Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-14-Speech-2-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030114.3.2-101"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Para a segurança, qualidade e eficiência do transporte continental, seja de pessoas, seja de mercadorias, deve ser dada, de uma vez por todas, absoluta prioridade ao transporte e às soluções ferroviárias (além do transporte marítimo de curta distância ou de cabotagem). Julgo, pois, de grande importância a instituição de uma Agência Ferroviária Europeia que, junto da Comissão Europeia, concorrerá para uma melhor concertação e coordenação entre os diversos agentes envolvidos na política e operacionalidade do sistema ferroviário, bem como enriquecer permanentemente o debate através de recomendações e pareceres. As suas tarefas de consulta, de proposta e de observação, se devidamente divulgadas, conduzirão a uma cada vez maior sensibilização, junto dos Estados-Membros e cidadãos europeus, para as enormes vantagens desta solução de transporte, especialmente quando comparada com as crescentes dificuldades (e perigos) do transporte rodoviário. Gostaria de notar, a este propósito, o Livro Branco sobre “A política europeia de transportes no horizonte 2010: a hora das opções”, onde, em diversos pontos se anuncia a necessidade de inverter a tendência de perda do ferroviário relativamente ao rodoviário. Espero, pois, ser este mais um passo para o objectivo de um verdadeiro mercado interno do caminho-de-ferro, o que permitirá, além do mais, diminuir de forma efectiva a intensidade do tráfico rodoviário nas nossas estradas, especialmente o enorme volume de mercadorias transportado em camiões de grande tonelagem."@pt11,11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Af hensyn til den europæiske transports sikkerhed, kvalitet og effektivitet, både person- og godstransporten, bør der en gang for alle gives absolut prioritet til jernbanetransporten (samt den nære linjefart og cabotagesejladsen). Jeg synes derfor, at det er meget vigtigt at få oprettet et europæisk jernbaneagentur, der under Europa-Kommissionen kan bidrage til bedre samråd og samordning mellem de forskellige politiske og operationelle aktører i jernbanesektoren og til vedvarende berigelse af debatten via sine henstillinger og udtalelser. Agenturets opgaver i form af konsultation, forslag og overvågning vil, hvis de får den nødvendige medieopmærksomhed, betyde en stadig større bevidstgørelse hos medlemsstaterne og EU's borgere om de enorme fordele, som jernbanetransporten indebærer, især på baggrund af vejtransportens stigende problemer og risici. Jeg vil i denne sammenhæng gerne henvise til hvidbogen "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg", der flere steder påpeger, hvor vigtigt det er at vende den tendens, at jernbanen taber til vejene. Jeg håber derfor, at dette er endnu et skridt i retning af et ægte indre jernbanemarked, der ikke mindst effektivt mindsker den intensive trafik på vores veje, især det enorme volumen af gods, der transporteres på tunge lastbiler."@da1
". Für die Sicherheit, Qualität und Effektivität des Verkehrs auf unserem Kontinent – sowohl des Personen- als auch der Güterverkehrs – müssen wir ein für allemal dem Verkehr und insbesondere dem Eisenbahnverkehr (neben dem Kurzstreckenseeverkehr und der Küstenschifffahrt) absoluten Vorrang einräumen. Ich messe deshalb der Einrichtung einer Europäischer Eisenbahnagentur sehr große Bedeutung bei, die mit der Europäischen Kommission zusammen arbeiten würde, um eine bessere Abstimmung und Koordinierung zwischen den beteiligten Akteuren in der Politik und die Operabilität des Eisenbahnsystems zu erreichen, und gleichzeitig durch ihre Empfehlungen und Stellungnahmen einen ständigen Beitrag zur Diskussion leisten wird. Erhält ihre Arbeit hinsichtlich Beratung, Kontrolle und Einbringen von Vorschlägen die entsprechende Öffentlichkeit, dann werden sich sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Menschen zunehmend der gewaltigen Vorteile dieses Verkehrsträgers bewusst werden, vor allem verglichen mit den wachsenden Problemen und Gefahren des Straßenverkehrs. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf das Weißbuch „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“ hinweisen, in dem an mehreren Stellen betont wird, dass es notwendig ist, die rückläufige Entwicklung der Eisenbahn gegenüber dem Straßenverkehr umzukehren. Ich hoffe deshalb, dass dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines echten Binnenmarktes bei den Eisenbahndiensten ist, der es vor allem ermöglichen wird, das Verkehrsaufkommen und besonders das gewaltige Aufkommen bei Schwerlasttransporten auf unseren Straßen wirksam einzudämmen."@de7
". Προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποδοτικότητα των μεταφορών στην ήπειρό μας – συμπεριλαμβανομένης τόσο της μεταφοράς επιβατών όσο και της μεταφοράς φορτίων – πρέπει να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα, άπαξ διά παντός, στις μεταφορές και κυρίως στις σιδηροδρομικές μεταφορές, για να μην αναφέρω τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και τις θαλάσσιες ενδομεταφορές. Συνεπώς, φρονώ ότι η ιδέα της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων είναι πολύ σημαντική· ο οργανισμός αυτός θα συνεργάζεται με την Επιτροπή, προκειμένου να προωθήσει τη μεγαλύτερη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στην πολιτική για τους σιδηροδρόμους και στη λειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει συνεχώς στη συζήτηση μέσω συστάσεων και γνωμοδοτήσεων. Εάν δοθεί η κατάλληλη δημοσιότητα στις αρμοδιότητές του όσον αφορά τη διαβούλευση, την παρακολούθηση και την υποβολή προτάσεων, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη ενημέρωση, εκ μέρους τόσο των κρατών μελών όσο και του ευρωπαϊκού κοινού, σχετικά με τα τεράστια πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου μεταφοράς, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα αυξανόμενα προβλήματα και τους κινδύνους που ενέχουν οι οδικές μεταφορές. Παραμένοντας στο θέμα αυτό, θα ήθελα να αναφέρω τη Λευκή Βίβλο “ ”, η οποία αναφέρει σε διάφορα σημεία την ανάγκη να αντιστραφεί η τάση από τις σιδηροδρομικές προς τις οδικές μεταφορές. Επομένως, ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα προς τον στόχο της δημιουργίας μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες που, πάνω από όλα, θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική μείωση του όγκου της κίνησης στους δρόμους μας και, κυρίως, του τεράστιου όγκου των φορτίων που μεταφέρονται με βαρέα φορτηγά οχήματα."@el8
"In order to guarantee the safety, quality and efficiency of transport on our continent – including both passenger transport and freight – we need to give absolute priority, once and for all, to transport and in particular to rail transport, not to mention short sea shipping and maritime cabotage. I therefore think that the idea of setting up a European Railways Agency is a very important one; this agency would work with the Commission to promote greater cooperation and coordination between the various stakeholders involved in rail policy and the operability of the railway system, whilst also making an ongoing contribution to the debate through its recommendations and opinions. If proper publicity is given to its remit as regards consultation, monitoring and submitting proposals, this will result in ever greater awareness, on the part of both the Member States and the European public, of the enormous advantages of this mode of transport, especially as compared with the increasing problems and dangers associated with road transport. Still on this subject, I would like to mention the White Paper which refers in various places to the need to reverse the trend away from rail and towards road transport. I therefore hope that this will represent a further step towards the objective of creating a genuine internal market in rail services which will above all make it possible to effectively reduce the volume of traffic on our roads, and especially the enormous volume of freight transported by heavy goods vehicles."@en3
"Para garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia del transporte en nuestro continente — tanto el de pasajeros como el de mercancías — tenemos que dar prioridad absoluta, de una vez por todas, al transporte y, en particular, al transporte ferroviario (por no mencionar el transporte marítimo de corta distancia o de cabotaje). Por eso, creo que es muy importante crear una Agencia Ferroviaria Europea; dicha agencia trabajaría con la Comisión para promover una mayor cooperación y coordinación entre las distintas partes implicadas en la política ferroviaria y en la operabilidad del sistema ferroviario, haciendo también una contribución continua al debate con sus recomendaciones y opiniones. Su labor de consulta, de supervisión y de presentación de propuestas, si recibe la debida publicidad, conducirá a una concienciación cada vez mayor de los Estados miembros y de los ciudadanos europeos sobre las enormes ventajas de este medio de transporte, especialmente en comparación con los crecientes problemas y peligros asociados al transporte por carretera. A propósito de esta cuestión, quiero mencionar el Libro Blanco «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad», que se refiere, en varios puntos, a la necesidad de invertir la tendencia a abandonar el transporte ferroviario y aumentar el transporte por carretera. Así pues, espero que éste represente un paso más para lograr el objetivo de crear un verdadero mercado interior del ferrocarril que, por encima de todo, haga posible reducir eficazmente el volumen de tráfico en nuestras carreteras y, en especial, el enorme volumen de mercancías transportadas en camiones."@es12
"Taataksemme liikenteen turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden maanosassamme – sekä henkilö- että tavaraliikenteessä – meidän on nostettava liikenne ja erityisesti rautatieliikenne, lähimerenkulku ja rannikkolaivaliikenne ehdottomiksi painopistealueiksi. Sen vuoksi Euroopan rautatieviraston perustaminen on minusta huomionarvoinen ajatus. Virasto toimisi yhteistyössä komission kanssa rautatiepolitiikan eri osapuolten yhteistyön ja yhteensovittamisen sekä rautatiejärjestelmän toimivuuden edistämiseksi ja osallistuisi samalla aiheesta käytävään keskusteluun antamalla erilaisia suosituksia ja lausuntoja. Jos se saa riittävästi julkisuutta kuulemis- ja seurantatehtävilleen ja tekemilleen esityksille, se lisäisi sekä jäsenvaltioiden että eurooppalaisen yleisön tietoisuutta tämän liikennemuodon valtavista eduista erityisesti tieliikenteen lisääntyviin ongelmiin ja vaaroihin verrattuna. Samassa aiheessa pysyäkseni haluan mainita valkoisen kirjan jossa mainitaan useissa kohdissa, että meidän olisi pystyttävä kääntämään suuntaus, jossa rautatiet menettävät jatkuvasti osuuksiaan tieliikenteelle. Siksi toivonkin, että tämä olisi taas uusi askel kohti rautatiepalveluiden aitoja sisämarkkinoita, jotka ennen kaikkea auttaisivat tehokkaasti vähentämään liikennemääriä maanteillämme ja erityisesti raskailla ajoneuvoilla kuljetettavia valtavia rahtimääriä."@fi5
"Pour la sécurité, la qualité et l’efficacité du transport continental, tant des personnes que des marchandises, il convient d’accorder une fois pour toute la priorité aux transports et aux solutions ferroviaires (en plus du transport maritime de courte distance ou du cabotage). J’estime donc que la création d’une agence ferroviaire européenne est très importante, elle contribuera avec la Commission européenne à une meilleure concertation et coordination entre les différents agents impliqués dans la politique et l’opérabilité du système ferroviaire, ainsi qu’à enrichir en permanence le débat à travers des recommandations et des avis. Ses missions de consultation, de proposition et d’observation conduiront, si elles sont dûment menées, à une sensibilisation toujours plus grande des États membres et des citoyens européens sur les avantages énormes de cette solution de transport, spécialement par rapport aux difficultés croissantes (et aux dangers) du transport routier. Je voudrais signaler à ce propos le Livre blanc de la Commission "La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : Jalons pour l’avenir", qui insiste à plusieurs reprises sur la nécessité d’inverser la tendance du recul du transport ferroviaire par rapport au transport routier. J’espère donc qu’il constituera un nouveau pas vers la création d’un véritable marché intérieur du chemin de fer, ce qui permettra avant tout de réduire effectivement l’intensité du trafic sur nos routes, spécialement le volume énorme des marchandises transportées par des camions de gros tonnage."@fr6
"Per garantire la sicurezza, la qualità e l’efficienza dei trasporti sul nostro continente – includendo sia il trasporto dei passeggeri che il trasporto delle merci – occorre attribuire, una volta per tutte, la priorità assoluta ai trasporti e in particolare ai trasporti ferroviari, per non citare i trasporti marittimi su breve distanza e il cabotaggio marittimo. Ritengo pertanto che l’idea di istituire un’Agenzia ferroviaria europea sia estremamente importante. Una simile agenzia potrebbe lavorare con la Commissione per promuovere una maggiore cooperazione e un miglior coordinamento tra i vari attori della politica ferroviaria e dell’operabilità del sistema ferroviario, contribuendo altresì costantemente al dibattito, tramite raccomandazioni e pareri. Le sue competenze in materia di consultazione, vigilanza e presentazione di proposte, se debitamente pubblicizzate, determineranno negli Stati membri, come pure nel pubblico europeo, una consapevolezza ancora maggiore degli enormi vantaggi di questo modo di trasporto, soprattutto a fronte dei problemi e dei rischi crescenti associati ai trasporti stradali. Per rimanere in tema vorrei ricordare il Libro bianco “ ”, che in vari passi menziona la necessità di invertire la tendenza fra trasporti ferroviari e stradali. Spero pertanto che questo sia un ulteriore passo verso l’obiettivo di realizzare un vero mercato interno dei servizi ferroviari, che soprattutto consenta effettivamente di ridurre il volume di traffico sulle nostre strade, e in particolare l’enorme volume di merci trasportate da mezzi pesanti."@it9
"In order to guarantee the safety, quality and efficiency of transport on our continent – including both passenger transport and freight – we need to give absolute priority, once and for all, to transport and in particular to rail transport, not to mention short sea shipping and maritime cabotage. I therefore think that the idea of setting up a European Railways Agency is a very important one; this agency would work with the Commission to promote greater cooperation and coordination between the various stakeholders involved in rail policy and the operability of the railway system, whilst also making an ongoing contribution to the debate through its recommendations and opinions. If proper publicity is given to its remit as regards consultation, monitoring and submitting proposals, this will result in ever greater awareness, on the part of both the Member States and the European public, of the enormous advantages of this mode of transport, especially as compared with the increasing problems and dangers associated with road transport. Still on this subject, I would like to mention the White Paper which refers in various places to the need to reverse the trend away from rail and towards road transport. I therefore hope that this will represent a further step towards the objective of creating a genuine internal market in rail services which will above all make it possible to effectively reduce the volume of traffic on our roads, and especially the enormous volume of freight transported by heavy goods vehicles."@lv10,10
". Met het oog op de veiligheid, de kwaliteit en de doelmatigheid van het vervoer van zowel personen als goederen over land dient eens en voor altijd absolute prioriteit te worden gegeven aan het railvervoer (afgezien van het zeevervoer over korte afstanden of cabotage). Derhalve hecht ik groot belang aan de oprichting van een Europees Spoorwegbureau, dat samen met de Commissie zou moeten zorgen voor meer overleg en coördinatie tussen de verschillende actoren die zijn betrokken bij het beleid inzake en de operabiliteit van het railvervoer. Voorts zou een dergelijk Bureau door middel van aanbevelingen en adviezen een permanente bijdrage kunnen leveren tot de debatten terzake. Mits hieraan naar behoren bekendheid wordt gegeven, zullen de adviezen, de inbreng en de observaties van het Bureau ertoe leiden dat de lidstaten en de Europese burgers steeds beter gaan beseffen welke enorme voordelen dit vervoermiddel biedt, met name in het licht van de toenemende problemen (en gevaren) van het wegvervoer. Ik zou in dit verband willen verwijzen naar het Witboek “Het Europees vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen”, waarin herhaaldelijk wordt benadrukt dat de trend van een achteruitgang van het railvervoer ten opzichte van het wegvervoer moet worden omgebogen. Ik hoop derhalve dat met deze richtlijn nog een stap wordt gezet in de richting van een echte interne markt voor railvervoer, waardoor onder meer een doeltreffende bijdrage zou worden geleverd tot de vermindering van het verkeer op onze wegen en met name de enorme omvang van het goederenvervoer met zware vrachtwagens kan worden teruggebracht."@nl2
"För säkerheten, kvaliteten och effektiviteten i kontinentens transporter, både person- och godstransporter, måste vi en gång för alla prioritera järnvägstransporterna (förutom närtransporter på vatten eller kustfartyg). Jag anser således att det är mycket viktigt att inrätta en europeisk järnvägsbyrå, som tillsammans med Europeiska kommissionen kan verka för ett bättre samråd och en bättre samordning mellan de olika aktörerna i järnvägssystemets politik och funktionalitet, liksom att ständigt berika debatten med rekommendationer och yttranden. Dess uppgift när det gäller konsultation, förslag och observation kommer, om de sprids på ett vederbörligt sätt, att leda till en allt större medvetenhet bland medlemsstaterna och de europeiska medborgarna om de enorma fördelarna med denna transportlösning, särskilt när den jämförs med vägtrafikens växande svårigheter (och faror). Jag skulle här vilja notera vitboken om den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden, där man under flera punkter meddelar behovet av att vända tendensen till att järnvägen förlorar i förhållande till vägtrafiken. Jag hoppas alltså att detta blir ännu ett steg mot målet om en verklig inre marknad för järnvägen, vilket dessutom skulle göra det möjligt att på ett effektivt sätt minska den intensiva vägtrafiken på våra vägar, särskilt den enorma godsmängd som transporteras med tunga fordon."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph