Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-14-Speech-2-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030114.7.2-253"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my compliments to Mr Andria for this report on the Commission communication to Parliament and the Council dealing with policy issues and the future challenges of clearing and settlement in the European Union, the process through which transfer of ownership takes place in a securities market. This communication builds on the Giovannini report of November 2001, which identified many sources of inefficiency in cross-border clearing and settlement arrangements within the European Union. It is essential to manage the potentially high risks of clearing and settlement systems effectively, to ensure the stability of the financial system. With the increased demand for foreign securities since the introduction of the euro, our infrastructure for clearing and settlement of cross-border transactions remains fragmented, resulting in much higher costs than with national transactions. In this report we are presented with proposals to remove the barriers and distortions in the European Union post-trading environment, to create a level playing field between institutions, a common regulatory view and the development of rights of access and choice. Pan-European infrastructures are essential to an integrated financial market, with market participants, regulators and competition authorities all playing a role. We know the European Union has already accepted natural monopolies in certain service areas such as gas, electricity and air traffic control to ensure fair access to all users in the single market. Now the same principle must be applied to post-trading infrastructure. But – and I enter a very strong caveat here – it is very important for the effect of consolidation on competition and financial stability to safeguard prices in what will, de facto, be a less competitive arena. In concentrating the services in one or two main players we must be sure that we do not risk security in the event of institutional collapse. Proper safeguards will be needed. The American model is obviously an attractive template. It is very efficient in its delivery of cost-effective clearing and settlement. But such radical departure from our present systems of up to 20 central security depositories and very different legal frameworks would probably make it very difficult to achieve. While a lot more work is needed prior to any legislative initiative from the Commission – and I welcome Commissioner Bolkestein's offer of a second round of consultation – the Committee on Economic and Monetary Affairs has laid out its stall, proposing separate core settlement services as a user-owned or public service, governed by the rules of non-profit status. It wants a specific directive on clearing, on the one hand, and settlement on the other, laying down common rules on authorisations, supervision and a common framework amongst others. An early step will no doubt be the revision of the investment services directive which provides for the possibility of choice of systems for post-trading activity. There is certainly a long and fraught road ahead, with different banking cultures and legal systems, but there can be no doubt about the bottom line: without provision for efficient cross-border clearing and settlement, the full benefit of an internal market for financial services cannot be realised."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, min kompliment til hr. Andria for hans betænkning om Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om centrale politiske problemstillinger og de fremtidige udfordringer i forbindelse med clearing og afvikling i EU, som er den proces, der fører til, at ejendomsretten overføres på et værdipapirmarked. Denne meddelelse er baseret på Giovannini-betænkningen fra november 2001, som fastlagde mange kilder til ineffektivitet i forbindelse med grænseoverskridende clearings- og afviklingsordninger i EU. Det er vigtigt at styre den potentielt store risiko ved clearings- og afviklingssystemer effektivt for at sikre det finansielle systems stabilitet. Med den øgede efterspørgsel efter udenlandske værdipapirer efter indførelsen af euroen er EU's infrastruktur for clearing og afvikling af grænseoverskridende transaktioner stadig splittet, hvilket betyder, at udgifterne til grænseoverskridende værdipapirtransaktioner er uforholdsmæssigt høje sammenlignet med nationale transaktioner. Betænkningen indeholder forslag til at fjerne begrænsningerne og forvridningerne i EU's post-trade-rammebetingelser, at skabe ensartede konkurrencevilkår mellem institutioner, udformning af en fælles tilsynsmæssig tilgang og udvikling af adgang til og valg af clearings- og afviklingsprocesser. Paneuropæiske infrastrukturer er vigtige for et integreret finansmarked med markedsdeltagere, tilsyns- og konkurrencemyndigheder, som alle skal spille en rolle. Vi ved, at EU allerede har accepteret naturlige monopoler på visse tjenesteydelsesområder, såsom gas, elektricitet og lufttrafikkontrol, for at sikre, at alle brugere får lige adgang hertil på det indre marked. Nu skal det samme princip anvendes på post-trade-infrastrukturen. Men - og jeg kommer med en meget stærk advarsel her - det er meget vigtigt for virkningen af en konsolidering på konkurrencen og den finansielle stabilitet at beskytte priserne i det, der rent faktisk bliver en mindre konkurrencedygtig arena. Ved at koncentrere tjenesteydelserne hos en eller to hoveddeltagere må vi være sikre på, at vi ikke sætter sikkerheden på spil i tilfælde af et institutionelt sammenbrud. Der vil være behov for hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. USA-modellen er tydeligvis en fristende mulighed. Den sikrer omkostningseffektiv clearing og afvikling. Men et sådant radikalt opgør med de nuværende systemer på op til 20 værdipapircentraler og helt andre lovgivningsrammer ville sandsynligvis gøre det meget vanskeligt at opnå dette. Mens der behøves meget mere arbejde, før Kommissionen kan fremsætte et lovinitiativ - og jeg glæder mig over kommissær Bolkesteins tilbud om en anden konsultationsrunde - har Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål foreslået separate brugerejede eller offentlige kerneafviklingstjenester, der styres af reglerne om ikke-profitsøgning. Udvalget ønsker et særskilt direktiv om clearing og et andet direktiv om afvikling, der fastlægger fælles bestemmelser om bl.a. autorisationer, tilsyn og en fælles ramme. Et første skridt vil uden tvivl være en revidering af direktivet om investeringsservice, som giver mulighed for at vælge et bestemt system for transaktioner efter afslutning af handler. Vi har helt sikkert en lang og vanskelig vej foran os med forskellige bankkulturer og lovgivningssystemer, men der kan ikke være tvivl om konklusionen. Hvis der ikke fastsættes bestemmelser for en effektiv grænseoverskridende clearing og afvikling, vil det være umuligt fuldt ud at udnytte fordelene ved et indre marked for finansielle tjenesteydelser."@da1
"Herr Präsident, ich möchte Herrn Andria mein Kompliment aussprechen für seinen Bericht über die Mitteilung der Kommission an das Parlament und den Rat zu wichtigen politischen Fragen und künftigen Herausforderungen in Bezug auf Clearing und Abrechnung in der Europäischen Union, also den Prozess, durch den die Eigentumsübertragung am Wertpapiermarkt erfolgt. Der Mitteilung liegt der Bericht Giovannini von November 2001 zugrunde, in dem die Ursachen für die Ineffizienz der grenzüberschreitenden Clearing- und Abrechnungssysteme in der EU aufgezeigt wurden. Ein effizientes Management der potentiell hohen Risiken der Clearing- und Abrechnungssysteme ist daher wichtig, um die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. Trotz der gestiegenen Nachfrage nach ausländischen Wertpapieren seit Einführung des Euro ist die Infrastruktur der EU für das grenzüberschreitende Clearing und die grenzüberschreitende Abrechnung noch immer fragmentiert. Diese fragmentierte Infrastruktur hat zur Folge, dass die Kosten wesentlich höher sind als im Falle von nationalen Transaktionen. Der Bericht enthält Vorschläge für den Abbau von Hemmnissen und Verzerrungen im nachbörslichen EU-Umfeld, die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen Institutionen, einen gemeinsamen aufsichtsrechtlichen Standpunkt und die Entwicklung von Zugangsrechten und Wahlmöglichkeiten. Gesamteuropäische Infrastrukturen sind für einen integrierten Finanzmarkt von wesentlicher Bedeutung, wobei Marktteilnehmer, Regulierungsbehörden und Wettbewerbsbehörden alle eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen, dass die EU in bestimmten Dienstleistungsbereichen wie der Gas- und Stromversorgung und der Flugverkehrskontrolle bereits eine natürliche Monopolstellung übernommen hat, um allen Nutzern einen fairen Zugang zum Binnenmarkt zu sichern. Jetzt müssen wird dieses Prinzip auf die nachbörsliche Infrastruktur übertragen. Wegen der Wirkung, die die Konsolidierung auf den Wettbewerb und die Finanzstabilität hat, ist es jedoch sehr wichtig – und diese Einschränkung darf nicht unterschätzt werden -, dass die Preise in einem de facto weniger hart umkämpften Bereich geschützt werden. Bei der Konzentration der Dienstleistungen auf ein oder zwei Akteure ist unbedingt darauf zu achten, dass die Sicherheit auch im Falle eines institutionellen Kollapses gewährleistet bleibt. Wir brauchen entsprechende Garantien. Das amerikanische Modell ist natürlich ein attraktives Vorbild. Es ist bezüglich der Leistung eines kostengünstigen Clearing und einer kostengünstigen Abrechnung sehr effizient. Dies würde jedoch einen radikalen Bruch mit unseren derzeitigen Systemen mit ihren bis zu 20 zentralen Wertpapierverwahrstellen erfordern, was auch wegen der verschiedenen Rechtssysteme sehr problematisch wäre. Obwohl es noch viel zu tun gibt, bevor die Kommission eine Gesetzesinitiative vorlegen kann – und ich begrüße an dieser Stelle Herrn Bolkesteins Angebot für eine zweite Konsultationsrunde –, hat der Ausschuss für Wirtschaft und Währung sein Angebot unterbreitet. So schlägt er die getrennte Erbringung von Hauptabrechnungsdienstleistungen von einem im Eigentum der Nutzer stehenden Betrieb vor, der den Regeln der Gemeinnützigkeit unterliegt. Er fordert eine Richtlinie speziell für das Clearing einerseits und die Abrechnung andererseits, die gemeinsame Vorschriften u. a. für Zulassungen, Überwachung und einen gemeinsamen Rahmen festlegt. Ein erster Schritt wäre zweifellos die Revision der Wertpapierdienstleistungs-Richtlinie, die die Möglichkeit bietet, sich in nachbörslichen Aktivitäten für ein System eigener Wahl zu entscheiden. Angesichts unterschiedlicher Bank- und Rechtssysteme ist der vor uns liegende Weg sicher lang und schwierig, aber eines ist klar: Ohne effiziente grenzüberschreitende Clearing- und Abrechnungssysteme können die Vorteile eines Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen nicht voll nutzbar gemacht werden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στον κ. Andria για την έκθεσή του σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα προβλήματα και τις μελλοντικές προκλήσεις της εκκαθάρισης και του διακανονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαδικασία με την οποία η μεταβίβαση ιδιοκτησίας πραγματοποιείται σε μια αγορά τίτλων. Η εν λόγω ανακοίνωση βασίζεται στην έκθεση Giovannini του Νοεμβρίου 2001, στην οποία επισημαίνονται πολλές αιτίες αναποτελεσματικότητας στη διασυνοριακή εκκαθάριση και τον διακανονισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχομένων υψηλών κινδύνων στα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με την αυξημένη ζήτηση ξένων τίτλων από την εισαγωγή του ευρώ και μετά, η υποδομή μας για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των διασυνοριακών συναλλαγών παραμένει κατατμημένη, με αποτέλεσμα πολύ υψηλότερα κόστη από ό,τι στις εθνικές συναλλαγές. Στην υπό συζήτηση έκθεση μας παρουσιάζονται προτάσεις για την εξάλειψη των φραγμών και των στρεβλώσεων που υφίστανται στο περιβάλλον των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού ανάμεσα σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα, για τη διαμόρφωση κοινής ρυθμιστικής προσέγγισης και την ανάπτυξη δικαιωμάτων πρόσβασης και επιλογής. Η διαμόρφωση πανευρωπαϊκών υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για μια ολοκληρωμένη αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων, στην οποία θα διαδραματίζουν ρόλο οι συντελεστές της αγοράς, οι ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποδεχτεί τα φυσικά μονοπώλια σε ορισμένους τομείς υπηρεσιών όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση όλων των χρηστών στην εσωτερική αγορά. Η ίδια αρχή πρέπει πλέον να εφαρμοστεί στην υποδομή επεξεργασίας των συναλλαγών. Ωστόσο – και σε αυτό το σημείο κάνω μια πολύ σημαντική παρέκβαση – είναι πολύ σημαντικό τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης του ανταγωνισμού και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα να διασφαλίσουν τις τιμές σε ένα, εκ των πραγμάτων, λιγότερο ανταγωνιστικό πεδίο. Συγκεντρώνοντας τις υπηρεσίες σε έναν ή δύο βασικούς φορείς, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν διακινδυνεύουμε την ασφάλεια σε περίπτωση μιας θεσμικής κατάρρευσης. Θα απαιτηθούν λοιπόν κατάλληλες διασφαλίσεις. Το αμερικανικό πρότυπο είναι προφανώς ελκυστικό. Είναι πολύ αποτελεσματικό ως προς την οικονομική απόδοση της εκκαθάρισης και του διακανονισμού. Μια τόσο δραστική απομάκρυνση από τα συστήματα που εφαρμόζουμε επί του παρόντος, με έως και 20 κεντρικά αποθετήρια τίτλων και πολύ διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, θα ήταν ενδεχομένως πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Παρόλο που χρειάζεται να γίνει πολύ περισσότερη εργασία πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία από μέρους της Επιτροπής – και χαιρετίζω την προσφορά του Επιτρόπου Bolkestein για έναν δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων – η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής έχει εκθέσει την άποψή της, προτείνοντας ξεχωριστές υπηρεσίες βασικού διακανονισμού ως δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες υπό την κυριότητα των χρηστών, οι οποίες θα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το μη κερδοσκοπικό καθεστώς. Επιθυμεί μια συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με την εκκαθάριση, αφενός, και τον διακανονισμό, αφετέρου, καθορίζοντας κοινούς κανόνες σχετικά με τις εγκρίσεις, την εποπτεία και ένα κοινό πλαίσιο, μεταξύ άλλων. Ένα πρώιμο μέτρο θα ήταν αναμφίβολα η αναθεώρηση της οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής συστήματος επεξεργασίας των συναλλαγών. Ασφαλώς έχουμε μπροστά μας πολύ και δύσκολο δρόμο ακόμα, με διαφορετικές τραπεζικές πρακτικές και νομικά συστήματα, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς τον κοινό παρονομαστή: χωρίς την ύπαρξη αποτελεσματικής διασυνοριακής εκκαθάρισης και διακανονισμού, δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα τα πλήρη οφέλη μιας εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών."@el8
"Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Andria por su informe acerca de la comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre las cuestiones políticas y los desafíos futuros de la compensación y liquidación en la Unión Europea, el proceso a través del que se producen las transacciones en un mercado de valores. Esta comunicación se basa en el informe de Giovannini de noviembre de 2001, que identificaba muchas fuentes de ineficiencia en los mecanismos de compensación y liquidación dentro de la Unión Europea. Es esencial gestionar de forma eficaz los riesgos potencialmente elevados de los sistemas de compensación y liquidación para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Con el aumento de la demanda de valores extranjeros desde la introducción del euro, nuestra infraestructura para la compensación y liquidación de transacciones transfronterizas se mantiene fragmentada, lo que supone unos costes mucho más elevados que en las transacciones nacionales. En este informe se nos presentan propuestas para eliminar las barreras y distorsiones en el entorno de postnegociación en la Unión Europea, para crear igualdad de condiciones entre las instituciones, un marco regulador común y el desarrollo de derechos de acceso y elección. Las infraestructuras paneuropeas son esenciales para un mercado financiero integrado, en el que tanto los agentes del mercado como las autoridades reguladoras y competentes desempeñen una función. Sabemos que la Unión Europea ya ha aceptado monopolios naturales en ciertos ámbitos de los servicios, como el gas, la electricidad y el control del tráfico aéreo, con el fin de garantizar un acceso justo a todos los usuarios en el mercado único. Ahora debe aplicarse el mismo principio a la infraestructura para la fase postnegociación. Sin embargo – y esto es una seria advertencia – es fundamental para el efecto de consolidación en la competencia y la estabilidad financiera, proteger los precios en lo que será, de hecho, un entorno menos competitivo. Al concentrar los servicios en uno o dos agentes principales, debemos asegurarnos de no comprometer la seguridad, en caso de que se produzca un colapso institucional. Se necesitarán unas medidas de protección adecuadas. El modelo norteamericano constituye sin duda un patrón atractivo. Es muy eficiente, ya que permite una compensación y liquidación a bajo coste. Sin embargo, probablemente sería muy difícil conseguir un cambio tan radical con respecto a nuestros sistemas actuales, en los que existen hasta 20 depositarios centrales de valores y marcos legales muy diferentes. A pesar de que se necesita trabajar mucho más en ello antes de que la Comisión pueda plantear ninguna iniciativa legislativa – y, en ese sentido, acojo con satisfacción la oferta del Comisario Bolkestein relativa a una segunda ronda de consultas, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha expuesto su opinión, proponiendo servicios de liquidación básicos independientes como un servicio propio de los usuarios o público, regido por las normas derivadas del estatuto no lucrativo. Desea una directiva específica relativa a la compensación, por una parte, y a la liquidación, por otra, en la que se establezcan normas comunes con respecto a las autorizaciones y a la supervisión, así como un marco común, entre otras cosas. Sin lugar a dudas, un primer paso sería la revisión de la directiva sobre servicios de inversión, que prevé la posibilidad de elección de sistemas para las actividades de la fase postnegociación. Está claro que nos queda un largo y difícil camino por recorrer, con diferentes culturas bancarias y sistemas legales, pero no deben existir dudas acerca del principio fundamental: sin la existencia de una compensación y liquidación transfronteriza eficaz, no se pueden obtener los máximos beneficios de un mercado interior de servicios financieros."@es12,12
"Arvoisa puhemies, kiitän jäsen Andriaa mietinnöstä, joka koskee komission tiedonantoa Euroopan parlamentille ja neuvostolle selvitystoimintaan liittyvistä poliittisista kysymyksistä ja tulevaisuuden haasteista Euroopan unionissa. Selvitystoimintahan tarkoittaa arvopaperimarkkinoilla tapahtuvaa omistuksen siirtoprosessia. Mainittu tiedonanto perustuu marraskuussa 2001 laadittuun Giovanninin raporttiin, jossa selvitettiin rajatylittävän selvitystoiminnan tehottomuuden monia syitä Euroopan unionissa. On olennaisen tärkeää hallita tehokkaasti selvitysjärjestelmien mahdollisia suuria riskejä rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi. Euron käyttöönoton jälkeen tapahtuneen ulkomaisten arvopapereiden kysynnän kasvun johdosta selvitystoiminnan infrastruktuuri on rajatylittävissä transaktioissa hajanainen ja kustannukset paljon suuremmat kuin kansallisissa transaktioissa. Mietinnössä meille esitetään ehdotuksia, joiden tarkoituksena on poistaa esteet ja vääristymät kaupan jälkeisistä toimista Euroopan unionissa, luoda tasapuoliset kilpailuolosuhteet toimintaan osallistuville yhteisöille, laatia yhteiset sääntelyperiaatteet sekä varmistaa selvitysjärjestelmiin pääsy ja valinnanvapaus. Yleiseurooppalaiset infrastruktuurit ovat olennaisen tärkeitä yhtenäisille rahoitusmarkkinoille, joilla markkinatoimijoilla, valvojilla ja kilpailuviranomaisilla on oma tehtävänsä. Tiedämme, että Euroopan unioni on jo hyväksynyt luontaiset monopolit tietyillä palvelualoilla, joita ovat esimerkiksi kaasu- ja sähköala sekä lennonjohto, jotta kaikille käyttäjille varmistetaan tasapuoliset palveluiden käyttömahdollisuudet yhtenäismarkkinoilla. Nyt samaa periaatetta on sovellettava kaupan jälkeiseen infrastruktuuriin. Haluaisin kuitenkin todeta – ja tässä kohtaa esitän erittäin painavan varoituksen – että kilpailun ja rahoituksen vakauden lujittamiseksi on hyvin tärkeää suojata hintoja alalla, joka ei itse asiassa ole kovinkaan kilpaileva. Jos palvelut keskitetään yhdelle tai kahdelle päätoimijalle, on varmistettava turvallisuus institutionaalisen romahduksen varalta. Tähän tarvitaan asianmukaisia suojatoimia. Amerikkalainen malli on ilmeisen houkutteleva. Sen kustannustehokas selvitystoiminta on erittäin toimivaa. Vastaava radikaali toimintamuoto olisi kuitenkin hyvin vaikea saavuttaa nykyisistä järjestelmistämme käsin, joissa on jopa 20 arvopaperikeskusta ja toisistaan hyvin paljon eroavia oikeudellisia järjestelmiä. Koska paljon on vielä tehtävää ennen komission lainsäädäntöaloitteita – ja pidän myönteisenä komission jäsenen Bolkesteinin ehdotusta toisesta neuvottelukierroksesta – talous- ja raha-asioiden valiokunnan mielestä on tärkeää, että erotetaan keskeiset selvitystoimintapalvelut käyttäjien omistamana tai julkisena palveluna, jota hallinnoidaan voittoa tavoittelemattoman yksikön asemaan sovellettavilla säännöillä. Valiokunta katsoo, että tätä varten yhtäältä selvityksestä ja toisaalta toimituksesta tarvitaan erityisdirektiivi, jossa säädetään muun muassa hyväksyntää, valvontaa ja yhteistä kehystä koskevista yhteisistä säännöistä. Aluksi olisi luonnollisesti tarkistettava sijoituspalveludirektiiviä, jossa annetaan mahdollisuus valita järjestelmät kaupankäynnin jälkeistä toimintaa varten. Edessä on varmasti pitkä ja kivinen tie eri pankkikulttuurien ja oikeudellisten järjestelmien vuoksi, mutta tärkeimmästä näkökohdasta ei ole epäselvyyttä: ilman säännöksiä tehokkaasta rajatylittävästä selvitystoiminnasta rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden mahdollisuuksia ei voida täysin hyödyntää."@fi5
"Monsieur le Président, j'adresse mes compliments à M. Andria pour son rapport sur la communication de la Commission au Parlement et au Conseil, communication relative aux problèmes et aux défis futurs de la compensation et du règlement-livraison dans l'Union européenne, processus au cours duquel le transfert de propriété se fait sur le marché des valeurs mobilières. Cette communication repose sur le rapport Giovanni de novembre 2001, rapport qui identifiait de nombreuses sources d'inefficacité des mécanismes de compensation et de règlement-livraison transfrontaliers au sein de l'Union européenne. Il est essentiel de gérer efficacement les hauts risques potentiels des systèmes de compensation et de règlement-livraison, afin d'assurer la stabilité du système financier. Malgré l'accroissement de la demande de titres étrangers observée depuis l'introduction de l'euro, notre infrastructure de compensation et de règlement-livraison des transactions transfrontalières reste fragmentée, ce qui entraîne des coûts bien plus élevés qu'avec les transactions nationales. Ce rapport nous présente des propositions pour la suppression des obstacles et des distorsions dans l'environnement de post-transaction européen, avec la création de conditions de concurrence égales, la formulation d'une approche réglementaire commune et l'institution de droits d'accès et de choix. Les infrastructures paneuropéennes sont essentielles à la création d'un marché financier intégré, où acteurs économiques, régulateurs et autorités de concurrence ont un rôle à jouer. Nous savons que l'Union européenne a déjà accepté des monopoles naturels dans certains domaines de services tels que le gaz, l'électricité et le contrôle du trafic aérien afin d'assurer un accès équitable à tous les utilisateurs du marché unique. Le même principe doit maintenant être appliqué à l'infrastructure de post-transaction. Mais - et j'entre ici dans une notification d'opposition importante - il est absolument essentiel pour l'impact de la consolidation sur la concurrence et la stabilité financière de garantir les prix dans ce qui sera, de facto, une arène moins concurrentielle. En concentrant les services dans un ou deux acteurs principaux, nous devons être sûrs que nous ne mettons pas la sécurité en jeu en cas d'effondrement institutionnel. Des garanties adéquates seront nécessaires. L'exemple américain est évidemment un modèle attrayant. Il est très efficace dans la fourniture de compensation et de règlement-livraison d'un bon rapport qualité-coût. Mais s'éloigner aussi radicalement de nos systèmes actuels avec nos 20 dépositaires centraux de titres et nos cadres juridiques si différents serait probablement une entreprise très difficile. Bien qu'un lourd travail doive encore précéder toute initiative législative de la Commission - et j'applaudis la proposition du commissaire Bolkestein de procéder à une seconde phase de consultation - la commission économique et monétaire a défini son objectif en proposant des services de règlement-livraison principaux distincts comme services appartenant aux usagers ou services publics, régis par les règles du statut non lucratif. Elle veut une directive spécifique sur la compensation d'une part, et sur le règlement-livraison d'autre part, établissant des règles communes quant aux autorisations, à la supervision et au cadre commun, entre autres. La première étape sera sans doute la révision de la directive sur les services d'investissement qui permet de choisir le système pour l'activité de post-transaction. La route qui s'étend devant nous sera certainement longue et semée d'embûches, avec nos différentes cultures bancaires et nos différents systèmes juridiques, mais le résultat final ne fait aucun doute : sans la création d'un système de compensation et de règlement-livraison transfrontalier efficace, nous ne pourrons réaliser tout le bénéfice d'un marché intérieur des services financiers."@fr6
"Signor Presidente, i miei complimenti all’onorevole Andria per la sua relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio relativa alle questioni politiche e alle sfide future di compensazione e di regolamento nell’Unione europea, processo tramite il quale avviene il trasferimento di proprietà in un mercato dei valori mobiliari. La comunicazione si fonda sulla relazione Giovannini del novembre 2001, che evidenziava molte fonti di inefficienza nelle operazioni transfrontaliere di compensazione e regolamento nell’Unione europea. E’ essenziale gestire con efficienza i rischi potenzialmente elevati dei sistemi di compensazione e regolamento, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario. Con una domanda crescente di valori mobiliari esteri a seguito dell’introduzione dell’euro, continua a sussistere una frammentazione della nostra infrastruttura relativa alla compensazione e al regolamento per le transazioni transfrontaliere, implicando costi molto più elevati rispetto alle transazioni nazionali. In questa relazione si avanzano proposte per eliminare le barriere e le distorsioni nel quadro di esecuzione delle operazioni posteriori alla negoziazione nell’Unione europea, per istituire pari condizioni tra le Istituzioni, una regolamentazione comune e lo sviluppo di diritti di accesso e di scelta. Infrastrutture paneuropee sono essenziali a un mercato finanziario integrato, con il coinvolgimento degli attori del mercato, degli organismi regolatori e delle autorità di concorrenza. Sappiamo che l’Unione europea ha già accettato monopoli naturali in certe aree di servizi, quali gas, elettricità, controllo del traffico aereo, onde assicurare il libero accesso di tutti gli utenti al mercato unico. Lo stesso principio deve essere applicato alle infrastrutture post-negoziazione. Ma – e qui chiedo una forte sospensiva – è molto importante, per quanto riguarda l’effetto di consolidamento sulla competizione e sulla stabilità finanziaria, salvaguardare i prezzi in quella che sarà un’arena meno competitiva. Concentrando i servizi in uno o due principali, dobbiamo essere certi di non mettere a rischio la sicurezza in caso di un collasso istituzionale. Saranno necessarie opportune misure di salvaguardia. Il modello americano è certamente un esempio allettante. E’ molto efficace nell’esecuzione di operazioni di compensazione e di regolamento a costi ragionevoli. Tuttavia un allontanamento così radicale dai nostri sistemi attuali, che contano fino a 20 depositari centrali di valori mobiliari e sono caratterizzati da quadri giuridici molto diversi, renderebbe forse tale modello difficilmente raggiungibile. Mentre è necessario ancora molto lavoro prima di qualsiasi iniziativa legislativa da parte della Commissione – e accolgo con favore l’offerta del Commissario Bolkestein di una seconda tornata di consultazioni – la commissione per i problemi economici e monetari ha reso chiara la sua posizione, proponendo servizi di regolamento essenziali separati in quanto servizi personali o pubblici, regolamentati da uno . Tale commissione chiede una direttiva specifica relativa, da un lato, alla compensazione e, dall’altro, al regolamento, che stabilisca norme comuni in materia di autorizzazione, di controllo, nonché un quadro comune. Un primo passo sarà senza dubbio la revisione della direttiva dei servizi di investimento che stabilisce la possibilità di scelta dei sistemi per le attività posteriori alla negoziazione. La strada da percorrere è certamente lunga e laboriosa, con culture bancarie e sistemi giuridici diversi, ma non ci possono essere dubbi sulla linea di base: in assenza di sistemi efficienti di compensazione e regolamento su scala transfrontaliera non si potranno realizzare pienamente i vantaggi di un mercato interno dei servizi finanziari."@it9
"Mr President, my compliments to Mr Andria for this report on the Commission communication to Parliament and the Council dealing with policy issues and the future challenges of clearing and settlement in the European Union, the process through which transfer of ownership takes place in a securities market. This communication builds on the Giovannini report of November 2001, which identified many sources of inefficiency in cross-border clearing and settlement arrangements within the European Union. It is essential to manage the potentially high risks of clearing and settlement systems effectively, to ensure the stability of the financial system. With the increased demand for foreign securities since the introduction of the euro, our infrastructure for clearing and settlement of cross-border transactions remains fragmented, resulting in much higher costs than with national transactions. In this report we are presented with proposals to remove the barriers and distortions in the European Union post-trading environment, to create a level playing field between institutions, a common regulatory view and the development of rights of access and choice. Pan-European infrastructures are essential to an integrated financial market, with market participants, regulators and competition authorities all playing a role. We know the European Union has already accepted natural monopolies in certain service areas such as gas, electricity and air traffic control to ensure fair access to all users in the single market. Now the same principle must be applied to post-trading infrastructure. But – and I enter a very strong caveat here – it is very important for the effect of consolidation on competition and financial stability to safeguard prices in what will, de facto, be a less competitive arena. In concentrating the services in one or two main players we must be sure that we do not risk security in the event of institutional collapse. Proper safeguards will be needed. The American model is obviously an attractive template. It is very efficient in its delivery of cost-effective clearing and settlement. But such radical departure from our present systems of up to 20 central security depositories and very different legal frameworks would probably make it very difficult to achieve. While a lot more work is needed prior to any legislative initiative from the Commission – and I welcome Commissioner Bolkestein's offer of a second round of consultation – the Committee on Economic and Monetary Affairs has laid out its stall, proposing separate core settlement services as a user-owned or public service, governed by the rules of non-profit status. It wants a specific directive on clearing, on the one hand, and settlement on the other, laying down common rules on authorisations, supervision and a common framework amongst others. An early step will no doubt be the revision of the investment services directive which provides for the possibility of choice of systems for post-trading activity. There is certainly a long and fraught road ahead, with different banking cultures and legal systems, but there can be no doubt about the bottom line: without provision for efficient cross-border clearing and settlement, the full benefit of an internal market for financial services cannot be realised."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijn complimenten aan de heer Andria voor dit verslag, dat tot stand kwam als reactie op de mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad. In het verslag wordt ingegaan op beleidskwesties en toekomstige uitdagingen met betrekking tot het proces van eigendomsoverdracht op de effectenmarkt, oftewel clearing en afwikkeling, in de EU. De mededeling van de Commissie is gebaseerd op het verslag-Giovannini van november 2001, waarin tal van oorzaken van inefficiëntie in de clearing en afwikkeling van grensoverschrijdende transacties in de Europese Unie zijn aangewezen. Het is van cruciaal belang voor de stabiliteit van de financiële markt om de potentieel hoge risico’s die het proces van clearing en afwikkeling met zich meebrengt, doeltreffend in te dammen. Terwijl de vraag naar buitenlandse effecten sinds de invoering van de euro sterk is toegenomen, is de infrastructuur die wordt gebruikt voor de clearing en afwikkeling van grensoverschrijdende transacties nog steeds erg gefragmenteerd. Hierdoor vallen de kosten van dergelijke transacties veel hoger uit dan die van binnenlandse transacties. In dit verslag vinden we voorstellen voor de verwijdering van storende invloeden en beperkingen na transacties in de EU, het creëren van gelijke voorwaarden tussen instellingen, een gemeenschappelijke reglementering en de ontwikkeling van toegankelijkheids- en keuzeregelingen. Een pan-Europese infrastructuur is essentieel voor een geïntegreerde financiële markt, waarbij de marktpartijen, regelgevende instanties en mededingsautoriteiten alle een rol spelen. Het is bekend dat in de Europese Unie voor bepaalde dienstensectoren zoals gas, elektriciteit en luchtverkeersleiding het bestaan van natuurlijke monopolies al wordt geaccepteerd, om de betreffende diensten in de gemeenschappelijke markt voor iedereen in gelijke mate toegankelijk te maken. Hetzelfde principe moet nu worden toegepast op de infrastructuur voor clearing en afwikkeling. Er is echter één grote maar. Voor het juiste consoliderende effect op de concurrentie en financiële stabiliteit is het van groot belang dat de prijzen worden bewaakt, aangezien de dienstverlening zich afspeelt in een omgeving die feitelijk minder concurrerend is. Als de dienstverlening wordt geconcentreerd bij één of twee grote spelers op de markt, moet er een goede beveiliging zijn voor het geval de kapitaalmarkt instort. Hiervoor zijn adequate voorzorgsmaatregelen nodig. Het Amerikaanse model lijkt natuurlijk erg aantrekkelijk. Het biedt een zeer efficiënt mechanisme voor clearing en afwikkeling van transacties. Maar dit model verschilt zo sterk van ons huidige systeem, met onze twintig centrale effectenbewaarinstellingen en sterk afwijkende wetgeving, dat het hier waarschijnlijk zeer moeilijk gerealiseerd kan worden. Hoewel er nog veel meer werk moet worden verricht voordat de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel kan doen - en ik ben dan ook blij met het voorstel van commissaris Bolkestein voor een tweede raadplegingsronde - heeft de Economische en Monetaire Commissie haar voorstellen reeds op tafel gelegd. Zo worden afzonderlijke kerndiensten met non-profitstatus voorgesteld op het gebied van afwikkeling, waarvan de gebruikers eigenaar zijn of die als nutsbedrijf worden beheerd. De commissie wil ook afzonderlijke richtlijnen inzake clearing enerzijds en afwikkeling anderzijds, waarin onder andere algemene regels inzake autorisaties, controle en een gemeenschappelijk kader zullen worden vastgelegd. Een eerste stap zal ongetwijfeld worden gevormd door de herziening van de richtlijn beleggingsdiensten, die voorziet in de mogelijk van het kiezen uit verschillende systemen voor afhandelingsprocedures. We hebben met alle verschillende bankculturen en rechtssystemen die Europa kent nog een lange weg vol gevaren te gaan, maar één ding is zeker: zonder een efficiënt systeem van clearing en afwikkeling van grensoverschrijdende transacties, zullen we nooit volop profiteren van de voordelen van een interne markt voor financiële diensten."@nl2
"Senhor Presidente, os meus cumprimentos ao senhor deputado Andria pelo relatório que elaborou sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, que se ocupa das questões políticas e dos futuros desafios dos serviços de compensação e liquidação na União Europeia, ou seja, do processo pelo qual se dá a transmissão de propriedade no mercado de títulos. Essa comunicação veio dar continuidade ao relatório Giovannini, de Novembro de 2001, que identificava muitos factores de ineficiência nos mecanismos transfronteiriços de compensação e liquidação na União Europeia. É essencial gerir eficazmente os riscos potencialmente elevados dos sistemas de compensação e liquidação, de modo a assegurar a estabilidade do sistema financeiro. Apesar do crescimento da procura de títulos estrangeiros desde a introdução do euro, a nossa infra-estrutura de compensação e liquidação das transacções transfronteiriças continua a estar fragmentada, o que se traduz em custos muitos mais elevados do que os das transacções nacionais. Este relatório apresenta-nos propostas tendo em vista a eliminação das barreiras e distorções que existem ao nível do tratamento pós-transacção na União Europeia e que se destinam a promover condições equitativas entre as instituições, uma estrutura regulamentar comum e o desenvolvimento dos direitos de acesso e de escolha. A existência de infra-estruturas pan-europeias é essencial para um mercado financeiro integrado em que os participantes no mercado, as autoridades reguladoras e as autoridades no domínio da concorrência tenham todos um papel a desempenhar. Sabemos que a União Europeia já aceitou monopólios naturais em determinadas áreas dos serviços, tais como as do gás, da electricidade e do controlo de tráfego aéreo, a fim de assegurar um acesso equitativo a todos os utilizadores no mercado único. Agora há que aplicar o mesmo princípio à infra-estrutura pós-transacção. No entanto – e vou fazer aqui uma importante advertência –, é absolutamente necessário para efeito da consolidação da concorrência e da estabilidade financeira salvaguardar os preços numa área que irá ser, de facto, menos competitiva. Ao concentrarmos os serviços em um ou dois protagonistas principais, temos de evitar pôr em risco a segurança em caso de colapso das instituições. Serão necessárias salvaguardas adequadas. O modelo americano é, evidentemente, uma fórmula atraente. É muito eficiente no que se refere a assegurar operações de compensação e liquidação eficazes em termos de custos. Mas adoptarmos um modelo que representa um desvio tão radical em relação aos nossos actuais sistemas, que englobam cerca de 20 depositários centrais de títulos e quadros jurídicos muito diferentes, iria ser provavelmente muito difícil. Há muito mais a fazer antes de a Comissão poder tomar uma iniciativa legislativa – e saúdo a proposta do senhor Comissário Bolkestein no sentido de se realizar uma segunda série de consultas –, e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários apresentou as suas propostas, preconizando serviços de liquidação de base controlados pelos utilizadores ou com carácter de serviço de utilidade pública, regidos pelas normas dos serviços sem fins lucrativos. Aquela comissão pretende uma directiva específica sobre a liquidação, por um lado, e sobre a compensação por outro lado, e que estabeleça, entre outras coisas, regras comuns relativas a autorizações, à supervisão e a um quadro comum. Uma das primeiras medidas será, sem dúvida, rever a directiva relativa aos serviços de investimento, que prevê a possibilidade de escolha dos sistemas a utilizar nas actividades pós-transacção. Espera-nos, decerto, um caminho longo e laborioso, dada a diversidade de culturas bancárias e sistemas jurídicos, mas não há dúvida quanto àquilo que é verdadeiramente essencial: sem criarmos mecanismos transfronteiriços eficientes de compensação e liquidação, será impossível extrair todos os benefícios de um mercado interno dos serviços financeiros."@pt11
"Herr talman! Jag vill berömma Andria för detta betänkande om kommissionens meddelande till parlamentet och rådet om politiska frågor och de framtida utmaningarna för clearing och avveckling i Europeiska unionen, dvs. den process genom vilken överföring av ägarskap sker på en värdepappersmarknad. Detta meddelande bygger på Giovanninibetänkandet från november 2001, i vilket man fastställde många källor till ineffektivitet vid gränsöverskridande clearing och avveckling i Europeiska unionen. Det är nödvändigt att hantera de potentiellt höga riskerna med clearing- och avvecklingssystem på ett effektivt sätt för att säkra det finansiella systemets stabilitet. I och med den ökade efterfrågan på utländska värdepapper sedan införandet av euron är vår infrastruktur för gränsöverskridande clearing och avveckling fortfarande uppsplittrad, vilket resulterar i mycket högre kostnader i jämförelse med nationella transaktioner. I detta betänkande läggs förslag fram om hur man kan avlägsna hindren och snedvridningarna på marknaden i Europeiska unionen för att skapa gemensamma spelregler mellan institutioner, en gemensam syn på regelverket och utveckling av rättigheter till tillgång och valmöjligheter. Alleuropeiska infrastrukturer är nödvändiga för en integrerad finansmarknad, där marknadsaktörer, lagstiftare och konkurrensmyndigheter har en roll att spela. Vi vet att Europeiska unionen redan har godtagit naturliga monopol på vissa tjänsteområden, t.ex. gas, el och flygkontroll, för att säkra en rättvis tillgång för alla användare på den gemensamma marknaden. Nu måste samma princip tillämpas i den finansiella infrastrukturen i systemet för avveckling. Men – och jag uttrycker en mycket kraftig varning i detta sammanhang – det är mycket viktigt för stärkandet av konkurrensen och den finansiella stabiliteten att man skyddar priserna inom det som faktiskt kommer att bli ett mindre konkurrensutsatt område. Genom att vi koncentrerar tjänsterna till en eller två huvudaktörer måste vi vara säkra på att vi inte riskerar säkerheten i händelse av en internationell kollaps. Vi kommer att behöva lämpliga skyddsbestämmelser. Den amerikanska modellen är naturligtvis attraktiv. Den är mycket effektiv när det gäller kostnadseffektiv clearing och avveckling. Men en sådan genomgripande förändring av vårt nuvarande system med upp till 20 centrala värdepapperscentraler och mycket olikartade rättsliga system skulle förmodligen vara svår att åstadkomma. Samtidigt som det behövs mycket mer arbete innan kommissionen kan lägga fram ett lagstiftningsinitiativ – och jag välkomnar kommissionär Bolkesteins erbjudande om en andra samrådsrunda – har utskottet för ekonomi och valutafrågor försökt att vinna tid genom att föreslå separata huvudtjänster för avveckling som skall vara användar- eller offentligägda och drivas utan vinstintresse. Det vill ha ett specifikt direktiv om clearing, å ena sidan, och om avveckling å den andra, i vilka man bl.a. anger gemensamma bestämmelser om tillstånd, övervakning och en gemensam ram. Utan tvekan kommer översynen av direktivet om investeringstjänster att vara ett tidigt steg. Detta direktiv tillhandahåller möjligheter att välja system för avveckling. Framför oss ligger förvisso en lång och farofylld väg, med olika bankkulturer och rättssystem, men det råder ingen tvekan om slutsatsen: utan en effektiv gränsöverskridande clearing och avveckling kan vi inte förverkliga alla fördelar med en inre marknad för finansiella tjänster."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph