Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-15-Speech-3-083"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vi har röstat mot Europaparlamentets resolution om invandrings- och asylpolitik, framför allt för att man där på flera ställen angriper rådet, som anklagas för att ”obstruera framstegen” i antagandet av texter. Man skall veta att det i själva verket försiggår en strid mellan två sätt att se på invandringspolitiken. De medlemsstater som samlas i rådet försöker att hävda ett (relativt) restriktivt synsätt, medan kommissionen hela tiden lägger fram mycket ”öppnare” förslag. Man skulle kunna tro att de inspirerats av tanken att invandrarnas och flyktingarnas rättigheter är överordnade EU-medborgarnas rätt till säkerhet. Europaparlamentet visar här tydligt på vilken sida man står. Vidare kräver man uttryckligen att parlamentet snarast skall anta slapphänta förslag från kommissionen om återförening av familjer och rättigheter för varaktigt bosatta invandrare. Man påpekar till och med att dessa rättigheter ”så långt som möjligt skall närma sig EU-medborgarnas rättigheter”. Enligt Nicefördraget (som beslutades av ländernas regeringar!) skall dessa frågor tyvärr snart avgöras genom beslut med kvalificerad majoritet i rådet. Det blir ännu ett trumfkort för kommissionen när den vill driva igenom sina förslag."@sv13
lpv:translated text
"Vi har stemt mod Europa-Parlamentets beslutningsforslag om indvandrings- og asylpolitikken, navnlig fordi den gentagne gange angriber Rådet og beskylder det for at forhindre, at der sker fremskridt vedrørende vedtagelse af teksterne. Faktisk skal man være klar over, at der her er tale om en kamp mellem to opfattelser af indvandringspolitikken. De lande, der er repræsenteret i Rådet, forsøger at gøre en relativ restriktiv opfattelse gældende, mens Kommissionen konstant stiller mere åbne forslag, der tilsyneladende er inspireret af tanken om, at indvandreres og flygtninges rettigheder kommer før retten til sikkerhed for borgerne i de europæiske lande. Europa-Parlamentet viser på denne måde helt klart, hvilken side det hører til. For øvrigt opfordrer det udtrykkeligt til en hurtig vedtagelse af Kommissionens slappe forslag vedrørende familiesammenføring og rettighederne for flygtninge med længerevarende ophold, og det præciserer endda, at disse rettigheder "i så høj grad som muligt bør tilpasses rettighederne for de europæiske borgere". Desværre forudsættes det i Nice-traktaten - som landenes regeringer ønskede! - at disse spørgsmål snart vil blive afgjort med kvalificeret flertal i Rådet, hvilket vil være endnu en fordel for Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af dens forslag."@da1
lpv:translated text
". Wij hebben tegen de resolutie van het Europees Parlement over het immigratie- en asielbeleid gestemd, vooral omdat daarin de Raad meermalen aangevallen wordt en beschuldigd wordt van het ‘belemmeren van de voortgang’ bij het aannemen van de teksten. In werkelijkheid hebben we hier te maken met een strijd tussen twee opvattingen over het immigratiebeleid: de lidstaten proberen in het kader van de Raad een (relatief) restrictief beleid in te voeren, terwijl de Commissie voortdurend met veel vrijere voorstellen komt, die wel geïnspireerd lijken door de gedachte dat de rechten van immigranten en vluchtelingen vóór het recht op veiligheid van de Europese burgers gaan. Het Europees Parlement laat hier duidelijk zien aan welke kant het staat. Bovendien vraagt het expliciet om snelle goedkeuring van de lakse voorstellen van de Commissie inzake gezinshereniging en de rechten van langdurig verblijvende immigranten, waarbij het zelfs aangeeft dat deze rechten ‘zo dicht mogelijk in de buurt moeten komen van die van de Europese burgers’. Helaas voorziet het Verdrag van Nice (gewild door de nationale regeringen!) erin dat over dit soort kwesties in de Raad binnenkort besloten wordt bij gekwalificeerde meerderheid: opnieuw een factor die in het voordeel werkt van de Commissie als het erom gaat haar voorstellen goedgekeurd te krijgen."@nl2
lpv:translated text
"Καταψηφίσαμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, κυρίως διότι επιτίθεται επανειλημμένα στο Συμβούλιο, κατηγορώντας το ότι “παρεμποδίζει την πρόοδο” στην έγκριση των κειμένων. Στην πραγματικότητα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εδώ διεξάγεται μια πάλη ανάμεσα σε δύο αντιλήψεις για την πολιτική μετανάστευσης: τα κράτη που συνέρχονται σε επίπεδο Συμβουλίου προσπαθούν να κατισχύσει μια (σχετικά) περιοριστική αντίληψη, ενώ η Επιτροπή θέτει συνεχώς προς συζήτηση προτάσεις πολύ πιο ανοιχτές, εμπνεόμενες, θα λέγαμε, από την ιδέα ότι τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων υπερισχύουν του δικαιώματος των πολιτών των χωρών της Ευρώπης στην ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει εδώ καθαρά με ποια πλευρά συντάσσεται. Άλλωστε, ζητεί ρητώς την ταχεία ψήφιση των χαλαρών προτάσεων της Επιτροπής σε σχέση με την οικογενειακή επανένωση και τα δικαιώματα των μεταναστών κατοίκων μακροπρόθεσμης παραμονής, αναφέροντας μάλιστα συγκεκριμένα ότι αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να είναι “όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς εκείνα των ευρωπαίων πολιτών”. Δυστυχώς, η Συνθήκη της Νίκαιας (που τη θέλησαν οι κυβερνήσεις των κρατών) προβλέπει ότι αυτά τα ζητήματα θα αποφασίζονται πλέον με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο: άλλος ένας παράγοντας που βοηθά την Επιτροπή να εξασφαλίζει την έγκριση των προτάσεών της."@el8
lpv:translated text
". We voted against the European Parliament’s resolution on immigration and asylum policy in particular because it attacks the Council several times, accusing it of ‘‘obstructing progress’’ in the adoption of the texts. In reality, what we have here is a struggle between two concepts of immigration policy: the States meeting in the Council are trying to push through a (relatively) restrictive concept, whereas the Commission is constantly putting much more open proposals on the table, which might be said to be based on the idea that the rights of immigrants and refugees take precedence over the right of the citizens of the countries of Europe to security. The European Parliament is clearly showing here whose side it is on. Moreover, it is explicitly calling for the speedy adoption of the Commission’s lax proposals on allowing immigrants’ families to join them and the rights of long term resident immigrants, even going so far as to say that those rights must be ‘as close as possible to those of European citizens’. Unfortunately, the Treaty of Nice (which the governments of the States wanted) provides that these questions will soon be settled by qualified majority in the Council: that will be another factor in the Commission’s favour, to get its proposals adopted."@lv10
lpv:translated text
". Äänestimme Euroopan parlamentin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskevaa päätöslauselmaa vastaan erityisesti siksi, että siinä hyökätään useita kertoja neuvostoa vastaan syyttäen sitä "kehityksen estämisestä" tekstejä hyväksyttäessä. Tosiasiassa tässä on kyse kahden erilaisen maahanmuuttopoliittisen käsityksen välisestä kilpailusta: neuvostossa kokoontuvat valtiot pyrkivät saamaan läpi (suhteellisen) rajoittavan käsityksen, kun taas komissio jättää jatkuvasti käsiteltäväksi paljon avoimempia ehdotuksia, joiden voitaisiin sanoa perustuvan siihen, että maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeudet asetetaan Euroopan maiden kansalaisille kuuluvan turvallisuutta koskevan oikeuden edelle. Euroopan parlamentti osoittaa tässä päätöslauselmassa selkeästi kenen puolella se on. Lisäksi se vaatii nimenomaisesti sitä, että on pikaisesti hyväksyttävä komission sallivat ehdotukset, joissa maahanmuuttajien perheiden sallitaan seurata perässä ja jotka koskevat pitkään oleskelleiden maahanmuuttajien oikeuksia ja joissa mennään jopa niin pitkälle, että todetaan, että näiden maahanmuuttajien oikeudet olisi saatettava "mahdollisimman lähelle EU:n kansalaisten oikeuksia". Valitettavasti (valtioiden hallitusten haluaman) Nizzan sopimuksen mukaan näistä kysymyksistä päätetään kohta neuvostossa määräenemmistöpäätöksellä: tämäkin seikka edesauttaa komissiota saamaan ehdotuksensa hyväksytyiksi."@fi5
lpv:translated text
". We voted against the European Parliament’s resolution on immigration and asylum policy in particular because it attacks the Council several times, accusing it of ‘‘obstructing progress’’ in the adoption of the texts. In reality, what we have here is a struggle between two concepts of immigration policy: the States meeting in the Council are trying to push through a (relatively) restrictive concept, whereas the Commission is constantly putting much more open proposals on the table, which might be said to be based on the idea that the rights of immigrants and refugees take precedence over the right of the citizens of the countries of Europe to security. The European Parliament is clearly showing here whose side it is on. Moreover, it is explicitly calling for the speedy adoption of the Commission’s lax proposals on allowing immigrants’ families to join them and the rights of long term resident immigrants, even going so far as to say that those rights must be ‘as close as possible to those of European citizens’. Unfortunately, the Treaty of Nice (which the governments of the States wanted) provides that these questions will soon be settled by qualified majority in the Council: that will be another factor in the Commission’s favour, to get its proposals adopted."@en3
lpv:translated text
". Hemos votado en contra de la resolución del Parlamento Europeo sobre política de inmigración y asilo en particular porque ataca varias veces al Consejo acusándole de «obstruir los avances» en la adopción de los textos. En realidad, lo que aquí tenemos es una lucha entre dos conceptos de política de inmigración: los Estados que se reúnen en el Consejo intentan que se apruebe un concepto (relativamente) restrictivo, mientras que la Comisión no deja de presentar propuestas mucho más abiertas, que podría decirse se basan en la idea de que los derechos de los inmigrantes y refugiados tienen preferencia sobre el derecho a la seguridad de los ciudadanos de los países de Europa. El Parlamento Europeo está demostrando claramente de qué lado está. Además, reclama explícitamente que se aprueben con rapidez las laxas propuestas de permitir a las familias de los inmigrantes que se reúnan con ellos y los derechos de los inmigrantes residentes desde hace mucho tiempo, y va incluso tan lejos como para decir que esos derechos deben ser «lo más parecidos posible a los de los ciudadanos europeos». Sin embargo, el Tratado de Niza (como querían los gobiernos de los Estados) establece que estas cuestiones pronto se resolverán por mayoría cualificada en el Consejo: será otro factor a favor de la Comisión, para conseguir que se aprueben sus propuestas."@es12
lpv:translated text
"Wir haben gegen die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Einwanderungs- und Asylpolitik gestimmt, insbesondere weil sie an mehreren Stellen den Rat angreift und ihm vorwirft, er behindere „diesbezügliche Fortschritte“. Man muss jedoch wissen, dass hier ein Kampf zwischen zwei verschiedenen Auffassungen von Einwanderungspolitik stattfindet: die im Rat versammelten Staaten versuchen, eine (relativ) restriktive Auffassung durchzusetzen, während die Kommission ständig wesentlich offenere Vorschläge auf den Tisch legt, die sozusagen von der Vorstellung ausgehen, dass die Rechte der Einwanderer und Flüchtlinge Vorrang haben vor dem Recht auf Sicherheit der europäischen Bürger. Das Europäische Parlament macht hier ganz deutlich, auf welcher Seite es steht. Im Übrigen befürwortet es ausdrücklich die zügige Verabschiedung der laxen Kommissionsvorschläge zur Familienzusammenführung und zu den Rechten der langfristig aufenthaltsberechtigten Zuwanderer, wobei zusätzlich darauf hingewiesen wird, diese Rechte sollten „soweit wie möglich denen der Unionsbürger angeglichen werden“. Bedauerlicherweise sollen diese Fragen laut Vertrag von Nizza (der von den Regierungen der Staaten gewollt war!) bald mit qualifizierter Mehrheit im Rat entschieden werden, sodass die Kommission ihre Vorschläge in Zukunft noch besser durchsetzen kann."@de7
lpv:translated text
"Votámos contra a resolução do Parlamento Europeu sobre a política de imigração e asilo, especificamente porque critica várias vezes o Conselho, acusando-o de "obstruir constantemente o seu progresso" na adopção dos textos. Na realidade, o que se passa aqui é uma luta entre duas concepções da política de imigração: os Estados reunidos no Conselho tentam fazer prevalecer uma concepção restritiva (relativamente), ao passo que a Comissão avança, constantemente, com propostas bem mais abertas, inspiradas, digamos assim, na ideia de que os direitos dos migrantes e refugiados estão primeiro do que o direito à segurança que assiste aos cidadãos dos países europeus. O Parlamento Europeu mostra aqui bem em que campo se situa. Aliás, apela explicitamente à rápida adopção das propostas laxistas da Comissão sobre a reunificação familiar e os direitos dos migrantes legalmente residentes de longa duração, especificando mesmo que esses direitos devem "tanto quanto possível, ser aproximados dos dos cidadãos da UE". Infelizmente, o Tratado de Nice (que os Governos dos Estados quiseram!) prevê que, em breve, estas questão sejam decididas por maioria qualificada no Conselho: esse será outro factor a favor da Comissão, para fazer aprovar as suas propostas."@pt11
lpv:translated text
"Abbiamo votato contro la risoluzione del Parlamento europeo sulla politica di immigrazione e di asilo, soprattutto perché attacca a più riprese il Consiglio, accusato di “ostacola[re] costantemente l’avanzamento” dell’adozione dei testi. In realtà ci troviamo di fronte a una lotta tra due concezioni della politica dell’immigrazione: gli Stati riuniti in seno al Consiglio cercano di far prevalere una concezione (relativamente) restrittiva, mentre la Commissione presenta incessantemente proposte molto più aperte, ispirate, si potrebbe dire, all’idea che i diritti degli immigrati e dei rifugiati hanno la precedenza sul diritto alla sicurezza dei cittadini dei paesi europei. Il Parlamento europeo mostra chiaramente da quale parte sta. Inoltre, richiede esplicitamente la rapida adozione di proposte infelici da parte della Commissione sul ricongiungimento familiare e sui diritti degli immigrati residenti di lungo periodo, precisando addirittura che questi diritti devono “essere ravvicinati, per quanto possibile, a quelli dei cittadini UE”. Purtroppo il Trattato di Nizza (voluto dai governi degli Stati!) prevede che in merito a dette questioni sia il Consiglio a decidere a maggioranza qualificata: sarà una risorsa in più a favore della Commissione, per fare approvare le sue proposte."@it9
lpv:spoken text
". Nous avons voté contre la résolution du Parlement européen sur la politique d'immigration et d'asile, notamment parce qu'elle attaque à plusieurs reprises le Conseil, accusé de "faire obstacle au progrès" dans l'adoption des textes. En réalité, il faut savoir que se déroule ici une lutte entre deux conceptions de la politique d'immigration : les États réunis au Conseil essaient de faire prévaloir une conception restrictive (relativement), tandis que la Commission met sans cesse sur la table des propositions bien plus ouvertes, inspirées, dirait-on, par l'idée que les droits des immigrés et réfugiés passent avant le droit à la sécurité des citoyens des pays d'Europe. Le Parlement européen montre bien ici dans quel camp il se range. D'ailleurs, il appelle explicitement à l'adoption rapide des propositions laxistes de la Commission sur le regroupement familial et les droits des immigrés résidents de longue durée, précisant même que ces droits doivent "autant que possible s'approcher de ceux des citoyens européens". Malheureusement, le traité de Nice (voulu par les gouvernements des États !) prévoit que ces questions seront bientôt tranchées à la majorité qualifiée au Conseil : ce sera un atout de plus en faveur de la Commission, pour faire adopter ses propositions."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030115.7.3-083"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph