Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-14-Speech-2-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030114.5.2-146"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, kalispera, Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa vil også gerne sige velkommen til det græske formandskab. Demokratiets vugge stod i Grækenland. Det giver jer en særlig pligt til at give EU et demokratisk eftersyn. Her er vores råd: Åbn alle møder, når I forhandler love. Gør alle mødereferater tilgængelige. Giv Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter adgang til alle papirer i Rådets arbejdsgrupper. Lav fuldstændige postlister i Rådet. Indfør aktindsigt efter bedste lands princip. Læg alle dagsordener og referater fra Rådets arbejdsgrupper på formandskabets hjemmeside. Giv ombudsmanden en ny statut med adgang til at kontrollere alt. Giv Revisionsretten adgang til at kontrollere både Kommissionen og de virksomheder, som bruger EU-midlerne. Bevar de skiftende formandskaber, så hvert land har et halvt år til at strenge sig an for at gøre sit bedste. Hold EU og militæret adskilt, og forbered reformer for landbruget, strukturfondene og budgettet, så vi er parate til at modtage de nye lande. Og lad så den græske gæstfrihed ledsage af effektiv organisering, så vi kan følge arbejdet på jeres ufærdige hjemmeside og om et halvt år sige: Hvor var Grækenland dog et godt formandskabsland!"@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, kalispera, die Fraktion für das Europa der Demokratien und der Unterschiede möchte ebenfalls die griechische Präsidentschaft willkommen heißen. Die Wiege der Demokratie stand in Griechenland. Das verpflichtet Sie in besonderer Weise zur Überprüfung der Demokratie in der EU. Hier sind unsere Ratschläge: Machen Sie alle Sitzungen öffentlich, in denen über Gesetze beraten wird. Gewähren Sie Einblick in alle Sitzungsprotokolle. Machen Sie alle Unterlagen der Arbeitsgruppen des Rates für das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente zugänglich. Fertigen Sie lückenlose Listen der Korrespondenz im Rat an. Führen Sie Akteneinsicht nach dem Prinzip der bewährten Praktiken in den Ländern ein. Veröffentlichen Sie alle Tagesordnungen und Referate der Arbeitsgruppen des Rates auf der Homepage der Präsidentschaft. Geben Sie dem Bürgerbeauftragten eine neue Geschäftsordnung, die es ihm erlaubt, alles zu überprüfen. Gestatten Sie dem Rechnungshof, die Kommission und alle Unternehmen zu kontrollieren, die mit EU-Mitteln umgehen. Bewahren Sie das Prinzip der wechselnden Präsidentschaften, damit sich jedes Land ein halbes Jahr lang anstrengt, um sein Bestes zu geben. Halten Sie die EU vom Militärbereich getrennt und bereiten Sie Reformen für die Landwirtschaft, die Strukturfonds und den Haushalt vor, damit wir die neuen Länder aufnehmen können. Die griechische Gastfreundschaft sollte von einer effektiven Organisation begleitet werden, damit wir die Arbeit auf Ihrer noch unvollständigen Homepage begleiten und in einem halben Jahr sagen können: Griechenland war wirklich ein gutes Präsidentschaftsland!"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Η Ομάδα για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Διαφοράς θα ήθελε και αυτή να χαιρετίσει την ελληνική Προεδρία. Η Ελλάδα υπήρξε το λίκνο της δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα ιδιαίτερο καθήκον να δώσετε στην ΕΕ μια νέα δημοκρατική πνοή. Αυτή είναι η συμβουλή μας. Ανοίξτε τις πόρτες σε όλες τις συνεδριάσεις στις οποίες διεξάγονται συζητήσεις επί των νόμων. Καταστήστε διαθέσιμα όλα τα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων. Δώστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου. Προετοιμάστε πλήρεις καταγραφές της αλληλογραφίας στο Συμβούλιο. Υιοθετήσετε την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, σύμφωνα με την αρχή της βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των χωρών. Τοποθετήστε όλες τις ημερήσιες διατάξεις και τα συνοπτικά πρακτικά των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Προεδρίας. Δώστε στον Διαμεσολαβητή ένα νέο καθεστώς, παρέχοντάς του πρόσβαση στα πάντα για λόγους παρακολούθησης. Δώστε στο Ελεγκτικό Συνέδριο την απαιτούμενη πρόσβαση για την παρακολούθηση τόσο της Επιτροπής όσο και των οργανισμών που χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ. Διατηρήστε την εναλλασσόμενη Προεδρία, ούτως ώστε η κάθε χώρα να έχει στη διάθεσή της έξι μήνες για να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Διατηρήστε τον διαχωρισμό της ΕΕ και του στρατού και προετοιμάστε μεταρρυθμίσεις στη γεωργία, στα διαρθρωτικά ταμεία και στον προϋπολογισμό, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τις νέες χώρες. Επίσης, επιτρέψτε στην ελληνική φιλοξενία να συνοδεύεται από αποτελεσματική οργάνωση, ώστε να παρακολουθούμε το έργο στην, ημιτελή ακόμα, ιστοσελίδα σας και να μπορέσουμε σε έξι μήνες να πούμε πόσο καλή ήταν η ελληνική Προεδρία."@el8
"Mr President, kalispera, the Group for a Europe of Democracies and Diversities would also like to welcome the Greek Presidency. Greece was the cradle of democracy. That means you have a special duty to give the EU a democratic overhaul. This is our advice. Open up all meetings in which you debate laws. Make all the minutes from meetings available. Give the European Parliament and the national parliaments access to all papers from the Council’s working parties. Prepare complete registers of correspondence in the Council. Introduce public access to documents according to the principle of best practice among the countries. Place all agendas and minutes from the Council’s working parties on the Presidency’s web site. Give the Ombudsman a new statute, giving him or her access to everything for monitoring purposes. Give the Court of Auditors the access required for monitoring both the Commission and the organisations that use EU funds. Retain the rotating Presidency so that each country has six months in which to pull out all the stops. Keep the EU and the military separate and prepare reforms of agriculture, the structural funds and the budget so that we are ready to receive the new countries. Also, let Greek hospitality be accompanied by efficient organisation so that we can follow the work on your as yet unfinished web site and are able in six months to say what a jolly good Presidency Greece’s was."@en3
"Señor Presidente el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias también desea dar la bienvenida a la Presidencia griega. Grecia fue la cuna de la democracia. Esto significa que tienen la obligación especial de someter a la UE a una puesta a punto democrática. Ahí van nuestros consejos: permitan el acceso a todas las reuniones en las que debatan leyes; faciliten las actas de todas las reuniones; den al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales acceso a todos los documentos de los grupos de trabajo del Consejo; preparen registros completos de la correspondencia del Consejo; introduzcan el acceso público a los documentos, de acuerdo con el principio de las mejores prácticas entre los países; publiquen todos los órdenes del día y todas las actas de los grupos de trabajo del Consejo en la página de la Presidencia; otorguen al Defensor del Pueblo un nuevo estatuto que le permita tener acceso a todo para poder realizar una labor de supervisión; permitan al Tribunal de Cuentas el acceso a las fuentes necesarias para supervisar a la Comisión y a las organizaciones que utilizan fondos de la UE; conserven la Presidencia rotativa, para que cada país tenga seis meses para emplearse a fondo; y mantengan a la UE y al ejército separados y preparen las reformas de la agricultura, de los fondos estructurales y del presupuesto, para que estemos preparados para recibir a los nuevos países. Asimismo, que la hospitalidad griega se vea acompañada de una organización eficaz, para que podamos seguir su labor en su página por el momento inacabada, y podamos decir dentro de seis meses: «¡Qué buena ha sido la Presidencia griega!»."@es12
"Arvoisa puhemies, kalispera. Myös Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä haluaa toivottaa puheenjohtajavaltio Kreikan tervetulleeksi. Demokratia syntyi Kreikassa, ja siksi teillä on erityinen velvollisuus tarkistaa EU:n demokratiaa. Kehotamme teitä pitämään avoimina kaikki lainsäädäntöä käsittelevät kokoukset ja antamaan saataville kokousten pöytäkirjat. Antakaa kaikki neuvoston työryhmien laatimat asiakirjat Euroopan parlamentin ja kansallisten kansanedustuslaitosten saataville. Rekisteröikää koko neuvoston käymä kirjeenvaihto. Varmistakaa asiakirjojen julkinen saatavuus valtioiden kesken parhaiden käytäntöjen periaatteen mukaisesti. Julkaiskaa kaikki neuvoston työryhmien esityslistat ja pöytäkirjat puheenjohtajavaltion WWW-sivustolla. Uudistakaa oikeusasiamiestä koskevat säännöt antamalla hänelle oikeus saada tietoja seurantaa varten. Antakaa tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat oikeudet sekä komission että EU:n varoja käyttävien organisaatioiden valvomiseksi. Säilyttäkää kiertävä puheenjohtajuus, niin että kukin valtio voi kuuden kuukauden aikana antaa kaikkensa. Pitäkää EU ja sotilaallinen toiminta erillään ja laatikaa maataloutta, rakennerahastoja ja talousarviota koskevia uudistuksia, jotta olemme valmiit vastaanottamaan uudet valtiot. Yhdistäkää kreikkalaiseen vieraanvaraisuuteen tehokkaat järjestelyt, jotta voimme seurata työtänne toistaiseksi vielä keskeneräiseltä WWW-sivustoltanne ja todeta kuuden kuukauden kuluttua, että Kreikka oli loistava puheenjohtaja."@fi5
"Monsieur le Président. Le groupe de l’Europe des démocraties et des différences souhaite également la bienvenue à la présidence grecque. La Grèce est le berceau de la démocratie, ce qui vous oblige, d’une certaine manière, à veiller au respect de la démocratie au sein de l’Union européenne. Voici les conseils que nous vous donnons. Ouvrez toutes les portes des réunions lorsque vous examinez la législation européenne. Faites en sorte que les procès-verbaux de toutes les réunions soient disponibles pour tous. Veillez à ce que le Parlement européen et les parlements nationaux puissent avoir accès à tous les documents des groupes de travail du Conseil. Établissez des listes exhaustives de tous les postes attribués au Conseil. Introduisez le principe de l’accès aux documents suivant le modèle du meilleur pays. Faites figurer sur le site de la présidence tous les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux des groupes de travail institués par le Conseil. Octroyez un nouveau statut au médiateur afin qu’il puisse tout contrôler. Faites en sorte que la Cour des comptes puisse contrôler la Commission mais aussi les organisations qui bénéficient de moyens communautaires. Conservez le principe des présidences tournantes afin de donner à chaque pays, pendant un semestre, la possibilité de déployer au mieux ses capacités. Ne militarisez pas l’Union et préparez les réformes de l’agriculture, des fonds structurels et du budget afin que nous soyons en mesure d’accueillir les nouveaux pays. Enfin, si vous ajoutez à l’hospitalité grecque une bonne organisation en nous permettant de suivre vos travaux sur votre site, qu’il convient encore de parachever, nous pourrons déclarer dans six mois : bravo à la présidence grecque !"@fr6
"Signor Presidente anche il gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità desidera dare il benvenuto alla Presidenza greca. La Grecia è stata la culla della democrazia. Ciò significa che avete un dovere speciale di dare all’Unione europea una riforma democratica. Questi i nostri consigli. Rendere pubbliche tutte le riunioni in cui si discutono proposte legislative. Rendere disponibili tutti i processi verbali delle riunioni. Concedere al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali accesso a tutti i documenti dei gruppi di lavoro del Consiglio. Preparare registri completi della corrispondenza del Consiglio. Introdurre l’accesso pubblico ai documenti secondo il principio delle migliori prassi tra i paesi. Inserire tutti gli ordini del giorno e i processi verbali dei gruppi di lavoro del Consiglio sul sito della Presidenza. Accordare un nuovo al Mediatore, concedendogli un accesso generalizzato a fini di controllo. Accordare alla Corte dei conti l’accesso richiesto per controllare sia la Commissione sia le organizzazioni che utilizzano i fondi dell’Unione. Mantenere la rotazione della Presidenza, di modo che ciascun paese abbia sei mesi per dare prova di cosa è capace. Mantenere separate l’Unione europea e le forze armate e preparare le riforme dell’agricoltura, dei Fondi strutturali e del bilancio, in modo da essere pronti a ricevere i nuovi paesi. Inoltre, fate in modo che l’ospitalità greca si accompagni ad un’organizzazione efficiente così da poter seguire i lavori sul sito della Presidenza, non ancora completato, e che si possa dire, tra sei mesi, che la Presidenza greca è stata brillante."@it9
"Mr President, kalispera, the Group for a Europe of Democracies and Diversities would also like to welcome the Greek Presidency. Greece was the cradle of democracy. That means you have a special duty to give the EU a democratic overhaul. This is our advice. Open up all meetings in which you debate laws. Make all the minutes from meetings available. Give the European Parliament and the national parliaments access to all papers from the Council’s working parties. Prepare complete registers of correspondence in the Council. Introduce public access to documents according to the principle of best practice among the countries. Place all agendas and minutes from the Council’s working parties on the Presidency’s web site. Give the Ombudsman a new statute, giving him or her access to everything for monitoring purposes. Give the Court of Auditors the access required for monitoring both the Commission and the organisations that use EU funds. Retain the rotating Presidency so that each country has six months in which to pull out all the stops. Keep the EU and the military separate and prepare reforms of agriculture, the structural funds and the budget so that we are ready to receive the new countries. Also, let Greek hospitality be accompanied by efficient organisation so that we can follow the work on your as yet unfinished web site and are able in six months to say what a jolly good Presidency Greece’s was."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter goedenavond –, ook de Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit wil graag het Griekse voorzitterschap verwelkomen. Griekenland is de bakermat van de democratie. Dat geeft u een bijzondere verplichting om de EU aan een democratische controle te onderwerpen. Wij geven u een paar adviezen. Maak alle vergaderingen openbaar waarin over wetgeving wordt onderhandeld. Maak alle notulen openbaar. Geef het Europees Parlement en de nationale parlementen toegang tot alle documenten van de werkgroepen van de Raad. Maak volledige adreslijsten van de Raad. Voer het recht op inzage van documenten in, volgens de beginselen van het beste land op dit gebied. Zet alle agenda’s en notulen van de werkgroepen van de Raad op de website van het voorzitterschap. Geef de ombudsman een nieuw statuut, dat hem het recht geeft om alles te controleren. Geef de Rekenkamer het recht om zowel de Commissie te controleren als de bedrijven die EU-middelen gebruiken. Handhaaf het wisselend voorzitterschap, zodat elk land een halfjaar krijgt om zich in te spannen om de best mogelijke prestaties te leveren. Houd de EU en het leger gescheiden, en bereid hervormingen voor van de landbouw, de structuurfondsen en de begroting, zodat we klaar zijn om de nieuwe landen op te nemen. Laat tot slot de Griekse gastvrijheid vergezeld gaan van een doelmatige organisatie, zodat we het werk op uw nog onvoltooide website kunnen volgen en over een halfjaar kunnen zeggen: Wat was Griekenland toch een goed voorzitterland!"@nl2
"Senhor Presidente o Grupo para a Europa das Democracias e das Diferenças também deseja dar as boas vindas à Presidência grega. A Grécia foi o berço da democracia. Este facto implica o dever especial de procederem à revisão da democracia da UE. São estes os nossos conselhos: façam com que todas as reuniões nas quais se discuta a legislação sejam abertas. Façam com que todas as actas das reuniões sejam acessíveis. Concedam ao Parlamento Europeu e aos parlamentos nacionais o acesso a todos os documentos dos grupos de trabalho do Conselho. Elaborem registos completos da correspondência do Conselho. Introduzam o acesso do público aos documentos de acordo com a melhor prática dos vários países. Ponham todas as ordens de trabalho e todos os resumos dos grupos de trabalho do Conselho na página Web da Presidência. Concedam um novo estatuto ao Provedor de Justiça Europeu, facultando-lhe o acesso a tudo para efeitos de controlo. Facultem ao Tribunal de Contas o acesso para controlar tanto a Comissão como as empresas que utilizam os meios da UE. Mantenham a rotatividade das Presidências, de modo a que cada país tenha um período de 6 meses durante o qual possa dar o seu melhor. Separem a UE do lado militar e preparem as reformas da agricultura, dos fundos estruturais e do orçamento, de modo a que possamos estar preparados para acolher os novos países. E, por último, façam com que a hospitalidade grega seja acompanhada de uma organização eficaz, de modo a permitir-nos seguir os vossos trabalhos na vossa página Web, ainda em construção, para que daqui a seis meses possamos dizer: A Grécia exerceu uma Presidência excelente!"@pt11
"Herr talman, kalispera! Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa hälsar det grekiska ordförandeskapet välkommet. Grekland utgjorde demokratins vagga. Detta innebär att ni har en alldeles särskild förpliktelse att granska de demokratiska förhållandena inom Europeiska unionen. Våra råd är: Håll öppna möten när förhandlingarna rör lagstiftning. Se till att alla mötesprotokoll är tillgängliga. Ge Europaparlamentet och de nationella parlamenten tillgång till alla handlingar inom rådets arbetsgrupper. Upprätta kompletta förteckningar över samtliga poster inom rådet. Inför tillgång till handlingar för allmänheten enligt ”bästa lands” princip. Lägg ut alla dagordningar och protokoll från rådets arbetsgrupper på ordförandeskapets hemsida. Förse ombudsmannen med en ny stadga som tillåter honom att utöva fullständig kontroll. Ge revisionsrätten möjlighet att kontrollera både kommissionen och de verksamheter som använder Europeiska unionens medel. Håll fast vid de växlande ordförandeskapen så att varje land har möjlighet att under ett halvår anstränga sig för att göra sitt allra bästa. Håll Europeiska unionen och det militära åtskilda och förbered reformer avseende jordbruket, strukturfonderna och budgeten, så att vi är redo att ta emot de nya länderna. Och låt den grekiska gästfriheten ledsagas av en effektiv organisation, så att vi kan följa arbetet på er ännu ej kompletta hemsida och om ett halvår säga: Grekland var verkligen ett bra ordförandeland!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph