Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-05-Speech-4-130"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021205.3.4-130"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Saudando em geral o trabalho positivo do relator, a forma como concretamente votei traduz a minha plena identificação com as posições portuguesas neste domínio. Na verdade, é incompreensível que as novas medidas viessem a penalizar ainda mais aqueles Estados-Membros que já procederam a fortes reduções da capacidade (como é o caso de Portugal, que ultrapassou aliás amplamente as metas fixadas), em vez de afectarem directamente as frotas daqueles países que não atingiram os objectivos de redução do Plano Operacional das Pescas (POP) e que, esses sim, devem suportar as reduções necessárias. É indispensável que a Comissão Europeia compreenda de vez que o sistema que apresentou - incentivar a demolição de navios através da majoração do prémio ao abate, mas elegendo apenas os navios dos Estados-Membros que cumpriram os objectivos dos POP – acaba por ser gravemente contraditório com o objectivo declarado da própria medida. Por outro lado, não é demais sublinhar que é profundamente injusto pretender impor, por exemplo, a Portugal, uma política em que as verbas para estas medidas proviriam das que, hoje, estão afectas ao apoio à renovação da frota, uma vez que é bem claro, ao invés, que devem continuar a existir programas de apoio à renovação e modernização da frota – nomeadamente a portuguesa – e que o apoio estrutural da Comunidade não pode limitar-se à demolição de navios."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg bifalder i det store og hele ordførerens positive arbejde, og den måde, som jeg har stemt på, afspejler min fulde overensstemmelse med de portugisiske holdninger på dette område. Det er vitterlig uforståeligt, at de nye foranstaltninger skulle straffe de medlemsstater endnu mere, som allerede har foretaget kraftige kapacitetsreduktioner (som det er tilfældet med Portugal, der i øvrigt er gået klart længere end de opstillede mål), i stedet for direkte at ramme de landes flåder, der ikke har nået de reduktionsmål, som er opstillet i de flerårige udviklingsprogrammer (FUP), og som netop bør gennemføre de nødvendige reduktioner. Det er meget vigtigt, at Europa-Kommissionen en gang for alle forstår, at den ordning, som den har foreslået - at opmuntre til ophugning af fartøjer gennem forhøjet ophugningspræmie, men kun ved at vælge de lande ud, der har opfyldt FUP-målene - uvægerligt ender med at være i alvorlig modstrid med selve denne foranstaltnings erklærede formål. Det er derudover værd at understrege, at det er dybt uretfærdigt at ville pånøde f.eks. Portugal en politik, hvor midlerne til disse foranstaltninger skal komme fra dem, som i dag er afsat til fornyelse af fiskerflåden, eftersom det tværtimod er ganske klart, at der stadig skal findes støtteprogrammer for fornyelse og modernisering af flåden - navnlig den portugisiske - og at Fællesskabets strukturstøtte ikke kan begrænses til ophugning af skibe."@da1
". Obwohl ich die positive Arbeit des Berichterstatters weitgehend begrüße, gibt mein konkretes Abstimmungsverhalten wieder, dass ich mich mit den portugiesischen Standpunkten in diesem Bereich uneingeschränkt identifiziere. Tatsächlich ist unverständlich, dass mit den neuen Maßnahmen jene Mitgliedstaaten am meisten bestraft werden sollen, die bereits einen erheblichen Abbau ihrer Kapazität vorgenommen haben (wie dies für Portugal gilt, das außerdem die festgesetzten Ziele weit übertroffen hat), anstatt sich auf die Flotten jener Länder direkt auszuwirken, die den im Ausrichtungsplan (MAP) als Ziele angestrebten Abbau nicht erreicht haben und die nun sehr wohl die notwendigen Verringerungen auf sich nehmen müssen. Die Europäische Kommission muss endgültig verstehen, dass das von ihr vorgeschlagene System - das Abwracken von Schiffen durch die Erhöhung der Abwrackungsprämie zu fördern, jedoch nur die Schiffe jener Mitgliedstaaten auszuwählen, die die MAP-Ziele erfüllt haben - im Grunde dem erklärten Ziel der Maßnahme zutiefst widerspricht. Andererseits sei darauf hingewiesen, dass es äußerst ungerecht ist, wenn man zum Beispiel Portugal eine Politik vorschreiben will, bei der die Mittel für diese Maßnahmen denen zu entnehmen wären, die heute für die Zuschüsse für die Erneuerung der Fangflotte vorgesehen sind, da es ja ganz im Gegenteil völlig klar ist, dass Beihilfen für die Erneuerung und Modernisierung der Flotte - insbesondere der portugiesischen Flotte - weiter bestehen müssen und dass sich die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor nicht auf das Abwracken von Schiffen beschränken dürfen."@de7
". Σε γενικές γραμμές χαιρετίζω το θετικό έργο που έχει επιτελέσει ο εισηγητής, και η ψήφος μου αντικατοπτρίζει την απόλυτη αλληλεγγύη μου προς τις πορτογαλικές θέσεις επί του θέματος. Μάλιστα, είναι τελείως ακατανόητο το γεγονός ότι τα νέα μέτρα φαίνεται να τιμωρούν περισσότερο εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυξημένες περικοπές της αλιευτικής τους ικανότητας (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Πορτογαλίας, η οποία μάλιστα υπερέβη κατά πολύ τους στόχους που είχαν τεθεί), αντί να επηρεάζει άμεσα τους αλιευτικούς στόλους των κρατών εκείνων τα οποία δεν έχουν επιτύχει τους στόχους μείωσης που είχαν τεθεί στο πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού, και τα οποία θα έπρεπε να είναι εκείνα που πρέπει να υποστούν τις απαραίτητες περικοπές. Είναι καίριας σημασίας να κατανοήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία και καλή, ότι το σύστημα που πρότεινε – η ενθάρρυνση της διάλυσης σκαφών αυξάνοντας τα σχετικά κίνητρα, αλλά επιλέγοντας μόνο σκάφη από τα κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τους στόχους του ΠΠΠ – θα αποβεί εν τέλει εις βάρος του δεδηλωμένου στόχου του μέτρου. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι τελείως άδικο να γίνεται προσπάθεια να υποβληθεί η Πορτογαλία, για παράδειγμα, σε μια πολιτική σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση για τη λήψη αυτών των μέτρων θα προέρχεται από πόρους οι οποίοι έχει ήδη προβλεφθεί να χρησιμοποιηθούν ως ενισχύσεις για την ανανέωση του στόλου. Αντιθέτως, είναι απολύτως σαφές ότι τα προγράμματα παροχής ενισχύσεων για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου – ιδίως του πορτογαλικού στόλου – πρέπει να συνεχιστούν, ενώ η κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια δεν πρέπει να περιορίζεται στη διάλυση σκαφών."@el8
". I broadly welcome the positive work done by the rapporteur, and the way I voted reflects my complete solidarity with the Portuguese positions on this subject. In fact, it is beyond comprehension that the new measures should penalise most those Member States that have already made a large cut-back in their capacity (as is the case of Portugal, which has, in fact, far exceeded the targets set), rather than directly affecting the fleets of those countries that have not achieved the reduction targets set in the operational plan for fisheries (MAGP), which should be the ones to have to bear the necessary cuts. It is vital that the European Commission should understand once and for all that the system it has proposed – encouraging the scrapping of vessels by increasing the scrapping premium, but selecting only vessels from the Member States that have fulfilled the MAGP targets – will ultimately run seriously counter to the stated aim of the measure. Furthermore, it is worth emphasising that it is highly unfair to try to subject Portugal, for instance, to a policy in which the money for these measures would be taken from funds now allocated to aid for fleet renewal. On the contrary, it is quite clear that programmes of aid for the renewal and modernisation of the fleet – particularly the Portuguese fleet – should continue to exist, and that Community structural assistance should not be confined to the scrapping of vessels."@en3
"Después de expresar mi satisfacción por el gran trabajo realizado por el ponente, quisiera señalar que el signo de mi voto refleja mi plena identificación con las posturas portuguesas en esta materia. En efecto, es incomprensible que las nuevas medidas penalicen más a aquellos Estados miembros que ya han realizado grandes reducciones de su capacidad (como es el caso de Portugal que, en efecto, ha sobrepasado las metas fijadas), en lugar de afectar directamente a las flotas de los países que no hayan alcanzado los objetivos de reducción establecidos en los programas de orientación plurianuales (POP), que deberían ser los que sufrieran los necesarios recortes. Es fundamental que la Comisión comprenda, de una vez por todas, que el sistema que ha propuesto – que fomenta el desguace de barcos de pesca aumentando el valor de las primas, pero seleccionando sólo embarcaciones de los Estados miembros que hayan cumplido los objetivos de los POP – acaba resultando gravemente contradictorio con el objetivo declarado de la medida. Por otro lado, no está de más subrayar que es muy injusto tratar de imponer a Portugal, por ejemplo, una política según la cual el dinero para sufragar estas medidas se tomaría de los fondos que están asignados ahora para ayudar a renovar la flota. Por el contrario, es evidente que los programas de ayuda para la renovación y la modernización de la flota – en particular, de la flota portuguesa – deberían seguir adelante, y que las intervenciones comunitarias con finalidad estructural no deberían limitarse al desguace de embarcaciones."@es12
". Olen hyvin tyytyväinen esittelijän työn myönteiseen tulokseen ja äänestystapani noudattaa Portugalin kantaa asiassa. Itse asiassa on aivan käsittämätöntä, että uusilla toimenpiteillä rangaistaisiin eniten niitä jäsenvaltioita, jotka jo ovat toteuttaneet merkittäviä vähennyksiä kapasiteetissaan (esimerkkinä Portugali, joka on jopa ylittänyt asetetut tavoitteet), sen sijaan että pyrittäisiin suoraan vaikuttamaan niiden valtioiden laivastoon, jotka eivät ole saavuttaneet monivuotisessa ohjausohjelmassa asetettuja tavoitteita, sillä välttämättömät leikkaukset olisi kohdistettava juuri niihin. On hyvin tärkeää, että Euroopan komissio ymmärtää kerralla, että sen ehdottama järjestelmä – alusten romuttamiseen kannustaminen nostamalla romutuspalkkiota, kuitenkin siten, että se koskee ainoastaan niiden jäsenvaltioiden aluksia, jotka jo ovat saavuttaneet monivuotisten ohjausohjelmien tavoitteet – toimii loppujen lopuksi vastoin toimenpiteen tavoitetta. Lisäksi on korostettava, että on aivan kohtuutonta pyrkiä saada esimerkiksi Portugalia noudattamaan politiikkaa, jossa varat näihin toimenpiteisiin otettaisiin alusten uudistamiseen jo myönnetyistä varoista. On päinvastoin aivan selvää, että juuri laivaston – ja erityisesti Portugalin laivaston – uudistamista ja nykyaikaistamista koskevia ohjelmia on jatkettava ja että yhteisön rakennetukea ei pidä suunnata alusten romuttamiseen."@fi5
"Je salue de manière générale le travail positif du rapporteur, mon vote traduit ma complète identification avec les positions portugaises dans ce domaine. En vérité, il est incompréhensible que les nouvelles mesures pénalisent encore plus les États membres qui ont déjà procédé à de fortes réductions de leur capacité (comme le Portugal, qui a largement dépassé les objectifs fixés), au lieu de toucher directement aux flottes des pays qui n’ont pas atteint les objectifs de réduction du programme opérationnel de pêche (POP) et qui devraient pour le coup supporter les réductions nécessaires. Il faut que la Commission européenne comprenne une fois pour toute que son système - incitation à la démolition des navires à travers la majoration de la prime au déchirage, mais en élisant seulement les navires des États membres qui ont rempli les objectifs des POP - finit par s’inscrire en grave contradiction avec l’objectif déclaré de cette mesure. Par ailleurs, on ne soulignera jamais assez qu’il est profondément injuste d’imposer, par exemple au Portugal, une politique dans laquelle les montants réservés à ces mesures proviendraient des montants affectés aujourd’hui à l’aide à la rénovation de la flotte, alors qu’il apparaît bien clair, au contraire, qu’il faut maintenir des programmes d’aide à la rénovation et à la modernisation de la flotte - notamment de la flotte portugaise - et que le soutien structurel de la Communauté ne peut pas se limiter à la démolition des navires."@fr6
". Nel rallegrarmi in generale del lavoro positivo svolto dal relatore, desidero precisare che il mio voto rispecchia la mia totale identificazione con le posizioni portoghesi in questo settore. In effetti, è incomprensibile come le nuove misure penalizzino ulteriormente quegli Stati membri che hanno già attuato considerevoli riduzioni di capacità (come il Portogallo, che ha persino ampiamente superato gli obiettivi prefissati) invece di incidere direttamente sulle flotte di quei paesi che non hanno raggiunto gli obiettivi del POP e che dovrebbero quindi procedere alle necessarie riduzioni. E’ imprescindibile che la Commissione europea comprenda finalmente che il sistema che propone – incentivi alla demolizione di pescherecci tramite aumento del premio alla demolizione, ma soltanto per i pescherecci degli Stati membri che hanno conseguito gli obiettivi dei POP – risulta estremamente contraddittorio rispetto all’obiettivo dichiarato per questa stessa misura. Inoltre, non è superfluo sottolineare che è profondamente ingiusto voler imporre al Portogallo, per esempio, una politica in cui i fondi per finanziare queste misure vengano attinti dagli stanziamenti attualmente previsti per il sostegno al rinnovo della flotta, poiché è chiaro che invece devono continuare ad esistere programmi di incentivo al rinnovo ed all’ammodernamento della flotta – segnatamente quella portoghese – e che il sostegno strutturale della Comunità non si può limitare alla demolizione dei pescherecci."@it9
". I broadly welcome the positive work done by the rapporteur, and the way I voted reflects my complete solidarity with the Portuguese positions on this subject. In fact, it is beyond comprehension that the new measures should penalise most those Member States that have already made a large cut-back in their capacity (as is the case of Portugal, which has, in fact, far exceeded the targets set), rather than directly affecting the fleets of those countries that have not achieved the reduction targets set in the operational plan for fisheries (MAGP), which should be the ones to have to bear the necessary cuts. It is vital that the European Commission should understand once and for all that the system it has proposed – encouraging the scrapping of vessels by increasing the scrapping premium, but selecting only vessels from the Member States that have fulfilled the MAGP targets – will ultimately run seriously counter to the stated aim of the measure. Furthermore, it is worth emphasising that it is highly unfair to try to subject Portugal, for instance, to a policy in which the money for these measures would be taken from funds now allocated to aid for fleet renewal. On the contrary, it is quite clear that programmes of aid for the renewal and modernisation of the fleet – particularly the Portuguese fleet – should continue to exist, and that Community structural assistance should not be confined to the scrapping of vessels."@lv10
"Ik ben heel tevreden met het door de rapporteur verrichte werk. De wijze waarop ik gestemd heb weerspiegelt mijn onvoorwaardelijke solidariteit met het standpunt dat Portugal in dezen inneemt. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat men maatregelen voorstelt die nu juist de lidstaten die hun vlootcapaciteit reeds sterk hebben teruggebracht het meest benadelen. Dat geldt zeker voor Portugal – dit land heeft de vastgelegde doelstellingen ruim overschreden. De nieuwe maatregelen zouden juist gericht moeten zijn op het aanpakken van de vloten van die landen die de MOP-doelstellingen niet hebben behaald. Die landen zouden vlootcapaciteit moeten inleveren. Het is absoluut noodzakelijk dat de Europese Commissie nu eindelijk eens begrijpt dat het door haar voorgestelde systeem uiteindelijk alleen maar contraproductief zal blijken te zijn. De Commissie stelt namelijk voor het uit de vaart nemen van schepen te stimuleren door de daarvoor uitgekeerde premie te verhogen, maar ze wijst voor dat doel uitsluitend schepen aan van lidstaten die hun MOP-doelstellingen reeds hebben behaald. Ik moet er bovendien op wijzen dat het hoogst onbillijk is om Portugal – om een voorbeeld te noemen – een beleid op te dringen dat ervan uitgaat dat deze maatregelen gefinancierd moeten worden met de fondsen die al gereserveerd zijn voor de vernieuwing van de vloot. De programma’s voor de vernieuwing en modernisering van de vloot – inzonderheid de Portugese – moeten juist voortgezet worden. Communautaire structurele steun mag dus niet beperkt blijven tot steun voor het uit de vaart nemen van schepen."@nl2
". Jag välkomnar verkligen det positiva arbete som föredraganden lagt ned, och det sätt jag röstade på visar min fullständiga solidaritet med de portugisiska ståndpunkterna i den här frågan. Det är faktiskt bortom allt förstånd att de nya åtgärderna innebär att de medlemsstater straffas mest som redan gjort stora nedskärningar i sin kapacitet (liksom i fallet Portugal som, faktiskt, långt överskridit de mål som satts) i stället för att direkt påverka flottorna i de länder som inte nått fram till de sänkningsmål som angivits i handlingsplanen för fisket (FUP), vilka borde vara de som får bära de nödvändiga nedskärningarna. Det är viktigt att Europeiska kommissionen en gång för alla inser att det system som den föreslagit – att uppmuntra till skrotning av fartyg genom att höja skrotningsbidraget men endast välja fartyg från medlemsstater som uppfyllt FUP-målen – till sist kommer att motarbeta det syfte som angivits för åtgärden. Dessutom är det värt att betona att det är mycket orättvist att försöka göra till exempel Portugal till föremål för en politik i vilken pengarna för dessa åtgärder skulle tas från fonder som nu anslagits för stöd till förnyelse av flottan. Tvärtom, det står ganska klart att program avseende stöd för förnyelse och modernisering av flottan – särskilt den portugisiska flottan – borde finnas kvar och att gemenskapens strukturstöd inte borde ges till skrotning av fartyg."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph