Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-121"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.6.3-121"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, quisiera referirme brevemente al debate anterior sólo para decirle, señor Comisario, que todas esas posibles medidas de aplicación para ayudar a Galicia, las impulse todo cuanto sea posible y las acelere, porque en Galicia los perjudicados tienen carné de identidad y rostro concreto; son los pescadores, sus vecinos, pequeños comerciantes, etc. Y si bien es verdad que quien causa el daño debe pagarlo, los causantes aquí se ocultan bajo las urdimbres jurídicas, bajo el paraguas de la sociedad anónima, y aquí anónima tiene el sentido más literal. Quizás, señor Comisario, sea bueno impulsar medidas de transparencia, claridad y agilidad también en el ámbito del ordenamiento mercantil marítimo. Paso ya al Acuerdo de Pesca Unión Europea/Senegal, para decir que fija las posibilidades de pesca en aguas senegalesas y las contrapartidas financieras. Creo que la celebración de un nuevo protocolo sobre las relaciones pesqueras entre Senegal y la Unión Europea - especialmente importante ante la falta de acuerdo con Marruecos - debe ser saludada con satisfacción. El impacto del protocolo, como usted dijo, en las poblaciones de peces en las aguas de Senegal es mínimo, puesto que las actividades pesqueras de la Unión Europea sólo representan entre un 1,7% y un 3% del total de capturas de la zona. Además, las posibilidades de pesca de los buques comunitarios se han reducido en lo que respecta a las poblaciones sensibles y se han acordado medidas de tipo técnico que incluyen una veda biológica de dos meses para aumentar la protección de las poblaciones y reducir el riesgo de competencia con la flota artesanal. No quiero extenderme demasiado porque muchos datos constan ya en el informe. Permítame, en todo caso, decir que, en lo referente a las especies de mersales, las posibilidades de pesca pelágica desaparecieron y las posibilidades de pesca de atún se mantuvieron en los mismos niveles, que la compensación financiera de la Unión Europea ascenderá de 12 a 16 millones de euros anuales y que de esos 16 millones, 3 estarán destinados a medidas específicas: desarrollo de la industria local y el compromiso informal - lástima que no conste en el acuerdo - de las autoridades senegalesas de destinar el 50% de la compensación total al sector, que es importante porque la economía de Senegal depende en gran medida de la pesca y uno de cada seis senegaleses en activo trabaja en el sector. Igualmente destacaré que el período de descanso biológico es obligatorio frente a la simple previsión del acuerdo anterior, que la prohibición de la pesca pelágica busca favorecer la conservación de las poblaciones sensibles y promover el sector artesanal y defender la sostenibilidad de la pesca en Senegal. Elementos todos éstos que ratifican cuanto se viene afirmando, como lo son también la fijación de índices menores de capturas accesorias y de mallas de mayores dimensiones. No menor importancia tiene la previsión de una mayor presencia de marineros senegaleses a bordo de los buques comunitarios. Quiero insistir, señor Comisario, en una referencia a la enmienda número 3, que tiene un claro contenido social - yo soy vocal en la Comisión de Asuntos Sociales - y que, en síntesis viene a marcar similares condiciones de trabajo, de derechos y de libertades para todos los marineros embarcados en buques de la Unión Europea, sean marineros de la Unión Europea o no. Desde luego, nuestra Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea no hace distinciones y en su artículo primero nos dice que la dignidad de la persona humana es inviolable. En conclusión, me parece un buen acuerdo: el acuerdo posible siempre es el mejor acuerdo. El acuerdo, evidentemente, es encuentro de voluntades, y muchas veces - casi siempre -, buscando ese acuerdo hay que hacer recíprocas concesiones. No suele ser costumbre de las señorías de este Parlamento el felicitar, pero creo que es un buen acuerdo y que debemos felicitar a la Comisión."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, jeg vil gerne kort henvise til den tidligere debat blot for at bede kommissæren om at gøre sit yderste for at fremme alle mulige foranstaltninger for at hjælpe Galicien. Jeg vil også bede Dem om at fremskynde indsatsen, fordi de skadelidte efter ulykken i Galicien har identitetskort og menneskelige ansigter - der er tale om fiskere, naboer, små forretningsfolk m.v. Det er sandt, at den, der forvolder skaden, skal betale for den, og her skjuler de ansvarlige sig bag et juridisk net og under dække af et anonymt aktieselskab. Og her mener jeg anonymt i ordets bogstavelige betydning. Hr. kommissær, det ville måske være en god idé at fremme foranstaltninger vedrørende gennemsigtighed, klarhed og fleksibilitet samt vedrørende anvendelsesområdet for lovgivningen vedrørende søhandel. Jeg vil nu gå videre til fiskeriaftalen mellem EU og Senegal og sige, at vi bør fastsætte fiskerimulighederne i senegalesiske farvande samt den finansielle modydelse. Jeg mener, at vedtagelsen af en ny protokol om fiskerirelationerne mellem Senegal og EU - der er særlig vigtig, efter at det ikke lykkedes at nå til enighed med Marokko - bør hilses velkommen. Som De sagde, har protokollen om fiskebestande i senegalesiske farvende minimale konsekvenser, da EU's fiskeriaktiviteter kun tegner sig for mellem 1,7% og 3% af de samlede fangster i dette område. Endvidere har EU-fartøjer fået færre fiskerimuligheder på grund af følsomme bestande og tekniske foranstaltninger, herunder en biologisk hvileperiode på to måneder, der er vedtaget med henblik på at beskytte fiskebestandene og minimere risikoen for konkurrence med den ikke-industrialiserede fiskerflåde. Jeg vil ikke sige alt for meget, fordi en stor del af informationerne allerede findes i betænkningen. Jeg vil imidlertid gerne have lov til at sige, at med hensyn til demersalt fiskeri er mulighederne for pelagisk fiskeri forsvundet, og mulighederne for tunfiskeri ligger fortsat på samme niveau. Jeg vil også gerne nævne, at den finansielle modydelse fra EU øges fra 12 millioner euro til 16 millioner euro årligt, og at 3 millioner euro ud af de 16 millioner euro er øremærket til målrettede foranstaltninger for udvikling af den lokale industri og de senegalesiske myndigheders uformelle løfte om at tildele 50% af det samlede bidrag til fiskerisektoren, hvilket beklageligvis ikke nævnes i aftalen. Det er ellers vigtigt, fordi den senegalesiske økonomi er stærkt afhængig af fiskeindustrien, og én ud af seks aktive senegalesere er beskæftiget i denne sektor. Jeg vil også fremhæve, at den biologiske hvileperiode er obligatorisk i modsætning til de enkle bestemmelser i den forrige aftale. Det nævnes også, at formålet med at forbyde dybvandsfiskeri er at støtte bevarelsen af sårbare arter, fremme sektoren for mindre fiskere og forsvare bæredygtigheden af fiskeriet i Senegal. Indførelsen af mindre tilladte bifangster og større maskestørrelser viser vigtigheden heraf. Det er også vigtigt at øge antallet af senegalesiske sømænd om bord på EU-fartøjer. Hr. kommissær, jeg vil gerne fremhæve en henvisning til ændringsforslag 3, der har et klart socialt indhold - jeg er medlem af Udvalget om Sociale Anliggender - og som sikrer ensartede arbejdsvilkår for alle sømænd, der er beskæftiget på EU-fartøjer, uanset om de er EU-sømænd eller ej. EU's charter om grundlæggende rettigheder indeholder derfor ingen sondring, og i første artikel pointeres det, at den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Afslutningsvis vil jeg sige, at det ser ud til at være en god aftale. En gennemførlig aftale er altid den bedste. Aftalen er helt klart et kompromis, og ofte - næsten altid - skal begge parter komme med indrømmelser, for at man kan nå frem til en aftale. Medlemmerne af Europa-Parlamentet har ikke for vane at komme med lykønskninger, men jeg synes, at det er en god aftale, og at vi bør lykønske Kommissionen."@da1
". Frau Präsidentin, ich möchte kurz auf die vorangegangene Aussprache Bezug nehmen, nur um Sie zu ersuchen, Herr Kommissar, alle diese möglichen Maßnahmen zur Hilfe für Galicien weitestgehend zu unterstützen und zu beschleunigen, denn die Geschädigten in Galicien haben bekannte und identifizierbare Gesichter, es sind die Fischer, ihre Nachbarn, Kleingewerbetreibende usw. Und wenn es stimmt, dass das Verursacherprinzip anzuwenden ist, dann verbergen sich die Verursacher hier hinter den juristischen Intrigen, hinter dem Schirm der Aktiengesellschaft, die im wahrsten Sinne des Wortes anonym ist. Vielleicht wäre es gut, Herr Kommissar, Maßnahmen der Transparenz, Offenheit und Flexibilität auch im Bereich des Seehandelsrechts zu fördern. Ich komme nun zum Fischereiabkommen Europäische Union/Senegal, das die Fangmöglichkeiten in senegalesischen Gewässern und die finanziellen Gegenleistungen festlegt. Ich meine, der Abschluss eines neuen Protokolls über die Fischereibeziehungen zwischen Senegal und der Europäischen Union – besonders wichtig angesichts des fehlenden Abkommens mit Marokko – muss mit Genugtuung begrüßt werden. Wie Sie sagten, ist die Auswirkung des Protokolls auf die Fischbestände in den Gewässern von Senegal minimal, denn die Fangtätigkeit der Europäischen Union macht nur 1,7 bis 3 % der Gesamtfangmengen der Zone aus. Zudem sind die Fangmöglichkeiten für die Schiffe der Gemeinschaft hinsichtlich der empfindlichen Bestände gesenkt worden, und es wurden Maßnahmen technischer Art vereinbart, darunter eine zweimonatige biologische Ruhezeit, um die Fischbestände besser zu schützen und das Risiko des Wettbewerbs mit der handwerklichen Küstenfischerei zu minimieren. Ich will nicht zu ausführlich werden, da viele Angaben bereits im Bericht enthalten sind. Gestatten Sie mir aber, in Bezug auf die Grundfischarten zu bemerken, dass die Möglichkeiten der pelagischen Fischerei beseitigt und die Fangmöglichkeiten bei Thunfisch unverändert beibehalten wurden. Gestatten Sie mir auch zu sagen, dass der finanzielle Ausgleich der EU von 12 auf 16 Millionen Euro jährlich angehoben wurde und von diesen 16 Millionen drei für spezifische Maßnahmen eingesetzt werden: Entwicklung der lokalen Industrie und die informelle Zusage – schade, dass sie nicht im Abkommen festgehalten ist – der senegalesischen Behörden, 50 % des Gesamtbetrags des finanziellen Ausgleichs für den Sektor einzusetzen, was wichtig ist, da die Wirtschaft Senegals in hohem Maße von der Fischerei abhängt und jeder sechste Senegalese im arbeitsfähigen Alter in diesem Bereich tätig ist. Ebenso will ich hervorheben, dass die biologische Ruhezeit im Gegensatz zu der einfachen Festlegung des vorherigen Abkommens obligatorisch ist, dass das Verbot der Tiefseefischerei die Erhaltung der empfindlichen Bestände begünstigen, die handwerkliche Küstenfischerei fördern und die Nachhaltigkeit der Fischerei in Senegal stärken soll. Dies alles sind Elemente, ebenso wie die Festlegung niedrigerer Beifangmengen und größerer Maschenweiten, die das bestätigen. Genauso wichtig ist die Festlegung eines höheren Anteils senegalesischer Seeleute an Bord der Schiffe der Gemeinschaft. Ich möchte eine Formulierung in Änderungsantrag 3 hervorheben, Herr Kommissar, die einen klaren sozialen Inhalt hat – ich bin Mitglied des Ausschusses für soziale Angelegenheiten –, und die, kurz gesagt, gleiche Arbeitsbedingungen, Rechte und Freiheiten für alle Seeleute an Bord von Schiffen der Europäischen Union festlegt, egal ob sie aus der Europäischen Union kommen oder nicht. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union macht deshalb keine Unterschiede, und ihr Artikel 1 besagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Kurz und gut, dies scheint ein gutes Abkommen zu sein: Das mögliche Abkommen ist immer das beste. In diesem Abkommen laufen offensichtlich verschiedene Absichten zusammen, und häufig – fast immer – muss man auf der Suche nach einem Übereinkommen gegenseitige Zugeständnisse machen. Es ist nicht üblich unter den Abgeordneten dieses Parlaments, die Kommission zu beglückwünschen, aber ich glaube, dieses ist ein gutes Abkommen, und wir sollten der Kommission dazu gratulieren."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στην προηγούμενη συζήτηση απλώς για να ζητήσω από τον κ. Επίτροπο να προωθήσει όλα αυτά τα δυνατά μέτρα για να βοηθήσετε τη Γαλικία όσο μπορείτε, και προσπαθήστε να τα επισπεύσετε, διότι οι πληγέντες από την καταστροφή στη Γαλικία έχουν δελτία ταυτότητας και ανθρώπινα πρόσωπα· είναι οι αλιείς, οι γείτονές τους, μικροί επιχειρηματίες κλπ. Είναι αλήθεια ότι όποιος προκαλεί ζημιά πρέπει να την πληρώνει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι υπεύθυνοι κρύβονται πίσω από νομικές πλεκτάνες, κάτω από την ομπρέλα μιας ανώνυμης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης – και χρησιμοποιώ τη λέξη “ανώνυμης” με την κυριολεκτική της σημασία. Ίσως, κύριε Επίτροπε, θα ήταν καλή ιδέα να προωθήσετε μέτρα για τη διαφάνεια, τη σαφήνεια και την ευελιξία επίσης στο πλαίσιο της εμπορικής ναυτικής νομοθεσίας. Θα περάσω τώρα στην αλιευτική συμφωνία ΕΕ/Σενεγάλης, για να πω ότι έπρεπε να καθορίσουμε τις αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της Σενεγάλης και τη χρηματική αντιπαροχή. Πιστεύω ότι η σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τις αλιευτικές σχέσεις μεταξύ Σενεγάλης και Ευρωπαϊκής Ένωσης – που είναι ιδιαίτερα σημαντική κατόπιν της αποτυχημένης συμφωνίας με το Μαρόκο – πρέπει να είναι καλοδεχούμενη. Όπως είπατε, η επίπτωση του πρωτοκόλλου στα αλιευτικά αποθέματα στα ύδατα της Σενεγάλης είναι ελάχιστη, καθώς οι αλιευτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μόνο το 1,7% ως 3% των συνολικών αλιευμάτων στη ζώνη. Επιπλέον, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα σκάφη της ΕΕ έχουν μειωθεί όσον αφορά τα ευαίσθητα αποθέματα, και έχουν συμφωνηθεί τα τεχνικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν μια δίμηνη περίοδο βιολογικής ανάπαυσης ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προστασία στα αλιευτικά αποθέματα και να μειωθεί ο κίνδυνος ανταγωνισμού με την αλιεία μικρής κλίμακας. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, επειδή πολλά στοιχεία εμφανίζονται ήδη στην έκθεση. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να πω ότι, όσον αφορά τα βενθοπελαγικά είδη, οι αλιευτικές δυνατότητες για την πελαγική αλιεία εξαφανίστηκαν, και οι δυνατότητες για την αλιεία τόνου παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι η οικονομική αντιστάθμιση από την ΕΕ θα αυξηθεί από 12 σε 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και, από αυτά τα 16 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για στοχοθετημένα μέτρα: ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας και ανεπίσημη δέσμευση – κρίμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία – των αρχών της Σενεγάλης να διαθέσουν το 50% της συνολικής αποζημίωσης στον τομέα, που είναι σημαντικό επειδή η οικονομία της Σενεγάλης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία και ένας στους έξι Σενεγαλέζους απασχολείται στον τομέα. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι η περίοδος βιολογικής ανάπαυσης είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την απλή πρόβλεψη της προηγούμενης συμφωνίας, και δηλώνεται ότι σκοπός της απαγόρευσης της πελαγικής αλιείας είναι να συνδράμει στη διατήρηση των ευαίσθητων πόρων, να προωθήσει τον τομέα της παραδοσιακής αλιείας και να προστατεύσει τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Σενεγάλη. Όλα αυτά, καθώς και ο καθορισμός χαμηλότερων ποσοστών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και μεγαλύτερων διαστάσεων του μεγέθους ματιών στα δίχτυα, καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα αυτού του μέτρου. Είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί αυξημένος αριθμός ναυτικών από τη Σενεγάλη επί των πλοίων της ΕΕ. Θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, να αναφερθώ στην τροπολογία 3, η οποία έχει σαφές κοινωνικό περιεχόμενο – είμαι μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων – και, γενικά, καθορίζει ίδιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και ελευθερίες για όλους τους αλιείς που απασχολούνται σε πλοία της ΕΕ, είτε είναι αλιείς της ΕΕ, είτε όχι. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως, δεν κάνει διακρίσεις, και στο πρώτο του άρθρο δηλώνει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Εν κατακλείδι, φαίνεται να είναι μια καλή συμφωνία: μια εφικτή συμφωνία είναι πάντα η καλύτερη. Μια συμφωνία αποτελεί σαφώς συνάντηση βουλήσεων, και συχνά – σχεδόν πάντα – και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία. Τα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου δεν συνηθίζουν να δίνουν συγχαρητήρια, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή συμφωνία και πρέπει να συγχαρούμε την Επιτροπή."@el8
". Madam President, I would like to refer briefly to the earlier debate simply to ask the Commissioner to promote all these possible measures to help Galicia as much as you can, and try to speed them up, because those suffering from the damage in Galicia have identity cards and human faces; they are the fishermen, their neighbours, small businessmen, etc. It is true that whoever causes damage should pay for it, and here those responsible are hiding behind a legal web, under the umbrella of an anonymous public limited company, and here I mean ‘anonymous’ in the literal sense of the word. Perhaps, Commissioner, it would be a good idea to promote measures for transparency, clarity and flexibility as well within the scope of maritime trading legislation. I shall now move on to the EU/Senegal Fisheries Agreement, to say that we should set out fisheries possibilities in Senegalese waters and the financial contribution. I believe that the conclusion of a new protocol on fisheries relations between Senegal and the European Union – which is of particular importance following the failed agreement with Morocco – should be welcomed. As you said, the impact of the protocol on fish populations in Senegalese waters is minimal, given that the fisheries activities of the European Union only represent between 1.7% and 3% of total catches in the area. Furthermore, fishing possibilities for EU vessels have been decreased on sensitive stocks and technical measures including a two-month biological rest period have been agreed to give more protection to fish stocks and to minimise the risk of competition with the artisanal fleet. I do not want to say too much because a great deal of data already appears in the report. Allow me, however, to say that with regard to demersal species, the opportunities for pelagic fishing have vanished and the opportunities for tuna fishing have remained at the same level. Allow me to say also that financial compensation from the EU will increase from EUR 12 million to EUR 16 million annually and of these EUR 16 million, EUR 3 million will be allocated to specific measures: developing local industry and the informal commitment – what a pity this is not included in the agreement – by the Senegalese authorities to pass on 50% of total compensation to the sector, which is important because the Senegalese economy is heavily dependent on fishing and one in six Senegalese nationals of working age works in this sector. I would also highlight that the biological rest period is obligatory unlike the simple provisions of the previous agreement, and states that the aim of prohibiting deep-sea fishing is to foster the conservation of vulnerable species and promote the small fishing sector and defend the sustainability of fishing in Senegal. All of which, like the setting of lower by-catch rates and larger mesh sizes, demonstrates the importance of this. It is equally important to ensure an increased number of Senegalese seamen on board EU vessels. I would like, Commissioner, to emphasise a reference to Amendment No 3, which has a clear social content – I am a member of the Committee on Social Affairs – and, overall, sets out similar working conditions, rights and freedoms for all seamen on board EU vessels, whether or not they are EU seamen. The European Union Charter of Fundamental Rights therefore does not draw any distinctions and its first article states that human dignity is inviolable. In conclusion, this seems to be a good agreement: an achievable agreement is always the best one. The agreement is clearly a meeting of wills, and often – almost always - both parties must make concessions in order to reach the agreement. The Members of this Parliament are not in the habit of offering congratulations, but I believe this is a good agreement and we should congratulate the Commission."@en3
". Arvoisa puhemies, haluaisin viitata pikaisesti aikaisempaan keskusteluun ja ainoastaan pyytää, että komission jäsen edistäisi näitä kaikkia mahdollisia toimia Galician auttamiseksi ja pyrkisi nopeuttamaan niitä, koska Galicialle aiheutuneista vahingoista kärsivillä on henkilöllisyys ja ihmiskasvot: he ovat esimerkiksi kalastajia, heidän naapureitaan ja pienyrittäjiä. On totta, että vahingon aiheuttajan pitäisi korvata tekonsa, mutta tässä tapauksessa syylliset piileskelevät juridisen verkon takana, anonyymin osakeyhtiön suojassa, ja käytän anonyymi-sanaa tässä sen kirjaimellisessa merkityksessä. Arvoisa komission jäsen, olisi kenties hyvä ajatus edistää toimia avoimuuden, selkeyden ja joustavuuden lisäämiseksi myös merenkulkualan kaupankäyntiä koskevassa lainsäädännössä. Siirryn nyt tarkastelemaan EU:n ja Senegalin välistä kalastussopimusta ja totean, että meidän pitäisi vahvistaa Senegalin vesien kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Senegalin ja Euroopan unionin kalastussuhteita koskevan uuden pöytäkirjan tekemiseen pitäisi mielestäni suhtautua myönteisesti, koska se on erityisen tärkeä Marokon kanssa neuvotellun sopimuksen kariuduttua. Kuten totesitte, pöytäkirjalla on erittäin pieni vaikutus Senegalin vesien kalakantoihin, koska Euroopan unionin kalastustoiminnan osuus on vain 1,7–3 prosenttia alueen kokonaissaaliista. EU:n alusten kalastusmahdollisuudet ovat lisäksi vähentyneet herkimpien kantojen kohdalla, ja on sovittu teknisistä toimenpiteistä sekä kahden kuukauden biologisesta palautumisajasta, jotta kalakantoja voitaisiin suojella aiempaa paremmin ja jotta pienimuotoista kalastusta harjoittavan laivaston kanssa käytävän kilpailun uhkaa voitaisiin pienentää. En puhu nyt kovin paljon, koska mietinnössä on jo runsaasti tietoa. Pohjakalalajeista haluaisin kuitenkin todeta, että pelagisten lajien kalastusmahdollisuudet on poistettu ja tonnikalan pyynti on säilynyt ennallaan. Lisäksi haluaisin todeta, että EU:n maksama taloudellinen korvaus nousee 12 miljoonasta eurosta 16 miljoonaan euroon vuodessa ja että näistä 16 miljoonasta eurosta 3 miljoonaa osoitetaan kohdennettuihin toimenpiteisiin: paikallisen teollisuuden kehittämiseen ja – valitettavasti sopimukseen sisältymättömään – Senegalin viranomaisten epäviralliseen sitoumukseen osoittaa 50 prosenttia kokonaiskorvauksesta kalastusalaan. Tämä sitoumus on tärkeä, koska Senegalin talous on erittäin riippuvainen kalastuksesta ja koska joka kuudes Senegalin työikäinen kansalainen työskentelee kalastusalalla. Lisäksi haluaisin korostaa, että biologinen palautumisaika on pakollinen, toisin kuin edellisen sopimuksen yksinkertaiset määräykset, mikä osoittaa, että syvänmeren kalastuksen estämisellä pyritään edistämään herkkien lajien säilymistä, tukemaan pienimuotoista kalastusta ja parantamaan Senegalin kalastuksen kestävyyttä. Kaikki nämä toimet, kuten sivusaalismäärien vähentäminen ja silmäkokojen suurentaminen, ovat osoituksena asian tärkeydestä. Aivan yhtä tärkeää on varmistaa, että EU:n aluksille otetaan aiempaa enemmän senegalilaisia merimiehiä. Arvoisa komission jäsen, haluaisin painottaa viittausta tarkistukseen 3, jossa on selkeä sosiaalinen sisältö – olen sosiaalivaliokunnan jäsen – ja jossa kaiken kaikkiaan taataan samanlaiset työolot, oikeudet ja vapaudet kaikille EU:n aluksilla työskenteleville merimiehille riippumatta siitä, ovatko he EU:n merimiehiä vai eivät. Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ei tehdä eroa tässä asiassa, ja sen 1 artiklassa todetaan, että ihmisarvo on loukkaamaton. Lopuksi totean, että tämä vaikuttaa hyvältä sopimukselta: toteutettavissa oleva sopimus on aina paras sopimus. Sopimuksessa on tietenkin kyse erilaisten halujen ja toiveiden kohtaamisesta, ja usein – lähes aina – molempien osapuolten on tehtävä myönnytyksiä sopimuksen aikaansaamiseksi. Euroopan parlamentin jäsenillä ei ole tapana lausua onnitteluja, mutta tämä on mielestäni hyvä sopimus, ja meidän on syytä onnitella komissiota."@fi5
". Madame la Présidente, je voudrais revenir brièvement à la discussion précédente uniquement pour demander à M. le commissaire de mettre en pratique le plus vite possible toutes ces mesures d'aide à la Galice, car dans cette région, les victimes des dommages de cette situation ont un nom et un visage ; ce sont les pêcheurs, leurs voisins, les petits commerçants, etc. Et s'il est vrai que le pollueur doit être le payeur, les responsables se cachent derrière des zones d'ombre juridiques, sous le parapluie de la société anonyme, où anonyme a son sens le plus littéral. Peut-être, Monsieur le Commissaire, serait-il bon de promouvoir des mesures de transparence, de clarté et de flexibilité dans le domaine de l'organisation du commerce maritime. Je passe maintenant à l'accord de pêche Union européenne/Sénégal et souligne qu'il faut fixer les possibilités de pêche dans les eaux sénégalaises ainsi que les contreparties financières. Je crois que l'avènement d'un nouveau protocole sur les relations de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne - particulièrement importantes étant donné l'absence d'un accord avec le Maroc - doit être salué avec satisfaction. Comme vous l'avez dit, l'incidence du protocole sur les stocks de poissons dans les eaux du Sénégal est faible, étant donné que les activités de pêche de l'Union ne représentent qu'entre 1,7 % et 3 % des captures totales de la zone. En outre, les possibilités de pêche des navires communautaires ont été réduites pour les stocks sensibles. Des mesures techniques prévoyant une période de repos biologique de deux mois ont également été convenues afin d'augmenter la protection des ressources et de réduire les risques de concurrence pour la flotte artisanale. Je ne vais pas trop m'étendre car le rapport fournit déjà de nombreuses données. Permettez-moi toutefois de souligner qu'en ce qui concerne les espèces démersales, les possibilités de pêche pélagique ont disparu, que les possibilités de pêche thonière ont été conservées aux mêmes niveaux et que la contrepartie financière de l'Union européenne passera de 12 à 16 millions d'euros annuels. De ces 16 millions, 3 seront alloués à des mesures spécifiques, comme le développement de l'industrie locale. Les autorités sénégalaises ont également pris l'engagement informel - qui ne figure malheureusement pas dans l'accord - de destiner 50 % du total de la contrepartie à ce secteur essentiel étant donné que l'économie du Sénégal dépend en grande mesure de la pêche et qu'un Sénégalais sur six travaille dans celui-ci. Je voudrais également souligner que la période de repos biologique est obligatoire et non plus simplement optionnelle comme dans l'accord précédent, que l'interdiction de la pêche pélagique vise à favoriser la protection des stocks vulnérables et à promouvoir le secteur de la pêche artisanale ainsi qu'à défendre la durabilité de la pêche au Sénégal. Tous ces éléments traduisent tout ce qui a été dit, comme, par exemple, la baisse des taux de captures accessoires et l'augmentation des dimensions de maillage autorisées. La prévision d'une plus grande présence de pêcheurs sénégalais à bord des navires communautaires n'est pas moins importante. Je voudrais insister, Monsieur le Commissaire, sur un élément de l'amendement 3, qui revêt un caractère social évident - je suis membre de la commission des affaires sociales. En résumé, celui-ci établit des conditions de travail, des droits et des libertés similaires pour tous les pêcheurs embarqués à bord de navires de l'Union européenne, qu'ils soient marins de l'Union européenne ou pas. Évidemment, notre Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne fait aucune distinction et dans son article premier, elle nous dit que la dignité de la personne humaine est inviolable. En conclusion, ce compromis me semble bon : l'accord possible est toujours le meilleur. Un accord, évidemment, est la rencontre de volontés, et très souvent - presque toujours -, en recherchant celui-ci, il convient de faire des concessions réciproques. Les membres de ce Parlement n'en ont pas l'habitude, mais je crois qu'il s'agit d'un bon accord et qu'il convient de féliciter la Commission."@fr6
"Signora Presidente, vorrei riferirmi brevemente alla discussione precedente solo per esortare il signor Commissario a sostenere al massimo e ad accelerare tutte le possibili misure di applicazione per aiutare la Galizia, perché in quella regione le persone colpite hanno una carta d’identità e un volto: sono i pescatori, i loro vicini, i piccoli commercianti, eccetera. Sebbene sia vero che chi provoca il danno deve pagare, in questo caso i responsabili si nascondono dietro cavilli giuridici, sotto l’ombrello di società anonime, dove anonime è inteso nel senso più letterale. Signor Commissario, forse sarebbe il caso di attuare misure di trasparenza, chiarezza e agilità anche nell’ambito dell’ordinamento commerciale marittimo. Passiamo ora all’accordo di pesca Unione europea/Senegal, che fissa le possibilità di pesca nelle acque senegalesi e la relativa contropartita finanziaria. Ritengo che la ratifica di un nuovo protocollo riguardante le relazioni di pesca tra Senegal e Unione Europea – particolarmente importante dopo il mancato accordo con il Marocco – debba essere accolta con soddisfazione. Come lei ha detto, l’impatto del protocollo sulle popolazioni di pesci nelle acque del Senegal è minimo, dal momento che le attività di pesca dell’Unione europea rappresentano solo una percentuale compresa tra l’1,7 e il 3 per cento del totale di catture nella zona. Inoltre, le possibilità di pesca per le navi comunitarie si sono ridotte per quanto riguarda le popolazioni sensibili e sono state fissate misure tecniche, che includono un periodo di riposo biologico di due mesi per proteggere maggiormente gli ittici e minimizzare il rischio della concorrenza con la flotta artigianale. Non voglio dilungarmi troppo, perché molti dati si trovano già nella relazione. Tuttavia permettetemi di dire che, quanto alle specie demersali, le possibilità di pesca pelagica sono scomparse e sono rimaste allo stesso livello per la pesca del tonno. La contropartita finanziaria dell’Unione europea aumenterà da 12 a 16 milioni di euro all’anno, di cui 3 milioni sono destinati a misure specifiche: sviluppo dell’industria locale e impegno informale – che purtroppo non risulta dall’accordo – da parte delle autorità senegalesi di destinare il 50 per cento del compenso totale al settore. Ciò è particolarmente importante se si considera che l’economia del Senegal dipende in grande misura dalla pesca e che, dei senegalesi attivi, uno su sei è occupato in questo settore. Parimenti desidero sottolineare che il periodo di riposo biologico è obbligatorio, mentre nell’accordo precedente era solo opzionale, e che la proibizione della pesca pelagica è volta a contribuire a preservare le popolazioni sensibili, nonché a promuovere il settore artigianale e a difendere la sostenibilità della pesca in Senegal. Si tratta di elementi che confermano quanto si viene delineando, come del resto la diminuzione del tasso di catture accessorie e l’introduzione di reti a maglie più grandi. Non meno importante è garantire la presenza di un maggior numero di pescatori senegalesi a bordo dei pescherecci comunitari. Signor Commissario vorrei ancora fare riferimento all’emendamento n. 3, che ha un chiaro contenuto sociale – io sono membro della commissione per gli affari sociali – e che, in sintesi, stabilisce analoghe condizioni di lavoro, di diritti e di libertà per tutti i marinai imbarcati su navi dell’Unione europea, anche per i marinai non appartenenti all’Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non fa certo distinzioni e nell’articolo 1 dice che la dignità della persona umana è inviolabile. Per concludere, mi sembra un buon accordo: l’accordo possibile è sempre il miglior accordo. Si tratta evidentemente di un incontro di volontà, e spesso – quasi sempre – per raggiungere un accordo è necessario fare reciproche concessioni. Non è prassi del Parlamento congratularsi, ma ritengo si tratti di un buon accordo e che sia opportuno complimentarsi con la Commissione."@it9
". Madam President, I would like to refer briefly to the earlier debate simply to ask the Commissioner to promote all these possible measures to help Galicia as much as you can, and try to speed them up, because those suffering from the damage in Galicia have identity cards and human faces; they are the fishermen, their neighbours, small businessmen, etc. It is true that whoever causes damage should pay for it, and here those responsible are hiding behind a legal web, under the umbrella of an anonymous public limited company, and here I mean ‘anonymous’ in the literal sense of the word. Perhaps, Commissioner, it would be a good idea to promote measures for transparency, clarity and flexibility as well within the scope of maritime trading legislation. I shall now move on to the EU/Senegal Fisheries Agreement, to say that we should set out fisheries possibilities in Senegalese waters and the financial contribution. I believe that the conclusion of a new protocol on fisheries relations between Senegal and the European Union – which is of particular importance following the failed agreement with Morocco – should be welcomed. As you said, the impact of the protocol on fish populations in Senegalese waters is minimal, given that the fisheries activities of the European Union only represent between 1.7% and 3% of total catches in the area. Furthermore, fishing possibilities for EU vessels have been decreased on sensitive stocks and technical measures including a two-month biological rest period have been agreed to give more protection to fish stocks and to minimise the risk of competition with the artisanal fleet. I do not want to say too much because a great deal of data already appears in the report. Allow me, however, to say that with regard to demersal species, the opportunities for pelagic fishing have vanished and the opportunities for tuna fishing have remained at the same level. Allow me to say also that financial compensation from the EU will increase from EUR 12 million to EUR 16 million annually and of these EUR 16 million, EUR 3 million will be allocated to specific measures: developing local industry and the informal commitment – what a pity this is not included in the agreement – by the Senegalese authorities to pass on 50% of total compensation to the sector, which is important because the Senegalese economy is heavily dependent on fishing and one in six Senegalese nationals of working age works in this sector. I would also highlight that the biological rest period is obligatory unlike the simple provisions of the previous agreement, and states that the aim of prohibiting deep-sea fishing is to foster the conservation of vulnerable species and promote the small fishing sector and defend the sustainability of fishing in Senegal. All of which, like the setting of lower by-catch rates and larger mesh sizes, demonstrates the importance of this. It is equally important to ensure an increased number of Senegalese seamen on board EU vessels. I would like, Commissioner, to emphasise a reference to Amendment No 3, which has a clear social content – I am a member of the Committee on Social Affairs – and, overall, sets out similar working conditions, rights and freedoms for all seamen on board EU vessels, whether or not they are EU seamen. The European Union Charter of Fundamental Rights therefore does not draw any distinctions and its first article states that human dignity is inviolable. In conclusion, this seems to be a good agreement: an achievable agreement is always the best one. The agreement is clearly a meeting of wills, and often – almost always - both parties must make concessions in order to reach the agreement. The Members of this Parliament are not in the habit of offering congratulations, but I believe this is a good agreement and we should congratulate the Commission."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou even willen terugkomen op het vorige debat om de commissaris te verzoeken de voorgestelde steunmaatregelen voor Galicië in de mate van het mogelijke te bevorderen en te bespoedigen, aangezien de slachtoffers van de ramp in Galicië mensen met een gezicht en een naam zijn: het gaat om vissers, hun buren, kleinhandelaars, enzovoorts. Het is natuurlijk waar dat wie kwaad aanricht de toegebrachte schade moet betalen, maar in dit geval verschuilen de daders zich achter een juridisch kluwen en de anonimiteit – in de meest letterlijke zin van het woord – van een naamloze vennootschap. Mijnheer de commissaris, kennelijk zijn er ook op het vlak van het maritieme handelsrecht maatregelen ter bevordering van de transparantie, de duidelijkheid en de flexibiliteit nodig. Mijn overige commentaar heeft betrekking op de visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en Senegal. Daarin worden de vangstmogelijkheden in de Senegalese wateren en de financiële tegenprestaties vastgesteld. Ik geloof dat de ondertekening van het nieuwe protocol inzake de visserijbetrekkingen tussen Senegal en de Europese Unie – met name vanwege het uitblijven van een overeenkomst met Marokko – van harte moet worden toegejuicht. Zoals u ook al zei, is dit protocol nauwelijks van invloed op de visbestanden in de Senegalese wateren. De visserijactiviteiten van de Europese Unie vertegenwoordigen immers slechts tussen de 1,7 en 3 procent van de totale vangsten in de regio. Bovendien zijn de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen met betrekking tot gevoelige populaties aan banden gelegd en zijn er technische maatregelen ingevoerd, onder meer een biologische rustperiode van twee maanden, om de visgronden te beschermen en concurrentie met de ambachtelijke vloot zo veel mogelijk te beperken. Ik zal het niet te lang maken, aangezien het merendeel van de gegevens reeds in het verslag is neergelegd. Desalniettemin zou ik met uw welnemen enkele punten willen onderstrepen. De vangstmogelijkheden voor demersale soorten zijn verminderd, die voor de pelagische visserij zijn verdwenen en de mogelijkheden voor de tonijnvisserij zijn min of meer op hetzelfde niveau gebleven. De financiële tegenprestatie die de Europese Unie moet betalen, wordt verhoogd van 12 tot 16 miljoen euro per jaar, en van die 16 miljoen euro is 3 miljoen bestemd voor gerichte acties: ontwikkeling van de lokale industrie en de informele toezegging van de Senegalese autoriteiten – die helaas niet in de overeenkomst is opgenomen – om 50 procent van het totale compensatiebedrag aan de visserijsector te besteden. Dat is des te belangrijker daar de economie van Senegal in hoge mate afhankelijk is van de visserij. Maar liefst één op de zes Senegalezen die deelnemen aan het arbeidsproces werkt in deze sector. Ik wil tevens onderstrepen dat de louter facultatieve biologische rustperiode uit het vorige protocol voortaan verplicht wordt gesteld en dat het verbod op de pelagische visserij moet bijdragen aan de instandhouding van gevoelige bestanden, de versterking van de ambachtelijke visserij en de duurzame ontwikkeling van de Senegalese visserij. Al deze elementen zijn geheel in lijn met de nagestreefde doelstellingen. Dit geldt overigens ook voor de beperking van de toegestane bijvangsten en de grotere maaswijdtes. Niet minder belangrijk is de verhoging van het percentage Senegalese zeelieden aan boord van EU–vaartuigen. Mijnheer de commissaris, verder wil ik u erop attenderen dat amendement 3 een uitgesproken sociaal karakter heeft – ik ben lid van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken – en voorziet in soortgelijke arbeidsomstandigheden, rechten en vrijheden voor alle zeelieden die aan boord van schepen van de Europese Unie werkzaam zijn, ongeacht hun afkomst. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt een dergelijk onderscheid immers niet gemaakt, en in het eerste artikel van het Handvest wordt verklaard dat de menselijke waardigheid onschendbaar is. Kortom, ik vind dit een goede overeenkomst: een haalbaar akkoord is een goed akkoord. Uiteraard is een overeenkomst steeds een samenspel van diverse ambities en om overeenstemming te bereiken moeten de betrokken partijen vaak – bijna altijd – concessies doen. Het is niet de gewoonte dat de leden van dit Parlement met complimenten te koop lopen, maar dit is een goede overeenkomst en daarom moeten wij de Commissie feliciteren."@nl2
"Senhora Presidente, gostaria de me referir brevemente ao debate anterior, apenas para me dirigir ao Senhor Comissário no sentido de lhe pedir que envide todos os esforços para promover todas essas medidas possíveis para ajudar a Galiza, e que as agilize, porque na Galiza os afectados pelo acidente são pessoas concretas; são os pescadores, os seus vizinhos, os pequenos comerciantes, etc. Quem causa os danos deve pagá-los, sem dúvida, e, no caso vertente, os responsáveis escondem-se sob uma trama jurídica, sob o escudo de uma empresa pública anónima, e uso "anónima" no seu sentido mais literal. Seria, porventura, Senhor Comissário, uma boa ideia promover medidas de transparência, de clareza e de flexibilidade, também no âmbito da legislação do comércio marítimo. Passo agora ao Acordo de Pesca União Europeia/Senegal, para dizer que deveriam estabelecer-se as possibilidades de pesca em águas senegalesas e a contrapartida financeira. Julgo que a celebração de um novo protocolo sobre as relações de pesca entre o Senegal e a União Europeia - que se reveste de uma importância particular na sequência do fracassado acordo com Marrocos - deve ser saudada. Como referiu, o impacto do protocolo sobre as unidades populacionais nas águas do Senegal é mínimo, dado que as actividades de pesca da União Europeia apenas representam entre 1,7% e 3% do total das capturas da zona. Registe-se ainda que as possibilidades de pesca da frota comunitária conheceram uma redução no que diz respeito às populações sensíveis e foram acordadas medidas técnicas que incluem um período de dois meses de descanso biológico com o objectivo de aumentar a protecção dos recursos haliêuticos e reduzir o risco de concorrência com a frota artesanal. Não quero espraiar-me demasiado, dado que muitos dos dados constam do relatório. Permita-me, de todas as formas, dizer que, no respeitante às espécies demersais, as possibilidades de pesca pelágica foram excluídas e as possibilidades de pesca de atum mantiveram-se ao mesmo nível. Permita-me dizer também que a compensação financeira da União Europeia aumentará de 12 para 16 milhões de euros anuais, dos quais 3 milhões serão destinados a medidas específicas: desenvolvimento da indústria local e o compromisso informal - é de lamentar que não conste do acordo - por parte das autoridades senegalesas de destinar 50% da compensação total ao sector, o que é importante, na medida em que a economia senegalesa depende largamente da pesca e um em cada seis senegaleses da população activa trabalha neste sector. Destacarei, de igual modo, que o período de descanso biológico tem carácter obrigatório, contrariamente às disposições do acordo anterior, de carácter facultativo, e declara-se que a proibição da pesca pelágica tem por objectivo favorecer a conservação das espécies sensíveis e promover o sector artesanal e defender a sustentabilidade da pesca no Senegal. Medidas que, tal como a fixação de taxas mais baixas de capturas acessórias e malhagens maiores, demonstram a importância do atrás aduzido. Não menos importante é garantir um maior número de pescadores senegaleses a bordo dos navios comunitários. Gostaria, Senhor Comissário, de enfatizar uma referência à alteração nº 3, que tem um claro conteúdo social - integro a Comissão dos Assuntos Sociais - e que, em síntese, estabelece condições de trabalho, direitos e liberdades similares para todos os pescadores embarcados em navios da União Europeia, independentemente de serem ou não pescadores da União Europeia. Portanto, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia não faz quaisquer distinções e, no seu artigo 1º, estabelece que a dignidade do ser humano é inviolável. Em conclusão, julgo estarmos perante um bom acordo: o acordo possível é sempre o melhor acordo. O acordo, evidentemente, é um encontro de vontades, e muitas vezes - quase sempre -, ambas as partes têm de fazer concessões para o alcançarem. Os deputados desta Câmara não têm por hábito felicitar, mas julgo que se trata de um bom acordo e que é de justiça felicitar a Comissão."@pt11
"Fru talman! Jag vill kort ta upp den föregående debatten och säga er, herr kommissionär, att det är viktigt att kraftfullt driva på och påskynda alla de åtgärder som är möjliga att vidta för att hjälpa Galicien, eftersom de drabbade i Galicien har konkreta ansikten och identitetskort; det är fiskarna, deras grannar, småföretagare osv. Principen lyder att förorenaren skall betala, men i det här fallet gömmer sig de som förorsakat katastrofen bakom juridiskt ränksmideri; de skyddar sig bakom anonyma aktiebolag, och i det här fallet menar jag anonym i ordets rätta bemärkelse. Det skulle kanske, herr kommissionär, vara bra att driva fram åtgärder för att även göra sjöhandelsrätten öppnare, tydligare och smidigare. Jag går nu över till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Senegals regering, där fiskemöjligheterna i Senegals farvatten och den ekonomiska motprestationen för dessa fastställs. Jag anser att ingåendet av ett nytt protokoll om fiskeförbindelserna mellan Senegal och Europeiska unionen – som är särskilt viktigt med tanke på att unionen har misslyckats med att ingå ett avtal med Marocko – bör välkomnas positivt. Protokollet har, som ni sade, begränsad inverkan på fiskbestånden i Senegal, eftersom Europeiska unionens fartyg endast står för 1,7–3 procent av de totala fångsterna i fiskezonen. Dessutom har fiskemöjligheterna för gemenskapsfartygen minskats i fråga om känsliga bestånd, och man har enats om tekniska åtgärder, däribland en biologisk återhämtningsperiod på två månader, för att öka skyddet av fiskbestånden och minimera risken för konkurrens med den småskaliga fiskeflottan. Jag vill inte lägga ut texten om den här frågan för mycket, eftersom många uppgifter redan finns med i betänkandet. När det gäller djuphavsarter vill jag dock säga att fiskemöjligheterna har avskaffats för pelagiskt fiske och behållits på samma nivå för tonfiske. Europeiska unionens ekonomiska ersättning kommer att utökas från 12 miljoner euro till 16 miljoner euro per år, av vilka 3 miljoner är avsedda för riktade åtgärder: utveckling av lokal industri och ett informellt åtagande – synd att det inte står ett ord om det i avtalet – från de senegalesiska myndigheternas sida att anslå 50 procent av den totala ersättningen till fiskesektorn, som har stor betydelse, eftersom Senegals ekonomi i hög grad är beroende av fisket och en av sex yrkesaktiva senegaleser är anställd inom sektorn. Jag vill även betona att en biologisk återhämtningsperiod har fogats till det nya protokollet; i det förra protokollet fanns denna bestämmelse också med, men den var frivillig. Syftet med förbudet mot pelagiskt fiske är att bidra till att bevara känsliga resurser och främja den småskaliga sektorn samt värna om det senegalesiska fiskets hållbarhet. Alla dessa åtgärder är en bekräftelse på att avtalet förstärks och till dessa åtgärder hör även minskade bifångster och att storleken på nätens maskor skall ökas. Bestämmelsen om att antalet senegalesiska sjömän på gemenskapens fiskefartyg skall ökas är inte mindre viktig. Jag vill betona, herr kommissionär, en hänvisning i ändringsförslag nr 3 som har ett tydligt socialt innehåll – jag är ledamot av utskottet för sysselsättning och socialfrågor – och som sammanfattningsvis handlar om att alla sjömän som finns ombord på fartyg som tillhör Europeiska unionen skall ha liknande arbetsförhållanden och samma rättigheter och friheter som övriga sjömän. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna görs ingen skillnad, och i artikel 1 står det att människans värdighet är okränkbar. Sammanfattningsvis anser jag att det är ett bra avtal: ett avtal som är möjligt att sluta är alltid det bästa. Avtalet är naturligtvis ett resultat av att olika viljor gått varandra till mötes och ofta – nästan alltid – måste parterna göra ömsesidiga eftergifter för att nå ett avtal. Det brukar inte vara brukligt bland parlamentets ledamöter att gratulera kommissionen, men jag anser att det är ett bra avtal och att vi bör gratulera kommissionen till detta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph