Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.9.3-150"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to congratulate the rapporteur on her work and I very much welcome the outcome of conciliation on the subject, but I think we have several causes for complaint as well. Four subjects were covered by the original physical agents directive, noise was one, but the original 1986 directive on noise was due for revision in 1991. Here we are almost at the end of 2002 before we finally have a revised text. Vibration was another subject but it took Council eight years to reach a common position on vibration, and, as we have heard from the Commissioner, we still have the aspects concerning fields and waves and optical radiation to be dealt with. Progress is painfully slow. Yet, all around us in this high-tech era we are increasingly being bombarded by fields and waves from wireless local access networks, from blue tooth devices, from class I lasers and the like. I hope we will see a renewed sense of urgency on the part of Council. The directive is to be welcomed. It will bring about direct improvements. Workers will be exposed less to noise at work. Then their representatives will play a part in risk assessment in the choice of hearing protectors. Our preventative audio-metric testing will be made available under certain circumstances. All of these things and many others are to be welcomed. For the music and entertainment sector, I think we have established a very good approach. Member States will, as we have heard, draw up a code of conduct in consultation with the social partners and will give practical guidelines on how employers and employees can meet their obligations in that sector. The approach has been very much welcomed by the Musicians Union of Great Britain who acted to coordinate the work of musicians' unions across the European Union. In the interests of time, I will make just one other point. Many voices were raised in conciliation about the importance of business impact assessment on proposals of this sort – rigorous impact assessment. I will pose the question here that I posed in Committee: what value should we place upon whether a person in their 40s or 50s can actually hear and communicate with their infant grandchildren? Because that is the part of the hearing spectrum industrial hearing loss often destroys. So, let us have a cost-benefit assessment by all means, but let us take all of the costs and all of the benefits into account, not just narrow financial ones."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, jeg vil godt komplimentere ordføreren for hendes arbejde. Jeg glæder mig meget over resultatet af forliget på området, men jeg må dog også dryppe et par dråber malurt i bægret. Det oprindelige direktiv om fysiske agenser dækkede fire områder. Støj var et af dem, men det oprindelige direktiv om støj fra 1986 skulle have været revideret i 1991. Nu er vi næsten gennem 2002, og først nu foreligger der en revideret tekst. Vibrationer var et andet emne, men det tog Rådet otte år at nå frem til en fælles holdning til vibrationer, og - som kommissæren sagde - vi mangler stadig at se på aspekterne vedrørende felter og bølger og optisk stråling. Det går ufatteligt langsomt. Imens bombarderes vi i stigende grad af felter og bølger fra trådløse LAN, Bluetooth-udstyr, klasse I-lasere og lignende højteknologisk udstyr. Jeg håber, det går op for Rådet, at det her haster. Direktivet bør hilses velkomment. Det vil føre til direkte forbedringer. Arbejdere udsættes i mindre grad for støj på arbejdet. Deres repræsentanter vil deltage i risikovurderingen ved valg af høreværn. Vores forebyggende audiometriske undersøgelse stilles til rådighed under visse betingelser. Alt dette og meget andet glæder jeg mig over. Hvad angår musik- og underholdningsbranchen, mener jeg, vi har lagt os fast på en vældig god tilgang. Medlemsstaterne skal, som vi har hørt, udarbejde en adfærdskodeks i samråd med arbejdsmarkedets parter og komme med praktiske retningslinjer for, hvordan arbejdsgivere og -tagere kan opfylde deres forpligtelser på området. Denne tilgang hilses i høj grad velkommen af de britiske musikeres fagforening, der har koordineret indsatsen fra musikeres fagforeninger på tværs af EU. Af tidsmæssige hensyn vil jeg blot berøre ét yderligere punkt. Der var mange, der i forbindelse med forligsforhandlingerne udtalte sig om vigtigheden af erhvervskonsekvensanalyser af forslag af denne type - grundige konsekvensanalyser. Jeg vil her stille det spørgsmål, som jeg også stillede i udvalget: Hvor stor værdi skal vi tillægge det, at en person i 40'erne eller 50'erne faktisk er i stand til at høre og kommunikere med sine spæde børnebørn? For det er gerne den del af hørelsen, der mistes ved arbejdsbetingede høreskader. Jo, lad os endelig få en cost-benefit-analyse, men lad os tage alle omkostninger og fordele i betragtning, ikke kun de snævre finansielle aspekter."@da1
"Frau Präsidentin, ich möchte gern die Berichterstatterin zu ihrer Arbeit beglückwünschen, und ich begrüße außerordentlich das Vermittlungsergebnis zu diesem Thema, doch denke ich auch, dass wir einige Gründe für Kritik haben. Vier Themen wurden durch die Richtlinie über physikalische Einwirkungen abgedeckt, Lärm war eines davon, jedoch war für die ursprüngliche Lärmrichtlinie von 1986 im Jahr 1991 eine Überarbeitung fällig. Inzwischen sind wir fast am Ende des Jahres 2002 angelangt, bis uns endlich ein überarbeiteter Wortlaut vorliegt. Ein weiteres Thema waren Vibrationen, jedoch benötigte der Rat acht Jahre, um einen gemeinsamen Standpunkt zu Vibrationen zu erzielen, und wie wir von der Kommissarin gehört haben, bleiben uns immer noch die Fragen der Felder und Wellen und optischen Strahlungen, die angegangen werden müssen. Die Forschritte sind zäh und langsam. Dabei werden wir in unserer High-Tech-Ära von allen Seiten immer mehr mit Feldern und Wellen bombardiert, sei es von drahtlosen Ortsanschlussnetzen, Bluetooth-Geräten, Lasern der Klasse I und Ähnlichem. Ich hoffe, dass der Rat einen neuen Sinn für Dringlichkeit erkennen lässt. Die Richtlinie ist zu begrüßen. Sie wird direkte Verbesserungen herbeiführen. Arbeitnehmer werden bei der Arbeit weniger Lärm ausgesetzt sein. Zudem werden ihre Vertreter bei der Risikobewertung hinsichtlich der Wahl des Gehörschutzes eine Rolle spielen. Unsere vorbeugenden audiometrischen Untersuchungen werden unter bestimmten Voraussetzungen verfügbar sein. Alle diese Dinge und auch viele andere sind zu begrüßen. Für den Musik- und Unterhaltungssektor haben wir meiner Ansicht nach einen sehr guten Ansatz entwickelt. Wie wir gehört haben, werden Mitgliedstaaten in Konsultation mit den Sozialpartnern einen Verhaltenskodex ausarbeiten und praktische Leitlinien vorgeben, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Verpflichtungen in diesem Sektor erfüllen können. Dieser Ansatz ist vom Musikerverband Großbritanniens, der die Arbeit der Musikerverbände in der gesamten Europäischen Union koordiniert hat, sehr begrüßt worden. Da die Zeit drängt, möchte ich nur noch auf einen Punkt eingehen. Im Vermittlungsverfahren wurden viele Stimmen laut, dass bei derartigen Vorschlägen die Folgenabschätzung für Unternehmen – eine gründliche Folgenabschätzung – große Bedeutung habe. Ich möchte hier die Frage stellen, die ich auch im Ausschuss gestellt habe: Welchen Wert soll man dem beimessen, ob ein Mensch Mitte 40 oder 50 noch seine kleinen Enkel hören und mit ihnen kommunizieren kann? Dies ist nämlich der Teil des Hörspektrums, der beim arbeitsbedingten Hörverlust häufig zerstört wird. Lassen Sie uns also auf jeden Fall eine Kosten-Nutzen-Bewertung durchführen, aber lassen Sie uns dabei alle Kosten und alle Vorzüge berücksichtigen, nicht nur die rein finanziellen."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο που επιτέλεσε και επικροτώ θερμά το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής σχετικά με το θέμα αυτό. Νομίζω, όμως, ότι υπάρχουν και αρκετοί λόγοι διαμαρτυρίας. Η αρχική οδηγία περί φυσικών παραγόντων κάλυψε τέσσερα θέματα, μεταξύ των οποίων και ο θόρυβος. Ωστόσο, η αρχική οδηγία περί θορύβου του 1986 επρόκειτο να αναθεωρηθεί το 1991. Φτάσαμε αισίως στα τέλη του 2002, προκειμένου να έχουμε τελικά ένα αναθεωρημένο κείμενο. Ένα άλλο θέμα ήταν οι κραδασμοί, αλλά το Συμβούλιο χρειάστηκε οκτώ χρόνια, προκειμένου να καταλήξει σε μια κοινή θέση για το θέμα αυτό, και, όπως ακούσαμε από την κ. Επίτροπο, μένει ακόμα να αντιμετωπισθούν τα θέματα που αφορούν τα πεδία, τα κύματα και την οπτική ακτινοβολία. Η πρόοδος που σημειώνεται είναι βασανιστικά αργή. Ωστόσο, σε αυτήν την εποχή της υψηλής τεχνολογίας, βομβαρδιζόμαστε όλο και περισσότερο από πεδία και κύματα προερχόμενα από ασύρματα τοπικά δίκτυα πρόσβασης, από λέιζερ κατηγορίας Ι και άλλα παρόμοια. Ελπίζω πως θα δούμε μια ανανεωμένη αίσθηση επείγοντος εκ μέρους του Συμβουλίου. Πρέπει να επικροτήσουμε την οδηγία. Θα επιφέρει άμεση βελτίωση. Οι εργαζόμενοι θα εκτίθενται λιγότερο στον θόρυβο στους χώρους εργασίας. Έπειτα, οι εκπρόσωποί τους θα διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην αξιολόγηση των κινδύνων κατά την επιλογή μέσων προστασίας της ακοής. Υπό ορισμένες συνθήκες, θα παρέχεται προληπτική δοκιμή μέτρησης της ακοής. Όλα αυτά και πολλά άλλα πρέπει να τα επικροτήσουμε. Στον τομέα της μουσικής και της ψυχαγωγίας, νομίζω πως έχουμε υιοθετήσει μια πολύ σωστή προσέγγιση. Όπως ακούσαμε, τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν έναν κώδικα συμπεριφοράς έπειτα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και θα δώσουν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα μπορέσουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε αυτόν τον τομέα. Την προσέγγιση αυτήν επικρότησε θερμά η Ένωση Μουσικών της Μεγάλης Βρετανίας, που δραστηριοποιήθηκε για τον συντονισμό του έργου των ενώσεων μουσικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την οικονομία του χρόνου, θα κάνω μόνο μία ακόμη επισήμανση. Στην επιτροπή συνδιαλλαγής, πολλοί έθιξαν το θέμα της σπουδαιότητας της αξιολόγησης των επιπτώσεων των προτάσεων αυτών στους κλάδους – της αυστηρής αξιολόγησης των επιπτώσεων. Θα θέσω εδώ το ερώτημα που έθεσα και στην επιτροπή: τι αξία πρέπει να προσδώσουμε στο αν κάποιος στα 40 ή τα 50 μπορεί να ακούσει και να επικοινωνήσει με τα εγγόνια του; Γιατί αυτό είναι το μέρος του φάσματος της ακοής που επηρεάζει συχνά η απώλεια της ακοής στους χώρους εργασίας. Επομένως, ας προχωρήσουμε οπωσδήποτε σε μια αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα και όλα τα μειονεκτήματα, όχι μόνο από καθαρά οικονομική άποψη."@el8
"Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la ponente por su trabajo; asimismo, celebro el resultado de la conciliación sobre el asunto, pero creo que también hay varios aspectos que merecen mis críticas. La Directiva original sobre agentes físicos cubría cuatro aspectos, uno de ellos el ruido, pero la Directiva original de 1986 sobre el ruido debía someterse a revisión en 1991. Sin embargo, no hemos dispuesto de un texto revisado hasta ahora, casi a finales de 2002. La vibración era otro de esos aspectos tratados, pero el Consejo tardó ocho años en llegar a una posición común sobre la vibración y, según nos ha dicho la Comisaria, siguen pendientes los aspectos relativos a campos electromagnéticos y ondas y a la radiación óptica. Los avances son excesivamente lentos. Sin embargo, en esta era altamente tecnológica sufrimos un creciente bombardeo de campos y ondas de redes inalámbricas de acceso local, dispositivos Blue Tooth, láseres de clase A y otros aparatos similares. Espero que el Consejo dé muestras de una urgencia renovada. La Directiva no puede sino ser bien recibida, ya que va a generar mejoras directas. Los trabajadores van a estar expuestos a menos ruido en el trabajo y sus representantes tomarán parte en la evaluación de riesgos colaborando en la elección de los protectores auditivos. Nuestras pruebas de audiometría preventivas estarán disponibles en determinadas circunstancias. Todas estas medidas y muchas otras son de agradecer. En lo que respecta al sector de la música y el ocio, creo que hemos establecido una estrategia muy buena. Como hemos oído aquí, los Estados miembros redactarán un código de conducta mediante la realización de consultas con los agentes sociales y establecerán directrices prácticas sobre cómo deben cumplir sus obligaciones los empresarios y los trabajadores de ese sector. La estrategia ha sido muy bien recibida por el sindicato de músicos del Reino Unido, que se encargó de coordinar el trabajo de los sindicatos de músicos de toda la Unión Europea. Por razones de tiempo, sólo voy a decir otra cosa. En la conciliación, se oyeron muchas voces que destacaban la importancia de una evaluación del impacto empresarial de propuestas de este tipo, una rigurosa evaluación de ese impacto. Voy a hacer aquí una pregunta que ya hice en la Comisión: ¿qué valor deberíamos dar a si una persona de 40 ó 50 años puede oír y comunicarse realmente con sus nietos pequeños? Porque ésa es la parte del espectro auditivo que destruye con frecuencia la pérdida de audición por motivos laborales. Así que, por supuesto, vamos a hacer una evaluación de coste-beneficio, pero tengamos en cuenta todos los costes y todos los beneficios, no sólo los beneficios estrictamente financieros."@es12
"Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella esittelijää tämän työstä ja todeta, että olen erittäin tyytyväinen sovittelun tuloksiin. Uskon kuitenkin, että meillä on useita syitä myös valittaa. Alkuperäinen fysikaalisista tekijöistä annettu direktiivi kattoi neljä tekijää, joista melu oli yksi, mutta alkuperäistä vuonna 1986 melusta annettua direktiiviä oli määrä tarkistaa vuonna 1991. Nyt vuosi 2002 on jo melkein päättynyt, kun viimein käsittelemme tarkistettua säädöstekstiä. Tärinä oli toinen kysymys, mutta neuvostolta vei kahdeksan vuotta saada aikaan yhteinen kanta tärinästä, ja kuten komission jäsen totesi, käsiteltävänä ovat vielä sähkömagneettiset kentät ja optinen säteily. Edistyminen on tuskaisen hidasta, vaikka tekniikan aikakaudella kaikki ympärillämme oleva altistaa meitä yhä enemmän sähkömagneettisille kentille, jotka ovat peräisin langattomista paikallisliityntäverkoista, langattomista tiedonsiirtolaitteista, luokan 1 laserlaitteista ynnä muista. Toivottavasti neuvosto pitää asiaa jälleen kiireellisenä. Direktiiviin on suhtauduttava myönteisesti. Se tuo mukanaan välittömiä parannuksia. Työntekijät altistuvat vähemmän melulle työpaikoilla. Työntekijöiden edustajat tekevät osansa riskien arvioinnissa valitessaan kuulosuojaimet. Ennaltaehkäisevä audiometrinen kuulotesti tulee saataville tietyissä tapauksissa. Kaikki nämä seikat ja lukuisat muut ovat myönteisiä. Mielestäni meidän lähestymistapamme musiikki- ja viihdealaan on erittäin hyvä. Kuten olemme kuulleet, jäsenvaltiot laativat työmarkkinaosapuolia kuullen käytännesäännöt ja antavat käytännön ohjeita, joiden avulla työntekijät ja työnantajat voivat täyttää velvoitteensa kyseisellä alalla. Yhdistyneen kuningaskunnan muusikkojen liitto, joka koordinoi muusikkojen liittojen työt Euroopan unionin alueella, suhtautuu lähestymistapaan hyvin myönteisesti. Aikataulun vuoksi otan esille enää yhden kysymyksen. Sovittelun aikana nostettiin moneen otteeseen esille, kuinka tärkeää on yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi – tiukka vaikutusten arviointi – tällaisten ehdotusten yhteydessä. Esitän nyt saman kysymyksen, kuin esitin valiokunnassa: minkä arvoista meidän mielestämme on, että viisikymppiset tai sitä vanhemmat henkilöt kuulevat, mitä heidän pienet lapsenlapsensa sanovat, ja voivat keskustella näiden kanssa? Usein juuri tämä osa kuuloalueesta tuhoutuu työpaikkamelun seurauksena. Toteutetaan siis kaikin mokomin kustannus-hyötyanalyysi, mutta otetaan huomioon kaikki kustannukset ja kaikki hyödyt, ei pelkästään rahaan liittyvät."@fi5
"Madame la Présidente, permettez-moi de féliciter le rapporteur pour son travail. Je me félicite du résultat auquel a abouti la procédure de conciliation mais j'estime qu'il y a quand même lieu de se plaindre à plusieurs égards. Quatre thèmes étaient couverts par la directive initiale sur les agents physiques. Le bruit était l'un deux. Ceci dit, cette première directive sur le bruit de 1986 devait être révisée en 1991, et il a fallu attendre plus ou moins la fin de l'année 2002 avant que cette révision ne se concrétise enfin. Le problème des vibrations figurait également parmi les thèmes retenus et il a fallu huit années au Conseil pour parvenir à une position commune sur ce sujet. Et comme l'a dit la commissaire, tous les aspects concernant les champs et ondes électromagnétiques et les radiations optiques doivent encore être examinés. On avance lentement et péniblement. Pourtant, dans cette ère de haute technologie dans laquelle nous vivons, nous sommes de plus en plus bombardés de champs et ondes électromagnétiques provenant des réseaux d'accès local sans fil, des systèmes Blue Tooth, des lasers de classe I, etc. J'espère que le Conseil se rendra compte qu'il s'agit là d'une nouvelle urgence. Cette directive est nécessaire. Elle permettra d'apporter des améliorations directes. Les travailleurs seront moins exposés au bruit sur leur lieu de travail. Leurs représentants contribueront alors à l'évaluation des risques dans le cadre du choix de dispositifs de protection auditive. Nos tests audiométriques préventifs seront disponibles dans certaines circonstances. Il faut se féliciter de ces développements et de bien d'autres encore. En ce qui concerne l'industrie de la musique et du divertissement, je crois que nous avons adopté une très bonne approche. Comme nous l'avons entendu, les États membres élaboreront un code de conduite en collaboration avec les partenaires sociaux et définiront des lignes directrices pratiques qui aideront les employeurs et les travailleurs à remplir leurs obligations dans ce secteur. Cette approche a été très bien accueillie par le syndicat des musiciens britanniques qui s'est proposé de coordonner les activités des syndicats représentant les musiciens dans toute l'Union européenne. Je soulèverai encore un point, qui sera le dernier à cause du temps. Durant la procédure de conciliation, l'importance des évaluations d'impact économique - rigoureuses - pour des propositions de ce type a très souvent été mise en évidence. Je poserai ici la question que j'ai posée en commission : quelle importance doit-on accorder au fait qu'une personne de la quarantaine ou de la cinquantaine puisse ou non entendre et communiquer véritablement avec ses petits-enfants ? Car c'est précisément cette capacité auditive particulière qui est souvent détruite à cause de l'exposition au bruit dans le cadre professionnel. C'est pourquoi nous devons impérativement procéder à une analyse coûts-avantages mais en prenant en considération tous les coûts et tous les avantages, sans se limiter aux aspects financiers."@fr6
"Signora Presidente, vorrei congratularmi con la relatrice per il suo lavoro. Accolgo con molto favore il risultato della conciliazione sull’argomento, ma penso che abbiamo anche qualche motivo di insoddisfazione. La direttiva originaria sugli agenti fisici copriva quattro argomenti, uno dei quali era il rumore, ma la direttiva del 1986 relativa a questo aspetto avrebbe dovuto essere rivista nel 1991. Siamo giunti quasi alla fine del 2002 per avere finalmente un testo riveduto. Un altro argomento era costituito dalle vibrazioni, ma il Consiglio ha impiegato otto anni per raggiungere una posizione comune al riguardo e, come abbiamo udito dal Commissario, dobbiamo ancora affrontare gli aspetti riguardanti i campi e le onde elettromagnetiche e le radiazioni ottiche. I progressi sono penosamente lenti. In quest’epoca di alta tecnologia, tuttavia, siamo sempre più bombardati da campi e onde provenienti da reti locali senza fili, dispositivi classe I e simili. Mi auguro che il Consiglio dimostrerà un rinnovato senso di urgenza. La direttiva merita un’accoglienza favorevole. Apporterà miglioramenti diretti. I lavoratori saranno meno esposti al rumore sul luogo di lavoro. I loro rappresentanti parteciperanno alla valutazione dei rischi nella scelta dei dispositivi di protezione auricolare. Un audiometrico preventivo sarà disponibile in determinate circostanze. Tutti questi elementi e molti altri sono da accogliere con soddisfazione. Per il settore della musica e del tempo libero ritengo sia stato adottato un ottimo approccio. Gli Stati membri, come abbiamo sentito, elaboreranno un codice di condotta, in consultazione con le parti sociali, e forniranno orientamenti pratici sul modo in cui i datori di lavoro e i lavoratori dovranno rispettare gli obblighi fissati in questo settore. L’approccio è risultato molto gradito al sindacato dei musicisti in Gran Bretagna, che ha svolto un ruolo di coordinamento del lavoro dei sindacati dei musicisti di tutta l’Unione europea. Per ragioni di tempo, mi soffermo ancora su un solo punto. Molte voci si sono levate in sede di conciliazione sull’importanza di valutare in modo preciso l’impatto commerciale di proposte del genere. Vorrei porre una domanda che ho già posto in seno alla commissione parlamentare: quale valore dovremmo attribuire alla possibilità di una persona di età compresa tra i 40 e i 60 anni di sentire e comunicare con i nipoti in età infantile? Perché quella è la parte dello spettro uditivo spesso danneggiata dal rumore industriale. Quindi, ben venga una valutazione dei costi e dei benefici, ma teniamo conto di tutti i costi e di tutti i benefici, non solo di quelli strettamente finanziari."@it9
"Madam President, I would like to congratulate the rapporteur on her work and I very much welcome the outcome of conciliation on the subject, but I think we have several causes for complaint as well. Four subjects were covered by the original physical agents directive, noise was one, but the original 1986 directive on noise was due for revision in 1991. Here we are almost at the end of 2002 before we finally have a revised text. Vibration was another subject but it took Council eight years to reach a common position on vibration, and, as we have heard from the Commissioner, we still have the aspects concerning fields and waves and optical radiation to be dealt with. Progress is painfully slow. Yet, all around us in this high-tech era we are increasingly being bombarded by fields and waves from wireless local access networks, from blue tooth devices, from class I lasers and the like. I hope we will see a renewed sense of urgency on the part of Council. The directive is to be welcomed. It will bring about direct improvements. Workers will be exposed less to noise at work. Then their representatives will play a part in risk assessment in the choice of hearing protectors. Our preventative audio-metric testing will be made available under certain circumstances. All of these things and many others are to be welcomed. For the music and entertainment sector, I think we have established a very good approach. Member States will, as we have heard, draw up a code of conduct in consultation with the social partners and will give practical guidelines on how employers and employees can meet their obligations in that sector. The approach has been very much welcomed by the Musicians Union of Great Britain who acted to coordinate the work of musicians' unions across the European Union. In the interests of time, I will make just one other point. Many voices were raised in conciliation about the importance of business impact assessment on proposals of this sort – rigorous impact assessment. I will pose the question here that I posed in Committee: what value should we place upon whether a person in their 40s or 50s can actually hear and communicate with their infant grandchildren? Because that is the part of the hearing spectrum industrial hearing loss often destroys. So, let us have a cost-benefit assessment by all means, but let us take all of the costs and all of the benefits into account, not just narrow financial ones."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de rapporteur feliciteren met haar werk en ik ben erg blij met de uitkomst van de bemiddeling op dit gebied, maar er zijn volgens mij ook redenen tot klagen. In de oorspronkelijke richtlijn betreffende fysische agentia werden vier onderwerpen behandeld, waaronder lawaai. De oorspronkelijke lawaairichtlijn van 1986 had echter in 1991 moeten worden herzien en nu pas, bijna aan het eind van 2002, is er een herziene tekst. Een ander onderwerp was trillingen, maar de Raad heeft er acht jaar over gedaan om daarover tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Zoals we van de commissaris hebben gehoord, moeten de aandachtsgebieden elektromagnetische velden en optische straling nog steeds worden besproken. Het tempo waarin gewerkt wordt, is pijnlijk traag. Echter, in dit tijdperk van geavanceerde technologie raakt onze gehele omgeving steeds meer vergeven van elektromagnetische velden van draadloze lokale toegangsnetwerken, Blue Tooth-apparaten, klasse-I-lasers, enzovoort. Ik hoop dat de Raad deze kwestie opnieuw als urgent punt op de agenda zal zetten. Deze richtlijn moet worden toegejuicht. Hij zal voor directe verbeteringen zorgen. Werknemers zullen minder worden blootgesteld aan lawaai op het werk. Vertegenwoordigers van de werknemers zullen met het oog op de keuze van oorbeschermers aan een risico-evaluatie deelnemen. Onder bepaalde omstandigheden wordt ons preventief audiometrisch onderzoek beschikbaar gesteld. Al deze en vele andere zaken moeten worden toegejuicht. Wat de muziek- en entertainmentsector betreft denk ik dat we de zaken heel goed hebben aangepakt. Zoals we hebben gehoord, zullen de lidstaten in samenspraak met de sociale partners een gedragscode opstellen en aangeven hoe werkgevers en werknemers in die sector in de praktijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De Britse Musicians Union die het werk van alle bonden van musici in de Europese Unie heeft gecoördineerd, was zeer ingenomen met deze aanpak. Gelet op de tijd zal ik me tot nog één opmerking beperken. Tijdens de bemiddeling is er veelvuldig gesproken over het belang van een bedrijfseffectrapportage voor dit soort voorstellen, een rapportage die heel zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Ik zal u de vraag voorleggen die ik ook in de commissie heb gesteld: hoeveel waarde hechten we aan het feit dat iemand van in de veertig of vijftig zijn kleinkind kan horen en met dat kind kan communiceren? Juist het gehoorspectrum dat daarvoor wordt gebruikt, wordt vaak door bedrijfslawaai buiten werking gesteld. Zeker, we moeten een kosten-batenanalyse maken, maar laten we dan ook alle kosten en baten in ogenschouw nemen en niet slechts naar het financiële plaatje kijken."@nl2
"Senhora Presidente, gostaria de felicitar a relatora pelo seu trabalho e congratulo-me profundamente com o resultado da conciliação sobre este assunto, mas penso que também temos várias razões de queixa. Foram quatro os assuntos abrangidos pela directiva original relativa aos agentes físicos, sendo um deles o ruído, mas a directiva original de 1986 relativa ao ruído devia ser revista em 1991. Ora aqui estamos nós, quase no fim de 2002, sem termos ainda um texto revisto. As vibrações eram outro dos assuntos, mas o Conselho levou oito anos a chegar a uma posição comum sobre vibrações e, como ouvimos a Senhora Comissária dizer, ainda falta tratar dos aspectos relativos a campos electromagnéticos e radiações ópticas. Os progressos são de uma lentidão penosa. No entanto, nesta era da alta tecnologia, somos bombardeados por todos os lados e cada vez mais frequentemente por campos electromagnéticos provenientes de redes sem fios de acesso local, de dispositivos “blue tooth”, de de classe I e coisas do género. Espero que venhamos a testemunhar um sentido renovado de urgência por parte do Conselho. A directiva é bem-vinda e vai trazer melhorias directas. Os trabalhadores ficarão menos expostos ao ruído no local de trabalho. Seguidamente, os seus representantes terão um papel a desempenhar na avaliação do risco aquando da escolha de protectores auditivos. Os nossos exames audiométricos preventivos serão disponibilizados em determinadas circunstâncias. Todas estas coisas e muitas outras são de saudar. No que respeita ao sector da música e do entretenimento, penso que optámos por uma abordagem excelente. Como ouvimos dizer, os Estados-Membros vão elaborar um código de conduta em colaboração com os parceiros sociais e facultar orientações técnicas sobre a forma como os empregadores e os trabalhadores podem cumprir as suas obrigações nesse sector. A abordagem foi muito bem acolhida pelo Sindicato dos Músicos da Grã-Bretanha, que tomou a iniciativa de coordenar o trabalho dos sindicatos dos músicos de toda a União Europeia. Por uma questão de tempo, focarei apenas mais um aspecto. Na conciliação, foram muitas as vozes que se ergueram a propósito da importância da avaliação do impacto sobre as empresas no que se refere a propostas deste tipo – uma avaliação rigorosa do impacto. Vou colocar aqui a questão que coloquei em sede de comissão parlamentar: que valor deveremos atribuir ao facto de uma pessoa na casa dos 40 ou dos 50 anos poder ou não ouvir e comunicar com os seus netos, ainda bebés? Porque essa é a parte do espectro auditivo que a perda de ouvido por razões ligadas à profissão frequentemente destrói. Faça-se uma avaliação da relação custo-benefício, à vontade, mas então entre-se em linha de conta com todos os custos e todos os benefícios e não apenas com os mesquinhos custos e benefícios financeiros."@pt11
"Fru talman! Jag vill gratulera föredraganden till hennes arbete, och jag välkomnar varmt resultatet av förlikningen i frågan, men jag anser att vi även har flera anledningar till klagomål. Det ursprungliga direktivet om fysikaliska agenser omfattade fyra ämnen, varav buller var ett, men det ursprungliga direktivet om buller från 1986 skulle ha reviderats 1991. Nu är vi nästan framme vid slutet av 2002 innan vi äntligen får den reviderade texten. Vibrationer var ett annat ämne, men det tog rådet åtta år att komma fram till en gemensam ståndpunkt om vibrationer, och som vi hörde av kommissionären så har man fortfarande inte tagit itu med fält och optisk strålning. Framstegen går plågsamt långsamt trots att vi i denna högteknologiska tid överallt utsätts för ett tilltagande bombardemang av fält och vågor från trådlösa lokala nätverk, apparater med blåtandsteknik, lasrar av klass 1 och dylikt. Jag hoppas att vi kommer att få se en förnyad känsla för hur brådskande detta är från rådets sida. Direktivet bör välkomnas. Det kommer att leda till verkliga förbättringar. Arbetstagarna kommer att utsättas för mindre buller på arbetsplatserna. Deras företrädare kommer att vara delaktiga i valet av hörselskydd. Vår förebyggande hörselkontroll kommer att göras tillgänglig under vissa förutsättningar. Allt detta och mycket annat bör välkomnas. När det gäller musik- och underhållningssektorn anser jag att vi har infört ett mycket bra sätt att behandla problemen. Medlemsstaterna skall, som vi hörde, utarbeta en uppförandekodex i samråd med arbetsmarknadens parter och kommer att bidra med praktiska riktlinjer om vad arbetsgivare och arbetstagare inom denna sektor skall göra för att uppfylla sina skyldigheter. Detta tillvägagångssätt har välkomnats varmt av Storbritanniens musikerförbund som har samordnat musikerförbundens arbete inom hela Europeiska unionen. Av tidsskäl skall jag bara ta upp en sak till. Under förlikningen höjdes många röster för att framhålla vikten av att göra konsekvensanalyser för företagen för förslag av denna typ – stringenta konsekvensanalyser. Jag skall ställa samma fråga här som jag ställde i utskottet: vilket värde bör vi tillmäta det faktum att en person i fyrtio- eller femtioårsåldern faktiskt kan höra och kommunicera med sina barnbarn? Ty det är denna del av hörområdet som ofta förstörs vid en yrkesrelaterad hörselnedsättning. Så låt oss för all del göra en utvärdering av kostnader och intäkter, men låt oss ta samtliga kostnader och samtliga intäkter med i beräkningen, inte bara de snävt ekonomiska."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph