Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-17-Speech-2-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021217.1.2-034"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this committee and its report have been an extremely good exercise. I would like to congratulate all my colleagues, particularly Mr Sturdy for initiating it, the Chairman Mrs Redondo Jiménez and the rapporteur Mr Kreissl-Dörfler. A lot has already been said about 'to vaccinate or not to vaccinate', be it prophylactic vaccination, ring vaccination, emergency vaccination or contingency vaccination. The one thing we have agreed upon is that we are not going back down the route of prophylactic vaccination. At least that is what this report is saying, and I think that makes sense. After all, when we are talking about vaccination, we talk about cattle only, but it was the transport of sheep in the UK, Ireland, France and elsewhere that actually spread the disease the last time, and we must not lose sight of that. I would like to concentrate on one point that concerns me greatly and that is the future availability of veterinary resources, particularly in remote regions of the European Union. There is sure to be another outbreak of an exotic disease – if not foot and mouth – with the movement of people and animals and modern travel today. How we handle it and how it is detected is absolutely critical. If we do not have the vets on the ground, particularly in remote areas where it is not viable to have veterinary practices, we have no detection system for the future. I urge the Commission to take particular interest and to evaluate the availability of veterinary resources for future disease management within the EU generally. Identification of animals, issues of transport, insurance and many other matters came up apart from the vaccination issue. I urge sensible handling of transport and the individual identification of animals. I congratulate Joe Walsh and Brid Rogers for their great cooperation, which resulted in the worst of this outbreak being avoided in Ireland. But, if we go down the route of identifying and tagging each individual sheep, apart altogether from a flock identification tag, and then removing it when the lamb goes to the fattener, we could be left with sheep with three or four tags, or you would be removing tags and adding others: something we are trying unsuccessfully to sort out in Ireland at the moment. Finally, I would like to thank the Chairman for accepting our point on the protocol for the movement of non-susceptible animals and, in particular, the promise of a review of the movement of equines during future outbreaks, as horses are not susceptible in this case."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, dette udvalg og udvalgets betænkning har været en ekstremt god øvelse. Jeg vil gerne lykønske alle mine kolleger, især hr. Sturdy, som har iværksat den, formanden, fru Redondo Jiménez, og ordføreren, hr. Kreissl-Dörfler. Der er allerede blevet sagt meget om, hvorvidt man bør vaccinere eller ikke vaccinere, hvad enten der er tale om forebyggende vaccination, ringvaccination, nødvaccination eller beredskabsvaccination. En ting er vi enige om, nemlig at vi ikke vender tilbage til forebyggende vaccination. Det er i det mindste det, der fremgår af betænkningen, og jeg tror, det er fornuftigt. For når vi taler om vaccination, taler vi kun om kvæg, men det var transport af får i Det Forenede Kongerige, Irland, Frankrig og andre steder, der reelt spredte sygdommen sidste gang, og det må vi ikke glemme. Jeg vil gerne koncentrere mig om et punkt, som ligger mig meget på sinde, og det er den fremtidige rådighed over dyrlægeressourcer, især i EU's fjerntliggende regioner. Der vil givet forekomme andre udbrud af eksotiske sygdomme - hvis ikke af mund- og klovsyge - som følge af transport af mennesker og dyr og nutidens rejseaktivitet. Hvordan vi håndtere dem, og hvordan de konstateres, er af afgørende betydning. Hvis ikke vi har dyrlæger på stedet, især i de fjerntliggende områder, hvor der ikke er grundlag for en dyrlægepraksis, har vi ikke noget detetektionssystem. Jeg opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvise særlig interesse for og evaluere antallet af dyrlæger med henblik på den fremtidige forvaltning af sygdomme inden for EU generelt. Ud over vaccinationsspørgsmålet blev mange andre spørgsmål taget op, herunder identificering af dyr, transport og forsikring. Jeg opfordrer indtrængende til en forsvarlig håndtering af transportspørgsmålet og individuel identificering af dyr. Jeg takker Joe Walsh og Brid Rogers for deres udmærkede samarbejde, som betød, at udbruddet ikke blev så slemt i Irland. Men hvis vi vælger en løsning med identificering og mærkning af det enkelte får sideløbende med en flokmærkning, som skal fjernes, når et lam går til opfedning, risikerer vi at stå med får, der er udstyret med tre eller fire mærker, eller at skulle fjerne mærker og tilføje andre. Det er et problem, som vi endnu ikke har fundet en løsning på i Irland i dag. Endelig vil jeg takke formanden for at have accepteret vores holdning angående registreringen af flytning af ikke-følsomme dyr og især for løftet om at tage transport af heste under fremtidige udbrud op til fornyet overvejelse, eftersom heste ikke rammes i disse tilfælde."@da1
"Herr Präsident, dieser Ausschuss und sein Bericht haben Außerordentliches geleistet. Ich möchte alle meine Kollegen dazu beglückwünschen, insbesondere Herrn Sturdy, der den Anstoß dazu gegeben hatte, sowie Frau Redondo Jiménez als Vorsitzende und den Berichterstatter, Herrn Kreissl-Dörfler. Es wurde schon viel darüber gesagt, ob nun geimpft werden sollte oder nicht, ganz gleich ob in Form von Prophylaxeimpfungen, Ringimpfungen, Notimpfungen oder Eventualimpfungen. Geeinigt haben wir uns darauf, dass wir nicht wieder den Weg der prophylaktischen Impfungen einschlagen werden. Zumindest wird dies im Bericht festgestellt, und das ist meines Erachtens vernünftig. Wenn wir von Impfungen sprechen, dann denken wir dabei an Rinder. Das letzte Mal wurde die Seuche jedoch durch den Transport von Schafen im Vereinigten Königreich, in Irland, Frankreich und in anderen Ländern verbreitet. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich möchte mich auf einen Punkt konzentrieren, der mir besonders am Herzen liegt, und zwar betrifft er die künftige Verfügbarkeit veterinärmedizinischer Ressourcen vor allem in entlegenen Regionen der Europäischen Union. Wir können angesichts der Mobilität von Mensch und Tier und des modernen Reisens in der heutigen Zeit davon ausgehen, dass früher oder später erneut eine exotische Krankheit – wenn nicht sogar die MKS – ausbrechen wird. Von entscheidender Bedeutung ist, wie wir damit umgehen und wie wir sie feststellen. Wenn wir vor allem in entlegenen Gebieten, wo die Unterhaltung von Tierarztpraxen wirtschaftlich nicht vertretbar ist, keine Tierärzte vor Ort haben, dann können wir künftige Ausbrüche nicht zuverlässig feststellen. Ich fordere die Kommission dringend auf, sich dieser Sache besonders anzunehmen und die Verfügbarkeit von veterinärmedizinischen Ressourcen im Hinblick auf das künftige Management von Tierseuchen in der EU generell zu prüfen. Neben der Impfung ging es u. a. auch um die Identifizierung der Tiere, Transport, Versicherung und zahlreiche weitere Fragen. Ich fordere Sie zu einem vernünftigen Umgang mit den Problemen des Transports und der individuellen Identifizierung der Tiere auf. Ich beglückwünsche Joe Walsh und Brid Rogers zu ihrer großartigen Zusammenarbeit, die das Schlimmste in Irland verhindert hat. Wenn wir uns aber für die Kennzeichnung und Markierung jedes einzelnen Schafes entscheiden, abgesehen von der Herdenidentifizierungsmarke, und diese dann nach Ankunft eines Lamms im Mastbetrieb entfernen, dann trägt jedes Schaf u. U. schließlich drei oder vier Marken, oder man müsste ständig Marken austauschen, was wir in Irland gerade mit wenig Erfolg in den Griff zu bekommen versuchen. Abschließend möchte ich der Vorsitzenden dafür danken, dass sie unser Argument in Bezug auf das Protokoll über die Verbringung von nicht anfälligen Tieren akzeptiert und vor allem zugesagt hat, die Regelung zur Verbringung von Pferden nochmals zu prüfen, da Pferde in diesem Falle keine anfälligen Tiere sind."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η επιτροπή αυτή και η έκθεσή της αποτέλεσαν μια εξαιρετικά καλή άσκηση. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους μου, ιδιαίτερα τον κ. Sturdy που την ξεκίνησε, την πρόεδρο κυρία Redondo Jiménez και τον εισηγητή κ. Kreissl-Dörfler. Πολλά έχουν ειπωθεί για το αν πρέπει να κάνουμε εμβολιασμούς ή να μην κάνουμε εμβολιασμούς, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για προληπτικό εμβολιασμό, για εμβολιασμό δακτυλίου, για επείγοντα εμβολιασμό ή για έκτακτο εμβολιασμό. Το μόνο στο οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι δεν θα επιστρέψουμε στον προληπτικό εμβολιασμό. Τουλάχιστον αυτό λέει η έκθεση, και νομίζω ότι έχει νόημα. Τελικά, όταν μιλάμε για εμβολιασμό αναφερόμαστε μόνο στα βοοειδή, όμως την τελευταία φορά η νόσος εξαπλώθηκε μέσω της μεταφοράς των προβάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γαλλία και αλλού, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο το οποίο με απασχολεί πολύ, και αυτό είναι η μελλοντική διαθεσιμότητα κτηνιατρικού προσωπικού, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βέβαιο ότι με τις μετακινήσεις ανθρώπων και ζώων και τους σύγχρονους τρόπους ταξιδιού θα υπάρξουν κρούσματα και άλλης εξωτικής νόσου – αν όχι αφθώδους πυρετού. Το πώς θα την αντιμετωπίσουμε και πώς θα την ανιχνεύσουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν διαθέτουμε σύστημα ανίχνευσης για το μέλλον αν δεν έχουμε κτηνιάτρους επί τόπου, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες δεν είναι εφικτό να υπάρχουν κτηνιατρεία. Καλώ την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη σημασία και να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα κτηνιατρικού προσωπικού για τη μελλοντική διαχείριση νόσων γενικά στο πλαίσιο της ΕΕ. Πέρα από το ζήτημα των εμβολιασμών, τέθηκαν και πολλά άλλα θέματα όπως η αναγνώριση των ζώων, οι μεταφορές, η ασφάλιση. Κάνω έκκληση για προσεκτικό χειρισμό του θέματος των μεταφορών και της ατομικής αναγνώρισης των ζώων. Συγχαίρω τους Joe Walsh και Brid Rogers για τη συνεργασία τους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθούν χειρότερα κρούσματα στην Ιρλανδία. Αν όμως προχωρήσουμε, πέρα από τη γενική ετικέτα σήμανσης του κοπαδιού, στην αναγνώριση και σήμανση κάθε προβάτου και στην απομάκρυνση της ετικέτας σήμανσης όταν το αρνί μεταφέρεται στον εκτροφέα, θα μπορούσαμε να έχουμε πρόβατα τα οποία φέρουν τρεις και τέσσερις ετικέτες. Θα πρέπει δηλαδή να αφαιρούμε και να προσθέτουμε ετικέτες, κάτι το οποίο προσπαθούμε ανεπιτυχώς να διευθετήσουμε στην Ιρλανδία επί του παρόντος. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο που δέχτηκε τη θέση μας για το πρωτόκολλο για τη μετακίνηση μη ευπαθών ζώων και, ειδικότερα, για την υπόσχεση επανεξέτασης της μετακίνησης ιπποειδών κατά τη διάρκεια μελλοντικής επιδημικής κρίσης, καθώς τα άλογα δεν είναι ευπαθή στην περίπτωση αυτή."@el8
"Señor Presidente, esta comisión y su informe han supuesto un ejercicio extremadamente positivo. Me gustaría felicitar a todos mis colegas, particularmente al Sr. Sturdy por la iniciativa, a la Presidenta, la Sra. Redondo Jiménez, y al ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler. Ya se ha hablado mucho acerca de «vacunación o no vacunación», ya sea vacunación profiláctica, vacunación en anillo, vacunación de emergencia o vacunación protectora. Lo que hemos acordado es que no vamos a volver a la vacunación profiláctica. Al menos eso es lo que dice este informe y yo creo que tiene sentido. Después de todo, cuando hablamos de vacunación, hablamos sobre vacuno únicamente, aunque fue el transporte de ovejas en el Reino Unido, Irlanda, Francia y otros países lo que realmente propagó la epizootia la última vez y no debemos olvidar esto. Quiero centrarme en un punto que me preocupa profundamente, que es la futura disponibilidad de recursos veterinarios, particularmente en regiones remotas de la Unión Europea. Con seguridad se producirá otro brote de una epizootia exótica, si no de fiebre aftosa, con el transporte de personas y animales y los modernos viajes de nuestros días. Resulta absolutamente fundamental la manera en la que lo gestionemos y detectemos. Si no contamos con veterinarios sobre el terreno, particularmente en las zonas remotas donde no resulta viable tener prácticas veterinarias, no tendremos sistema de detección para el futuro. Ruego a la Comisión que preste especial atención y que evalúe la disponibilidad de recursos veterinarios para la futura gestión de las epizootias dentro de la Unión Europea en general. Se ha planteado la identificación de animales, los problemas de transporte, el seguro y muchos otros temas, además de la vacunación. Yo recomiendo una gestión sensata del transporte y la identificación individual de los animales. Deseo felicitar a Joe Walsh y Brid Rogers por su gran cooperación, que permitió que en Irlanda nos librásemos de la peor parte en relación con el brote. Sin embargo, si optamos por la identificación y el etiquetado de cada oveja individual, además de una etiqueta de identificación del rebaño, para después retirarla cuando el cordero va al cebadero, tendríamos una oveja con tres o cuatro etiquetas, o habría que estar quitando y añadiendo etiquetas: algo que estamos intentando resolver sin éxito en Irlanda en estos momentos. Finalmente, me gustaría dar las gracias a la Presidenta por aceptar nuestro comentario sobre el protocolo para el transporte de animales no sensibles y, en particular, por la promesa de revisar el transporte de equinos durante futuros brotes, dado que los caballos no son sensibles en este caso."@es12
"Arvoisa puhemies, tämä väliaikainen valiokunta ja sen laatima mietintö ansaitsevat kiitoksen. Haluan onnitella kaikkia kollegoitani ja etenkin jäsen Sturdya sen alullepanosta sekä sen puheenjohtajaa Redondo Jiméneziä ja esittelijä Kreissl-Dörfleriä. Paljon on jo sanottu rokottamisesta tai rokottamatta jättämisestä, olipa kyse sitten profylaktisista rokotuksista, rokotussarjoista, hätärokotuksista tai tautien varalta suoritettavista rokotuksista. Yhdestä asiasta olemme päässeet yksimielisyyteen: profylaktisiin rokotuksiin ei pidä palata. Ainakin se todetaan mietinnössä, ja siinä on minusta järkeä. Rokotuksista puhuttaessa puhumme itse asiassa vain nautakarjasta, vaikka tauti levisi viime kerralla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Ranskassa ja muualla lammaskuljetusten välityksellä, mitä ei pidä unohtaa. Haluaisin keskittyä yhteen näkökohtaan, joka huolettaa minua kovin. Kyse on eläinlääkintäpalvelujen saatavuudesta tulevaisuudessa erityisesti Euroopan unionin syrjäisillä alueilla. Tulevaisuudessa puhkeaa varmasti jokin eksoottinen tauti – ellei sitten suu- ja sorkkatauti – ihmisten ja eläinten liikkumisen ja nykyaikaisen matkustelun myötä. On ratkaisevaa, miten suoriudumme tällaisesta tilanteesta ja miten taudin puhkeaminen havaitaan. Jos paikallisia eläinlääkäreitä ei ole saatavilla etenkään syrjäisillä alueilla, joilla eläinlääkintäpalvelut ovat kannattamattomia, meillä ei ole seulontajärjestelmää tulevaisuuden varalle. Kehotan komissiota kiinnittämään erityistä huomiota eläinlääkintäpalveluiden saatavuuden arviointiin tautien tulevan hoidon kannalta EU:ssa yleisesti. Eläinten tunnistaminen, eläinten kuljetuksia sekä vakuutuksia koskevat kysymykset ja monet muut asiat erotettiin rokotuskysymyksestä. Kehotan käsittelemään eläinten kuljetuksia ja yksittäistä tunnistamista järkevästi. Onnittelen Joe Walshia ja Brid Rogersia heidän suurenmoisesta yhteistyöstään, jonka ansiosta Irlannissa vältyttiin pahimmalta epidemialta. Jos menemme sille tielle, että kaikki lampaat yksilöidään ja merkitään yksitellen riippumatta yleisestä laumantunnistusmerkinnästä, minkä jälkeen merkintä poistetaan karitsojen lihotusvaiheessa, lampailla saattaisi olla kolme tai neljä merkintää, tai sitten olisimme tilanteessa, jossa osa merkeistä olisi poistettava ja toisia pantava tilalle. Tätä tilannetta pyrimme nyt parhaillaan Irlannissa selvittämään, mutta tuloksetta. Lopuksi haluan kiittää väliaikaisen valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että hän hyväksyi huomautuksemme muita kuin reseptiivisiä eläimiä koskevasta protokollasta, ja etenkin lupauksesta, jonka mukaan hevoskuljetuksia olisi arvioitava uudelleen tulevissa epidemioissa, sillä tässä tapauksessa hevoset eivät ole alttiita virukselle."@fi5
"Monsieur le Président, cette commission et son rapport ont été un très bon exercice. Je voudrais féliciter tous mes collègues, en particulier l'instigateur de la commission d'enquête, M. Sturdy, sa présidente, Mme Redondo Jiménez, et son rapporteur, M. Kreissl-Dörfler. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur la question "faut-il vacciner ou non ?", qu'il s'agisse de vaccinations prophylactiques, de vaccinations en anneau ou de vaccinations d'urgence. La seule chose sur laquelle nous nous sommes mis d'accord est de ne pas revenir à la vaccination prophylactique. C'est au moins une des choses que dit le rapport, et je pense que c'est un argument sensé. Après tout, lorsque l'on parle de vaccination, on parle uniquement de la vaccination des bovins, mais c'est le transport de moutons au Royaume-Uni, en Irlande, en France et ailleurs qui a véritablement permis une propagation de la maladie la dernière fois, et nous ne devons pas perdre cet élément de vue. Je voudrais me concentrer sur un point qui me préoccupe beaucoup, à savoir la disponibilité des ressources vétérinaires à l'avenir, en particulier dans les régions reculées de l'Union européenne. Il est certain qu'une autre épizootie due à une maladie exotique - si ce n'est pas la fièvre aphteuse - sévira en raison des mouvements de personnes et d'animaux et des voyages modernes d'aujourd'hui. La manière dont nous gérerons et détecterons cette maladie est de la plus haute importance. Si nous ne disposons pas de vétérinaires sur place, en particulier dans les régions les plus reculées, où la pratique de la médecine vétérinaire n'est pas viable, nous ne disposerons d'aucun système de détection pour l'avenir. Je demande à la Commission d'accorder une importance particulière à ce problème et d'évaluer la disponibilité de ressources vétérinaires pour la gestion des épidémies futures au sein de l'UE en général. L'identification des animaux, les questions de transport, d'assurance et d'autres problèmes sont apparus outre la question des vaccinations. J'en appelle à une gestion sensée du transport et de l'identification individuelle des animaux. Je félicite Joe Walsh et Brid Rogers pour leur grande coopération sans laquelle l'Irlande n'aurait pu être épargnée par les effets les plus désastreux de cette épizootie. Toutefois, si nous en revenons à la méthode visant à identifier et marquer chaque mouton, mis à part une marque collective qui est ensuite retirée lorsque l'agneau passe chez l'engraisseur, nous pourrions nous retrouver avec des moutons possédant trois ou quatre étiquettes, ou vous devriez enlever des étiquettes pour en ajouter d'autres, chose que nous essayons de résoudre pour l'instant sans succès en Irlande. Enfin, je voudrais remercier la présidente d'avoir accepté notre remarque sur le mouvement des animaux non sensibles à la maladie et, en particulier, d'avoir promis d'examiner le mouvement des équidés au cours des futures épizooties, du fait que les chevaux ne sont pas sensibles à la maladie dans ce cas très précis."@fr6
"Signor Presidente, la commissione temporanea e la relazione hanno costituito un ottimo esercizio. Desidero congratularmi con tutti i colleghi, in particolare l’onorevole Sturdy per averla lanciata, la presidente Redondo Jiménez e il relatore, onorevole Kreissl-Dörfler. Si è già discusso ampiamente sul tema “vaccino sì, vaccino no”, che si tratti di vaccinazione profilattica, “ad anello”, d’emergenza o straordinaria. Su una cosa siamo d’accordo: non intendiamo tornare alla vaccinazione profilattica. Quanto meno così afferma la relazione e ritengo che sia sensato. Dopo tutto, se parliamo di vaccinazione pensiamo soltanto ai bovini, ma è stato il trasporto di ovini in Regno Unito, Irlanda, Francia e altri paesi che ha determinato, di fatto, la diffusione dell’epizoozia l’ultima volta, e non dobbiamo perderlo di vista. Vorrei concentrarmi su un punto che mi preoccupa enormemente e cioè la disponibilità futura di risorse veterinarie, in special modo nelle regioni periferiche dell’Unione europea. E’ scontato che si arriverà ad un altro focolaio di un’epizoozia esotica – se non di afta epizootica – visto il movimento di persone e animali e il tanto viaggiare dei nostri tempi. E’ assolutamente fondamentale come un focolaio viene affrontato e individuato. Se non sono disponibili veterinari soprattutto nelle zone periferiche, dove non è redditizio tenere uno studio veterinario, in futuro non disporremo di alcun sistema di individuazione. Invito la Commissione a interessarsi in modo particolare e a valutare la disponibilità di risorse veterinarie per la futura gestione delle epizoozie nell’Unione in generale. A prescindere dal problema della vaccinazione sono emerse altre questioni quali l’identificazione degli animali, le questioni inerenti ai trasporti e all’assicurazione e altre ancora. Esorto ad una gestione intelligente dei trasporti e ad introdurre l’identificazione individuale degli animali. Mi congratulo con Joe Walsh e Brid Rogers per la grande cooperazione offerta che ha consentito di scongiurare il peggio in Irlanda. Tuttavia, se optiamo per un’identificazione e marcatura individuale degli ovini, distinta rispetto alla marcatura di identificazione del gregge, e poi il marchio è eliminato quando l’agnello arriva all’ingrasso, ci ritroveremo con ovini che hanno tre o quattro marcature, oppure accadrà che il marchio venga asportato e sostituito: è un problema che stiamo cercando di risolvere in Irlanda, con scarsi risultati per il momento. Infine, desidero ringraziare la presidente per aver accolto la nostra osservazione sul protocollo per il movimento degli animali non sensibili e in particolare la promessa di rivedere la questione dei movimenti degli equini durante eventuali future epidemie, in quanto i cavalli non sono sensibili a questa epizoozia."@it9
"Mr President, this committee and its report have been an extremely good exercise. I would like to congratulate all my colleagues, particularly Mr Sturdy for initiating it, the Chairman Mrs Redondo Jiménez and the rapporteur Mr Kreissl-Dörfler. A lot has already been said about 'to vaccinate or not to vaccinate', be it prophylactic vaccination, ring vaccination, emergency vaccination or contingency vaccination. The one thing we have agreed upon is that we are not going back down the route of prophylactic vaccination. At least that is what this report is saying, and I think that makes sense. After all, when we are talking about vaccination, we talk about cattle only, but it was the transport of sheep in the UK, Ireland, France and elsewhere that actually spread the disease the last time, and we must not lose sight of that. I would like to concentrate on one point that concerns me greatly and that is the future availability of veterinary resources, particularly in remote regions of the European Union. There is sure to be another outbreak of an exotic disease – if not foot and mouth – with the movement of people and animals and modern travel today. How we handle it and how it is detected is absolutely critical. If we do not have the vets on the ground, particularly in remote areas where it is not viable to have veterinary practices, we have no detection system for the future. I urge the Commission to take particular interest and to evaluate the availability of veterinary resources for future disease management within the EU generally. Identification of animals, issues of transport, insurance and many other matters came up apart from the vaccination issue. I urge sensible handling of transport and the individual identification of animals. I congratulate Joe Walsh and Brid Rogers for their great cooperation, which resulted in the worst of this outbreak being avoided in Ireland. But, if we go down the route of identifying and tagging each individual sheep, apart altogether from a flock identification tag, and then removing it when the lamb goes to the fattener, we could be left with sheep with three or four tags, or you would be removing tags and adding others: something we are trying unsuccessfully to sort out in Ireland at the moment. Finally, I would like to thank the Chairman for accepting our point on the protocol for the movement of non-susceptible animals and, in particular, the promise of a review of the movement of equines during future outbreaks, as horses are not susceptible in this case."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, deze commissie en het verslag dat zij heeft opgesteld zijn bijzonder nuttig geweest. Ik wil graag al mijn collega's gelukwensen, met name de heer Sturdy, die hiertoe het initiatief heeft genomen, de voorzitter, mevrouw Redondo Jiménez, en de rapporteur, de heer Kreissl-Dörfler. Er is al veel gezegd over de kwestie ‘wel of niet vaccineren’, of het nu gaat om profylactische vaccinatie, ringvaccinatie of noodvaccinatie. Waar we het in elk geval over eens zijn, is dat we niet naar het middel van profylactische vaccinatie zullen grijpen. Dat staat althans in dit verslag en dat lijkt me ook verstandig. Immers, als we het over vaccineren hebben, hebben we het alleen over vee, maar de daadwerkelijke verspreiding van de ziekte vond plaats via het vervoer van schapen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en elders. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Ik wil graag één punt aan de orde stellen waarover ik me ernstig zorgen maak en dat is de toekomstige beschikbaarheid van voldoende veeartsen, met name in afgelegen gebieden in de Europese Unie. Er komt ongetwijfeld nog eens een uitbraak van een of andere ziekte - zo niet nogmaals van mond- en klauwzeer - gezien de verplaatsingen van mens en dier en de vele reizen die tegenwoordig gemaakt worden. De manier waarop we de ziekte aanpakken en vaststellen is uiterst belangrijk. Als er geen veeartsen ter plekke aanwezig zijn, met name in afgelegen gebieden waar het niet haalbaar is om een veeartsenpraktijk te exploiteren, zijn we niet goed voorbereid op de toekomst. Ik dring er bij de Commissie op aan om speciaal aandacht te schenken aan dit aspect en om de beschikbaarheid van voldoende veeartsen te onderzoeken met het oog op het toekomstige beleid ten aanzien van ziekten binnen de EU in het algemeen. Behalve over de kwestie van de vaccinatie is er ook gesproken over de identificatie van dieren, vervoersaspecten, verzekeringen en vele andere zaken. Ik pleit voor een verstandige aanpak als het gaat om vervoer en voor de individuele identificatie van dieren. Ik bedank Joe Walsh en Brid Rogers voor hun geweldige hulp, waardoor Ierland een ernstigere uitbraak bespaard is gebleven. Als we er echter toe overgaan om elk afzonderlijk schaap te registreren en te voorzien van een identificatiemerk, nog afgezien van het bedrijfsoormerk, en dat te verwijderen als het lam naar de mesterij gaat, komen we uiteindelijk met schapen te zitten die drie of vier identificatiemerken hebben, tenzij je oude merken verwijdert en nieuwe aanbrengt. Dit is een probleem dat we momenteel in Ierland proberen op te lossen, vooralsnog zonder succes. Tot slot wil ik de voorzitter bedanken voor het inwilligen van ons verzoek om een protocol op te stellen voor het vervoer van niet voor de ziekte gevoelige dieren en in het bijzonder de belofte om de regels inzake de verplaatsing van paardachtigen tijdens toekomstige uitbraken te herzien, aangezien paarden in dit geval niet gevoelig zijn."@nl2
"Senhor Presidente, a constituição desta comissão e a elaboração do seu relatório foram um processo extremamente positivo. Gostaria de felicitar todos os meus colegas, e, em particular, o senhor deputado Sturdy, que o iniciou, a presidente, senhora deputada Redondo Jiménez, e o relator, senhor deputado Kreissl-Dörfler. Já se disse muito sobre a questão de “vacinar ou não vacinar”, quer se trate da vacinação profiláctica, da vacinação em anel ou da vacinação de emergência. Um aspecto sobre o qual estamos de acordo é que não voltarem a enveredar pela via da vacinação profiláctica. Pelo menos, é o que se diz no relatório, e penso que é uma opção lógica. Afinal, quando falamos de vacinação, estamos apenas a referir-nos ao gado bovino, mas, da última vez, foi o transporte de gado ovino no Reino Unido, na Irlanda, em França e noutros países que efectivamente levou à propagação da doença, um aspecto que temos de manter presente. Gostaria de me concentrar num aspecto que me preocupa grandemente, e que é a disponibilidade de recursos veterinários no futuro, em particular, nas regiões remotas da União Europeia. Atendendo à circulação de pessoas e animais e aos hábitos modernos de viajar que existem actualmente, irá certamente haver outro surto de uma doença exótica qualquer – mesmo que não seja a febre aftosa. A forma como o iremos detectar e procurar superar é absolutamente vital. Se não tivermos veterinários no terreno, particularmente nas zonas remotas onde não é viável haver consultórios de veterinária, não teremos um sistema de detecção para o futuro. Exorto a Comissão a ter em especial atenção e avaliar a disponibilidade de recursos veterinários tendo em vista a gestão de doenças no futuro, dentro da UE em geral. Para além da questão da vacinação, foram levantadas muitas outras, tais como a identificação dos animais, as questões de transporte, os seguros e outros assuntos. Recomendo com insistência que o transporte e a identificação dos animais sejam tratados de uma forma sensata. Felicito Joe Walsh e Brid Rogers pela sua colaboração, que permitiu evitar, na Irlanda, as piores consequências deste surto. Mas se, para além da marca de identificação do rebanho, nos propusermos identificar e marcar cada ovino e, depois, retirar essa marca quando o animal vai para a engorda, é possível que passe a haver ovinos com três ou quatro marcas, ou que nos vejamos obrigados a retirar umas marcas e a acrescentar outras, um processo que estamos a tentar sistematizar sem grande êxito, na Irlanda, neste momento. Por último, gostaria de agradecer à senhora presidente da comissão o facto de ter aceite a nossa posição sobre o protocolo relativo à movimentação de animais não susceptíveis, e, em particular, a promessa de rever os movimentos de equinos em futuros surtos, uma vez que, neste caso, os cavalos não são animais susceptíveis de contrair a doença."@pt11
"Herr talman! Detta utskott och detta betänkande står för en mycket god sak. Jag vill gratulera alla mina kolleger, särskilt Sturdy som tog initiativet, ordföranden Redondo Jiménez och föredraganden Kreissl-Dörfler. Det har redan sagts mycket om ”att vaccinera eller inte vaccinera”, det handlar om förebyggande vaccinering, kretsvaccinering, nödvaccinering eller beredskapsvaccinering. Det enda vi har kommit överens om är att vi inte skall gå tillbaka till förebyggande vaccinering. Så står det åtminstone i betänkandet, och jag tycker att detta är förnuftigt. När vi talar om vaccinering, talar vi trots allt bara om nötkreatur, men det var fårtransporterna i Förenade kungariket, Irland, Frankrike och andra länder som faktiskt spred sjukdomen nu senast, och vi får inte glömma bort det. Jag vill koncentrera mig på en punkt som jag känner stor oro över, nämligen den framtida tillgången till veterinärer, i synnerhet i avlägsna regioner i Europeiska unionen. Det kommer med säkerhet att ske fler utbrott av exotiska sjukdomar – om inte just mul- och klövsjuka – i och med att folk reser mycket och att det sker många djurleveranser nuförtiden. Det är absolut avgörande hur vi hanterar det och hur vi spårar upp sjukdomar. Om vi inte har tillgång till veterinärer, särskilt i avlägsna områden där det inte är ekonomiskt lönsamt att jobba som veterinär, har vi inget framtida uppspårningssystem. Jag uppmanar kommissionen att särskilt ta itu med och bedöma veterinärtillgången för framtida sjukdomshantering rent allmänt i Europeiska unionen. Identifiering av djur, frågor som rör transporter, försäkringar och mycket annat blev aktuella förutom vaccineringsfrågan. Jag uppmanar till en förnuftig hantering av transporter och enskild identifiering av djur. Jag tackar Joe Walsh och Brid Rogers för deras utmärkta samarbete, som resulterade i att det värsta utbrottet kunde undvikas i Irland. Men om vi satsar på att identifiera och märka varje enskilt får, vilket skiljer sig helt från flockidentifieringsmärkning, och sedan ta bort detta när lammen skickas till uppfödning, skulle vi få får med tre eller fyra märken, eller så skulle man få ta bort märken och sätta dit andra: Detta är något som vi för närvarande inte har lyckats att reda ut i Irland. Jag vill till sist tacka ordföranden för att hon godtagit vår punkt i protokollet om transport av icke-mottagliga djur och, i synnerhet, löftet om en översyn av transporterna av hästdjur under framtida utbrott, eftersom hästar inte är mottagliga i detta fall."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph