Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-14-Speech-2-181"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030114.6.2-181"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, the Commission is committed to addressing the dramatic humanitarian crisis in Angola effectively and without delay and to supporting the peace process. The Commission is constantly monitoring the situation in Angola, as we have done for many years, in order to get a clear picture of humanitarian needs. I will be going to Angola – and also to Zambia – to assess the situation myself later this month, so I shall gain an overview of the humanitarian situation and the development of the peace process in Angola. On that occasion I will be signing the EC-Angola cooperation strategy for 2002-2007, including the plan of action. These are times of great change and challenge for Angola after many years of conflict. The emphasis now will be on progress, economic growth, stability and governance. That will change the whole mood of politics in the country and I am looking forward to the dialogue we shall be participating in next week. The Commission's action in Angola is twofold: emergency humanitarian aid and a longer-term strategy based on cooperation. This is funded by ECHO and by EDF funds. As far as the humanitarian aid is concerned, the Commission, through ECHO, has already generated a considerable amount of funding to address the needs and will maintain its presence and commitment in the country throughout this year. Last year Angola was among the top ten recipients of ECHO funding, receiving a total of EUR 14 million. This year, an initial decision has been taken to provide EUR 8 million funding, due to be adopted soon. Malnutrition is one of the main targets for our support in the humanitarian area, particularly in forgotten regions where no other donors are present in the country. As far as the longer-term strategy is concerned, in May 2002, a month after the signature of the peace agreement, a plan of action to support the peace process was presented by the Commission and approved by the General Affairs Council on 13 May. The plan of action identified a financial package, originally EUR 124 million, from unspent EDF funds and budget lines aimed at addressing the most pressing concerns at this stage, including emergency relief, food aid and food security, reintegration and resettlement of refugees and displaced persons and de-mining operations. The implementation of this is now under way and to our great satisfaction we can start doing things in a country where for many years we have, owing to the circumstances, only been able to do humanitarian work. On that basis, and as part of this plan of action, the Commission has made EUR 30 million available for emergency support for the peace process by reallocating funds from earlier European Development Funds to support short-term work on the peace process. These funds are targeted at medical assistance, the distribution of seeds and tools, food aid and the resettlement of former UNITA soldiers and their families. De-mining is also important. We tried to do all this as quickly as possible last year. The decision on all this will be implemented through different UN agencies, EuronAid and FAO for the food security component and different NGOs for the de-mining operations. Proposals for EUR 16 million have been signed and the remaining proposals are awaiting approval by the Angolan national authorities. They are expected to be finalised within the next few weeks. Although humanitarian support will continue to be provided, the Commission considers that pressure must be kept up on the Angolan Government to urge it to assume more direct responsibility for its own vulnerable populations. We are therefore calling upon the government of Angola to make more efforts in addressing the critical humanitarian needs of the population. We welcome the Angolan Government’s intention to organise an international conference for the reconstruction of the country, and trust that the views of all groups in society will be reflected in the reconstruction plan to be presented. The Commission has offered to assist in the organisation of the conference, which is tentatively scheduled to take place in March or April 2003 in Brussels, kindly hosted by the Belgian Government."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen er forpligtet til at gøre noget effektivt ved den dramatiske humanitære krise i Angola så hurtigt som muligt og til at støtte fredsprocessen. Kommissionen holder hele tiden øje med situationen i Angola, ligesom vi har gjort i mange år, således at vi kan få et klart billede af de humanitære behov. Jeg rejser senere på måneden til Angola - og også til Zambia - for selv at vurdere situationen, så jeg kan få overblik over den humanitære situation og udviklingen i fredsprocessen i Angola. Ved den lejlighed skal jeg underskrive EF-Angola samarbejdsstrategien for 2002-2007, herunder handlingsplanen. Der sker for tiden mange ændringer, og der er store udfordringer for Angola efter mange års konflikt. Der vil nu blive lagt vægt på fremskridt, økonomisk vækst, stabilitet og ledelse. Det vil ændre hele det politiske klima i landet, og jeg ser frem til den dialog, som vi i næste uge skal deltage i. Kommissionens indsats i Angola er dobbelt. Den består af nødhjælp og en langsigtet strategi, der er baseret på samarbejde. Indsatsen finansieres af Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær Bistand (ECHO) og midler fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Hvad angår humanitær bistand, har Kommissionen gennem ECHO allerede skaffet betydelige midler til at dække behovene og vil være til stede og gøre en indsats resten af året. Sidste år var Angola blandt de 10 lande, der modtog flest bevillinger fra ECHO, i alt 14 millioner euro. I år er det foreløbig besluttet at bevilge 8 millioner euro, hvilket snart bliver vedtaget. Underernæring er et af de primære mål for Kommissionens bistand på det humanitære område, særlig i glemte områder, hvor der ikke er andre donorer til stede. Hvad angår den langsigtede strategi, fremlagde Kommissionen en måned efter underskrivelsen af fredsaftalen i maj 2002 en handlingsplan, der skulle støtte fredsprocessen. Den blev godkendt af Rådet (almindelige anliggender) den 13. maj 2002. Handlingsplanen indeholdt en finansieringspakke, som oprindeligt var på 124 millioner euro fra ubrugte EUF-bevillinger og budgetposter, og som skulle dække de mest presserende behov på dette stadie, herunder nødhjælp, fødevarebistand og -sikkerhed, resocialisering og genbosættelse af flygtninge og personer, der er fordrevet fra deres hjemland, samt minerydning. Dette er nu ved at blive iværksat, og til vores store tilfredshed kan vi nu begynde at gøre noget andet i et land, hvor vi i mange år på grund af omstændighederne kun har kunnet udføre humanitært arbejde. På grundlag heraf og som led i handlingsplanen har Kommissionen stillet 30 millioner euro til rådighed til krisehjælp til fredsprocessen ved at omfordele bevillinger fra tidligere europæiske udviklingsfonde til at støtte det kortfristede arbejde med fredsprocessen. Disse midler er beregnet til lægehjælp, uddeling af såsæd og værktøj, fødevarehjælp og genbosættelse af tidligere UNITA-soldater og deres familier. Minerydning er også vigtigt. Vi forsøgte at gennemføre alt dette så hurtigt som muligt sidste år. Beslutningen om alt dette vil blive truffet gennem forskellige FN-organer, EuronAid og FAO med hensyn til fødevaresikkerhed og forskellige ngo'er med hensyn til minerydningen. Der er blevet godkendt forslag om 16 millioner euro, og de resterende forslag afventer de angolanske myndigheders godkendelse. Det forventes at ske i løbet af et par uger. Selv om der fortsat vil blive ydet humanitær bistand, mener Kommissionen, at der stadig skal lægges pres på regeringen i Angola for at tilskynde den til at påtage sig et mere direkte ansvar for dens egen sårbare befolkning. Vi opfordrer derfor regeringen i Angola til at gøre en større indsats for at dække befolkningens livsvigtige humanitære behov. Vi glæder os over den angolanske regerings plan om at arrangere en international konference om genopbygning af landet og stoler på, at alle samfundsgruppers synspunkter kommer til at indgå i den genopbygningsplan, der vil blive fremlagt. Kommissionen har tilbudt at hjælpe med at organisere konferencen, som foreløbig er planlagt til at finde sted i marts eller april 2003 i Bruxelles, hvor den belgiske regering er så venlig at være vært."@da1
". Herr Präsident, die Kommission bemüht sich intensiv um eine wirksame und unverzügliche Lösung für die dramatische humanitäre Krise in Angola, die den Friedensprozess unterstützt. Wie schon seit Jahren überwacht die Kommission auch jetzt kontinuierlich die Lage in Angola, um sich ein klares Bild von den humanitären Erfordernissen zu verschaffen. Ich werde Ende des Monats nach Angola wie auch nach Sambia reisen, um die Lage selbst zu beurteilen und mir einen Überblick über die humanitäre Situation und den Friedensprozess in Angola zu verschaffen. Im Rahmen dieser Reise werde ich die Strategie für die Kooperation zwischen der Kommission und Angola für den Zeitraum 2002 bis 2007 unterzeichnen, die auch einen Aktionsplan umfassen wird. Nach vielen Jahren des Konfliktes bricht für Angola eine Zeit des Wandels an, die das Land vor große Aufgaben stellt. Im Vordergrund werden jetzt Fortschritt, Wirtschaftswachstum, Stabilität und die verantwortungsbewusste Staatsführung stehen. Dies wird einen politischen Stimmungswandel im Lande herbeiführen, und ich freue mich auf den Dialog, an dem wir nächste Woche teilnehmen werden. Die Kommission ist in Angola in zweierlei Hinsicht aktiv. So leistet sie humanitäre Soforthilfe und verfolgt gleichzeitig eine längerfristige Strategie auf der Grundlage der Zusammenarbeit. Die Finanzierung erfolgt aus ECHO- und EEF-Mitteln. Was die humanitäre Hilfe betrifft, so hat die Kommission über ECHO bereits eine beträchtliche Summe bereitgestellt, und sie wird ihre Unterstützung auch im Verlaufe des Jahres weiter fortsetzen. Mit insgesamt 14 Millionen Euro gehörte Angola im vergangenen Jahr zu den zehn wichtigsten Empfängern von ECHO-Mitteln. Ein vorläufiger Beschluss, der demnächst verabschiedet werden wird, sieht für dieses Jahr eine Summe von 8 Millionen Euro vor. Die Unterernährung ist einer der wichtigsten Bereiche, auf die wir unsere humanitäre Hilfe vor allem in den vergessenen Regionen konzentrieren, in denen derzeit keine anderen Geber präsent sind. Zur längerfristigen Strategie. Einen Monat nach Unterzeichnung der Friedensvereinbarung legte die Kommission einen Aktionsplan zur Unterstützung des Friedensprozesses vor, der vom Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ am 13. Mai 2002 gebilligt wurde. Der Aktionsplan sah ein Finanzierungspaket in Höhe von ursprünglich 124 Millionen Euro aus nicht ausgegebenen EEF-Mitteln und Haushaltslinien vor, das für die vordringlichsten Aufgaben bereitgestellt werden sollte. Dazu zählen Soforthilfemaßnahmen, Lebensmittelhilfe und Sicherung der Versorgung, die Reintegration und Umsiedlung von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie das Aufspüren und die Beseitigung von Minen. Die Umsetzung hat begonnen, und zu unserer großen Freude können wir jetzt in einem Land, in dem wir lange Jahre aufgrund der Umstände lediglich humanitäre Arbeit leisten konnten, andere Aufgaben in Angriff nehmen. Die Kommission hat auf dieser Grundlage und im Rahmen dieses Aktionsplan durch Neuzuweisung von Mitteln aus dem Europäischen Entwicklungsfonds 30 Millionen Euro Soforthilfe zur Unterstützung des Friedensprozesses zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind für medizinische Hilfe, die Verteilung von Saatgut und Werkzeugen, Nahrungsmittelhilfe und die Umsiedlung ehemaliger UNITA-Kämpfer und deren Familien vorgesehen. Die Aufspürung und Beseitigung von Minen ist ebenfalls von großer Bedeutung. Wir haben im vergangenen Jahr versucht, all diese Aufgaben möglichst rasch zu lösen. Die Umsetzung all dieser Maßnahmen wird im Falle der Sicherung der Versorgung durch verschiedene UNO-Organisationen, EuronAid sowie die FAO erfolgen. Die Aufspürung und Beseitigung von Minen übernehmen verschiedene NRO. Bisher wurden Vorschläge über Beträge in Höhe von 16 Millionen Euro unterzeichnet, während die verbleibenden Vorschläge noch von den angolanischen Behörden zu billigen sind. Eine endgültige Entscheidung wird in den nächsten Wochen erwartet. Obwohl wir die humanitäre Hilfe fortsetzen werden, ist die Kommission der Ansicht, dass wir gegenüber der angolanischen Regierung auch weiterhin darauf bestehen müssen, dass sie verstärkt direkte Verantwortung für ihre hilfsbedürftige Bevölkerung übernimmt. Wir rufen deshalb die Regierung von Angola auf, sich intensiver um eine Lösung der schweren humanitären Krise der Bevölkerung zu bemühen. Wir begrüßen die Absicht der angolanischen Regierung, eine internationale Konferenz für den Wiederaufbau des Landes einzuberufen, und hoffen, dass der vorzulegende Plan für den Wiederaufbau die Ansichten aller Gruppen der Gesellschaft reflektieren wird. Die Kommission hat ihre Hilfe bei der Organisation der Konferenz angeboten, die voraussichtlich im März oder April in Brüssel stattfinden wird und für die sich die belgische Regierung freundlicherweise als Gastgeber zur Verfügung stellt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή επιδεικνύει συνέπεια στην προσπάθειά της για αντιμετώπιση της τραγικής ανθρωπιστικής κρίσης στην Αγκόλα με αποτελεσματικότητα και χωρίς καθυστερήσεις, καθώς και για στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Επιτροπή παρακολουθεί αδιαλείπτως την κατάσταση στην Αγκόλα, όπως έχει πράξει για πολλά χρόνια, προκειμένου να διαμορφώνει σαφή εικόνα των ανθρωπιστικών αναγκών. Πρόκειται να μεταβώ στην Αγκόλα – καθώς και στη Ζάμπια – για να αξιολογήσω προσωπικά την κατάσταση στα τέλη του τρέχοντος μηνός, οπότε θα αποκτήσω προσωπική εποπτεία της ανθρωπιστικής κατάστασης και της εξέλιξης της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Αγκόλα. Επί τη ευκαιρία, θα υπογράψω τη στρατηγική συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αγκόλας για το διάστημα 2002-2007, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου δράσης. Η τρέχουσα είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων για την Αγκόλα, μετά από συγκρούσεις πολλών ετών. Η έμφαση πλέον θα δοθεί στην πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη, τη σταθερότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση. Αυτό θα μεταβάλει τον προσανατολισμό της πολιτικής ζωής της χώρας· αναμένω δε με ενδιαφέρον τον διάλογο στον οποίο θα συμμετάσχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η δράση της Επιτροπής στην Αγκόλα έχει δύο πτυχές: επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία βασίζεται στη συνεργασία. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την ECHO και από πόρους του ΕΤΑ. Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, η Επιτροπή, μέσω της ECHO, έχει ήδη συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και θα διατηρήσει την παρουσία της και το ενδιαφέρον της για τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Το περασμένο έτος η Αγκόλα βρισκόταν μεταξύ των πρώτων δέκα αποδεκτών χρηματοδότησης από την ECHO, λαμβάνοντας συνολικά 14 εκατομμύρια ευρώ. Εφέτος, η αρχική απόφαση είναι να προσφερθεί χρηματοδότηση 8 εκατομμυρίων ευρώ, απόφαση η οποία πρόκειται σύντομα να υιοθετηθεί. Ένας από τους κύριους στόχους της παρέμβασής μας στον ανθρωπιστικό τομέα είναι η αντιμετώπιση του υποσιτισμού, ιδίως σε ξεχασμένες περιοχές της χώρας, από τις οποίες απουσιάζουν άλλοι δωρητές. Όσον αφορά την πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική, τον Μάιο του 2002, έναν μήνα μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας, η Επιτροπή εισηγήθηκε σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, το οποίο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 13 Μαΐου. Το σχέδιο δράσης προέβλεπε ένα χρηματοδοτικό πακέτο, 124 εκατομμυρίων ευρώ αρχικά, το οποίο θα προερχόταν από πόρους του ΕΤΑ οι οποίοι δεν θα είχαν δαπανηθεί και κονδύλια του προϋπολογισμού τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών ζητημάτων στο παρόν στάδιο, ήτοι επείγουσα ενίσχυση, επισιτιστική βοήθεια και επισιτιστική ασφάλεια, επανένταξη και επανεγκατάσταση των προσφύγων και των εκτοπισθέντων και εξουδετέρωση ναρκών. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου δράσης βρίσκεται αυτήν τη στιγμή υπό εξέλιξη και, προς μεγάλη μας ικανοποίηση, μπορούμε να προσφέρουμε πραγματικά σε μια χώρα στην οποία για πολλά χρόνια, λόγω των συνθηκών, μπορούσαμε να πραγματοποιούμε μόνον ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Σε αυτήν τη βάση, και στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου δράσης, η Επιτροπή έχει προσφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ ως κατεπείγουσα στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, ανακατανέμοντας πόρους από προηγούμενα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, προκειμένου να στηρίξει βραχυπρόθεσμες ενέργειες σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία. Οι πόροι αυτοί αποσκοπούν στην παροχή ιατρικής βοήθειας, τη διανομή σπόρων και εργαλείων, την παροχή επισιτιστικής βοήθειας και την επανεγκατάσταση πρώην στρατιωτών της UNITA και των οικογενειών τους. Η εξουδετέρωση των ναρκών είναι επίσης σημαντική. Κατά το περασμένο έτος προσπαθήσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Η απόφαση σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα θα υλοποιηθεί μέσω διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ, της EuronAid και της FAO όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, και διαφόρων ΜΚΟ όσον αφορά τις επιχειρήσεις εξουδετέρωσης των ναρκών. Έχουν υπογραφεί προτάσεις για χρηματοδότηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες προτάσεις εκκρεμούν εν αναμονή έγκρισης από τις εθνικές αρχές της Αγκόλας. Οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να έχουν οριστικοποιηθεί κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Παρόλο που θα συνεχιστεί η προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να εξακολουθήσει η άσκηση πιέσεων στην κυβέρνηση της Αγκόλας προκειμένου να πεισθεί να αναλάβει περαιτέρω άμεση ευθύνη για τους ευάλωτους πληθυσμούς της ίδιας της χώρας. Κατά συνέπεια, καλούμε την κυβέρνηση της Αγκόλας να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ανθρωπιστικών αναγκών του πληθυσμού. Χαιρετίζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης της Αγκόλας για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την ανασυγκρότηση της χώρας, και ευελπιστούμε ότι οι απόψεις όλων των κοινωνικών ομάδων θα αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης που πρόκειται να παρουσιαστεί. Η Επιτροπή έχει προσφερθεί να συνεισφέρει στη διοργάνωση της διάσκεψης, η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2003 στις Βρυξέλλες, κατόπιν ευγενικής προσφοράς της βελγικής κυβέρνησης."@el8
". Señor Presidente, la Comisión se ha comprometido a abordar de modo efectivo y sin demora la dramática crisis humanitaria que sufre Angola y apoyar el proceso de paz en ese país. La Comisión vigila constantemente la situación en Angola, como llevamos haciendo desde hace mucho años, para hacernos una idea clara de sus necesidades humanitarias. Yo mismo viajaré este mes a Angola – y de paso a Zambia – para evaluar personalmente la situación, de manera que conoceré de primera mano la situación humanitaria y el desarrollo del proceso de paz en Angola. Aprovechando la ocasión, firmaré la estrategia de cooperación entre la CE y Angola para el período 2002-2007, que incluye el plan de acción. Este es un momento de grandes cambios y desafíos para Angola después de muchos años de conflictos. Ahora la atención se centrará en el progreso, el crecimiento económico, la estabilidad y la gobernanza. Eso cambiará todo el clima político del país y espero con impaciencia las conversaciones en las que participaremos la semana próxima. La acción de la Comisión en Angola es doble: ayuda humanitaria urgente y una estrategia a más largo plazo basada en la cooperación. Estas actividades son financiadas por ECHO y fondos FED. En lo que se refiere a la ayuda humanitaria, la Comisión, a través de ECHO, ha reunido ya fondos suficientes para cubrir las necesidades y mantendrá su presencia y su compromiso en el país durante todo este año. El año pasado Angola estuvo entre los diez principales receptores de financiación de ECHO, recibiendo un total de 14 millones de euros. Este año se ha tomado la decisión inicial de concederles 8 millones de euros, que se adoptará en breve. La malnutrición es uno de los principales objetivos de nuestras ayudas en el terreno humanitario, especialmente en las regiones olvidadas en las que no están presentes otros donantes en el país. En lo que se refiere a la estrategia a más largo plazo, en mayo de 2002, un mes después de la firma del acuerdo de paz, la Comisión presentó un plan de acción para apoyar el proceso de paz que fue aprobado por el Consejo de Asuntos Generales el 13 de mayo. El plan de acción contemplaba un paquete financiero, inicialmente de 124 millones de euros, procedente de fondos FED y líneas presupuestarias no consumidas, con vistas a resolver los problemas más acuciantes en este momento, como ayudas de urgencia, ayuda alimentaria y seguridad alimentaria, reinserción y reasentamiento de los refugiados y las poblaciones desplazadas y operaciones de desminado. El plan está ya en vías de ejecución y para nuestra gran satisfacción podemos empezar a hacer otras cosas en un país en el que, durante muchos años y debido a las circunstancias, sólo hemos podido dedicarnos al trabajo humanitario. Partiendo de esa base y en el marco de este plan de acción, la Comisión ha destinado 30 millones de euros a ayudas de urgencia para el proceso de paz, reasignando fondos de los anteriores Fondos Europeos de Desarrollo para apoyar el trabajo a corto plazo en torno al proceso de paz. Esos fondos se utilizan para atención sanitaria, distribución de semillas y herramientas, ayuda alimentaria y reasentamiento de los antiguos soldados de la UNITA y sus familias. El desminado también es importante. El año pasado intentamos hacer todo esto lo más deprisa posible. Las decisiones sobre estos temas se pondrán en práctica a través de diferentes organismos de Naciones Unidas, EuronAid y la FAO para el componente de seguridad alimentaria y diferentes ONG para las operaciones de desminado. Se han firmado propuestas por valor de 16 millones de euros, y las demás propuestas están pendientes de aprobación por las autoridades nacionales angoleñas. Está previsto que se ultimen en las próximas semanas. Aunque se mantendrá la ayuda humanitaria, la Comisión considera que debe seguir presionando al Gobierno angoleño para que asuma una mayor responsabilidad directa sobre los segmentos vulnerables de su propia población. Hacemos, por tanto, un llamamiento al Gobierno de Angola para que se esfuerce más en atender las necesidades humanitarias críticas de la población. Celebramos la intención del Gobierno angoleño de organizar una conferencia internacional para la reconstrucción del país, y confiamos en que en el plan de reconstrucción que se presente queden reflejadas las opiniones de todos los grupos de la sociedad . La Comisión ha ofrecido ayuda para la organización de la conferencia, que se celebrará en marzo o abril de 2003 en Bruselas, sede amablemente ofrecida por el Gobierno belga."@es12
". – Arvoisa puhemies, komissio on sitoutunut Angolan dramaattisen humanitaarisen kriisin tehokkaaseen ja nopeaan käsittelyyn sekä rauhanprosessin tukemiseen. Komissio tarkkailee jatkuvasti Angolan tilannetta, kuten se on tehnyt jo monia vuosia, saadakseen selkeän kuvan humanitaarisen avun tarpeesta. Olen itse menossa loppukuusta Angolaan ja Sambiaan arvioimaan tilannetta saadakseni yleiskuvan humanitaarisesta tilanteesta ja Angolan rauhanprosessin etenemisestä. Samalla allekirjoitan EY:n ja Angolan välisen, vuosia 2002–2007 koskevan yhteistyöstrategian, johon kuuluu myös toimintasuunnitelma. Monien konfliktivuosien jälkeen Angola elää nyt suurten muutosten ja haasteiden aikaa. Painopisteinä ovat nyt kehittäminen, talouskasvu, vakaus ja hallinto. Maan koko poliittinen ilmapiiri on muuttumassa, ja odotan innokkaana neuvotteluja, joihin osallistumme ensi viikolla. Komissio toimii Angolassa kahdella tavalla: se toimittaa humanitaarista hätäapua ja noudattaa yhteistyöhön perustuvaa pitkän aikavälin strategiaa. Toiminta rahoitetaan humanitaarisen avun toimiston (ECHO) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) varoista. Komissio on jo koonnut ECHO:n kautta huomattavasti varoja humanitaarisen avun tarpeisiin ja aikoo jatkaa toimintaansa Angolassa näkyvästi tänäkin vuonna. Viime vuonna Angola oli niiden kymmenen maan joukossa, jotka saivat eniten rahoitusta ECHO:n varoista. Kaiken kaikkiaan apua myönnettiin 14 miljoonaa euroa. Tänä vuonna apua on alustavasti päätetty myöntää kahdeksan miljoonaa euroa. Lopullinen päätös on määrä tehdä pian. Aliravitsemuksen poistaminen on humanitaarisen avun tärkeimpiä tavoitteitamme erityisesti unohdetuilla alueilla, joilla ei ole muita rahoittajia. Pidemmän aikavälin strategiasta totean, että toukokuussa 2002, kuukausi rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, komissio esitteli toimintasuunnitelman rauhanprosessin tukemiseksi. Yleisten asiain neuvosto hyväksyi suunnitelman 13. toukokuuta 2002. Toimintasuunnitelmassa määriteltiin alun perin 124 miljoonan euron suuruinen rahoituspaketti, joka kootaan käyttämättömistä EKR:n varoista ja budjettikohdista, ja tällä paketilla on tarkoitus vastata tässä vaiheessa kaikkein kiireellisimpiin tarpeisiin. Niitä ovat hätäapu, elintarvikeapu ja elintarvikevarmuus, pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden uudelleenintegrointi ja uudelleenasuttaminen sekä miinanraivaus. Olemme nyt toimeenpanovaiheessa ja voimme tyytyväisinä panna merkille, että voimme ryhtyä toimiin maassa, jossa monien vuosien ajan on olosuhteiden vuoksi voitu tehdä vain humanitaarista työtä. Tältä pohjalta ja tämän toimintasuunnitelman mukaisesti komissio on järjestänyt rauhanprosessiin liittyvää hätäapua varten 30 miljoonaa euroa kohdentamalla uudelleen varoja aiemmista Euroopan kehitysrahastoista. Näin se pyrkii tukemaan rauhanprosessia lyhyellä aikavälillä. Varat kohdistetaan lääkinnälliseen apuun, siementen ja työkalujen jakamiseen, elintarvikeapuun ja entisten UNITA:n sotilaiden ja heidän perheidensä uudelleensijoittamiseen. Miinanraivaus on myös tärkeää. Viime vuonna pyrimme tekemään kaiken tämän mahdollisimman nopeasti. Näistä asioista tehtyjen päätösten toimeenpanosta vastaavat YK:n erityisvirastot. Elintarvikevarmuudesta tehtyjen päätösten toimeenpanosta vastaavat FAO ja EuronAid, ja miinanraivauksesta puolestaan monet kansalaisjärjestöt. Ehdotukset 16 miljoonasta eurosta on hyväksytty, ja jäljellä olevat ehdotukset odottavat Angolan viranomaisten hyväksyntää. Asia saataneen päätökseen lähiviikkoina. Humanitaarista apua annetaan jatkossakin, mutta komission mielestä Angolan hallitusta on edelleen painostettava ottamaan suoremmin vastuuta omista haavoittuvista väestönosistaan. Vetoammekin Angolan hallitukseen, jotta se vastaisi tarmokkaammin kansansa vakaviin humanitaarisiin tarpeisiin. Olemme tyytyväisiä Angolan hallituksen aikeisiin järjestää maan uudelleenrakentamista käsittelevä kansainvälinen konferenssi. Luotamme siihen, että kaikkien yhteiskuntaryhmien näkemykset otetaan huomioon esitettävässä jälleenrakennussuunnitelmassa. Konferenssi järjestetään alustavan suunnitelman mukaan Brysselissä maaliskuussa tai huhtikuussa 2003. Belgian hallitus on ystävällisesti lupautunut toimimaan konferenssin isäntänä, ja komissio on tarjoutunut auttamaan sen järjestelyissä."@fi5
"Monsieur le Président, la Commission entend traiter de manière efficace et sans retard la crise humanitaire dramatique que traverse l'Angola et soutenir le processus de paix. Elle évalue en permanence, depuis de nombreuses années, la situation dans le pays, afin d'avoir une image claire des besoins humanitaires. Je me rendrai en Angola - ainsi qu'en Zambie - dans le courant du mois afin de me faire une idée immédiate de la situation et j'aurai donc un aperçu de la situation humanitaire et de l'évolution du processus de paix en Angola. À cette occasion, je signerai la stratégie de coopération CE-Angola pour 2002-2007, en ce compris le plan d'action. Après bien des années de conflit, l'Angola est à l'aube de grands changements et de grands défis. L'accent sera mis désormais sur le progrès, la croissance économique, la stabilité et la gouvernance. Cela modifiera entièrement le climat politique dans le pays et je me réjouis du dialogue auquel nous participerons la semaine prochaine. L'action de la Commission en Angola comporte deux volets : aide humanitaire d'urgence et stratégie à plus long terme basée sur la coopération. Le financement provient d'ECHO et du FED. Pour ce qui est de l'aide humanitaire, la Commission a déjà dégagé, par le biais d'ECHO, des crédits considérables, afin de faire face aux besoins, et elle maintiendra sa présence et son engagement dans le pays tout au long de cette année. L'année dernière, l'Angola comptait parmi les dix principaux bénéficiaires des fonds ECHO et a reçu un montant total de 14 millions d'euros. Pour cette année, une première décision a été prise d'engager 8 millions d'euros et cette décision devrait être adoptée prochainement. La malnutrition est l'un des principaux objectifs de notre aide dans le domaine humanitaire, notamment dans les régions délaissées du pays, où aucun autre donateur n'est présent. En ce qui concerne la stratégie à plus long terme, un plan d'action visant à soutenir le processus de paix a été présenté par la Commission en mai 2002, un mois après la signature de l'accord de paix. Ce plan a été approuvé par le Conseil "Affaires générales" le 13 mai. Il identifie une enveloppe financière - arrêtée, à l'origine, à 124 millions d'euros - issue de lignes budgétaires et de crédits FED non engagés et vise à faire face aux besoins les plus pressants à ce stade, dont l'aide d'urgence, l'aide et la sécurité alimentaires, la réintégration et la réimplantation de réfugiés et de personnes déplacées, ainsi que les opérations de déminage. La mise en œuvre est désormais en cours et nous pouvons donc, à notre grande satisfaction, entamer notre action dans un pays où, des années durant, nous n'avons pu faire qu'un travail humanitaire, en raison des circonstances qui y prévalaient. Sur cette base, et dans le cadre de ce plan d'action, la Commission a libéré 30 millions d'euros, à titre d'aide d'urgence au processus de paix, par le biais d'une réaffectation de crédits originellement destinés au Fonds européen de développement, en vue d'appuyer le travail immédiat portant sur le processus de paix. Ces crédits sont destinés à l'aide médicale, à la distribution de semences et d'outils, à l'aide alimentaire et à la réimplantation d'anciens soldats de l'UNITA et de leurs familles. Le déminage est également important. Nous avons essayé de faire tout cela aussi vite que possible l'année dernière. La mise en œuvre de cette décision se fera par le biais de diverses agences de l'ONU, d'EuronAid et de la FAO pour la partie "sécurité alimentaire", et de diverses ONG pour les opérations de déminage. Des propositions d'un montant total de 16 millions d'euros ont été signées, les propositions restantes attendant l'approbation des autorités nationales angolaises. Elles devraient être finalisées dans le courant des prochaines semaines. Même si nous continuerons à fournir une aide humanitaire, la Commission estime qu'il faut maintenir la pression sur le gouvernement angolais afin qu'il assume une responsabilité plus immédiate vis-à-vis de ses populations vulnérables. Nous appelons donc le gouvernement angolais à redoubler d'efforts en vue de répondre aux besoins humanitaires criants de la population. Nous saluons l'intention manifestée par le gouvernement angolais d'organiser une conférence internationale pour la reconstruction du pays et sommes convaincus que le plan de reconstruction qui sera présenté reflétera l'opinion des différents groupes de la société. La Commission a proposé son aide en vue de l'organisation de cette conférence, qui devrait se tenir en mars ou en avril 2003 à Bruxelles, à l'invitation du gouvernement belge."@fr6
". Signor Presidente, la Commissione è impegnata ad affrontare, con efficacia e senza ritardi, la drammatica crisi umanitaria in Angola, nonché a dare sostegno al processo di pace. La Commissione sta tenendo costantemente sotto controllo la situazione in Angola, come abbiamo fatto per molti anni, al fine di avere un quadro chiaro delle esigenze umanitarie. Alla fine del mese mi recherò in Angola – e anche nello Zambia – e valuterò personalmente la situazione, per cui mi farò un’idea della situazione umanitaria e dell’andamento del processo di pace in Angola. In quell’occasione firmerò la strategia di cooperazione CE-Angola per il periodo 2002-2007, ivi compreso il piano d’azione. Dopo molti anni di conflitto è giunto il tempo di grandi cambiamenti e sfide per l’Angola. Ora si dovrà puntare al progresso, alla crescita economica, alla stabilità e al buon governo. Questo modificherà l’intero clima politico del paese, per cui attendo con impazienza il dialogo cui parteciperemo nelle prossime settimane. L’intervento della Commissione in Angola è duplice: aiuti umanitari d’emergenza e una strategia a più lungo termine basata sulla cooperazione, grazie ai finanziamenti di ECHO e del FES. Per quanto attiene agli aiuti umanitari, attraverso ECHO la Commissione ha già stanziato un’ingente quantità di finanziamenti per sopperire alle esigenze, e manterrà la propria presenza e il proprio impegno nel paese per tutto l’arco dell’anno. Con un totale di 14 milioni di euro ricevuti, l’anno scorso l’Angola è stato fra i primi dieci destinatari dei finanziamenti ECHO. Quest’anno sono stati inizialmente destinati finanziamenti per 8 milioni di euro e la relativa decisione sarà adottata ben presto. La malnutrizione è uno dei principali obiettivi dei nostri aiuti nel settore umanitario, in particolare nelle regioni dimenticate ove non sono presenti altri donatori. Per quanto attiene alla strategia a più lungo termine, nel maggio 2002, un mese dopo la firma dell’accordo di pace, la Commissione ha presentato un piano di azione volto a sostenere il processo di pace, che ha avuto l’approvazione del Consiglio “Affari generali” il 13 maggio. Il piano d’azione ha identificato un pacchetto finanziario, in origine di 124 milioni di euro, a partire da fondi del FES inutilizzati e da linee di bilancio destinate ad affrontare le preoccupazioni più urgenti del momento, fra cui gli interventi di emergenza, gli aiuti alimentari e la sicurezza alimentare, il reintegro e il reinsediamento dei rifugiati e degli sfollati e le operazioni di sminamento. Il programma è in corso di attuazione ed è con grande soddisfazione che possiamo iniziare a operare in un paese nel quale, per molti anni, le circostanze ci hanno costretto a limitarci all’attività umanitaria. Su questa base e quale parte del piano d’azione, la Commissione ha destinato 30 milioni di euro agli interventi di emergenza per il processo di pace, riassegnando importi provenienti dai precedenti Fondi europei di sviluppo al sostegno dell’attività a breve termine incentrata sul processo di pace. Questi finanziamenti sono destinati all’assistenza medica, alla distribuzione di sementi e attrezzature, agli aiuti alimentari e al reinsediamento di ex soldati dell’UNITA e delle loro famiglie. Anche lo sminamento è importante. Abbiamo cercato di fare tutto questo con la massima rapidità possibile l’anno scorso. La decisione riguardante questi aspetti sarà attuata attraverso varie agenzie delle Nazioni Unite: da EuronAid e FAO per la componente relativa alla sicurezza alimentare e da varie ONG per le operazioni di sminamento. Sono state firmate proposte per un ammontare di 16 milioni di euro, mentre quelle per lo sminamento sono in attesa di approvazione da parte delle autorità nazionali angolane e dovrebbero essere perfezionate entro le prossime settimane. Pur continuando a fornire aiuti umanitari, la Commissione ritiene di dover mantenere alta la pressione sul governo angolano affinché si assuma più direttamente la responsabilità per la propria vulnerabile popolazione. Stiamo pertanto invitando il governo dell’Angola a impegnarsi maggiormente nell’affrontare le esigenze umanitarie più pressanti della popolazione. Accogliamo con favore l’intenzione del governo angolano di organizzare una conferenza internazionale per la ricostruzione del paese e confidiamo che tutti i gruppi presenti nella società vedano riflessa la propria opinione nel piano di ricostruzione che sarà presentato. La Commissione si è offerta di collaborare all’organizzazione della conferenza, la quale dovrebbe aver luogo nei mesi di marzo o aprile 2003 a Bruxelles grazie alla cortese ospitalità del governo belga."@it9
". – Mr President, the Commission is committed to addressing the dramatic humanitarian crisis in Angola effectively and without delay and to supporting the peace process. The Commission is constantly monitoring the situation in Angola, as we have done for many years, in order to get a clear picture of humanitarian needs. I will be going to Angola – and also to Zambia – to assess the situation myself later this month, so I shall gain an overview of the humanitarian situation and the development of the peace process in Angola. On that occasion I will be signing the EC-Angola cooperation strategy for 2002-2007, including the plan of action. These are times of great change and challenge for Angola after many years of conflict. The emphasis now will be on progress, economic growth, stability and governance. That will change the whole mood of politics in the country and I am looking forward to the dialogue we shall be participating in next week. The Commission's action in Angola is twofold: emergency humanitarian aid and a longer-term strategy based on cooperation. This is funded by ECHO and by EDF funds. As far as the humanitarian aid is concerned, the Commission, through ECHO, has already generated a considerable amount of funding to address the needs and will maintain its presence and commitment in the country throughout this year. Last year Angola was among the top ten recipients of ECHO funding, receiving a total of EUR 14 million. This year, an initial decision has been taken to provide EUR 8 million funding, due to be adopted soon. Malnutrition is one of the main targets for our support in the humanitarian area, particularly in forgotten regions where no other donors are present in the country. As far as the longer-term strategy is concerned, in May 2002, a month after the signature of the peace agreement, a plan of action to support the peace process was presented by the Commission and approved by the General Affairs Council on 13 May. The plan of action identified a financial package, originally EUR 124 million, from unspent EDF funds and budget lines aimed at addressing the most pressing concerns at this stage, including emergency relief, food aid and food security, reintegration and resettlement of refugees and displaced persons and de-mining operations. The implementation of this is now under way and to our great satisfaction we can start doing things in a country where for many years we have, owing to the circumstances, only been able to do humanitarian work. On that basis, and as part of this plan of action, the Commission has made EUR 30 million available for emergency support for the peace process by reallocating funds from earlier European Development Funds to support short-term work on the peace process. These funds are targeted at medical assistance, the distribution of seeds and tools, food aid and the resettlement of former UNITA soldiers and their families. De-mining is also important. We tried to do all this as quickly as possible last year. The decision on all this will be implemented through different UN agencies, EuronAid and FAO for the food security component and different NGOs for the de-mining operations. Proposals for EUR 16 million have been signed and the remaining proposals are awaiting approval by the Angolan national authorities. They are expected to be finalised within the next few weeks. Although humanitarian support will continue to be provided, the Commission considers that pressure must be kept up on the Angolan Government to urge it to assume more direct responsibility for its own vulnerable populations. We are therefore calling upon the government of Angola to make more efforts in addressing the critical humanitarian needs of the population. We welcome the Angolan Government’s intention to organise an international conference for the reconstruction of the country, and trust that the views of all groups in society will be reflected in the reconstruction plan to be presented. The Commission has offered to assist in the organisation of the conference, which is tentatively scheduled to take place in March or April 2003 in Brussels, kindly hosted by the Belgian Government."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de Commissie zet zich in om de dramatische humanitaire crisis in Angola effectief en snel aan te pakken en het vredesproces te steunen. De Commissie houdt permanent toezicht op de situatie in Angola, zoals we al jarenlang doen, teneinde een goed beeld te krijgen van de menselijke noden. Ik ga later deze maand naar Angola en ook naar Zambia om zelf een beoordeling te maken van de situatie, en zo inzicht te krijgen in de humanitaire situatie en de ontwikkeling van het vredesproces in Angola. Bij die gelegenheid zal ik de strategie voor samenwerking tussen de EC en Angola voor 2002-2007 ondertekenen, inclusief het actieplan. Dit zijn tijden van grote veranderingen en uitdagingen voor Angola na vele jaren van conflicten. De nadruk zal nu liggen op vooruitgang, economische groei, stabiliteit en bestuur. Dat zal een omslag betekenen in de politieke stemming in het land en ik kijk uit naar de dialoog waaraan we volgende week zullen deelnemen. De actie van de Commissie in Angola is tweeledig: humanitaire noodhulp en een strategie voor de langere termijn gebaseerd op samenwerking. De financiering is afkomstig van ECHO en het EOF. Wat de humanitaire hulp betreft, heeft de Commissie via ECHO al aanzienlijke middelen bijeengebracht om in de behoeften te voorzien en zal zij dit gehele jaar in het land aanwezig en actief blijven. Vorig jaar stond Angola in de top tien van ontvangers van ECHO-middelen en ontving het een totaalbedrag van 14 miljoen euro. Dit jaar is er een initieel besluit genomen, dat binnenkort goedgekeurd zal worden, om 8 miljoen euro steun te geven. Ondervoeding is één van de belangrijkste aspecten waarop onze humanitaire steun is gericht, in het bijzonder in de vergeten regio’s van het land waar geen andere donoren aanwezig zijn. Wat betreft de strategie voor de langere termijn heeft de Commissie in mei 2002, een maand na de ondertekening van het vredesverdrag, een actieplan gepresenteerd ter ondersteuning van het vredesproces, dat werd goedgekeurd door de Raad Algemene Zaken op 13 mei. Het actieplan ging gepaard met een financieel pakket, oorspronkelijk 124 miljoen euro, uit niet-bestede middelen van het EOF en begrotingslijnen voor de aanpak van de meest dringende problemen in dit stadium, waaronder noodhulp, voedselhulp en voedselveiligheid, reïntegratie en hernieuwde vestiging van vluchtelingen en ontheemden en ontmijningsoperaties. Aan de implementatie hiervan wordt nu gewerkt en tot onze grote voldoening kunnen we dingen beginnen te doen in een land waar we jarenlang, als gevolg van de omstandigheden, alleen humanitair werk hebben kunnen verrichten. Op die basis en als onderdeel van dit actieplan, heeft de Commissie 30 miljoen euro vrijgemaakt voor noodsteun aan het vredesproces door een nieuwe bestemming te geven aan middelen van eerdere Europese ontwikkelingsfondsen teneinde steun te verlenen aan kortetermijnwerk met betrekking tot het vredesproces. Deze middelen zijn bestemd voor medische bijstand, de distributie van zaden en werktuigen, voedselhulp en de herhuisvesting van voormalige UNITA-soldaten en hun gezinnen. Ontmijnen is ook belangrijk. We hebben vorig jaar geprobeerd dit allemaal zo snel mogelijk te doen. De besluiten over dit alles worden ten uitvoer gelegd door verschillende VN-bureau's, EuronAid en FAO, voor het onderdeel voedselveiligheid, alsmede door verschillende NGO’s voor de ontmijningswerkzaamheden. Er zijn voorstellen voor 16 miljoen euro ondertekend en de resterende voorstellen wachten op de goedkeuring van de Angolese nationale autoriteiten. Vermoedelijk worden zij binnen de komende weken afgehandeld. Alhoewel de Commissie humanitaire steun zal blijven geven, is zij van mening dat er onverminderd druk op de Angolese regering moet worden uitgeoefend opdat deze een meer directe verantwoordelijkheid voor haar eigen kwetsbare bevolkingsgroepen op zich neemt. Daarom roepen we de Angolese regering tot meer inspanningen om de ernstige noden van de bevolking te verlichten. We verwelkomen de intentie van de Angolese regering om een internationale conferentie te organiseren voor de wederopbouw van het land en vertrouwen erop dat de meningen van alle groepen in de samenleving tot uitdrukking zullen komen in het plan voor de wederopbouw dat zal worden voorgesteld. De Commissie heeft aangeboden te helpen bij de organisatie van de conferentie, die voorlopig gepland is voor maart of april 2003 in Brussel, waarbij de Belgische regering als gastheer optreedt."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão está empenhada em ajudar a resolver eficazmente e sem demora a crise humanitária que se vive em Angola e em apoiar o processo de paz. A Comissão, tal como tem vindo a fazer há muitos anos, está a acompanhar atentamente a situação em Angola a fim de formar uma ideia clara das necessidades humanitárias. Vou deslocar-me ainda este mês a Angola – e, também, à Zâmbia – para avaliar pessoalmente a situação, e isso permitir-me-á tomar conhecimento do panorama geral da situação humanitária e da evolução do processo de paz em Angola. Durante a minha visita, irei assinar a estratégia de cooperação CE-Angola para o período de 2002-2007, incluindo o plano de acção. Depois de muitos anos de conflito, Angola está a atravessar um período de grandes mudanças e desafios. Agora, os principais objectivos são o progresso, o crescimento económico, a estabilidade e a governação. Isto irá alterar todo o clima político do país, e aguardo com expectativa o diálogo em que irei participar na próxima semana. As intervenções da Comissão em Angola são de dois tipos: ajuda humanitária de emergência e uma estratégia a longo prazo baseada na cooperação. As acções são financiadas pelo serviço ECHO e pelo FED. Na área da ajuda humanitária, a Comissão já promoveu uma quantidade considerável de financiamentos através do serviço ECHO com vista a satisfazer necessidades existentes e irá manter a sua presença e empenhamento no país ao longo do ano em curso. No ano passado, Angola situou-se entre os dez maiores beneficiários de financiamentos do ECHO, tendo recebido um total de 14 milhões de euros. Este ano, já foi tomada uma decisão inicial de conceder 8 milhões de euros, decisão essa que deverá ser adoptada em breve. A desnutrição é uma das principais áreas de apoio visadas no plano humanitário, particularmente nas regiões esquecidas do país em que não há actualmente uma presença de quaisquer dadores. No que se refere à estratégia a longo prazo, em Maio de 2002, um mês depois de ter sido assinado o acordo de paz, a Comissão apresentou um plano de acção a favor do processo de paz, que foi aprovado no Conselho “Assuntos Gerais”, em 13 de Maio. O plano de acção identificou um pacote financeiro, inicialmente de 124 milhões de euros, constituído por fundos do FED e de rubricas orçamentais que não foram despendidos, e que se destina a resolver alguns dos problemas actuais mais prementes, nomeadamente, nas áreas da ajuda de emergência, ajuda alimentar e segurança alimentar, reintegração e reinstalação de refugiados e pessoas deslocadas, e operações de desminagem. Esse pacote já está a ser implementado e, para grande satisfação nossa, vamos poder começar a intervir num país onde durante muitos anos, devido às circunstâncias, apenas pudemos realizar trabalho humanitário. Assim, no âmbito do referido plano de acção, a Comissão já disponibilizou 30 milhões de euros para apoio de emergência ao processo de paz, reafectando verbas de FED anteriores para apoio a acções a curto prazo no contexto do processo de paz. Esses fundos destinam-se a assistência médica, à distribuição de sementes e ferramentas, a ajuda alimentar e à reinstalação de antigos soldados da UNITA e das suas famílias. A desminagem também é importante. Procurámos iniciar todas essas acções o mais depressa possível, no ano passado. A decisão tomada sobre toda esta questão será implementada através de vários organismos das Nações Unidas, do Serviço de Cooperação EuropeAid e da FAO, no caso da componente da segurança alimentar, e através de várias ONG, no caso das operações de desminagem. Já foram assinadas propostas relativas a 16 milhões de euros, e as restantes propostas estão a aguardar aprovação pelas autoridades nacionais angolanas. Prevê-se que o processo de aprovação fique concluído dentro das próximas semanas. Embora tencione continuar a prestar ajuda humanitária, a Comissão considera ser necessário continuar a pressionar o Governo angolano no sentido de assumir uma responsabilidade mais directa pelas suas populações mais vulneráveis. Estamos, portanto, a instar o Governo de Angola a desenvolver esforços no sentido de resolver as grandes necessidades humanitárias da população. Congratulamo-nos pelo facto de o Governo angolano ter manifestado a intenção de organizar uma conferência internacional em prol da reconstrução do país, e esperamos que as opiniões de todos os grupos da sociedade sejam levadas em conta no plano de reconstrução a apresentar. A Comissão ofereceu-se para prestar assistência ao nível da organização dessa conferência, cuja realização está provisoriamente prevista para Março ou Abril de 2003, e que terá lugar em Bruxelas, já que o Governo belga aceitou amavelmente ser o anfitrião da mesma."@pt11
"Herr talman! Kommissionen har för avsikt att ta itu med den dramatiska humanitära krisen i Angola på ett effektivt sätt och utan dröjsmål, och även stödja fredsprocessen. Kommissionen övervakar ständigt läget i Angola – det har vi gjort i många år – för att kunna få en tydlig bild av de humanitära behoven. Jag kommer att resa till Angola – och även till Zambia – för att bedöma läget senare under månaden. Jag kommer alltså att få en överblick över det humanitära läget och fredsprocessens utveckling i Angola. Jag kommer då att underteckna samarbetsstrategin mellan EG och Angola för 2002–2007, som omfattar åtgärdsplanen. Nu stundar tider av stora förändringar och utmaningar för Angola, efter många år av konflikter. Betoningen kommer nu att ligga på utveckling, ekonomisk tillväxt, stabilitet och gott styrelseskick. Detta kommer att förändra hela det politiska klimatet i landet, och jag ser fram emot de samtal som vi skall delta i nästa vecka. Kommissionens åtgärder i Angola är tvåfaldiga: akut humanitärt bistånd och en långsiktig strategi som grundas på samarbete. Detta finansieras med medel från ECHO och Europeiska utvecklingsfonden. När det rör det humanitära biståndet har kommissionen, genom ECHO, redan anslagit avsevärda belopp för att ta itu med behoven och kommer att fortsätta att vara närvarande och engagera sig i frågor som rör landet under hela året. I fjol fanns Angola bland de tio länder som fick mest bistånd från ECHO. Landet fick totalt 14 miljoner euro. I år kommer man snart att fatta beslut om att ge 8 miljoner euro i bistånd. Undernäring är ett av de viktigaste målen för vårt stöd på det humanitära området, i synnerhet i glömda områden där det inte finns några andra biståndsgivare i landet. När det gäller den långsiktiga strategin lades i maj 2002 – en månad efter undertecknandet av fredsavtalet – en åtgärdsplan fram av kommissionen för att stödja fredsprocessen, som godkändes av rådet (allmänna frågor) den 13 maj. Genom åtgärdsplanen fastställdes ett ekonomiskt paket, ursprungligen 124 miljoner euro, från oanvända medel från Europeiska utvecklingsfonden och budgetposter som riktas mot de mest trängande behoven på detta stadium, däribland akutbistånd, livsmedelsbistånd och livsmedelssäkerhet, återanpassning och återflyttning av flyktingar och fördrivna personer samt minröjningsåtgärder. Man håller nu på att genomföra detta, och till vår stora tillfredsställelse kan vi börja göra saker i ett område där vi under många år, beroende på omständigheterna, bara har kunnat utföra humanitärt arbete. På grundval av detta, och som en del av denna åtgärdsplan, har kommissionen ställt 30 miljoner euro till förfogande för akut stöd till fredsprocessen genom att omfördela medel från tidigare anslag från Europeiska utvecklingsfonden för att stödja kortsiktigt arbete med fredsprocessen. Dessa medel går till medicinskt bistånd, utdelning av utsäde och verktyg, livsmedelsbistånd och återflyttning av f.d. UNITA-soldater och deras familjer. Minröjningen är också viktig. Vi försökte att göra allt detta så snabbt som möjligt i fjol. Beslutet om allt detta kommer att genomföras genom olika FN-organ, EuronAid och FAO för delen som rör livsmedelssäkerhet, och olika icke-statliga organisationer när det rör minröjning. Förslag på 16 miljoner euro har undertecknats, och de återstående förslagen inväntar godkännande av de angolanska myndigheterna. Detta väntas ske under de kommande veckorna. Även om vi kommer att fortsätta att ge humanitärt stöd, anser kommissionen att påtryckningarna måste fortsätta på den angolanska regeringen att ta ett mer direkt ansvar för sin egen sårbara befolkning. Vi uppmanar därför den angolanska regeringen att göra större ansträngningar när det gäller att ta itu med befolkningens trängande humanitära behov. Vi välkomnar den angolanska regeringens avsikt att organisera en internationell konferens för återuppbyggandet av landet, och vi hoppas att alla samhällsgruppers åsikter återspeglas i den återuppbyggnadsplan som skall läggas fram. Kommissionen har erbjudit sig att hjälpa till att organisera konferensen, som preliminärt har planerats äga rum i mars eller april 2003 i Bryssel, med den belgiska regeringen som värd."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph