Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-17-Speech-2-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021217.3.2-087"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A criação de um verdadeiro espaço europeu de segurança e de justiça no conjunto do território da União passa efectivamente pela melhor articulação entre as autoridades nacionais dos Estados-Membros, atento um duplo efeito: por um lado, promover uma política coerente e articulada no combate ao crime organizado – que muito tem sabido explorar a realização e aprofundamento do mercado interno; e, por outro, dar resposta cabal àquela que é, como informa o relator, a terceira de entre as nove maiores preocupações dos cidadãos europeus - o combate ao crime organizado, logo a seguir à paz e segurança e o desemprego. Ora, esta iniciativa da Dinamarca, embora tenha em vista o estabelecimento de um sistema de informação entre os Estados-Membros sobre as inibições de direitos pronunciada contra uma pessoa singular no âmbito de uma decisão penal, não prevê, todavia, qualquer tipo de reconhecimento mútuo da sentença para os efeitos da sua aplicação. Por isso, acompanhei o presente relatório e associei-me à rejeição da iniciativa da Dinamarca, tal como foi proposto pelo Relator e acolhido pela comissão parlamentar especializada. Na verdade, esta iniciativa diz apenas respeito à criação de um sistema de informação entre os Estados-Membros, carecendo, porém, este instrumento de verdadeira operacionalidade em vista da luta contra a criminalidade organizada, na medida em que a iniciativa não visa criar, paralelamente, qualquer tipo de reconhecimento recíproco da sentença com vista à sua execução, condição para a pretendida inibição de direitos."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Oprettelse af et ægte europæisk område med sikkerhed og retfærdighed på hele Unionens område forudsætter bedre samordning mellem medlemsstaternes myndigheder med det dobbelte formål at fremme en sammenhængende og samordnet politik til bekæmpelse af den organiserede kriminalitet - som virkelig har forstået at udnytte, at det indre marked er blevet oprettet og uddybet - og give et fyldestgørende svar på det, der ifølge ordføreren er det tredjevigtigste spørgsmål ud af ni for EU's borgere, nemlig netop bekæmpelsen af den organiserede kriminalitet, som følger lige efter fred og sikkerhed og arbejdsløshed. Selv om dette danske initiativ søger at opnå en ordning for udveksling af information mellem medlemsstaterne vedrørende afgørelser om rettighedsfrakendelse, der er pålagt fysiske personer ved strafferetlig dom, skaber det ikke nogen form for gensidig anerkendelse af dommen med henblik på dens fuldbyrdelse. Jeg har derfor tilsluttet mig denne betænkning og dens afvisning af det danske initiativ, sådan som ordføreren har foreslået, og som udvalget har vedtaget. Dette initiativ har således kun til formål at opnå en ordning for udveksling af information mellem medlemsstaterne, men er ikke operativt, hvad angår bekæmpelse af den organiserede kriminalitet, da initiativet ikke samtidig sigter på at skabe nogen form for gensidig anerkendelse af dommen med henblik på dens fuldbyrdelse, hvilket er en uomgængelig betingelse for den rettighedsfrakendelse, der tilstræbes."@da1
". Die Schaffung eines echten europäischen Raums der Sicherheit und des Rechts im gesamten Gebiet der Union kann nur über eine bessere Abstimmung zwischen den nationalen Behörden der Mitgliedstaaten gelingen, indem ein zweifacher Ansatz verfolgt wird: einerseits die Förderung einer kohärenten und koordinierten Strategie im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, und andererseits eine überlegte Antwort auf das, was der Berichterstatter als das dritte der neun größten Anliegen der europäischen Bürger nannte: der Kampf gegen das organisierte Verbrechen gleich nach Frieden und Sicherheit und Arbeitslosigkeit. Obwohl es bei dieser Initiative Dänemarks darum geht, ein Verfahren für den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Aberkennung von Rechten zu schaffen, die als Teil eines Strafurteils gegen natürliche Personen verfügt wurde, sieht sie keinerlei Form einer gegenseitigen Anerkennung des Urteils im Hinblick auf seine Vollstreckung vor. Ich habe deshalb den vorliegenden Bericht unterstützt und – wie vom Berichterstatter vorgeschlagen und vom parlamentarischen Fachausschuss aufgegriffen – mich der Ablehnung der dänischen Initiative angeschlossen. Im Grunde betrifft diese Initiative nur die Schaffung eines Verfahrens für den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und dem Verfahren mangelt es an echter Operabilität im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, da die Initiative nicht darauf abzielt, parallel dazu eine Form der gegenseitigen Anerkennung des Urteils mit Blick auf seine Vollstreckung – eine Voraussetzung für die angestrebte Aberkennung von Rechten – zu schaffen."@de7
". Η δημιουργία ενός γνήσιου ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας και δικαιοσύνης ο οποίος θα καλύπτει το σύνολο της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών, για την επιδίωξη ενός διπλού στόχου: αφενός, της προώθησης μιας συνεκτικής και συντονισμένης πολιτικής καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος – το οποίο έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα στο να εκμεταλλεύεται την ολοκλήρωση και την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς – και, αφετέρου, την ανταπόκριση με έξυπνο τρόπο σε κάτι που, όπως δηλώνει ο εισηγητής, αποτελεί το τρίτο κατά σειρά από τα εννέα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες της Ευρώπης, καθώς η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ακολουθεί αμέσως μετά την ειρήνη και την ασφάλεια και την ανεργία. Παρόλο που η υπό συζήτηση δανική πρωτοβουλία επιδιώκει τη δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την έκπτωση από δικαιώματα για συγκεκριμένα πρόσωπα κατόπιν απόφασης ποινικού δικαστηρίου, εντούτοις, δεν προβλέπει κανενός είδους αμοιβαία αναγνώριση καταδικαστικών αποφάσεων με σκοπό την εφαρμογή τους. Κατά συνέπεια, στήριξα την εν λόγω έκθεση και συμφώνησα με την απόρριψη της δανικής πρωτοβουλίας, όπως πρότεινε ο εισηγητής και δέχτηκε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά μόνο τη δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ενώ το εν λόγω μέσο δεν μπορεί να συνεισφέρει πραγματικά στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, διότι η πρωτοβουλία δεν επιδιώκει την παράλληλη εφαρμογή αμοιβαίας αναγνώρισης καταδικαστικών αποφάσεων με σκοπό την εφαρμογή τους, πράγμα που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδιωκόμενη έκπτωση από δικαιώματα."@el8
". The creation of a genuine European area of security and justice covering the entire territory of the Union can only be achieved through better coordination between the national authorities of the Member States, pursuing a dual approach: on the one hand, promoting a coherent and coordinated policy on combating organised crime – that has been very skilful in exploiting the completion and deepening of the internal market and, on the other, providing a clever answer to what is, as the rapporteur has stated, the third out of Europe’s citizens nine greatest concerns – combating organised crime, coming immediately after peace and security and unemployment. Although this Danish initiative seeks to establish a system of information-sharing between the Member States on disqualifications issued against an individual in a criminal judgment, it does not, however, provide for any type of mutual recognition of sentencing for the purposes of its implementation. I have therefore supported this report and agreed with rejecting the Danish initiative as the rapporteur proposed and as the specialist parliamentary committee accepted. In fact, this initiative only concerns the creation of an information-sharing system between Member States, and this instrument lacks genuine operability in the fight against organised crime because the initiative does not seek to create, at the same time, any mutual recognition of sentencing with a view to its implementation, which is a prerequisite for the disqualifications it is seeking to achieve."@en3
". La creación de un auténtico espacio europeo de justicia y seguridad que abarque todo el territorio de la Unión solamente puede conseguirse a través de una mejor coordinación entre las autoridades nacionales de los Estados miembros, con un doble enfoque: por una parte, la promoción de una política coherente y coordinada de lucha contra el crimen organizado – que ha sido muy hábil a la hora de explotar la consolidación y la profundización del mercado interior – y, por otra, dar una respuesta inteligente a lo que constituye, como ha dicho el ponente, la tercera de las nueve principales preocupaciones de los ciudadanos europeos, la lucha contra el crimen organizado, que viene inmediatamente después de la paz y seguridad y el desempleo. Aunque esta iniciativa danesa pretende establecer un sistema para compartir información entre los Estados miembros sobre las inhabilitaciones emitidas contra un individuo en un juicio penal, esta no dispone ningún tipo de reconocimiento mutuo de sentencias a efectos de su ejecución. Por ello he apoyado este informe y he estado de acuerdo en rechazar la iniciativa danesa tal y como ha propuesto el ponente y tal como ha aceptado la comisión parlamentaria competente. De hecho, esta iniciativa solamente concierne a la creación de un sistema para compartir información entre los Estados miembros, y este instrumento carece de auténtica capacidad operativa en la lucha contra el crimen organizado, ya que la iniciativa no prevé, al mismo tiempo, ningún reconocimiento mutuo de sentencias con vistas a su ejecución, lo cual constituye un requisito previo para la inhabilitación que pretende conseguir."@es12
". Koko unionin laajuinen todellinen turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue voidaan perustaa ainoastaan koordinoimalla jäsenvaltioiden viranomaisten toimintaa entistä paremmin. Tässä on sovellettava kahtalaista lähestymistapaa: toisaalta on tuettava johdonmukaista ja koordinoitua järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa – rikolliset ovat osanneet käyttää sisämarkkinoiden toteutumista ja syvenemistä taitavasti hyväkseen – ja toisaalta on vastattava järkevällä tavalla järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevaan huoleen, joka on esittelijän sanoin kansalaisten mielestä kolmanneksi tärkein huoli heti rauhan ja turvallisuuden sekä työttömyyden jälkeen. Tanskan aloitteessa ehdotetussa järjestelmässä jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja oikeudenmenetyksistä, jotka asetetaan luonnollisille henkilöille osana rikoksesta määrättyä tuomiota. Aloitteessa ei kuitenkaan säädetä minkäänlaisesta tuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta niiden täytäntöön panemiseksi. Näin ollen kannatin tätä mietintöä ja puolsin Tanskan aloitteen hylkäämistä, jota esittelijä ehdotti ja jonka parlamentin erityisvaliokunta hyväksyi. Aloitteella nimittäin perustetaan ainoastaan jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihtojärjestelmä, eikä tämä väline ole aidosti toimiva järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, koska aloitteella ei samanaikaisesti pyritä minkäänlaiseen tuomioiden vastavuoroiseen tunnustamiseen niiden täytäntöön panemiseksi, mikä kuitenkin olisi ennakkoedellytys niille oikeudenmenetyksille, joita tuomiolla pyritään saavuttamaan."@fi5
"La création d’un véritable espace européen de sécurité et de justice sur l’ensemble du territoire de l’Union passe effectivement par une meilleure coordination entre les autorités nationales des États membres, en faisant attention à un double effet : d’une part, promouvoir une politique cohérente et coordonnée de lutte contre la criminalité organisée, qui a très bien su exploiter la réalisation et l’approfondissement du marché unique ; d’autre part, apporter une réponse complète à ce qui constitue, comme le dit le rapporteur, la troisième des 9 préoccupations les plus importantes des citoyens européens, après la paix et la sécurité et la lutte contre le chômage. Or, cette initiative du Danemark, bien qu’elle vise à établir un système d’information entre les États membres concernant les déchéances de droits prononcées à l’encontre d’un particulier dans le cadre d’une décision pénale, ne prévoit aucun type de reconnaissance mutuelle de la sentence en vue de son application. C’est pourquoi j’ai suivi ce rapport et je me suis associé au rejet de cette initiative du Danemark, telle que proposée par le rapporteur et retenu par la commission compétente du Parlement. À vrai dire, cette initiative ne concerne que la création d’un système d’information entre les États membres. Il manque donc un instrument véritablement opérationnel en vue de la lutte contre la criminalité organisée, dans la mesure où cette initiative ne vise pas à créer, en parallèle, une sorte de reconnaissance mutuelle de la sentence en vue de son exécution, condition pour la prétendue déchéance de droits."@fr6
". La creazione di un vero e proprio spazio europeo di sicurezza e giustizia che copra l’intero territorio dell’Unione può essere realizzata solo attraverso un migliore coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri, sulla base di un duplice approccio: da una parte, si tratta di promuovere una politica coerente e coordinata per la lotta contro la criminalità organizzata – che è stata molto abile nello sfruttare il completamento e il rafforzamento del mercato interno; e dall’altra, di dare una risposta intelligente a quella che è, secondo l’affermazione del relatore, la terza delle nove maggiori preoccupazioni dei cittadini europei – la lotta contro la criminalità organizzata, che viene subito dopo la pace e la sicurezza e la disoccupazione. Sebbene questa iniziativa danese cerchi di istituire un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri sui provvedimenti di decadenza da diritti nei confronti di un individuo contenuti in una sentenza penale, non crea per contro alcun tipo di riconoscimento reciproco della sentenza ai fini della sua esecuzione. Per questo ho espresso il mio appoggio a questa relazione e sono stato d’accordo nel respingere l’iniziativa danese come proposto dal relatore e come accettato dalla commissione parlamentare competente. In realtà, l’iniziativa riguarda unicamente la creazione di un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri e questo strumento manca di una vera e propria operabilità nella lotta contro la criminalità organizzata, poiché l’iniziativa non cerca di creare, allo stesso tempo, alcun riconoscimento reciproco delle sentenze in vista della loro esecuzione per gli auspicati provvedimenti di decadenza da diritti."@it9
". The creation of a genuine European area of security and justice covering the entire territory of the Union can only be achieved through better coordination between the national authorities of the Member States, pursuing a dual approach: on the one hand, promoting a coherent and coordinated policy on combating organised crime – that has been very skilful in exploiting the completion and deepening of the internal market and, on the other, providing a clever answer to what is, as the rapporteur has stated, the third out of Europe’s citizens nine greatest concerns – combating organised crime, coming immediately after peace and security and unemployment. Although this Danish initiative seeks to establish a system of information-sharing between the Member States on disqualifications issued against an individual in a criminal judgment, it does not, however, provide for any type of mutual recognition of sentencing for the purposes of its implementation. I have therefore supported this report and agreed with rejecting the Danish initiative as the rapporteur proposed and as the specialist parliamentary committee accepted. In fact, this initiative only concerns the creation of an information-sharing system between Member States, and this instrument lacks genuine operability in the fight against organised crime because the initiative does not seek to create, at the same time, any mutual recognition of sentencing with a view to its implementation, which is a prerequisite for the disqualifications it is seeking to achieve."@lv10
". Voor het creëren van een echte Europese ruimte van veiligheid en rechtvaardigheid in de hele Europese Unie zijn betere contacten tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten nodig. Het doel daarbij is tweeledig. Aan de ene kant moet er een samenhangend en onderling afgestemd beleid komen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad. Die vorm van criminaliteit heeft op ruime schaal gebruik weten te maken van de totstandkoming en de verdieping van de interne markt. Aan de andere kant moet er een afdoend antwoord komen op de wens van de Europese burgers de georganiseerde misdaad te bestrijden. De strijd tegen de georganiseerde misdaad staat, zoals de rapporteur laat weten, op het lijstje met de negen belangrijkste zorgen van de Europese burgers op de derde plaats, na vrede en veiligheid en werkloosheid. Met dit initiatief van Denemarken wordt beoogd een systeem van informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te realiseren voor vervallenverklaringen van individuele rechten op grond van stafrechtelijke uitspraken. Het voorstel bevat echter geen enkele vorm van wederzijdse erkenning waar het gaat om de tenuitvoerlegging van vonnissen. Daarom heb ik dit verslag gesteund en ingestemd met de door de rapporteur en de bevoegde commissie voorgestelde verwerping van het initiatief. Eigenlijk wordt met dit initiatief slechts een systeem gecreëerd voor het uitwisselen van informatie tussen de lidstaten, maar het instrument biedt niet de echte operationele capaciteit die nodig is om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Het initiatief is namelijk niet tevens gericht op de invoering van enige vorm van wederzijdse erkenning met betrekking tot de tenuitvoerlegging van vonnissen, hetgeen een is voor de beoogde vervallenverklaring van rechten."@nl2
"Skapandet av ett verkligt område med säkerhet och rättvisa inom hela unionen måste ske via en bättre förbindelse mellan de nationella myndigheterna i medlemsstaterna, för att uppnå en dubbel effekt: å ena sidan, att föra en konsekvent och strukturerad politik i kampen mot den organiserade brottsligheten, som har lyckats utnyttja genomförandet och fördjupandet av den inre marknaden väl, och å andra sidan, ge en fullständig lösning på det som enligt föredraganden är den tredje av de nio viktigaste frågorna för de europeiska medborgarna, kampen mot den organiserade brottsligheten, som kommer efter fred och säkerhet samt arbetslöshet. Danmark förutser dock inte med detta initiativ någon typ av ömsesidigt erkännande av en dom för att den skall kunna tillämpas, trots att det syftar till att inrätta ett informationssystem mellan medlemsstaterna om avstängning från rättigheter för en privatperson genom dom. Därför har jag stött detta betänkande och jag instämmer i förkastandet av Danmarks initiativ, såsom föredraganden föreslog och vilket parlamentets specialiserade utskott följde. Detta initiativ handlar i själva verket bara om att inrätta ett informationssystem mellan medlemsstaterna, men instrumentet saknar verklig genomförbarhet i kampen mot den organiserade brottsligheten eftersom initiativet inte syftar till att samtidigt skapa någon typ av ömsesidigt erkännande av domen så att den kan verkställas, vilket är en nödvändig förutsättning för den avstängning av rättigheter man strävar efter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph