Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-147"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.9.3-147"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, σήμερα χαιρετίζουμε ένα σημαντικό βήμα στον χώρο της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Η πρόταση για τους κινδύνους για τους εργαζόμενους από φυσικούς παράγοντες έχει κατατεθεί πριν από οκτώ χρόνια και φέτος εγκρίθηκε το πρώτο μέρος της, αυτό που αφορά τους κραδασμούς. Μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε πόσο δύσκολο, τεχνικά και πολιτικά, είναι αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας. Θα ήθελα λοιπόν, εκ μέρους της Επιτροπής, να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαίτερα τα μέλη της επιτροπής συνδιαλλαγής, γιατί υλοποίησαν ένα θέμα ιδιαίτερα δύσκολο, τεχνικά και πολιτικά. Σήμερα, στο τελικό σχέδιο της οδηγίας μπορούμε να σημειώσουμε τρία σημαντικά επιτεύγματα. Πρώτον, ότι εξασφαλίζεται περισσότερη προστασία των εργαζομένων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Εδώ περιλαμβάνονται πλέον και οι τομείς των θαλασσίων και εναερίων μεταφορών, οι οποίοι δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεύτερον, αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των τομέων της μουσικής και της ψυχαγωγίας και, παράλληλα, εξασφαλίζει μια πενταετή μεταβατική περίοδο, έτσι ώστε να καθοριστούν οι απαιτούμενοι κώδικες δεοντολογίας, και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις νομικές υποχρεώσεις και, τρίτον, μειώνεται η οριακή τιμή της έκθεσης από 90 db, όπως προβλέπει η οδηγία του 1986, σε 87 db, γεγονός που αποτελεί σαφή πρόοδο. Με την έγκριση αυτής της οδηγίας, θα ολοκληρωθεί το δεύτερο βήμα από την πρόταση της Επιτροπής που αφορά τους κινδύνους που προέρχονται από φυσικούς παράγοντες. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έργο στα δύο επιμέρους και εναπομείναντα μέρη της πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την οπτική ακτινοβολία. Κύριοι βουλευτές, θα ήθελα πραγματικά να καλέσω τους συννομοθέτες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση αυτού του νομικού πλαισίου που αφορά τους φυσικούς παράγοντες, ώστε να έχουμε πλέον μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων που, θα έλεγα, έχει μείνει ανεπίτρεπτα μεγάλο χρονικό διάστημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων."@el8
lpv:translated text
"Fru formand, vi glæder os over det meget vigtige skridt, der i dag tages inden for arbejdsmiljø. Forslaget om arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser blev fremsat for otte år siden, og første del - om støj - blev vedtaget i år. Derfor ved vi nu, hvor vanskelig - bådet teknisk og politisk - denne lovgivningstype er. På vegne af Kommissionen vil jeg derfor lykønske Europa-Parlamentet og i særdeleshed medlemmerne af Forligsudvalget med gennemførelsen af en både teknisk og politisk overordentlig vanskelig betænkning. Dagens endelige direktivforslag indeholder tre vigtige resultater. For det første giver det bedre beskyttelse af arbejdstagerne i alle økonomiske sektorer - herunder også søtransport og flytransport, der ikke er omfattet af den nuværende lovgivning. For det andet anerkendes det, at musik- og underholdningsindustrien udgør et særtilfælde, og denne industri får derfor en overgangsperiode på fem år til at udarbejde de nødvendige adfærdskodekser, så arbejdstagerne og arbejdsgiverne kan leve op til deres retlige forpligtelser. Og for det tredje sænkes støjgrænsen fra 90 dB - som stammer fra 1986-direktivet - til 87 dB. Det er helt sikkert et fremskridt. Vedtagelsen af dette direktiv markerer afslutningen på anden del af Kommissionens forslag om risici på grund af fysiske agenser. Der skal arbejdes mere med de sidste to dele af Kommissionens forslag, nemlig elektromagnetiske felter og optisk stråling. Mine damer og herrer, jeg vil gerne opfordre medlovgiverne til at fortsætte bestræbelserne på at gennemføre disse lovgivningsmæssige rammer om fysiske agenser, der vil give os integrerede rammer for beskyttelse af arbejdstagerne, og som ærlig talt har ligget alt for længe på forhandlingsbordet."@da1
"Frau Präsidentin! Wir begrüßen es, dass heute ein großer Schritt im Bereich der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer unternommen wird. Der Vorschlag betreffend die Gefährdung der Arbeitnehmer durch physikalische Einwirkungen wurde vor acht Jahren vorgelegt, und der erste Teil, der sich auf die Vibrationen bezieht, ist in diesem Jahr angenommen worden. Wir sehen also, wie kompliziert sowohl in technischer als auch in politischer Hinsicht allein dieser Teil der Gesetzgebung ist. Ich möchte deshalb dem Europäischen Parlament und insbesondere den Mitgliedern des Vermittlungsausschusses im Namen der Kommission gratulieren, denn sie haben eine technisch und politisch gesehen schwierige Aufgabe bewältigt. Der jetzt vorliegende Schlussentwurf der Richtlinie enthält drei wichtige Errungenschaften. Erstens garantiert er den Arbeitnehmern einen umfassenderen Schutz in allen Wirtschaftsbereichen, einschließlich des See- und Luftverkehrssektors, der durch die geltende Gesetzgebung nicht abgedeckt ist. Zweitens berücksichtigt er die besonderen Merkmale des Musik- und Unterhaltungssektors und bietet gleichzeitig einen Übergangszeitraum von fünf Jahren für die Ausarbeitung eines erforderlichen Verhaltenskodexes, um es sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern zu ermöglichen, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Und drittens senkt er den Expositionsgrenzwert von 90 db, wie er in der Richtlinie von 1986 festgelegt worden war, auf 87 db, was einen klaren Fortschritt bedeutet. Mit der Annahme dieser Richtlinie wird die zweite Stufe des Vorschlags der Kommission zu den durch physikalische Einwirkungen bedingten Risiken vollendet. Im Hinblick auf die beiden verbleibenden Bereiche dieses Vorschlags, nämlich elektromagnetische Felder und optische Strahlungen, bedarf es allerdings noch weiterer Anstrengungen. Meine Damen und Herren Abgeordneten, ich möchte die Mitgesetzgeber dazu aufrufen, ihre Bemühungen um die Vervollkommnung dieses Gesetzesrahmens zu den physikalischen Einwirkungen fortzusetzen, denn er wird uns in Bezug auf den Schutz der Arbeitnehmer eine noch umfassendere Gesetzgebung bieten und hat meiner Meinung nach viel zu lange auf dem Verhandlungstisch gelegen."@de7
". Madam President, we welcome the important step being taken today in the field of health and safety at work. The proposal on risks to workers from physical agents was submitted eight years ago and the first part, on noise, was approved this year. So we realise just how difficult, both technically and politically, this type of legislation is. On behalf of the Commission, I should therefore like to congratulate the European Parliament, especially the members of the conciliation committee, on implementing what is, technically and politically, a particularly tricky issue. Today's final draft of the directive contains three important achievements. First, it provides greater protection for workers in all sectors of the economy, including sea and air transport, which were not covered under current legislation. Secondly, it recognises that the music and entertainment industry is a special case and grants it a five-year transitional period in which to draw up the codes of conduct needed so that workers and employers can honour their legal obligations and, thirdly, it reduces the limit of exposure from 90 db, which was the limit set in the 1986 directive, to 87 db. Clear progress indeed. Approval of this directive completes the second stage of the Commission proposal on risks from physical agents. More work is needed on the remaining two sections of the Commission proposal, namely electromagnetic fields and optical radiation. Ladies and gentlemen, I should like to call on the co-legislators to keep up their efforts to complete this legal framework on physical agents, which will give us an integrated framework for protecting workers and which, it must be said, has been lying on the negotiating table for far too long."@en3
"Señora Presidenta, acogemos con satisfacción el paso tan importante que se ha dado hoy en el terreno de la salud y la seguridad en el trabajo. La propuesta sobre los riesgos derivados de los agentes físicos para los trabajadores se presentó hace ocho años, y la primera parte, dedicada al ruido, se ha aprobado este año. Por ello, somos conscientes de la dificultad, tanto técnica como política, que entraña este tipo de legislación. En nombre de la Comisión, por consiguiente, quisiera felicitar al Parlamento Europeo, y en especial a los miembros del Comité de Conciliación, por la puesta en práctica de esta cuestión tan complicada en el ámbito técnico y en el ámbito político. La versión final de la Directiva encierra tres logros importantes. En primer lugar, proporciona una mayor protección para los trabajadores de todos los sectores de la economía, incluidos el transporte marítimo y aéreo, que no estaban recogidos en la legislación actual. En segundo lugar, reconoce que los sectores de la música y el ocio constituyen un caso especial y les concede un período de transición de cinco años para redactar los códigos de conducta necesarios para que los trabajadores y los empleadores puedan hacer honor a sus obligaciones legales, y en tercer lugar, reduce el límite de exposición de 90 dB, que era el límite establecido en la Directiva de 1986, a 87 dB. Sin duda, se ha progresado. La aprobación de esta Directiva completa la segunda fase de la propuesta de la Comisión sobre riesgos derivados de agentes físicos. Se necesita trabajar más sobre las otras dos vertientes de la propuesta de la Comisión, a saber, los campos electromagnéticos y la radiación óptica. Señorías, quisiera pedir a los colegisladores que sigan esforzándose por completar este marco legal sobre los agentes físicos, que nos proporcionará un marco integrado para la protección de los trabajadores, y que hay que decir que ha permanecido sobre la mesa de negociaciones demasiado tiempo."@es12
". Arvoisa puhemies, olemme tyytyväisiä, sillä työterveyden ja -turvallisuuden alalla on nyt otettu tärkeä edistysaskel. Ehdotus työntekijöille fysikaalisista tekijöistä aiheutuvista riskeistä annettiin kahdeksan vuotta sitten, ja ensimmäinen melua koskeva osa hyväksyttiin tänä vuonna. Näin huomaamme, miten vaikeaa kyseinen lainsäädäntö on niin teknisesti kuin poliittisesti. Haluaisinkin onnitella Euroopan parlamenttia komission puolesta, ja erityisesti haluan onnitella sovittelukomitean jäseniä siitä, että he ovat löytäneet ratkaisun teknisesti ja poliittisesti erittäin hankalaan kysymykseen. Tänään esiteltävä lopullinen direktiiviluonnos sisältää kolme merkittävää saavutusta. Ensinnäkin sillä lisätään työntekijöiden suojaa kaikilla talouden aloilla mukaan luettuina meri- ja ilmakuljetukset, joista ei säädetä nykyisessä lainsäädännössä. Toiseksi luonnoksessa tunnustetaan, että musiikki- ja viihdeteollisuus on erityistapaus, jolle myönnetään viiden vuoden siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana laaditaan tarvittavat käytännesäännöt, jotta työntekijät ja työnantajat voivat noudattaa laissa asetettuja velvoitteita. Kolmanneksi altistumisen raja-arvoa alennetaan vuoden 1986 direktiivissä asetetusta 90 dB:stä 87 dB:iin. Edistyminen on siis todella selvää. Direktiivin hyväksyminen päättää fysikaalisista tekijöistä aiheutuvista riskeistä annetun komission ehdotuksen toisen vaiheen. Lisätöitä tarvitaan komission ehdotuksen jäljellä olevissa kahdessa osiossa, jotka ovat sähkömagneettiset kentät ja optinen säteily. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kehottaa molempia lainsäätäjiä jatkamaan työtään, jotta fysikaalisia tekijöitä koskeva lainsäädäntö saadaan valmiiksi, jolloin käytössämme on yhdennetty säännöstö työntekijöiden suojelemiseksi. On myönnettävä, että asia on maannut neuvottelupöydällä aivan liian kauan."@fi5
". Madame la Présidente, nous nous réjouissons du pas important fait aujourd'hui dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. La proposition relative à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques a été présentée il y a huit ans et la première partie, concernant le bruit, a été approuvée cette année. Nous nous rendons donc compte de la difficulté de ce type de législation, à la fois sur le plan technique et sur le plan politique. Au nom de la Commission, je tiens dès lors à féliciter le Parlement européen, et en particulier les membres du comité de conciliation, pour avoir mis en œuvre ce qui, sur le plan technique et sur le plan politique, constitue une question particulièrement délicate. La version finale de la directive contient trois éléments importants. Premièrement, elle fournit une protection accrue aux travailleurs de tous les secteurs économiques, y compris le secteur des transports maritime et aérien, qui n'était pas couvert dans le cadre de la législation actuelle. Deuxièmement, elle reconnaît que le secteur de la musique et des divertissements constitue un cas particulier et prévoit une période de transition de cinq ans afin d'élaborer les codes de conduite nécessaires pour que les travailleurs et les employeurs respectent leurs obligations juridiques. Troisièmement, elle réduit la limite d'exposition, la faisant passer de 90 dB - la limite établie dans la directive de 1986 - à 87 dB. Il s'agit là de progrès considérables. L'approbation de cette directive marque l'achèvement de la deuxième étape de la proposition de la Commission relative aux risques dus aux agents physiques. Il faudra continuer à travailler sur les deux sections restantes de la proposition de la Commission, à savoir les champs électromagnétiques et les radiations optiques. Mesdames et Messieurs, je voudrais inviter les colégislateurs à maintenir leurs efforts en vue de parachever ce cadre juridique sur les agents physiques, qui nous fournira un cadre intégré pour la protection des travailleurs et qui, il faut l'avouer, se trouve sur la table des négociations depuis beaucoup trop longtemps."@fr6
". Signora Presidente, accogliamo con favore l’importante passo compiuto oggi nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro. La proposta sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici è stata presentata otto anni fa e la prima parte, riguardante il rumore, è stata approvata quest’anno. Ci rendiamo conto di quanto sia difficile, sia tecnicamente che politicamente, una simile legislazione. A nome della Commissione, vorrei quindi congratularmi con il Parlamento europeo, in particolar modo con i membri del comitato di conciliazione, per aver affrontato una questione particolarmente complessa, tecnicamente e politicamente. Il progetto definitivo della direttiva contiene tre importanti risultati. Innanzi tutto, offre una maggiore protezione ai lavoratori di tutti i settori dell’economia, compresi i trasporti marittimi e aerei, che non erano coperti dall’attuale legislazione. In secondo luogo, riconosce la natura specifica del settore della musica e del tempo libero, al quale concede un periodo transitorio di cinque anni in cui elaborare i codici di condotta necessari perché i lavoratori e i datori di lavoro rispettino gli obblighi legali. In terzo luogo, riduce il limite di esposizione da 90 dB, che era il limite stabilito nella direttiva del 1986, a 87 dB. E’ senza dubbio un progresso. L’approvazione della direttiva completa la seconda fase della proposta della Commissione sui rischi derivanti dagli agenti fisici. Rimane un ulteriore lavoro da svolgere sulle altre due sezioni della proposta della Commissione relative ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche. Onorevoli deputati, vorrei esortare i colegislatori a proseguire gli sforzi per completare questo quadro giuridico relativo agli agenti fisici, che ci fornirà un quadro integrato per la tutela dei lavoratori e che, va detto, è rimasto per troppo tempo sul tavolo dei negoziati."@it9
". Madam President, we welcome the important step being taken today in the field of health and safety at work. The proposal on risks to workers from physical agents was submitted eight years ago and the first part, on noise, was approved this year. So we realise just how difficult, both technically and politically, this type of legislation is. On behalf of the Commission, I should therefore like to congratulate the European Parliament, especially the members of the conciliation committee, on implementing what is, technically and politically, a particularly tricky issue. Today's final draft of the directive contains three important achievements. First, it provides greater protection for workers in all sectors of the economy, including sea and air transport, which were not covered under current legislation. Secondly, it recognises that the music and entertainment industry is a special case and grants it a five-year transitional period in which to draw up the codes of conduct needed so that workers and employers can honour their legal obligations and, thirdly, it reduces the limit of exposure from 90 db, which was the limit set in the 1986 directive, to 87 db. Clear progress indeed. Approval of this directive completes the second stage of the Commission proposal on risks from physical agents. More work is needed on the remaining two sections of the Commission proposal, namely electromagnetic fields and optical radiation. Ladies and gentlemen, I should like to call on the co-legislators to keep up their efforts to complete this legal framework on physical agents, which will give us an integrated framework for protecting workers and which, it must be said, has been lying on the negotiating table for far too long."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, vandaag kunnen wij tot ons genoegen een belangrijke stap zetten op het gebied van de gezondheid en de veiligheid van werknemers. Het voorstel met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia is acht jaar geleden ingediend en pas dit jaar is het eerste gedeelte daarvan, het gedeelte betreffende trillingen, aangenomen. Daaruit blijkt al hoe moeilijk dit stuk wetgeving technisch en politiek gezien is. Daarom wil ik namens de Commissie het Europees Parlement en met name de leden van het bemiddelingscomité van harte gelukwensen. Zij zijn erin geslaagd een technisch en politiek bijzonder moeilijk vraagstuk af te ronden. Nu de richtlijn in haar definitieve versie op tafel ligt kunnen wij de aandacht vestigen op drie belangrijke resultaten. Ten eerste kunnen wij nu een betere bescherming garanderen van de werknemers in alle sectoren van de economie, met inbegrip van het zee- en luchtvervoer, twee sectoren die tot nu toe niet in de vigerende wetgeving waren opgenomen. Ten tweede wordt het bijzondere karakter van de muziek- en amusementsindustrie erkend, en er is voorzien in een overgangsperiode van vijf jaar, opdat de noodzakelijke gedragscodes kunnen worden vastgesteld en de werknemers en werkgevers de gelegenheid krijgen te voldoen aan de juridische verplichtingen. Ten derde wordt met het verslag de in de richtlijn van 1986 voorkomende grenswaarde van 90 db verminderd tot 87 db, hetgeen een duidelijke verbetering is. Met de aanneming van deze richtlijn wordt het tweede onderdeel van het Commissievoorstel met betrekking tot de risico’s van fysische agentia afgerond. Er moet nu dus verder worden gewerkt aan de twee resterende specifieke onderdelen van het Commissievoorstel: elektromagnetische velden en optische straling. Geachte afgevaardigden, ik wil de medewetgevers van harte uitnodigen hun werk voort te zetten en het wetgevend kader met betrekking tot fysische agentia te voltooien. Dan zullen wij een allesomvattende wetgeving hebben voor de bescherming van de werknemers, een wetgeving die mijns inziens onaanvaardbaar lang op de onderhandelingstafel is blijven liggen."@nl2
". Senhora Presidente, saudamos o importante passo que hoje está a ser dado no domínio da saúde e segurança no trabalho. A proposta relativa à exposição dos trabalhadores aos riscos devidos a agentes físicos foi apresentada há oito anos e a primeira parte, dedicada ao ruído, foi aprovada este ano. Assim, damo-nos conta das dificuldades que este tipo de legislação apresenta, tanto do ponto de vista técnico como político. Em nome da Comissão, gostaria, pois, de felicitar o Parlamento Europeu, e de um modo especial os membros do comité de conciliação, por porem em prática uma questão que é particularmente complexa, seja em termos técnicos, seja em termos políticos. O projecto de directiva final hoje em debate consubstancia três feitos importantes. Em primeiro lugar, proporciona maior protecção aos trabalhadores em todos os sectores da actividade económica, incluindo os transportes marítimos e aéreos, que não estavam abrangidos pela legislação actualmente em vigor. Em segundo lugar, reconhece que o sector da música e do entretenimento é um caso especial e concede-lhe um período transitório de cinco anos para a elaboração dos códigos de conduta necessários para que trabalhadores e empregadores possam cumprir as suas obrigações legais. Em terceiro lugar, reduz para 87 db o limite de exposição de 90 db previsto na directiva de 1986. Isto representa de facto um progresso inegável. A aprovação da presente directiva completa a segunda fase da proposta da Comissão sobre os riscos devidos aos agentes físicos. É necessário trabalhar ainda mais as duas secções que restam da proposta da Comissão, que se referem nomeadamente aos campos electromagnéticos e às radiações ópticas. Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de apelar aos co-legisladores para que continuem a desenvolver esforços no sentido de completar este quadro legislativo sobre agentes físicos, que irá dar-nos um quadro integrado para proteger os trabalhadores e que, há que dizê-lo, há demasiado tempo que está sobre a mesa das negociações."@pt11
". Fru talman! Vi välkomnar det viktiga steg som i dag tagits inom området hälsa och säkerhet på arbetet. Förslaget om arbetstagares risker på grund av fysikaliska agenser lades fram för åtta år sedan, och den första delen, om buller, godkändes i år. Vi inser alltså hur svårt det är, både tekniskt och politiskt, med den här typen av lagstiftning. För kommissionens räkning skulle jag därför vilja gratulera Europaparlamentet, särskilt ledamöterna av förlikningskommittén, till genomförandet av ett, tekniskt och politiskt, mycket knivigt ärende. Dagens slutliga förslag till direktiv innehåller tre viktiga resultat. För det första ger det bättre skydd till arbetstagare inom alla sektorer av ekonomin, inbegripet sjö- och lufttransport, vilket inte omfattades av den nuvarande lagstiftningen. För det andra erkänns musik- och underhållningsindustrin som ett särfall, och den sektorn får en femårig övergångsperiod för att utarbeta de uppförandekodexar som behövs för att arbetstagare och arbetsgivare skall kunna uppfylla sina juridiska skyldigheter. För det tredje minskas exponeringsgränsen från 90 db, vilket var den gräns som sattes i 1986 års direktiv, till 87 db. Tydliga framsteg alltså. När det här direktivet godkänts innebär det att den andra etappen av kommissionens förslag om risker från fysikaliska agenser har slutförts. Mer arbete behövs inom de två återstående avsnitten av kommissionens förslag, nämligen elektromagnetiska fält och optisk strålning. Mina damer och herrar! Jag skulle vilja uppmana dem som deltar i stiftandet av lagar till fortsatta insatser för att slutföra denna rättsliga ram angående fysikaliska agenser, vilken kommer att ge oss en integrerad ram för skydd av arbetstagare och vilken, det måste sägas, har legat på förhandlingsbordet alldeles för länge."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph