Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-18-Speech-3-071"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021218.4.3-071"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". No modo de ver da Comissão, o estabelecimento do índice de custos da mão-de-obra constitui um elemento de importância crucial, a fim de permitir o acompanhamento, por parte do Banco Central Europeu, da evolução da inflação no seio da UEM, bem como a negociação de acordos salariais pelos parceiros sociais. A proposta em apreço tem justamente o objectivo de remediar essa situação mediante o estabelecimento de um quadro comum para a elaboração, a transmissão e a avaliação de índices comparáveis de custos da mão-de-obra. Em síntese, propõe-se que para o cálculo dos custos da mão-de-obra se tenha em conta o total dos custos trimestrais suportados pelo empregador em razão do emprego de mão-de-obra. Para a aplicação do regulamento (incluindo as decisões que concedem derrogações), a Comissão será assistida pelo comité do programa estatístico. De dois em dois anos, a Comissão apresentará ao Parlamento e ao Conselho um relatório sobre a aplicação do regulamento, no qual será avaliada, em especial, a qualidade dos dados transmitidos. Na sua posição comum adoptada em fins de Setembro passado, o Conselho procedeu a um certo número de adaptações da proposta inicial da Comissão, as quais, na opinião do relator, e na minha também, se mantêm, em geral, fiéis à proposta inicial, pelo que entendo dever expressar a minha posição favorável através desta declaração de voto."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Efter Kommissionens opfattelse er et aktuelt lønomkostningsindeks af helt afgørende betydning for Den Europæiske Centralbank i forbindelse med overvågningen af inflationen i ØMU'en og for arbejdsmarkedets parter i forbindelse med forhandling af lønaftaler. Det foreliggende forslag søger netop at afhjælpe dette behov ved, at der opstilles en fælles ramme for produktion, fremsendelse og evaluering af sammenlignelige lønomkostningsindeks. Det foreslås i al korthed, at disse omkostninger defineres som de samlede kvartalsvise omkostninger, som arbejdsgiveren skal afholde ved beskæftigelse af arbejdskraft. Ved gennemførelsen af forordningen (herunder afgørelser om undtagelser) bistås Kommissionen af Udvalget for Det Statistiske Program. Hvert andet år forelægges en rapport om gennemførelsen af forordningen med en vurdering af kvaliteten af de leverede data for Parlamentet og Rådet. Rådet har i sin fælles holdning korrigeret Kommissionens oprindelige forslag på en række punkter, og efter ordførerens mening - og også min - er disse ændringer i overensstemmelse med ånden i det oprindelige forslag, hvorfor jeg i denne stemmeforklaring gerne vil give udtryk for min støtte."@da1
". Nach Darstellung der Kommission ist die Einführung des Arbeitskostenindex für die Europäische Zentralbank zur Beobachtung der Inflation in der WWU sowie für die Sozialpartner als Grundlage für die Aushandlung von Tarifverträgen von größter Bedeutung. Mit dem vorliegenden Vorschlag soll Abhilfe geschaffen werden, indem ein gemeinsamer Rahmen für die Erstellung, Übermittlung und Bewertung vergleichbarer Arbeitskostenindizes geschaffen wird. Es wird, zusammenfassend gesagt, vorgeschlagen, dass für die Berechnung der Arbeitskosten die gesamten vierteljährlichen Kosten berücksichtigt werden, die dem Arbeitgeber durch die Beschäftigung von Arbeitskräften entstehen. Bei der Umsetzung der Verordnung (einschließlich von Beschlüssen über Ausnahmen) wird die Kommission vom Ausschuss für das Statistische Programm unterstützt. Die Kommission wird dem Parlament und dem Rat alle zwei Jahre einen Bericht über die Durchführung der Verordnung vorlegen, in dem insbesondere die Qualität der übermittelten Daten bewertet wird. In seinem Ende September dieses Jahres angenommenen Gemeinsamen Standpunkt hat der Rat eine Reihe von Anpassungen am ursprünglichen Vorschlag der Kommission vorgenommen, die nach Ansicht des Berichterstatters und auch nach meiner Ansicht im Allgemeinen der Zielrichtung des ursprünglichen Vorschlags treu bleiben. Darum meine ich, dass ich mit dieser Erklärung zur Abstimmung meinen zustimmenden Standpunkt äußern muss."@de7
". Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένας δείκτης κόστους εργασίας θα έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσον αφορά την παρακολούθηση του πληθωρισμού στην ΟΝΕ, και για τους κοινωνικούς εταίρους, προς χρήση στη διαπραγμάτευση μισθολογικών συμφωνιών. Η παρούσα πρόταση επιχειρεί να διορθώσει την κατάσταση θεσπίζοντας ένα κοινό πλαίσιο για την παραγωγή, διαβίβαση και αξιολόγηση συγκρίσιμων δεικτών κόστους εργασίας. Εν ολίγοις, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος εργασίας, προτείνεται να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη το σύνολο των τριμηνιαίων δαπανών που επωμίζονται οι εργοδότες προκειμένου να απασχολήσουν εργαζομένους. Κατά την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή θα επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος. Η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης και μιας αξιολόγησης των διαβιβαζόμενων στοιχείων, κάθε δύο χρόνια. Στην κοινή θέση του, το Συμβούλιο επέφερε ορισμένες προσαρμογές στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι αλλαγές αυτές συμπλέουν με το πνεύμα της αρχικής πρότασης, συνεπώς επιθυμώ να χρησιμοποιήσω αυτήν την αιτιολόγηση ψήφου για να εκφράσω την ευνοϊκή μου θέση."@el8
". The Commission considers a labour cost index to be of utmost importance for the European Central Bank, to monitor inflation in the EMU, and for social partners to use in negotiating wage agreements. The current proposal seeks to remedy that by establishing a common framework for the production, transmission and evaluation of comparable labour cost indices. In short, it is being proposed that, in order to calculate labour costs, the total quarterly costs incurred by the employer in the employment of labour must be taken into account. In implementing the regulation, the Commission shall be assisted by the Statistical Programme Committee. The Commission will submit a report to Parliament and the Council every two years on the regulation’s implementation, including an assessment of the quality of the data supplied. In its Common Position, the Council has made a number of adjustments to the original Commission proposal. The rapporteur considers that these changes are in line with the spirit of the original proposal and I therefore wish to use this explanation of vote to express my favourable position."@en3
". La Comisión considera que el establecimiento de un índice de costes laborales reviste la máxima importancia para que el Banco Central Europeo pueda controlar la inflación en la UME, y para que los agentes sociales lo utilicen en la negociación de acuerdos salariales. La propuesta actual intenta remediar esta situación mediante el establecimiento de un marco común para la elaboración, transmisión y evaluación de índices comparables de costes laborales. En resumen, se propone que, para calcular los costes laborales, se tengan en cuenta los costes trimestrales totales del empresario en la contratación de mano de obra. El Comité del Programa Estadístico asistirá a la Comisión en la aplicación del Reglamento. Cada dos años, la Comisión presentará un informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento, incluida una valoración de la calidad de la información facilitada. En su posición común, el Consejo ha introducido una serie de ajustes en la propuesta original de la Comisión. El ponente considera que estos cambios son fieles al espíritu de la propuesta original y, por lo tanto, quisiera utilizar esta explicación de voto para expresar mi posición favorable."@es12
". Komissio katsoo, että työvoimakustannusindeksi on äärimmäisen tärkeä Euroopan keskuspankille inflaatiokehityksen seuraamiseksi EMU:ssa sekä työmarkkinaosapuolille käytettäväksi palkkaneuvotteluissa. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa pyritään löytämään tähän ratkaisu luomalla yhteinen kehys vertailukelpoisten työvoimakustannusindeksien laadintaan, toimittamiseen ja arviointiin. Lyhyesti sanoen ehdotuksessa esitetään, että työvoimakustannusten laskemiseksi on otettava huomioon työnantajalle työntekijöiden palkkaamisesta neljännesvuosittain aiheutuvat kustannukset. Asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea. Komissio antaa parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asetuksen täytäntöönpanosta joka toinen vuosi. Siihen sisältyy arviointi toimitettujen tietojen laadusta. Neuvosto on tehnyt yhteisessä kannassaan lukuisia tarkistuksia komission alkuperäiseen ehdotukseen. Esittelijä katsoo, että nämä muutokset ovat alkuperäisen ehdotuksen luonteen mukaisia, ja haluankin tällä äänestysselityksellä ilmaista myönteisen kantani."@fi5
". La Commission voit dans un indice du coût de la main-d'œuvre un élément d'une importance insigne pour permettre à la Banque centrale européenne de suivre l'évolution de l'inflation au sein de l'UEM, et aux partenaires sociaux de négocier des accords salariaux. La proposition à l'examen vise à remédier à cette situation en établissant un cadre commun pour l'élaboration, la transmission et l'évaluation d'indices comparables du coût de la main-d'œuvre. En bref, il est proposé qu'aux fins du calcul des coûts de la main-d'œuvre, l'on tienne compte du total des coûts trimestriels supportés par l'employeur du fait de l'emploi de main-d'œuvre. Pour la mise en œuvre du règlement (y compris les décisions portant dérogation), la Commission sera assistée par le comité du programme statistique. Tous les deux ans, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement, évaluant notamment la qualité des données transmises. Dans sa position commune adoptée à la fin septembre 2002, le Conseil a opéré un certain nombre d'adaptations de la proposition initiale de la Commission, dont le rapporteur, tout comme moi, estime qu'elles reflètent bien l'esprit de la proposition initiale. C'est pourquoi je tiens à exprimer dans cette explication de vote que j'y suis favorable."@fr6
"La Commissione ritiene che l’indice del costo del lavoro sia della massima importanza per la Banca centrale europea al fine di monitorare il corso dell’inflazione in seno all’UEM, e per le parti sociali nell’ambito delle trattative salariali. La proposta attuale cerca di porre rimedio alla situazione definendo un quadro comune per l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro. In sintesi, al fine di calcolare il costo del lavoro, viene proposto di prendere in considerazione il complesso delle spese trimestrali sostenute dal datore di lavoro per l’impiego della manodopera. Nell’applicazione del regolamento la Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico. Ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento, che include anche la valutazione della qualità dei dati forniti. Nella posizione comune il Consiglio ha apportato una serie di modifiche alla proposta originaria della Commissione. Il relatore ritiene che tali modifiche siano conformi allo spirito della proposta iniziale e pertanto desidero utilizzare questa dichiarazione di voto per esprimere la mia posizione favorevole."@it9
"Volgens de Commissie is het heel belangrijk dat we een loonkostenindex ontwikkelen. Op die wijze kunnen we binnen het kader van de EMU de ontwikkeling van de inflatie in de gaten te houden, terwijl zo’n index ook een nuttig instrument kan zijn bij de loononderhandelingen tussen de sociale partners. Het nu besproken voorstel is bedoeld om de bestaande lacune te vullen door een algemeen kader vast te stellen voor de productie, indiening en analyse van vergelijkbare loonkostenindices. In het kort komt dit voorstel erop neer dat men bij de berekening van de arbeidskosten kijkt naar het totaalbedrag dat werkgevers elk kwartaal aan loonkosten uitgeven. Het comité voor het statistisch programma zal de Commissie bijstaan bij het ten uitvoer leggen van de deze verordening (met inbegrip van toegestane uitzonderingen). De Commissie zal de Raad en het Parlement elke twee jaar een verslag voorleggen over de toepassing van deze verordening. In dat verslag gaat het vooral om de beoordeling van de kwaliteit van de ingediende gegevens. De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt van eind september een aantal wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Deze wijzigingen zijn volgens de rapporteur geheel verenigbaar met het Commissievoorstel, en ik ben het daarmee eens. Daarom wil ik met deze stemverklaring aangeven dat ik voor heb gestemd."@nl2
"Enligt kommissionens synsätt är fastställandet av ett arbetskostnadsindex av avgörande betydelse för att Europeiska centralbanken skall kunna följa upp inflationsutvecklingen i EMU-området, och förhandlingarna om löneavtal mellan arbetsmarknadens parter. Detta förslag syftar just till att avhjälpa denna situation genom att fastställa en gemenskapsram för att produktion, överföring och utvärdering av jämförbara arbetskraftsindex. Kort sagt, man föreslår att man för att räkna ut kostnaderna för arbetskraften skall ta hänsyn till arbetsgivarens totala kvartalskostnader för arbetskraften. I genomförandet av förordningen (däribland undantagsbestämmelser) skall kommissionen bistås av Kommittén för det statistiska programmet. En rapport om genomförandet av förordningen, däribland en utvärdering av kvaliteten på de uppgifter som tillhandahålls, skall översändas till parlamentet och rådet vartannat år. I sin gemensamma ståndpunkt som antogs i slutet av september, gjorde rådet ett visst antal förändringar av kommissionens ursprungsförslag, vilka enligt föredragandens åsikt, och även min, i allmänhet är trogna ursprungsförslaget, varför jag vill uttala min positiva inställning genom denna röstförklaring."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph