Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-17-Speech-2-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021217.12.2-321"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää komissiota siitä suuresta tuesta, jonka parlamentti on koko kaksi ja puoli vuotta kestäneen lainsäädäntöprosessin aikana saanut. Uskon, että käsissämme nyt oleva lopputulos ei ilman sitä tukea olisi läheskään näin onnistunut, vaikka parlamentin oma tahto onkin kaiken aikaa ollut selkeä ja horjumaton. Sovittelun tulosta voi pitää tyydyttävänä parlamentin kannalta, sillä Århusin sopimuksessa asetettu minimitavoite tulee kaikissa keskeisissä kohdissa ylitettyä ja sopimuksen ratifioinnissa otetaan merkittävä askel. Lopputuloksena on toimivalta ja tasapainoiselta vaikuttava lainsäädäntö, jonka erilaiset jäsenvaltiot – myös uudet jäsenet – voivat kohtuullisin ponnistuksin saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöänsä ja panna toimeen. Suositan lämpimästi sovittelutuloksen hyväksymistä huomisessa äänestyksessä. Itse olen puolustanut lujasti parlamentin kantoja, sillä olemme tekemisissä monella tapaa parlamentin ydintehtävää koskevien asioiden kanssa: ensiksikin annamme tällä direktiivillä kansalaisille tärkeitä uusia oikeuksia, toiseksi vahvistamme hyvää hallintoa ja avoimuutta, kolmanneksi edistämme Rion kokouksessa kaavaillulla tavalla kestävää kehitystä ja lisäksi pidämme huolta kansalaistemme terveellisestä ympäristöstä. Juuri tämän enempää Euroopan parlamentin kannalta keskeisiä asioita ei yhteen direktiiviin voi mahtuakaan.[gt] Sovittelun erityisenä haasteena oli erimielisten tarkistusten poikkeuksellisen suuri määrä. Lisäksi havaitsimme, että neuvosto ei varsinaiseen sovitteluun päästyämme ollut puheenjohtajavaltion mukaan lainkaan halukas saamaan aikaan direktiiviä. Jos Florenzin mietintöä voi sisältönsä puolesta pitää suurena voittona parlamentille, on tämä oma direktiivini yksi parlamentin suurimmista voitoista juuri siksi, että neuvoston vastahangasta huolimatta saatoimme saada aikaan myönteisen ratkaisun. Eikä mitä tahansa ratkaisua, vaan merkittävästi parlamentin kantaa edustavan direktiivin, joka täyttää Århusin sopimuksessa asetetun minimivaatimuksen täysin ja jopa ylikin. Sovittelutuloksen yksityiskohdista tärkeimmät koskevat poikkeuksia. Sovittelun tuloksena poikkeuksien käyttöä koskevat mahdollisuudet on rajattu niin, että avoimuus todella voi toteutua. Lisäksi viranomaiset velvoitetaan noudattamaan käytäntöä, jossa tapauskohtaisesti punnitaan poikkeuksen käyttämisellä saatavaa hyötyä tiedon julkistamisella saavutettavaan etuun. Ympäristöpäästöjä koskevat tiedot on poikkeustapauksissakin aina annettava, paitsi milloin poikkeus koskee maanpuolustusta, oikeudenkäynnin turvaamista tai teollis- ja tekijänoikeuksia. Toinen merkittävä neuvottelutulos koskee maksuja. Direktiivissä todetaan tiedon maksuttomuuden periaate yleisenä käytäntönä ja erityisesti silloin, kun kyseessä on tiedon tutkiminen paikan päällä tai julkisten rekisterien ja luetteloiden käyttö. Silloin kun maksuja peritään, niiden on oltava kohtuullisia: ne eivät saa ylittää kyseisen materiaalin toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kolmas merkittävä neuvottelutulos on, että direktiiviin hyväksyttiin erityinen uusi pykälä ympäristötiedon laatuvaatimuksista. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tieto on ajankohtaista ja tarkkaa sekä ennen muuta vertailukelpoista. Päästöjen osalta on myös ilmaistava mittausmenetelmä, jotta vertailukelpoisuudesta voidaan varmistua. Tiedon laatu on erityisen tärkeä nyt, kun tiedon saatavuus annetaan laajan – ja siten asiaa erityisesti tuntemattoman – yleisön oikeudeksi. Asiantuntijahan kyllä osaisi epäillä, että kyseessä olevassa päästötiedossa käytetään esimerkiksi aivan eri mitta-asteikkoa tai mittausmenetelmää kuin se luku, johon hän saamaansa tietoa suhteuttaa. Hyvä tulos on myös se, että viranomaisilla on velvollisuus avustaa ja neuvoa tiedon hakijaa, jotta hän voi käyttää oikeuttaan parhaalla mahdollisella tavalla. Myös muut direktiivissä sovitut käytännön järjestelyt ovat toimivia ja kohtuullisia viranomaisten kannalta, jotka joutuvat vastaamaan niiden toteuttamisesta. Näin voidaan todeta, että direktiivin yhtenä tavoitteena mainittu vanhan direktiivin toimeenpanossa havaittujen heikkouksien ja puutteiden korjaaminen toteutuu hyvin. Heikoimmin direktiivin tavoitteista toteutuu oikeastaan sen saattaminen ajantasaiseksi tietotekniikan kehityksen kanssa. Näyttää olevan hyvin helppo antaa yhteisiä juhlallisia julistuksia Euroopasta, mutta kun kyseessä olisi velvoite luoda konkreettista sisältöä Euroopalle, osa jäsenvaltioista vastustaa jopa Internetin mainitsemista. Onneksi saimme hyväksytyksi erityisen maininnan siitä, että direktiivin uudelleentarkastelussa otetaan erityisesti huomioon televiestinnän ja sähköisten välineiden kehitys. Uskon, että uudelleentarkasteluun mennessä myös viranomaiset ovat huomanneet, että on itse asiassa heidän etunsa, jos käytettävissä on helppoja tietokantoja, joista kansalaiset voivat hakea tietoa itse: näin he eivät kuluta pyyntönsä toteuttamiseen viranomaisten työaikaa."@fi5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil først takke Kommissionen for den store støtte til Parlamentet under den lovgivningsproces, som har varet to et halvt år. Jeg tror ikke, at det opnåede resultat ville have været så vellykket, som det er, uden denne støtte, selv om Parlamentets vilje hele tiden har været entydig og urokkelig. Resultatet af forligsproceduren kan betragtes som tilfredsstillende, hvad Parlamentet angår, da direktivet går ud over minimumsmålene i Århus-konventionen i alle væsentlige henseender, og der bliver taget et vigtigt skridt ved ratifikationen af konventionen. Slutresultat bliver en gennemførlig og afbalanceret lovgivning, som både de nuværende og de nye medlemsstater med en begrænset indsats kan indarbejde i deres nationale lovgivning og gennemføre. Jeg anbefaler varmt, at De stemmer for resultatet af forligsproceduren ved afstemningen i morgen. Jeg har selv været en fast tilhænger af Parlamentets holdninger, da vi på mange måder har at gøre med forhold, som vedrører Parlamentets væsentlige funktion. For det første giver vi med dette direktiv offentligheden betydningsfulde nye rettigheder. For det andet slår vi principperne om god administration og gennemsigtighed fast. For det tredje fremmer vi bæredygtig udvikling som skitseret på topmødet i Rio. Endvidere sikrer vi borgerne et sundt miljø. Det ville være umuligt at få indskrevet emner, som er mere væsentlige for Europa-Parlamentet end disse, i et enkelt direktiv. Det usædvanligt store antal forskellige holdninger til ændringsforslagene var en særlig udfordring under forligsproceduren. Endvidere bemærkede vi, at Rådet, da vi først var nået frem til et forlig, i henhold til det land, der havde formandskabet, slet ikke var villig til at udarbejde et direktiv. Når indholdet af Florenz-betænkningen kan betragtes som en stor sejr for Parlamentet, er dette direktiv en af Parlamentets største sejre udelukkende af den grund, at vi fandt en positiv løsning på trods af, at Rådet satte hælene i. Det er heller ikke en hvilken som helst løsning. Det er et direktiv, som afspejler Parlamentets holdning på en bemærkelsesværdig måde, og som opfylder minimumskravene i Århus-konventionen fuldt ud og endog går ud over dem. De vigtigste punkter fra resultatet af forligsproceduren er dem, der vedrører særlige omstændigheder. Som følge af forliget er mulighederne for at anvende disse begrænsede, hvilket betyder, at der kan opnås en egentlig gennemsigtighed. Endvidere vil myndighederne være forpligtet til at anvende den fremgangsmåde, hvor fordelen ved at bevilge en undtagelse afvejes mod fordelen ved at offentliggøre oplysninger fra sag til sag. Oplysninger om emissioner i miljøet skal altid offentliggøres selv under særlige omstændigheder undtagen med begrundelse i forhold vedrørende forsvar, sikring af rettergang og intellektuelle ejendomsrettigheder. Et andet vigtigt resultat af forhandlingerne vedrører betaling. Direktivet nævner princippet om, at miljøoplysninger generelt skal være gebyrfri, og særlig når oplysningerne undersøges på stedet, eller der er tale om adgang til offentlige registre og oversigter. Gebyrerne må ikke være uforholdsmæssige, og de må ikke overstige de faktiske omkostninger ved levering af det pågældende materiale. Et tredje vigtigt resultat af forhandlingerne er, at en særlig artikel i direktivet fastsætter krav til kvaliteten af miljøoplysninger. Medlemsstaterne skal sikre, at oplysningerne er ajourførte, nøjagtige og først og fremmest sammenlignelige. Hvad angår emissioner, skal målingsmetoderne også oplyses, således at der kan foretages sammenligninger. Oplysningernes kvalitet er særlig vigtig nu, da den brede offentlighed får adgang til oplysninger på et område, hvor man ikke er vant til at skulle give oplysninger. Eksperter kan blive i stand til at formode, at de oplysninger om emissioner, som de er ved at undersøge, er blevet indsamlet ved hjælp af en anden skala eller målemetode, som giver et tal, der er meget forskelligt fra det tal, som de forsøger at forbinde med oplysningen. Et andet godt resultat er, at myndighederne får pligt til at hjælpe og rådgive de personer, der søger oplysninger, således at de kan anvende deres rettigheder på den bedst mulige måde. De andre praktiske ordninger i direktivet er også gennemførlige og rimelige for de myndigheder, som skal gennemføre dem. Man kan derfor sige, at de konstaterede svagheder og mangler ved gennemførelsen af det gamle direktiv med held er blevet rettet, hvilket var et af målene med det nuværende direktiv. Den målsætning i det nuværende direktiv, som er blevet gennemført mindst tilfredsstillende, er målet om at føre det ajour med udviklingen i informationsteknologien. Det forekommer meget let at komme med storslåede erklæringer om Europe, men når der er tale om en forpligtelse til at skabe et konkret indhold til et Europe, modsætter nogle medlemsstater sig endog, at man nævner internettet. Vi fik heldigvis godkendt en særlig erklæring om, at udviklingen i telekommunikation og de elektroniske medier vil blive taget i betragtning ved en revision af direktivet. Jeg tror, at når først revisionen finder sted, vil myndighederne have indset, at det faktisk vil være en fordel for dem, hvis der er brugervenlige databaser til rådighed for offentligheden, således at borgerne selv kan søge efter oplysninger. På denne måde skal myndighederne ikke bruge tid på at behandle deres anmodning."@da1
". Herr Präsident, gestatten Sie mir zunächst, der Kommission für die große Unterstützung zu danken, die sie dem Parlament über den gesamten, zweieinhalb Jahre andauernden Rechtsetzungsprozess entgegengebracht hat. Ich glaube nicht, dass das vorliegende Endergebnis ohne diese Hilfe auch nur annähernd so erfolgreich ausgefallen wäre, auch wenn der Wille des Parlaments die ganze Zeit über klar und unerschütterlich gewesen ist. Das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens kann aus Sicht des Parlaments als zufrieden stellend betrachtet werden, da die Minimalziele der Konvention von Århus in allen wesentlichen Punkten übertroffen werden und mit der Ratifizierung der Konvention ein bedeutender Schritt vollzogen wird. Das Ergebnis der Vermittlung beschert uns eine praktikable und ausgewogene Rechtsvorschrift, die die verschiedenen Mitgliedstaaten – einschließlich der neuen Mitglieder – mit vertretbarem Aufwand in ihre nationale Gesetzgebung überführen und in die Praxis umsetzen können. Ich empfehle dringend, das Vermittlungsergebnis in der morgigen Abstimmung anzunehmen. Ich selbst war und bin eine standhafte Verfechterin der Standpunkte des Parlaments, denn schließlich haben wir es hier auf vielerlei Art und Weise mit Fragen zu tun, die die Kernfunktionen des Parlaments berühren: Erstens geben wir den Bürgerinnen und Bürgern mit dieser Richtlinie wichtige neue Rechte. Zweitens stärken wir die Grundsätze der guten Verwaltung und der Transparenz. Drittens fördern wir eine nachhaltige Entwicklung so wie sie auf dem Gipfel von Rio skizziert worden ist, und schließlich sorgen wir dafür, dass unsere Mitmenschen in einer gesunden Umwelt leben können. Mehr an wichtigen Fragestellungen lässt sich für das Europäische Parlament in einer einzelnen Richtlinie nicht verwirklichen. Eine besondere Herausforderung im Vermittlungsverfahren war die ausgesprochen große Anzahl widersprüchlicher Änderungsanträge. Außerdem mussten wir feststellen, dass sich der Rat nach Abschluss der eigentlichen Vermittlung nach Aussagen des Vorsitzes in keiner Weise willens war, eine Richtlinie auszuarbeiten. Wenn man den Bericht von Herrn Florenz wegen seines Inhaltes als einen großen Sieg des Parlaments betrachten kann, dann ist diese, meine eigene Richtlinie einer der größten Siege des Parlaments gerade aus dem Grunde, dass wir es gegen den Widerstand des Rates geschafft haben, ein positives Ergebnis zu erzielen. Und es handelt sich dabei nicht um irgendeine Lösung, sondern um eine Richtlinie, die deutlich die Handschrift des Parlaments trägt und die die Minimalforderungen der Konvention von Århus vollständig erfüllt und sogar darüber hinausgeht. Die wichtigsten Detailpunkte des Vermittlungsergebnisses betreffen die Ausnahmen. Die Möglichkeiten, auf Ausnahmeregelungen zurückzugreifen, wurden im Ergebnis der Vermittlung so weit eingeschränkt, dass eine wirkliche Transparenz erreicht werden kann. Zusätzlich werden die Behörden verpflichtet, bei ihren Entscheidungen jeweils im Einzelfall eine Interessenabwägung zwischen der Anwendung einer Ausnahmeregelung und der Veröffentlichung der Information vorzunehmen. Informationen, die sich auf Emissionen in die Umwelt beziehen, müssen in jedem Falle, das heißt auch in Ausnahmesituationen, offen gelegt werden, es sei denn, bei der Ausnahme werden Gründe der Landesverteidigung, der Sicherung eines laufenden Gerichtsverfahrens oder der Wahrung von gewerblichen oder geistigen Urheberrechten geltend gemacht. Ein weiteres bedeutendes Ergebnis der Vermittlung betrifft die Frage der Gebühren. In der Richtlinie wird das Prinzip der kostenlosen Bereitstellung von Informationen als grundsätzliche Praxis festgeschrieben, insbesondere dann, wenn die Informationen vor Ort eingesehen oder dafür öffentliche Listen und Verzeichnisse genutzt werden können. Wenn dennoch Gebühren erhoben werden, dann müssen diese angemessen sein und dürfen die tatsächlichen Kosten, die für die Beschaffung des beantragten Materials anfallen, nicht übersteigen. Ein drittes wichtiges Ergebnis der Vermittlung ist, dass ein besonderes Kapitel zu Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen zusätzlich in die Richtlinie aufgenommen worden ist. Die Mitgliedstaaten müssen gewährleisten, dass die Informationen aktuell und präzise sowie vor allem vergleichbar sind. Im Falle von Emissionswerten sind auch die angewandten Messverfahren offen zu legen, damit die Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet ist. Die Qualität der Informationen ist gerade jetzt von besonderer Wichtigkeit, da das Recht auf Zugang zu den Informationen einer breiten – und in diesen Angelegenheiten unerfahrenen – Öffentlichkeit gewährt wird. Fachleute dürften natürlich in der Lage sein anzuzweifeln, ob die von ihnen untersuchten Emissionswerte mit Hilfe vollkommen anderer Skalen oder Messverfahren ermittelt worden sind als diejenigen, zu denen sie die entsprechenden Werte ins Verhältnis setzen wollen. Ein weiteres positives Ergebnis ist, dass die Behörden verpflichtet werden, Bürger, die Information haben wollen, zu unterstützen und zu beraten, damit diese ihre Rechte auf die bestmögliche Art und Weise wahrnehmen können. Auch die anderen in der Richtlinie vereinbarten Verfahrensregelungen sind praktikabel und aus Sicht der Behörden, die für deren Umsetzung verantwortlich sind, angemessen. Aus all diesen Gründen können wir konstatieren, dass das erklärte Ziel, die bei der Umsetzung der alten Richtlinie festgestellten Schwachpunkte und Mängel auszumerzen, erfolgreich umgesetzt wurde. Diejenige von den Zielsetzungen der Richtlinie, die am wenigsten zufrieden stellend verwirklicht wurde, ist nach Lage der Dinge jene, sie an die Entwicklung der Informationstechnologie anzupassen. Es scheint sehr einfach zu sein, großartige Festreden über ein Europa zu halten; wenn es aber um die Verpflichtung geht, den Begriff des Europas mit konkreten Inhalten zu füllen, dann wehrt sich ein Teil der Mitgliedstaaten sogar dagegen, dass das Internet in der Richtlinie erwähnt wird. Glücklicherweise ist es uns gelungen, eine spezielle Aussage darüber in den Text aufzunehmen, dass der Telematik und der Entwicklung der elektronischen Medien bei der Überarbeitung der Richtlinie eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll. Ich bin überzeugt, dass die Behörden bis zum Zeitpunkt der Überarbeitung der Richtlinie erkannt haben werden, dass es in der Sache für sie von Vorteil ist, wenn den Bürgern einfacher zugängliche Datenbestände zur Verfügung gestellt werden, aus denen sie sich die Informationen selbst beschaffen können: Auf diese Weise nehmen sie für die Erfüllung ihres Auskunftsersuchens nicht die Arbeitszeit der Behörden in Anspruch."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη μεγάλη υποστήριξη που έλαβε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που διήρκεσε δυόμισι έτη. Δεν πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που επιτύχαμε τώρα θα είχε τέτοια επιτυχία χωρίς αυτήν την υποστήριξη, παρόλο που η βούληση του Κοινοβουλίου υπήρξε όλο αυτό το διάστημα σαφής και σταθερή. Το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό όσον αφορά το Κοινοβούλιο, καθώς οι ελάχιστοι στόχοι που ορίζει η Σύμβαση του Άαρχους ξεπερνιούνται σε όλες τις σημαντικές πτυχές τους και γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την έγκριση της Σύμβασης. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια νομοθεσία που φαίνεται εφαρμόσιμη και εξισορροπημένη και την οποία τα διάφορα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των νέων, μπορούν, καταβάλλοντας λογική προσπάθεια, να κάνουν μέρος της εθνικής τους νομοθεσίας και να εφαρμόσουν. Συνιστώ με θέρμη την αποδοχή αυτού του αποτελέσματος της συνδιαλλαγής κατά την αυριανή ψηφοφορία. Εγώ η ίδια υπήρξα ακλόνητη συνήγορος των απόψεων του Κοινοβουλίου, καθώς ασχολούμαστε ποικιλοτρόπως με ζητήματα που αφορούν τη θεμελιώδη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Καταρχάς, με την οδηγία αυτή, παρέχουμε στο κοινό σημαντικά νέα δικαιώματα. Δεύτερον, ενισχύουμε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. Τρίτον, προωθούμε την αειφόρο ανάπτυξη με τον τρόπο που σκιαγραφεί η διάσκεψη κορυφής του Ρίο. Επιπλέον, εξασφαλίζουμε ότι οι πολίτες μας έχουν υγιές περιβάλλον. Θα ήταν αδύνατον να εναρμονιστούν ζητήματα πιο σημαντικά από αυτά για το Κοινοβούλιο σε μία μόνο οδηγία. Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός διαφορετικών απόψεων όσον αφορά τις τροπολογίες αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι το Συμβούλιο, μόλις επιτύχαμε στην πραγματικότητα τη συνδιαλλαγή, δεν ήταν καθόλου πρόθυμο, σύμφωνα με τη χώρα που ασκεί την Προεδρία, να συντάξει μια οδηγία. Εάν η έκθεση του κ. Florenz μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη νίκη για το Κοινοβούλιο όσον αφορά το περιεχόμενό της, η συγκεκριμένη οδηγία μου είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες του Κοινοβουλίου για τον λόγο ότι μπορέσαμε να επιτύχουμε μια θετική λύση, παρόλο που το Συμβούλιο επέδειξε ισχυρογνωμοσύνη. Ούτε πρόκειται για μια τυχαία λύση. Πρόκειται για μια οδηγία που αντιπροσωπεύει με σημαντικό τρόπο την άποψη του Κοινοβουλίου και ανταποκρίνεται πλήρως στις ελάχιστες απαιτήσεις της Σύμβασης του Άαρχους, προχωρώντας ακόμη περαιτέρω. Οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες του αποτελέσματος της συνδιαλλαγής είναι αυτές που αφορούν εξαιρετικές περιστάσεις. Ως αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής, οι ευκαιρίες να καταφύγουμε σε αυτές είναι περιορισμένες, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί πραγματική διαφάνεια. Επιπλέον, οι αρχές θα είναι υποχρεωμένες να εμμείνουν στην πρακτική με την οποία το όφελος που απορρέει από μια εξαίρεση αντισταθμίζεται από αυτό που επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίησή του, ανάλογα με την περίπτωση. Η πληροφόρηση σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον πρέπει πάντοτε να κοινοποιείται ακόμα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτός αν συνδέεται με ζητήματα εθνικής άμυνας, με την πορεία μιας δίκης ή με βιομηχανικά μυστικά ή πνευματικά δικαιώματα. Ένα ακόμα σημαντικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αφορά τις πληρωμές. Η οδηγία αναφέρει την αρχή της δωρεάν περιβαλλοντικής πληροφόρησης ως γενική πρακτική και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επιτόπια εξέταση των πληροφοριών ή για χρήση δημόσιων μητρώων και καταλόγων. Όταν υπάρχει επιβάρυνση πρέπει να είναι λογική και δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος παροχής του εν λόγω υλικού. Ένα τρίτο σημαντικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι ότι εγκρίθηκε για την οδηγία μια ειδική παράγραφος σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η πληροφόρηση είναι επίκαιρη, ακριβής και, κυρίως, ικανή να χρησιμοποιηθεί για συγκρίσεις. Όσον αφορά τις εκπομπές, πρέπει να κοινοποιούνται επίσης διαδικασίες μέτρησης, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις. Η ποιότητα των πληροφοριών είναι εξαιρετικά σημαντική τώρα, διότι το δικαίωμα της διαθεσιμότητας των πληροφοριών παρέχεται στο ευρύ κοινό, το οποίο, επομένως, δεν είναι εξοικειωμένο με το συγκεκριμένο θέμα. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι σε θέση να αμφιβάλλον εάν η πληροφόρηση σχετικά με τις εκπομπές που εξετάζουν έχει συγκεντρωθεί με τη χρήση πολύ διαφορετικής κλίμακας ή διαδικασίας μέτρησης από τον αριθμό με τον οποίο επιχειρούν να συνδέσουν τις πληροφορίες. Ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα είναι ότι οι αρχές θα έχουν την υποχρέωση να βοηθούν και να παρέχουν συμβουλές στα άτομα που αναζητούν πληροφόρηση, ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τα δικαιώματά τους με τον καλύτερο τρόπο. Και άλλες πρακτικές ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στην οδηγία είναι επίσης βιώσιμες και δίκαιες από την πλευρά των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή τους. Θα μπορούσαμε, επομένως, να πούμε ότι η διόρθωση των αισθητών αδυναμιών και ελλείψεων στην εφαρμογή της παλιάς οδηγίας, η οποία αναφέρθηκε ως ένας από τους στόχους αυτής της οδηγίας, πραγματοποιείται με επιτυχία. Ο στόχος της οδηγίας που πραγματοποιείται με τον λιγότερο ικανοποιητικό τρόπο είναι, στην πραγματικότητα, ο στόχος της προσαρμογής της στις εξελίξεις της τεχνολογίας της πληροφορίας. Φαίνεται πολύ εύκολο να κάνουμε πομπώδεις δηλώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική Ευρώπη, αλλά όταν τίθεται ζήτημα υποχρέωσης για τη δημιουργία συγκεκριμένου περιεχομένου για μια ηλεκτρονική Ευρώπη, ορισμένα κράτη μέλη αντιτίθενται ακόμα και στην αναφορά στο Διαδίκτυο. Ευτυχώς, εγκρίθηκε μια ειδική δήλωση, σύμφωνα με την οποία οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη σε μια επανεξέταση της οδηγίας. Πιστεύω ότι, έως ότου πραγματοποιηθεί η επανεξέταση, οι αρχές θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι, στην πραγματικότητα, θα ωφεληθούν εάν υπάρχουν εύκολες ως προς τη χρήση βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο κοινό ώστε να τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την εύρεση πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα καταλαμβάνουν τον χρόνο των αρχών για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους."@el8
"Mr President, I would firstly like to thank the Commission for the great support that Parliament has received during a legislation process that has lasted two and a half years. I do not believe that the result we have now achieved would have come anywhere close to the success it is without that support, even though Parliament’s will has been unambiguous and unwavering the whole time. The outcome of conciliation can be regarded as satisfactory as far as Parliament is concerned, as the minimum targets laid down in the Århus Convention are exceeded in all essential respects and an important step is being taken in the ratification of the Convention. The end result will be legislation that appears workable and balanced and which the various Member States, including the new ones, can, with moderate effort, make part of their national legislation and implement. I warmly recommend the acceptance of this outcome of conciliation in tomorrow’s vote. I myself have been a steadfast advocate of Parliament’s opinions, as in many ways we are dealing with matters that have to do with Parliament’s essential function. First of all, with this directive we are granting the public important new rights. Secondly, we are endorsing the principles of good administration and transparency. Thirdly, we are promoting sustainable development in the manner outlined at the Rio Summit. In addition, we are ensuring that our citizens have a healthy environment. It would be impossible to fit more central issues to the European Parliament than these into a single directive. The exceptionally large number of differing opinions with regard to amendments was a special challenge during conciliation. Furthermore, we observed that the Council, once we had actually achieved conciliation, was not at all willing, according to the country holding the Presidency, to produce a directive. If Mr Florenz’s report can be considered a great victory for Parliament in terms of its content, this directive of mine is one of Parliament’s greatest victories for the very reason that we were able to achieve a positive solution in spite of the Council digging its heels in. This is not just any solution, either. This is a directive that represents Parliament’s opinion in a significant way and one that meets the minimum requirements of the Århus Convention fully and even goes beyond them. The most important details of the outcome of conciliation are those that relate to exceptional circumstances. As a result of conciliation the opportunities to resort to these are limited, meaning real transparency can be achieved. In addition, the authorities will be obliged to adhere to the practice whereby the benefit obtained by making an exception is weighed against that achieved by making it public, on a case-by-case basis. Information on emissions into the environment must always be disclosed even in exceptional circumstances except on grounds relating to defence, safeguarding the course of justice, or industrial or intellectual property rights. Another important outcome of the negotiations concerns payments. The directive mentions the principle of providing information free of charge as a general practice and particularly when it is a matter of examining information or using public registers and lists. When charges do apply they must be reasonable and must not exceed the costs incurred in providing the material in question. A third important outcome of the negotiations is that a special new section on the requirements for the quality of environmental information was approved for the directive. Member States must ensure that the information is up to date, accurate, and, above all, capable of being used for comparisons. With regard to emissions, measurement procedures must also be disclosed so that comparisons can be made. The quality of information is especially important now that the availability of information is being granted as a right to a wide public, and one, therefore, that is unfamiliar with that specific subject. Experts should be in a position to suspect that the information on emissions they are examining has been compiled using a very different scale or measurement procedure from the figure to which they are attempting to relate the information. Another good result is that the authorities will have an obligation to assist and advise people seeking information so that they can apply their rights in the best possible way. Other practical arrangements agreed in the directive are also viable and fair from the point of view of the authorities that are responsible for implementing them. We might therefore say that correcting the perceived weaknesses and shortcomings in the implementation of the old directive, which was mentioned as one of the aims of this directive, is being successfully realised. The objective of the directive that is being realised least satisfactorily in fact is the aim to bring it up to date with developments in information technology. It seems very easy to make grand statements about Europe, but when it is a matter of an obligation to create concrete content for an Europe, some Member States even oppose the Internet being mentioned. Luckily, we had a special statement approved that said that developments in telecommunications and electronic media would be taken into special consideration in a re-examination of the directive. I believe that by the time the re-examination takes place the authorities will have realised that in fact it will be to their advantage if there are easy-to-use databases available for the public to use to search for information themselves. In this way they will not be taking up the time of the authorities in attending to their request."@en3
"Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer a la Comisión el gran apoyo que ha recibido el Parlamento durante un proceso legislativo que ha durado dos años y medio. Creo que sin este apoyo el resultado que ahora hemos logrado no se habría parecido ni de lejos al éxito que es, incluso aunque la voluntad del Parlamento ha sido inequívoca y férrea todo este tiempo. El resultado de conciliación puede considerarse satisfactorio en lo que concierne al Parlamento, pues se superan los objetivos mínimos establecidos en el Convenio de Aarhus en todos los aspectos básicos y se da un paso importante hacia la ratificación del Convenio. El resultado final será una legislación que parece factible y equilibrada y que los diferentes Estados miembros, incluidos los nuevos, pueden, con esfuerzos moderados, integrar en su legislación nacional y aplicar. Recomiendo encarecidamente que se acepte este resultado de la conciliación en la votación de mañana. Yo misma he sido una ardua defensora de las opiniones del Parlamento, pues de diversas maneras son cuestiones que tienen que ver con la función esencial del Parlamento. En primer lugar, con esta Directiva otorgamos al público nuevos derechos importantes. En segundo lugar, ratificamos los principios de buena administración y transparencia. En tercer lugar, promovemos el desarrollo sostenible tal y como se esbozó en la Cumbre de Río. Además, garantizamos a nuestros ciudadanos un medio ambiente saludable. Sería imposible recoger más cuestiones centrales para el Parlamento Europeo que estas en una única Directiva. El elevado número de opiniones divergentes en relación con las enmiendas fue todo un reto durante la conciliación. Además, observamos que el Consejo, una vez lograda realmente la conciliación, no estaba en absoluto dispuesto, de acuerdo con el país que ostentaba la Presidencia, a promulgar una Directiva. Si el informe del Sr. Florenz puede considerarse una gran victoria para el Parlamento en cuanto a su contenido, esta Directiva es una de las mayores victorias del Parlamento porque llegamos a una solución positiva a pesar de que el Consejo se cerrara en banda. Tampoco es una solución cualquiera. Es una Directiva que representa la opinión del Parlamento de forma significativa y cumple en su totalidad los requisitos mínimos del Convenio de Aarhus, e incluso ha ido más allá. Los detalles más importantes del resultado de la conciliación son los referentes a las circunstancias excepcionales. A raíz de la conciliación, la posibilidad de invocarlas es limitada, por lo que puede lograrse una verdadera transparencia. Además, las autoridades deberán adherirse a la práctica por la que las ventajas de hacer una excepción se sopesan caso por caso frente a las de hacerlo público. Es preciso divulgar siempre la información sobre emisiones al medio ambiente, incluso en circunstancias excepcionales, salvo por motivos de defensa nacional, de secreto de un sumario judicial o de derechos de propiedad industrial o intelectual. Otro resultado importante de las negociaciones se refiere a los pagos. La Directiva menciona el principio de facilitar información sin coste alguno como práctica general y, en particular, cuando se trata de examinar información sobre el terreno o utilizando listas y registros públicos. Cuando se aplican cargas deberán ser razonables y no superarán los costes en que se haya incurrido a la hora de facilitar el material en cuestión. Un tercer resultado importante de las negociaciones es que se aprobó para la Directiva un nuevo capítulo especial sobre los requisitos de calidad de la información medioambiental. Los Estados miembros deben asegurarse de que la información es actual, precisa y, sobre todo, comparable. En cuanto a las emisiones, también hay que hacer públicos los procedimientos de medición para poder hacer comparaciones. La calidad de la información es especialmente importante ahora que se garantiza la disponibilidad de información como derecho del gran público, que, por lo tanto, está poco familiarizado con este asunto específico. Los expertos deberían poder sospechar de que la información sobre emisiones que están examinando ha sido recopilada utilizando una escala o un procedimiento de medición muy diferente de los de la cifra con la que intentan relacionar la información. Otro buen resultado es que las autoridades deberán ayudar y asesorar a las personas que busquen información a ejercer sus derechos de la mejor forma posible. Otros mecanismos acordados en la Directiva también son viables y justos desde el punto de vista de las autoridades que se encargan de aplicarlos. Por lo tanto, podríamos decir que se ha logrado con éxito corregir los puntos débiles y los defectos observados en la aplicación de la antigua Directiva, que se mencionó como uno de los objetivos de esta Directiva. El objetivo de la Directiva que de hecho se cumple menos satisfactoriamente es el de su actualización con respecto a las innovaciones de la tecnología de la información. Parece muy fácil hacer grandes declaraciones sobre Europe, pero cuando se trata de una obligación de crear contenido concreto para Europe, algunos Estados miembros se oponen incluso a que se mencione Internet. Por suerte, se aprobó una declaración especial según la cual las innovaciones en telecomunicaciones y los medios electrónicos serían tenidas en cuenta especialmente en una revisión de la Directiva. Creo que para cuando tenga lugar esta revisión, las autoridades se habrán dado cuenta de que en realidad les beneficiará el hecho de que existan bases de datos fáciles de utilizar a disposición del público para buscar información por sí mismos. De esta forma no estarán absorbiendo el tiempo de las autoridades que atienden su petición."@es12
". Monsieur le Président, je souhaite d’abord remercier la Commission pour l’important soutien qu’elle a apporté au Parlement pendant les deux ans et demi qu’a duré le processus décisionnel. Sans ce soutien, je crois que le résultat final dont nous disposons maintenant n’aurait pas été aussi réussi, loin s’en faut, même si la volonté du Parlement a été claire et irréprochable pendant tout ce temps. Le Parlement peut considérer le résultat de la conciliation comme satisfaisant parce que les objectifs minimaux inscrits dans la convention d’Århus seront dépassés pour tous les points essentiels d’une part, et parce qu’une étape importante est franchie au niveau la ratification de la convention. Résultat final : une législation visiblement efficace et équilibrée, que les différents États membres - les nouveaux également - peuvent transposer dans leur législation nationale et appliquer moyennant des efforts raisonnables. Je recommande vivement l’approbation du résultat de la conciliation lors du vote de demain. J’ai personnellement défendu avec vigueur les positions du Parlement, car nous nous occupons de choses touchant à la mission fondamentale du Parlement, et ce à plusieurs niveaux. Premièrement, par cette directive, nous octroyons aux citoyens d’importants nouveaux droits. Deuxièmement, nous souscrivons aux principes de bonne administration et de transparence. Troisièmement, nous faisons progresser le développement durable de la manière prévue à la conférence de Rio, tout en nous attelant à un environnement sain pour nos citoyens. Du point de vue du Parlement européen, il est impossible de trouver questions plus fondamentales dans une seule directive. Le défi principal de la conciliation résidait dans le nombre exceptionnellement élevé d’amendements divergents. Nous avons en outre constaté que le Conseil, aux dires de la présidence, n’était pas du tout disposé à élaborer une directive après que nous sommes arrivés à la conciliation proprement dite. Si, sur le plan du contenu, le rapport Florenz peut être considéré comme une grande victoire pour le Parlement, cette directive, la mienne, est l’une des plus grandes victoires du Parlement justement parce que nous avons trouvé une solution positive malgré que le Conseil nous ait mis des bâtons dans les roues. Et pas n’importe quelle solution, mais une directive qui représente admirablement la position du Parlement, qui satisfait entièrement l’exigence minimale définie dans la convention d’Århus et va même au-delà. Parmi les détails du résultat de la conciliation, les plus importants concernent les circonstances exceptionnelles. Résultat de la conciliation, les possibilités de les invoquer pour rejeter les demandes ont été limitées de manière à concrétiser réellement la transparence. En outre, les autorités sont dans l’obligation de se conformer à une pratique selon laquelle le bénéfice obtenu en recourant à la dérogation doit être à chaque fois comparé au bénéfice potentiel d’une divulgation des informations. Les informations sur les pollutions émises dans l’environnement doivent toujours être communiquées, même en cas de circonstances exceptionnelles, sauf lorsque celles-ci touchent à la défense, à la protection de la justice, au secret des affaires ou au droit de propriété intellectuelle. Le second résultat notable des négociations concerne les redevances. Le principe de la gratuité des informations est inscrit dans la directive en tant que pratique générale, surtout lorsqu’il s’agit de consulter les informations sur place ou d’accéder aux registres et listes publics. Lorsque des redevances sont demandées, elles doivent être raisonnables et ne peuvent excéder les frais réels qu’occasionne la communication du dossier en question. Le troisième résultat significatif des négociations est l’intégration dans la directive d’un paragraphe nouveau particulier portant sur les critères de qualité de l’information environnementale. Les États membres doivent veiller à ce que les informations soient à jour, précises et surtout comparables. Pour ce qui est des émissions, le procédé de mesure doit lui aussi être communiqué pour s’assurer de la comparabilité. La qualité de l’information est particulièrement importante actuellement, à l’heure où l’accès à l’information devient un droit du grand public - essentiellement profane dans ce domaine. Un spécialiste serait certainement en mesure de douter que les informations sur les émissions qu'il analyse utilisent, par exemple, une échelle ou un procédé de mesure tout à fait différents du nombre auquel il compare les informations qu’il a obtenues. Le fait que les autorités soient dans l’obligation d’aider et de conseiller le demandeur d’informations pour qu’il puisse faire usage de son droit de la meilleure manière possible est également un bon résultat. D’autres dispositions pratiques convenues dans la directive sont elles aussi efficaces et raisonnables à l’égard des autorités qui seront responsables de leur application. On peut donc constater que l’un des objectifs annoncés de la directive, à savoir la correction des faiblesses et des carences constatées dans l’application de l’ancienne directive, se réalise efficacement. Parmi les objectifs de la directive, c’est l'adaptation de cette dernière en fonction de l’évolution des techniques de l’information qui, en fin de compte, se concrétise le plus faiblement. Il semble être très aisé de donner des déclarations solennelles communes sur l' Europe, mais lorsqu’il est question de l’obligation de créer un contenu concret pour l' Europe, une partie des États membres refuse déjà la mention d’internet. Heureusement, nous avons réussi à faire approuver une mention particulière indiquant que la révision de la directive tiendrait particulièrement compte de l’évolution des télécommunications et des moyens électroniques. Je crois que d’ici la révision, les autorités auront elles aussi remarqué qu’il est en réalité dans leur intérêt de mettre à disposition des bases de données faciles sur lesquelles les citoyens peuvent eux-mêmes aller chercher des informations. De cette manière, ils n’utiliseront pas le temps de travail des autorités pour concrétiser leur demande."@fr6
"Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare la Commissione per il grande sostegno che il Parlamento ha ricevuto nel corso di un processo legislativo durato due anni e mezzo. Senza tale sostegno il notevole successo che abbiamo ottenuto sarebbe stato impensabile, anche se la volontà del Parlamento è stata chiara e risoluta per tutto il tempo. Per il Parlamento l’esito della conciliazione può essere considerato soddisfacente, poiché in tutti gli aspetti essenziali sono stati fissati obiettivi superiori ai minimi previsti dalla convenzione di Århus e viene compiuto un passo importante per la ratifica della convenzione stessa. Il risultato finale sarà una legislazione applicabile ed equilibrata che i vari Stati membri, compresi quelli nuovi, potranno recepire nell’ordinamento nazionale ed attuare, senza troppe difficoltà. Raccomando vivamente l’approvazione del risultato della conciliazione nella votazione di domani. Io stessa sono stata una strenua sostenitrice dei pareri del Parlamento, poiché sotto molti aspetti stiamo affrontando argomenti che hanno a che fare con la funzione essenziale del Parlamento. Innanzi tutto, con questa direttiva forniamo ai cittadini nuovi e importanti diritti. In secondo luogo, sosteniamo i principi della buona amministrazione e della trasparenza. In terzo luogo, promuoviamo lo sviluppo sostenibile nel modo delineato al Vertice di Rio. Inoltre, garantiamo che i cittadini dispongano di un ambiente salutare. Sarebbe impossibile concentrare questioni più centrali di queste per il Parlamento europeo in un’unica direttiva. Il numero straordinariamente elevato di pareri difformi riguardo agli emendamenti ha costituito una speciale sfida durante la conciliazione. Inoltre, abbiamo notato che il Consiglio, dopo che abbiamo raggiunto la conciliazione, non era affatto disposto, secondo il paese in carico della Presidenza, a produrre una direttiva. Se la relazione dell’onorevole Florenz può essere considerata una grande vittoria per il Parlamento in termini di contenuto, questa direttiva è una delle più grandi vittorie del Parlamento proprio perché siamo riusciti a raggiungere una soluzione positiva malgrado la resistenza del Consiglio. Non si tratta comunque di una soluzione qualsiasi. E’ una direttiva che rappresenta il parere del Parlamento in modo significativo e che soddisfa pienamente i requisiti minimi della convenzione di Århus, addirittura superandoli. Gli aspetti più importanti del risultato della conciliazione sono quelli riferiti alle circostanze eccezionali. In seguito alla conciliazione le opportunità di ricorrere alle eccezioni sono limitate, il che significa che è possibile una reale trasparenza. Inoltre, le autorità saranno obbligate a conformarsi alla prassi secondo cui il vantaggio ottenuto applicando l’eccezione è comparato ogni volta con l’interesse legato alla divulgazione. Le informazioni sulle emissioni nell’ambiente devono sempre essere comunicate, anche in circostanze eccezionali, tranne nel caso di informazioni relative alla difesa, alla giustizia, al segreto industriale o ai diritti di proprietà intellettuale. Un altro importante risultato dei negoziati riguarda i pagamenti. La direttiva menziona il principio della gratuità dell’informazione quale prassi generale e in particolare quando si tratta di consultare sul posto l’informazione richiesta o di accedere ai registri e agli elenchi pubblici. Gli importi eventualmente dovuti devono essere ragionevoli e non devono superare i costi sostenuti per fornire il materiale in questione. Un terzo importante risultato dei negoziati è l’approvazione di una speciale nuova sezione della direttiva sui requisiti in materia di qualità dell’informazione ambientale. Gli Stati membri devono garantire che l’informazione sia aggiornata, precisa e soprattutto comparabile. Riguardo alle emissioni, dovranno essere indicati anche i metodi di misurazione in modo da rendere possibili le comparazioni. La qualità dell’informazione è particolarmente importante ora che viene garantito il diritto di accedervi ad un vasto pubblico, che non ha quindi familiarità con tale ambito specifico. Gli esperti dovrebbero essere in grado di riferire se le informazioni sulle emissioni che stanno esaminando sono compilate utilizzando una scala di riferimento o un metodo di misurazione molto diverso dal dato con cui stanno cercando di comparare le informazioni. Un altro risultato positivo è che le autorità avranno l’obbligo di aiutare e consigliare il pubblico nella ricerca di informazioni, in modo che i cittadini possano esercitare al meglio i loro diritti. Altre disposizioni pratiche stabilite nella direttiva sono altrettanto realistiche e giuste dal punto di vista delle autorità responsabili della loro attuazione. Possiamo quindi affermare che sono state adeguatamente corrette le debolezze e le lacune riscontrate nell’applicazione della vecchia direttiva, obiettivo indicato tra gli scopi della presente direttiva. L’obiettivo della direttiva che viene realizzato in modo meno soddisfacente è di fatto quello di adeguarla all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione. Sembra molto facile fare grandiose dichiarazioni sulla Europe, ma quando si tratta di concretizzarla, alcuni Stati membri sono contrari persino a nominare . Fortunatamente, abbiamo approvato una dichiarazione specifica in cui si affermava che gli sviluppi delle telecomunicazioni e dei mezzi elettronici saranno tenuti in particolare considerazione in una revisione della direttiva. Sono convinta che quando verrà effettuata la revisione le autorità si saranno rese conto che sarà nel loro interesse creare basi di dati di facile utilizzo disponibili al pubblico per la ricerca diretta di informazioni. In questo modo le autorità non dovranno dedicare tempo ad evadere le richieste del pubblico."@it9
"Mr President, I would firstly like to thank the Commission for the great support that Parliament has received during a legislation process that has lasted two and a half years. I do not believe that the result we have now achieved would have come anywhere close to the success it is without that support, even though Parliament’s will has been unambiguous and unwavering the whole time. The outcome of conciliation can be regarded as satisfactory as far as Parliament is concerned, as the minimum targets laid down in the Århus Convention are exceeded in all essential respects and an important step is being taken in the ratification of the Convention. The end result will be legislation that appears workable and balanced and which the various Member States, including the new ones, can, with moderate effort, make part of their national legislation and implement. I warmly recommend the acceptance of this outcome of conciliation in tomorrow’s vote. I myself have been a steadfast advocate of Parliament’s opinions, as in many ways we are dealing with matters that have to do with Parliament’s essential function. First of all, with this directive we are granting the public important new rights. Secondly, we are endorsing the principles of good administration and transparency. Thirdly, we are promoting sustainable development in the manner outlined at the Rio Summit. In addition, we are ensuring that our citizens have a healthy environment. It would be impossible to fit more central issues to the European Parliament than these into a single directive. The exceptionally large number of differing opinions with regard to amendments was a special challenge during conciliation. Furthermore, we observed that the Council, once we had actually achieved conciliation, was not at all willing, according to the country holding the Presidency, to produce a directive. If Mr Florenz’s report can be considered a great victory for Parliament in terms of its content, this directive of mine is one of Parliament’s greatest victories for the very reason that we were able to achieve a positive solution in spite of the Council digging its heels in. This is not just any solution, either. This is a directive that represents Parliament’s opinion in a significant way and one that meets the minimum requirements of the Århus Convention fully and even goes beyond them. The most important details of the outcome of conciliation are those that relate to exceptional circumstances. As a result of conciliation the opportunities to resort to these are limited, meaning real transparency can be achieved. In addition, the authorities will be obliged to adhere to the practice whereby the benefit obtained by making an exception is weighed against that achieved by making it public, on a case-by-case basis. Information on emissions into the environment must always be disclosed even in exceptional circumstances except on grounds relating to defence, safeguarding the course of justice, or industrial or intellectual property rights. Another important outcome of the negotiations concerns payments. The directive mentions the principle of providing information free of charge as a general practice and particularly when it is a matter of examining information or using public registers and lists. When charges do apply they must be reasonable and must not exceed the costs incurred in providing the material in question. A third important outcome of the negotiations is that a special new section on the requirements for the quality of environmental information was approved for the directive. Member States must ensure that the information is up to date, accurate, and, above all, capable of being used for comparisons. With regard to emissions, measurement procedures must also be disclosed so that comparisons can be made. The quality of information is especially important now that the availability of information is being granted as a right to a wide public, and one, therefore, that is unfamiliar with that specific subject. Experts should be in a position to suspect that the information on emissions they are examining has been compiled using a very different scale or measurement procedure from the figure to which they are attempting to relate the information. Another good result is that the authorities will have an obligation to assist and advise people seeking information so that they can apply their rights in the best possible way. Other practical arrangements agreed in the directive are also viable and fair from the point of view of the authorities that are responsible for implementing them. We might therefore say that correcting the perceived weaknesses and shortcomings in the implementation of the old directive, which was mentioned as one of the aims of this directive, is being successfully realised. The objective of the directive that is being realised least satisfactorily in fact is the aim to bring it up to date with developments in information technology. It seems very easy to make grand statements about Europe, but when it is a matter of an obligation to create concrete content for an Europe, some Member States even oppose the Internet being mentioned. Luckily, we had a special statement approved that said that developments in telecommunications and electronic media would be taken into special consideration in a re-examination of the directive. I believe that by the time the re-examination takes place the authorities will have realised that in fact it will be to their advantage if there are easy-to-use databases available for the public to use to search for information themselves. In this way they will not be taking up the time of the authorities in attending to their request."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst de Commissie bedanken voor de grote steun die het Parlement tijdens de gehele, tweeënhalf jaar durende wetgevingsprocedure heeft gekregen. Ik denk dat het onderhavige eindresultaat zonder die steun lang niet zo geslaagd zou zijn geweest, ook al is de eigen wil van het Parlement de hele tijd duidelijk en onwrikbaar geweest. Het resultaat van de bemiddeling kan als bevredigend voor het Parlement worden beschouwd, aangezien de in het Verdrag van Århus gestelde minimumdoelen in elk belangrijk opzicht worden gehaald en er een belangrijke stap wordt gezet in de richting van de ratificatie van het Verdrag. Het eindresultaat zal een wetgeving zijn die werkbaar en evenwichtig lijkt te zijn en die de verschillende lidstaten, ook de nieuwe, met niet al te veel moeite kunnen integreren in hun nationale wetgeving en kunnen uitvoeren. Ik kan goedkeuring van het resultaat van de bemiddeling bij de stemming van morgen warm aanbevelen. Ik heb zelf de standpunten van het Parlement krachtig verdedigd, omdat wij hier op velerlei wijze te maken hebben met zaken die de kerntaak van het Parlement betreffen. Ten eerste geven wij de burgers met deze richtlijn belangrijke nieuwe rechten, ten tweede versterken wij de principes van goede administratie en transparantie en ten derde bevorderen wij de duurzame ontwikkeling op de manier zoals overeengekomen tijdens de Top van Rio. Bovendien zorgen wij voor een gezond milieu voor onze burgers. Eén richtlijn kan onmogelijk meer zaken bevatten die voor het Europees Parlement van belang zijn. Een specifieke uitdaging van de bemiddeling was het uitzonderlijk grote aantal uiteenlopende amendementen. Wij stelden bovendien vast dat de Raad, nadat wij de eigenlijke bemiddeling waren begonnen, volgens het toenmalige voorzitterschap helemaal niet bereid was een richtlijn tot stand te brengen. Als het verslag-Florenz als een grote overwinning van het Parlement kan worden beschouwd vanwege de inhoud, is mijn eigen richtlijn een van de grootste overwinningen van het Parlement vanwege het feit dat wij ondanks forse tegenwerking van de Raad een positief resultaat hebben kunnen bereiken. En het is niet zomaar een resultaat, maar een richtlijn die het standpunt van het Parlement in hoge mate vertegenwoordigt en die ruimschoots voldoet aan de minimumcriteria van het Verdrag van Århus. De belangrijkste details van het in de bemiddeling bereikte compromis hebben te maken met uitzonderingen. De bemiddeling heeft ertoe geleid dat de mogelijkheden inzake het gebruik van uitzonderingen zodanig zijn beperkt dat transparantie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Bovendien worden de autoriteiten verplicht zich aan de praktijk te houden waarbij per geval een afweging moet worden gemaakt tussen het nut van een uitzondering en het nut van het publiceren van informatie. Informatie over milieu-uitstoot moet altijd gegeven worden, ook in uitzonderingsgevallen, behalve om redenen die verband houden met defensie, de waarborging van de rechtsgang of de bescherming van bedrijfsgeheimen of eigendomsrechten. Het tweede belangrijke onderhandelingsresultaat betreft de betalingen. In de richtlijn wordt het principe van kosteloze informatieverstrekking als algemene praktijk aangemerkt, vooral wanneer er sprake is van het ter plekke bestuderen van informatie of het gebruik van openbare registers en openbare lijsten. Als er kosten worden geïnd, moeten die redelijk zijn: zij mogen niet hoger zijn dan de kosten die de levering van het betrokken materiaal met zich meebrengt. Het derde belangrijke onderhandelingsresultaat is dat er voor de richtlijn een specifiek nieuw deel is aanvaard voor de kwaliteitseisen inzake milieu-informatie. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat informatie actueel, nauwkeurig en bovenal vergelijkbaar is. Wat de uitstoot betreft moeten ook de meetmethodes vermeld worden, zodat vergelijkingen kunnen worden gemaakt. De kwaliteit van informatie is vooral belangrijk nu de toegang tot informatie het recht wordt van een groot en dus met de materie weinig vertrouwd publiek. Deskundigen zouden immers wel in staat moeten zijn in te schatten of bij de opstelling van de informatie over uitstoot die zij bestuderen bijvoorbeeld een heel andere maatstaf of meetmethode is gebruikt dan bij de opstelling van de cijfers waarmee zij de desbetreffende informatie vergelijken. Een ander goed resultaat is dat de autoriteiten de plicht hebben degenen die informatie zoeken te helpen en te adviseren, zodat zij hun rechten op de best mogelijke manier kunnen uitoefenen. Ook de andere in de richtlijn toegepaste praktische regelingen functioneren goed en zijn billijk te noemen ten aanzien van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Wij kunnen zodoende constateren dat een van de doelen van de richtlijn, namelijk het corrigeren van de zwakheden en gebreken die bij de uitvoering van de oude richtlijn zijn geconstateerd, daadwerkelijk wordt bereikt. Het punt waar de richtlijn het minst voldoet aan de verwachtingen is in feite de doelstelling de tekst in de pas te laten lopen met de ontwikkelingen in de informatietechnologie. Het lijkt heel gemakkelijk te zijn gemeenschappelijke plechtige verklaringen uit te brengen over maar als het gaat om de verplichting aan dat project een concrete inhoud te geven, verzet een deel van de lidstaten zich zelfs tegen het noemen van internet. Gelukkig hebben wij een speciale verklaring weten af te dwingen die inhoudt dat bij een herziening van de richtlijn specifiek rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie en elektronische media. Ik denk dat de autoriteiten al voor de herziening ingezien zullen hebben dat het in feite in hun belang is als er eenvoudig te gebruiken gegevensbestanden beschikbaar zijn waar de burgers zelf informatie kunnen vinden. Op die manier zien de autoriteiten geen kostbare tijd verloren gaan met het voldoen aan verzoeken van de burgers."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de começar por agradecer à Comissão pela forma como apoiou o Parlamento durante este processo legislativo que durou dois anos e meio. Penso que sem esse apoio o resultado agora alcançado estaria muito longe de ser o êxito que é, muito embora a vontade do Parlamento se tenha mantido inequívoca e inabalável durante todo esse tempo. Podemos considerar que o resultado da conciliação é satisfatório do ponto de vista do Parlamento, uma vez que as exigências mínimas da Convenção de Arhus são superadas em todos os aspectos essenciais, e foi dado um passo importante para a ratificação da Convenção. O resultado final será uma legislação que parece ser exequível e equilibrada e que os diversos Estados-Membros, incluindo os novos, podem, com um esforço moderado, transpor para as respectivas legislações e proceder à sua aplicação. Recomendo vivamente a aprovação deste resultado da conciliação, na votação de amanhã. Eu própria tenho sido uma acérrima defensora das opiniões do Parlamento, já que em muitos aspectos estamos a lidar com matérias que têm a ver com a função essencial do Parlamento. Em primeiro lugar, através desta directiva, estamos a conceder novos direitos ao público. Em segundo lugar, estamos a apoiar os princípios da boa administração e da transparência. Em terceiro lugar, estamos a promover o desenvolvimento sustentável tal como previsto na Cimeira do Rio. Além disso, estamos a zelar por que os nosso cidadãos possam usufruir de um ambiente saudável. Seria impossível incluir numa única directiva questões mais cruciais para o Parlamento Europeu do que estas que acabo de referir. O número excepcionalmente elevado de opiniões divergentes relativamente às alterações representou um desafio especial durante a conciliação. Além disso, observámos que, mesmo depois de termos concluído a conciliação, e de acordo com o país no exercício da Presidência, o Conselho não estava nada disposto a produzir uma directiva. Se é verdade que o relatório do senhor deputado Florenz, pelo seu conteúdo, pode ser considerado como uma grande vitória para o Parlamento, esta minha directiva constitui uma das maiores vitórias do Parlamento só pelo facto de termos conseguido uma solução positiva, apesar de todas as dificuldades levantadas pelo Conselho. E esta também não é uma solução qualquer. É uma directiva que representa a opinião do Parlamento de uma maneira significativa e que melhor satisfaz plenamente e até supera as exigências mínimas da Convenção de Arhus. Os pormenores mais importantes do resultado da conciliação são os que dizem respeito às condições excepcionais. A conciliação permitiu limitar os casos em que se podem invocar condições excepcionais, tornando assim possível alcançar uma verdadeira transparência. Além disso, as autoridades serão obrigadas a ponderar, caso a caso, o benefício que advém da aplicação de uma excepção, em comparação com o que é obtido se a informação for tornada pública. As informações respeitantes às emissões ambientais devem ser sempre divulgadas, mesmo em circunstâncias excepcionais, excepto por motivos relacionados com a defesa, com a salvaguarda do curso da justiça, ou com direitos de propriedade industrial ou intelectual. Um outro resultado importante da conciliação tem a ver com os pagamentos. A directiva consagra o princípio da gratuitidade das informações, nomeadamente quando se trata do estudo das informações requeridas ou da utilização de registos e de listas públicas. Os custos cobrados devem ser razoáveis e não devem ser superiores aos custos reais decorrentes do fornecimento do material em questão. Um terceiro resultado importante das negociações foi a inclusão, na directiva, de uma nova secção especial sobre os requisitos em matéria de qualidade da informação sobre o ambiente. Os Estados-Membros devem zelar por que as informações sejam actualizadas, exactas, e, acima de tudo, comparáveis. Também os processos de medição das emissões devem ser divulgados de modo a permitir comparações. A qualidade da informação passa a assumir especial relevância no momento em que a disponibilidade da informação é concedida como um direito a um vasto público, e consequentemente a um público que não está familiarizado com essa matéria específica. Os peritos devem ter capacidade para desconfiar que a informação sobre emissões que estão a examinar foi compilada através de uma escala ou método de medição muito diferente da dos dados com os quais tentam relacionar a informação. Outro resultado positivo é a obrigatoriedade de as autoridades prestarem ajuda e aconselhamento às pessoas que procuram obter informação, de modo a que estas possam exercer os seus direitos da melhor maneira possível. Outras disposições práticas incluídas na directiva são também viáveis e justas do ponto de vista das autoridades responsáveis pela sua aplicação. Poderíamos, portanto, afirmar que conseguimos corrigir com êxito os pontos fracos e as deficiências detectadas na execução da anterior directiva, que era um dos objectivos da presente directiva. O objectivo da directiva que não conseguimos atingir de forma tão satisfatória tem a ver com a sua adaptação à evolução da tecnologia da informação. Parece muito fácil fazer grandiosas declarações sobre a Europe, mas quando a criação de um conteúdo concreto para uma Europe passa a constituir uma obrigação, alguns Estados-Membros até se opõem a que a Internet seja mencionada. Por sorte, conseguimos que fosse aprovada uma declaração especial onde se afirma que os desenvolvimentos no domínio das telecomunicações e dos meios electrónicos serão tidos em consideração numa revisão da directiva. Penso que, quando se realizar essa revisão, as autoridades terão compreendido que efectivamente é vantajoso para elas disponibilizar bases de dados que as pessoas possam utilizar facilmente para procurar a informação que lhes interessa, o que representa uma economia de tempo e trabalho."@pt11
"Herr talman! Jag vill för det första tacka kommissionen för det stora stöd som parlamentet har fått under hela den två och ett halvt år långa lagstiftningsprocessen. Utan detta stöd tror jag att resultatet som vi nu har i våra händer inte hade varit närapå lika lyckat, trots att parlamentets egen vilja hela tiden varit klar och orubblig. Förlikningens resultat kan anses vara tillfredsställande från parlamentets synpunkt, eftersom det minimimål som fastställts i Århuskonventionen överträffas i alla viktigaste hänseenden och man tar ett betydande steg framåt i ratificeringen av konventionen. Resultatet är en lagstiftning som verkar vara välfungerande och balanserad, som de olika medlemsstaterna – även de nya medlemmarna – med rimliga ansträngningar kan införliva och verkställa som en del av den nationella lagstiftningen. Jag rekommenderar varmt ett godkännande av förlikningens resultat i morgondagens omröstning. Själv har jag starkt försvarat parlamentets ståndpunkter, eftersom vi på många sätt har att göra med frågor som hör till parlamentets grundläggande uppgift: för det första ger vi med detta direktiv medborgarna viktiga nya rättigheter, för det andra förstärker vi god förvaltning och öppenhet, för det tredje främjar vi hållbar utveckling i enlighet med riktlinjerna från Riokonferensen och därtill ser vi till att våra medborgare lever i en hälsosam miljö. Så många fler ur parlamentets synvinkel sett centrala frågor än så här ryms det inte i ett direktiv. En speciell utmaning i förlikningen var den ovanligt stora mängden skilda meningar i fråga om ändringsförslagen. När vi hade kommit till den egentliga förlikningen märkte vi dessutom att rådet enligt ordföranden inte alls var villigt att få till stånd ett direktiv. Om Florenz betänkande till sitt innehåll kan ses som en stor seger för parlamentet, är mitt direktiv en av parlamentets största segrar just därför att vi trots rådets motstånd kunde åstadkomma en positiv lösning. Och inte vilken lösning som helst, utan ett direktiv som på ett betydande sätt representerar parlamentets ståndpunkt och som uppfyller och till och med överträffar minimikraven i Århuskonventionen. De viktigaste detaljerna i förlikningsresultatet gäller undantagen. Ett resultat av förlikningen är att möjligheterna att tillämpa undantag begränsas så att öppenheten verkligen kan genomföras. Dessutom åläggs myndigheterna att tillämpa ett förfarande där man fall för fall väger nyttan med att tillämpa undantag mot fördelen av att offentliggöra informationen. Information om miljöutsläpp måste även i undantagsfall alltid lämnas ut, utom då undantaget gäller försvarsfrågor, att skydda rättvisans gång eller immateriella rättigheter och upphovsrätter. Ett annat betydande resultat av förhandlingarna gäller avgifter. I direktivet konstateras att principen om gratis tillgång gäller som allmän praxis och speciellt när det är fråga om undersökning av information på plats eller användning av offentliga register och förteckningar. Om avgifter tas ut skall de vara rimliga: de får inte överstiga kostnaderna för tillhandahållandet av materialet. Ett tredje betydande resultat av förhandlingarna är att man antog en ny separat artikel i direktivet som gäller kvalitetskraven på miljöinformation. Medlemsstaterna måste se till att informationen är aktuell och exakt samt framför allt jämförbar. När det gäller utsläpp måste man även meddela mätmetod för att bekräfta jämförbarheten. Kvaliteten på informationen är speciellt viktig nu när informationen blir tillgänglig för en bred publik som inte är speciellt insatt i frågorna. En expert skulle nog kunna misstänka att man i utsläppsinformationen till exempel tillämpar en helt annan skala eller mätmetod än den siffra som han eller hon jämför informationen med. Ett bra resultat är även det, att myndigheterna är skyldiga att hjälpa och vägleda den informationssökande så att denne kan utnyttja sin rätt på bästa möjliga sätt. Även andra praktiska arrangemang som man kommit överens om i direktivet är väl fungerande och rimliga med tanke på de myndigheter som bär ansvaret för tillämpningen. Sålunda kan man konstatera ett av direktivets mål, som är att korrigera svagheterna och bristerna i det gamla direktivet, kan uppfyllas. Den av direktivets målsättningar som är svårast att uppfylla är uppdateringen av direktivet så att det motsvarar den informationstekniska utvecklingen. Det verkar vara mycket lätt att utfärda gemensamma högtidliga manifest om Europa, men när det är fråga om en skyldighet att skapa konkret innehåll åt Europa, motsätter sig vissa medlemsstater att man ens nämner ordet Internet. Lyckligtvis fick vi igenom en särskild notis om att man vid översynen av direktivet skall ta särskild hänsyn till utvecklingen av telekommunikation och elektronisk utrustning. Tills dess tror jag att även myndigheterna har kommit underfund med att det i själva verket är till deras fördel om det finns tillgång till lätthanterade databaser där medborgarna själva kan skaffa sig information: på så sätt upptar de inte myndigheternas arbetstid med sina förfrågningar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"e"13,5,1,10,3,12,11,7,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph