Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-17-Speech-2-043"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021217.1.2-043"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Herr Präsident, Herr Kommissar! Der Tenor der Aussprache heute Morgen war doch „Vorbeugen ist besser als heilen!“ Prophylaktische Impfung: nein, Ringimpfung: ja. Verbesserte Systeme insgesamt sind in Zukunft zwingend erforderlich. Das klang immer wieder durch. Der Verlauf der Maul- und Klauenseuche in der Europäischen Union im Jahr 2001 war im Hinblick auf die Zahl der gekeulten Tiere wohl der schwerste, der jemals stattgefunden hat. Der Nichtständige Ausschuss für Maul- und Klauenseuche hat über mehrere Monate sehr effektiv und hart gearbeitet, und es gab ja heute Morgen auch schon viele Komplimente und Dankesworte an die Aktiven. Die Analyse des bisherigen Umgangs mit der Seuche ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für Veränderungen der zukünftigen Politik. Die Umsetzung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, die Gemeinschaftsfinanzen und besonders die Formulierung von Vorschlägen für die Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten in der Landwirtschaft sind für europäische Erzeuger und Verbraucher gleichermaßen wichtig. Lassen Sie mich als jemand, der aus der Grenzregion zu den Niederlanden kommt, aus einem Raum mit einer sehr starken Veredelung, noch Folgendes sagen: Wir müssen noch einmal auf die Notwendigkeit einer besseren Vernetzung im Rahmen der Zusammenarbeit bei einem akuten Seuchenfall hinweisen. Herr Kommissar, politische Forderungen sind wichtig, aber die konkrete Arbeit vor Ort, in den Betrieben, durch die Tierärzte, durch die Kontrollbehörden, durch erforderliche Krisenpläne und durch ein Krisenzentrum sind zwingend notwendig, damit schnelle und effiziente Entscheidungen getroffen werden können. In meinem Wahlkreis - das darf ich vielleicht abschließend als Beispiel sagen - hat jetzt gerade - sehr zur Aufregung vieler Landwirte - ein groß angelegter Test der Krisenbewältigung bei Maul- und Klauenseuche mit vielen beteiligten Institutionen stattgefunden. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Übung bei der Feuerwehr: eine Brandbekämpfung ohne Brand. Schnellste Reaktionen im Fall X war die Vorgabe, und das Ergebnis dieser grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Deutschland war wirklich ganz beeindruckend. Hoffen wir alle, dass dieser Testfall nicht Realität wird. Wir setzen auf die Vorschläge der Kommission. Wir sind sehr gespannt, und wir hoffen, dass wir in Zukunft eine Seuchenpolitik haben, die bei Landwirten und Verbrauchern zu einer größeren Akzeptanz führt, als wir sie in der Vergangenheit hatten."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, overskriften for forhandlingen her til morgen var "forebyggelse er bedre end helbredelse"! Profylaktisk vaccination, nej, ringvaccination, ja. Der er generelt stærkt brug for forbedrede systemer i fremtiden. Det gik igen i indlæggene. Forløbet af mund- og klovsygen i EU i 2001 var med hensyn til antallet af dyr, der blev slået ned, nok det alvorligste, der nogensinde har fundet sted. Det Midlertidige Udvalg om Mund- og Klovsyge har arbejdet meget effektivt og hårdt gennem flere måneder, og der er jo også allerede faldet mange komplimenter og takkeord til de aktive. Analysen af den hidtidige håndtering af sygdommen er et meget vigtigt udgangspunkt for ændringerne i den kommende politik. Gennemførelse af Fællesskabets bestemmelser, Fællesskabets finanser og især formuleringen af forslag til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme i landbruget er lige vigtige emner for de europæiske producenter og forbrugere. Lad mig sige følgende som én, der kommer fra grænseregionen til Nederlandene, fra et område med en meget høj forædling. Vi må endnu en gang pege på, hvor nødvendigt det er med en bedre integration i forbindelse med samarbejdet i et akut sygdomstilfælde. Hr. kommissær, politiske krav er vigtige, men det konkrete arbejde ude i lokalområderne, i bedrifterne, hos dyrlægerne, hos kontrolmyndighederne, med de nødvendige kriseplaner og gennem et krisecenter er tvingende nødvendigt, så der kan træffes hurtige og effektive beslutninger. I min valgkreds - lad mig til sidst nævne det som eksempel - er der netop til stor opstandelse for mange landmænd gennemført en stort anlagt test af krisehåndteringen i tilfælde af mund- og klovsyge med mange involverede institutioner. Prøv at se det som en øvelse hos brandvæsenet. En brandbekæmpelse uden brand. Hurtigste reaktioner i tilfælde X lød opgaven, og resultatet af dette grænseoverskridende samarbejde mellem Nederlandene og Tyskland var virkelig meget imponerende. Vi må håbe, at denne testsituation aldrig bliver til virkelighed. Vi satser på Kommissionens forslag. Vi er meget spændte, og vi håber, at vi fremover vil have en sygdomspolitik, som vil møde større accept hos landmænd og forbrugere, end det hidtil har været tilfældet."@da1
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το μήνυμα της σημερινής πρωινής συζήτησης ήταν ότι η “πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία”. Όχι στον προληπτικό εμβολιασμό, ναι στον εμβολιασμό δακτυλίου. Η άποψη που επαναλαμβάνεται είναι ότι στο μέλλον θα είναι απολύτως αναγκαία εξ ολοκλήρου βελτιωμένα συστήματα. Όσον αφορά τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν, η εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 ήταν, χωρίς αμφιβολία, η χειρότερη που συνέβη ποτέ. Η προσωρινή επιτροπή για τον αφθώδη πυρετό εργάστηκε πολύ αποδοτικά και σκληρά για πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα αυτοί που ενεπλάκησαν στη διαδικασία να γίνουν αποδέκτες πολλών φιλοφρονήσεων και συγχαρητηρίων. Η ανάλυση του μέχρι τούδε χειρισμού της επιδημίας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο εκκίνησης προκειμένου να υπάρξουν τροποποιήσεις της μελλοντικής πολιτικής. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί και καταναλωτές αποδίδουν εξίσου μεγάλη σημασία στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κοινοτικά οικονομικά και κυρίως τη διατύπωση των προτάσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση των ασθενειών στη γεωργία. Αυτό που θα πω τώρα, θα το πω ως κάποιος που προέρχεται από παραμεθόρια περιοχή στις Κάτω Χώρες, μια περιοχή με πάρα πολλούς εμβολιασμούς. Πρέπει να επισημάνουμε ακόμα μια φορά την αναγκαιότητα μιας καλύτερης δικτύωσης στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την εμφάνιση κάποιου έντονου κρούσματος επιδημίας. Κύριε Επίτροπε, ναι μεν οι πολιτικές απαιτήσεις είναι σημαντικές, αλλά η συγκεκριμένη εργασία επί τόπου, στις εκμεταλλεύσεις, από τους κτηνιάτρους, τις ελεγκτικές αρχές, χρησιμοποιώντας σχέδια κρίσεων και ένα κέντρο αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων είναι απολύτως αναγκαία, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Επιτρέψτε μου να κλείσω παραθέτοντας ένα παράδειγμα από την εκλογική μου περιφέρεια, όπου πολλές οργανώσεις επέφεραν μεγάλη αναταραχή σε πολλούς αγρότες, συμμετέχοντας σε εκτεταμένης κλίμακας ελέγχους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης κρίσεων αφθώδους πυρετού. Πρέπει να το φανταστείτε σαν μια άσκηση ετοιμότητας της πυροσβεστικής υπηρεσίας: μια κατάσβεση πυρκαγιάς χωρίς φωτιά. Το ζητούμενο ήταν η άμεση αντίδραση στην περίπτωση X και το αποτέλεσμα αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία ήταν όντως εντυπωσιακό. Ας ελπίσουμε όλοι ότι αυτή η άσκηση δεν θα γίνει πραγματικότητα. Βασιζόμαστε στις προτάσεις της Επιτροπής. Αναμένουμε με χαρά και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα αποκτήσουμε μια πολιτική επιδημιών, η οποία θα τύχει της ευρείας αποδοχής των αγροτών και των καταναλωτών, όπως ακριβώς συνέβαινε και στο παρελθόν."@el8
"Mr President, Commissioner, the message from this morning's debate was that ‘prevention is better than cure’. No to prophylactic vaccination; yes to ring-vaccination. The recurrent refrain was that, in future, all-round improvements to systems will be required as a matter of necessity. In terms of the number of animals culled, the course taken by foot and mouth disease in the European Union in 2001 made it, no doubt, the most serious outbreak ever. The Temporary Committee on Foot and Mouth Disease worked hard, and very efficiently, over the course of several months, and those involved were complimented and thanked this morning. It is important that any future changes in policy should take as their starting point an analysis of how the disease has been handled up to now. European producers and consumers attach equal importance to the transposition of Community legislation, Community finance and, in particular, to the drafting of proposals for the prevention and control of diseases in agriculture. What I will now say, I say as one who comes from the region bordering on the Netherlands, with a very high number of granivores. We must, yet again, draw attention to the need for better networking when cooperating on an acute case of the disease. Political requirements are important, Commissioner, but real work on the ground, on farms, done by veterinary surgeons and the inspection authorities, using the necessary crisis plans and an emergency room, is an absolute necessity if decisions are to be taken quickly and efficiently. Perhaps I may conclude by giving the example of my constituency, where many institutions have caused a great stir among farmers by participating in a large-scale test of how they would manage a foot and mouth crisis. You have to think of it as a practice exercise for firefighters, a call-out without a fire. What was called for was the most rapid reaction in case X, and this cross-border cooperation between the Netherlands and Germany achieved a really most impressive result. Let us all hope that this exercise never has to be done for real. We are backing the Commission's proposals. We look forward with eager anticipation, hoping that we will, in future, have a policy on epidemics that will gain greater acceptance among farmers and consumers than has been the case in the past."@en3
"Señor Presidente, señor Comisario, el mensaje del debate de esta mañana ha sido que «más vale prevenir que curar». No a la vacunación profiláctica; sí a la vacunación en anillo. La idea que se repitió una y otra vez fue que, en el futuro, las mejoras generales de los sistemas resultarán imprescindibles. En términos de animales sacrificados, el curso de la fiebre aftosa en la Unión Europea en 2001 hizo que resultase, sin duda, el brote más serio de la historia. La Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa trabajó intensa y eficazmente durante varios meses, y todos los implicados han sido felicitados y se les ha dado las gracias esta mañana. Es importante que cualquier cambio futuro de la política tenga parta de un análisis acerca de cómo se ha gestionado la enfermedad hasta ahora. Los productores y consumidores europeos conceden la misma importancia al cambio de la legislación comunitaria, a la financiación comunitaria y, en particular, a la elaboración de propuestas para la prevención y el control de enfermedades en el sector agrícola. Dado que procedo de una región vecina a los Países Bajos, con una población muy elevada de granívoros, me gustaría decir lo siguiente: debemos llamar la atención una vez más sobre la necesidad de mejorar la interconexión con respecto a la cooperación en un caso agudo de la epizootia. Los requisitos políticos son importantes, señor Comisario, pero el verdadero trabajo sobre el terreno, en las granjas, realizado por veterinarios y autoridades de inspección, utilizando los planes de crisis necesarios y una sala de emergencia, constituye una absoluta necesidad, si pretendemos tomar decisiones rápida y eficazmente. Me gustaría concluir citando un ejemplo de mi circunscripción, donde muchas instituciones han provocado un gran revuelo entre los agricultores al participar en una prueba a gran escala acerca de cómo gestionarían una crisis de fiebre aftosa. Debemos pensar en ello como un ejercicio práctico de prevención, un simulacro de incendio. Lo que se solicitó fue la reacción más rápida posible en un caso X y esta cooperación transfronteriza entre los Países Bajos y Alemania dio un resultado absolutamente impresionante. Esperemos que este ejercicio nunca se tenga que repetir en la realidad. Apoyaremos las propuestas de la Comisión. Tenemos grandes esperanzas de que, en el futuro, podamos contar con una política sobre epidemias que obtenga una mayor aceptación entre los agricultores y consumidores que la que ha tenido en el pasado."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämänaamuisen keskustelun viesti on, että ennaltaehkäisy on kannattavampaa kuin tautien hoito. Nyt suositaan rokotussarjoja ja vastustetaan profylaktisia rokotuksia. Jatkuvasti toitotetaan, että järjestelmiä on välttämättä parannettava kauttaaltaan tulevaisuudessa. Kun tarkastellaan lopetettujen eläinten määrää, voidaan kiistatta todeta, että suu- ja sorkkataudin vuonna 2001 saaman käänteen vuoksi siitä tuli Euroopan unionin kaikkien aikojen pahin epidemia. Suu- ja sorkkatautia käsittelevä väliaikainen valiokunta työskenteli uutterasti ja tehokkaasti useita kuukausia, ja työhön osallistuneita onniteltiin ja kiiteltiin tänä aamuna. Olisi tärkeää, että kaikissa toimintamenetelmien tulevissa muutoksissa otettaisiin lähtökohdaksi arvioinnit siitä, miten suu- ja sorkkatautia on hoidettu tähän asti. Eurooppalaiset tuottajat ja kuluttajat kiinnittävät yhtä paljon huomiota yhteisön lainsäädännön saattamiseen osaksi kansallisia lainsäädäntöjä, yhteisörahoitukseen ja erityisesti esitysluonnoksiin maatalousalan eläintautien ennaltaehkäisystä ja torjunnasta. Seuraavan asian totean henkilönä, joka on kotoisin Alankomaihin rajoittuvalta alueelta, jolla harjoitetaan runsaasti jalostusta. On jälleen kiinnitettävä huomiota tarpeeseen parantaa verkottumista, kun tehdään yhteistyötä akuutin taudin parissa. Hyvä komission jäsen, poliittiset tarpeet ovat tärkeitä, mutta jos halutaan nopeita ja tehokkaita päätöksiä, tiloilla tarvitaan ehdottomasti todellista ruohonjuuritason työtä, jossa eläinlääkärit ja tarkastusviranomaiset käyttävät apunaan tarpeellisia kriisisuunnitelmia ja kriisikeskuksia. Saanen lopettaa antamalla esimerkin omasta vaalipiiristäni, jossa monet elimet ovat saaneet aikaan laajaa liikehdintää viljelijöiden keskuudessa osallistumalla laajamittaisiin harjoituksiin, joissa testataan, miten ne selviytyisivät mahdollisesta suu- ja sorkkataudista. Tähän täytyy suhtautua kuin palomiesten käytännön harjoitukseen, palomiesten kutsuun ilman tulipaloa. Harjoituksessa edellytettiin hyvin ripeää toimintaa kuvitellussa kriisissä, ja tämän Alankomaiden ja Saksan välisen rajat ylittävän yhteistyön tulos oli todella vaikuttava. Toivokaamme kaikki, ettei noita harjoituksia tarvitsisi koskaan toteuttaa tosioloissa. Tuemme komission esityksiä. Odotamme innokkaina tulevaa ja toivomme, että meillä olisi tulevaisuudessa käytössä sellainen epidemioiden torjuntamenetelmä, jota karjankasvattajat ja kuluttajat kannattaisivat aiempaa laajemmin."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l'idée générale qui sous-tendait le débat de ce matin était tout de même "Mieux vaut prévenir que guérir !" Non à la vaccination prophylactique, oui à la vaccination en anneau. À l'avenir, il sera impératif d'améliorer les systèmes - cette observation a été lancée à maintes reprises. Si l'on considère le nombre d'animaux abattus, l'épizootie de fièvre aphteuse survenue dans l'Union européenne en 2001 était assurément sans précédent. La commission temporaire sur la fièvre aphteuse a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois et de nombreux compliments et remerciements ont été adressés ce matin aux personnes qui se sont activement impliquées dans cette tâche. L'analyse de la gestion des épizooties mise en œuvre à ce jour est un point de départ très important si l'on entend modifier la politique y afférente. La transposition des dispositions juridiques communautaires, les finances communautaires et, en particulier, la formulation de propositions destinées à prévenir et lutter contre les maladies dans le secteur agricole sont tout aussi essentielles pour les producteurs et les consommateurs européens. Étant moi-même originaire de la région frontalière avec les Pays-Bas, une région caractérisée par l'élevage, je voudrais ajouter ce qui suit : nous devons souligner encore une fois combien il est indispensable d'améliorer les interrelations au sein de la collaboration instaurée en cas de crise. Monsieur le Commissaire, les exigences politiques sont importantes mais le travail concret réalisé sur le terrain, dans les exploitations, par les vétérinaires, par les autorités de contrôle, via la mise en place des plans de crise et d'un centre de crise revêtent une importance capitale pour pouvoir prendre des décisions rapides et efficaces. Dans ma circonscription électorale - je pourrais peut-être conclure par cet exemple -, un grand test relatif à la gestion des épizooties de fièvre aphteuse a déjà été mis en place avec la participation de nombreuses institutions - au grand agacement de nombreux agriculteurs. Vous devez vous imaginer la chose comme un exercice chez les pompiers : une lutte contre l'incendie sans incendie. La directive était de réagir le plus rapidement face au cas X et le résultat de cette collaboration transfrontalière entre les Pays-Bas et l'Allemagne était réellement impressionnant. Nous espérons tous que ce test ne deviendra pas réalité. Nous misons sur les propositions de la Commission. La tension est très forte et nous espérons que la future politique de crise sera mieux acceptée chez les agriculteurs et les consommateurs que par le passé."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, il messaggio emerso dalla discussione di questa mattina è stato “prevenire è meglio che curare”. Vaccinazione profilattica: no, vaccinazione “ad anello”: sì. Il tema ricorrente è stato il richiamo alla necessità, in futuro, di migliorare i sistemi in generale. L’epidemia di afta epizootica nell’Unione europea nel 2001 è stata la peggiore mai registrata, in termini di numero di animali abbattuti. La commissione temporanea sull’afta epizootica ha lavorato instancabilmente e con efficacia per molti mesi e questa mattina sono già state rivolte parole di ringraziamento e complimenti a quanti vi hanno partecipato attivamente. L’analisi di come è stata gestita fino ad oggi l’epizoozia è un punto di partenza importantissimo per modificare la politica futura. L’attuazione delle norme comunitarie, le finanze comunitarie e soprattutto la formulazione di proposte per la prevenzione e la lotta alle malattie in agricoltura sono questioni altrettanto importanti per i produttori e i consumatori europei. Poiché vengo da una regione di frontiera confinante con i Paesi Bassi, una zona con un numero molto elevato di granivori, vorrei, se mi è consentito, aggiungere ancora un’osservazione: è doveroso da parte nostra indicare quanto sia necessaria una migliore messa in rete per la cooperazione nelle fasi acute di un’epidemia. Signor Commissario, i requisiti politici sono importanti, ma anche il lavoro concreto nelle aziende agricole, ad opera dei veterinari, delle autorità di controllo, tramite i necessari piani di crisi e un centro di crisi è strettamente necessario per poter adottare decisioni tempestive e efficaci. Per concludere vorrei magari citare un esempio relativo alla mia circoscrizione, dove si è tenuta un’esercitazione su larga scala sulla gestione della crisi in caso di afta epizootica cui hanno partecipato numerose istituzioni competenti, un’occasione che ha causato tanta agitazione presso gli agricoltori. Per farsi un’idea basta pensare a un’esercitazione dei vigili del fuoco: un intervento per domare un incendio, senza incendio. Il compito era attuare reazioni rapidissime nel caso X e il risultato di questa cooperazione transfrontaliera tra Paesi Bassi e Germania è stato davvero molto impressionante. Speriamo che rimanga una semplice esercitazione. Appoggiamo le proposte della Commissione: Siamo impazienti e speriamo di disporre in futuro di una politica di lotta alle epizoozie maggiormente accettabile per gli agricoltori e i consumatori di quanto è avvenuto in passato."@it9
"Mr President, Commissioner, the message from this morning's debate was that ‘prevention is better than cure’. No to prophylactic vaccination; yes to ring-vaccination. The recurrent refrain was that, in future, all-round improvements to systems will be required as a matter of necessity. In terms of the number of animals culled, the course taken by foot and mouth disease in the European Union in 2001 made it, no doubt, the most serious outbreak ever. The Temporary Committee on Foot and Mouth Disease worked hard, and very efficiently, over the course of several months, and those involved were complimented and thanked this morning. It is important that any future changes in policy should take as their starting point an analysis of how the disease has been handled up to now. European producers and consumers attach equal importance to the transposition of Community legislation, Community finance and, in particular, to the drafting of proposals for the prevention and control of diseases in agriculture. What I will now say, I say as one who comes from the region bordering on the Netherlands, with a very high number of granivores. We must, yet again, draw attention to the need for better networking when cooperating on an acute case of the disease. Political requirements are important, Commissioner, but real work on the ground, on farms, done by veterinary surgeons and the inspection authorities, using the necessary crisis plans and an emergency room, is an absolute necessity if decisions are to be taken quickly and efficiently. Perhaps I may conclude by giving the example of my constituency, where many institutions have caused a great stir among farmers by participating in a large-scale test of how they would manage a foot and mouth crisis. You have to think of it as a practice exercise for firefighters, a call-out without a fire. What was called for was the most rapid reaction in case X, and this cross-border cooperation between the Netherlands and Germany achieved a really most impressive result. Let us all hope that this exercise never has to be done for real. We are backing the Commission's proposals. We look forward with eager anticipation, hoping that we will, in future, have a policy on epidemics that will gain greater acceptance among farmers and consumers than has been the case in the past."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, de teneur van de discussie van vanochtend was toch: “Voorkomen is beter dan genezen!” Profylactische inenting nee, ringvaccinatie ja. In de toekomst moeten de systemen over de hele linie hoognodig worden verbeterd. Dat viel steeds weer te beluisteren. De mond- en klauwzeercrisis in de Europese Unie in 2001 was gezien het aantal geruimde dieren waarschijnlijk de ernstigste die ooit heeft plaatsgevonden. De Tijdelijke Commissie mond- en klauwzeer heeft gedurende een aantal maanden zeer effectief en hard gewerkt. Er zijn vanmorgen al veel complimenten en woorden van dank aan het adres van de betrokkenen geuit. De analyse van de wijze waarop tot nu toe met de ziekte is omgegaan is een zeer belangrijk uitgangspunt voor veranderingen in het toekomstige beleid. De omzetting van de communautaire wetgeving, de communautaire financiën en met name het formuleren van voorstellen ter voorkoming en bestrijding van ziekten in de landbouw zijn voor Europese producenten en consumenten even belangrijk. Als afgevaardigde afkomstig uit de grensstreek met Nederland, een gebied waar zeer veel veredelingslandbouw is, wil ik nog het volgende zeggen: het is met het oog op samenwerking in geval van een acute epidemie heel belangrijk dat er betere netwerken gevormd worden. Commissaris, politieke aanbevelingen zijn belangrijk, maar van urgenter belang is het concrete werk ter plaatse, in de bedrijven, dat verricht moet worden door de dierenartsen, door de controlerende instanties, met behulp van de noodzakelijke rampenplannen en een crisiscentrum. Alleen dan kunnen snelle en efficiënte beslissingen worden genomen. Tot slot wil ik graag een voorbeeld noemen. In mijn kiesdistrict werd er onlangs – tot grote schrik van veel boeren - een groots opgezette oefening voor crisisbeheersing bij mond- en klauwzeer gehouden waaraan veel instanties deelnamen. U moet zich dat voorstellen als een oefening bij de brandweer: brandbestrijding zonder brand. Het doel was om zo snel mogelijk te reageren in geval X. Het resultaat van deze grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland was echt heel indrukwekkend. Laten we allemaal hopen dat deze testcase geen realiteit wordt. Wij vertrouwen op de voorstellen van de Commissie. We zijn zeer benieuwd en hopen dat we straks een beleid voor ziektebestrijding hebben dat bij boeren en consumenten tot een grotere acceptatie leidt dan in het verleden het geval was."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, a mensagem do debate desta manhã foi que “a prevenção é melhor que a cura”. Não à vacinação profiláctica; sim à vacinação em anel. O refrão recorrente foi que, no futuro, os sistemas deverão ser sujeitos a melhorias gerais. No que se refere ao número de animais abatidos, o desenvolvimento da febre aftosa na União Europeia em 2001 transformou-a, sem dúvida, no surto mais grave de sempre. A Comissão Temporária para a Febre Aftosa trabalhou muito e com muita eficiência durante vários meses, e os participantes foram cumprimentados e felicitados esta manhã. É importante que quaisquer alterações futuras na política tomem como ponto de partida uma análise de como a doença foi tratada até agora. Os produtores e consumidores europeus atribuem importância igual à transposição da legislação comunitária, finanças comunitárias e, em particular, à elaboração de propostas para a prevenção e controlo de doenças na agricultura. O que vou agora dizer, digo-o como alguém originário de uma região limítrofe dos Países Baixos, com um número muito elevado de granívoros. Temos, mais uma vez, de chamar a atenção para a necessidade de haver melhor ligação em rede no âmbito da cooperação num caso agudo da doença. As exigências políticas são importantes, senhor Comissário, mas o trabalho real no terreno, em explorações agrícolas, feito por veterinários e pelas autoridades de inspecção, usando os planos de crise necessários e uma sala de emergência, é absolutamente necessário se quisermos tomar decisões rápida e eficazmente. Para terminar deixo-vos o exemplo do meu círculo eleitoral, onde muitas instituições causaram uma grande agitação entre os agricultores ao participarem num teste em larga escala sobre a forma como geririam uma crise de febre aftosa. Imaginem um exercício prático para bombeiros, uma chamada sem um incêndio. O que se pedia era a reacção mais rápida no caso X, e esta cooperação transfronteiriça entre os Países Baixos e a Alemanha obteve um resultado deveras impressionante. Esperemos que este exercício nunca se venha a tornar realidade. Apoiamos as propostas da Comissão. Esperamos com antecipado prazer, que no futuro tenhamos uma política sobre epidemias que seja melhor aceite entre os agricultores e consumidores do que no passado."@pt11
"Herr talman, herr kommissionär! Innehållet i diskussionen i morse var ändå ”Förebygga är bättre än att bota!” Förebyggande vaccinering: nej, kretsvaccinering: ja. Fullständigt förbättrade system är absolut nödvändiga i framtiden. Det har ju märkts hela tiden. Förloppet för MKS i Europeiska unionen under 2001 var med tanke på antalet slaktade djur väl det värsta som någonsin ägt rum. Det tillfälliga utskottet för mul- och klövsjuka har under flera månader arbetat mycket effektivt och hårt, och det hördes ju under förmiddagen också många komplimanger och tackord riktade till de aktiva. Analysen av den hittillsvarande hanteringen av sjukdomen är en viktig utgångspunkt när det gäller att förändra den framtida politiken. Att genomföra gemenskapens bestämmelser, gemenskapens finanser och särskilt att utforma förslag för att förebygga och bekämpa sjukdomar inom jordbruket är lika viktigt för de europeiska producenterna och konsumenterna. Låt mig, som kommer från gränstrakterna mot Nederländerna, från ett område med mycket kraftig förädlingsindustri, också säga följande: Vi måste än en gång påpeka nödvändigheten av ett bättre nätverk inom ramen för samarbetet vid ett akut sjukdomsfall. Herr kommissionär, det är viktigt med politiska krav, men det konkreta arbetet lokalt, i företagen, genom veterinärerna, genom kontrollmyndigheterna, genom erforderliga katastrofplaner och genom ett katastrofcentrum är absolut nödvändigt, så att det kan fattas snabba och effektiva beslut. I min valkrets – det får jag kanske avslutningsvis säga som exempel – har just nu – och många jordbrukare är mycket upprörda över det – ett omfattande test av krishanteringen när det gäller MKS ägt rum, med många deltagande institutioner. Ni kan föreställa er det som en övning inom brandförsvaret: en brandbekämpning utan brand. Uppgiften var att på snabbaste sätt reagera i fall X, och resultatet av detta gränsöverskridande samarbete mellan Nederländerna och Tyskland var verkligen mycket imponerande. Låt oss alla hoppas att detta testfall inte blir verklighet. Vi satsar på kommissionens förslag. Vi ser fram mot det och hoppas att vi i framtiden kommer att ha en politik för djursjukdomar som leder till större acceptans bland jordbrukarna och konsumenterna än vi tidigare haft."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph