Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.8.3-140"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru talman! Jag tycker liksom flera andra talare att kommissionens meddelande är väldigt snävt. Det som diskuteras är en samordning av de ekonomiska riktlinjerna och sysselsättningsriktlinjerna. Vi är dock eniga om att begreppet måste utvidgas. Vi behöver en miljöprocess, och vi behöver inte minst också en social process som ett viktigt led i den samlade process som utvecklades från Lissabonmötet. Dessa fyra delar, som var och en har en självständig betydelse, måste samordnas. Annars får man en obalans, och då kommer sysselsättningspolitiken att ändra karaktär. Då bestäms den nämligen inte längre av kopplingen till det sociala perspektivet, utan då blir det lätt en strukturpolitik som innebär att sysselsättningspolitiken blir ett slags reflex eller spegelbild – eller ett bihang. Det är oerhört viktigt att tala om social integration, om arbete åt alla, arbete av god kvalitet. Många av dessa ting brukar kommissionen föra fram. Jag undrar ibland om kommissionen talar med dubbel tunga. Ofta betonar kommissionen nämligen vikten av sådana bra sociala målsättningar. Samtidigt saknas dessa synpunkter i just detta specifika meddelande. Det tycker jag är så allvarligt att jag skulle vilja utforma ett slags varning. Om det skulle vara så att detta inte bara är en tillfällighet utan en tendens, då kommer nämligen den balans och den harmoni som tycktes följa av Lissabonbesluten att ersättas av konflikt på arbetsmarknaden och det som vi förr kallade klasskamp. Vi ser redan sådana tendenser i dag på arbetsmarknaden i Europa, och de kommer att bli ännu tydligare. Om vi får den typen av konflikter att slåss med, tror jag att det nästan är det värsta som kan hända för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Vidare skulle jag vilja lägga till något som har med synkronisering och samordning att göra. Nu diskuteras ett slags horisontell samordning av ekonomi och sysselsättning på det europeiska planet. Jag tycker att man då även måste tala om sociala och miljömässiga frågor. Samtidigt finns det en samordning mellan nivåer på det vertikala planet. Det allra största problemet som vi står inför, vilket även t.ex. kommissionären vet att jag alltid brukar återkomma till, är att det inte hjälper hur mycket vi än samordnar på det europeiska planet, så länge vi inte får en bättre samordning mellan den europeiska nivån och den nationella nivån, och så länge de nationella arbetsmarknaderna inte är tillräckligt öppna. Jag vill betona detta särskilt, eftersom det ibland finns lite lösa formuleringar om att de nationella parlamenten måste ges mer plats. Man måste dock bli tydligare och tala om hur det skall gå till. Mitt svar är alltid att man måste lägga ansvar hos de nationella parlamenten."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, jeg mener ligesom flere andre talere, at Kommissionens meddelelse er meget snæver. Det, som diskuteres, er en strømlining af de økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for beskæftigelsen. Vi er dog enige om, at begrebet skal udvides. Vi har brug for en miljøproces, og vi behøver ikke mindst også en social proces som et vigtigt led i den samlede proces, der blev udviklet på mødet i Lissabon. Disse fire dele, som alle har en selvstændig betydning, skal samordnes. Ellers skabes der en ubalance, og derved vil beskæftigelsespolitikken ændre karakter. Derved bestemmes den nemlig ikke længere af forbindelsen til det sociale perspektiv, men bliver let en strukturpolitik, som medfører, at beskæftigelsespolitikken bliver en slags refleks eller spejlbillede - eller et vedhæng. Det er uhyre vigtigt at tale om social integration, om arbejde i det hele taget og arbejde af god kvalitet. Mange af disse ting plejer Kommissionen at fremføre. Jeg undrer mig bl.a. over, at Kommissionen taler med dobbelt tunge. Ofte lægger Kommissionen nemlig vægt på sådanne gode sociale målsætninger. Samtidig savnes disse synspunkter i netop denne specifikke meddelelse. Jeg synes, det er så alvorligt, at jeg gerne vil komme med en slags advarsel. Hvis det er således, at dette ikke bare er en tilfældighed, men en tendens, så vil den balance og harmoni, som skulle være konsekvensen af beslutningerne fra Lissabon, blive erstattet af en konflikt på arbejdsmarkederne og af det, som vi førhen kaldte klassekamp. Vi ser allerede sådanne tendenser i dag på arbejdsmarkedet i Europa, og det vil blive endnu tydeligere. Hvis vi får denne slags konflikter at slås med, tror jeg, at det næsten er det værste, der kan ske for den økonomiske udvikling i Europa. Endvidere vil jeg tilføje noget, som har med synkronisering og harmonisering at gøre. Nu diskuteres en slags horisontal harmonisering af økonomien og beskæftigelsen på europæisk plan. Jeg mener, at man også må tale om de sociale og miljømæssige spørgsmål. Samtidig findes der en harmonisering mellem niveauerne på det vertikale plan. Det allerstørste problem, som vi står over for, hvilket også bl.a. kommissæren ved, at jeg altid plejer at vende tilbage til, er, at det ikke hjælper, hvor meget vi så end harmoniserer på det europæiske plan, så længe vi ikke får en bedre koordinering mellem det europæiske plan og det nationale plan, og så længe de nationale arbejdsmarkeder ikke er tilstrækkeligt åbne. Jeg vil gerne lægge særlig vægt på dette, eftersom der bl.a. findes lidt løse formuleringer om, at de nationale parlamenter skal have mere indflydelse. Det skal udtrykkes mere klart, og det skal drøftes, hvordan det skal foregå. Mit svar er altid, at man skal lægge ansvaret hos de nationale parlamenter."@da1
"Frau Präsidentin! Wie andere Redner auch halte ich die Mitteilung der Kommission für sehr einseitig. Sie behandelt die Koordinierung der Leitlinien für die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Wir sind uns jedoch einig, dass dieser Ansatz erweitert werden muss. Was wir brauchen, ist ein Umweltprozess und nicht zuletzt ein sozialer Prozess als wichtiges Glied der vom Lissabonner Gipfel ausgehenden Strategie. Diese vier Dimensionen, die jede für sich genommen eine eigenständige Bedeutung besitzen, müssen koordiniert werden. Anderenfalls kommt es zu einem Ungleichgewicht, in dessen Folge sich der Charakter der Beschäftigungspolitik ändert, weil sie dann nicht mehr an die soziale Perspektive gekoppelt ist, sondern vielmehr ganz einfach zu einer Strukturpolitik werden und damit nur noch eine Art Spiegelbild oder Anhängsel sein wird. Es ist äußerst wichtig, über soziale Integration, Arbeit für alle und Arbeit von hoher Qualität zu reden. Viele dieser Dinge führt auch die Kommission oft im Munde, doch frage ich mich manchmal, ob sie nicht mit gespaltener Zunge spricht. Häufig betont sie die Bedeutung derartiger sozialer Ziele, aber gerade in dieser Mitteilung fehlen diese Aspekte. Das halte ich für so ernst, dass ich eine Warnung aussprechen möchte. Sollte es sich hier nicht um einen Zufall, sondern um eine Tendenz handeln, werden an die Stelle der mit den Beschlüssen von Lissabon angestrebten Harmonie und Eintracht Arbeitsmarktkonflikte und die allgemein als Klassenkampf bezeichneten Auseinandersetzungen treten. Derartige Trends können wir schon heute auf dem europäischen Arbeitsmarkt erkennen, und sie werden in Zukunft noch deutlicher zutage treten. Diese Art von Konflikten ist mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa meines Erachtens fast das Schlimmste, was passieren kann. Als weiteren Punkt möchte ich die Frage der Synchronisierung und Koordinierung ansprechen. Gegenwärtig wird eine Art horizontaler Koordinierung von Wirtschaft und Beschäftigung auf europäischer Ebene diskutiert. Meiner Meinung nach müsste man dabei ebenso soziale und ökologische Aspekte einbeziehen. Gleichzeitig gibt es aber auch eine vertikale Koordinierung zwischen den Ebenen. Unser größtes Problem, das ich, wie z. B. auch der Herr Kommissar weiß, immer wieder aufgreife, besteht darin, dass wir – wie intensiv wir die Koordinierung auf europäischer Ebene auch immer betreiben mögen – keinen Erfolg haben werden, solange wir keine bessere Koordinierung zwischen der europäischen und der einzelstaatlichen Ebene erreichen und solange die nationalen Arbeitsmärkte nicht offen genug sind. Ich möchte dies insbesondere deshalb betonen, weil manchmal etwas vage formuliert wird, dass den nationalen Parlamenten mehr Raum gegeben werden muss. Wir müssen jedoch deutlicher sagen, wie das geschehen soll. Meine Antwort darauf ist stets, dass den nationalen Parlamenten Verantwortung übertragen werden muss."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, όπως πολλοί ακόμα ομιλητές, φρονώ ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι πολύ περιορισμένη. Το θέμα που συζητείται είναι ο συντονισμός των κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομία και των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση. Συμφωνούμε, ωστόσο, ότι η ιδέα πρέπει να διευρυνθεί. Χρειαζόμαστε μια περιβαλλοντική διαδικασία και, ιδίως, χρειαζόμαστε επίσης μια κοινωνική διαδικασία ως σημαντικό μέρος της συνολικής διαδικασίας που αναπτύχθηκε από τη διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός αυτών των τεσσάρων μερών, το καθένα από τα οποία έχει τη δική του σημασία. Ειδάλλως, θα υπάρξει ανισορροπία που θα αλλάξει τον χαρακτήρα της πολιτικής απασχόλησης, διότι δεν θα καθορίζεται πλέον από τη σύνδεση με την κοινωνική προοπτική, αλλά θα γίνει εύκολα διαρθρωτική πολιτική, γεγονός που σημαίνει ότι η πολιτική απασχόλησης θα γίνει ένα είδος αντανάκλασης ή αντικατοπτρισμού – ή ένα προσάρτημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μιλάμε για κοινωνική ολοκλήρωση, εργασία για όλους, καλή ποιότητα εργασίας. Πολλά εξ αυτών προωθούνται συνήθως από την Επιτροπή. Ενίοτε αναρωτιέμαι αν η γνώμη της Επιτροπής είναι διχασμένη, διότι δίνει συχνά έμφαση στη σημασία των χρηστών κοινωνικών στόχων αυτού του είδους, ενώ ταυτόχρονα αυτές οι απόψεις λείπουν από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Φρονώ ότι αυτό είναι τόσο σοβαρό, ώστε θα ήθελα να διατυπώσω ένα είδος προειδοποίησης. Εάν ισχύει ότι δεν πρόκειται για απλή σύμπτωση αλλά για τάση, η ισορροπία και η αρμονία που φαινόταν ότι επικρατούσαν μετά τις αποφάσεις της Λισαβόνας θα αντικατασταθούν από σύγκρουση στην αγορά εργασίας και αυτό που στο παρελθόν αποκαλούσαμε πάλη των τάξεων. Ήδη διαπιστώνουμε σήμερα τέτοιες τάσεις στην αγορά εργασίας της Ευρώπης, και αυτές οι τάσεις θα γίνουν ακόμα πιο σαφείς στο μέλλον. Εάν πρέπει να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους συγκρούσεις, πιστεύω ότι αυτό είναι το χειρότερο σχεδόν πράγμα που μπορεί να συμβεί για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Επιπλέον, θα ήθελα να προσθέσω κάτι που έχει σχέση με τον συγχρονισμό και τον συντονισμό. Συζητείται τώρα ένα είδος οριζόντιου συντονισμού της οικονομίας και της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φρονώ ότι, και εδώ, πρέπει να συζητήσουμε σχετικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Ταυτόχρονα, υπάρχει κάθετος συντονισμός μεταξύ επιπέδων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όσα αντιμετωπίζουμε, και στο οποίο ακόμα και ο Επίτροπος, για παράδειγμα, γνωρίζει ότι πάντα επιστρέφω, είναι ότι δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος είναι ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν δεν επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ του ευρωπαϊκού επιπέδου και του εθνικού επιπέδου και εφόσον οι εθνικές αγορές εργασίας δεν είναι επαρκώς ανοιχτές. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό ιδιαιτέρως, καθώς ορισμένες φορές λέγεται μάλλον αόριστα ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρος στα εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε σαφείς και να συζητήσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό. Η απάντησή μου είναι πάντα ότι πρέπει να δοθεί αρμοδιότητα στα εθνικά κοινοβούλια."@el8
"Madam President, like many other speakers, I think that the Commission communication is very narrow. What is being discussed is coordination of the economic guidelines and employment guidelines. We are agreed, however, that the concept must be expanded. We need an environmental process and, especially, we also need a social process as an important part of the total process which was developed from the Lisbon Summit. These four parts, which are each of independent importance, must be coordinated. Otherwise, we will see an imbalance, changing the character of employment policy, for it will then no longer be determined by the link to the social perspective but will easily become a structural policy which means that employment policy will become a kind of reflection or mirror image – or an appendage. It is incredibly important to talk about social integration, work for all, good quality work. Many of these things are usually carried forward by the Commission. I sometimes wonder whether the Commission is speaking with a forked tongue, for it often emphasises the importance of good social goals of this kind, but at the same time these views are missing from this particular communication. I think this is so serious that I would like to formulate a kind of warning. If it should be the case that this is not just a coincidence but a trend, the balance and the harmony which seemed to follow from the Lisbon decisions will be replaced by conflict on the labour market and what we used to call class struggle. We are already seeing such trends today on Europe's labour market and these will become even clearer in the future. If we have this type of conflict to fight against, I believe that this is almost the worst thing that can happen for economic development in Europe. Furthermore, I would like to add something which has to do with synchronisation and coordination. A kind of horizontal coordination of the economy and employment at European level is now being discussed. I think that, here too, we must talk about social and environmental issues. At the same time, there is vertical coordination between levels. The biggest problem of all which we face, and which even the Commissioner, for example, knows that I always return to, is that it makes no difference how much we coordinate at European level if we do not achieve better co-ordination between European level and national level and as long as the national labour markets are not sufficiently open. I would like to emphasise this particularly, as it is sometimes said rather vaguely that the national parliaments have to be given a greater place. However we must be clearer and talk about how this is to be achieved. My answer is always that responsibility must be given to the national parliaments."@en3
"Señora Presidenta, al igual que otros muchos oradores, opino que la comunicación de la Comisión es muy estrecha de miras. El tema de debate es la coordinación de las orientaciones económicas y de empleo. Estamos de acuerdo, no obstante, en que el concepto debe ampliarse. Necesitamos el desarrollo de un proceso medioambiental y, especialmente, necesitamos un proceso social que se integre como una parte importante en el proceso global iniciado a partir de la Cumbre de Lisboa. Estas cuatro partes, cuya importancia es independiente, deben ser coordinadas. De lo contrario, se producirá un desequilibrio, un cambio de carácter de la política de empleo, ya que dejará de estar determinada por su vínculo con la perspectiva social para pasar a convertirse en poco tiempo en una política estructural. Esto significa que la política de empleo se transformará en una especie de imagen refleja o en un apéndice. Es sumamente importante hablar sobre ideas como integración social, pleno empleo y trabajo de calidad. La Comisión suele ocuparse de la mayoría de estos aspectos. A veces me pregunto si la Comisión habla con lengua viperina, ya que a menudo resalta la importancia de objetivos sociales positivos de este tipo y, sin embargo, éstos no se incluyen en esta comunicación concreta. Considero tal la seriedad de este tema, que quisiera formular una especie de advertencia. Si se da el caso de que esto no es una mera coincidencia, sino una tendencia, el equilibrio y la armonía que parecían derivarse de las decisiones adoptadas en Lisboa se verán reemplazados por un conflicto en el mercado laboral y por lo que se denomina la lucha de clases. Actualmente, ya podemos observar estas tendencias en el mercado laboral europeo, y su presencia se hará más patente en el futuro. Considero que el enfrentarnos a este tipo de conflicto es lo peor que puede sucederle al desarrollo económico en Europa. Además, me gustaría añadir un comentario relacionado con la sincronización y la coordinación. Actualmente se debate un tipo de coordinación horizontal de la economía y el empleo en el ámbito europeo. Opino que, también en este aspecto, debemos hablar sobre cuestiones sociales y medioambientales. Al mismo tiempo, existe la coordinación vertical entre niveles. El principal problema de todos a los que nos enfrentamos, al cual – incluso la Comisaria, por ejemplo, lo sabe – siempre hago referencia, consiste en que no importa el grado de coordinación alcanzado a escala europea si no logramos coordinar mejor dicho nivel con el nacional, y si los mercados laborales nacionales no se abren suficientemente. Quisiera destacar este punto especialmente ya que, en ocasiones, se afirma de manera bastante imprecisa que hay que otorgar una mayor participación a los parlamentos nacionales. Sin embargo, debemos ser más claros y hablar del modo en que se pretende conseguir esto. Mi respuesta siempre será que la responsabilidad debe estar en manos de los parlamentos nacionales."@es12
"Arvoisa puhemies, monien muiden puhujien tavoin olen sitä mieltä, että komission tiedonanto on kovin suppea. Siinä käsitellään talouspolitiikan suuntaviivojen ja työllisyyssuuntaviivojen koordinointia. Olemme kuitenkin samaa mieltä siitä, että käsitettä on laajennettava. Tarvitsemme ympäristöä koskevan prosessin, ja ennen kaikkea myös sosiaalisen prosessin on oltava tärkeä osa koko Lissabonin huippukokouksessa kehitettyä prosessia. Meidän on sovitettava yhteen nämä neljä osaa, joilla on kullakin oma erityinen merkityksensä. Muuten ne ovat epätasapainossa keskenään, jolloin työllisyyspolitiikan luonne muuttuu. Silloin sosiaalinen näkökulma ei liity siihen enää yhtä kiinteästi, ja se muuttuu helposti rakennepolitiikaksi. Tällöin työllisyyspolitiikasta tulee jonkinlainen heijastuma tai peilikuva – tai jonkinlainen lisäke. On äärimmäisen tärkeää puhua sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, täystyöllisyydestä ja laadukkaasta työstä. Monet näistä asioista kuuluvat komission toimialaan. Joskus ihmettelen, puhuuko komissio kahdella kielellä, koska se korostaa usein tällaisten hyvien sosiaalisten päämäärien tärkeyttä, mutta nämä näkökohdat kuitenkin puuttuvat tästä nimenomaisesta tiedonannosta. Se on minusta niin vakavaa, että haluaisin antaa jonkinlaisen varoituksen. Jos tämä ei ole pelkkä sattuma vaan yleinen suuntaus, Lissabonin päätösten jälkeen tasapainoiselta ja harmoniselta vaikuttava tilanne muuttuu työmarkkinoiden konfliktiksi ja niin kutsutuksi luokkataisteluksi. Euroopan työmarkkinoilla on jo havaittavissa tällaisia suuntauksia, ja ne tulevat jatkossa yhä selkeämmin esiin. Jos joudumme taistelemaan tämäntyyppisiä konflikteja vastaan, se on mielestäni melkeinpä huonointa mitä Euroopan talouskehitykselle voi tapahtua. Haluaisin lisätä vielä jotakin, joka liittyy synkronointiin ja koordinointiin. Nyt keskustellaan jonkinlaisesta yhteisön laajuisesta talouden ja työllisyyden monialaisesta koordinoinnista. Meidän on mielestäni puhuttava sosiaali- ja ympäristökysymyksistä tässäkin yhteydessä. Samaan aikaan eri tasojen välillä tehdään alakohtaista koordinointia. Jopa komission jäsen esimerkiksi tietää, että palaan tähän yhä uudestaan, mutta kaikkein suurimpana ongelmanamme on se, että vaikka koordinoisimme yhteisössä kuinka paljon tahansa, sillä ei ole mitään merkitystä, ellemme pysty parantamaan yhteisön ja jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja elleivät kansalliset työmarkkinat ole tarpeeksi avoimia. Haluan korostaa tätä ennen kaikkea siksi, että joskus hieman epämääräisesti sanotaan, että kansallisille parlamenteille on annettava enemmän tilaa. Meidän on toki ilmaistava asiat selkeämmin ja puhuttava siitä, miten tämä on tarkoitus tehdä. Minun vastaukseni kuuluu aina, että kansallisille parlamenteille on annettava vastuuta."@fi5
"Madame la Présidente, de même que plusieurs autres intervenants, j'estime que la communication de la Commission ne va pas assez loin. Il est question d'une coordination des lignes directrices économiques et de l'emploi. Nous sommes cependant tous d'accord sur le fait que cette notion doit être élargie. Nous avons besoin d'un processus environnemental, mais aussi surtout d'un processus social en tant qu'élément essentiel du processus intégré qui a été mis en place depuis le sommet de Lisbonne. Ces quatre parties, qui ont tous leur propre importance, doivent être coordonnées. Sinon, nous aurons un déséquilibre et le caractère de la politique pour l'emploi risque de changer. Celle-ci ne sera plus déterminée par la relation à la perspective sociale, mais constituera plutôt une politique structurelle, ce qui signifie que la politique pour l'emploi deviendra une sorte de reflet, d'image miroir - ou encore d'accessoire. Il est extrêmement important d'aborder des thèmes tels que l'intégration sociale, le travail pour tous et la qualité de l'emploi. La Commission a l'habitude de soulever bon nombre de ces points. Je me demande parfois si elle ne parle pas un double langage. En effet, la Commission souligne souvent l'importance de ces excellents objectifs sociaux. Mais, dans le même temps, ceux-ci ne figurent pas dans la présente communication. Dans la mesure où j'estime que c'est très grave, je voudrais envoyer une sorte d'avertissement. S'il devait s'avérer que ce n'est pas un simple hasard, mais une tendance, alors l'équilibre et l'harmonie qui semblaient faire suite aux décisions de Lisbonne risquent de céder la place à des conflits sur le marché du travail et à ce que nous appelions auparavant la lutte des classes. De telles tendances se manifestent déjà aujourd'hui sur le marché du travail européen et deviendront encore plus claires. Je pense que la pire chose qui puisse arriver au développement économique de l'Europe serait de devoir faire face à ce type de conflits. Par ailleurs, je voudrais dire un mot à propos de la synchronisation et de la coordination. Il est actuellement question d'une sorte de coordination horizontale de l'économie et de l'emploi au niveau européen. J'estime que l'on doit aussi aborder les questions sociales et environnementales. De plus, il y a une coordination entre les niveaux sur le plan vertical. Le principal problème, et même le commissaire sait que j'ai l'habitude de revenir dessus, est que tant que nous n'avons pas une meilleure coordination entre le niveau européen et le niveau national et tant que les marchés du travail nationaux ne sont pas suffisamment ouverts, le développement de la coordination au niveau européen ne sert à rien. Je voudrais insister plus particulièrement sur ce point, car on rencontre parfois des formulations un peu floues selon lesquelles il faut accorder une plus grande place aux parlements nationaux. Nous devons cependant nous montrer plus clairs et préciser comment cela doit se faire. Je répondrai que l'on doit toujours laisser des responsabilités aux parlements nationaux."@fr6
"Signora Presidente, come molti altri oratori, ritengo che la comunicazione della Commissione sia molto limitata. L’argomento in discussione è il coordinamento delle politiche economiche e per l’occupazione. Siamo d’accordo, tuttavia, che il concetto debba essere ampliato. Occorre una dimensione ambientale e, soprattutto, una dimensione sociale, quale parte importante del processo complessivo sviluppato a partire dal Vertice di Lisbona. Queste quattro componenti, ciascuna di per sé importante, devono essere coordinate. Altrimenti ne scaturirà uno squilibrio, che cambierà il carattere della politica per l’occupazione, poiché non sarà più determinata in relazione alla prospettiva sociale, ma diventerà facilmente una politica strutturale, in altre parole una sorta di riflesso o immagine speculare – o un’appendice. E’ estremamente importante parlare di integrazione sociale, lavoro per tutti, qualità del lavoro. Molti di questi obiettivi sono perseguiti dalla Commissione. Talvolta però mi domando se l’Esecutivo non parli con lingua biforcuta, poiché spesso sottolinea l’importanza di obiettivi sociali di questo tipo, ma allo stesso tempo nella comunicazione in esame queste prospettive mancano. A mio avviso si tratta di un fatto tanto grave che vorrei esprimere una sorta di avvertimento. Se davvero non dovesse trattarsi di una coincidenza, ma di una tendenza, l’equilibrio e l’armonia che sembravano derivare dalle decisioni di Lisbona lasceranno il posto ai conflitti sul mercato del lavoro e a quella che un tempo si chiamava lotta di classe. Possiamo già oggi assistere a tali manifestazioni sul mercato del lavoro europeo, che diventeranno ancora più evidenti in futuro. Credo che dover lottare contro questo tipo di conflitto sia forse la peggior cosa che possa accadere per lo sviluppo economico in Europa. Inoltre, vorrei aggiungere un’osservazione riguardo alla sincronizzazione e al coordinamento. Si sta discutendo di una sorta di coordinamento orizzontale dell’economia e dell’occupazione a livello europeo. Ritengo che, anche qui, dobbiamo parlare di questioni sociali e ambientali. Allo stesso tempo, vi è un coordinamento verticale tra i vari livelli. Il problema più grave di tutti quelli che dobbiamo affrontare e su cui anche il Commissario, ad esempio, sa che insisterò sempre, è che non fa differenza quanto coordiniamo a livello europeo se non attuiamo un migliore coordinamento tra il livello europeo e il livello nazionale e finché i mercati del lavoro nazionali non saranno sufficientemente aperti. Vorrei mettere in particolare rilievo questo aspetto, poiché talvolta si dice in modo piuttosto vago che occorre dare più spazio ai parlamenti nazionali. Dobbiamo essere più chiari e discutere in che modo realizzare questo obiettivo. La mia risposta è sempre che occorre dare responsabilità ai parlamenti nazionali."@it9
"Madam President, like many other speakers, I think that the Commission communication is very narrow. What is being discussed is coordination of the economic guidelines and employment guidelines. We are agreed, however, that the concept must be expanded. We need an environmental process and, especially, we also need a social process as an important part of the total process which was developed from the Lisbon Summit. These four parts, which are each of independent importance, must be coordinated. Otherwise, we will see an imbalance, changing the character of employment policy, for it will then no longer be determined by the link to the social perspective but will easily become a structural policy which means that employment policy will become a kind of reflection or mirror image – or an appendage. It is incredibly important to talk about social integration, work for all, good quality work. Many of these things are usually carried forward by the Commission. I sometimes wonder whether the Commission is speaking with a forked tongue, for it often emphasises the importance of good social goals of this kind, but at the same time these views are missing from this particular communication. I think this is so serious that I would like to formulate a kind of warning. If it should be the case that this is not just a coincidence but a trend, the balance and the harmony which seemed to follow from the Lisbon decisions will be replaced by conflict on the labour market and what we used to call class struggle. We are already seeing such trends today on Europe's labour market and these will become even clearer in the future. If we have this type of conflict to fight against, I believe that this is almost the worst thing that can happen for economic development in Europe. Furthermore, I would like to add something which has to do with synchronisation and coordination. A kind of horizontal coordination of the economy and employment at European level is now being discussed. I think that, here too, we must talk about social and environmental issues. At the same time, there is vertical coordination between levels. The biggest problem of all which we face, and which even the Commissioner, for example, knows that I always return to, is that it makes no difference how much we coordinate at European level if we do not achieve better co-ordination between European level and national level and as long as the national labour markets are not sufficiently open. I would like to emphasise this particularly, as it is sometimes said rather vaguely that the national parliaments have to be given a greater place. However we must be clearer and talk about how this is to be achieved. My answer is always that responsibility must be given to the national parliaments."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, evenals veel andere sprekers vind ik de mededeling van de Commissie nogal beperkt. Het onderwerp van discussie is de coördinatie van de economische en werkgelegenheidsrichtsnoeren. Wij zijn het er echter over eens dat dit begrip moet worden uitgebreid. Wij hebben een milieuproces en met name ook een sociaal proces nodig als belangrijk onderdeel van het totale proces dat is voortgekomen uit de Top van Lissabon. Deze vier onderdelen, die afzonderlijk allemaal van belang zijn, moeten worden gecoördineerd. Anders ontstaat er een gebrek aan evenwicht en krijgt het werkgelegenheidsbeleid een ander karakter. Het wordt dan namelijk niet meer bepaald door de koppeling aan het sociale perspectief, maar verandert dan al snel in een structuurbeleid, en dat betekent dat het werkgelegenheidsbeleid een soort reflectie of weerspiegeling wordt - of een aanhangsel. Het is ongelooflijk belangrijk om zaken als sociale integratie, werk voor iedereen en werk van goede kwaliteit te bespreken. De Commissie stelt veel van deze onderwerpen regelmatig aan de orde. Ik vraag mij soms echter af of de Commissie een dubbele agenda heeft. Zij benadrukt namelijk vaak het belang van dit soort nobele sociale doelstellingen, maar er wordt in het geheel geen gewag van gemaakt in deze specifieke mededeling. Dat vind ik zo’n ernstige zaak dat ik een soort waarschuwing wil geven. Als dit geen eenmalige gebeurtenis is, maar een trend blijkt te zijn, worden het evenwicht en de harmonie die leken voort te komen uit de besluiten van Lissabon vervangen door polarisatie op de arbeidsmarkt of wat wij vroeger ‘klassenstrijd’ noemden. Dergelijke tendensen zijn nu al waar te nemen op de arbeidsmarkten in Europa en nemen steeds duidelijkere vormen aan. Dit soort conflicten is naar mijn mening meer dan wat ook schadelijk voor de economische ontwikkeling van Europa. Verder wil ik nog iets zeggen over synchronisatie en coördinatie. Nu wij een soort horizontale coördinatie van de economie en de werkgelegenheid op Europees niveau bespreken, vind ik dat wij ook sociale en milieukwesties moeten aankaarten. Tegelijkertijd is er sprake van verticale coördinatie tussen de niveaus. Zolang het Europese en het nationale niveau niet beter gecoördineerd worden, en zolang de nationale arbeidsmarkten niet open genoeg zijn, maakt het niet uit hoeveel we coördineren op Europees niveau. Dat is ons grootste probleem, waar ik - zoals de Commissaris weet - steeds weer op terugkom. Dit wil ik extra benadrukken, omdat er soms in tamelijk vage termen wordt gesproken over de noodzaak de nationale parlementen een grotere rol toe te kennen. Men moet echter duidelijk zijn en aangeven hoe dit bereikt kan worden. Mijn antwoord is altijd dat de verantwoordelijkheid bij de nationale parlementen gelegd moet worden."@nl2
"Senhora Presidente, tal como muitos outros oradores, penso que a comunicação da Comissão é de âmbito demasiado estreito. O que está a ser discutido é a coordenação das orientações económicas e das orientações em matéria de emprego. Estamos, contudo, de acordo que o conceito tem de ser alargado. Precisamos de um processo ambiental e, em especial, precisamos também de um processo social como parte importante do processo total que foi desenvolvido a partir da Cimeira de Lisboa. Estas quatro partes, cada uma delas importante em si própria, têm de ser coordenadas. Se assim não for, assistiremos a um desequilíbrio que mudará o carácter da política de emprego, pois nesse caso ela já não será determinada pelo elo que a liga à perspectiva social, mas transformar-se-á facilmente numa política estrutural, o que significa que a política de emprego passará a ser uma espécie de reflexo ou imagem num espelho – ou um acessório. É de uma importância incrível falar sobre integração social, trabalho para todos, trabalho de boa qualidade. É a Comissão que habitualmente faz avançar muitas dessas coisas. Por vezes pergunto a mim próprio se a Comissão fala de duas maneiras diferentes, pois muitas vezes sublinha a importância de bons objectivos sociais deste tipo, mas ao mesmo tempo essas opiniões estão ausentes desta comunicação específica. Considero isso tão grave que gostaria de formular uma espécie de aviso. Se acaso acontecer que isto não seja apenas uma coincidência, mas sim uma tendência, o equilíbrio e a harmonia que pareceram decorrer das decisões de Lisboa serão substituídos pelo conflito no mercado de trabalho e por aquilo a que costumávamos chamar a luta de classes. Já estamos a assistir hoje em dia a essas tendências no mercado de trabalho europeu e elas tornar-se-ão ainda mais evidentes no futuro. Se tivermos de lutar contra este tipo de conflito, penso que isso será quase a pior coisa que pode acontecer ao desenvolvimento económico na Europa. Gostava ainda de acrescentar uma coisa que tem a ver com sincronização e coordenação. Está agora a ser discutida uma espécie de coordenação horizontal da economia e do emprego a nível europeu. Penso que, também neste caso, temos de falar de questões sociais e ambientais. Ao mesmo tempo, há coordenação vertical entre diferentes níveis. O maior problema entre todos aqueles com que nos confrontamos e ao qual mesmo a Senhora Comissária, por exemplo, sabe que eu volto sempre, é que não faz diferença coordenarmos muito ou pouco a nível europeu, se não conseguirmos uma melhor coordenação entre o nível europeu e o nível nacional e enquanto os mercados de trabalho nacionais não estiverem suficientemente abertos. Gostaria de frisar este aspecto em particular, pois por vezes diz-se de forma um tanto vaga que é preciso conceder aos parlamentos nacionais um lugar de maior relevo. Temos, porém, de falar com mais clareza e dizer como é que isso se pode alcançar. A minha resposta é sempre que é preciso atribuir responsabilidade aos parlamentos nacionais."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph