Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-14-Speech-2-092"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030114.3.2-092"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor deste relatório, porque partilho da visão de que, para incrementar a segurança do sistema ferroviário comunitário e melhorar a prestação de serviços ferroviários internacionais, importa promover a passagem progressiva para um sistema de normas de segurança comuns entre os Estados-membros. Congratulo-me com os bons indicadores da segurança do transporte ferroviário europeu - o que, aliás, só confirma a urgente necessidade de aumentar esta solução de transporte, diminuindo o recurso ao menos seguro transporte rodoviário, especialmente de grande tonelagem. Importa, porém, registar que a liberalização dos serviços ferroviários - que se pretende até 2008 e em cujo pacote se inscreve o presente relatório - deve recolher, a partir da experiência britânica de anos recentes, a importante lição de que, não obstante, continua cabendo aos poderes públicos a supervisão e fiscalização do cumprimento das regras de segurança ferroviária, nomeadamente no que respeita à manutenção das infra-estruturas. Acompanhei também algumas das sugestões da comissão competente, no que diz respeito à introdução de um certificado de segurança para as empresas ferroviárias e para os gestores das infra-estruturas e de uma formação adequada completada por uma certificação do pessoal ferroviário, bem como ao acesso total às informações sobre a segurança para todas as novas empresas ferroviárias e à adopção de uma língua veicular comum para os transportes internacionais, à semelhança da aviação."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for denne betænkning, fordi jeg deler den opfattelse, at øget jernbanesikkerhed og bedre international jernbanetransportydelse betyder, at vi må fremme fortløbende overgang til fælles sikkerhedsstandarder i medlemslandene. Jeg glæder mig over den europæiske jernbanetransports gode sikkerhedsindikatorer - hvilket i øvrigt kun bekræfter, at det er bydende nødvendigt at øge brugen af denne transportform og reducere anvendelsen af den mindre sikre vejtransport, især den tunge trafik. Det bør imidlertid bemærkes, at liberaliseringen af jernbanetransporten - som man ønsker gennemført inden 2008, og som denne betænkning er et led i - ud fra de britiske erfaringer i de seneste år bør drage den vigtige lære, at de offentlige myndigheder stadig må føre tilsyn og kontrol med, om jernbanesikkerhedsreglerne overholdes, særlig med hensyn til infrastrukturvedligeholdelse. Jeg har også støttet nogle af fagudvalgets forslag om at indføre et sikkerhedscertifikat for jerbaneselskaberne og for infrastrukturforvalterne samt passende efteruddannelse med tilhørende certificering af jernbanepersonalet. Det samme gælder forslaget om fuld adgang til sikkerhedsoplysninger for alle nye jernbaneselskaber og et enkelt arbejdssprog i den internationale proceskommunikation på samme måde som i luftfarten."@da1
". Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil ich die Auffassung teile, dass es zur Erhöhung der Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und des Niveaus internationaler Eisenbahnverkehrsdienste notwendig ist, den schrittweisen Übergang zu einem System gemeinsamer Sicherheitsvorschriften in den Mitgliedstaaten voranzutreiben. Ich freue mich über die guten Sicherheitskennziffern des europäischen Eisenbahnsystems. Dies unterstreicht nur noch die dringende Notwendigkeit, den Eisenbahnverkehr stärker zu nutzen und die Nutzung des Straßenverkehrs einzuschränken, besonders für Schwerlasttransporte. Wichtig ist jedoch in Bezug auf die Liberalisierung des Eisenbahndienstes, die bis 2008 erfolgen soll und in deren Paket sich der vorliegende Bericht einreiht, aus den Erfahrungen Großbritanniens der letzten Jahre zu lernen, dass die Überwachung und Kontrolle der Einhaltung von Eisenbahnsicherheitsvorschriften weiter in der Hand der staatlichen Behörden bleiben muss, vor allem was die Instandhaltung der Infrastruktur betrifft. Ich habe mich auch mit einigen Vorschlägen des zuständigen Ausschusses beschäftigt, die die Einführung einer Sicherheitsbescheinigung für die Eisenbahnunternehmen und für Fahrwegbetreiber und einer entsprechenden vollständigen Ausbildung mit Bescheinigung für das Personal sowie den uneingeschränkten Zugang für neue Eisenbahnunternehmen zu sicherheitsspezifischen Informationen und die Annahme einer einheitlichen Arbeitssprache für den internationalen Verkehr ähnlich wie in der Luftfahrt betreffen."@de7
". Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω και εγώ ότι, εάν θέλουμε να καταστήσουμε πιο ασφαλές το σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας και να αυξήσουμε τις προδιαγραφές των διεθνών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, πρέπει να ενθαρρύνουμε μια κίνηση προόδου προς ένα σύστημα κοινών προδιαγραφών ασφαλείας στα κράτη μέλη. Είμαι ενθουσιασμένος με τους εξαιρετικούς δείκτες ασφαλείας που έχει το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα. Αυτό απλώς υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί η χρήση των σιδηροδρομικών μεταφορών και να μειωθεί η χρήση των οδικών μεταφορών, ιδιαίτερα των βαρέων φορτηγών οχημάτων, η οποία έχει χειρότερα αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας. Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας περιγράφει μια δέσμη για την ελευθέρωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί έως το 2008. Από αυτήν την άποψη, ωστόσο, είναι σημαντικό να διδαχθούμε από την εμπειρία που αποκόμισαν οι Βρετανοί τα τελευταία έτη, η οποία αποδεικνύει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να συνεχίσουν την επίβλεψη και τον έλεγχο της τήρησης όλων των κανόνων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συντήρηση της υποδομής. Εξετάζω επίσης ορισμένες από τις προτάσεις που προέρχονται από την αρμόδια επιτροπή όσον αφορά την εισαγωγή ενός πιστοποιητικού ασφαλείας για σιδηροδρομικές εταιρείες και για όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση υποδομής. Προτείνεται επίσης κατάλληλη κατάρτιση που θα οδηγεί σε πιστοποίηση για το προσωπικό των σιδηροδρόμων, από κοινού με την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για όλες τις νέες σιδηροδρομικές εταιρείες, και την υιοθέτηση μιας ενιαίας γλώσσας εργασίας για όλες τις διεθνείς μεταφορές, όπως ισχύει στις εναέριες μεταφορές."@el8
"I voted for this report because I too believe that if we are to make the Community's railway system safer and raise the standard of international rail services, we need to encourage a progressive move towards a system of common safety standards in the Member States. I am delighted to see what excellent safety indicators the European railway system has. This only goes to underscore the urgent need to increase the use of rail transport and to reduce the use of road transport, especially heavy goods vehicles, which has a poorer safety record. The report before us describes a package for the liberalisation of railway services, which is intended to take place by 2008. In this respect, however, it is important to learn from the British experience over recent years, which indicates that the public authorities need to carry on supervising and checking compliance with rail safety regulations, particularly as regards infrastructure maintenance. I have also been looking at some of the suggestions emanating from the relevant committee as regards the introduction of a safety certificate for train operating companies and for those responsible for infrastructure management. It also suggested appropriate training leading to a qualification for railway staff, together with access to all information on safety for all new rail companies, and the adoption of a single working language for all international transport, as in the world of aviation."@en3
"He votado a favor de este informe porque yo también creo que si queremos hacer más seguro el sistema ferroviario comunitario y mejorar los servicios ferroviarios internacionales, tenemos que promover la adopción progresiva de un sistema de normas comunes de seguridad en los Estados miembros. Me congratulo de que el sistema ferroviario europeo tenga unos indicadores de seguridad tan buenos. Esto no hace más que subrayar la necesidad urgente de aumentar la utilización del transporte ferroviario y de reducir el transporte por carretera — en particular, en camiones — que es menos seguro. El informe que tenemos ante nosotros describe un paquete de medidas para la liberalización de los servicios ferroviarios, cuya aplicación está prevista para 2008. A este respecto, es importante que aprendamos de la experiencia británica de los últimos años, en el sentido de que las administraciones públicas deben continuar supervisando y evaluando el cumplimiento de las normas de seguridad ferroviarias, sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento de las infraestructuras. He considerado también algunas de las sugerencias de la comisión competente relativas a la introducción de un certificado de seguridad para las empresas ferroviarias y los responsables de la gestión de las infraestructuras. Estas sugerencias incluyen también dar una formación adecuada al personal ferroviario, conducente a la obtención de una certificación, además de poder acceder a la información sobre seguridad de todas las nuevas empresas ferroviarias y adoptar una misma lengua oficial para todo el transporte internacional, como ocurre en el mundo de la aviación."@es12
"Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minäkin olen sitä mieltä, että jos haluamme parantaa yhteisön rautateiden turvallisuutta ja nostaa kansainvälisten rautatiepalvelujen tasoa, meidän on tuettava asteittaista siirtymistä jäsenvaltioiden yhteisten turvallisuusstandardien käyttöön. Minua ilahduttaa nähdä, miten loistava Euroopan rautateiden turvallisuus tällä hetkellä on. Se vain vahvistaa käsitystäni siitä, että meidän on kiireellisesti lisättävä rautatiekuljetusten käyttöä ja vähennettävä maantiekuljetuksia erityisesti raskaalla kalustolla, jonka turvallisuus on heikompi. Edessämme olevassa mietinnössä kuvataan rautatiepalvelujen vapauttamispakettia, ja tämä vapauttaminen on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2008 mennessä. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää ottaa opiksi Yhdistyneen kuningaskunnan viime vuosina saamista kokemuksista, jotka osoittavat, että viranomaisten on jatkettava valvontaa ja tarkistettava, että rautatieliikenteen turvallisuussäännöksiä noudatetaan etenkin infrastruktuurin kunnossapidon osalta. Olen tutustunut toimivaltaisen valiokunnan ehdotuksiin, joissa esitetään turvallisuustodistusten myöntämistä rautatieyrityksille ja infrastruktuurin kunnossapidosta vastaaville yrityksille. Valiokunnassa ehdotettiin myös rautatiehenkilökunnalle järjestettävää ja todistuksen myöntämiseen johtavaa koulutusta sekä kaiken turvallisuutta koskevan tiedon saattamista kaikkien uusien rautatieyritysten käyttöön ja yhteisen työkielen käyttöönottoa kaikessa kansainvälisessä liikenteessä samaan tapaan kuin ilmailussa."@fi5
"J’ai voté pour ce rapport parce que je partage l’avis selon lequel pour augmenter la sécurité du système ferroviaire communautaire et améliorer le niveau des services ferroviaires internationaux, il faut promouvoir le passage progressif à un système de normes de sécurité communes au sein des États membres. Je me réjouis des bons indicateurs de sécurité du transport ferroviaire européen - ce qui ne fait d’ailleurs que confirmer l’urgente nécessité de favoriser cette solution de transport, et de diminuer le recours au transport routier moins sûr, spécialement pour ce qui concerne le gros tonnage. Il faut cependant noter que la libéralisation des services ferroviaires - voulue pour 2008 et dans le paquet duquel le présent rapport s’inscrit - doit tirer l’importante leçon de l’expérience britannique de ces dernières années, dans laquelle les pouvoirs publics ont conservé le contrôle et la surveillance du respect des règles de sécurité ferroviaire, notamment en ce qui concerne l’entretien des infrastructures. Je me suis également penché sur certaines des suggestions de la commission compétente, concernant l’introduction d’un certificat de sécurité pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des infrastructures. Elle proposait également une formation appropriée complétée par une certification du personnel ferroviaire, ainsi que l’accès total aux informations concernant la sécurité pour toutes les nouvelles entreprises ferroviaires et l’adoption d’une langue véhiculaire commune pour les transports internationaux, comme c'est le cas pour l'aviation."@fr6
". Ho votato a favore della relazione perché anche io ritengo che, se vogliamo rendere più sicuro il sistema ferroviario comunitario e elevare il livello dei servizi ferroviari internazionali, dobbiamo incoraggiare la progressione verso un sistema di di sicurezza comuni negli Stati membri. Sono lieto di vedere che il sistema ferroviario europeo dispone di indicatori di sicurezza eccellenti. Ciò non fa che porre l’accento sulla necessità urgente di aumentare l’uso dei trasporti ferroviari e ridurre l’uso dei trasporti su strada, soprattutto dei mezzi pesanti, il cui livello di sicurezza è inferiore. La relazione in esame descrive un pacchetto per la liberalizzazione dei servizi ferroviari che, nelle intenzioni, si dovrebbe realizzare entro il 2008. In tal senso è importante, tuttavia, trarre insegnamento dall’esperienza britannica degli ultimi anni, che indica la necessità di verificare e vigilare sul rispetto dei regolamenti di sicurezza ferroviari da parte delle autorità pubbliche, in particolare in materia di manutenzione delle infrastrutture. Ho preso altrettanto in considerazione alcuni suggerimenti della commissione competente circa l’introduzione di un certificato di sicurezza per i gestori dei treni e per gli operatori responsabili della gestione delle infrastrutture. Si suggerisce inoltre una formazione adeguata ai fini della qualificazione del personale ferroviario, nonché l’accesso a tutte le informazioni sulla sicurezza per tutte le nuove società ferroviarie e l’adozione di un’unica lingua di lavoro per tutti i trasporti internazionali, come nel settore dell’aviazione."@it9
"I voted for this report because I too believe that if we are to make the Community's railway system safer and raise the standard of international rail services, we need to encourage a progressive move towards a system of common safety standards in the Member States. I am delighted to see what excellent safety indicators the European railway system has. This only goes to underscore the urgent need to increase the use of rail transport and to reduce the use of road transport, especially heavy goods vehicles, which has a poorer safety record. The report before us describes a package for the liberalisation of railway services, which is intended to take place by 2008. In this respect, however, it is important to learn from the British experience over recent years, which indicates that the public authorities need to carry on supervising and checking compliance with rail safety regulations, particularly as regards infrastructure maintenance. I have also been looking at some of the suggestions emanating from the relevant committee as regards the introduction of a safety certificate for train operating companies and for those responsible for infrastructure management. It also suggested appropriate training leading to a qualification for railway staff, together with access to all information on safety for all new rail companies, and the adoption of a single working language for all international transport, as in the world of aviation."@lv10
". Ik heb voor het onderhavige verslag gestemd omdat ook ik van mening ben dat met het oog op een verhoging van de veiligheid van de spoorwegen in de Gemeenschap en een verbetering van de dienstverlening op het vlak van het internationaal railvervoer geleidelijk een communautair systeem van gezamenlijke veiligheidsnormen moet worden ingevoerd. Ik ben verheugd over het hoge veiligheidsniveau van het Europees railvervoer. Ook het veiligheidsaspect pleit trouwens voor een sterkere verlegging van het minder veilige wegvervoer naar het spoor, vooral waar het gaat om het vervoer van zware goederen. Thans wordt gestreefd naar een liberalisering van het railvervoer tot het jaar 2008, en het onderhavige verslag maakt deel uit van het desbetreffende pakket. Er zij echter op gewezen dat bij een dergelijke liberalisering lering moet worden getrokken uit de ervaringen die in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren zijn opgedaan. Dit betekent dat de supervisie en het toezicht op de naleving van de veiligheidsnormen voor het railvervoer, vooral waar het gaat om de instandhouding van de infrastructuur, ondanks de liberalisering in handen van de overheid moeten blijven. Tevens heb ik mijn goedkeuring gehecht aan een aantal voorstellen van de terzake bevoegde commissie. Deze hebben betrekking op de invoering van een veiligheidscertificaat voor spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders, adequate, met een diploma afgeronde opleidingen voor spoorwegpersoneel, volledige toegang van alle nieuwe spoorwegondernemingen tot de veiligheidsinformatie en, in navolging van de praktijken in de luchtvaart, de invoering van een gemeenschappelijke voertaal voor het internationale railvervoer."@nl2
"Jag röstade för detta betänkande, eftersom jag delar synen på att det, för att öka säkerheten i gemenskapens järnvägssystem och förbättra de internationella järnvägstjänsterna, är viktigt att främja en successiv övergång till ett gemensamt säkerhetssystem mellan medlemsstaterna. Jag är glad över de goda säkerhetsindikatorerna i den europeiska järnvägstrafiken – vilka för övrigt bara bekräftar de brådskande behoven av att bygga ut denna transportlösning och minska användandet av den mindre säkra vägtrafiken, särskilt den tunga trafiken. Det är alltså viktigt att notera att järnvägstjänsternas avreglering – som man strävar efter att genomföra fram till 2008 och i vars paket detta betänkande ingår –, utifrån de brittiska erfarenheterna under senare år, måste ske utifrån den viktiga lärdomen att låta den offentliga makten fortsätta utöva övervakningen och kontrollen av att järnvägens säkerhetsregler uppfylls, framför allt när det gäller underhållet av infrastrukturen. Jag stödde också vissa av det ansvariga utskottets förslag om att införa säkerhetscertifikat för järnvägsföretagen och för de som förvaltar infrastrukturen och med en lämplig utbildning som kompletteras av ett certifikat för järnvägspersonalen, samt en fullständig tillgång till säkerhetsinformation för alla järnvägsföretag och antagandet av ett gemensamt fordonsspråk för de internationella transporterna, precis som när det gäller flyget."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph