteerd wordt, en dat geldt dus ook voor journalisten en persorganen die kritiek leveren op de Libanese regering. Iedereen weet dat politieke tegenstanders het zwaar te verduren hebben – wij eisen daarom dat ook hun rechten gerespecteerd worden. Tot slot eist onze fractie dat Libanese parlementsleden actief kunnen deelnemen aan het werk van de forums voor de toekomstige Euro-mediterrane Vergadering. Dat is heel belangrijk, als we willen dat deze overeenkomst met Libanon een bijdrage levert aan de stabiliteit in de regio en het vinden van oplossingen voor de problemen in het Midden-Oosten. Beste collega’s, ook deze overeenkomst vertegenwoordigt een uitdaging. Wij moeten die aanvaarden, aangezien deze overeenkomst volgens mij een belofte inhoudt. Zeker als we over de mechanismen zouden beschikken om de naleving van artikel 2 van deze associatieovereenkomst in de gaten te houden en in dat verband voorstellen te doen."@nl2
"Senhor Presidente, como o assinalaram outros colegas: 17 000 famílias sem notícias dos seus parentes, alguns meios de comunicação social proibidos de prosseguir as suas actividades, censurados pelas autoridades, jornalistas detidos, instrumentalização do poder judicial para fins políticos, serviços de informação "omnipresentes", medidas discriminatórias contra milhares de refugiados, nomeadamente, palestinianos, uso da tortura apesar da adesão do Líbano à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, ingerência permanente da Síria na vida de um país terceiro, discriminação em relação às mulheres; é longa a lista das violações dos direitos humanos, tal como foram relatadas, especificamente, na audição que teve lugar na Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa. E no entanto, todas as associações que se batem pela democracia neste país apoiam a ideia deste Acordo de Associação. Uma posição que mostra bem, caros colegas, Senhor Comissário e Senhor Presidente em exercício do Conselho, a imensa esperança que o presente Acordo suscita, assim como a dimensão dos desafios que temos pela frente para responder a estas múltiplas expectativas. A resolução que hoje nos é apresentada e que será submetida a votação ao mesmo tempo que o Acordo de Associação é um texto relativamente completo - felicito, aliás, o relator pelo seu trabalho -, que aborda vários dos problemas a que o Líbano terá de fazer face para ter um papel, que esperamos que assuma, no sentido de garantir a estabilização da situação em toda a região. O Grupo dos Verdes/ALE deu o seu devido contributo para que assim fosse, mas gostaríamos, aliás em conjunto com outros colegas, de acrescentar alguns pontos que, actualmente, nos parecem importantes. Gostaríamos, em primeiro lugar, de convidar, de apelar ao Governo libanês para que garanta o respeito dos direitos dos refugiados, dos migrantes, dos requerentes de asilo, que vivem em solo libanês, e acabe com todas medidas discriminatórias, em especial contra os refugiados palestinianos. Gostaríamos também que a Comissão e o Conselho solicitassem, oficialmente, à Síria e a Israel informações sobre os cidadãos libaneses que se encontram detidos nesses Estados. Segundo as informações que nos foram transmitidas por Solidar, cujo porta-voz foi, aliás, convidado a estar presente na Comissão dos Assuntos Externos, Israel deterá 12 libaneses e existem outros 200 cidadãos que estarão secretamente detidos na Síria. As Instituições europeias podem, na minha opinião, ajudar a esclarecer este que ensombra as relações na região. O Grupo dos Verdes/ALE ao Parlamento Europeu gostaria também de chamar a atenção da Assembleia para as pressões exercidas sobre a imprensa libanesa. Apela ao estrito respeito pela liberdade de imprensa, em todas as suas formas e, em especial, no que se refere aos jornalistas ou outros meios de comunicação que emitam críticas sobre a política governamental. Apela ao respeito nesse país pelos direitos da oposição que, como todos nós sabemos, são extremamente negligenciados. Por último, apela aos membros do Parlamento libanês para se associarem e participarem activamente nos trabalhos dos da futura Assembleia Euromediterânica. Essa é, evidentemente, uma condição se consideramos que o presente Acordo com o Líbano representa uma mais-valia para a estabilização da região e a definição de uma solução para os problemas do Médio Oriente. Caros colegas, mais uma vez, este Acordo de Associação constitui um desafio. Considero que o que nos é exigido, no meu entender, seria mais profícuo se dispuséssemos de todos esses mecanismos que nos permitiriam seguir, acompanhar, propor, avaliar regularmente e com seriedade, em especial a aplicação do artigo 2º do referido Acordo de Associação."@pt11
"Herr talman! Våra kolleger påminde oss nyss om att 17 000 familjer saknar besked om vad som hänt deras närmaste, att medierna förhindras att arbeta och censureras av myndigheterna, att journalister fängslas, att den dömande makten används som ett verktyg för att uppnå politiska syften, att underrättelsetjänstens inflytande finns överallt, att tusentals flyktingar utsätts för diskriminering, främst palestinier, att tortyr används trots att Libanon anslutit sig till konventionen mot tortyr, att Syrien utan uppehåll fortsätter sin inblandning i ett tredje lands angelägenheter, att kvinnor diskrimineras. Listan över rapporterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna är lång. Mycket av detta framkom vid den utfrågning som anordnades i utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik. Och likväl stöder alla de organisationer som kämpar för demokrati i detta land idén med detta associeringsavtal. Kära kolleger, herr kommissionär och herr rådsordförande! Det säger något om de enorma förväntningar som knyts till detta avtal, och samtidigt om vidden av de utmaningar vi måste anta för att kunna uppfylla dessa vitt spridda förväntningar. Det resolutionsförslag som har lagts fram för oss, och som vi kommer att rösta om tillsammans med associeringsavtalet, är en relativt heltäckande text – jag vill för övrigt gratulera föredraganden till detta – och tar upp många problem som Libanon i dag måste lösa för att kunna spela den roll vi förväntar oss att landet skall spela för att stabilisera situationen i hela regionen. Gruppen De gröna har vederbörligen bidragit till detta och vi vill komplettera med några punkter som vi i dag finner viktiga, för övrigt tillsammans med andra kolleger. Först och främst vill vi uppmana den libanesiska regeringen att se till att rättigheterna för de flyktingar, gästarbetare och asylsökande som befinner sig på libanesisk mark respekteras, och upphöra med all diskriminering, i första hand av palestinska flyktingar. Vi vill även att kommissionen och rådet officiellt skall begära att Syrien och Israel lämnar upplysningar om libanesiska medborgare som finns fängslade i dessa länder. Enligt de uppgifter som har rapporterats av Solidar, vars talesman för övrigt var inbjuden till utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik, skall 12 libaneser sitta fängslade i Israel och 200 andra medborgare i hemlighet hållas fängslade i Syrien. Enligt min mening kan EU:s institutioner hjälpa till att kasta ljus över denna fråga, som utgör en belastning för förbindelserna i regionen. Gruppen De gröna i parlamentet vill även uppmärksamma kammaren på de påtryckningar den libanesiska pressen utsätts för. Vi kräver att pressens frihet respekteras fullt ut, i alla dess former, särskilt vad gäller journalister och andra medier som uttrycker kritik mot regeringens politik. Vi kräver att detta land respekterar de oppositionellas rättigheter – alla vet att oppositionella behandlas mycket illa. Slutligen kräver vi att ledamöter av det libanesiska parlamentet skall knytas till och aktivt delta i arbetet i forumen för den framtida parlamentariska EU-Medelhavsförsamlingen. Detta är givetvis en förutsättning om vi vill ge större tyngd åt detta avtal med Libanon, för att stabilisera regionen och hitta en lösning på problemen i Mellanöstern. Kära kolleger! Jag upprepar att detta associeringsavtal innebär en utmaning. Det är en nödvändighet vi ställs inför, och som jag ser det skulle den bli än mer fruktbar om vi äntligen fick tillgång till alla mekanismer som gör det möjligt att följa upp, komplettera, föreslå och fortlöpande och seriöst utvärdera i första hand genomförandet av artikel 2 i detta associeringsavtal."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph