Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-18-Speech-3-089"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021218.4.3-089"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei, naturalmente, a favor deste importante relatório que pretende o estabelecimento de critérios comuns sobre o acesso à informação, a participação do público no processo de tomadas de decisão e o acesso à justiça no domínio do ambiente, por considerar que esse acesso à informação – de qualidade, note-se – em matéria de ambiente deve hoje ser considerado como normal prerrogativa de cidadania. De facto, o estabelecimento de regras para esse acesso concorrerá de modo efectivo para um controlo pelos cidadãos numa área que a todos diz respeito – um verdadeiro em defesa do património ambiental. Para tanto, considero bastante pertinente o reforço dos mecanismos de acesso à informação e às tecnologias da informação. A tendencial gratuitidade do fornecimento pelas autoridades da informação ambiental, a par com a promoção do recurso às tecnologias da informação – especialmente a Internet – conduzirá a que essa informação seja de acesso generalizado e livre, atentas naturalmente as necessárias limitações quando afectem a defesa nacional, processos judiciais ou direitos industriais e/ou respeitantes à propriedade intelectual. Saudei, por último, o estabelecimento de modalidades práticas para garantir o aproveitamento eficaz das informações sobre o ambiente, bem como a concessão de poderes mais rigorosos aos Estados-Membros neste contexto, o que se traduz numa responsabilidade acrescida para estes, mas também numa concretização do princípio da subsidiariedade."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har naturligvis stemt for denne vigtige betænkning, der søger at opstille fælles kriterier for adgang til oplysninger, offentlighedens deltagelse i bslutningsprocessen og domstolsadgang på miljøområdet, fordi jeg mener, at denne adgang til oplysninger - af den nødvendige kvalitet, skal det bemærkes - på miljøområdet i dag bør betragtes som en normal borgerret. Fastsættelse af regler for denne adgang er nemlig et effektivt bidrag til, at borgerne kan udøve kontrol på et område, der angår alle - en ægte til beskyttelse af naturarv og miljø. Jeg finder det derfor meget relevant, at man har styrket mekanismerne for adgang til oplysninger og til informationsteknologi. At myndighederne principielt skal udlevere miljøoplysningerne uden gebyr vil sammen med fremme af brug af informationsteknologien - særlig internettet - betyde, at disse oplysninger bliver genstand for almindelig og fri adgang, idet der selvfølgelig må være begrænsinger af hensyn til forsvar, rettergang og industrielle eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Endelig har jeg også bifaldet, at der er tænkt på den praktiske gennemførelse for at sikre en effektiv udnyttelse af miljøoplysningerne, samt at medlemsstaterne har fået klare beføjelser i denne sammenhæng, hvilket tillægger dem et større ansvar, men også sætter subsidiaritetsprincippet igennem."@da1
". Selbstverständlich habe ich für diesen wichtigen Bericht gestimmt, der darauf abzielt, gemeinsame Kriterien für den Zugang zu Informationen, für die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und für den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten festzulegen, weil ich der Ansicht bin, dass dieser Zugang zu - wohlgemerkt: qualitativ hochwertigen - Informationen im Umweltbereich heute als ein normales Vorrecht der Bürger anzusehen ist. Tatsächlich wird die Festlegung von Vorschriften für diesen Zugang wirksam dazu beitragen, dass die Bürger einen alle betreffenden Bereich kontrollieren - eine wahre zum Schutz des Umwelterbes. Ich halte es daher für sehr zweckdienlich, hierfür die Zugangsmechanismen zu Informationen und Informationstechnologien zu stärken. Da immer mehr Behörden die kostenlose Bereitstellung von Umweltinformationen ermöglichen und zugleich die Nutzung der Informationstechnologien, insbesondere des Internets, fördern, werden diese Informationen allgemein und frei zugänglich sein, wobei natürlich die erforderlichen Einschränkungen zu beachten sind, wenn sie die Landesverteidigung, Gerichtsverfahren oder Rechte an geistigem Eigentum und gewerbliche Schutzrechte betreffen. Ich begrüße auch die Festlegung von praktischen Vorkehrungen, die auf eine wirksame Nutzung von Umweltinformationen abzielen, sowie die Erweiterung der Befugnisse der Mitgliedstaaten, was für diese erhöhte Verantwortung bedeutet und zugleich die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips darstellt."@de7
". Φυσικά, υπερψήφισα αυτήν τη σημαντική έκθεση, η οποία επιχειρεί να θεσπίσει κοινά κριτήρια για την πρόσβαση στις πληροφορίες, να διασφαλίσει τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα, διότι θεωρώ ότι σήμερα αυτή η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση – και μιλώ για πληροφόρηση υψηλής ποιότητας – πρέπει να θεωρηθεί επίσημο δικαίωμα των πολιτών. Πράγματι, η θέσπιση κανόνων για μια τέτοια πρόσβαση θα συμβάλει αποτελεσματικά στην άσκηση ελέγχου εκ μέρους των πολιτών σε έναν τομέα που αφορά όλον τον κόσμο – ένας πραγματικός έλεγχος των πολιτών για την προστασία της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς. Συνεπώς, θεωρώ απόλυτα σωστό να ενισχυθούν οι μηχανισμοί πρόσβασης στις πληροφορίες και στην τεχνολογία της πληροφορίας. Η τάση για παροχή δωρεάν περιβαλλοντικής πληροφόρησης από τις αρχές σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας – ιδίως το Διαδίκτυο – θα οδηγήσει στην ευρεία και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, με τους απαραίτητους, βέβαια, περιορισμούς όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, τις δικαστικές υποθέσεις, τα βιομηχανικά ή πνευματικά δικαιώματα. Τέλος, επικροτώ την ιδέα του καθορισμού πρακτικών όρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική πληροφόρηση χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και να αποδοθούν πιο αυστηρές εξουσίες στα κράτη μέλη σε αυτό το πλαίσιο, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσον αφορά τις εξουσίες αυτές αλλά και στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας."@el8
". I have, of course, voted in favour of this important report, which seeks to establish common criteria for access to information, to ensure public participation in the decision-making process and access to justice in environmental matters, because I believe that this access to information – and I am talking about high-quality information – on environmental matters must today be considered to be a standard prerogative of citizenship. In fact, establishing rules for such access will effectively contribute to control by the citizens in an area that concerns everyone – a genuine Citizens’ Control to protect our environmental heritage. I therefore feel it is quite appropriate to strengthen the mechanisms for access to information and to information technologies. The trend of authorities providing environmental information without charge, in conjunction with promoting the use of information technologies – especially the Internet – will lead to this information being widely and freely accessible, subject, of course, to the necessary restrictions when national security, court cases or industrial rights or those concerning intellectual property are concerned. Lastly, I welcomed the idea of establishing practical arrangements to ensure that information about the environment is used effectively, and of granting of more rigorous powers to the Member States in this context, which will result in greater responsibility for these, but also in the subsidiarity principle being implemented."@en3
". Por supuesto, he votado a favor de este importante informe, que intenta establecer criterios comunes para el acceso a la información, con objeto de asegurar la participación pública en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales, porque creo que este acceso a la información sobre cuestiones medioambientales – y me refiero a información de alta calidad – tiene que ser una prerrogativa de ciudadanía. De hecho, el establecimiento de normas para dicho acceso contribuirá de manera eficaz a que los ciudadanos controlen un ámbito que concierne a todos, un verdadero Control Ciudadano en defensa de nuestro patrimonio medioambiental. Por lo tanto, considero procedente reforzar los mecanismos de acceso a la información y a las tecnologías de la información. La tendencia de las autoridades a proporcionar información gratuita, conjuntamente con la promoción del uso de tecnologías de la información – en particular de Internet – conducirá al acceso generalizado y libre de esta información. Por supuesto, dicho acceso estará sujeto a las limitaciones necesarias cuando esté en juego la seguridad nacional, en procesos judiciales o derechos industriales o de propiedad intelectual. Por último, acojo con satisfacción el establecimiento de modalidades prácticas para asegurar el aprovechamiento eficaz de la información sobre el medio ambiente, así como la concesión de poderes más rigurosos a los Estados miembros en este contexto, lo que se traducirá en una mayor responsabilidad para éstos, pero también en la aplicación del principio de subsidiariedad."@es12
". Äänestin tietenkin tämän merkittävän mietinnön puolesta. Sen tavoitteena on vahvistaa yleiset perusteet tietojen saatavuudelle, varmistaa yleisön osallistuminen päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristökysymyksissä. Mielestäni ympäristökysymyksiä koskevan tiedon – ja varsinkin korkealaatuisen tiedon – saatavuutta on nykyään pidettävä kansalaisten normaalina etuoikeutena. Tietojen saatavuutta koskevien sääntöjen laatiminen auttaa kansalaisia valvomaan tehokkaasti alaa, joka koskettaa kaikkia. Kansalaiset voivat todella valvoa, että ympäristöllistä perintöämme suojellaan. Sen vuoksi on mielestäni tarkoituksenmukaista vahvistaa tiedon saatavuutta ja tietotekniikan käyttömahdollisuuksia koskevia menetelmiä. Toimintamalli, jossa viranomaiset antavat ympäristötietoa maksutta ja jossa samalla edistetään tietotekniikan ja varsinkin Internetin käyttöä, johtaa siihen, että tätä tietoa on laajasti ja vapaasti saatavilla. Tietojen saatavuutta koskevat luonnollisesti kansalliseen turvallisuuteen, oikeudenkäynteihin tai teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät välttämättömät rajoitukset. Mielestäni on hyvä ajatus vahvistaa käytännön menettelytavat, joilla varmistetaan ympäristötiedon tehokas käyttö. Kannatan myös tiukempien valtuuksien myöntämistä jäsenvaltioille näissä kysymyksissä. Näin lisätään jäsenvaltioiden vastuuta, mutta varmistetaan myös toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpano."@fi5
". J'ai naturellement voté en faveur de cet important rapport qui vise l'établissement de critères communs pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel ainsi que l'accès à la justice dans les domaines environnementaux, dès lors que j'estime que cet accès à l'information - qui, par ailleurs, doit être de qualité - doit être perçu comme une prérogative normale des citoyens. En effet, l'établissement de règles pour cet accès contribuera efficacement à un contrôle par les citoyens dans un domaine qui nous concerne tous, un véritable Contrôle des citoyens dans la défense du patrimoine environnemental. C'est dans cet esprit que je considère qu'il est particulièrement pertinent de renforcer les mécanismes d'accès à l'information et aux technologies de l'information. La tendance à la gratuité de cet accès à l'information environnementale fourni par les autorités, associée à la promotion du recours aux technologies de l'information - en particulier à internet -, fera en sorte que cet accès à l'information soit généralisé et libre, compte tenu, bien sûr, des limites qui s'imposent en matière de défense nationale, de procédures judiciaires, de droits industriels et/ou de propriété intellectuelle. Pour terminer, je me félicite de l'établissement de modalités pratiques pour garantir la mise à profit effective des informations en matière d'environnement ainsi que l'octroi de pouvoirs plus vastes aux États membres dans ce contexte, ce qui se traduira par une responsabilité accrue de ces derniers ainsi que par une application du principe de subsidiarité."@fr6
"Naturalmente ho votato a favore di questa importante relazione, che cerca di definire criteri comuni per l’accesso all’informazione, al fine di assicurare la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia per le questioni ambientali. Credo infatti che oggi l’accesso all’informazione in materia ambientale – e sto parlando di informazioni di elevata qualità – debba essere considerato una normale prerogativa dei cittadini. Di fatto la definizione di regole per tale accesso permetterà ai cittadini di esercitare in modo effettivo il controllo su un settore di interesse comune – un vero e proprio controllo dei cittadini a tutela del nostro patrimonio ambientale. Mi sembra pertanto decisamente opportuno rafforzare i meccanismi per l’accesso all’informazione e alle tecnologie dell’informazione. La tendenziale gratuità delle informazioni fornite dalle autorità congiuntamente alla promozione dell’uso delle tecnologie dell’informazione – in particolare farà sì che questi dati siano accessibili in modo più ampio e gratuito, fatte salve, naturalmente, le necessarie restrizioni in materia di sicurezza nazionale, procedimenti giudiziari, diritti industriali o proprietà intellettuale. Infine, accolgo favorevolmente l’idea di definire le modalità pratiche dell’esercizio effettivo dell’accesso all’informazione ambientale e di concedere maggiori poteri in materia agli Stati membri, in tal modo questi ultimi si assumeranno maggiori responsabilità e verrà applicato il principio di sussidiarietà."@it9
". I have, of course, voted in favour of this important report, which seeks to establish common criteria for access to information, to ensure public participation in the decision-making process and access to justice in environmental matters, because I believe that this access to information – and I am talking about high-quality information – on environmental matters must today be considered to be a standard prerogative of citizenship. In fact, establishing rules for such access will effectively contribute to control by the citizens in an area that concerns everyone – a genuine Citizens’ Control to protect our environmental heritage. I therefore feel it is quite appropriate to strengthen the mechanisms for access to information and to information technologies. The trend of authorities providing environmental information without charge, in conjunction with promoting the use of information technologies – especially the Internet – will lead to this information being widely and freely accessible, subject, of course, to the necessary restrictions when national security, court cases or industrial rights or those concerning intellectual property are concerned. Lastly, I welcomed the idea of establishing practical arrangements to ensure that information about the environment is used effectively, and of granting of more rigorous powers to the Member States in this context, which will result in greater responsibility for these, but also in the subsidiarity principle being implemented."@lv10
"Ik heb uiteraard voor dit uiterst belangrijke verslag gestemd. Het is de bedoeling dat er algemene criteria worden ontwikkeld voor de toegang tot milieu-informatie, de deelname van de burgers aan de besluitvorming op dit gebied en mogelijkheid om milieuzaken onder de aandacht van de rechter te brengen. Ik geloof namelijk dat de toegang tot - kwalitatief goede - milieu-informatie vandaag de dag als een standaardprerogatief van burgers moet worden beschouwd. Het vaststellen van regels voor toegang tot deze informatie zal ertoe bijdragen dat burgers daadwerkelijke controle kunnen uitoefenen op zaken die ons allemaal aangaan. Het gaat hier dus om een soort burgercontrole op het ecologische erfgoed. Dan is het heel belangrijk dat de mechanismen voor toegang tot informatie en informatietechnologie beter uitgewerkt worden. De diensten die met de verspreiding van milieu-informatie belast zijn moeten deze informatie in principe gratis verstrekken, terwijl diezelfde informatie ook via informatietechnologie - en met name internet - beschikbaar moet worden gemaakt. Dat zal ertoe bijdragen dat de iedereen vrij informatie kan opvragen. Uiteraard moeten er uitzonderingen kunnen worden gemaakt: als de nationale veiligheid in het geding is of als de informatie betrekking heeft op lopende rechtsgedingen. Ook industriële en intellectuele eigendomsrechten moeten gerespecteerd worden. Ik ben ook heel ingenomen met het vastleggen van een aantal praktische modaliteiten, om zo te garanderen dat milieu-informatie ook werkelijk toegankelijk wordt. Verder is het heel goed dat de lidstaten in dezen meer bevoegdheden krijgen. Deze toepassing van het subsidiariteitsbeginsel brengt natuurlijk wel extra verantwoordelijkheden voor de lidstaten met zich mee."@nl2
"Jag röstade naturligtvis för detta viktiga betänkande som syftar till att fastställa gemensamma kriterier för tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocessen och tillgång till miljörätten, eftersom jag anser att denna tillgång till information på miljöområdet, märk väl, en kvalitativ sådan, i dag måste anses vara en normal medborgerlig rättighet. Fastställandet av regler för denna tillgång kommer att på ett effektivt sätt att bidra till en kontroll från medborgarnas sida av ett område som gäller alla – en verklig för att försvara miljöarvet. I detta syfte anser jag att det är ganska lämpligt att stärka mekanismerna för tillgång till information och informationstekniken. Myndigheternas avgiftsfria miljöinformation samtidigt med främjandet av informationstekniska resurser, särskilt Internet, kommer att leda till att denna information blir allmän och fri, naturligtvis med nödvändiga begränsningar när det gäller det nationella skyddet, rättsliga processer eller den industriella rätten och/eller immaterialrätten. Jag är avslutningsvis glad över att de praktiska formerna för att garantera ett effektivt användande av miljöinformationen, liksom tilldelningen av starkare befogenheter till medlemsstaterna i detta sammanhang, vilket innebär ett tilläggsansvar för dessa, men också ett förverkligande av subsidiaritetsprincipen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph