Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-17-Speech-2-216"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021217.7.2-216"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr Posselt, the short answer to your question is no. The longer answer is as follows. I follow very closely the developments of the humanitarian situation in Chechnya and in the neighbouring republics where part of the Chechen population is displaced. In the most recent press statements of 27 November and 5 December of this year, I expressed my concerns about the gravity of the humanitarian and human rights situation there, in particular the growing pressures made on internally displaced persons to leave the camps in Ingushetia and return to Chechnya. As you know, ECHO is the main donor of humanitarian aid to the region. It has supported the victims of the second Chechnya conflict since its very beginning and will continue to do so. The Commission, through ECHO, has so far allocated more than EUR 90 million in humanitarian aid in order to help people survive. In 2002 alone, EUR 25 million have been allocated for this crisis and an additional EUR 3 million are now in the pipeline for more emergency food aid. In Ingushetia, at this very critical moment, ECHO provides support to internally displaced persons in camps, spontaneous settlements and host families. Most of the aid provided in the Aki Yurt camp had been funded by ECHO, and we will continue to be present in all other camps. In parallel, ECHO continues to fund a very large part of the humanitarian assistance going to Chechnya proper. This is a very difficult task, as this is one of the locations in the world where working conditions for humanitarian organisations are the worst, both in terms of security and in terms of monitoring. We continue to argue with the Russian authorities on all these points as I have again and again informed this Parliament. The bottom line is that we are able to deliver humanitarian aid both around and inside Chechnya although it is difficult, but we are able to do it and we will continue to do it."@en3
lpv:translated text
"Hr. Posselt, det korte svar på Deres spørgsmål er nej. Det lidt længere svar kommer her. Jeg følger meget nøje udviklingen af den humanitære situation i Tjetjenien og naborepublikkerne, hvortil dele af den tjetjenske befolkning er fordrevet. I de seneste pressemeddelelser fra den 27. november og 5. december i år gav jeg udtryk for min bekymring over den alvorlige humanitære situation og menneskerettighedssituation i landet og i særdeleshed over det voksende pres for at få internt fordrevne personer til at forlade lejrene i Ingusjetien og vende tilbage til Tjetjenien. Som De ved, er ECHO den primære donor af humanitær bistand til regionen. Det har støttet ofrene for den anden Tjetjenien-konflikt helt fra begyndelsen, og det vil det fortsat gøre. Hidtil har Kommissionen via ECHO bevilget mere end 90 millioner euro i humanitær bistand for at hjælpe folk til at overleve. Alene i 2002 blev der bevilget 25 millioner euro til denne krise, og yderligere 3 millioner euro er nu undervejs til mere fødevarenødhjælp. I Ingusjetien yder ECHO på dette meget vigtige tidspunkt støtte til internt fordrevne personer i lejre, spontane bosættelser og hos værtsfamilier. Størstedelen af støtten til Aki Yurt-lejren er finansieret af ECHO, og vi vil fortsat være til stede i alle andre lejre. Sideløbende hermed finansierer ECHO fortsat en meget stor del af den humanitære bistand til selve Tjetjenien. Det er en meget vanskelig opgave, da det er et af de steder i verden, hvor de humanitære organisationer har de værste arbejdsbetingelser både med hensyn til sikkerhed og overvågning. Vi diskuterer fortsat alle disse punkter med de russiske myndigheder, hvilket vi gang på gang har oplyst Parlamentet om. Faktum er, at vi er i stand til at levere humanitær bistand både omkring og inde i Tjetjenien, skønt det er vanskeligt. Men det er muligt, og vi vil fortsat gøre det."@da1
". Herr Posselt, die kurze Antwort auf Ihre Frage ist: Nein. Die etwas längere Antwort lautet wie folgt: Ich verfolge die Entwicklung der humanitären Lage in Tschetschenien und in den benachbarten Republiken, in die Teile der vertriebenen tschetschenischen Bevölkerung geflüchtet sind, sehr aufmerksam. In den jüngsten Presseerklärungen vom 27. November und 5. Dezember dieses Jahres habe ich meine Besorgnis über die Zuspitzung der humanitären und Menschenrechtslage dort zum Ausdruck gebracht, und zwar insbesondere im Hinblick auf den wachsenden Druck, der auf die Vertriebenen ausgeübt wird, um sie zum Verlassen der Lager in Inguschetien und zur Rückkehr nach Tschetschenien zu bewegen. Wie Sie wissen, ist ECHO der wichtigste Geber, was die humanitäre Hilfe für diese Region anbelangt. ECHO hat die Opfer des zweiten Tschetschenienkonflikts von Anfang an unterstützt, und daran wird sich nichts ändern. Die Kommission hat bisher über ECHO mehr als 90 Millionen Euro als humanitäre Überlebenshilfe bereitgestellt. Allein im Jahre 2002 wurden 25 Millionen Euro für diese Krise zur Verfügung gestellt, und weitere 3 Millionen Euro sind für die Bereitstellung dringend benötigter Lebensmittel geplant. In Inguschetien, wo die Lage besonders kritisch ist, leistet ECHO Unterstützung für die in Lagern, Behelfssiedlungen und in Gastfamilien lebenden Vertriebenen. Der größte Teil der Hilfe für das Lager Aki Yurt stammt von ECHO, und wir werden auch weiter alle anderen Lager unterstützen. Gleichzeitig wird ein großer Teil der Tschetschenien direkt zufließenden humanitären Hilfe aus ECHO-Mitteln finanziert. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, da die Arbeitsbedingungen für humanitäre Hilfsorganisationen in Bezug auf Sicherheit und Kontrolle dort zu den schlechtesten weltweit zählen. Wie ich dem Parlament immer wieder erklärt habe, setzen wir unsere Gespräche zu all diesen Punkten mit den russischen Behörden fort. Kurz gesagt, wir sind in der Lage, in Tschetschenien und in den angrenzenden Gebieten humanitäre Hilfe zu leisten. Das ist zwar schwierig, aber es gelingt uns, und wir werden unsere Hilfe fortsetzen."@de7
"Κύριε Posselt, η σύντομη απάντηση στην ερώτησή σας είναι όχι. Η εκτενέστερη απάντηση έχει ως εξής. Παρακολουθώ από πολύ κοντά τις εξελίξεις της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Τσετσενία και τις γειτονικές δημοκρατίες, στις οποίες έχει εκτοπιστεί τμήμα του πληθυσμού της Τσετσενίας. Στις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις Τύπου, στις 27 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου φέτος, εξέφρασα τις ανησυχίες μου για τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, ιδίως τις αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται σε εκτοπισμένους στο εσωτερικό να εγκαταλείψουν τα στρατόπεδα στην Ινγκουσετία και να επιστρέψουν στην Τσετσενία. Όπως γνωρίζετε, το ECHO είναι ο κύριος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Στήριξε τα θύματα του δεύτερου πολέμου στην Τσετσενία από την αρχή και θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο. Η Επιτροπή, μέσω του ECHO, έχει ως τώρα διαθέσει περισσότερα από 90 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια, προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους να επιβιώσουν. Μόνο το 2002, διατέθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ για αυτήν την κρίση και τρία εκατομμύρια ευρώ επιπλέον είναι τώρα καθοδόν για περισσότερη επισιτιστική βοήθεια. Στην Ινγκουσετία, σε αυτήν την τόσο κρίσιμη στιγμή, το ECHO προσφέρει στήριξη σε εκτοπισμένους στο εσωτερικό, που βρίσκονται σε στρατόπεδα, αυτοσχέδιους καταυλισμούς και οικογένειες υποδοχής. Το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας που παρέχεται στο στρατόπεδο Aki Yurt έχει χρηματοδοτηθεί από το ECHO και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το παρών σε όλα τα άλλα στρατόπεδα. Παράλληλα, το ECHO συνεχίζει τη χρηματοδότηση μεγάλου μέρους της ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για την ίδια την Τσετσενία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο έργο, καθώς πρόκειται για μια από τις περιοχές του κόσμου, στις οποίες οι συνθήκες εργασίας για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι οι χειρότερες, τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και από άποψη παρακολούθησης. Εξακολουθούμε να συζητάμε με τις ρωσικές αρχές για όλα αυτά τα θέματα, όπως έχω επανειλημμένα ενημερώσει το Κοινοβούλιο. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο γύρω από την Τσετσενία όσο και στο εσωτερικό της και, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε, να το πράττουμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε."@el8
"Sr. Posselt, la respuesta breve a su pregunta es no. La respuesta larga es la siguiente. Sigo muy de cerca el desarrollo de la situación humanitaria en Chechenia y en las repúblicas vecinas, donde parte de la población chechena está desplazada. En los comunicados de prensa más recientes, del 27 de noviembre y 5 de diciembre de este año, manifesté mi inquietud sobre la gravedad de la situación humanitaria y de los derechos humanos en esta parte del mundo, en particular las presiones crecientes sobre las personas desplazadas internamente para que abandonaran los campos de refugiados en Ingushetia y regresaran a Chechenia. Como bien sabe, ECHO es el principal donante de ayuda humanitaria a la región. Ha prestado ayuda a las víctimas del segundo conflicto de Chechenia desde que comenzó y continuará haciéndolo. Hasta hoy, la Comisión ha destinado, a través de ECHO, más de 90 millones de euros a ayuda humanitaria para ayudar a la gente a sobrevivir. Sólo en 2002 se han destinado 25 millones de euros a esta crisis y en estos momentos están proyectados otros 3 millones de euros para ayuda alimentaria de emergencia. En Ingushetia, en este mismo momento, ECHO ayuda a personas desplazadas internamente en campos de refugiados, asentamientos espontáneos y familias anfitrionas. La mayor parte de la ayuda suministrada al campo de Aki Yurt ha sido financiada por ECHO, y seguiremos estando presentes en todos los otros campos. Paralelamente, ECHO continúa financiando gran parte de la ayuda humanitaria que se desplazará próximamente a Chechenia. Se trata de una labor muy difícil, ya que es uno de los lugares del mundo en donde las condiciones de trabajo para las organizaciones humanitarias son peores, tanto en lo que se refiere a la seguridad como a las tareas de supervisión. Seguimos manteniendo conversaciones con las autoridades rusas sobre todos estos puntos, tal como he informado reiteradamente a este Parlamento. Lo esencial es que podemos suministrar ayuda humanitaria tanto en los alrededores como dentro de Chechenia, si bien con dificultad, pero podemos hacerlo y seguiremos haciéndolo."@es12
". – Arvoisa jäsen Posselt, lyhyt vastaus kysymykseenne on ei. Pitempi vastaus tulee tässä: seuraan hyvin tarkasti humanitaarisen tilanteen kehitystä Tšetšeniassa ja sen naapuritasavalloissa, joissa osa Tšetšenian väestöstä on pakolaisina. Viimeisimmissä lehdistötiedotteissani 27. marraskuuta ja 5. joulukuuta ilmaisin huoleni alueen humanitaarisen ja ihmisoikeustilanteen vakavuudesta, erityisesti siitä, että alueen sisäisiä pakolaisia on alettu painostaa yhä voimakkaammin jättämään Ingushiassa sijaitsevat leirit ja palaamaan Tšetšeniaan. Kuten tiedätte, EY:n humanitaarisen avun toimisto ECHO on tärkein humanitaarisen avun toimittaja alueella. Se on avustanut toisen Tšetšenian konfliktin uhreja alusta lähtien ja jatkaa työtään edelleen. Komissio on ECHOn välityksellä antanut tähän mennessä yli 90 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun ihmisten henkiinjäämisen auttamiseksi. Yksistään vuonna 2002 tähän kriisiin kohdennettiin 25miljoonaa euroa ja vielä 3 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää kiireellisempään elintarvikeapuun. Tällä hetkellä ECHO tarjoaa Ingushiassa apua hyvin vaikeissa oloissa eläville alueen sisäisille pakolaisille, jotka asuvat leireillä, spontaanisti syntyneissä siirtokunnissa ja isäntäperheissä. Suurin osa Aki Yurtin leirillä järjestetystä avusta on ollut ECHOn rahoittamaa, ja jatkamme toimintaa muillakin leireillä. Samaan aikaan ECHO rahoittaa edelleen erittäin suurta osaa varsinaiseen Tšetšeniaan kohdistuvasta humanitaarisesta avusta. Se on hyvin vaikea tehtävä, sillä se on yksi niistä paikoista maailmassa, joissa humanitaarisilla avustusjärjestöillä on kaikkein huonoimmat työskentelyolosuhteet sekä turvallisuuden että valvonnan suhteen. Jatkamme keskusteluja kaikista näistä kysymyksistä Venäjän viranomaisten kanssa, kuten olen kerta toisensa jälkeen kertonut parlamentille. Tärkeintä on, että me pystymme toimittamaan humanitaarista apua sekä Tšetšeniassa että sen ympäristössä, vaikka se on vaikeaa, mutta me pystymme siihen ja jatkamme sitä edelleen."@fi5
". Monsieur Posselt, pour répondre brièvement à votre question : non. Pour développer un peu plus ma réponse, je suis de très près l'évolution de la situation humanitaire en Tchétchénie ainsi que dans les républiques voisines où une partie de la population tchétchène est déplacée. Dans les communiqués de presse les plus récents, du 27 novembre et du 5 décembre de cette année, j'ai exprimé mes inquiétudes quant à la gravité de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans la région, en particulier à propos des pressions croissantes qui pèsent sur les personnes déplacées pour qu'elles quittent les camps en Ingouchie et qu'elles regagnent la Tchétchénie. Comme vous le savez, ECHO est le principal donateur en matière d'aide humanitaire dans cette région. Il a apporté son aide aux victimes du deuxième conflit tchétchène dès le départ et il poursuivra sa tâche. La Commission, par le biais d'ECHO, a alloué jusqu'à présent plus de 90 millions d'euros d'aide humanitaire afin d'aider les populations à survivre. Rien qu'en 2002, 25 millions d'euros ont été alloués à cette crise et 3 millions d'euros supplémentaires sont en voie pour accroître l'aide alimentaire d'urgence. En Ingouchie, en cette période extrêmement critique, ECHO fournit une aide aux personnes déplacées dans des camps, dans des colonies spontanées et des familles d'accueil. La plus grande partie de l'aide fournie dans le camp d'Aki Yurt provient d'ECHO et nous continuerons à être présents dans tous les autres camps. Parallèlement, ECHO continue de financer une très large partie de l'assistance humanitaire destinée à la Tchétchénie elle-même. Cette tâche est extrêmement ardue, car il s'agit d'un des endroits où les conditions de travail des organisations humanitaires sont les pires au monde, tant en termes de sécurité que de suivi. Nous continuons à négocier avec les autorités russes sur tous ces points comme j'en ai, à maintes reprises, informé le Parlement. L'essentiel est que nous soyons en mesure de fournir une aide humanitaire tant à l'intérieur de la Tchétchénie que dans les républiques voisines, même si c'est difficile. Nous sommes en mesure de le faire et nous allons continuer."@fr6
". Onorevole Posselt, la risposta breve alla sua domanda è “no”, quella più articolata recita come segue. Seguo molto da vicino gli sviluppi della situazione umanitaria in Cecenia e nelle repubbliche limitrofe, ove è sfollata parte della popolazione cecena. Negli ultimi comunicati stampa del 27 novembre e del 5 dicembre 2002, ho espresso la mia preoccupazione per la gravità della situazione umanitaria e dei diritti umani in quella zona, in particolare per le crescenti pressioni esercitate nei confronti dei profughi interni affinché abbandonino i campi in Inguscezia e rientrino in Cecenia. Come sapete, ECHO è il principale donatore di aiuti umanitari alla regione, ha dato sostegno alle vittime fin dall'inizio del secondo conflitto ceceno e continuerà a farlo. Attraverso ECHO, la Commissione ha finora stanziato aiuti umanitari per più di 90 milioni di euro al fine di aiutare la gente a sopravvivere. Nel solo 2002 sono stati stanziati 25 milioni di euro per questa crisi, mentre ora sono in corso di erogazione altri 3 milioni di euro per ulteriori aiuti alimentari di emergenza. Proprio in un momento così delicato, in Inguscezia ECHO sta dando sostegno agli sfollati interni che vivono in campi, insediamenti spontanei e presso famiglie ospitanti. La maggior parte degli aiuti pervenuti al campo di Aki Yurt è stata fornita da ECHO. Continueremo inoltre ad essere presenti in tutti gli altri campi. Al contempo, ECHO continua a finanziare una fetta molto consistente degli aiuti umanitari destinati più specificamente alla Cecenia. Il compito è molto delicato, trattandosi di una delle regioni caratterizzate dalle peggiori condizioni di lavoro al mondo per le organizzazioni umanitarie, sia in termini di sicurezza che di monitoraggio. Continuiamo a discutere con le autorità russe su tutti questi aspetti, come ho segnalato più volte al Parlamento. In sintesi, benché sia difficile, siamo in grado di fornire aiuti umanitari sia in Cecenia che nei paesi limitrofi, però ne siamo in grado e continueremo a farlo."@it9
". – Mr Posselt, the short answer to your question is no. The longer answer is as follows. I follow very closely the developments of the humanitarian situation in Chechnya and in the neighbouring republics where part of the Chechen population is displaced. In the most recent press statements of 27 November and 5 December of this year, I expressed my concerns about the gravity of the humanitarian and human rights situation there, in particular the growing pressures made on internally displaced persons to leave the camps in Ingushetia and return to Chechnya. As you know, ECHO is the main donor of humanitarian aid to the region. It has supported the victims of the second Chechnya conflict since its very beginning and will continue to do so. The Commission, through ECHO, has so far allocated more than EUR 90 million in humanitarian aid in order to help people survive. In 2002 alone, EUR 25 million have been allocated for this crisis and an additional EUR 3 million are now in the pipeline for more emergency food aid. In Ingushetia, at this very critical moment, ECHO provides support to internally displaced persons in camps, spontaneous settlements and host families. Most of the aid provided in the Aki Yurt camp had been funded by ECHO, and we will continue to be present in all other camps. In parallel, ECHO continues to fund a very large part of the humanitarian assistance going to Chechnya proper. This is a very difficult task, as this is one of the locations in the world where working conditions for humanitarian organisations are the worst, both in terms of security and in terms of monitoring. We continue to argue with the Russian authorities on all these points as I have again and again informed this Parliament. The bottom line is that we are able to deliver humanitarian aid both around and inside Chechnya although it is difficult, but we are able to do it and we will continue to do it."@lv10
". Mijnheer Posselt, het korte antwoord op uw vraag luidt: “Nee”. Het langere antwoord luidt als volgt: met grote belangstelling volg ik de ontwikkelingen omtrent de humanitaire situatie in Tsjetsjenië en de aangrenzende republieken, waarheen een deel van de Tsjetsjeense bevolking is gevlucht. In de laatste persverklaringen van 27 november en 5 december 2002 heb ik mijn bezorgdheid geuit over de ernst van de humanitaire situatie en de mensenrechtenschendingen in de regio en met name over de toenemende druk die wordt uitgeoefend op vluchtelingen om de kampen in Ingoesjetië te verlaten en terug te keren naar Tsjetsjenië. Zoals u weet wordt de meeste humanitaire hulp in de regio gegeven door ECHO. ECHO heeft de gedupeerden van het tweede conflict in Tsjetsjenië vanaf het begin geholpen en zal dat ook blijven doen. De Commissie heeft, via ECHO, tot nu toe voor meer dan 90 miljoen euro aan humanitaire hulp toegewezen om de mensen in de regio te helpen overleven. Alleen al in het jaar 2002 is 25 miljoen euro aan dit doel besteed en er is nog eens 3 miljoen euro onderweg voor extra nood- en voedselhulp. Terwijl ik dit zeg, geeft ECHO in Ingoesjetië hulp aan ontheemden die in kampen, in provisorische nederzettingen en bij gastfamilies verblijven. De meeste hulp in het kamp bij Aki Joert werd geleverd door ECHO en wij zullen in alle overige kampen aanwezig blijven. Tegelijkertijd blijft ECHO verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de hulp die voor Tsjetsjenië zelf bestemd is. Dit is een loodzware taak, want voor humanitaire organisaties is Tsjetsjenië op het gebied van veiligheid en toezicht een van de moeilijkste plaatsen om te werken. Zoals ik dit Parlement al keer op keer heb laten weten, zijn wij voortdurend met de Russische autoriteiten in discussie over deze punten. Waar het in het kort op neerkomt, is dat het ons ondanks alle moeilijkheden lukt om Tsjetsjenië en de aangrenzende regio te helpen, en dat wij dit ook zullen blijven doen."@nl2
"Senhor Deputado Posselt, a resposta mais curta à sua pergunta é não. A resposta mais longa é a seguinte: tenho acompanhado muito atentamente a evolução da situação humanitária na Chechénia e nas repúblicas vizinhas onde parte da população chechena se encontra deslocada. Nas mais recentes declarações à imprensa, em 27 de Novembro e 5 de Dezembro deste ano, exprimi as minhas preocupação sobre a gravidade da situação humanitária e da situação dos direitos humanos neste país, em particular as crescentes pressões exercidas sobre as pessoas deslocadas internamente para que deixem os campos na Ingushetia e regressem à Chechénia. Como sabe, o serviço ECHO é o maior dador de ajuda humanitária à região. Apoiou as vítimas do segundo conflito da Chechénia desde o seu início e irá continuar a fazê-lo. A Comissão, através do ECHO, atribuiu até agora mais de 90 milhões de euros de assistência humanitária destinada a ajudar as pessoas a sobreviver. Só em 2002, foram atribuídos 25 milhões de euros a esta crise e mais 3 milhões de euros estão agora na calha, destinando-se a mais assistência alimentar de emergência. Na Ingushetia, neste preciso momento muito crítico, o ECHO proporciona apoio às pessoas deslocadas internamente em campos, instalações espontâneas de população e famílias hospedeiras. A maior parte da ajuda fornecida no campo de Aki Yurt foi financiada pelo ECHO, e vamos continuar a estar presentes em todos os outros campos. Paralelamente, o ECHO continua a financiar uma grande parte da ajuda humanitária dirigida à própria Chechénia. Trata-se duma tarefa muito difícil, já que este é um dos locais do mundo onde as condições de trabalho das organizações humanitárias são piores, tanto em termos de segurança como em termos de monitorização. Prosseguimos as nossas discussões com as autoridades russas sobre todas estas questões, como já informei repetidamente este Parlamento. A questão de fundo é sermos capazes de providenciar ajuda humanitária tanto em redor como no interior da própria Chechénia. Embora seja difícil, somos capazes de o fazer e continuaremos a fazê-lo."@pt11
"Herr Posselt! Det korta svaret på er fråga är nej. Nu följer det långa svaret. Jag följer mycket noga utvecklingen av den humanitära situationen i Tjetjenien och i de grannrepubliker till vilka en del av den tjetjenska befolkningen har flytt. I de senaste pressmeddelandena från den 27 november och 5 december i år, uttryckte jag min oro över den turbulenta humanitära situationen på platsen, särskilt de växande påtryckningarna på de internt fördrivna personerna att lämna lägren i Ingusjien och återvända till Tjetjenien. Som ni känner till är ECHO den största givaren av humanitärt bistånd till regionen. Den har stött offren i den andra Tjetjenienkonflikten sedan första början, och kommer att fortsätta med det. Kommissionen, genom ECHO, har hittills avsatt mer än 90 miljoner euro i humanitärt bistånd för att hjälpa folk att överleva. Bara under 2002 har 25 miljoner euro avsatts för denna kris, och snart kommer ytterligare 3 miljoner euro att tilldelas för mer akut livsmedelshjälp. I Ingusjien – i detta mycket känsliga läge – tillhandahåller ECHO stöd till internt fördrivna personer i flyktingläger, spontana bosättningar och värdfamiljer. Det mesta av biståndet som ges i Aki Yurt-lägret har finansierats av ECHO, och vi kommer att fortsätta att vara närvarande i alla övriga läger. Samtidigt försöker ECHO på ett lämpligt sätt att finansiera en mycket stor del av det humanitära biståndet som går till Tjetjenien. Detta är en mycket svår uppgift, eftersom platsen är en av de värsta i världen när det rör arbetsförhållandena för humanitära organisationer, både avseende säkerhet och övervakning. Vi fortsätter att argumentera med de ryska myndigheterna om alla de frågor som jag gång på gång har informerat detta parlament om. Slutsatsen är att vi kan leverera humanitärt bistånd både omkring och inne i Tjetjenien, även om det är svårt – men vi kan göra det och vi kommer att fortsätta att göra det."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph