Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.4.3-068"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, pour mon groupe, le point de départ de notre réflexion sur la question du statut du député doit être le constat d'une crise de confiance entre les citoyens de la plupart de nos pays et les responsables politiques. Surmonter cette crise est un défi politique majeur, peut-être le défi politique principal à relever dans la période à venir. Tous nos actes doivent prendre en considération cet objectif. En l'occurrence, le groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique juge nécessaire d'assurer une totale transparence sur les conditions d'exercice du mandat parlementaire et de casser toute idée de privilèges pour les députés. Cela suppose, à mes yeux et aux yeux de la grande majorité de mon groupe, deux choses : la première est qu'il faut un statut dans des délais rapprochés, c'est-à-dire sensiblement avant les élections de juin 2004. Il ne faut donc pas faire figurer dans les propositions à négocier avec le Conseil des dispositions dont on sait à l'avance qu'elles sont inacceptables pour celui-ci. Sinon, autant dire franchement qu'on ne veut pas de statut. La seconde exigence à nos yeux est que le contenu des propositions que nous avançons respecte les positions de principe que j'ai évoquées à l'instant - en particulier la transparence et le refus de toute idée de privilège. Dire cela, Monsieur le Président, ne constitue ni une offense ni une diffamation envers qui que ce soit. C'est tout simplement expliquer pourquoi mon groupe est opposé - et l'a déjà dit - à ce que le Parlement transmette le document de la commission juridique en l'état au Conseil. En effet, pour ne prendre que deux exemples : son article 9 prétend assurer aux futurs députés une quasi-impunité. C'est injustifiable. Quant à son article concernant les rémunérations, il consiste en une demande d'augmentation colossale des indemnités pour la plupart des députés. Au moment où l'Union prêche l'austérité pour les salariés et le rationnement des dépenses publiques, cela sonnerait comme une provocation. C'est évidemment à nos yeux inacceptable. Jouons donc franc-jeu. Celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aboutir à un accord rapide avec le Conseil sur un statut du député ne doivent pas, demain, par leur vote, cautionner le rapport de la commission juridique en l'état, car ce rapport bloquerait à l'évidence la perspective d'un accord effectif sur un statut. En revanche, en votant pour la résolution de compromis des trois groupes "charnière" du Parlement, vous laisserez la porte ouverte à la recherche d'un accord que la grande majorité d'entre nous, d'entre vous, dit espérer. Chacune et chacun aura demain l'occasion de prendre ses responsabilités."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, min gruppe mener, at udgangspunktet for vores overvejelser om en medlemsstatut bør være konstateringen af en tillidskrise mellem borgerne i de fleste af vores lande og de ansvarlige politikere. At løse denne krise er en stor politisk udfordring, måske den vigtigste politiske udfordring i den kommende periode. Alle vores handlinger bør tage dette mål i betragtning. I dette tilfælde er det min og den samlede GUE/NGL-Gruppes opfattelse, at det er nødvendigt at sikre en total gennemsigtighed i forbindelse med betingelserne for udøvelse af det europæiske mandat samt at gå helt bort fra alle idéer om medlemsprivilegier. Dette forudsætter i mine øjne og for et stort flertal af min gruppe to ting. For det første er der brug for en statut snarest muligt, det vil sige inden valget i juni 2004. I forhandlingsforslagene til Rådet må der altså ikke findes dispositioner, som man på forhånd ved er uacceptable for dette. Ellers kan vi lige så godt sige ligeud, at vi ikke vil have en statut. Det andet krav er efter vores mening, at indholdet i de forslag, som vi behandler, skal respektere de principholdninger, som jeg nævnte for et øjeblik siden - navnlig gennemsigtigheden og forkastelsen af enhver idé om privilegier. Det, hr. formand, er ikke en fornærmelse mod eller en krænkelse af nogen. Det er simpelthen en forklaring på, hvorfor min gruppe er imod - og allerede har sagt det - at Parlamentet videresender Retsudvalgets dokument i den nuværende udformning til Rådet. Jeg kan komme med to eksempler. Artikel 9 skal sikre fremtidige medlemmer næsten fuldstændig straffrihed. Det kan ikke retfærdiggøres. Med hensyn til artiklen vedrørende lønningerne indeholder den et krav om en kolossal lønstigning for størstedelen af medlemmerne. Når Parlamentet samtidig prædiker mådeholdenhed for lønmodtagerne og begrænsning af offentlige udgifter, lyder dette som en provokation. Det er selvfølgelig uacceptabelt i vores øjne. Lad os være ærlige. De, der ønsker at nå til en hurtig aftale med Rådet om en statut, bør ikke godkende Retsudvalgets betænkning i dens nuværende udformning med deres stemme i morgen, for denne betænkning vil tydeligvis blokere for en effektiv aftale om en statut på lang sigt. Til gengæld vil De ved at stemme for kompromisbeslutningen fra Parlamentets tre "forbindelsesgrupper" stadig have mulighed for at forsøge at nå til en aftale, som størstedelen blandt os, blandt Dem, håber på. I morgen vil alle få lejlighed til at leve op til deres ansvar."@da1
"Herr Präsident, aus der Sicht meiner Fraktion muss der Ausgangspunkt für unsere Überlegungen zur Frage des Abgeordnetenstatuts die Feststellung sein, dass eine Vertrauenskrise zwischen den Bürgern der meisten unserer Länder und den politischen Verantwortlichen besteht. Diese Krise zu überwinden, ist eine große, vielleicht die wichtigste politische Herausforderung in der nächsten Zeit. Dieses Ziel muss unser gesamtes Handeln bestimmen. Konkret erachtet es die Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke als notwendig, vollständige Transparenz hinsichtlich der Bedingungen der Ausübung des parlamentarischen Mandats zu gewährleisten und jede Idee von Privilegien für die Abgeordneten auszuräumen. Das setzt aus meiner Sicht und nach Auffassung der großen Mehrheit meiner Fraktion zwei Dinge voraus: erstens brauchen wir schnellstmöglich ein Statut, das heißt noch vor den Wahlen im Juni 2004. Man darf also in die Vorschläge, über die mit dem Rat verhandelt werden soll, keine Bestimmungen aufnehmen, von denen man von vornherein weiß, dass sie für diesen unannehmbar sind. Sonst kann man gleich offen sagen, dass man kein Statut will. Die zweite Forderung ist unseres Erachtens, dass der Inhalt der Vorschläge, die wir unterbreiten, die eben genannten Grundsatzpositionen respektieren muss – vor allem die Transparenz und die Zurückweisung jeder Idee von Privileg. Wenn ich dies sage, so will ich damit niemanden angreifen oder diffamieren. Ich möchte einfach nur erläutern, warum meine Fraktion dagegen ist – wie sie ja bereits erklärt hat –, dass das Parlament das Dokument des Rechtsausschusses in seiner jetzigen Form dem Rat übermittelt. Lassen Sie mich nur zwei Beispiele nennen: Artikel 9 sichert den künftigen Abgeordneten quasi Straffreiheit. Das ist nicht zu rechtfertigen. Der Artikel über die Entschädigungen besteht in einer Forderung nach einer kolossalen Anhebung der Entschädigungen für die meisten Abgeordneten. Zu einem Zeitpunkt, da die Union Maßhalten für die Arbeitnehmer und die Beschneidung der öffentlichen Ausgaben predigt, käme das einer Provokation gleich. Das ist in unseren Augen natürlich inakzeptabel. Spielen wir also mit offenen Karten. Diejenigen von Ihnen, die eine rasche Einigung mit dem Rat über ein Abgeordnetenstatut anstreben, dürfen nicht durch ihr morgiges Votum den Bericht des Rechtsausschusses in seiner jetzigen Fassung absegnen, denn dieser Bericht würde ganz eindeutig die Perspektive einer effektiven Einigung über ein Statut blockieren. Wenn Sie dagegen für die Kompromissentschließung der drei Fraktionen stimmen, die hier im Parlament das Zünglein an der Waage bilden, lassen Sie die Tür offen für die Suche nach einer Einigung, wie sie die große Mehrheit dieses Hauses erhofft. Jeder Einzelne wird morgen Gelegenheit haben, seiner Verantwortung gerecht zu werden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, για την Ομάδα μου, η συζήτηση σχετικά με το θέμα του καθεστώτος των βουλευτών πρέπει να ξεκινά με τη διαπίστωση ότι υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες των περισσότερων χωρών της ΕΕ και τους πολιτικούς. Το να ξεπεραστεί αυτή η κρίση αποτελεί μείζονα πολιτική πρόκληση, ίσως την πρωταρχική πολιτική πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσουμε στο προσεχές διάστημα. Για οτιδήποτε πράττουμε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αυτόν τον στόχο. Σχετικά με αυτό, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, κρίνει απαραίτητη τη διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας όσον αφορά τους όρους που διέπουν την άσκηση της κοινοβουλευτικής εντολής και την κατάργηση κάθε προνομίου των βουλευτών. Κάτι τέτοιο απαιτεί κατ’ εμέ, και κατά την άποψη της πλειονότητας της Ομάδας μου, δύο πράγματα: το πρώτο είναι ότι το καθεστώς των βουλευτών πρέπει να αποφασιστεί λίαν συντόμως, δηλαδή αρκετό καιρό πριν από τις εκλογές του Ιουνίου του 2004. Επομένως, στις προς διαπραγμάτευση προτάσεις με το Συμβούλιο, δεν πρέπει να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές. Διαφορετικά, είναι σαν να λέμε ότι δεν θέλουμε καθεστώς. Το δεύτερο πράγμα που απαιτείται, κατά τη γνώμη μας, είναι το περιεχόμενο των προτάσεων που καταθέτουμε να σέβεται τις θέσεις αρχής, τις οποίες υπενθύμισα πριν από λίγο, ειδικότερα τη διαφάνεια και την άρνηση κάθε έννοιας προνομίου. Αυτά δεν τα είπα ούτε για να προσβάλω, ούτε για να δυσφημίσω κανέναν, αλλά μόνο και μόνο για να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο η Ομάδα μου είναι αντίθετη – και το έχει ήδη εκφράσει – στο να διαβιβάσει το Κοινοβούλιο το έγγραφο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στο Συμβούλιο με τη σημερινή του μορφή. Ας πάρουμε μόνο δύο παραδείγματα: το άρθρο 9 του εγγράφου ζητά να εξασφαλίζει στους μέλλοντες βουλευτές σχεδόν το απυρόβλητο. Κάτι τέτοιο είναι αδικαιολόγητο. Όσο για το άρθρο σχετικά με τις απολαβές, συνίσταται στην αίτηση κολοσσιαίας αύξησης αποδοχών για τους περισσότερους βουλευτές. Τη στιγμή που η Ένωση μιλά για την επιβολή μέτρων λιτότητας στους μισθωτούς και για την επιβολή δελτίου για τις δημόσιες δαπάνες, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε πρόκληση. Εμείς, προφανώς, το θεωρούμε απαράδεκτο. Ας είμαστε, λοιπόν, τίμιοι. Όσοι από εσάς επιθυμούν να καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία με το Συμβούλιο όσον αφορά το καθεστώς των βουλευτών δεν πρέπει κατά την αυριανή ψηφοφορία να εγκρίνουν την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων με τη σημερινή της μορφή, διότι είναι προφανές ότι αυτή η έκθεση θα εμπόδιζε την προοπτική μιας αποτελεσματικής συμφωνίας όσον αφορά το καθεστώς. Αντίθετα, υπερψηφίζοντας το συμβιβαστικό ψήφισμα των τριών “κεντρικών” κοινοβουλευτικών Ομάδων, θα ανοίξετε τον δρόμο για την αναζήτηση μιας συμφωνίας, στην οποία φαίνεται να ελπίζουν οι περισσότεροι από εμάς και από εσάς. Καθένας από εμάς θα έχει αύριο την ευκαιρία να επωμιστεί τις ευθύνες του."@el8
"Mr President, the starting point of my group’s deliberations on the issue of the Member’s Statute must be observing that there is a crisis of confidence between the citizens of most of our countries and the politicians. It is a major political challenge to resolve this crisis, perhaps the most important political challenge to be tackled in the near future. All our actions must take this objective into consideration. As it happens, the Confederal Group of the European United Left–Nordic Green Left believes it is necessary to ensure total transparency in the conditions governing the exercise of the parliamentary mandate and to dispel any idea of privileges for Members. In my view and in the view of the broad majority of my group, that requires two things: the first is that we need a statute in the very near future, in other words, some time before the June 2004 elections. Therefore, in the proposals that will be negotiated with the Council, we must not include provisions that we already know are unacceptable. Otherwise, we might as well be saying that we do not want a statute. The second requirement, in our view, is that the content of the proposals that we put forward must respect the positions of principle that I mentioned earlier – particularly transparency and the rejection of any notion of privilege. I do not intend to insult or offend anyone by saying this, Mr President. It is quite simply to explain why my group is opposed – and has already said so – to Parliament sending the document by the Committee on Legal Affairs to the Council in its current form. To give just two examples, Article 9 of the document claims to guarantee future Members virtual impunity. This is inexcusable, and the article regarding remuneration calls for a huge rise in allowances for most Members. At a time when the Union is advocating austerity measures to be imposed for employees and calling for public spending to be rationed, this might sound like a provocation. Obviously we find this unacceptable. Let us be honest therefore. Those of you who wish to come to a swift agreement with the Council on a Members’ Statute must not, at tomorrow’s vote, approve the report by the Committee on Legal Affairs in its current form as this report would obviously rule out the prospect of reaching an effective agreement on a statute. On the other hand, by voting in favour of the compromise resolution by Parliament’s three ‘pivotal’ groups, you will leave the way clear to seek an agreement that the broad majority of us, of you, say you want. Tomorrow, each of us will have the opportunity to shoulder our responsibilities."@en3
"Señor Presidente, el punto de partida de las deliberaciones de mi grupo sobre la cuestión del Estatuto de los diputados debe ser señalar que hay una crisis de confianza entre los ciudadanos de la mayoría de nuestros países y los políticos. Resolver esta crisis es un importante reto político, quizá el más importante al que habremos de enfrentarnos en un futuro próximo. Todo lo que hagamos debe tener en cuenta este objetivo. En este caso, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica considera que es necesario garantizar una total transparencia en las condiciones que rigen el ejercicio del mandato parlamentario y disipar cualquier idea de privilegios para los diputados. A mi juicio y a juicio de la amplia mayoría de mi Grupo, eso requiere dos cosas: en primer lugar, necesitamos un estatuto a muy corto plazo, es decir, antes de las elecciones de junio de 2004. Por lo tanto, en las propuestas que vamos a negociar con el Consejo, no debemos incluir disposiciones que ya sepamos que no son aceptables. De lo contrario, será como decir que no queremos un estatuto. La segunda exigencia, a mi juicio, es que el contenido de las propuestas que presentemos respete las posiciones de principio que he mencionado anteriormente, sobre todo la transparencia y el rechazo a cualquier idea de privilegio. No pretendo insultar ni ofender a nadie al decir esto, señor Presidente. Es muy sencillo explicar por qué mi Grupo se opone – y ya lo ha dicho – a que el Parlamento envíe al Consejo el documento elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en su actual forma. Por poner sólo dos ejemplos: el artículo 9 del documento pretende garantizar a los futuros diputados la práctica impunidad, lo que es injustificable. En cuanto al artículo sobre la remuneración, solicita un enorme aumento de las dietas para la mayoría de los diputados. En un momento en que la Unión aboga por la austeridad con los trabajadores y pide que el gasto público se racione, esto podría sonar como una provocación. Obviamente, lo consideramos inadmisible. Juguemos limpio. Aquellos de ustedes que deseen llegar a un rápido acuerdo con el Consejo sobre el Estatuto de los diputados no deben aprobar, en la votación de mañana, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos en su forma actual, puesto que este informe descartaría obviamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo efectivo sobre un estatuto. Por otra parte, si votan a favor de la resolución de compromiso elaborada por los tres grupos «bisagra» del Parlamento, allanarán el camino de la búsqueda de un acuerdo que la amplia mayoría de nosotros, de ustedes, dice que quiere. Mañana cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de cargar con sus responsabilidades."@es12
"Arvoisa puhemies, lähtökohtana ryhmäni toimille jäsenten ohjesääntöä koskevassa kysymyksessä on sen tunnustaminen, että useimpien jäsenvaltioidemme kansalaisten ja poliitikkojen välillä vallitsee luottamuspula. Tämän luottamuspulan ratkaiseminen on iso poliittinen haaste, ehkä kaikkein merkittävin lähitulevaisuudessa eteemme tulevista poliittisista haasteista. Se meidän on otettava huomioon kaikissa toimissamme. Näin ollen Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä ja Pohjoismaiden vihreä vasemmisto katsoo olevan välttämätöntä varmistaa, että parlamentin jäsenten toimintaa säätelevät ehdot ovat täysin avoimia, ja luopua kaikista jäsenten etuoikeuksiin viittaavista ajatuksista. Minun ja ryhmäni enemmistön mielestä se edellyttää kahta asiaa: Ensinnäkin ohjesääntö tarvitaan aivan lähitulevaisuudessa eli hyvissä ajoin ennen kesäkuun 2004 vaaleja. Siksi neuvoston kanssa neuvoteltaviin ehdotuksiin ei pidä ottaa mukaan kohtia, joista tiedämme jo nyt, ettei niitä voida hyväksyä. Se olisi melkein sama kuin jos sanoisimme ettemme halua ohjesääntöä. Toinen edellytys on mielestämme se, että tehtävien esitysten sisällön on noudatettava edellä mainitsemiani periaatteita; erityisesti on noudatettava avoimuutta ja hylättävä ajatus minkäänlaisista etuoikeuksista. Näin sanoessani minulla ei, arvoisa puhemies, ole tarkoitus loukata ketään. Pyrin vain selittämään, miksi ryhmäni vastustaa – ja on sen jo ilmaissutkin – oikeudellisten asioiden valiokunnan laatiman ehdotuksen lähettämistä neuvostolle nykyisessä muodossaan. Annan pari esimerkkiä: Ehdotuksen 9 artiklan väitetään takaavan tuleville jäsenille käytännössä täydellisen rankaisemattomuuden. Se on anteeksiantamatonta. Lisäksi palkkausta koskevassa artiklassa vaaditaan palkkoihin liittyvien lisien huikeaa korotusta useimmille jäsenille. Samaan aikaan, kun Euroopan unioni vaatii työntekijöiltään tiukkaa taloudenpitoa ja julkisten menojen leikkauksia, tämä saattaa kuulostaa provosoinnilta. Emme tietenkään voi hyväksyä sitä. Ollaanpa aivan rehellisiä. Niiden teistä, jotka haluavat päästä pikaisesti yksimielisyyteen neuvoston kanssa jäsenten ohjesäännöstä, ei huomisessa äänestyksessä pidä hyväksyä oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöä nykyisessä muodossaan, sillä se todennäköisesti vesittäisi mahdollisuudet päästä sopimukseen ohjesäännöstä. Toisaalta äänestämällä parlamentin kolmen ”keskeisimmän” ryhmän laatiman kompromissipäätöslauselman puolesta jätätte auki mahdollisuuden löytää sovinto, jollaista enemmistö meistä, tai teistä, haluaa. Huomenna meillä kaikilla on mahdollisuus kantaa kunnialla velvollisuutemme."@fi5
"Signor Presidente, il punto di partenza delle riflessioni del mio gruppo sulla questione dello statuto dei deputati deve essere la constatazione della crisi di fiducia dei cittadini della maggior parte dei nostri paesi nei confronti dei politici. Superare questa grave crisi politica è una sfida, forse la principale sfida politica da affrontare nel prossimo futuro. Tutte le nostre azioni devono tenere in considerazione questo obiettivo. Nella fattispecie, il gruppo della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica ritiene necessario assicurare trasparenza totale nelle condizioni per l’esercizio del mandato parlamentare e bandire qualsiasi idea di privilegio per i deputati. A parere mio e della grande maggioranza del mio gruppo a tal fine sono necessari due elementi: il primo è l’elaborazione di uno statuto in tempi molto brevi, ovvero decisamente prima delle elezioni di giugno 2004. Le proposte che negozieremo con il Consiglio non dovranno pertanto contenere disposizioni che sappiamo già essere inaccettabili per quest’ultimo. Altrimenti tanto varrebbe dire che non vogliamo uno statuto. Il secondo requisito a nostro parere è che il contenuto delle proposte avanzate rispetti le posizioni di principio che ho testé menzionato, in particolare la trasparenza e il rifiuto di qualsiasi privilegio. Dicendo questo, signor Presidente, non intendo né insultare né offendere nessuno. La mia affermazione intende semplicemente spiegare perché il mio gruppo è contrario – come ha già dichiarato – al fatto che il Parlamento trasmetta il documento elaborato dalla commissione giuridica al Consiglio nella forma attuale. Per non prendere che due esempi, l’articolo 9 di tale testo assicura in pratica un’immunità ai futuri deputati. Detta disposizione non ammette giustificazioni. Quanto all’articolo relativo alla retribuzione, esso richiede un colossale aumento delle indennità per la maggioranza dei deputati. Proprio quando l’Unione va predicando misure di austerità per i lavoratori dipendenti e la riduzione della spesa pubblica, questo articolo sembrerebbe una provocazione. La cosa ci sembra palesemente inaccettabile. Dobbiamo quindi essere onesti. Quanti tra noi desiderano raggiungere rapidamente un accordo con il Consiglio sullo statuto dei deputati domani non dovranno votare a favore della relazione della commissione giuridica nella sua forma attuale. Questo documento infatti pregiudicherebbe senz’ombra di dubbio il raggiungimento di un accordo effettivo sullo statuto. Per contro, votando a favore della risoluzione di compromesso dei tre gruppi “cardine” del Parlamento, lascerete la porta aperta alla ricerca di un accordo che la stragrande maggioranza di noi dice di volere. Ognuno domani avrà l’occasione di assumersi le proprie responsabilità."@it9
"Mr President, the starting point of my group’s deliberations on the issue of the Member’s Statute must be observing that there is a crisis of confidence between the citizens of most of our countries and the politicians. It is a major political challenge to resolve this crisis, perhaps the most important political challenge to be tackled in the near future. All our actions must take this objective into consideration. As it happens, the Confederal Group of the European United Left–Nordic Green Left believes it is necessary to ensure total transparency in the conditions governing the exercise of the parliamentary mandate and to dispel any idea of privileges for Members. In my view and in the view of the broad majority of my group, that requires two things: the first is that we need a statute in the very near future, in other words, some time before the June 2004 elections. Therefore, in the proposals that will be negotiated with the Council, we must not include provisions that we already know are unacceptable. Otherwise, we might as well be saying that we do not want a statute. The second requirement, in our view, is that the content of the proposals that we put forward must respect the positions of principle that I mentioned earlier – particularly transparency and the rejection of any notion of privilege. I do not intend to insult or offend anyone by saying this, Mr President. It is quite simply to explain why my group is opposed – and has already said so – to Parliament sending the document by the Committee on Legal Affairs to the Council in its current form. To give just two examples, Article 9 of the document claims to guarantee future Members virtual impunity. This is inexcusable, and the article regarding remuneration calls for a huge rise in allowances for most Members. At a time when the Union is advocating austerity measures to be imposed for employees and calling for public spending to be rationed, this might sound like a provocation. Obviously we find this unacceptable. Let us be honest therefore. Those of you who wish to come to a swift agreement with the Council on a Members’ Statute must not, at tomorrow’s vote, approve the report by the Committee on Legal Affairs in its current form as this report would obviously rule out the prospect of reaching an effective agreement on a statute. On the other hand, by voting in favour of the compromise resolution by Parliament’s three ‘pivotal’ groups, you will leave the way clear to seek an agreement that the broad majority of us, of you, say you want. Tomorrow, each of us will have the opportunity to shoulder our responsibilities."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het uitgangspunt voor onze discussie over het statuut van de leden moet volgens onze fractie de constatering zijn dat er sprake is van een vertrouwenscrisis tussen de burgers in de meeste lidstaten en de politieke leiders. Het vinden van een oplossing voor die crisis is een grote politieke uitdaging, misschien wel de belangrijkste politieke uitdaging voor de komende tijd. Bij alles wat we doen moeten we die doelstelling voor ogen houden. De Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links acht het noodzakelijk dat ten aanzien van de voorwaarden voor de uitoefening van het mandaat van afgevaardigde maximale transparantie betracht wordt en dat een einde gemaakt wordt aan alle privileges voor afgevaardigden. In mijn ogen en in de ogen van de overgrote meerderheid van mijn fractie betekent dit dat aan twee eisen moet worden voldaan. De eerste is dat er binnen afzienbare termijn een statuut komt, dat wil zeggen ruim vóór de verkiezingen van 2004. We moeten daarom vermijden in de voorstellen waarover met de Raad onderhandeld moet worden bepalingen op te nemen waarvan we bij voorbaat weten dat ze voor de Raad onaanvaardbaar zijn. Dan kunnen we net zo goed zeggen dat we eigenlijk helemaal geen statuut willen. De tweede eis is dat onze voorstellen inhoudelijk in overeenstemming zijn met de uitgangspunten die ik zojuist genoemd heb, namelijk maximale transparantie en afwijzing van elke vorm van privilege. Als ik dit zeg, mijnheer de Voorzitter, heb ik niet de bedoeling wie dan ook te beledigen of zwart te maken. Ik tracht enkel duidelijk te maken waarom onze fractie erop tegen is, zoals ze eerder al heeft aangegeven, dat het document van de Commissie juridische zaken en interne markt ongewijzigd naar de Raad verzonden wordt. Laat ik slechts twee voorbeelden noemen. In artikel 9 wordt de toekomstige afgevaardigden nagenoeg volledige straffeloosheid gegarandeerd. Dat valt op geen enkele manier te rechtvaardigen. En het artikel inzake de bezoldiging is feitelijk een verzoek om een gigantische verhoging van de vergoedingen voor de meeste afgevaardigden. Op een moment waarop de Unie oproept tot loonmatiging en beperking van de overheidsuitgaven zou dat natuurlijk een regelrechte provocatie zijn. Ook dat is in onze ogen uiteraard onaanvaardbaar. Laten we daarom open kaart spelen. Degenen onder u die snel een akkoord willen met de Raad over een statuut voor de leden moeten morgen geen stem uitbrengen voor het verslag van de Juridische Commissie zoals dat thans voorligt, aangezien dat verslag een reëel akkoord over een statuut zonder meer in de weg staat. Stemt u daarentegen voor de compromisresolutie van de drie “sleutel”-fracties van het Parlement, dan houdt u de deur open voor een akkoord waarnaar de overgrote meerderheid van ons, van u, zegt te streven. Morgen hebben we allemaal de kans onze verantwoordelijkheid te nemen."@nl2,2
"Senhor Presidente, no entender do meu grupo, o ponto de partida da nossa reflexão sobre a questão do estatuto do deputado deve ser o da constatação de uma crise de confiança entre os cidadãos da maior parte dos nossos países e os responsáveis políticos. Ultrapassar essa crise representa um desafio político capital, talvez o principal desafio político a enfrentar no futuro que se avizinha. Todos os nossos actos têm de ter em consideração esse objectivo. Assim, o Grupo da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde considera necessário assegurar uma total transparência sobre as condições de exercício do mandato parlamentar e acabar com toda e qualquer ideia de privilégios para os deputados. O que pressupõe duas coisas, na minha opinião e na opinião da grande maioria do meu grupo: a primeira é a da necessidade de um estatuto para breve, isto é, sensivelmente antes das eleições de Junho de 2004. Assim, não devemos incluir nas propostas a negociar com o Conselho disposições que sabemos à partida inaceitáveis por ele. De contrário, mais vale dizer francamente que não queremos o estatuto. A segunda exigência que defendemos é a de que o conteúdo das propostas que avançamos respeite as posições de princípio que referi há momentos, a saber, nomeadamente, a transparência e a recusa de qualquer ideia de privilégio. Afirmá-lo, Senhor Presidente, não constitui nem uma ofensa nem uma difamação para seja quem for. Significa muito simplesmente explicar por que razão o meu grupo se opõe – e já o disse – a que o Parlamento transmita ao Conselho o documento da Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno tal e qual. Com efeito, vejamos apenas dois exemplos: o seu artigo 9º pretende assegurar aos futuros deputados uma quase impunidade. É injustificável. Quanto ao seu artigo relativo às remunerações, consiste num pedido colossal de aumento dos subsídios para a maioria dos deputados. Neste momento em que a União prega a austeridade para os trabalhadores e o racionamento das despesas públicas, esse aumento soaria a provocação. Em nossa opinião, é evidentemente inaceitável. Joguemos então jogo franco. Aquelas e aqueles de vós que desejam chegar a um acordo rápido com o Conselho sobre um estatuto do deputado não devem ratificar amanhã, com o seu voto, o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno tal e qual, pois o mesmo bloquearia obviamente a perspectiva de um acordo efectivo sobre um estatuto. Em contrapartida, se aprovarem a resolução de compromisso dos três grupos “charneira” do Parlamento, deixarão a porta aberta à procura de um acordo que a maioria de nós, de vós, diz pretender. Teremos todos amanhã ocasião de assumirmos as nossas responsabilidades."@pt11
"Herr talman! För min grupp bör utgångspunkten för vår diskussion om ledamotsstadgan vara frågan om en förtroendekris mellan medborgarna i de flesta länder och de politiskt ansvariga. Att överbrygga denna kris är en stor politisk utmaning, kanske den största politiska utmaningen som skall antas under den kommande perioden. Alla våra handlingar bör beakta denna målsättning. I detta fall anser Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster att det krävs total öppenhet om villkoren för att utöva parlamentsmandatet och att alla idéer om privilegier för ledamöterna måste undanröjas. För min del, och för den stora majoriteten av min grupp, förutsätter det två saker: den första är att det krävs en stadga inom kort, dvs. i god tid före valet i juni 2004. Förslagen som skall förhandlas med rådet får därför inte innehålla några bestämmelser som man i förväg vet är oacceptabla för rådet. Annars är det lika bra att säga uppriktigt att man inte vill ha någon stadga. Det andra kravet är enligt vårt förmenande att innehållet i förslagen som vi lägger fram skall vara förenliga med de principståndpunkter jag nyss tog upp – särskilt öppenheten och vägran att acceptera alla idéer om privilegier. Herr talman! Att säga detta är vare sig en förolämpning eller förtal av någon. Det innebär helt enkelt att förklara varför min grupp är emot – och redan har sagt det – att parlamentet överlämnar handlingen från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden i dess nuvarande skick till rådet. För att bara ta två exempel: i artikel 9 påstås de framtida ledamöterna i princip garanteras straffrihet. Det är oförsvarligt. När det gäller artikeln om ersättning består den av ett krav på en kolossal höjning av ersättningen för de flesta ledamöterna. Vid ett tillfälle när unionen predikar åtstramningar för de anställda och ransonering av de offentliga utgifterna skulle det låta som en provokation. Det är naturligtvis oacceptabelt i våra ögon. Låt oss spela rent spel. De av er som vill uppnå en snabb lösning med rådet om en ledamotsstadga bör inte i morgon genom sin röst stödja betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden i dess nuvarande skick, eftersom betänkandet uppenbarligen skulle blockera framtidsutsikten med ett verkligt avtal om en stadga. Genom att däremot rösta för kompromissresolutionen från de tre ”vågmästargrupperna” i parlamentet lämnar ni dörren öppen för strävan efter ett avtal som den stora majoriteten av oss, av er, säger sig hoppas på. I morgon får var och en tillfälle att ta sitt ansvar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph