Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.3.3-051"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Jag tänker ta upp den stora risk som jag menar att rådets möte i Köpenhamn kan innebära vad gäller EU som fredsprojekt. Vi talar alla här om EU:s enande. Vi talar alla om det historiska beslutet i Köpenhamn. Men kan EU som fredsprojekt raseras i Köpenhamn? Många ledamöter känner säkert att denna fråga inte är relevant, men jag menar att den är det. EU har varit oerhört framgångsrikt vad gäller att föra människor och stater närmare varandra i Europeiska unionen. Nu har vi emellertid ett kandidatland som står först på turordningen att bli medlem i Europeiska unionen, nämligen Cypern. Efter Berlinmurens fall är det Nicosia som är den delade huvudstaden i Europa. Efter Tysklands enande är det Cypern som är det delade landet i Europa. Europaparlamentet har tydligt uttalat att man önskar att de turkiska ockupationstrupperna skall dras tillbaka från norra Cypern. I detta läge diskuteras det på mycket hög nivå i rådet att Turkiet skulle ges ett datum för ett möte, då ett nytt datum för medlemskapsförhandlingar för detta land skulle fastställas. Jag vänder mig därför särskilt till det danska ordförandeskapet: Hur kommer allmänheten, hur kommer cyprioterna, och hur kommer vi alla tillsammans att uppfatta läget när ett land som Turkiet skulle ges datum för att inleda medlemskapsförhandlingar samtidigt som 30 000 turkiska soldater finns kvar på norra Cypern? Är det EU som fredsprojekt? Jag vill verkligen uppehålla mig vid detta ämne och undrar om vi kan tänka tanken att ett land förhandlar med Europeiska unionen och samtidigt bevisligen ockuperar 37 procent av en annan medlemsstat? Detta måste redas ut i Köpenhamn! Om det är så att man kan tänka sig att fredsprojektet EU tillåter att Turkiet kan inleda förhandlingar utan att Cypernkonflikten är löst, då innebär det att en medlemsstat kan vara ockuperad av ett land som söker medlemskap i unionen och faktiskt förhandlar med kommissionen. Jag vill att denna fråga reds ut. Låt oss inte förblindas av charmoffensiven från Turkiets sida. Låt oss se till de hårda fakta som säger att ett land, Cypern, är på väg in i unionen, och ett annat land, som ockuperar 37 procent av det landet, vill inleda förhandlingar. Ät det rimligt? Är det EU som fredsprojekt?"@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg ønsker at tale om den store risiko, som jeg mener, at Rådets møde i København kan indebære for EU som fredsprojekt. Vi taler alle her om EU's enighed. Vi taler alle om den historiske beslutning i København. Men kan EU som fredsprojekt blive ødelagt i København? Mange mødeledere mener sikkert, at dette spørgsmål ikke er relevant, men det mener jeg, at det er. EU har gjort uhyre fremskridt, når det gælder om at føre mennesker og stater tættere sammen i EU. Nu har vi imidlertid et kandidatland, som står først på listen til at blive medlem af EU, nemlig Cypern. Efter Berlinmurens fald er det Nicosia, som er den delte hovedstad i Europa. Efter genforeningen af Tyskland er det Cypern, som er det delte land i Europa. Europa-Parlamentet har tydelig sagt, at man ønsker, at de tyrkiske besættelsestropper skal trækkes tilbage fra Nordcypern. I den forbindelse blev det på meget højt plan i Rådet diskuteret, om Tyrkiet skulle have en dato for et møde, hvor en ny dato for forhandlingerne om medlemskab for dette land skulle fastsættes. Jeg henvender mig derfor i særdeleshed til det danske formandskab med spørgsmålet om, hvordan befolkningen, hvordan cyprioterne og hvordan vi alle skal kunne forstå situationen, når et land som Tyrkiet ville få en dato for indledning af forhandlingerne om medlemskab, samtidig med at der stadig findes 30.000 tyrkiske soldater på Nordcypern. Er det EU som fredsprojekt? Jeg vil virkelig bruge tid på dette emne og spørge, om vi kan tænke os, at et land forhandler med EU og samtidig beviseligt besætter 37% af et andet medlemsland? Dette må løses i København! Hvis man kan tænke sig, at fredsprojektet EU tillader, at Tyrkiet kan indlede forhandlinger, uden at Cypern-spørgsmålet er løst, så indebærer det, at en medlemsstat kan være besat af et land, som ansøger om medlemskab af Unionen og faktisk forhandler med Kommissionen. Jeg ønsker, at dette spørgsmål besvares. Lad os ikke blive forblændet af Tyrkiets charmeoffensiv. Lad os kigge på de hårde kendsgerninger, som siger, at et land, nemlig Cypern, er på vej ind i EU, og et andet land, som besætter 37% af landet, vil indlede forhandlinger. Er det rimeligt? Er det EU som fredsprojekt?"@da1
"Herr Präsident! Ich möchte auf die große Gefahr eingehen, die der Gipfel in Kopenhagen für die EU als Friedensprojekt darstellen kann. Wir sprechen hier alle von europäischer Integration, von dem historischen Beschluss, der in Kopenhagen gefasst wird. Aber könnte die EU als Friedensprojekt auf diesem Gipfel nicht zunichte gemacht werden? Viele Kolleginnen und Kollegen halten diese Frage sicherlich für nicht relevant, aber ich denke, sie ist es. Die Europäische Union war sehr erfolgreich darin, Menschen und Staaten einander näher zu bringen. Jetzt haben wir jedoch ein Kandidatenland, das ganz oben auf der Liste der neuen EU-Mitglieder steht, nämlich Zypern. Nach dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands ist Zypern das einzige geteilte Land in Europa und Nicosia die einzige geteilte Hauptstadt. Das Europäische Parlament hat deutlich seinen Wunsch nach Abzug der türkischen Okkupationstruppen aus dem Norden der Insel zum Ausdruck gebracht. Gegenwärtig wird im Rat auf hoher Ebene darüber diskutiert, ob mit der Türkei ein Zeitpunkt für ein Treffen vereinbart werden soll, auf dem ein neuer Termin für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit diesem Land festgelegt wird. Ich wende mich daher mit meiner Frage insbesondere an die dänische Ratspräsidentschaft: Was werden die Öffentlichkeit, die Zyprioten und wir alle dazu sagen, dass mit einem Land wie der Türkei ein Termin für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen vereinbart wird, während sich gleichzeitig noch 30 000 türkische Soldaten im Norden Zyperns befinden? Ist das die EU als Friedensprojekt? Ich würde gern noch etwas näher auf dieses Thema eingehen und frage mich, ob wir uns vorstellen können, dass ein Land Verhandlungen mit der Europäischen Union führt und gleichzeitig 37 % des Territoriums eines anderen Mitgliedstaates okkupiert hält? Das muss in Kopenhagen geklärt werden! Wenn die EU als Friedensprojekt es zulassen sollte, dass die Türkei ohne vorherige Lösung des Zypernkonflikts Beitrittsverhandlungen aufnimmt, so würde dies bedeuten, dass ein Land, das der Europäischen Union beitreten will, einen Mitgliedstaat okkupieren und gleichzeitig mit der Kommission verhandeln kann. Diese Frage muss meines Erachtens geklärt werden. Wir dürfen uns nicht von der Charmeoffensive der Türkei blenden lassen, sondern müssen die harten Fakten betrachten, die besagen, dass ein Land, nämlich Zypern, sich auf dem Weg in die Union befindet, und ein anderes Land, das 37 % des Territoriums dieses Staates besetzt hält, Beitrittsverhandlungen einleiten will. Ist das annehmbar? Ist das die EU als Friedensprojekt?"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στον τεράστιο κίνδυνο που φρονώ ότι μπορεί να ενέχει η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη, όσον αφορά την ΕΕ ως ειρηνευτικό σχέδιο. Όλοι όσοι παρευρισκόμαστε εδώ μιλάμε για την ενοποίηση της ΕΕ. Όλοι μιλάμε για την ιστορική απόφαση στην Κοπεγχάγη. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε η ΕΕ ως ειρηνευτικό σχέδιο να καταστραφεί στην Κοπεγχάγη; Είμαι βέβαιος ότι πολλοί βουλευτές θα αισθάνονται πως αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό, όμως εγώ πιστεύω ότι είναι. Η ΕΕ υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής όσον αφορά τη σύσφιξη των σχέσεων λαών και κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, υπάρχει τώρα μια υποψήφια χώρα που είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι η Κύπρος. Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η Λευκωσία είναι η διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μετά την επανένωση της Γερμανίας, η Κύπρος είναι η διχοτομημένη χώρα της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι θα επιθυμούσε την απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής από τη Βόρεια Κύπρο. Υπό αυτήν την κατάσταση, συζητείται σε πολύ υψηλό επίπεδο στο Συμβούλιο εάν πρέπει να δοθεί στην Τουρκία ημερομηνία συνάντησης κατά την οποία θα καθοριστεί νέα ημερομηνία ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την εν λόγω χώρα. Επομένως, απευθύνομαι κυρίως προς τη δανική Προεδρία και ερωτώ πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος, πώς θα αντιμετωπίσουν οι Κύπριοι και πώς θα αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς από κοινού αυτήν την κατάσταση, κατά την οποία θα δοθεί σε μια χώρα όπως η Τουρκία ημερομηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ενώ υπάρχουν ακόμα 30 000 τούρκοι στρατιώτες στη Βόρεια Κύπρο; Αυτή είναι η ΕΕ ως ειρηνευτικό σχέδιο; Θα ήθελα πραγματικά να παραμείνω επί μακρόν σε αυτό το θέμα και αναρωτιέμαι αν μπορούμε να φανταστούμε μια χώρα να διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα έχει αναμφισβήτητα υπό την κατοχή της το 37% ενός άλλου κράτους μέλους. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί στην Κοπεγχάγη. Εάν είναι πιθανόν η ΕΕ, ως ειρηνευτικό σχέδιο, να επιτρέψει στην Τουρκία την έναρξη διαπραγματεύσεων χωρίς να έχει επιλυθεί η κρίση στην Κύπρο, αυτό σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να βρίσκεται υπό την κατοχή μιας χώρας που επιδιώκει την ένταξη στην Ένωση και, στην πραγματικότητα, διαπραγματεύεται με την Επιτροπή. Θα ήθελα να εξεταστεί αυτό το ζήτημα. Ας μην τυφλωνόμαστε από την επίθεση γοητείας εκ μέρους της Τουρκίας. Ας κοιτάξουμε τα σκληρά γεγονότα, τα οποία λένε πως μια χώρα, η Κύπρος, βρίσκεται καθ’ οδόν για την Ένωση και μια άλλη χώρα, η οποία έχει υπό την κατοχή της το 37% αυτής της χώρας, επιθυμεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Είναι αυτό λογικό; Είναι αυτή η ΕΕ ως ειρηνευτικό σχέδιο;"@el8
"Mr President, I would like to address the major risk I think the Council meeting in Copenhagen may comprise in terms of the EU as a peace project. All of us here are talking about EU unification. We are all talking about the historic decision in Copenhagen. Could the EU as a peace project be destroyed in Copenhagen, however? I am sure that many members will feel that this question is not relevant, but I think it is. The EU has been incredibly successful in bringing people and states closer together in the European Union. We now have, however, a candidate country which is first in line to become a member of the European Union, namely Cyprus. Following the fall of the Berlin Wall, Nicosia has been Europe’s divided capital. Following the reunification of Germany, it is Cyprus which is the divided country in Europe. The European Parliament has clearly stated that it would like to see the Turkish occupying forces withdrawn from northern Cyprus. In this situation, it is being discussed at a very high level in the Council whether Turkey should be given a date for a meeting where a new date for membership negotiations for this country would be set. I therefore turn particularly to the Danish Presidency and ask how will the public, how will the Cypriots and how will all of us together view this situation in which a country such as Turkey is to be given a date for starting membership negotiations while there are still 30 000 Turkish soldiers in northern Cyprus? Is this the EU as a peace project? I would really like to dwell on this subject and wonder whether we can imagine a country negotiating with the European Union while at the same time unquestionably occupying 37% of another Member State. This must be investigated in Copenhagen. If it is conceivable that the EU, as a peace project, should permit Turkey to start negotiations without the Cyprus conflict being resolved, this means that a Member State can be occupied by a country seeking membership of the Union and actually negotiating with the Commission. I would like to see this question investigated. Let us not be blinded by the charm offensive on the part of Turkey. Let us look at the hard facts which say that one country, Cyprus, is on its way into the Union and another country which occupies 37% of that country wants to start negotiations. Is this reasonable? Is this the EU as a peace project?"@en3
"Señor Presidente, me gustaría hablar sobre el principal riesgo que, en mi opinión, puede conllevar la reunión del Consejo en Copenhague en lo referente a la UE como proyecto de paz. Todos estamos hablando sobre la unificación de la UE. Todos estamos hablando sobre la histórica decisión de Copenhague. Sin embargo, ¿es posible que la UE, en cuanto proyecto de paz, quede destruida en Copenhague? Estoy seguro de que muchos diputados pensarán que esta cuestión no es importante, pero yo sí lo creo. La UE ha tenido un increíble éxito a la hora de unir a los pueblos y a los Estados en la Unión Europea. No obstante, ahora tenemos un país candidato que figura entre los primeros que entrarán en la Unión Europea: Chipre. Tras la caída del Muro de Berlín, Nicosia ha pasado a ser la capital dividida de Europa. Tras la reunificación de Alemania, Chipre es el país dividido de Europa. El Parlamento Europeo ha dicho claramente que le gustaría que las fuerzas de ocupación turcas se retiraran de norte de Chipre. Estando así las cosas, se está debatiendo a un alto nivel en el Consejo si es conveniente dar a Turquía una fecha para celebrar una reunión en la que se fijaría una nueva fecha para el comienzo de las negociaciones de adhesión con este país. Por consiguiente, me dirijo en particular a la Presidencia danesa cuando pregunto cuál sería la reacción de los ciudadanos, de los chipriotas y la nuestra si se diera a un país como Turquía una fecha para iniciar las negociaciones de adhesión cuando todavía quedan 30 000 soldados turcos en el norte de Chipre. ¿Es esto la UE como proyecto de paz? Me gustaría profundizar en este asunto y me pregunto si podemos imaginarnos una situación en la que un país en negociaciones con la Unión Europea ocupa, al mismo tiempo, y sin lugar a dudas, el 37% de otro Estado miembro. Es preciso examinar esto en Copenhague. Si es concebible que la UE, como proyecto de paz, permita a Turquía iniciar negociaciones sin que se resuelva el conflicto de Chipre, esto significa que un Estado miembro puede ser ocupado por un país que pretende entrar en la Unión y que actualmente está en negociaciones con la Comisión. Me gustaría que se estudiara esta cuestión. Que no nos ciegue la encantadora ofensiva de Turquía. Analicemos los hechos en sí: un país, Chipre, está a punto de entrar en la Unión, y otro país que ocupa el 37% de ese país quiere iniciar negociaciones. ¿Les parece bien? ¿Es esto la UE como proyecto de paz?"@es12
"Arvoisa puhemies, haluaisin ottaa esiin suuren riskin, jonka Kööpenhaminassa kokoontuva Eurooppa-neuvosto joutuu kohtaamaan ja joka koskee EU:ta rauhanhankkeena. Kaikki me täällä puhumme EU:n yhdentymisestä. Puhumme historiallisesta päätöksestä Kööpenhaminassa. Voiko EU rauhanhankkeena kuitenkin tuhoutua Kööpenhaminassa? Olen varma, että monet jäsenmaat pitävät tätä kysymystä epäolennaisena, mutta minun mielestäni se on tärkeä kysymys. EU on onnistunut uskomattoman hyvin kansojen ja valtioiden lähentämisessä toisiinsa Euroopan unionissa. Meillä on kuitenkin nyt muuan ehdokasvaltio, josta on ensimmäisten joukossa tulossa EU:n jäsen, nimittäin Kypros. Berliinin muurin sortumisen jälkeen Nikosia on ollut Euroopan jaettu pääkaupunki. Saksan yhdistymisen jälkeen Kypros on Euroopan jaettu valtio. Euroopan parlamentti on ilmoittanut selvästi, että se haluaisi nähdä Turkin miehitysjoukkojen vetäytyvän Pohjois-Kyproksesta. Neuvostossa on hyvin korkealla tasolla keskusteltu siitä, pitäisikö Turkille antaa päivämäärä neuvotteluille, joissa vahvistetaan uusi päivämäärä liittymisneuvotteluiden aloittamiselle. Tästä syystä käännyn puheenjohtajamaa Tanskan puoleen ja kysyn, miten kyproslaiset ja miten me kaikki näemme tämän tilanteen, jossa Turkin kaltaiselle maalle annetaan päivämäärä liittymisneuvottelujen aloittamiselle, vaikka Pohjois-Kyproksessa on yhä 30 000 turkkilaissotilasta? Onko EU rauhanhankkeena tällainen? Haluaisin todella puhua tästä asiasta hieman pidempään ja pohtia, voimmeko kuvitella Euroopan unionin neuvottelevan unioniin liittymisestä sellaisen valtion kanssa, joka samanaikaisesti kiistattomasti miehittää 37:ää prosenttia toisesta jäsenvaltiosta. Tätä asiaa on tutkittava Kööpenhaminassa. Jos on mahdollista, että EU rauhanhankkeena voisi sallia Turkin aloittavan neuvottelut ennen kuin Kyproksen kysymys on ratkaistu, tämä tarkoittaa sitä, että unionin jäsenvaltio voi olla jäsenyyttä haluavan ja komission kanssa paraikaa neuvotteleman valtion miehittämä. Haluaisin, että tätä asiaa tutkittaisiin. Emme saa sokaistua Turkin mielistelystä. Katsokaamme kylmiä tosiasioita, joiden mukaan yksi valtio, Kypros, on matkalla Euroopan unioniin ja toinen valtio, joka miehittää 37:ää prosenttia Kyproksesta, haluaa aloittaa neuvottelut. Onko tämä järkevää? Onko EU rauhanhankkeena tällainen?"@fi5
"Monsieur le Président, je voudrais mettre en avant le risque énorme que, d'après moi, comporte le Conseil européen de Copenhague concernant l'UE en tant que projet de paix. Nous parlons tous de l'unification de l'UE. Nous parlons tous de la décision historique de Copenhague. Mais l'UE en tant que projet de paix peut-elle être démolie à Copenhague ? De nombreux députés estiment sans doute que cette question n'est pas pertinente, mais j'estime pour ma part qu'elle l'est. L'UE a remporté un franc succès dans le cadre du rapprochement des hommes et des États au sein de l'Union européenne. Cependant, nous avons maintenant un pays candidat en passe de devenir membre de l'Union européenne, à savoir Chypre. Depuis la chute du mur de Berlin, c'est Nicosie qui est la capitale divisée d'Europe. Depuis la réunification de l'Allemagne, c'est Chypre qui est le pays divisé d'Europe. Le Parlement européen a clairement exprimé son souhait de voir les troupes d'occupation turques se retirer du nord de Chypre. Dans cette situation, le Conseil envisage à un très haut niveau de fixer une date de réunion avec la Turquie, au cours de laquelle serait fixée une nouvelle date pour les négociations d'adhésion de ce pays. Je me tourne dès lors tout particulièrement vers la présidence danoise : comment le public, comment les Chypriotes, comment allons-nous réagir face à une situation dans laquelle un pays comme la Turquie se voit proposer une date pour entamer des négociations en vue de l'adhésion alors que 30 000 soldats turcs occupent toujours le nord de la Turquie ? Est-ce là l'UE en tant que projet de paix ? Je voudrais m'attarder sur ce sujet et demander comment nous pouvons envisager l'idée qu'un pays négocie avec l'Union européenne tout en occupant manifestement 37 % du territoire d'un autre État membre ? Ce problème doit impérativement être résolu à Copenhague ! Si l'on pense vraiment que le projet de paix de l'UE autorise la Turquie à entamer des négociations sans que le conflit de Chypre ne soit résolu, cela signifie donc qu'un État membre peut être occupé par un pays qui demande l'adhésion à l'Union et est d'ailleurs en pleine négociation avec la Commission. Je voudrais que cette question soit résolue. Ne nous laissons pas aveugler par l'offensive de charme de la Turquie. Ne prenons en compte que les faits réels qui nous montrent qu'un pays, Chypre, est en passe d'entrer dans l'Union et qu'un autre pays, qui occupe 37 % de ce pays, veut entamer des négociations. Trouvez-vous cela normal ? Est-ce bien là l'UE en tant que projet de paix ?"@fr6
"Signor Presidente, vorrei far presente il rischio maggiore che la riunione del Consiglio europeo a Copenaghen può comportare per quanto riguarda l’Unione europea intesa come progetto di pace. Tutti noi qui in Aula parliamo di unificazione europea e della storica decisione che sarà adottata a Copenaghen. Può tuttavia l’Unione europea quale progetto di pace essere distrutta a Copenaghen? Sono sicuro che molti deputati pensino che non si tratta di una questione rilevante, come invece da parte mia ritengo che sia. Incredibilmente l’Unione europea è riuscita nell’impresa di riunire popoli e paesi nel suo ambito. Tuttavia, ora vi è un paese candidato in particolare che è destinato a diventare uno dei primi nuovi paesi membri dell’Unione europea, vale a dire Cipro. A seguito alla caduta del muro di Berlino, Nicosia è rimasta l’unica capitale europea divisa. Dopo la riunificazione della Germania, è Cipro a essere il paese diviso in Europa. Il Parlamento europeo ha detto con chiarezza che vorrebbe che le forze di occupazione turche si ritirassero dalla parte settentrionale di Cipro. In questa situazione, si discute ad altissimo livello in seno al Consiglio se indicare alla Turchia una data per una riunione in cui verrebbe fissata una nuova data per i negoziati relativi all’adesione di questo paese. Mi rivolgo pertanto in particolare alla Presidenza danese per chiedere come l’opinione pubblica, i ciprioti e tutti noi insieme possiamo valutare una situazione in cui a un paese quale la Turchia verrebbe fornita una data per l’avvio dei negoziati di adesione mentre vi sono ancora 30 000 soldati turchi nella parte settentrionale di Cipro. E’ questa l’Unione europea intesa come progetto di pace? Vorrei soffermarmi sull’argomento e chiedere se si può immaginare un paese che negozia con l’Unione europea e al contempo occupa incontestabilmente il 37 per cento di un altro Stato membro. Si tratta di una questione che va approfondita a Copenaghen. Se è concepibile che l’Unione europea, nell’ambito del suo progetto di pace, consenta alla Turchia di avviare i negoziati senza che la questione di Cipro venga risolta, ciò significa che uno Stato membro può essere occupato da un paese candidato all’adesione all’Unione e che in effetti negozia con la Commissione. Vorrei che la questione venisse approfondita. Non lasciamoci accecare dall’offensiva diplomatica avviata dalla Turchia per ammantarsi di una parvenza di accettabilità quale paese candidato. Guardiamo la cruda realtà dei fatti da cui risulta che un paese, Cipro, sta per entrare a far parte dell’Unione europea e un altro paese che occupa il 37 per cento del suo territorio vuole avviare i negoziati di adesione. Ha senso? E’ questa l’Unione europea quale progetto di pace?"@it9
"Mr President, I would like to address the major risk I think the Council meeting in Copenhagen may comprise in terms of the EU as a peace project. All of us here are talking about EU unification. We are all talking about the historic decision in Copenhagen. Could the EU as a peace project be destroyed in Copenhagen, however? I am sure that many members will feel that this question is not relevant, but I think it is. The EU has been incredibly successful in bringing people and states closer together in the European Union. We now have, however, a candidate country which is first in line to become a member of the European Union, namely Cyprus. Following the fall of the Berlin Wall, Nicosia has been Europe’s divided capital. Following the reunification of Germany, it is Cyprus which is the divided country in Europe. The European Parliament has clearly stated that it would like to see the Turkish occupying forces withdrawn from northern Cyprus. In this situation, it is being discussed at a very high level in the Council whether Turkey should be given a date for a meeting where a new date for membership negotiations for this country would be set. I therefore turn particularly to the Danish Presidency and ask how will the public, how will the Cypriots and how will all of us together view this situation in which a country such as Turkey is to be given a date for starting membership negotiations while there are still 30 000 Turkish soldiers in northern Cyprus? Is this the EU as a peace project? I would really like to dwell on this subject and wonder whether we can imagine a country negotiating with the European Union while at the same time unquestionably occupying 37% of another Member State. This must be investigated in Copenhagen. If it is conceivable that the EU, as a peace project, should permit Turkey to start negotiations without the Cyprus conflict being resolved, this means that a Member State can be occupied by a country seeking membership of the Union and actually negotiating with the Commission. I would like to see this question investigated. Let us not be blinded by the charm offensive on the part of Turkey. Let us look at the hard facts which say that one country, Cyprus, is on its way into the Union and another country which occupies 37% of that country wants to start negotiations. Is this reasonable? Is this the EU as a peace project?"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil het grote risico aan de orde stellen dat de Top van Kopenhagen naar mijn mening met zich mee kan brengen als het gaat om de Europese Unie als vredesproject. Wij hebben het allemaal over de eenwording van de Europese Unie. Wij hebben het allemaal over het historische besluit dat in Kopenhagen genomen gaat worden. Maar kan de Europese Unie als vredesproject in Kopenhagen teniet worden gedaan? Veel afgevaardigden vinden deze vraag vast irrelevant, maar ik niet. De Europese Unie heeft mensen en landen in de Unie zeer succesvol nader tot elkaar gebracht. Nu hebben wij echter een kandidaat-land dat als eerste aan de beurt is om toe te treden tot de Europese Unie, namelijk Cyprus. Sinds de val van de Berlijnse muur is Nicosia de enige verdeelde hoofdstad van Europa en sinds de hereniging van Duitsland is Cyprus het enige Europese land dat verdeeld is. Het Europees Parlement heeft zich duidelijk uitgesproken voor een terugtrekking van de Turkse bezettingstroepen uit Noord-Cyprus. Op dit moment wordt op zeer hoog niveau in de Raad besproken of er een datum vastgesteld moet worden voor een ontmoeting met Turkije, waarbij voor dit land een nieuwe datum voor toetredingsonderhandelingen vastgesteld zou worden. Daarom richt ik mij tot het Deense voorzitterschap met de vraag wat het publiek, de Cyprioten en wij allemaal ervan zouden vinden als er een aanvangsdatum geprikt wordt voor de toetredingsonderhandelingen met Turkije terwijl er zich nog steeds 30.000 Turkse soldaten in Noord-Cyprus bevinden? Is dat de Europese Unie als vredesproject? Ik vind het belangrijk om stil te staan bij dit onderwerp en vraag mij af of wij het ons voor kunnen stellen dat een land met de Europese Unie onderhandelt en tegelijkertijd onbetwistbaar 37 procent van een andere lidstaat bezet houdt. Dit moet in Kopenhagen onderzocht worden. Als het inderdaad denkbaar is dat de Europese Unie als vredesproject toestaat dat Turkije met de onderhandelingen begint zonder dat het conflict in Cyprus is opgelost, is het blijkbaar mogelijk dat een lidstaat bezet kan worden door een land dat wil toetreden tot de Unie en onderhandelt met de Commissie. Ik wil dat deze kwestie uitgezocht wordt. Wij moeten ons niet laten verblinden door het charmeoffensief van Turkije. Wij moeten de harde feiten onder ogen zien, en die zijn dat een land, Cyprus, bezig is toe te treden tot de Unie, terwijl dat land voor 37 procent bezet wordt door een land dat toetredingsonderhandelingen wil beginnen. Is dat redelijk? Is dat wat de Europese Unie als vredesproject inhoudt?"@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de dizer algumas palavras sobre o grande risco, penso eu, que a reunião do Conselho em Copenhaga pode correr em relação à UE, enquanto projecto de paz. Todos nós, neste hemiciclo, falamos sobre a unificação da UE. Todos nós nos referimos à histórica decisão que terá lugar em Copenhaga. No entanto, será que a UE, enquanto projecto de paz, pode ser destruída em Copenhaga? Estou certo de que muitos deputados considerarão esta questão como irrelevante, mas devo dizer que essa não é a minha opinião. A UE tem visto coroadas de êxito as suas tentativas de reunir povos e Estados na União Europeia. Contudo, temos, neste momento, um país candidato que está na iminência de vir a ser um membro da União Europeia, especificamente, Chipre. A seguir à queda do muro de Berlim, Nicosia tem sido a capital dividida da Europa. A seguir à reunificação da Alemanha, Chipre é o país dividido na Europa. O Parlamento Europeu afirmou claramente que era seu desejo ver as forças ocupantes turcas retirarem da região Norte de Chipre. Neste contexto, está a ser discutido ao mais alto nível no Conselho se se deverá agendar uma data para uma nova reunião com a Turquia, na qual seria então fixada uma nova data para as negociações de adesão deste país. Por conseguinte, dirijo-me, em particular, à Presidência dinamarquesa e pergunto como é que o público, como é que os cipriotas e como é que todos nós encaramos uma situação em que se fixa uma data para iniciar negociações de adesão com um país como a Turquia, que dispõe ainda de um contigente militar de 30 000 soldados na região Norte de Chipre. Será isto a UE enquanto projecto de paz? Gostaria na verdade de reflectir sobre esta questão e perguntar se conseguimos conceber que um país inicie negociações com a União Europeia, quando ao mesmo tempo, e visivelmente, ocupa 37% do território de um outro Estado-Membro. Esta é uma questão que tem de ser analisada em Copenhaga. Se é concebível que a UE, enquanto projecto de paz, venha a permitir que a Turquia inicie negociações sem que o conflito com Chipre esteja resolvido, isso equivale a dizer que um Estado-Membro pode ser ocupado por um país candidato à adesão à União Europeia e em pleno processo de negociação com a Comissão. Gostaria que esta questão fosse objecto de análise. Não nos deixemos cegar pela "ofensiva de charme" por parte da Turquia. Olhemos para os factos como eles são, e estes dizem que um país, Chipre, está em vias de aderir à União e que um outro país, que ocupa 37% do primeiro, pretende iniciar negociações. Será isto razoável? Será isto a UE enquanto projecto de paz?"@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph