Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-15-Speech-3-144"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030115.7.3-144"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Graças às políticas dos Estados-Membros, a UE beneficia de sistemas de saúde claramente excepcionais no plano mundial. Mas, nem por isso, assume menor relevo o imperativo permanente de proteger aqueles que são especialmente vulneráveis ou se deparam com graves dificuldades financeiras face aos altos custos de tratamentos. É nessa perspectiva que são estratégicos os propósitos da Comunicação da Comissão, em ordem a garantir a acessibilidade, a qualidade e a viabilidade financeira no tocante aos cuidados de saúde para os idosos. É que o facto de a organização dos sistemas de cuidados de saúde, o seu financiamento e planeamento competirem aos Estados-membros não obsta à cooperação comunitária nas políticas dirigidas às questões do envelhecimento, em particular no domínio da saúde – antes a partilha de experiências e soluções poderá contribuir para a desejável coesão social. Apoiei totalmente este relatório, que incorporou, aliás, relevantes contributos do parecer do colega Mussa (do grupo UEN), nomeadamente quanto: ao reconhecimento do papel importante dos prestadores de cuidados de saúde, à proposta de financiamento comunitário para determinados projectos de formação e à questão dos maus-tratos sobre pessoas de idade. Por último, é de sublinhar a necessidade de uma “Nova Atitude” com respeito aos idosos, encarando-os como um importante recurso novo a valorizar e não como um fardo social. Nos últimos cinquenta anos a esperança de vida média quase duplicou. Com isso nasceu um mundo novo. Através de melhores níveis de protecção, é a Europa e os europeus que beneficiarão extraordinariamente do enorme manancial de sabedoria, experiência e conhecimentos que é capital precioso dos mais velhos."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Takket være medlemsstaternes politik nyder EU godt af sundhedsvæsener, der er klart exceptionelle på verdensplan. Det betyder imidlertid ikke, at der skal ydes en mindre indsats for at beskytte dem, der er særlig sårbare, eller som har meget vanskeligt ved at udrede de høje udgifter, som behandlingerne måtte indebære. I dette perspektiv er det strategiske forslag, som Kommissionens stiller i sin meddelelse om at sikre adgang, kvalitet og økonomisk bæredygtighed i sundhedsplejen for ældre. Det forhold, at sundhedsvæsenerne alene organiseres, finansieres og planlægges af medlemsstaterne, er ikke til hinder for et politisk samarbejde i Fællesskabet omkring aldringsproblemerne, navnlig på sundhedsområdet - tværtimod vil udveksling af erfaringer og løsninger kunne bidrage til den ønskede sociale samhørighed. Jeg har fuldt ud støttet denne betænkning, der i øvrigt har medtaget relevante bidrag fra hr. Mussas udtalelse (fra UEN-Gruppen) især med hensyn til anerkendelsen af sundhedstjenesteydernes vigtige rolle, forslaget om fællesskabsfinansiering af bestemte uddannelsesprojekter og spørgsmålet om mishandling af ældre. Til slut bør fremhæves behovet for en "ny holdning" til de ældre, der betragter dem som en vigtig ny ressource, der skal værnes om, og ikke som en social byrde. I de sidste 50 år er den forventede levealder næsten fordoblet. Det har betydet en ny verden. Gennem et bedre beskyttelsesniveau vil Europa og europæerne komme til at drage gigantiske fordele af den enorme kilde til viden, erfaring og kundskaber, som er de ældres mest værdifulde kapital."@da1
". Dank der Politik der Mitgliedstaaten bestehen in der EU gemessen an der übrigen Welt wirklich hervorragende Gesundheitssysteme. Dessen ungeachtet sollte man aber nicht außer Acht lassen, dass es stets auch diejenigen zu schützen gilt, die besonders schutzbedürftig sind oder sich wegen der hohen Behandlungskosten in ernsten finanziellen Schwierigkeiten befinden. Unter diesem Blickwinkel sind die Vorschläge in der Mitteilung der Kommission im Hinblick auf die Sicherung der Zugänglichkeit, Qualität und Finanzierbarkeit der Gesundheitsversorgung für alte Menschen von strategischer Bedeutung. Der Umstand, dass die Organisation des Gesundheitswesens, seine Finanzierung und Planung Sache der Mitgliedstaaten ist, stellt kein Hindernis für eine Zusammenarbeit der Gemeinschaft bei Maßnahmen im Bereich der Alterung, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, dar. Vielmehr kann der Austausch von Erfahrungen und Lösungen zur angestrebten sozialen Kohäsion beitragen. Ich habe diesen Bericht vorbehaltlos unterstützt, der in der Tat wertvolle Beiträge aus der Stellungnahme von Herrn Mussa (von der UEN-Fraktion) enthält, insbesondere zur Anerkennung der wichtigen Rolle der Träger des Gesundheitswesens, zum Vorschlag der Gemeinschaftsfinanzierung von bestimmten Ausbildungsvorhaben und zur Frage der Misshandlung von alten Menschen. Abschließend möchten wir die Notwendigkeit einer „Neuen Einstellung“ gegenüber alten Menschen betonen, indem wir sie als wichtige neue Ressource würdigen und nicht als gesellschaftliche Belastung sehen. In den letzten fünfzig Jahren hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung fast verdoppelt. Damit entstand eine völlig neue Welt. Durch ein höheres Schutzniveau werden Europa und die Europäer enorm von dem reichen Wissens-, Erfahrungs- und Kenntnisschatz profitieren, der das wertvolle Kapital der alten Menschen bildet."@de7,7
". Ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται στα κράτη μέλη, η ΕΕ επωφελείται από σαφώς εξαίρετα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραβλέψουμε τη συνεχή ανάγκη προστασίας των ατόμων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ή που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας του υψηλού κόστους της θεραπείας. Με βάση το συγκεκριμένο υπόβαθρο, οι προτάσεις που εμπεριέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής έχουν στρατηγική σημασία για τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης, της ποιότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας, από την άποψη της υγειονομικής περίθαλψης των ηλικιωμένων. Το γεγονός ότι η οργάνωση των συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η χρηματοδότηση και ο σχεδιασμός τους εναπόκεινται στην ευθύνη των κρατών μελών δεν αποτελεί φραγμό για την κοινοτική συνεργασία στα θέματα της γήρανσης, και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Αντίθετα, η ανταλλαγή εμπειριών και λύσεων θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής που θέλουμε να αποκτήσουμε. Υποστήριξα πλήρως την έκθεση αυτή, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει και την πολύτιμη συμβολή της γνωμοδότησης που εκπόνησε ο κ. Mussa της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, τουλάχιστον όσον αφορά τον σημαντικό ρόλο των παροχέων υγειονομικών υπηρεσιών, την πρόταση σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης και την ιατρική μέριμνα των ηλικιωμένων. Τέλος, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στην ανάγκη για μια “Νέα Αντιμετώπιση” των ηλικιωμένων, και να τους θεωρήσουμε ως έναν σημαντικό νέο πόρο τον οποίο θα πρέπει να βλέπουμε με στοργή – και όχι σαν βάρος στην κοινωνία. Το προσδόκιμο επιβίωσης έχει σχεδόν διπλασιαστεί κατά την τελευταία πεντηκονταετία, γεγονός που έχει δημιουργήσει έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Με τη βελτίωση των επιπέδων πρόνοιας, η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι θα ωφεληθούν υπέρμετρα από τον τεράστιο πλούτο της σοφίας, της εμπειρίας και της γνώσης, από το πολύτιμο δηλαδή κεφάλαιο που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι."@el8
". As a result of the Member States’ policies, the EU is benefiting from clearly exceptional health systems compared to the rest of the world. This does not mean, however, that the ongoing need to protect those who are particularly vulnerable or who have serious financial difficulties due to the high cost of treatment should be overlooked. Against this backdrop, the proposals contained in the Commission Communication are of strategic importance to guaranteeing accessibility, quality and financial viability with regard to healthcare for the elderly. The fact that the organisation of healthcare systems, their funding and planning are the responsibility of the Member States is not a barrier to Community cooperation in policies on issues of ageing, in particular in the field of health. Instead, the sharing of experiences and solutions could help to achieve the social cohesion that we wish to see. I have fully supported this report, which has, in fact, incorporated valuable contributions from the opinion delivered by Mr Mussa of the UEN Group, not least with regard to: recognising the important role of healthcare providers, the proposal for Community funding for various training projects and the issue of ill treatment of the elderly. Lastly, we should emphasise the need for a ‘New Attitude’ with respect to the elderly, seeing them as an important new resource that should be cherished – not as a burden on society. Life expectancy has almost doubled in the last fifty years, which has created a completely different world. Through better levels of protection, Europe and the Europeans will benefit enormously from the huge wealth of wisdom, experience and knowledge that is the valuable capital of the elderly."@en3
". Gracias a las políticas de los Estados miembros, la Unión Europea se beneficia de sistemas sanitarios claramente excepcionales en comparación con los del resto del mundo. Sin embargo, esto no significa que deba pasarse por alto la necesidad de proteger a quienes son particularmente vulnerables o a quienes tienen graves dificultades económicas a causa del alto coste de los tratamientos. Sobre este telón de fondo, las propuestas formuladas en la Comunicación de la Comisión tienen una importancia estratégica para garantizar la accesibilidad, la calidad y la viabilidad financiera con respecto a la atención sanitaria para las personas mayores. El hecho de que la organización de los sistemas de atención sanitaria, su financiación y planificación sean responsabilidad de los Estados miembros no constituye una barrera a la cooperación de la Comunidad en políticas sobre cuestiones relativas al envejecimiento, en particular en el ámbito de la salud. En su lugar, compartir experiencias y soluciones podría contribuir a lograr la cohesión social que deseamos tener. He apoyado sin reservas este informe, que, de hecho, ha incorporado contribuciones valiosas en opinión del Sr. Mussa, del Grupo UEN, sobre todo en relación con: el reconocimiento de la importante función de los proveedores de asistencia sanitaria, la propuesta de financiación de la Comunidad para varios proyectos de formación y la cuestión de los malos tratos a las personas mayores. Por último, habría que hacer hincapié en la necesidad de una «nueva actitud» con respecto a las personas de edad avanzada, considerándolos un nuevo recurso importante que debería valorarse, y no una carga para la sociedad. La esperanza de vida casi se ha duplicado en los últimos cincuenta años, dando lugar a un mundo completamente diferente. Mediante mejores niveles de protección, Europa y los europeos se beneficiarán enormemente de una sabiduría, una experiencia y unos conocimientos abundantes que constituyen el valioso capital de las personas mayores."@es12
". Jäsenvaltioiden politiikan ansiosta EU:ssa on käytössä muuhun maailmaan verrattuna selvästi poikkeukselliset terveydenhuoltojärjestelmät. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi sivuutettava nykyinen tarve suojella niitä, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tai joilla on vakavia taloudellisia vaikeuksia korkeiden hoitokustannusten vuoksi. Tätä taustaa vasten komission tiedonantoon sisältyvät ehdotukset ovat strategisesti tärkeitä pyrittäessä takaamaan vanhusten terveydenhuollon saatavuus ja laatu sekä taloudellinen kestävyys. Se, että terveydenhuoltojärjestelmien järjestäminen, rahoitus ja suunnittelu ovat jäsenvaltioiden vastuulla, ei estä yhteisöä tekemästä yhteistyötä ikääntymiseen liittyvissä toimissa erityisesti terveyden alalla. Sen sijaan kokemusten ja ratkaisujen jakaminen voisi edistää toivomamme sosiaalisen yhteenkuuluvuuden syntymistä. Annoin täyden tukeni tälle mietinnölle, johon UEN-ryhmään kuuluva jäsen Mussa on vaikuttanut merkittävästi omilla käsityksillään, jotka koskevat seuraavia seikkoja: terveydenhuoltoalan toimijoiden merkittävän roolin tunnustaminen, ehdotus useiden koulutusohjelmien rahoittamisesta yhteisön varoista ja vanhusten huonon kohtelun parantaminen. Lopuksi on korostettava sitä, että tarvitaan "uutta asennoitumista" vanhuksiin, sitä, että heidät nähdään merkittävänä uutena voimavarana, jolle on syytä antaa arvoa, eikä taakkana yhteiskunnalle. Elinikäodote on lähes kaksinkertaistunut 50:n viime vuoden aikana, mikä on synnyttänyt kokonaan toisenlaisen maailman. Paremman turvan avulla Eurooppa ja eurooppalaiset hyötyvät valtavasti vanhusten arvokkaaksi pääomaksi laskettavasta runsaasta viisaudesta, kokemuksesta ja tiedosta."@fi5
". Grâce aux politiques des États membres, l'UE jouit de systèmes de santé tout à fait exceptionnels au niveau mondial. Mais il n'en demeure pas moins essentiel de protéger constamment ceux qui sont particulièrement vulnérables ou qui sont confrontés à des difficultés financières face aux coûts élevés des traitements. C'est dans cette perspective que les propositions de la Commission sont stratégiques si l'on veut garantir l'accessibilité, la qualité et la viabilité financière en ce qui concerne les soins de santé pour les personnes âgées. Le fait que l'organisation des systèmes de soins de santé, leur financement et leur planification relèvent de la compétence des États membres n'empêche pas la coordination communautaire des politiques en matière de vieillissement, en particulier en ce qui concerne la santé. Au contraire, le partage d'expériences et de solutions pourra contribuer à la souhaitable cohésion sociale. J'ai soutenu sans réserve ce rapport qui, en outre, a incorporé certaines contributions pertinentes du rapporteur pour avis, M. Mussa (du groupe UEN), notamment en ce qui concerne : la reconnaissance du rôle fondamental du personnel de santé, la proposition de financement communautaire de certains projets de formation ainsi que la question des mauvais traitements infligés aux personnes âgées. Enfin, force est de souligner la nécessité d'adopter une "nouvelle attitude" envers les personnes âgées, les considérant comme une importante nouvelle ressource qu'il faut valoriser et non comme un fardeau pour la société. L'espérance de vie moyenne a presque doublé ces cinquante dernières années. Un monde nouveau en est né. Grâce à de meilleurs niveaux de protection, l'Europe et ses citoyens bénéficieront d'un gigantesque puits de science, d'expérience et de connaissances qu'est le capital précieux des plus âgés."@fr6
"In seguito alle politiche condotte dagli Stati membri, l’Unione europea dispone di sistemi sanitari senza dubbio eccezionali rispetto a quelli del resto del mondo. Questo non significa tuttavia che si debba trascurare la necessità permanente di tutelare coloro che sono particolarmente vulnerabili o che hanno gravi difficoltà finanziarie dovute al costo elevato delle cure mediche. In questo contesto, le proposte contenute nella comunicazione della Commissione rivestono un’importanza strategica per garantire l’accessibilità, la qualità e la sostenibilità finanziaria dei servizi sanitari per gli anziani. Il fatto che l’organizzazione dei sistemi sanitari, il loro finanziamento e la loro programmazione siano di competenza degli Stati membri non costituisce un ostacolo alla cooperazione comunitaria nell’elaborazione di politiche volte a far fronte ai problemi inerenti all’invecchiamento, in particolare nel settore sanitario. La condivisione delle esperienze e delle soluzioni potrebbe invece contribuire a realizzare la coesione sociale da noi auspicata. Ho dato tutto il mio sostegno alla relazione in esame, che in effetti include il valido contributo del parere espresso dall’onorevole Mussa del gruppo UEN, non ultimo per quanto riguarda il riconoscimento del ruolo importante svolto dai fornitori di servizi sanitari, la proposta di un finanziamento comunitario per i vari progetti di formazione e la questione dei maltrattamenti di cui gli anziani possono essere vittime. Infine, occorre sottolineare la necessità di adottare un “nuovo atteggiamento” nei confronti degli anziani, considerandoli una nuova e importante risorsa che dev’essere coltivata, non un peso per la società. L’aspettativa di vita è quasi raddoppiata negli ultimi cinquant’anni e, di conseguenza, si è venuto a creare un mondo completamente diverso. Grazie a livelli di protezione più elevati, l’Europa e gli europei potranno trarre enormi vantaggi dall’enorme capitale di saggezza, esperienza e conoscenza che costituisce il prezioso patrimonio degli anziani."@it9
". As a result of the Member States’ policies, the EU is benefiting from clearly exceptional health systems compared to the rest of the world. This does not mean, however, that the ongoing need to protect those who are particularly vulnerable or who have serious financial difficulties due to the high cost of treatment should be overlooked. Against this backdrop, the proposals contained in the Commission Communication are of strategic importance to guaranteeing accessibility, quality and financial viability with regard to healthcare for the elderly. The fact that the organisation of healthcare systems, their funding and planning are the responsibility of the Member States is not a barrier to Community cooperation in policies on issues of ageing, in particular in the field of health. Instead, the sharing of experiences and solutions could help to achieve the social cohesion that we wish to see. I have fully supported this report, which has, in fact, incorporated valuable contributions from the opinion delivered by Mr Mussa of the UEN Group, not least with regard to: recognising the important role of healthcare providers, the proposal for Community funding for various training projects and the issue of ill treatment of the elderly. Lastly, we should emphasise the need for a ‘New Attitude’ with respect to the elderly, seeing them as an important new resource that should be cherished – not as a burden on society. Life expectancy has almost doubled in the last fifty years, which has created a completely different world. Through better levels of protection, Europe and the Europeans will benefit enormously from the huge wealth of wisdom, experience and knowledge that is the valuable capital of the elderly."@lv10
". Dankzij het beleid van de lidstaten beschikt de EU over gezondheidsstelsels die uitzonderlijk zijn in de wereld. Desalniettemin wordt niet altijd voldoende aandacht besteed aan de noodzakelijke permanente bescherming van degenen die bijzonder kwetsbaar zijn of die gezien de hoge kosten van de behandelingen met ernstige financiële problemen kampen. De voorstellen die de Commissie in de mededeling presenteert zijn dan ook van strategisch belang om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg voor ouderen te waarborgen. Organisatie, financiering en planning van de gezondheidszorg vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten, maar dit neemt niet weg dat met betrekking tot kwesties die verband houden met de vergrijzing, en met name de gezondheidszorg, samenwerking op communautair niveau mogelijk is. Het is veeleer zo dat de uitwisseling van ervaringen en oplossingen ertoe kan bijdragen de nagestreefde sociale cohesie te versterken. Ik sta voor honderd procent achter dit verslag, waarin overigens belangrijke bijdragen uit het advies van onze collega Mussa (lid van de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten) zijn opgenomen. Dit betreft vooral de erkenning van de belangrijke rol van het personeel in de gezondheidssector, het voorstel inzake communautaire financiering van bepaalde opleidingsprojecten en het vraagstuk van de mishandeling van ouderen. Ten slotte zij erop gewezen dat ten aanzien van oudere mensen een “nieuwe kijk” vereist is. Zij moeten niet als sociale last worden gezien, maar als een nieuw, belangrijk menselijk potentieel waarvan de inbreng moet worden vergroot. De afgelopen vijftig jaar is de gemiddelde levensverwachting bijna verdubbeld. Hierdoor is een geheel nieuwe wereld ontstaan. Een betere bescherming maakt het mogelijk dat Europa en de Europeanen buitengewoon kunnen profiteren van de enorme rijkdom aan kennis, ervaring en knowhow van de oudere mensen."@nl2
"Tack vare medlemsstaternas politik har EU klart exceptionella hälsovårdssystem på ett internationellt plan. Men det är ändå en ständig uppgift att skydda dem som är särskilt sårbara eller har allvarliga ekonomiska svårigheter för att klara de höga behandlingskostnaderna. I detta perspektiv är förslagen i kommissionens meddelande – som syftar till att ge tillgång, kvalitet och ekonomiska möjligheter till hälsovård för de äldre – strategiska. Att organisationen av hälsovårdssystemen, dess finansiering och planering är medlemsstaternas sak hindrar inte ett gemenskapssamarbete i äldrevårdspolitiken, särskilt när det gäller hälsan, tvärtom kan ett utbyte av erfarenheter och lösningar bidra till den önskvärda ekonomiska och sociala sammanhållningen. Jag stödde helt detta betänkande, som för övrigt införlivade viktiga bidrag från vår kollega Mussa (från UEN-gruppen), nämligen angående erkännandet av den viktiga roll som spelas av de som utför hälsovården, förslaget till gemensam finansiering av vissa utbildningsprojekt och frågan om misshandel av äldre. Slutligen bör vi framhålla behovet av en ”Ny inställning” när det gäller de äldre för att se dem som en viktig ny resurs att värdera och inte som en social börda. De senaste 50 åren har den genomsnittliga medellivslängden nästan fördubblats. Därigenom föddes en ny värld. Genom bättre skydd kan Europa och européerna dra nytta av den enorma kunskapsmängd, erfarenhet och kännedom som är ett värdefullt kapital hos de äldsta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph