Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.4.3-067"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the reason this motion and this debate are on our agenda is due to the insistence of the Christian Democrats and Conservatives in the PPE-DE, and the Socialists and Social Democrats in the PSE. There is no need for us to have this debate today. My group is in favour of equal conditions for all Members in a Members' Statute but this motion makes it harder and more difficult for us to achieve such a statute. If the motion proposed by Mr Barón Crespo and Mr Poettering is adopted, it will block progress in our discussions with the Council. Those two gentlemen gave you a mandate for exploratory discussions with Council and yet their parties now want to force a vote on Mr Rothley's opinion before giving Parliament the chance to consider the outcome of your discussions. Mr Rothley's opinion wants to include in the Members' Statute issues of primary law such as immunities and privileges which require ratification by national parliaments. The message about reform that they are sending to the Council is ‘take it or leave it’. The message that they are sending to MEPs who want reform is ‘forget it’. My party's joint resolution with the GUE/NGL and Verts/ALE Groups calls for a common statute, agreed with national governments in the Council, giving equality of treatment to MEPs and transparency in our allowances. Our question to individual members of the PPE-DE and the PSE, many of whom will be laughing all the way to the bank if they stop reform, is this: have you no self-respect? Have you no concern for the reputation of this House? I am accused in Mr Rothley's press release of being unserious, of making dishonest accusations. Mr Rothley, I take seriously the accusations of dishonesty made by citizens against us. Mr Barón Crespo accuses me of heaping invective on the socialists. If I am heaping invective on you, Mr Barón Crespo, why are so many of your members, including all of your British members, going to support our motion in the vote tomorrow? The answer is that you heap invective on yourselves and you deserve it. Moreover, you heap invective on those of us who recognise the public concern, who admit that the expenses regime is unjustifiable and who seek to introduce the highest standards into the management of this House. Mr President, we abuse the taxpayer at our peril and we demean democratic politics through not reforming. In calling on Members to support the resolution put forward by three groups, I call on them to reject the description of politicians put forward in the words of the poet, Hilaire Belloc, when he wrote: ‘With pomp and ridiculous display The Politician's corpse was borne away While those around him carped and slanged I wept: I would have seen him hanged.’"@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, at dette forslag og denne forhandling er på dagsordenen kan tilskrives vedholdenhed fra de kristelige demokrater og de konservative i PPE-DE-Gruppen og socialisterne og socialdemokraterne i PSE-Gruppen. Vi behøver ikke afholde forhandlingen i dag. Min gruppe stemmer for ens forhold for alle medlemmer i en medlemsstatut, men forslaget gør det sværere og mere vanskeligt for os at opnå en sådan statut. (Med pomp og til latterlig skue blev politikerens lig båret væk Mens dem omkring ham kritiserede og skændte græd jeg: jeg så ham hellere hængt.) Hvis hr. Barón Crespos og hr. Poetterings forslag vedtages, vil det blokere for fremskridt i vores drøftelser med Rådet. De to herrer gav Dem mandat til at føre sonderende drøftelser med Rådet, og nu ønsker deres partier alligevel at gennemtvinge en afstemning om hr. Rothleys erklæring, før Parlamentet får mulighed for at bedømme udfaldet af Deres drøftelser. I hr. Rothleys erklæring omfatter medlemsstatutten spørgsmål inden for primær ret som f.eks. immunitet og privilegier, der kræver ratifikation af de nationale parlamenter. Deres signal til Rådet om reform er "enten eller". Deres signal til de parlamentsmedlemmer, som ønsker reform, er "glem det". Mit partis fælles beslutning med GUE/NGL-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen kræver en fælles statut efter aftale med de nationale regeringer i Rådet, og statutten skal sikre ligebehandling for parlamentsmedlemmer og gennemsigtighed i vores tillæg. Vores spørgsmål til de enkelte medlemmer i PPE-DE-Gruppen og PSE-Gruppen, hvor mange vil grine hele vejen hen til banken, hvis de stopper reformen, er: Har I ingen selvrespekt? Bekymrer I jer ikke om Parlamentets omdømme? Jeg anklages for at være useriøs og fremsætte falske beskyldninger i hr. Rothleys pressemeddelelse. Hr. Rothley, jeg tager beskyldningerne om uærlighed, som borgere har fremsat imod os, alvorligt. Hr. Barón Crespo beskylder mig for at tale ned til socialisterne. Hvis jeg taler ned til Dem, hr. Barón Crespo, hvorfor vil så mange af Deres medlemmer, herunder alle de britiske medlemmer, støtte vores forslag ved afstemningen i morgen? Svaret er, at I taler ned til hinanden og med rette. Derudover taler De ned til dem af os, som anerkender offentlighedens bekymringer, som indrømmer, at udgiftssystemet er fordømmeligt, og som ønsker at indføre de højeste standarder i forvaltningen af Parlamentet. Hr. formand, vi misbruger skatteyderne for egen risiko, og vi forringer de demokratiske principper ved at sige nej til reform. Jeg opfordrer medlemmerne til at støtte de tre gruppers forslag og tage afstand fra den type politikere, som digteren Hilaire Belloc beskrev med følgende ord:"@da1
"Herr Präsident, dieser Antrag und diese Debatte befinden sich auf unserer Tagesordnung, weil die Christdemokraten und Konservativen der PPE und die Sozialisten und Sozialdemokraten der PSE dies so wollten. Es besteht keine Notwendigkeit, diese Debatte heute zu führen. Meine Fraktion spricht sich für die Gleichbehandlung aller Abgeordneten im Rahmen eines Abgeordnetenstatuts aus, doch mit diesem Antrag wird es schwieriger, dieses Statut letztendlich anzunehmen. Durch eine Annahme des von Herrn Barón Crespo und Herrn Poettering eingebrachten Antrags würde der Fortschritt in unseren Verhandlungen mit dem Rat behindert. Diese beiden Herren haben Ihnen ein Mandat für Sondierungsgespräche mit dem Rat erteilt, doch ihre Parteien wollen nun eine Abstimmung zur Stellungnahme von Herrn Rothley erzwingen, bevor das Parlament die Gelegenheit erhält, das Ergebnis ihrer Erörterungen zu berücksichtigen. Mit der Stellungnahme von Herrn Rothley sollen Fragen des Primärrechts wie Immunität und Privilegien in das Abgeordnetenstatut einbezogen werden, was eine Ratifizierung durch die einzelstaatlichen Parlamente erforderlich macht. Die Reformbotschaft, die sie dem Rat übermitteln, lautet: „Friss oder stirb“. Und ihre Botschaft an Abgeordnete, die sich um eine Reform bemühen, lautet: „Vergessen Sie’s“. Im gemeinsamen Entschließungsantrag meiner Partei und der GUE/NGL- sowie der Verts/ALE-Fraktion wird ein mit den einzelstaatlichen Regierungen im Rat beschlossenes gemeinsames Statut gefordert, das die Gleichbehandlung von Abgeordneten sowie Transparenz bei unserer Bezahlung vorsieht. Unserer Frage an die einzelnen Abgeordneten der PPE und der PSE, von denen einige frohlockend zur Bank gehen werden, wenn sie die Reform stoppen können, ist folgende: Haben Sie keinerlei Selbstachtung? Ist Ihnen der Ruf dieses Hauses völlig gleichgültig? In der Presseveröffentlichung von Herrn Rothley werde ich der Unseriosität und unlauterer Anschuldigungen bezichtigt. Herr Rothley, ich nehme es ernst, wenn uns Bürger der Unaufrichtigkeit beschuldigen. Herr Barón Crespo wirft mir vor, die Sozialisten mit Beschimpfungen zu überschütten. Wenn dies der Fall ist, warum werden dann so viele sowie alle Ihrer britischen Fraktionsmitglieder morgen in der Abstimmung für unseren Antrag stimmen? Die Antwort ist, dass sie sich selbst mit Schmähungen überhäufen, und Sie verdienen es nicht besser. Darüber hinaus beleidigen Sie diejenigen, die sich der öffentlichen Besorgnis nicht verschließen, eingestehen, dass das Kostenerstattungssystem unangemessen ist, und die höchsten Standards für die Verwaltung dieses Hauses einführen wollen. Herr Präsident, wir nutzen den Steuerzahler auf eigene Gefahr hin aus und schaden der Demokratie, wenn wir keine Reformen durchführen. Ich fordere die Abgeordneten auf, den von drei Fraktionen vorgelegten Entschließungsantrag zu unterstützen und dem Bild der „verschwenderischen Politiker“ entgegenzuwirken, das schon der Dichter Hilaire Belloc in einem seiner Gedichte prägte: “With pomp and ridiculous display The Politician's corpse was borne away While those around him carped and slanged I wept: I would have seen him hanged.“"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος για τον οποίο αυτή η πρόταση και αυτή η συζήτηση έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη είναι η επιμονή των Χριστιανοδημοκρατών και των Συντηρητικών του ΕΛΚ, καθώς και των Σοσιαλιστών και των Σοσιαλδημοκρατών του ΕΣΚ. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε σήμερα αυτήν τη συζήτηση. Η Ομάδα μου τάσσεται υπέρ ίσων όρων για όλους τους βουλευτές όσον αφορά το καθεστώς των βουλευτών, αλλά η πρόταση αυτή καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη ενός τέτοιου καθεστώτος. Εάν η πρόταση των κκ. Barón Crespo και Poettering εγκριθεί, θα αναστείλει την πρόοδο στις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο. Οι δύο αυτοί κύριοι σας έδωσαν εντολή για τη διεξαγωγή διερευνητικών συζητήσεων με το Συμβούλιο, αλλά τα κόμματά τους θέλουν τώρα να επιβάλουν ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης του κ. Rothley, χωρίς προηγουμένως να δώσουν στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να εξετάσει το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων. Η γνωμοδότηση του κ. Rothley επιδιώκει να συμπεριλάβει στο καθεστώς των βουλευτών θέματα πρωτογενούς δικαίου, όπως είναι η ασυλία και τα προνόμια, τα οποία απαιτούν επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια. Το μήνυμα για τη μεταρρύθμιση που στέλνουν στο Συμβούλιο είναι “δεχτείτε την ή απορρίψτε την”. Το μήνυμα που στέλνουν στους βουλευτές που επιθυμούν τη μεταρρύθμιση είναι “ξεχάστε την”. Η κοινή πρόταση ψηφίσματος του κόμματός μου με την Ομάδα ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ και την Ομάδα ΠΡΣ/ΕΕΣ ζητά ένα κοινό καθεστώς, με τη συμφωνία των εθνικών κυβερνήσεων στο Συμβούλιο, το οποίο θα προβλέπει ίση μεταχείριση για τους βουλευτές και διαφάνεια στις παροχές μας. Το ερώτημα που θέτουμε στα μεμονωμένα μέλη του ΕΛΚ και του ΕΣΚ, πολλά από τα οποία θα γελούν μέχρι τέλους, εάν σταματήσουν τη μεταρρύθμιση, είναι το εξής: δεν έχετε αυτοσεβασμό; Δεν ενδιαφέρεστε για τη φήμη του Κοινοβουλίου; Στην ανακοίνωση Τύπου του κ. Rothley κατηγορούμαι ότι δεν είμαι σοβαρός και ότι προβαίνω σε ανέντιμες κατηγορίες. Κύριε Rothley, λαμβάνω σοβαρά υπόψη τις κατηγορίες για ανεντιμότητα που διατυπώνουν οι πολίτες εναντίον μας. Ο κ. Barón Crespo με κατηγορεί ότι εκτοξεύω κατηγορίες κατά των σοσιαλιστών. Κύριε Barón Crespo, εάν εκτοξεύω κατηγορίες εναντίον σας, γιατί τόσα πολλά μέλη του κόμματός σας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των βρετανών μελών σας, πρόκειται να στηρίξουν την πρότασή μας κατά την αυριανή ψηφοφορία; Η απάντηση είναι ότι εσείς εκτοξεύετε κατηγορίες εναντίον του εαυτού σας και το αξίζετε. Επιπλέον, εκτοξεύετε κατηγορίες εναντίον όλων ημών που αναγνωρίζουμε τις ανησυχίες των πολιτών, που παραδεχόμαστε ότι το καθεστώς των δαπανών είναι αδικαιολόγητο και που επιδιώκουμε να ενσωματώσουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές στη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κάνουμε κατάχρηση των χρημάτων των φορολογούμενων με δικό μας κίνδυνο και υποβαθμίζουμε τη δημοκρατική πολιτική μέσω της απουσίας μεταρρύθμισης. Ζητώντας από τους βουλευτές να στηρίξουν την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν τρεις Ομάδες, τους καλώ να αποκηρύξουν την εικόνα των πολιτικών, όπως διαφαίνεται από τους στίχους του ποιητή Hilaire Belloc: “Με λαμπρότητα και γελοία επίδειξη Απομάκρυναν το κουφάρι του πολιτικού Ενώ οι γύρω του κατηγορούσαν και έβριζαν Έκλαψα: θα μπορούσαν να τον κρεμάσουν”."@el8
"Señor Presidente, el motivo por el que esta moción y este debate están en nuestro orden del día radica en la insistencia de los demócrata-cristianos y los conservadores del PPE y los socialistas y socialdemócratas del PSE. No es necesario que tengamos hoy este debate. Mi grupo está a favor de que existan condiciones iguales para todos los diputados en un Estatuto de los diputados, pero esta propuesta hace que sea más arduo y difícil conseguir dicho estatuto. Si se aprueba la propuesta planteada por el Sr. Barón Crespo y el Sr. Poettering, bloqueará el avance de nuestras conversaciones con el Consejo. Estos dos caballeros le confirieron un mandato de cara a las conversaciones preliminares con el Consejo, pero ahora sus partidos quieren forzar un voto sobre la opinión del Sr. Rothley antes de dar al Parlamento la oportunidad de considerar el resultado de sus discusiones. La opinión del Sr. Rothley quiere incluir en el Estatuto de los diputados cuestiones de derecho primario, como inmunidades y privilegios que requieren la ratificación por parte de los parlamentos nacionales. El mensaje sobre la reforma que transmiten al Consejo es «o lo toma o lo deja». El mensaje que transmiten a los diputados al PE que quieren la reforma es «olvídelo». La resolución conjunta de mi partido con los Grupos GUE/NGL y Verts/ALE requiere un estatuto común, acordado con los gobiernos nacionales en el Consejo, que dé igualdad de trato a los diputados y suponga transparencia en nuestras asignaciones. Nuestra pregunta a los diputados individuales del PPE-DE y el PSE, muchos de los cuales se reirán de camino al banco si detienen la reforma, es la siguiente: ¿no tienen ustedes amor propio? ¿No les preocupa la reputación de esta Asamblea? En el comunicado de prensa del Sr. Rothley se me acusa de ser poco serio, de hacer acusaciones deshonestas. Señor Rothley, me tomo en serio las acusaciones de falta de honradez que nos hacen los ciudadanos. El Sr. Barón Crespo me acusa de lanzar invectivas contra los socialistas. Si le lanzo invectivas, señor Barón Crespo, ¿por qué tantos diputados de su grupo, incluidos todos los británicos, van a apoyar nuestra moción en el voto de mañana? La respuesta es que lanzan ustedes invectivas sobre ustedes mismos y se lo merecen. Por otra parte, usted lanza invectivas sobre aquellos de nosotros que reconocemos el malestar público, que admiten que el régimen de gastos es injustificable y que tratan de introducir los estándares más elevados en la gestión de esta Asamblea. Señor Presidente, al no realizar la reforma abusamos del contribuyente por nuestra cuenta y riesgo y degradamos la política democrática. Al hacer un llamamiento a los diputados para que apoyen la resolución presentada por tres grupos, los convoco a que rechacen la descripción de los políticos en las palabras del poeta Hilaire Belloc, quien escribió: «Con pompa y ridícula demostración el cadáver del político era llevado mientras por ahí lo criticaban sin perdón Yo lloré: ojalá lo hubiese visto colgado»."@es12
"Arvoisa puhemies, se että tämä esitys ja tämä keskustelu ylipäätään ovat asialistalla, johtuu siitä, että PPE-ryhmän kristillisdemokraatit ja konservatiivit sekä PSE-ryhmän sosialistit ja sosiaalidemokraatit ovat sitä niin kovasti vaatineet. Meidän ei tarvitsisi käydä tätä keskustelua tänään. Minun ryhmäni kannattaa kaikille jäsenille yhtäläiset ehdot takaavaa jäsenten ohjesääntöä, mutta tämä esitys tekee sellaisen aikaansaamisesta entistä vaikeampaa. (Komein ja naurettavin menoin poliitikon ruumis kannettiin pois. Ihmiset ympärillä sättivät ja haukkuivat häntä mutta minä itkin: olisin mieluummin nähnyt hänet hirtettynä.) Jos Barón Crespon ja Poetteringin esitys hyväksytään, se vie meiltä mahdollisuudet edistyä keskusteluissa neuvoston kanssa. Nämä kaksi herraa antoivat teille ensin valtuudet käydä alustavia neuvotteluja neuvoston kanssa, mutta nyt heidän puolueensa haluavat kuitenkin viedä väkisin läpi äänestyksen Rothleyn lausunnosta, ennen kuin parlamentilla on ollut mahdollisuus pohtia keskustelun tuloksia. Rothleyn lausunnossa halutaan sisällyttää jäsenten ohjesääntöön primaarioikeuteen kuuluvia asioita, kuten parlamentin jäsenten erioikeuksia ja vapauksia koskevia säännöksiä, jotka vaativat kansallisten parlamenttien ratifiointia. Uudistusten suhteen heidän viestinsä neuvostolle on ”ota tai jätä”. Uudistuksia haluaville parlamentin jäsenille heidän viestinsä on ”unohtakaa koko juttu”. Puolueeni laatimassa yhteisessä päätöslauselmaesityksessä GUE/NGL- ja Verts/ALE-ryhmien kanssa vaaditaan yhteistä ohjesääntöä, josta jäsenvaltioiden hallitukset sopisivat neuvostossa ja joka takaisi parlamentin jäsenille yhtenäisen kohtelun ja meille maksettavien korvauksien läpinäkyvyyden. Kysymmekin yksittäisiltä PPE- ja PSE-ryhmien jäseniltä, joista monet varmaan nauravat pankkiin kävellessään, jos uudistukset keskeytetään: eikö teillä ole minkäänlaista itsekunnioitusta? Eikö teitä yhtään kiinnosta tämän parlamentin maine? Rothleyn lehdistötiedotteessa minua syytetään asialla leikittelystä ja vilpillisten syytöksien esittämisestä. Arvoisa kollega Rothley, otan hyvin vakavasti kansalaisten meille esittämät syytökset epärehellisyydestä. Kollegamme Barón Crespo syyttää minua sosialistien herjaamisesta. Jos tämä on pelkkää herjausta, miksi sitten niin monet jäsenenne, muun muassa kaikki brittiläiset jäsenenne, aikovat kannattaa meidän esitystämme huomisessa äänestyksessä? Vastaus on, että te herjaatte itse itseänne ja vieläpä ansaitsette sen. Sitä paitsi herjaatte myös niitä meistä, jotka tunnustavat yleisön huolen, jotka myöntävät kulukorvausjärjestelmän olevan epäoikeudenmukainen ja jotka pyrkivät parantamaan tämän parlamentin hallinnoinnissa noudatettavia laatuvaatimuksia. Arvoisa puhemies, me käytämme veronmaksajia hyväksemme oman maineemme kustannuksella ja kieltäytymällä uudistuksista halvennamme demokratiaa. Pyytäessäni jäseniä kannattamaan kolmen ryhmän yhteistä päätöslauselmaesitystä, vetoan heihin, että he osoittaisivat vääräksi runoilija Hilaire Bellocin kuvauksen poliitikoista: ”With pomp and ridiculous display The Politician's corpse was borne away While those around him carped and slanged I wept: I would have seen him hanged.”"@fi5
"Monsieur le Président, si cette proposition et ce débat se retrouvent à l'ordre du jour, c'est en raison de l'insistance des démocrates-chrétiens et des conservateurs du PPE, ainsi que des socialistes et des sociaux-démocrates du PSE. Nous n'avons pas besoin de tenir ce débat aujourd'hui. Mon groupe est en faveur de conditions égales pour tous les députés dans un statut des députés, mais cette proposition nous rend la tâche d'atteindre un tel statut encore plus difficile. (Avec faste et ridiculement exposé Le corps du Politicien fut emmené Tandis qu'autour de lui s'élevaient plaintes et injures Je pleurais : j'aurais voulu le voir pendu.) Si la proposition avancée par MM. Barón Crespo et Poettering est adoptée, elle bloquera les progrès de nos discussions avec le Conseil. Ces deux messieurs vous ont donné un mandat pour des discussions exploratoires avec le Conseil et, pourtant, leurs partis veulent imposer un vote sur l'avis de M. Rothley avant de donner la chance au Parlement de considérer l'issue de vos discussions. L'avis de M. Rothley veut introduire dans le statut des députés des questions de droit primaire telles que les immunités et les privilèges, lesquels nécessitent la ratification des parlements nationaux. Le message concernant la réforme qu'ils envoient au Conseil est : "c'est à prendre ou à laisser". Le message qu'ils envoient aux députés qui veulent la réforme est : "laissez tomber". La résolution commune de mon parti et des groupes GUE/NGL et Verts/ALE demande un statut commun, convenu avec les gouvernements nationaux au sein du Conseil, prévoyant l'égalité de traitement des députés et la transparence dans nos indemnités. Notre question aux membres individuels du PPE et du PSE, dont beaucoup riront sur le chemin de la banque s'ils arrêtent la réforme, est la suivante : n'avez-vous pas d'amour propre ? N'êtes-vous pas inquiets de la réputation de cette Assemblée ? Dans le communiqué de presse de M. Rothley, je suis accusé de manquer de sérieux, de porter des accusations malhonnêtes. Monsieur Rothley, je prends au sérieux les accusations de malhonnêteté que les citoyens nous portent. M. Barón Crespo m'accuse d'accabler les socialistes d'injures. Si je vous accable d'injures, Monsieur Barón Crespo, pourquoi tant de membres de votre parti, y compris tous vos membres britanniques, vont-ils voter en faveur de notre proposition lors du vote de demain ? La réponse est que vous vous accablez d'injures les uns les autres et que vous le méritez. Qui plus est, vous accablez d'injures ceux d'entre nous qui reconnaissent l'inquiétude publique, ceux qui admettent que le régime de dépenses n'est pas justifiable et qui cherchent à introduire les normes les plus élevées dans la gestion de cette Assemblée. Monsieur le Président, nous abusons le contribuable à nos risques et périls, et nous avilissons la politique démocratique en ne réformant pas. En demandant aux députés de voter en faveur de la résolution proposée par trois groupes, je leur demande de rejeter la description des politiciens que le poète Hilaire Belloc a faite lorsqu'il écrit :"@fr6
"Signor Presidente, questa proposta e questo dibattito sono stati inseriti all’ordine del giorno grazie all’insistenza dei democratici cristiani e dei conservatori del PPE-DE e dei socialisti e dei socialdemocratici del PSE. Non era affatto necessario tenere oggi questo dibattito. Il mio gruppo è favorevole a uno statuto dei deputati che preveda parità di condizioni per tutti i membri, ma riteniamo che questa risoluzione renda più difficile e ardua la messa a punto di un simile testo. La proposta presentata dagli onorevoli Barón Crespo e Poettering, se verrà approvata, impedirà di compiere passi avanti nelle discussioni con il Consiglio. Questi due gentiluomini vi hanno dato un mandato per colloqui esplorativi con il Consiglio e i loro partiti adesso vogliono addirittura imporre una votazione sul parere dell’onorevole Rothley prima di dare al Parlamento la possibilità di considerare l’esito di detti colloqui. Il parere dell’onorevole Rothley intende inserire nello statuto dei deputati questioni di diritto primario, come le immunità e i privilegi, che richiedono la ratifica dei parlamenti nazionali. Il messaggio che stanno inviando al Consiglio rispetto alla riforma è “prendere o lasciare”. Il messaggio che stanno inviando ai deputati che vogliono la riforma è “scordatevela”. La risoluzione comune del mio partito e dei gruppi GUE/NGL e Verts/ALE invoca uno statuto comune, concordato con i governi nazionali rappresentati in seno al Consiglio, che riconosca parità di trattamento ai membri del Parlamento europeo e trasparenza in materia di indennità. La domanda che vorremmo rivolgere ai singoli deputati del PPE-DE e del PSE, molti dei quali se la rideranno tutto il tempo dai loro scanni, se impediranno la riforma, è: “Non avete rispetto di voi stessi? Non avete alcun interesse per la reputazione del Parlamento? Nel comunicato stampa dell’onorevole Rothley sono stato accusato di essere poco serio e di aver rivolto accuse disoneste. Onorevole Rothley, prendo sul serio le accuse di disonestà rivolte dai cittadini nei nostri confronti. L’onorevole Barón Crespo mi accusa di coprire di ingiurie i socialisti. Se sto insultando i socialisti, onorevole Barón Crespo, perché così tanti membri del suo gruppo, tra cui tutti i deputati britannici, sosterranno la nostra proposta nella votazione di domani? La risposta è che lei lancia un’invettiva contro il suo stesso gruppo, e le sta bene. Inoltre lei insulta quanti tra noi prendono atto della preoccupazione dei cittadini, riconoscono che il sistema delle spese è ingiustificabile e cercano di introdurre più elevati per il funzionamento del Parlamento. Signor Presidente, se non attuiamo una riforma abusiamo dei contribuenti a nostro rischio e pericolo e screditiamo le politiche democratiche. Invitando i deputati a sostenere la risoluzione presentata da tre gruppi, li invito a respingere la descrizione dei politici che emerge dalle parole del poeta, Hilaire Belloc, che scrive: “In pompa magna e con risibile sembiante hanno portato via la salma del politicante mentre intorno era da tutti criticato e ingiuriato Io piangevo: avrei voluto vederlo impiccato.”"@it9
"Mr President, the reason this motion and this debate are on our agenda is due to the insistence of the Christian Democrats and Conservatives in the PPE-DE, and the Socialists and Social Democrats in the PSE. There is no need for us to have this debate today. My group is in favour of equal conditions for all Members in a Members' Statute but this motion makes it harder and more difficult for us to achieve such a statute. If the motion proposed by Mr Barón Crespo and Mr Poettering is adopted, it will block progress in our discussions with the Council. Those two gentlemen gave you a mandate for exploratory discussions with Council and yet their parties now want to force a vote on Mr Rothley's opinion before giving Parliament the chance to consider the outcome of your discussions. Mr Rothley's opinion wants to include in the Members' Statute issues of primary law such as immunities and privileges which require ratification by national parliaments. The message about reform that they are sending to the Council is ‘take it or leave it’. The message that they are sending to MEPs who want reform is ‘forget it’. My party's joint resolution with the GUE/NGL and Verts/ALE Groups calls for a common statute, agreed with national governments in the Council, giving equality of treatment to MEPs and transparency in our allowances. Our question to individual members of the PPE-DE and the PSE, many of whom will be laughing all the way to the bank if they stop reform, is this: have you no self-respect? Have you no concern for the reputation of this House? I am accused in Mr Rothley's press release of being unserious, of making dishonest accusations. Mr Rothley, I take seriously the accusations of dishonesty made by citizens against us. Mr Barón Crespo accuses me of heaping invective on the socialists. If I am heaping invective on you, Mr Barón Crespo, why are so many of your members, including all of your British members, going to support our motion in the vote tomorrow? The answer is that you heap invective on yourselves and you deserve it. Moreover, you heap invective on those of us who recognise the public concern, who admit that the expenses regime is unjustifiable and who seek to introduce the highest standards into the management of this House. Mr President, we abuse the taxpayer at our peril and we demean democratic politics through not reforming. In calling on Members to support the resolution put forward by three groups, I call on them to reject the description of politicians put forward in the words of the poet, Hilaire Belloc, when he wrote: ‘With pomp and ridiculous display The Politician's corpse was borne away While those around him carped and slanged I wept: I would have seen him hanged.’"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, dat deze motie en dit debat op onze agenda staan komt door de vasthoudendheid van de christen-democraten en de conservatieven in de Fractie van de Europese Volkspartij en de socialisten en de sociaal-democraten in de Fractie van de Europese Sociaal-Democraten. We hoeven dit debat vandaag niet te voeren. Mijn fractie is voor gelijke voorwaarden voor alle leden, vastgelegd in een statuut van de leden, maar met deze motie wordt het veel moeilijker zo’n statuut tot stand te brengen. (“Met veel staatsie en ijdele pracht Wordt het lijk van de Politicus weggebracht. De omstanders maken stennis en misbaar Terwijl ik treur: Hing hij maar.”) Als de motie die de heer Barón Crespo en de heer Poettering voorstellen wordt aangenomen, wordt de voortgang van onze besprekingen met de Raad geblokkeerd. Deze twee heren hebben u een mandaat gegeven voor verkennende besprekingen met de Raad en toch willen hun partijen nu een stem vóór het standpunt van de heer Rothley forceren voordat het Parlement de kans heeft gehad de uitkomst van uw besprekingen in overweging te nemen. Het standpunt van de heer Rothley houdt in dat primaire juridische kwesties, zoals immuniteit en voorrechten, waarvoor ratificatie van de nationale parlementen vereist is, in het statuut van de leden worden opgenomen. De boodschap over hervorming die ze naar de Raad sturen, luidt “graag of niet”. De boodschap die ze sturen naar de leden van het Parlement die voor hervorming zijn, luidt “vergeet het maar”. De gezamenlijke ontwerpresolutie van mijn fractie en de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links en de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie vraagt om een gemeenschappelijk statuut, dat met de nationale parlementen in de Raad wordt overeengekomen en dat voorziet in gelijke behandeling van Europese afgevaardigden en transparantie van onze vergoedingen. De vraag die wij willen stellen aan de individuele leden van de Fractie van de Europese Volkspartij en de Fractie van de Europese Sociaal-Democraten, waarvan velen in hun vuistje zullen lachen als de hervorming niet doorgaat, is deze: heeft u geen zelfrespect? Geeft u niets om de reputatie van dit Parlement? In het persbericht van de heer Rothley word ik ervan beschuldigd niet serieus te zijn en valse beschuldigingen te uiten. Mijnheer Rothley, ik neem de beschuldigingen van oneerlijkheid die burgers aan ons adres uiten wel serieus. De heer Barón Crespo beschuldigt mij ervan dat ik me beschimpend uitlaat over de socialisten. Als ik me beschimpend over u uitlaat, mijnheer Barón Crespo, waarom steunen zoveel van uw leden, waaronder al uw Britse leden, morgen dan onze motie tijdens de stemming? Het antwoord is dat u deze beschimpingen over uzelf afroept. U verdient niet beter. Bovendien beschimpt u degenen onder ons die oog hebben voor de bezorgdheid van het publiek en die toegeven dat het onkostensysteem niet te rechtvaardigen valt en die graag zien dat bij het besturen van dit Parlement de hoogst mogelijke normen worden gehanteerd. Mijnheer de Voorzitter, we maken op eigen risico misbruik van de belastingbetaler en we verlagen de democratische politiek als we niet hervormen. Door de leden te vragen de resolutie die door drie fracties is ingediend te steunen vraag ik hun de omschrijving van politici zoals Hilaire Belloc die ooit gaf te verwerpen. Deze dichter schreef:"@nl2
"Senhor Presidente, esta proposta e este debate estão inscritos na nossa ordem de trabalhos devido à insistência dos Democratas Cristãos e Conservadores do Grupo PPE-DE e dos Socialistas e Sociais-democratas do Grupo PSE. Não há necessidade, no nosso entender, de realizar hoje este debate. O meu grupo é favorável a condições iguais para todos os deputados abrangidos por um Estatuto dos Deputados, mas esta proposta vem-nos dificultar e complicar a consecução desse Estatuto. E eu, eu chorava: queria tê-lo visto enforcado." Se a proposta apresentada pelos senhores deputados Barón Crespo e Poettering for aprovada, bloqueará o avanço das nossas negociações com o Conselho. Esses dois senhores encarregaram-vos, Senhor Presidente, de entabular conversações exploratórias com o Conselho e, no entanto, os seus partidos pretendem agora forçar uma votação sobre o parecer do senhor deputado Rothley, antes de dar ao Parlamento a oportunidade de analisar o resultado daquelas conversações. O parecer do senhor deputado Rothley defende a inclusão de disposições de direito primário, tais como imunidades e privilégios, que requerem ratificação pelos parlamentos nacionais. A mensagem sobre a reforma que estão a enviar ao Conselho é: "é pegar ou largar". A Mensagem que estão a enviar aos deputados ao Parlamento Europeu que querem a reforma é "esqueçam-na" . A resolução conjunta apresentada pelo meu grupo e pelos Grupos GUE/NGL e Verts/ALE exorta a um Estatuo comum, acordado com os Governos nacionais no Conselho, que preveja a igualdade de tratamento para deputados ao Parlamento Europeu e transparência nos nossos subsídios. A nossa pergunta aos deputados individuais do PPE-DE e do PSE, muito dos quais esfregarão as mãos de contentes se conseguirem impedir a reforma, é esta: não têm orgulho próprio? Não se preocupam com a reputação desta assembleia? Sou acusado no comunicado de imprensa do senhor deputado Rothley de não ser sério, de fazer acusação infundadas. Senhor Deputado Rothley, levo muito a sério as acusações de desonestidade proferidas pelos cidadãos contra nós. O senhor deputado Barón Crespo acusa-me de usar, muitas vezes, de uma linguagem ofensiva para com os Socialistas. Se estou a usar de uma linguagem ofensiva consigo, Senhor Deputado Barón Crespo, por que razão irão tantos deputados do seu grupo, incluindo todos os deputados britânicos, apoiar a nossa proposta, amanhã? A resposta é que os senhores são muitas vezes ofensivos convosco próprios, e merecem-no. Aliás, o senhor deputado é ofensivo para com aqueles de nós que reconhecem a preocupação do público, que admitem que o regime de despesas não se justifica e que procuram usar os mais elevados padrões na gestão desta Casa. Senhor Presidente, abusamos do contribuinte por nossa conta e risco, mas humilhamos as políticas democráticas através da ausência de reforma. Ao apelar aos deputados para que apoiem a resolução apresentada por três grupos, apelo a que rejeitem a descrição que o poeta, Hilaire Belloc, faz dos políticos quando escreveu: "Com aparato pomposo e ridículo Seguia o cortejo do político defunto À sua volta, blasfémias e insultos"@pt11
"Herr talman! Att detta förslag och denna debatt finns med på vår föredragningslista beror på att kristdemokraterna och de konservativa i PPE-DE och socialisterna och socialdemokraterna i PSE har insisterat på det. Vi behöver inte föra denna debatt i dag. Min grupp är för lika villkor för samtliga ledamöter i en ledamotsstadga, men detta förslag gör det svårare för oss att få en sådan stadga. (Med ståt och löjligt prål bar man undan politikerns lik de kringstående klankade och skällde men jag grät, jag hade hellre sett honom hängd.) Om vi antar Barón Crespos och Poetterings förslag kommer det att sätta stopp för framsteg i våra diskussioner med rådet. De här två gentlemännen gav er mandat att föra förberedande diskussioner med rådet, och ändå vill deras partier nu tvinga fram en omröstning om Rothleys yttrande innan parlamentet har haft möjlighet att ta resultatet av era diskussioner i betraktande. Rothleys yttrande vill inkludera frågor som rör primärrätten i ledamotsstadgan, till exempel immunitet och privilegier som kräver ratificering av nationella parlament. Det budskap om reform som de skickar till rådet är ”passar det inte så låt bli”. Det budskap de skickar till ledamöter som önskar reform är ”glöm det”. Mitt partis gemensamma resolution med grupperna GUE/NGL och Verts/ALE begär en gemensam stadga, i samförstånd med nationella regeringar i rådet, som behandlar alla ledamöter på samma sätt och garanterar insyn i våra ersättningar. Vår fråga till de enskilda ledamöterna i PPE-DE och PSE, varav många kommer att gynnas ekonomiskt om de hindrar reformen, är denna: har ni inte någon självaktning? Bryr ni er inte om denna kammares anseende? I Rothleys pressmeddelande anklagas jag för att vara oseriös och för att komma med ohederliga anklagelser. Herr Rothley! Jag tar de anklagelser om ohederlighet som medborgare har gjort mot oss på stort allvar. Barón Crespo anklagar mig för att överösa socialisterna med smädelser. Om jag öser smädelser över er, herr Barón Crespo, hur kommer det sig att så många av era ledamöter, inklusive samtliga era brittiska ledamöter, kommer att stödja vårt förslag i omröstningen i morgon? Svaret är att ni öser smädelser över er själva och att ni förtjänar det. Dessutom öser ni smädelser över dem av oss som erkänner allmänhetens oro, som medger att systemet för reseersättningar inte kan försvaras och som försöker införa strängast möjliga standarder i skötseln av denna kammare. Herr talman! Om vi utnyttjar skattebetalarna gör vi det på egen risk, och vi förnedrar politik genom att inte reformera systemet. När jag uppmanar ledamöterna att stödja den resolution som har lagts fram av de tre grupperna uppmanar jag dem att avvisa den beskrivning av politiker som poeten Hilaire Belloc framförde när han skrev:"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"I wept: I would have seen him hanged.""1
"I wept : I would have seen him hanged.""6
"The Politician’s corpse was borne away,"2
"“With pomp and ridiculous display,"2
"”With pomp and ridiculous display,"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph